• พิธีเปิดงานมหกรรมสินค้าออร์แกนิค Organic Natural Expo 2020

  page/id/1601297002761566

  วันที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 16.10 น. ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หลังเก่า) อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2, นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ ประธานกรรมการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอุบลราชธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัดและเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางเมตตา เมืองเจริญ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมสินค้าออร์แกนิค Organic Natural Expo 2020 งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 -27 กันยายน 2563 โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี นายชาญยุทธ วันดี พาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน และนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการเปิดงาน การจัดงานดังกล่าวฯ เพื่อส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับกลุ่มเกษตรกร และนักธุรกิจสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยได้นำสินค้ามาสู่ผู้บริโภคโดยตรง ซึ่งจะได้พบกับสินค้าออร์แกนิค อาหารสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ชุมชน จากผู้ผลิตและผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัด โขง ชี มูล อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ และจากทั่วประเทศ มากกว่า 200 บูธกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย.

 • การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี

  page/id/1601293830222319

  วันที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพระพิรุณ 1 สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี นางมลิวัลย์ ไชยสงคราม รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายประสงค์ จันจำปา รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อให้เกิดการประสานและบูรณาการงานส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนร่วมกับหน่วยงานภาคีและติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนภายในจังหวัดอุบลราชธานี

 • หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ลงนาม บันทึกความร่วมมือ “โครงการเกษตรปลอดการเผา” (Zero Burn) ในจังหวัดอุบลราชธานี

  page/id/1600845411346793

  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ลงนาม บันทึกความร่วมมือ “โครงการเกษตรปลอดการเผา” (Zero Burn) ในจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จังหวัดอุบลราชธานี และผู้แทนจำหน่ายคูโบต้าจังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้แนวคิด ”อุบลราชธานีเมืองต้นแบบปลอดการเผา” ผลักดันนโยบายการงดการเผาตอซังและฟางข้าว ของภาครัฐเพื่อแก้ไขปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 ในจังหวัดอุบลราชธานี ฯลฯ

 • ให้ประธานหอการค้าจังหวัด พิจารณาจัดลำดับความสำคัญของจุดผ่านแดนที่จะเสนอให้เปิดเพื่อการขนถ่ายสินค้า พร้อมจัดทำข้อมูลเหตุผลและความสำคัญของจุดผ่านแดน

  page/id/1600811482346335

  ที่ประชุมมีมติให้ประธานหอการค้าจังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน (ลาว เมียนมา และกัมพูชา) พิจารณาจัดลำดับความสำคัญของจุดผ่านแดนที่จะเสนอให้เปิดเพื่อการขนถ่ายสินค้า

 • ประชุมคณะทำงานด้านการจัดสร้างวัตถุมงคลและการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลองมวลสารศักดิ์สิทธิ์ ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

  page/id/1600481552986673

  ประชุมคณะทำงานด้านการจัดสร้างวัตถุมงคลและการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลองมวลสารศักดิ์สิทธิ์ ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

 • การประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.) ครั้งที่ 1/2563

  page/id/1600072167141382

  วันที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.) ครั้งที่ 1/2563 โดย นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อบูรณาการการดำเนินงานตามนโยบายสานพลังประชารัฐและติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานปี 2563 โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้กำหนดแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3) ปี 2563 โครงการอาหารปลอดภัย (โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร) และส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากผ่านกลไกประชารัฐอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสำคัญคือการสร้างรายได้ให้ชุมชน สร้างชุมชนเข้มแข็งและมีความสุขอย่างยั่งยืน สืบเนื่องอย่างยั่งยืนต่อไป.

 • หอการค้าอุบลและจังหวัดอุบลราชธานีร่วมประชุมคณะทำงาน จัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว ที่โคราช

  page/id/1600072008904743

  หอการค้าจ.อุบลราชธานี ของเราวันนี้ ได้นำเรียนในที่ประชุมให้ได้ทราบเพื่อพิจารณาเชื่อมโยงการท่องเที่ยวมาสู่ จ.อุบลราชธานี เพิามเติม ประเด็นที่ ยูเนสโก ยกหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพปี 2563-2564

 • รูปแบบการมอบหมายงาน ของหอการค้าอุบล

  page/id/1600041114963796

  การทำงานของหอการค้า คือ การทำงานในระบบทีม และ กระจายงาน จากระดับต้น คือ กรรมการบริหาร และ ลงไปถึง กรรมการ และที่ปรึกษา โดยมีหลักการ ความถนัดและ เวลาที่จะทำงานที่ได้รับมอบหมายได้ ดังนั้น คณะทีม สำนักงานหอการค้า จึงต้องประสานงานเบื้องต้น ก่อนจะมีการเสนอให้ประธานหรือ เลขาธิการ มอบหมาย

 • สรุปรายงานการเข้าสัมภาษณ์โครงการวิเคราะห์และจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส่งธุรกิจชายแดนไทย-ลาว

  page/id/1599967353346437

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

 • งานเลี้ยงสรรค์ Ubon connect กันยายน2563 ที่ Ricco caf

  page/id/1599910645303847

  งานเลี้ยงสังสรรค์ กลุ่มอุบลคอนเน็ค ซึ่งเป็นกลุ่ม “VIP Conections” ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งระหว่างกัน ตลอดจนได้พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทั้งผู้หลักผู้ใหญ่จากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอดจนผู้ประการ นักธุรกิจขนาดใหญ่-กลาง-เล็ก ในจังหวัดอุบลราชธานี