วาระงานหอการค้าประจำเดือน ประจำเดือนกรกฏาคม 2565


2022-05-12 15:30

จำนวนครั้งที่อ่าน : 568

วันศุกร์ที่ 1 กรกฏาคม 2565

เวลา 09.00 น. ณ บริเวณตลาดมาระแม ศาลากลางจังหวัดจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีเปิดเทศกาล ช้อปของเด่น กินของดีที่มาระแม ครั้งที่ 6

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า คุณพริ้งพิศ วังทอง รองประธานอาวุโส คุณพองาม ปรีดาสันติ์ รองประธานหอการค้า คุณฤทธิพันธุ์ สัณฑมาศจิรวัส รองประธานหอการค้า คุณอนงค์ภัทร์ ผลประเสริฐ รองเลขาธิการหอการค้า คุณจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 516/2565 ลงรับวันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1lcVtQ0n2n3-1YOLBTpZzepGf9_ukMVKl/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 2 กรกฏาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฏาคม 2565

วันจันทร์ที่ 4 กรกฏาคม 2565

เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นสักขีพยานในการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ (นิลอุบล) กับผู้ประกอบการค้าโคเนื้อ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เลขลงรับที่ 536/2565 ลงรับวันที่ 1 กรกฏาคม 2565 เวลา 11.50 น.

https://drive.google.com/file/d/1LmiAORFQP2icpnlsh8x2hNOb8ZEUzdl5/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 5 กรกฏาคม 2565

เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการฝ่ายรับแขกต่างประเทศและแขกพิเศษ การจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

หมายเหตุ

มอบหมายให้คุณนภานรี โตแสง รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 539/2565 ลงรับวันที่ 1 กรกฏาคม 2565 เวลา 17.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1l78QTsAHYFJKi1mqz-PWvxvHa-X9ef5R/view?usp=sharing

วันพุธที่ 6 กรกฏาคม 2565

09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมบุษยรัตน์ ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราาชภัฎอุบลราชธานี

เรื่อง เรียนเชิญร่วมโครงการ การบริหารจัดการกับภัยพิบัติอุทกภัยของชาวอุบลราชธานี ปีที่ 3

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้า จ.อุบลฯ

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ

มอบหมายให้คุณประสงค์ จันจำปา รองประธานอาวุโส คุณชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 537/2565 ลงรับวันที่ 1 กรกฏาคม 2565 เวลา 11.50 น.

https://drive.google.com/file/d/1QDlmIPoNaKd_K9fAtymEfu_Go-ZdPcuH/view?usp=sharing

เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 3 อาคาร 3(ชั้น 4) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการอาหารจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 544/2565 ลงรับวันที่ 2 กรกฏาคม 2565 เวลา 15.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1m0vzIgTRDf8YmxzkVGZvK4PpfigpIDiN/view?usp=sharing

เวลา 13.00 น. ปล่อยตัว ณ บริเวณหน้าศาลหลักเมืองอุบลราชธานี

เรื่อง เชิญร่วมเดินทางเยี่ยมชุมชนคนทำเทียน

หน่วยงานต้นเรื่อง ททท.อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

หมายเหตุ

มอบหมายให้นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานอาวุโส นางสาวจารุณี พิมหล่อ รองเลขาธิการฯ นางเมวดี จุลทัศน์ ที่ปรึกษา นายประสงค์ จันจำปา รองประธานอาวุโส นางชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานหอการค้า นายสนั่น สุตัญตั้งใจ รองประธานหอการค้า นางภัทรนิษฐ์ เตชะไชยสิทธิ์ กรรมการ นางนภานรี โตแสง รองประธานหอการค้า นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ รองประธานอาวุโส นางสิริกัญญา พิริยะกิจไพบูลย์ รองประธานอาวุโส เป็นผู้เข้าร่วม

การแต่งกาย : ชุดไทยเท่ห์ หรือชุดสูทหอการค้า

เลขลงรับที่ 543/2565 ลงรับวันที่ 2 กรกฏาคม 2565 เวลา 15.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1ZoMzCsQsdvyDmOC5X4HwesFrUBfScauY/view?usp=sharing

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

เรื่อง เชิญประชุมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งที่ 2/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้นางพองาม ปรีดาสันติ์ รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 526/2565 ลงรับวันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1RSyzz9ibncepTrWxEG6I906SPlYgSl3i/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฏาคม 2565

เวลา 10.30-12.30 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล จังหวัดอุบลราชธานี ณ ลาลูกยางลิ่วลม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมงานส่งเสริมการขายและการตลาด ภูเก็ตเด็ดทั้งเกาะ และขอความอนุเคราะห์ประสานงานเรียนเชิญผู้ประกอบการและสื่อมวลชนร่วมงาน

หน่วยงานต้นเรื่อง สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ ในวันที่ 7-10 กรกฏาคม 2565

มอบหมายให้คุณสิริกัญญา พิริยะกิจไพบูลย์ รองประธานอาวุโส คุณจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการหอการค้า คุณพัช ไชยสงคราม ประธาน YEC คุณพิมพ์ชนก พิริยะกิจไพบูลย์ กรรมการ เป็นผู้เข้าร่วมงาน

เลขลงรับที่ 521/2565 ลงรับวันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1wRbWq9JhrJ9IX7PZ1GU9-h2vGiRwGpsS/view?usp=sharing

เวลา 11.00-13.30 น. ณ ลานลูกยางลิ่วลม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จ.อุบลฯ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมงานส่งเสริมการขาย ภูเก็ตเด็ดทั้งเกาะ

หน่วยงานต้นเรื่อง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ การแต่งกาย ชุดสุภาพ

มอบหมายให้คุณสิริกัญญา พิริยะกิจไพบูลย์ รองประธานอาวุโส คุณจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการหอการค้า คุณพัช ไชยสงคราม ประธาน YEC คุณพิมพ์ชนก พิริยะกิจไพบูลย์ กรรมการ เป็นผู้เข้าร่วมงาน

เลขลงรับที่ 533/2565 ลงรับวันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 12.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1pqV9g_vmnmKI7doaKQJAj1uO_YePJtzA/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 8 กรกฏาคม 2565

เวลา 09.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมแก้วมุกดา ชั้น 3 โรงแรมพลอยพาเลช อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

เรื่อง ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการ (ทบทวน) แผนพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง ระยะ 5 ปี (พ.ส.2566-2570)

หน่วยงานต้นเรื่อง สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย

ประเภทหนังสือ เพื่อโปรดทราบ

การปฏิบัติ วันที่ 8 กรกฎาคม 2565

หมายเหตุ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 551/2565 ลงรับวันที่ 7 กรกฏาคม 2565 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1fzOZGDcXK8a5NSxpt0Y21AYhyz6BJMRu/view?usp=sharing

เวลา 10.30 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง อ.กุลภา ม.อุบลราชธานี นำนักศึกษาเข้าพบเลขาธิการ เพื่อขอฝึกประสบการณ์

หน่วยงานต้นเรื่อง ม.อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้ คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วม

เลขลงรับที่ --ไม่มี--ลงรับวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น.

เวลา 14.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (สาขาโรงงานแก่งคอย) ขอนำคณะเข้าเยี่ยมคารวะ

หน่วยงานต้นเรื่อง สนง. CSC อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ การแต่งกาย เสื้อโปโลสีกรม หรือชุดสุภาพ

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า คุณพัช ไชยสงคราม ประธาน YEC/รองประธานหอกาค้า คุณเมตตา เมืองเจริญ รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 516/2565 ลงรับวันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1MEJJhUBl8kqpYo6lqi5TxeHoLt0XfsLG/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 9 กรกฏาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฏาคม 2565

เวลา 05.00 น. ณ วัดมหาวนาราม พระอารามหลวง (เส้นทางอำเภอเมืองอุบลราชธานี-อำเภอวารินชำราบ)

เรื่อง วิ่งสร้างบุญพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง

หน่วยงานต้นเรื่อง วัดมหาวนาราม พระอารามหลวง

ประเภทหนังสือ เพื่อโปรดพิจารณา

หมายเหตุ

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เลขลงรับที่ 329/2565 ลงรับวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1_cVijQV-USHtEnUPqNC-qJoE1SMwUuF8/view?usp=sharing

เวลา 08.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เรื่อง เรียนเชิญเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมในการแข่งขันบาสเกตบอล รายการ UTCC 3X3 Championship 2022

หน่วยงานต้นเรื่อง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประเภทหนังสือ เพื่อโปรดพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 28 พฤษภาคม 2565 - วันที่ 10 กรกฏาคม 2565

หมายเหตุ

 1. เรียนเชิญท่าน ผวจ.อุบล เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันบาสฯ (วันที่ 10 ก.ค. 65)
 2. เรียนเชิญ ประธานหอการค้าอุบลฯ ร่วมพิธีเปิดและมอบรางวัล (วันที่ 10 ก.ค. 65)

เวลา 08.00-09.00 น. พิธีเปิดการเข่งขันโดย ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้แทน

เวลา 19.15-20.00 น. พิธีมอบรางวัลโดยประธานหอการค้าและถ่ายภาพร่วมกัน

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า คุณนรพงศ์พันธ์ อาชวานันทกุล รองประธานหอการค้า พุณพัช ไชยสงคราม รองประธานหอการค้า คุณร่มไทร จันจำปา รองประธานหอการค้า คุณปริวัฒน์ ทองแสง กรรมการ เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เลขลงรับที่ 330/2565 ลงรับวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.30 น.

https://drive.google.com/file/d/16c2-OYrFYLj4Zhnfo96jVyjTSQ9x8Po4/view?usp=sharing

หนังสือเชิญ กกท.จังหวัดอุบลราชธานี

https://drive.google.com/file/d/1wfb7uqxNhoK8NLhFLR8AIGK6Vr8eL4tX/view?usp=sharing

วันจันทร์ที่ 11 กรกฏาคม 2565

เวลา 07.30 น. ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี (ด้านหลังศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี) ต.แจระเม อ.เมือง จ.อุบลฯ

เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

หมายเหตุ

 1. การแต่งกาย ชุดสูท/ติดแม็กเน็ทหอการค้าฯ
 2. สวมหน้ากากอนามัยสีขาว หรือหน้ากากผ้าสีขาว
 3. หน่วยงานละ 5 คน

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณพริ้งพิศ วังทอง รองประธานอาวุโส คุณประสงค์ จันจำปา รองประธานอาวุโส คุณไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอการค้า คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมพิธี

เลขลงรับที่ 555/2565 ลงรับวันที่ 7 กรกฏาคม 2565 เวลา 17.00 น.

https://drive.google.com/file/d/17CMM7P_SZmjDTJ9rL1vzJGtbBjgLweaL/view?usp=sharing

เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องชลลดา โรงแรมเดอะรีเจนท์ อุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติบัติการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาระดับพื้นที่

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

หมายเหตุ ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 4 กรกฏาคม 2565

มอบหมายให้คุณเขมชาติ เรียนวิริยกิจ รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 542/2565 ลงรับวันที่ 1 กรกฏาคม 2565 เวลา 17.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1RRSfvmHKqrfXDCiXJ039A4MEHu70ZKHw/view?usp=sharing

กรอบแนวทาง

https://drive.google.com/file/d/1l0JyKkK1riJRwRwFWC5TfLU_4a0LyICf/view?usp=sharing

ร่าง MOU

https://drive.google.com/file/d/1lp4MXeKkUjqmfR-oE5pOXUDVJt2yCmYn/view?usp=sharing

แบบตอบรับ

https://drive.google.com/file/d/1m3GikhFz6SRC7BuStAx2kX4AeNZUbE91/view?usp=sharing

*# รอกำหนดวัน/เวลา ที่แน่นอนอีกครั้ง

เรื่อง ขอเชิญร่วมดูสถานที่ทุ่งศรีเมือง

เวลา 10.00 น. ณ ทุ่งศรีเมือง

เวลา 12.00 น. ร่วมรับประทานอาหารเที่ยง ที่ร้าน RICCO

มอบหมายให้คุณสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอกลุ่ม คุณงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณมยุรี ฐานานุศักดิ์ รองประธานหอการค้า คุณเมตตา เมืองเจริญ รองประธานหอการค้า คุณรัฐธนินท์ เตชะไชยสิทธิ์ รองประธานหอการค้า คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า คุณภัทรนิษฐ เตชะไชยสิทธิ์ กรรมการ เป็นผู้เข้าร่วม

เวลา 18.39 น. ณ บริเวณลานเทียน ทุ่งศรีเมือง

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 พิธีเปิดเฮือน เยือนเมืองเทียน เวลา 18.39 น. ณ บริเวณลานเทียน ทุ่งศรีเมือง

วันที่ 13 กรกฎาคม 2565 พิธีแห่เทียนพรรษาจจ.อุบลฯ เวลา 18.39 น. ณ ปะรำพิธี หน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม

วันที่ 14 กรกฎาคม 2565 พิธีอัญเชิญเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนฯ เวลา 08.39 น. ณ ปะรำพิธี หน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม

หมายเหตุ การแต่งกาย ผ้าไทยชุดพื้นเมือง/ชุดสุภาพ

เลขลงรับที่ 556/2565 ลงรับวันที่ 8 กรกฏาคม 2565 เวลา 09.30 น.

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณพริ้งพิศ วังทอง รองประธานอาวุโส คุณนภานรี โตแสง รองประธานหอการค้า คุณจารุณี พิมพ์ หล่อ รองเลขาธิการหอฯ คุณเมวดี จุลทัศน์ ที่ปรึกษา เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/177temuK0oRYiGq_pWyVTUqfH6IJDQ5gE/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 12 กรกฏาคม 2565

เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง เชิญประชุมฝ่ายเทียนอุบล ยลได้ตลอดเดือน ครั้งที่ 3

หน่วยงานต้นเรื่อง ททท.

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 12 กรกฎาคม 2565

หมายเหตุ

มอบหมายให้คุณนภานรี โตแสง รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 565/2565 ลงรับวันที่ 11 กรกฏาคม 2565 เวลา 15.30 น.

https://drive.google.com/file/d/14lQVoxsyDpbCCMwHdMwotEMmVbToE_3D/view?usp=sharing

เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม POC (ชั้น 4) ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการ กรอ.จังหวัดอุบลราชธานี ด้านเศรษฐกิจการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว

หน่วยงานต้นเรื่อง สนง.พาณิชจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

หมายเหตุ

มอบหมายให้คุณคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 552/2565 ลงรับวันที่ 7 กรกฏาคม 2565 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1bzLnMdh8ueQ1TWWBLb1nyEujySRF8q9V/view?usp=sharing

เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดอุบลราชธานี (ก.ช.ภ.จ.อบ.)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

หมายเหตุ

มอบหมายให้คุณบัณฑิต วิลามาศ กรรมการฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 563/2565 ลงรับวันที่ 11 กรกฏาคม 2565 เวลา 15.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1Bru8WeScnMIorayy6sAqP-hGHfjTqwmV/view?usp=sharing

วันพุธที่ 13 กรกฏาคม 2565

เวลา 09.00-12.00 น. ณ สมาคมพุทธศาสตร์ประทีป

เรื่อง เชิญร่วมพิธีวันเทวะสมภพ องค์ตั้งลิ้วฮุกกุง

หมายเหตุ การแต่งกาย ชุดสุภาพ /เสื้อโปโลหอการค้า(สีขาว) รุ่น 19

มอบหมายให้คุณพริ้งพิศ วังทอง รองประธานอาวุโส คุณชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานหอการค้า คุณกรุณา คณานิจกิจไพบูลย์ กรรมการเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เลขลงรับที่ 563/2565 ลงรับวันที่ 11 กรกฏาคม 2565 เวลา 15.30 น.

เวลา 10.30 น. ณ ท่าอากาศยาน สนามบินอุบลราชธานี

เรื่อง รับคณะเอกอัครราชทูตอินเดีย การต้อนรับแขกรับเชิญชาวต่างประเทศที่เดินทางมาร่วมพิธีเปิดงานแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี 2565

หมายเหตุ สายการบินแอร์เอเชีย FD3374 ถึงเวลา 11.30 น.

อินเดีย

 1. เอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย ฯพณฯ ท่าน สุจิตรา ดูไร
 2. คู่สมรสเอกอัครราชทูต คุณสวามินาทาน
 3. ที่ปรึกษาฝ่ายการเมือง คุณซันดีป คูมาร์
 4. ผู้ติดตาม คุณนันทวัน กิจิคุณานนท์

ญี่ปุ่น

 1. ที่ปรึกษา คุณชิเกคิ โคบายาชิ
 2. คู่สมรสที่ปรึกษา คุณยูคาริ โคบายาชิ
 3. เลขานุการเอก คุณทาเคชิ อูชิดะ
 4. เลขานุการตรี คุณไซกิ โมริยะ

การปฏิบัติ เตรียมช่อดอกไม้

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณนภานรี โตแสง รองประธานหอการค้า คุณพัช ไชยสงคราม รองประธานหอการค้า และคณะกรรมการบหอการค้า เป็นผู้รับแขกชาวต่างชาติ

เลขลงรับที่ 561/2565 ลงรับวันที่ 11 กรกฏาคม 2565 เวลา 15.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1YvStIEEyfCg7qVjDQVY-Xl1AtacRRWGz/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฏาคม 2565

เวลา 13.00-13.50 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ท่านกงสุลเวียดนาม ประจำประเทศไทย(ขอนแก่น) การต้อนรับแขกรับเชิญชาวต่างประเทศที่เดินทางมาร่วมพิธีเปิดงานแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี 2565

การปฏิบัติ เดินทางมาพบ ท่านจู ดึ๊ หยุน และภริยา

หมายเหตุ จัดเตรียมสถานที่ ของชำร่วย และแจ้งคณะกรรมการหอการค้า ต้อนรับ

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณสิริกัญญา พิริยะกิจไพบูลย์ รองประธานอาวุโส คุณชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานหอการค้า เป็นผู้รับแขกรับเชิญชาวต่างชาติ

เลขลงรับที่ 561/2565 ลงรับวันที่ 11 กรกฏาคม 2565 เวลา 15.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1YvStIEEyfCg7qVjDQVY-Xl1AtacRRWGz/view?usp=sharing

เวลา 18.00 น. ณ ปะรำพิธี หน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม (โดยพิจารณาเข้าร่วมได้ตามความเหมาะสม)

เรื่อง การแสดงแสง เสียง ประกอบขบวนแห่เทียนพรรษากลางคืน

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้รับแขกชาวต่างชาติ

เลขลงรับที่ --ไม่มี-- ลงรับวันที่ 12 กรกฏาคม 2565 เวลา 17.30 น.

วันศุกร์ที่ 15 กรกฏาคม 2565

วันเสาร์ที่ 16 กรกฏาคม 2565

เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ฝ่ายท่องเที่ยวและสันทนาการ พร้อมทั้งประธานฝ่ายจัดงาน,ประธานหอฯ และ เลขาธิการหอฯ ประชุมหารือการจัดโปรแกรมท่องเที่ยวในงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณสิริกัญญา พิริยะกิจไพบูลย์ รองประธานอาวุโส คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า เป็นเข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ --ไม่มี-- ลงรับวันที่ 15 กรกฏาคม 2565 เวลา 16.30 น.

วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฏาคม 2565

เวลา 16.00 น. ณ สนามกีฬากลาง จ. ศรีสะเกษ (สนามกีฬาเกาะกลางน้ำ)

เรื่อง ร่วมแข่งขันฟุตบอล VIP (การแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)

หน่วยงานต้นเรื่อง สมาคมนักกีฬาล้อเดียวไทย

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณร่มไทร จันจำปา รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วม

การแต่งกาย: เสื้อทางผู้จัดงานเตรียมให้ /กางเกงดำ/ถุงเท้าดำ

เลขลงรับที่ --ไม่มี--ลงรับวันที่ 15 กรกฏาคม 2565 เวลา 15.30 น.

วันจันทร์ที่ 18 กรกฏาคม 2565

เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขออนุญาตนำเด็กนักกีฬาล้อเดียวไทยมากราบขอพร

หน่วยงานต้นเรื่อง สมาคมนักกีฬาล้อเดียวไทย

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้คุณประสงค์ จันจำปา รองประธานอาวุโส เป็นผู้เข้าร่วม

เลขลงรับที่ 568/2565 ลงรับวันที่ 12 กรกฏาคม 2565 เวลา 09.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1WN4MZm0ef9HcC4YFs0BdFymenDQ5WC3z/view?usp=sharing

เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมวี โฮเตล อุบลราชธานี

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมหารือในโครงการวิจัยเพื่อจัดทำทิศทางและนโยบายด้านการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวของประเทศไทย (Thailand Sport Direction and Policy)

หน่วยงานต้นเรื่อง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

หมายเหตุ

มอบหมายให้คุณนภานรี โตแสง รองประธานหอการค้า คุณร่มไทร จันจำปา รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 540/2565 ลงรับวันที่ 1 กรกฏาคม 2565 เวลา 17.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1mOK5_Y5IFFfkQ1uJGtjAlCE4X18hlerU/view?usp=sharing

เลขลงรับที่ 570/2565 ลงรับวันที่ 18 กรกฏาคม 2565 เวลา 10.00 น.

https://drive.google.com/file/d/14E22L1E7oV4701etSQM9XKwIq8RFlUgR/view?usp=sharing

เวลา 13.00 - 15.00 น. ทางการประชุมออนไลน์

เรื่อง หารือภาพรวม กกร.กลุ่มฯ

Join Zoom Meeting

https://kku-th.zoom.us/j/7413588177?pwd=Z0dsODdyODBocGR6WkNjNFllNENldz09

Meeting ID: 741 358 8177

Passcode: 123456

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วม

เลขลงรับที่ --ไม่มี-- ลงรับวันที่ 15 กรกฏาคม 2565 เวลา 10.00 น.

เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระเม อ.เมือง จ.อุบลฯ

เรื่อง การประดิษฐ์ผีเสื้อเพื่อนำไปประดับนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

หมายเหตุ สวมหน้ากากอนามัย

การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย ผ้าพื้นถิ่น ผ้าลายพระราชทาน

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณรัตนากร ฑีฆธนานนท์ รองประธานอาวุโส คุณอนงค์ภัทร์ ผลประเสริฐ รองเลขาธิการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วม

เลขลงรับที่ 566/2565 ลงรับวันที่ 12 กรกฏาคม 2565 เวลา 09.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1lQKTVFKhiGpF24hQJi--2vq-33Yvl4FK/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 19 กรกฏาคม 2565

เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง เชิญประชุมคณะทำงานด้านการออกแบบและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 จังหวัดอุบลราชธานี และการมอบหมายภารกิจพิธีเปิดนอทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณนภานรี โตแสง รองประธานหอการค้า คุณอนงค์ภัทร์ ผลประเสริฐ รองเลขาธิการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 569/2565 ลงรับวันที่ 13 กรกฏาคม 2565 เวลา 14.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1tdYZ0aBh5wZUpr5XYMaVdy0I7JuSDvaT/view?usp=sharing

สำนักโยธาฯ ขอเลื่อนประชุมเป็นเวลา 11.00 น.

เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดอุบบลราชธานี (POC) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง เชิญประชุมคณะอุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี (ด้านโครงสร้างพื้นฐาน)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

หมายเหตุ

มอบหมายให้คุณเมตตา เมืองเจริญ รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 558/2565 ลงรับวันที่ 8 กรกฏาคม 2565 เวลา 15.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1UQM_9F4hvBmtfxTuZUMWEwWVQh93Sf6Q/view?usp=sharing

รายงานการประชุม

https://drive.google.com/file/d/1swwY4P90zp6gH1e5HYExPm_mQ-OVklu0/view?usp=sharing

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ สำนักงานคลังการจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดอุบลราชธานี (คบจ.) ครั้งที่ 4/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานคลังการจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

หมายเหตุ

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 558/2565 ลงรับวันที่ 8 กรกฏาคม 2565 เวลา 15.00 น.

https://drive.google.com/file/d/125yCUsQwS5GHqvgWfLJggMMCXXbC8Ef7/view?usp=sharing

รายงานการประชุม

https://drive.google.com/file/d/1sCys7HpDKZvpSVi_6Ot49QOC_aYpq7tJ/view?usp=sharing

เวลา 18.00 น. ณ วัดพระธาตุถหนองบัว ตำบลในเมืองจ.อุบลฯ

เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีเปิดกิจกรรมเทียนอุบล ยลได้ตลอดเดือน และรับมอเกียรติบัติการสนับสนุนการจัดประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง ปกครองจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน ประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 575/2565 ลงรับวันที่ 18 กรกฏาคม 2565 เวลา 17.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1kHXXf2WpQUQ9GZ_bRUOHP7t6IobKdEd6/view?usp=sharing

วันพุธที่ 20 กรกฏาคม 2565

เวลา 07.30-09.00 น. ณ บริเวณนาข้าวข้างวัดศรีโพธิ์ชัย บ้านท่าไห ต.ท่าไห อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรม ดำนา ข้าวแสงแรก อุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การแต่งกาย ชุดพื้นเมือง ชุดม่อฮ่อม (ชุดดำนา)

มอบหมายให้คุณอุฬาร ปัญจะเรือง รองเลขาธิการหอกาค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 578/2565 ลงรับวันที่ 19 กรกฏาคม 2565 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/101R2i7D-G4z5x_0bninT8WyZNbiBDDqb/view?usp=sharing

เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของคณะผู้ตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom Meeting

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า คุณรัฐธนินท์ เตชะไชยสิทธิ์ รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 577/2565 ลงรับวันที่ 19 กรกฏาคม 2565 เวลา 17.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1HUso9BxsGku1zdfEF85wO-Ify8eea-LN/view?usp=sharing

รายงานประเด็นฯ

https://drive.google.com/file/d/1R1E4mQBSnQRzTmuFbHVzRY1VvcdjCgLH/view?usp=sharing

เดิม เวลา 14.00-16.00 น.

เลื่อนเวลาการประชุมเป็น เวลา 10.00-12.00 น. ณ ผ่าน Google hangouts Meet

โดยคลิกที่ลิงค์ : https://meet.google.com/zjt-mszn-viq

password : zjt-mszn-viq

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 571/2565 ลงรับวันที่ 18 กรกฏาคม 2565 เวลา 10.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1QEVnXwJ049uwIC-4Ggyq74mPNNd7eSwT/view?usp=sharing

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัมนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี (กรอ.จังหวัด) ครั้งที่ 3/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

หมายเหตุ ส่งประเด็นและสาระสำคัญเสนอที่ประชุมภายในวันที่ 12 กรกฏาคม 2565

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 529/2565 ลงรับวันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1gmEdkwwCB-ZmXCLtcHeyd82485bTxx4Q/view?usp=sharing

รายงานการประชุม

https://drive.google.com/file/d/1EQruLWPcHRuMy5T2er4r9Xslh_ufpohL/view?usp=sharing

เวลา 13.30 น. ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง การประกวดข้าวหอมมะลิของจังหวัดอุบลราชธานี ปีการเพาะปลูก 2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณพชร เตชะตานนท์ รองประธานอาวุโส คุณประมอน เขียวขำ รอองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 576/2565 ลงรับวันที่ 18 กรกฏาคม 2565 เวลา 17.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1-3m7bf7SK_tYVGiqUWAOuzxXNmfNOSVB/view?usp=sharing

เลขลงรับที่ 315/2565 ลงรับวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1_WXl1dnIi07NNeCPdY7foP_RHBrfTAdI/view?usp=sharing

(อนุมัติงบแล้ว)

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ ขอความอนุเคราะห์

การปฏิบัติ วันที่ 20-22 กรกฏาคม 2565 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

หมายเหตุ

การแต่งกาย :

มอบหมายให้..รอมอบหมาย...ป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 388/2565 ลงรับวันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1nSlyf3XzFOVS7nnGLzJoAO6idu3atigI/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฏาคม 2565

เวลา 09.30 น. ณ สำนักงานการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ. 2565 รอบตัดสินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 584/2565 ลงรับวันที่ 20 กรกฏาคม 2565 เวลา 15.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1UTIhxfgaRk1pqD63Ct8SxNBpJGMZ_UBX/view?usp=sharing

เวลา 10.00 น. ณ ตลาดการค้าชายแดนช่องอานม้า

เรื่อง งานเปิดด่านการค้าชายแดน ที่อำเภอน้ำยืน

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณจักรพันธ์ กวีณัฏญยานนท์ รองประธานหอการค้า คุณกัณตภน หลาวทอง รองประธานหอการค้าเป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20

หน่วยงานต้นเรื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการหอการ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 585/2565 ลงรับวันที่ 20 กรกฏาคม 2565 เวลา 15.00 น.

https://drive.google.com/file/d/19Ez9l-40i_g-ojn_YeqYb89o8YC9NlT5/view?usp=sharing

เวลา 14.00-16.00 น. ณ สำนักงานหอการค้า และระบบออนไลน์ VDO Conference (Google Meet)

ที่ลิ้ง

https://meet.google.com/gsk-ypwj-hbe

รหัส gsk-ypwj-hbe

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนกรกฎาคม ครั้งที่ 5/2565

มอบหมายให้คณะกรรมการหอการค้าฯ เป็นร่วมผู้เข้าร่วมประชุม

เวลา 16.00-17.30 น. ณ ตลาดก้านเหลือง ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลฯ

เรื่อง ขอเชิญร่วมเวทีคืนข้อมูลโครงการ กลไกลความร่วมมือเพื่อสร้างแบบจำลองธุรกิจในระบบนิเวศน์อาหารปลอดภัยและวางแผนกลยุทธ์พัฒนาพื้นที่

หน่วยงานต้นเรื่อง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ ขอความอนุเคราะห์

มอบหมายให้คุณบัณฑิต วิลามาศ กรรมการ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 583/2565 ลงรับวันที่ 19 กรกฏาคม 2565 เวลา 15.50 น.

https://drive.google.com/file/d/1tFuECyxe7Ur2T_WOO4w8KX8lou-Qopr9/view?usp=sharing

เวลา 17.00 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานี (ลานอควาเรียม ชั้น 1 ) อำเภอเมือง จ.อุบลฯ

เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมพิธีเปิดงาน UBON Trade Fair 2022

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การแต่งกาย สุภาพบุรุษ/สุภาพสตรี ชุดผ้าไทย/ชุดสุภาพ

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณชลวิทย์ อภิรัตน์มนตรี รองประธานหอการค้า คุณชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานหอการค้า คุณพองาม ปรีดาสันติ์ รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน

เลขลงรับที่ 579/2565 ลงรับวันที่ 19 กรกฏาคม 2565 เวลา 14.00 น.

https://drive.google.com/file/d/11IgsYBVbJSmZO-S__ypzctRRkJIvYv54/view?usp=sharing

เวลา 19.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ (บุ่งย้งตึ้ง) มูลนิธิการกุศลอุบลฯ(จีตัมเกาะ)

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลให้ คุณแม่เง็กเนย ไชยสงคราม

🕑หมายเหตุ : ขอนัดหมาย : กรรมการทุกท่านพร้อมกันที่ศาลา เวลา 18.30 น.

การแต่งกาย : ชุดสุภาพโทนสีดำ

มอบหมายให้ ปธ.นายมงคล จุลทัศน์ รองปธ.อาวุโสฯนางสริตา ปรีดาสันติ์ รองปธ.อาวุโสฯนางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ รองปธ.อาวุโสฯนายสนั่น สุตัญตั้งใจ รองปธ.นางพองาม ปรีดาสันติ์ รองปธ.นางชูศรี กตัญญุตานันท์ รองปธ.นางเมตตา เมืองเจริญ รองปธ.นายชลวิท อภิรัตนมนตรี รองปธ.นายนรพงศ์พันธิ์ อาชวนนันทกุล รองปธ.นายไพบูลย์ คำศรี รองปธ.นางมยุรี ฐานานุศักดิ์ รองปธ.นางนภานรี โตแสง รองปธ.นายจักรพันธ์ กวีนัฎธยานนท์ รองปธ.นารัฐธนินท์ เตชะไชยสิทธิ์ รองปธ.นายฤทธิพันธุ์ สัณฑมาศจิรวัส รองปธ.นางสาวเพชรชมภู สุทธิเดช รองปธ.นายเขมชาติ เรียนวิริยกิจ เลขาธิการฯนายพงษ์พันธ์ จันทศรี รองเลขาฯนางสาววิภาดา วจนะวิชากร รองเลขาฯนางสาวจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาฯนายอุฬาร ปัญจะเรือง กก.นายสุนทร จิรนภาวิบูลย์ กก.นางกรุณา คณานิจกิจไพบูลย์ กก.นายปัณณพัฒน์ เลาหเธียรประธาน ที่ปรึกษาหอฯนางเมวดี จุลทัศน์ รองปธ.อาวุโสฯนางพชร เตชะตานลท์ รองปธ.กันตภณ หลาวทอง กก.นางอัญมณี นิลรัตน์ศิริกุล คณะกรรมการร่วมเป็นเจ้าภาพ

วันศุกร์ที่ 22 กรกฏาคม 2565

เวลา 08.30 -12.00 น. ณ บริเวณฝั่งทิสตะวันตกข้างอาคารโดมกีฬา สนามกีฬากลางจังหวัดอุบลราชธานี (ทุ่งบูรพา) ตำหนองขอน อ.เมือง จ.อุบลฯ

เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมตามโครงการคืนความสุขให้คนอุบล กำจัดขยะอันตรายชุมชนอย่างปลอดภัยจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงานต้นเรื่อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

หมายเหตุ

มอบหมายให้คุณอรรถสิทธิ์ สุตัญตั้งใจ รองปรธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เลขลงรับที่ 562/2565 ลงรับวันที่ 11 กรกฏาคม 2565 เวลา 15.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1BAmey78-frtmHp3RMKQ68P9u7Nzm3nc2/view?usp=sharing

ได้รับแจ้งจาก สนง.พมจ.อุบลฯ(21/7/2565) การประชุมเลื่อนออกไป ยังไม่มีกำหนด

เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หวัดอุบลฯ

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานพิจารณาวาระการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 5/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หวัดอุบลฯ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 574/2565 ลงรับวันที่ 18 กรกฏาคม 2565 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1La1Iz1oc0gBlKiQx1kuUfbkbnV5BJPCo/view?usp=sharing

เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2

เรื่อง ชิญประชุม คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ระดับจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 22565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานประชาสัมพันธ์

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 586/2565 ลงรับวันที่ 20 กรกฏาคม 2565 เวลา 17.50 น.

https://drive.google.com/file/d/1k-PaD8e4PWaGZuoguGDbWGAYl-_O9Jea/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 23 กรกฏาคม 2565

เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องปทุมทิพย์ ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อ.เมือง จ.อุบลฯ

เรื่อง เชิญประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) และประชุมระดมสมอง (Workshop) โครงการวิจัย การจัดสิทธิและใช้อำนาจทางกฎหมายในการบริหารจัดการโรคระบาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่มีการควบคุมการแพร่ระบาดสูงสุด เพื่อรับฟังความคิดเห็น

หน่วยงานต้นเรื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

หมายเหตุ

มอบหมายให้คุณชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 553/2565 ลงรับวันที่ 7 กรกฏาคม 2565 เวลา 15.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1hVNIOWGOUFf196_pb4z9GixUQHGuFavs/view?usp=sharing

เวลา 13.30 น. ณ ห้องทับทิมสยาม 1 ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอน คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชน จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณบัณฑิต วิลามาศ กรรมการ เป็นผู้เข้าร่วมพิธีเปิด

เลขลงรับที่ 591/2565 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2565 เวลา 16.00 น.

https://drive.google.com/file/d/16pkCDkHzrEEUf7Cldfd5jl7f2RzJGTHt/view?usp=sharing

วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฏาคม 2565

วันจันทร์ที่ 25 กรกฏาคม 2565

ได้รับหนังสือแจ้งเลื่อนการประชุม

เดิม เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเบญจานุสรณ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

✔️เป็น วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมสุนีย์ตริยางกูรศรี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาศึกษา (พ.ศ.2566-2570) จังหวัดอุบลราชธานี และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

หมายเหตุ ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 18 กรกฎาคม 2565

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 557/2565 ลงรับวันที่ 8 กรกฏาคม 2565 เวลา 10.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1DrW4Lnv8EOa9AjX4Y0KugJGKsdNPARFX/view?usp=sharing

เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบังคับคดี

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

หน่วยงานต้นเรื่อง บังคับคดี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

หมายเหตุ

มอบหมายให้คุณชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1lNmPWg9hx-u64cZvvc595h4EHbK4GT8h/view?usp=sharing

เวลา 16.00-18.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าฯ

เรื่อง ขอจองห้องประชุม ฝ่ายสถานที่ของเจ้งี้ ประชุมกลุ่ม

มอบหมายให้คณะกรรมการฝ่ายเตรียมสถานที่ เป็นร่วมผู้เข้าร่วมประชุม

วันอังคารที่ 26 กรกฏาคม 2565

ขอนัดหมายกรรมการ เวลา 09.00 น. ณ มูลนิธิการกุศลอุบลราชธานี ส่วนสังคมสงเคราะห์ จีตัมเกาะ

เรื่อง ประกอบพิธีเคารพศพตามประเพณีจีน คุณแม่เง็กเนย ไชยสงคราม (เวลา 10.00 น.)

มอบหมายให้ คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า คุณพชร เตชะตานนท์ รองประธานอาวุโส คุณสริตา ปรีดาสันติ์ รองประธานอาวุโส คุณชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานหอการค้า คุณมยุรี ฐานาสุศักดิ์ รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมพิธี

เลขลงรับที่ --ไม่มี-- ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2565 เวลา 10.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1UCdLR1xz-uXET7Q_aKFwiyQ5OHP0qZNm/view?usp=sharing

เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง แจ้งคำสั่งแต่งตั้งและขอเชิญเข้าร่วมาการประชุมคณะทำงานจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการการพัฒนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พื้นที่ตำบลทุ่งเทิง และตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณพชร เตชะตานนท์ รองประธานอาวุโส คุณกิตติพงษ์ เทียมสุวรรณ ประธานคณะทำงานหอการค้าประจำ อ.เดชอุดม เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 587/2565 ลงรับวันที่ 21 กรกฏาคม 2565 เวลา 11.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1uHp-1N0fuIA1Qum4ILQGaAjLWMRY5CPs/view?usp=sharing

เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมดงเสือปู่ตา สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการ งานสวัสดิการร้านค้า สถานประกอบ ส่วนลดค่าครองชีพให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำจังหวัดอุบลราชธานื ครั้งที่1/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณสนั่น สุตัญตั้งใจ รองประธานอาวุโส คุณนภานรี โตแสง รองประธานหอการค้า คุณไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอการค้า คุณอรรถสิทธิ์ สุตัญตั้งใจ รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 594/2565 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2565 เวลา 16.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1xGwRfY1Xuh3Iq1zjrHcDwjyTB0hg7LWK/view?usp=sharing

เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง เชิญประชุมกรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน จังหวัดอุบลราชธานี และนายอำเภอ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

ลิ้งสำหรับหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมทางระบบออนไลน์

https://moivcs.webex.com/moivcs/j.php?MTID=mdd1f8f84ea569748414c3a9f9a48215d

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 581/2565 ลงรับวันที่ 19 กรกฏาคม 2565 เวลา 14.38 น.

https://drive.google.com/file/d/15jVGaAMXOc-PspasR-bOdeSg_nEWwsk2/view?usp=sharing

เอกสารระเบียบวาระการประชุม

https://drive.google.com/file/d/1su65J3LYOC1HTpIHpYFhDZz9A9WYjqL7/view?usp=sharing

เวลา 16.00 น. ณ บริเวณลานอะควาเรียม ชั้น 1 เซ็นทรัลอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงาน ครัวคุณต๋อย

หน่วยงานต้นเรื่อง เซ็นทรัลอุบลฯ

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจาณา

หมายเหตุ

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณรัฐธนินท์ เตชะไชยสิทธิ์ คุณภัทรนิษฐ เตชะไชยสิทธิ์ เป็นผู้เข้าร่วมพิธี

เลขลงรับที่ 545/2565 ลงรับวันที่ 2 กรกฏาคม 2565 เวลา 15.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1Xg84Ts8yq5iUZneI5oU1hD8NhqgQTI00/view?usp=sharing

วันพุธที่ 27 กรกฏาคม 2565

เวลา 08.30-15.00 น. ณ โรงแรมสุนย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนา อสสว.@อุบลราชธานี ภายใต้งานศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service OSS)

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/97560063356?pwd=OEI1ZkVJamtMOFNXWGFlSk1YWDd4UT09

Meeting ID: 975 6006 3356

Passcode: 665925

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้คุณชลวิทย์ อภิรัตน์มนตรี รองประธานหอการค้า คุณฤทธิพันธุ์ สัณฑมาศจิรวัส รองประธานหอการค้า คุณไพศิษฐ์ ชมสมุท กรรมการ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 602/2565 ลงรับวันที่ 25 กรกฏาคม 2565 เวลา 17.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1fA_PeLKfesPQCn9F5jknvcSUSVs_GHu6/view?usp=sharing

เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ. 2565 รอบตัดสิน

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณอรรถสิทธิ์ สุตัญตั้งใจ รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 580/2565 ลงรับวันที่ 19 กรกฏาคม 2565 เวลา 14.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1wBfymceDEhAEjw7fyFTZBhsyvo7RrTw7/view?usp=sharing

เวลา 09.30-14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 608/2565 ลงรับวันที่ 25 กรกฏาคม 2565 เวลา 09.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1SZU8kyX4_uWWnfITwixknSvaeNijHFPk/view?usp=sharing

เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมหอการค้าอุบลฯ

เรื่อง แจ้งกำหนดการประชุมหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ครั้งที่ 2/2565

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า เป็นร่วมผู้เข้าร่วมประชุม

เวลา 12.45–16.30 น. ผ่านระบบ Video Conference ZoomJoin Zoom Meeting

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิพากษ์แผน โครงการ “แผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชนระดับภูมิภาค พ.ศ.2566-2570” (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ที่ลิ้ง

https://kku-th.zoom.us/j/7413588177?pwd=Z0dsODdyODBocGR6WkNjNFllNENldz09

Meeting ID: 741 358 8177

Passcode: 123456

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานปลัดกระทรวง

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณคุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 598/2565 ลงรับวันที่ 23 กรกฏาคม 2565 เวลา 10.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1H8V47za0jnA1CXvS14NVLHYBBEDRZEoj/view?usp=sharing

เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานหอการค้า และระบบออนไลน์ VDO Conference (Google Meet)

ที่ลิ้ง

https://meet.google.com/gsk-ypwj-hbe

รหัส gsk-ypwj-hbe

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการจัดงานหอการค้าไทย ครั้งที่ 4/2565

มอบหมายให้คณะกรรมการเตรียมการจัดงานฯ เป็นร่วมผู้เข้าร่วมประชุม

วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฏาคม 2565

เวลา 06.00 น. ณ ศาลาจตุรมุข มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง (พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล)

การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย ชุดสุภาพ /ชุดไทยอัมรินทร์ (โทนสีเหลือง)

มอบหมายให้คุณรัตนากร ฑีฆธนานนท์ รองประธานอาวุโส คุณพริ้งพิศ วังทอง รองประธานหอการค้า คุณจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมพิธีฯ

เวลา 17.00 น. ณ เวทีลานต้นเทียนเฉลิมพระเกียรติ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง (พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีถวายพระพรชัยมงคล)

มอบหมายให้คุณสริตา ปรีดาสันติ์ รองประธานอาวุโส คุณสิริกัญญา พิริยะกิจไพบูลย์ รองประธานอาวุโส คุณบัวหลวง อาษาพล รองประธานอาวุโส คุณพริ้งพิศ วังทอง รองประธานอาวุโส คุณประสงค์ จันจำปา รองประธานอาวุโส เป็นผู้เข้าร่วมพิธีฯ

เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฏาคม 2565 จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การแต่งกาย : ชุดไทยอมรินทร์โทนสีเหลือง ชุดผ้าไทย/ชุดสุภาพโทนสีเหลือง

หมายเหตุ ผู้ถือพานพุ่มทอง-พานพุ่มเงิน ให้สวมถุงมือผ้าสีขาว /นำโคมเทียน อุปกรณ์จุดไฟมาด้วยต้นเอง/หน้ากากอนามัยสีขาว

เลขลงรับที่ 606/2565 ลงรับวันที่ 25 กรกฏาคม 2565 เวลา 09.30 น.

https://drive.google.com/file/d/13k1P6rQWEsHfp8uaozw10tfJlbkX_rhV/view?usp=sharing

เวลา 09.00 น. ณ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง การจัดกิจกรรม ปลูกต้นไม้เฉลิมพรเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

หน่วยงานต้นเรื่อง อุทยานแห่งชาติผาแต้ม

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. ร่วมกิจกรรม

เลขลงรับที่ --ไม่มี-- ลงรับวันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/127Cw33dzRvn_bINeu2nIK_eFvwzSZj_F/view?usp=sharing

เวลา 18.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกีรยติพิธี และร่วมงานเลี้ยงต้อนรับ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20

หน่วยงานต้นเรื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญร่วมเป็นเกีรยติพิธี

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า นางสาวจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการหอ ร่วมเป็นเกีรยติพิธี

เลขลงรับที่ 508/2565 ลงรับวันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.

https://drive.google.com/file/d/11m0FH3cwWtAxYxGGE8zacEeoK_npH_AG/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 29 กรกฏาคม 2565

วันเสาร์ที่ 30 กรกฏาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฏาคม 2565


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!