ประจำเดือน เมษายน 2565 สมุดลงรับ หนังสือเข้า และออก ของหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี


2022-03-19 10:10

จำนวนครั้งที่อ่าน : 113

วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565

 1. เลขลงรับที่ 211/2565 ลงรับวันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น.

เรื่อง เชิญร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน วันประบาทสสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 6 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี (ด้านหลังศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี) ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลฯ

หมายเหตุ : การแต่งกาย ชุดสุภาพ/ชุดตามต้นสังกัด

งด พานพุ่มดอกไม้สด /งด ช่างภาพของหน่วยงาน

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1ynvaj-AZQZPEp59k3xtlDT1Ec2WIsFGv/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 212/2565 ลงรับวันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เท่าทันสื่อในเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี และประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 08.30-11.30 น. ณ หอประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ : ขอความร่วมมือพร้อมกัน เวลา 08.00 น.เพื่อจะได้ทำการลงนามใน MOU ก่อนเริ่มพิธี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1_P9Mh2d8DtZ5KAvv6NoTH6FaS2dQIZ6M/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 213/2565 ลงรับวันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีเปิดเทศกาล ช้อปของ กินของดีที่มาระแม ครั้งที่ี 3

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ตลาดมาระแม ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ : -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/12zTQ631weYHZezrtYsiSjnuiQtTvP3-0/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 214/2565 ลงรับวันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น.

เรื่อง ขอเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดตัวโครงการ และขอความอนุเคราะห์งบประมาณช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็กฯให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศ

หน่วยงานต้นเรื่องสโมสรไลออนส์เทียนทะเลกรุงเทพ

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 12.30 น. ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวะศึกษาโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ : -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1-VyzJGDZzW-z0uTiWr38PClsCiO4Bxc2/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565

 1. เลขลงรับที่ 215/2565 ลงรับวันที่ 2 เมษายน 2565 เวลา 12.00 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ เส้นทาง อุบลราชธานี-ภูเก็ต

หน่วยงานต้นเรื่องสายการบินนกแอร์ จำกัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 07.30 น. ณ ห้องโถงผู้โดยสารขาออก ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี

หมายเหตุ : -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1RKNCO2WZXg0P-z2m_1W6gevwVWR_cece/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 215/2565 ลงรับวันที่ 2 เมษายน 2565 เวลา 12.00 น.

เรื่อง การขอความอนุเคราะห์ข้อมูล เพื่อดำเนินงานจ้างออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาเมืองซับน้ำ

หน่วยงานต้นเรื่องสำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 07.30 น. ณ ห้องโถงผู้โดยสารขาออก ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี

หมายเหตุ : นายธนรัชต์ วิรบุตร์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ หมายเลข 098-5515661

นายสรุชัย ศรีสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่บริษัทผู้ให้บริการ หมายเลข 081-3297805

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1irAWBw5RfFDNislKnXXuaHabzbGZUH9t/view?usp=sharing

วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2565

วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565

 1. เลขลงรับที่ 217/2565 ลงรับวันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น.

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร ผู้รับทุนการศึกษาพระราชทาน และประสานงานระดับจังหวัดภายใต้ มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎาราชกกุมาร (ม.ท.ศ.) ปี 2565

หน่วยงานต้นเรื่องสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ วันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1gvIamu3uMUbalTRl7wJNtq3oqWQaX_Aw/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 218/2565 ลงรับวันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 15.09 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอบุญทอดผ้าป่าสามัคคี

หน่วยงานต้นเรื่อง กองกิจการพลเรือน

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 15 เมษายน 2565 เวลา 09.09 น. ณ วันศรีบุญเรือง ตำบลภูเงิน อำเภอกัณทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1osHWrvlTx2rbABbn2vvdpyRaG4Hlwvps/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 5 เมษายน 2565

วันพุธที่ 6 เมษายน 2565

 1. เลขลงรับที่ 219/2565 ลงรับวันที่ 6 เมษายน 2565 เวลา 12.00 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาวางแผนการขับเคลื่อนส่งเสริมการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI ข้าวหอมมะลิอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ วันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพระพิรุณ 1 สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1KZsLOXJLx4wv2u3ODKOHgc2dnTX2VGQP/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 220/2565 ลงรับวันที่ 6 เมษายน 2565 เวลา 12.00 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร ผู้รับทุนการศึกษาพระราชทานฯ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ วันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพระพิรุณ 1 สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ เลื่อนการประชุมเนื่องจากท่านผวจ.ติดภาระกิจ วันที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมพระพิรุณ 1 สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1pA3DCvcNrjR6pMsaq_t0N8KqRjEC_jC2/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 221/2565 ลงรับวันที่ 6 เมษายน 2565 เวลา 12.00 น.

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาและความก้าวหน้าประเด็นจากการเยี่ยมเยือนหอการค้า

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ -

หมายเหตุ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1gGewoyzQRXipUaAIIMuIc6AqoX30h8GO/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565

วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565

 1. เลขลงรับที่ 222/2565 ลงรับวันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 11.30 น.

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 5

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ -

หมายเหตุ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1k2pqbhuGbqm3SBs7UdLYpGJEJ5Xczji7/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 223/2565 ลงรับวันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 14.30 น.

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการจังหวัดอุบลราชธานีฯ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อโปรดทราบ

การปฏิบัติ วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 09.30 ณ ระบบวิดีทัศน์ทางไกล โดยใช้ระบบ Webex Meeting

หมายเหตุ ส่งแบบตอบรับพุธที่ 20 เมษายน 2565

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1zok_hOI9FsoFg7qj2vOfoAtt7KTvIcOk/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 224/2565 ลงรับวันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 14.30 น.

เรื่อง เชิญประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อโปรดทราบ

การปฏิบัติ วันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 09.30 ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ ส่งแบบตอบรับพุธที่ 20 เมษายน 2565

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1s-nTR0M_NvbhrAM-ztgwoK7IIsL5rbb3/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2565

วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2565

วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565

 1. เลขลงรับที่ 225/2565 ลงรับวันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น.

เรื่อง รายงานการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูล การขอใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระดับจังหวัด

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อโปรดทราบ

การปฏิบัติ -

หมายเหตุ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1Kcw9QhBQ11xpKNduGulXTJcBwiHIv-Wo/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 226/2565 ลงรับวันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น.

เรื่อง จดหมายข่าว วช. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 65

หน่วยงานต้นเรื่อง กลุ่มสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

ประเภทหนังสือ เพื่อโปรดทราบ

การปฏิบัติ -

หมายเหตุ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1qmO78uv5v6X3xIfXCf-PV0W3zes-sG2I/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 227/2565 ลงรับวันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น.

เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ

หน่วยงานต้นเรื่อง มูลนิธิ สวค.

ประเภทหนังสือ เพื่อโปรดทราบ

การปฏิบัติ

หมายเหตุ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

4.เลขลงรับที่ 228/2565 ลงรับวันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น.

เรื่อง คณะกรรมการพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาห้วยคลองนาควาย จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อโปรดทราบ

การปฏิบัติ วันที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 11.00 ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/14wQ-OMeMBPdm14O9ikuGLsCFrQr-wvy9/view?usp=sharing

5.เลขลงรับที่ 229/2565 ลงรับวันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 14.30 น.

เรื่อง ส่งรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์การประมง

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ -

หมายเหตุ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1WIScsC3F6hw8SimGem8fiZG3VI9vjTp3/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 12 เมษายน 2565

 1. เลขลงรับที่ 230/2565 ลงรับวันที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 14.30 น.

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุม

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ -

หมายเหตุ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1Nk8yA9Jl0VSOmrpuvfn_i0suq-j7gTFr/view?usp=sharing

หลักเกณฑ์การพิจารณาหอการค้ายอดเยี่ยม

https://drive.google.com/drive/folders/1zgfpexPZ5a__7Ep-IWyd6HhsC0HCjEw-?usp=sharing

โครงการหอการค้าร่วมร้อยความดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

https://drive.google.com/file/d/1GwLXIpsVkNKR0kJBh4mb4FD6mP6NVy0k/view?usp=sharing

แบบตอบรับ

https://forms.gle/obLf3vTX2kFxvYWQA

วันพุธที่ 13 เมษายน 2565

😁 # หยุด

วันพฤหัสบดี ที่ 14 เมษายน 2565

😁 # หยุด

วันศุกร์ที่ 15 เมษายน 2565

😁# หยุด

วันเสาร์ที่ 16 เมษายน 2565

 1. เลขลงรับที่ 231/2565 ลงรับวันที่ 16 เมษายน 2565 เวลา 08.00 น.

เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมพิธีเปิดงานจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น. ณ เวทีกลางบริเวณสนามศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หลังเก่า) อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ สำหรับการแต่งกายชุดผ้าไทย และ ส่งแบบตอบรับจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1KznaKpPTLjddM9WgYiZUxo0tIv8mdjpp/view?usp=sharing

วันอาทิตย์ ที่ 17 เมษายน 2565

วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565

วันอังคารที่ 19 เมษายน 2565

 1. เลขลงรับที่ 232/2565 ลงรับวันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 11.30 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินงานโครงการฯ (ประธานหอฯ)

หน่วยงานต้นเรื่อง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม POC ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ การแต่งกาย : ชุดสุภาพ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1a6JAt5jsSnfArV2H1rN3RMyGpyMrWKJa/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 233/2565 ลงรับวันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 11.30 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินงานโครงการฯ (YEC)

หน่วยงานต้นเรื่อง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม POC ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ การแต่งกาย : ชุดสุภาพ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1KZt-TqExMfV94O_IAIypO6xKFLCcfHyC/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 234/2565 ลงรับวันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 08.50 น.

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

หน่วยงานต้นเรื่อง บ.ประชารัฐรักสามัคคีอุบลราชธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม)

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00-12.00 น. ณ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ การแต่งกาย : -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/17iV73IZUTx-igfEVmYSLZ9HwPqMpuUCl/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 235/2565 ลงรับวันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 08.50 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

หน่วยงานต้นเรื่อง บ.ประชารัฐรักสามัคคีอุบลราชธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม)

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ การแต่งกาย : -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1-XS20wOpszolPB8HP9SrT51vzcyo88Qs/view?usp=sharing

5.เลขลงรับที่ 236/2565 ลงรับวันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 11.30 น.

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ฯประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 ฯ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ -

หมายเหตุ การแต่งกาย : -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/15cOSpo58qUmHieEsx8eeLN4FyG6zKjO0/view?usp=sharing

6.เลขลงรับที่ 237/2565 ลงรับวันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 11.30 น.

เรื่อง เพื่อโปรดพิจารณาร่างรายงานประจำปี 2564 ของโครงการอุทยาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ -

หมายเหตุ การแต่งกาย : -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1KEpJjfh6movN9hh6NT7fspCc79h2cuZF/view?usp=sharing

7.เลขลงรับที่ 238/2565 ลงรับวันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 11.30 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมคณะกรรมการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ครั้งที่ 62564

หน่วยงานต้นเรื่อง กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่26 เมษายน 2565 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ระบบ Google Meet

ที่ลิ้ง

meet.google.com/daj-yqfi-gcp

หมายเหตุ การแต่งกาย : -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1RcTemQIQQbht_5nwv5srsxVnZ3w7XuC4/view?usp=sharing

8.เลขลงรับที่ 239/2565 ลงรับวันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 16.20 น.

เรื่อง ตรวจรับรองรายงานการประชุม

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ -

หมายเหตุ การแต่งกาย : -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1NL4IMe7J4brfGddA1n5KH1DvjRjkBbEQ/view?usp=sharing

9.เลขลงรับที่ 240/2565 ลงรับวันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 16.20 น.

เรื่อง ขอแจ้งข่าวกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันล้อเดียวโลกครั้งที่ 20

หน่วยงานต้นเรื่อง สมาคมนักกีฬาล้อเดียวไทย

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ -

หมายเหตุ การแต่งกาย : -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1JQB0TzA-JktOEzWK9PTH34OWNQdQpnmV/view?usp=sharing

โครงการ

https://drive.google.com/file/d/1zEPCoqPVe9GGnL3bvYdjWul9Zg-4S94v/view?usp=sharing

วันพุธที่ 20 เมษายน 2565

 1. เลขลงรับที่ 241/2565 ลงรับวันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น.

เรื่อง ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ -

หมายเหตุ การแต่งกาย : -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1eW20sk0sIYMKxifnFc1cOqPE2Duyss9O/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 242/2565 ลงรับวันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น.

เรื่องขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 2 โครงการจัดทำผังน้ำลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ

ประเภทหนังสือ เพื่อจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องดุสิตา (ชั้น 2) โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ อ.เมือง จ.มุกดาหาร และทางระบบ Zoom

Meeting ID : 819 6814 7360

Passcode : 785067

หมายเหตุ การแต่งกาย : -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1f5C-mLMqXph485gawIPeg3R9nLjewjOM/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 243/2565 ลงรับวันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 11.30 น.

เชิญประชุมคณะทำงานขับเคลื่่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 09.30 ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ การแต่งกาย : -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1d8jQUltJ83BfqOUQR77isSv_jfbDMoNz/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 244/2565 ลงรับวันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 15.50 น.

ขอเข้าพบเพื่อหารือและประชาสัมพันธ์สินเชื่อของธนาคาร

หน่วยงานต้นเรื่อง ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 10.30 ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดอุบลฯ

หมายเหตุ การแต่งกาย : -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1zOiMvy9N9ai9X6T6YSv6AerCCOHKUk-Q/view?usp=sharing

5.เลขลงรับที่ 245/2565 ลงรับวันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 15.50 น.

การขับเคลื่อนภารกิจ MOU ของปลัดกระทรวงมหาดไทย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และคณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ วันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 10.30 ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดอุบลฯ

หมายเหตุ การแต่งกาย : -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1bmOwyYx5f6jO8nrq-7bAsFjNvhab4ngD/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565

 1. เลขลงรับที่ 246/2565 ลงรับวันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 09.40 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประจำปี พ.ศ. 2565 จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 07.30 ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลฯ

หมายเหตุ การแต่งกาย : ชุดสุภาพ หรือชุดตามต้นสังกัด

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/130BW-I2GvO7nmsL7CjFKYV8RjBUCXFMt/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 247/2565 ลงรับวันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 12.12 น.

เรื่อง ขอเชิญหารือแนวทางขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรี

หน่วยงานต้นเรื่อง กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงานฯ

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องปฏิบัติราชการรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (นายสมเพชร สร้อยสระคู)

หมายเหตุ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1fGb29jEVP-34pD8Bby09JijcWsNjb9nY/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565

 1. เลขลงรับที่ 248/2565 ลงรับวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 11.00 น.

เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ แจ้งภายในวันที่ 25 เมษายน 2565

หมายเหตุ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1QMU6w1epnP7OZ14HPy11vMdMMwcuU_g3/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 249/2565 ลงรับวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 11.00 น.

เรื่อง เชิญประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Focus Group)เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านอุตสาหกรรมระดับจังหวัดอุบลราชธานีและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2

หน่วยงานต้นเรื่อง กลุ่มนโยบาบและแผนงาน

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ ในวันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องปทุมทิพย์ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อ.เมือง จ.อุบลฯ

หมายเหตุ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1LGXPIzcJnLfnIwAf2RNpQa5zpQBUINl8/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 250/2565 ลงรับวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 11.00 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการ (สัมนา ครั้งที่ 3) โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางหลวงแนวใหม่ จากทางหลวงหมายเลข 24-บรรจบทางหลวงหมายเลข 217 อ.เดชอุดม ต.ดอนจิก

หน่วยงานต้นเรื่อง กลุ่มงานออกแบบทาง

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ ในวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อ.เมือง จ.อุบลฯ

หมายเหตุ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/18MdKoar1cbxYYXgwgC14PrdmFvL3bFlt/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 251/2565 ลงรับวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 11.00 น.

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมใหญ่ ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) งานบริการด้านวิศวกรรมการสำรวจและออกแบบ โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจรทางเลี่ยงเมืองพิบุลมังสาหาร

หน่วยงานต้นเรื่อง กลุ่มงานออกแบบทาง

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ ในวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี และผ่านระบบทางไกล Zoom Cloud Meeting

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

แบบตอบรับ

https://docs.google.com/forms/d/10IiW6xsIN5cfc9hQO3fUVpXJMJ-zxhWAqKkBNI2DeZw/edit?usp=sharing

เอกสารประกอบการประชุม

https://drive.google.com/drive/folders/1_OEHPZVzY1OHV7CECI2GTa-55ipvR1yL?usp=sharing

ห้องประชุม

https://zoom.us/j/97559376739?pwd=QWpVNDVzeHNDNlZhNGRLZ1BBd3NYdz09

หนังสือเชิญ

https://drive.google.com/file/d/122ERzoZK_hCQWFhdVvfgpHucB3_6faeJ/view?usp=sharing

5.เลขลงรับที่ 252/2565 ลงรับวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 11.00 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง กองงานยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3

หมายเหตุ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1MaXdHo2ZheWVa4Emo6ZKEkmFk6u5FFNq/view?usp=sharing

6.เลขลงรับที่ 253/2565 ลงรับวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 11.00 น.

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม

หน่วยงานต้นเรื่อง สถาบันอาหาร

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ -

หมายเหตุ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1w7Imou4vi6ziCKYh0eMGXP6I0k5zBPzc/view?usp=sharing

7.เลขลงรับที่ 254/2565 ลงรับวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 11.00 น.

เรื่อง การเรียกกำลังพลสำรองและทหารกองทุนเข้ารับราชการทหารกองทัพอากาศ

หน่วยงานต้นเรื่อง กลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ -

หมายเหตุ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1rCDNwXQtjcV7JB9MHNxzjNaM9tjGmLnM/view?usp=sharing

8.เลขลงรับที่ 255/2565 ลงรับวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 11.00 น.

เรื่อง 255 ขอความร่วมมือดำเนินการตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

หน่วยงานต้นเรื่อง กลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ -

หมายเหตุ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1XRlCqnbNHZfwIRqcl-lWE0oVdogdp4zl/view?usp=sharing

9.เลขลงรับที่ 256/2565 ลงรับวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 11.00 น.

เรื่อง ขอส่งบทสรุปผู้บริหาร เรื่อง การประชุมคณะกรรมการบริหาร AIC ครั้งที่ 2/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง กลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ -

หมายเหตุ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/16ASk5owiSpJu5OzFPkaOzMwDXeD-ArXG/view?usp=sharing

10.เลขลงรับที่ 257/2565 ลงรับวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 11.00 น.

เรื่อง เพื่อโปรดพิจารณาร่างรายงานประจำปี 2564 ของโครงการอุท่ยานวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ

หน่วยงานต้นเรื่อง โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ -

หมายเหตุ ส่งเอกสารตอบรับวันที่ 29 เมษายน 2565

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1sh2SUoNeXzBy0R1_qd-V5IgnUJvjkIPa/view?usp=sharing

11.เลขลงรับที่ 258/2565 ลงรับวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 11.00 น.

เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ

หน่วยงานต้นเรื่อง มูลนิธิ สวค.

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ 9-10 มิถุนายน 2565 ณ สวนเสียงไผ่ ซ.ลาดพร้าว 94 ถ.ลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม.

หมายเหตุ สนใจส่งใบสมัครวันนี้-วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ค่าสัมมนาท่านละ 50,000 บาท

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1xmqZapcEHzIh5PZ2P3ATogg9YMeen6e5/view?usp=sharing

11.เลขลงรับที่ 259/2565 ลงรับวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 11.00 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีเปิดการอบรมการพัฒนาเครือข่ายมวลชนเฝ้าระวังการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

หน่วยงานต้นเรื่อง กลุ่มงานนโยบายและแผนการข่าว กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจ.อุบลฯ

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ พิธีเปิดวันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น.

หมายเหตุ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1KYopo65HNfq29exgsDFIGmRIqXzWKkxV/view?usp=sharing

12.เลขลงรับที่ 260/2565 ลงรับวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 11.00 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดอุบลราชธานี (คบจ.)ครั้งที่ 4/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานคลังจังหวัดอุบลฯ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. ระบบออนไลน์

หมายเหตุ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1SpyfOEHC_ofUeOVXNPz4g_G4ZcBVRgZ3/view?usp=sharing

13.เลขลงรับที่ 261/2565 ลงรับวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 11.00 น.

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลฯ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์หฏิบัติการจังหวัดอุบลราชธานี POC ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 4 และ ระบบออนไลน์ Zoom Meeting

หมายเหตุ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1TgnfNqKJ-w7lJaLcE1PsOn4SgMK6Tq3w/view?usp=sharing

14.เลขลงรับที่ 262/2565 ลงรับวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 11.00 น.

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.อุบลราชธานี) ครั้งที่ 2/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัดฯ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1Ak8F2b6JZBZcuj_3dAycz78Q9PpR28pH/view?usp=sharing

15.เลขลงรับที่ 263/2565 ลงรับวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 11.00 น.

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หรือเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom meeting)

ID : 994 1089 6224

หมายเหตุ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1JTqw-9ldJdx6jUupo58Tri4cXV-gDqdH/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565

วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565

 1. เลขลงรับที่ 264/2565 ลงรับวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 14.30 น.

เรื่อง ขอมอบหนังสือรายงานประจำปี 2564 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)

หน่วยงานต้นเรื่อง กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ

หมายเหตุ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1li7ub9QRWrl_UY66PswNj1P1b6dypehZ/view?usp=sharing

รายงานประจำปี https://shorturl.asia/BHrEZ

2.เลขลงรับที่ 265/2565 ลงรับวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 14.33 น.

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 3) โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางหลวงแนวใหม่ จากทางหลวงหมายเลข 24 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 217 อ.เดชอุดม-ต.ดอนจิก

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานสำรวจและออกแบบกรมทางหลวง

ประเภทหนังสือ เพื่อโปรดพิจารณา

การปฏิบัติ ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ ส่งแบบตอบรับภายในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/15JAB_TXhr_l36jyq9eGxsGDFXmr_kdmi/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 266/2565 ลงรับวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 14.34 น.

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การวางผังนโยบายระดับประเทศ ครั้งที่ 2

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักผังประเทศและผังภาค กลุ่มงานผังนโยบายระดับประเทศ

ประเภทหนังสือ เพื่อโปรดพิจารณา

การปฏิบัติ ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 08.30 - 12.30 น. ผ่านระบบ Zoom Webinar

หมายเหตุ ส่งแบบตอบรับภายในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1Dl3kA_TuznhCDqWVIznBB-sXaQ6yNNM6/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 267/2565 ลงรับวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 14.36 น.

เรื่อง ขอแจ้งผลการพิจารณาจากแหล่งเงินทุนที่จะสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินงานโครงการวิจัยการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำที่น่าอยู่ (Low Carbon & Liviable City) ของจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อโปรดทราบ

การปฏิบัติ

หมายเหตุ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1cMVp0Pyc_kStjZTDjEaTFh-w-adauL8d/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565

 1. เลขลงรับที่ 268/2565 ลงรับวันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.

เรื่อง ขอเชิญเป็นคณะกรรมการกำหนดพื้นที่ผ่อนผันของเทศบาลนครอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายรักษาความสงบ งานตรวจและบังคับการ

ประเภทหนังสือ เพื่อโปรดพิจารณา

การปฏิบัติ ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี

หมายเหตุ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1sA5AA3lgcJ4exW7c8f4QKDhVKB2IY409/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 269/2565 ลงรับวันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมการพิจารณากำหนดพื้นที่ผ่อนผัน รวมทั้งเสนอแนะแนวทางเพื่อดำเนินการเพื่อสนับสนุนการดำเนินการจัดระเบียบหาบเร่ แผงลอย บนพื้นที่ทางเท้า เพื่อคืนทางเท้าให้แก่ประชาชน ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ตามนโยบายศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายรักษาความสงบ งานตรวจและบังคับการ

ประเภทหนังสือ เพื่อโปรดพิจารณา

การปฏิบัติ ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี

หมายเหตุ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/183H6IUVWgLliuEGA5058y7_-dE5d1v4F/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 270/2565 ลงรับวันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 14.57 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมรับการติดตามผลการดำเนินงานของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์)

หน่วยงานต้นเรื่อง กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

ประเภทหนังสือ เพื่อโปรดพิจารณา

การปฏิบัติ ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ ส่งแบบตอบรับภายในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1FNHoV0sJyCqzF6YSWGcOfgeQesPA6Tdw/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 271/2565 ลงรับวันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 14.58 น.

เรื่อง การประดิษฐ์ผีเสื้อเพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 901 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อโปรดพิจารณา

การปฏิบัติ ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 07.00 - 16.30 น. ณ หอประชุมประถม ศ.อ.ศ.อ.อนุสรณ์ 2563 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ แต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นถิ่น ผ้าลายพระราชทานและสวมหน้ากากอนามัย

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1ImtyC848l2Lqnm37RjJYPB9zO9qP76PB/view?usp=sharing

5. เลขลงรับที่ 272/2565 ลงรับวันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 16.16 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีเปิดเทศกาล "ช้อปของเด่น กินของดี ที่มาระแม ครั้งที่ 4"

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อโปรดพิจารณา

การปฏิบัติ ในวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2565 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ บริเวณตลาดมาระแม ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ แต่งกายด้วยผ้าไทย

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1rxBBgrycwJguz7y2eSADb-9AKvy3LO-u/view?usp=sharing

วันพุธที่ 27 เมษายน 2565

 1. เลขลงรับที่ 273/2565 ลงรับวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น.

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการตลาดสินค้าสัตว์น้ำ จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

ประเภทหนังสือ เพื่อโปรดพิจารณา

การปฏิบัติ หากมีข้อแก้ไขหรือเพิ่มเติมประการใด โปรดแจ้งให้สำนักงานฯ ภายในวันที่ 29 เมษายน 2565 นางสาวศิริรัตน์ อุทัยวัฒน์ (ผู้ประสานงาน) หมายเลขโทรศัพท์ 089-4189760

หมายเหตุ หากพ้นกำหนดจะถือว่าท่านรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1s5VVoGAGo7JkVzLQH6MNzZR_4JwfJ6iW/view?usp=sharing

รายงานการประชุม วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565

https://drive.google.com/drive/folders/1aeDh4V5zY3CxPd3kzayjBavoUqh6FBWA?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 274/2565 ลงรับวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น.

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์น้ำดื่ม จำนวน 200 โหล ในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักกีฬา เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการ

หน่วยงานต้นเรื่อง กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากีฬาและนันทนาการ

ประเภทหนังสือ เพื่อโปรดพิจารณา

การปฏิบัติ การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 16-25 พฤษภาคม 2565

หมายเหตุ ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนน้ำดื่ม จำนวน 200 โหล

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/15VihsZ7dMEfP1z6z4uPfhPeBIBGMQSz0/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 275/2565 ลงรับวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.

เรื่อง เชิญเฝ้าฯรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธียกฉัตรขึ้นประดิษฐานเหนือพระประธานพระวิหาร "พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง"

หน่วยงานต้นเรื่อง

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

การปฏิบัติ ในวันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น. ณ วิหารพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง วัดมหาวนาราม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

 • ตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แบบ RT และ PCR
 • ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ณ สถานีหน่วยบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลอุบลราชธานี ตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แบบ ATK
 • ข้าราชการแต่งกายชุดปกติขาว ประชาชนทั่วไปแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยสุภาพไม่จำกัดโทนสี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1SXQX3-eOQciW8l0hzm3tzWymf8MAzu5c/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565

วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!