• งานมุทิตาจิต การเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 จังหวัดอุบลราชธานี

  page/id/1601521221403366

  วันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 18.00 น. ณ โรงแรมทอแสงเฮอริเทจอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นายสมชาย พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และประธานอาวุโสของลูกค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีและมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ

 • พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องใน "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว"

  page/id/1601520681206850

  วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 07.30 น. ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี (ด้านหลังอาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี) นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ในนามหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องใน "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว" ประจำปี 2563.

 • พิธีเปิดงานมหกรรมแสดงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาแห่งอุบลราชธานี "มูล มัง เมือง" อุบลราชธานีศรีวนาลัย

  page/id/1601518640345952

  วันที่ 30 กันยายน 2560 เวลา 16.30 น. ณ บริเวณลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานี นางสิริกัญญา พิริยะกิจไพบูลย์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และประธานกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีอุบลราชธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด, นายรัฐนันท์ ภัทรธนเศรษฐ์ กรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราฃธานีและประธานกลุ่ม Biz Club อุบลราชธานี, นายวิศาล พิริยะกิจไพบูลย์ ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมแสดงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาแห่งอุบลราชธานี “มูล มัง เมือง” อุบลราชธานีศรีวนาลัย โดยมีรองศาสตราจารย์ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและบริการวิชาการเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน และได้รับเกียรติจากนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงาน

 • ลาว บุก ตลาดขนส่งในไทย (อุบล) รับส่งของไปลาว ในชื่อ "ทันใจ"

  page/id/1601505899455982

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

 • การแถลงข่าวกิจกรรมการแข่งขัน SAT International New normal Bike local series 2020

  page/id/1601299661827919

  วันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ อรอุบลเวดดิ้ง แอนด์ สตูดิโอ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นายไพบูลย์ คำศรี กรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติการแถลงข่าวกิจกรรมการแข่งขัน SAT International New normal Bike local series 2020 ซึ่งจัดโดย การกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ จังหวัดอุบลราชธานี หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัด กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติและระดับประเทศ เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬาโดยจัดการแข่งขัน และเป็นการยกระดับจังหวัดอุบลราชธานีสู่นานาชาติ อีกหนึ่งก้าวสำคัญ ของจังหวัดอุบลฯ สู่เมืองแห่งกีฬา ซึ่งกิจกรรมการแข่งขัน SAT International New normal Bike local series 2020 จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 ณ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี.

 • การประชุมคณะกรรมการกองทุนเครือข่ายแห่งบุญหม่อมเจียงคำอนุสรณ์ ครั้งที่ 2/2563

  page/id/1601299660902262

  วันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ อุบลราชธานี นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และในฐานะกรรมการกองทุนเครือข่ายแห่งบุญหม่อมเจียงคำอนุสรณ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนเครือข่ายแห่งบุญหม่อมเจียงคำอนุสรณ์ ครั้งที่ 2/2563 โดยมี พลโทมนัส หนูวัฒนา ประธานกองทุนเครือข่ายแห่งบุญหม่อมเจียงคำอนุสรณ์ เป็นประธานการประชุมฯ ในการประชุมดังกล่าวได้มีการพิจารณาการดำเนินงานต่างๆ ของกองทุนเครือข่ายแห่งบุญหม่อมเจียงคำอนุสรณ์ โดยพิจารณาแผนดำเนินงานกองทุนเครือข่ายแห่งบุญหม่อมเจียงคำอนุสรณ์ ปี พ.ศ.2563 และได้หารือการเตรียมงานเชิดชูเกียรติและรำลึกหม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา ประจำปี พ.ศ.2563 ซึ่งจะกำหนดจัดขึ้นในวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 ณ ลานหม่อมเจียงคำ วัดสุทัศนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี.

 • การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดอุบลราชธานี

  page/id/1601299659810612

  วันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายกิตติพงษ์ เทียมสุวรรณ ประธานคณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และในฐานะผู้แทนคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมฯ.

 • การประชุมคณะอนุกรรมการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดและคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  page/id/1601297005559473

  วันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายชลวิท อภิรัตน์มนตรี รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดและคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมฯ.

 • พิธีเปิดงานมหกรรมสินค้าออร์แกนิค Organic Natural Expo 2020

  page/id/1601297002761566

  วันที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 16.10 น. ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หลังเก่า) อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2, นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ ประธานกรรมการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอุบลราชธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัดและเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางเมตตา เมืองเจริญ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมสินค้าออร์แกนิค Organic Natural Expo 2020 งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 -27 กันยายน 2563 โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี นายชาญยุทธ วันดี พาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน และนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการเปิดงาน การจัดงานดังกล่าวฯ เพื่อส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับกลุ่มเกษตรกร และนักธุรกิจสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยได้นำสินค้ามาสู่ผู้บริโภคโดยตรง ซึ่งจะได้พบกับสินค้าออร์แกนิค อาหารสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ชุมชน จากผู้ผลิตและผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัด โขง ชี มูล อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ และจากทั่วประเทศ มากกว่า 200 บูธกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย.

 • การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี

  page/id/1601293830222319

  วันที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพระพิรุณ 1 สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี นางมลิวัลย์ ไชยสงคราม รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายประสงค์ จันจำปา รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อให้เกิดการประสานและบูรณาการงานส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนร่วมกับหน่วยงานภาคีและติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนภายในจังหวัดอุบลราชธานี