ประจำเดือน มิถุนายน 2565 สมุดลงรับ หนังสือเข้า และออก ของหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี


2022-05-09 10:06

จำนวนครั้งที่อ่าน : 117

ลักษณะหนังสือที่ควรทราบ1. หนังสือภายนอก 2. หนังสือภายใน 3. หนังสือประทับตรา 4. หนังสือสั่งการ (ค าสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ) 5. หนังสือประชาสัมพันธ์ (ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว) 6. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ท าขึ้นหรือรับไว้เป็หลักฐานในราชการ (หนังสือรับรอง รายงานการประชุม บันทึก และ หนังสืออื่น)

วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565

 1. เลขลงรับที่ 357/2565 ลงรับวันที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 17.37 น.

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Open Innovation Roadshow ภาคตะวันออกฌเฉียงเหนือ ครั้งที่ 6

หน่วยงานต้นเรื่อง เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หมายเหตุ

การแต่งกาย :

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1QAmxcfgi_bKSUP-CQpof-muxWLf3V4SS/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 358/2565 ลงรับวันที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 17.37 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีเปิดการจัดเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2565

หน่วยงานต้นเรื่อง ทีทำงานปกครองอ.น้ำยืน

ประเภทหนังสือ เพื่อร่วมพิธีเปิด

การปฏิบัติ วันที่ 12 มิถุนายน 2565 เวลา 15.30 น. ณ หน้าที่ว่าการอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ

การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมพิธีเปิด

https://drive.google.com/file/d/17fhVwZm4Yfg337WLuv3ObUC8kT7ftTuw/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 364/2565 ลงรับวันที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 17.37 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการฝ่ายเทียนอุบล ยลได้ตลอดเดือน และ ขอเชิญประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมเยือนชุมชนวิถีคนทำต้นเทียน

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี/

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30/15.00 น. ณ ห้องประชุม POC ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ

การแต่งกาย :

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/13M082-qdKaTfefT0uTFK8J8O-Dg2SvAX/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 365/2565 ลงรับวันที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 17.37 น.

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฯ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ

การแต่งกาย :

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/140RG0vpGHdTMQ1ry9mSarZoo9foPrvfX/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565

 1. เลขลงรับที่ 359/2565 ลงรับวันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น.

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการนักธุรกิจสตรีดีเด่นและนักธุรกิจรุ่นใหม่ หอการค้า 2565

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ เดือนพฤศจิกายน

หมายเหตุ ตอบรับภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565

การแต่งกาย :

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1yF_H8n1dFPF4FPyDYRqhYgIMcO4yPPZ-/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 360/2565 ลงรับวันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น.

เรื่อง สำรวจปริมาณน้ำหนักขยะอันตรายชุมชน ก่อนนำกำจัดตามหลักวิชาการ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ส. 2565

หน่วยงานต้นเรื่อง กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ เดือนพฤศจิกายน

หมายเหตุ ตอบรับภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

การแต่งกาย :

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/199Hv_69S8u82ub64oJG5_jBlyNI8u_K6/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 361/2565 ลงรับวันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น.

เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม

หน่วยงานต้นเรื่อง มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ

หมายเหตุ ตอบรับภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2565

การแต่งกาย :

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1gq9NAsVgRamAioxL6QNs8Zj4JuJX9lG4/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 366/2565 ลงรับวันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น.

เรื่อง โครงการขับเคลื่อนจังหวัดอุบลราชธานีเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ USESCO สาขาเมืองแห่งดนตรี (Ubonratchathani City of Music)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานวัฒธรรมจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ -

การแต่งกาย :

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1bC7Mkur3xNpp11wPYJ5bo-cZEi0e-OWd/view?usp=sharing

5.เลขลงรับที่ 367/2565 ลงรับวันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมงาน ประเทศไทยกับกฎหมายเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงาน ปปช.

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30-12.00 น. ณ รบบออนไลน์

หมายเหตุ ตอบรับภายในวันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2565

การแต่งกาย :

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/12YNhqgP3368obv1Atyt5VL-Z3QtxxZaR/view?usp=sharing

6.เลขลงรับที่ 368/2565 ลงรับวันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น.

เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเกษตรกินสบายใจ

หน่วยงานต้นเรื่อง มูลนิธิสื่อสร้างสุข

ประเภทหนังสือ เชิญเป็นเกียรติพิธีเปิด

การปฏิบัติ วันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมยางนาภิรมย์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี

หมายเหตุ

การแต่งกาย :

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดฯ

https://drive.google.com/file/d/1ij322co1itxSykQ3-szAqRFj1oW-0mzY/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565

 1. เลขลงรับที่ 369/2565 ลงรับวันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น.

เรื่อง ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการชีวศึกษา เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์อาชีวศึกษาฯ

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ -

หมายเหตุ

การแต่งกาย :

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1EPwwgU1SHqxiq1unQyqK2jH1KXAOT3wp/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 370/2565 ลงรับวันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น.

เรื่อง จดหมายข่าว

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ -

หมายเหตุ

การแต่งกาย :

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1fzSMOp2MxrkM4xIuOm8wfeguSZAw5JxG/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 371/2565 ลงรับวันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น.

เรื่อง ขอแจ้งข่าวการจัดงานแสดงแสินค้างานโพรแพ็ค เอเชีย (ProPak Asia 2022)

หน่วยงานต้นเรื่อง Informa Marketes

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ -

หมายเหตุ

การแต่งกาย :

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1pev5dCL0-3rK2Y5V-F1MtJwmDVCh4Q4n/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 372/2565 ลงรับวันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น.

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน 1 ปีการศึกษารุ่น 2937 ปี2023 2024

หน่วยงานต้นเรื่อง Youth Exchange Scholarships

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ -

หมายเหตุ

การแต่งกาย :

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1N50Yjd5BYmGtzkzo-CD6O09eoylQ-bB8/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2565

วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2565

วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565

 1. เลขลงรับที่ 373/2565 ลงรับวันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น.

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านการออกแบบและจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จประนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 จังหวัดอุบลราชธานี เพิ่มเติม

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ -

หมายเหตุ

การแต่งกาย :

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1_hYQQaga5ZHnkVGz-QvofVJbF4D5yFis/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 374/2565 ลงรับวันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น.

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.อุบลราชธานี) ครั้งที่ 4/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ

การแต่งกาย :

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1enw8f7VF5A8pgDqViMkTrNWI9-hZX8Tp/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565

 1. เลขลงรับที่ 375/2565 ลงรับวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น.

เรื่อง ขอเชิญชวนเสนอชื่อและผลงานเข้ารับการพิจารณารางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564 ประเภทสื่อ ประเภทบุุคคลและประเภทชุมชนและองค์กร

หน่วยงานต้นเรื่อง กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 24-25 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น.

หมายเหตุ

การแต่งกาย :

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1V7PNra_ubjRhEvF7uLGmDwf_BxN9wB2F/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 376/2565 ลงรับวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น.

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมระดับภูมิภาค (Regional Conference) ภาคตะวันออเฉียงเหนือ

หน่วยงานต้นเรื่อง สนง.นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องพุทไธสง โรงแรมอัลวาเรช บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

หมายเหตุ

การแต่งกาย :

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1n1-q3pevAeDbD5Uz0R59ptdLEmtthm6s/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 377/2565 ลงรับวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น.

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมสัมนา เรื่อง การทบทวนโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการใดซึ่งต้องจัดทำรายงาน EIA ครั้งที่ 9

หน่วยงานต้นเรื่อง สนง.นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30-15.00 น. ณ ผ่านระบบ Video Conference โปรแกรม Cisco Webex หรือผ่าน Facebook

หมายเหตุ

การแต่งกาย :

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1XHI3-idHVbBoKC7DYxyX2xL3MX-S_GSk/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 378/2565 ลงรับวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น.

เรื่อง มอบหมายภารกิจการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สนง.จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 1-15 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30-15.00 น. ณ บริเวณสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ

หมายเหตุ

การแต่งกาย :

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1j_VNzqtDPoL2nuHDGl5My1jGYn23snrV/view?usp=sharing

วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565

 1. เลขลงรับที่ 379/2565 ลงรับวันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมพิจารณากำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงานจิตอาสาภาคประชาชนระดับตำบล และหมู่บ้าน

หน่วยงานต้นเรื่อง ศอ.จอส.พระราชทาน จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองอุบลราชธานี ชั้น 2

หมายเหตุ

การแต่งกาย :

มอบหมายให้คุณรัฐธนินท์ เตชะไชยสิทธิ์ รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1q2nHKHqzA_14umF7X0Ptg9Mw7EuQ515v/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 380/2565 ลงรับวันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมปรึกษาหารือการออกแบบกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

หมายเหตุ

การแต่งกาย :

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/146tz-MPmX4-TdJsfOJP-ugGswOHFkKzA/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565

 1. เลขลงรับที่ 381/2565 ลงรับวันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น.

เรื่อง เชิญร่วมกิจกรรมผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพบสื่อมวลชน

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 14.0 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ

การแต่งกาย :

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1x6PJvxQujZqs0rgrpKWkvEfp51_0ZU7a/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 382/2565 ลงรับวันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น.

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว ภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ พ.ศ.2566-2570

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 14.0 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ

การแต่งกาย :

มอบหมายให้..รอมอบหมาย...ป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1fW9-6Y59oJSJyqorBWcbPfCcQBQB-QR7/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 383/2565 ลงรับวันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น.

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาห้วยคลองนาควาย จังหวัดอุบลราชธานีครั้งที่ 2/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 4

หมายเหตุ

การแต่งกาย :

มอบหมายให้..รอมอบหมาย...ป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1dz2w4bRlcYqZ4xx1yLGrMG85xvZZLs6V/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 384/2565 ลงรับวันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น.

เรื่อง ขอขอบคุณประชุมทำงานอุทยานธรณีผาชัน สามพันโบก

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ

การแต่งกาย :

มอบหมายให้..รอมอบหมาย...ป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1CDO051bFWzY57yCW6yefE8itVXrxteC9/view?usp=sharing

5.เลขลงรับที่ 385/2565 ลงรับวันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น.

เรื่อง รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า จังหวัดอุบลราชธานี (คปป.จ.อบ.) ครั้งที่ 1/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 17 มิถุนายน 2565 รับรองรายงานการประชุม

หมายเหตุ

การแต่งกาย :

มอบหมายให้..รอมอบหมาย...ป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/11DGlxEqGbN83AMn82CpUSOqzVQW5oN8d/view?usp=sharing

6.เลขลงรับที่ 386/2565 ลงรับวันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น.

เรื่อง คุณเรอโน เมแย์ ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย ขอเข้าพบประธานหอการค้าค้าฯ

หน่วยงานต้นเรื่อง โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00-12.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ

การแต่งกาย :

มอบหมายให้..รอมอบหมาย...ป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/10s7djHqeHkqLs1rkUA-dn66cMu6ER4vB/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565

 1. เลขลงรับที่ 488/2565 ลงรับวันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น.

เรื่อง ขอเชิยประชุมหารือการจัดงานประกวดสุดยอดควายไทยและสุดยอดอาหารอีสานจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลขามใหญ่ อ.เมือง จังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ

การแต่งกาย :

มอบหมายให้..รอมอบหมาย...ป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1Lb02vczBpsVY4dKOw6BeD8jhsjLJm2w0/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 489/2565 ลงรับวันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมประธานผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC ทั่วประเทศ ผ่านระบบ VDO Conference

หน่วยงานต้นเรื่อง หอไทย

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ผ่านระบบ VDO Conference

หมายเหตุ

การแต่งกาย :

มอบหมายให้..รอมอบหมาย...ป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1wDh6NSzKVYFX5WyQp-pPr0HcElIb_l-E/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 387/2565 ลงรับวันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น.

เรื่อง ขอขอบคุณ

หน่วยงานต้นเรื่อง ม.อุบลฯ

ประเภทหนังสือ ขอบคุณ

การปฏิบัติ -

หมายเหตุ

การแต่งกาย :

มอบหมายให้..รอมอบหมาย...ป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1PZQ5AUBFDccRmUY0u1fRrHaPjvkgpw63/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 388/2565 ลงรับวันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น.

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ ขอความอนุเคราะห์

การปฏิบัติ วันที่ 20-22 กรกฏาคม 2565 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

หมายเหตุ

การแต่งกาย :

มอบหมายให้..รอมอบหมาย...ป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1nSlyf3XzFOVS7nnGLzJoAO6idu3atigI/view?usp=sharing

5.เลขลงรับที่ 490/2565 ลงรับวันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00.30 น.

เรื่อง ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ รายงานการประชุม

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้..รอมอบหมาย...ป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/14vHwMBSMzDYWqTexi8wgdpK9FUFiTSk5/view?usp=sharing

6.เลขลงรับที่ 491/2565 ลงรับวันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00.30 น.

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับจังหวัด (Provincial Chief Information Officer PCIO Committee)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ คำสั่งแต่งตั้ง

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้..รอมอบหมาย...ป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/12Jkk0t-4YTYTTWTCT2CKumPDoJlJhvx3/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565

 1. เลขลงรับที่ 492/2565 ลงรับวันที่ 11 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00.30 น.

เรื่อง แจ้งคำสั่งแต่งตั้งและขอเชิญเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศพื้นที่ฯ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

ประเภทหนังสือ คำสั่งแต่งตั้ง

การปฏิบัติ วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมพระศรีสุระอนุสรณ์ ที่ว่าการอำเภอเดชอุดม อ.เดชอุดม จ.อุบล

มอบหมายให้..รอมอบหมาย...ป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1izNvuAGISe0p-OhQGLPe69N-40yzMIAf/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 493/2565 ลงรับวันที่ 11 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00.30 น.

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดอุบลฯ

หน่วยงานต้นเรื่อง สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมยางนาสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้..รอมอบหมาย...ป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1y6QZPAlhK1naw03xvHgYEbh33aMm5fff/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 494/2565 ลงรับวันที่ 11 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00.30 น.

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการบรรยายพิเศษทางวิชาการและเสวนาทางวิชาการ

หน่วยงานต้นเรื่อง คณะการบัญชีและการจัดการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้..รอมอบหมาย...ป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1gQ2WSHGxUMIH_bXHFAhd534wv6W7mL-D/view?usp=sharing

วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565

 1. เลขลงรับที่ 495/2565 ลงรับวันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00.30 น.

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่1งานจ้างออกแบบรายเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนืองตอนล่าง 2

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่) อ.เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้..รอมอบหมาย...ป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/16r0AQd30MPd6J1EBNKO6xuJtpUEpKNMm/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 496/2565 ลงรับวันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00.30 น.

เรื่อง อนุญาตให้ใช้ชื่อและหรือตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานประกอบเป้นสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์

หน่วยงานต้นเรื่อง หจก. โรงงานปลาแดกแซบเมืองอุบล

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้..รอมอบหมาย...ป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1ArrJ-99KU5ki34lResGqkQzhtJwoqVRZ/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 497/2565 ลงรับวันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00.30 น.

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการบรรยายพิเศษทางวิชาการและเสวนาทางวิชาการ

หน่วยงานต้นเรื่อง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้..รอมอบหมาย...ป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1-qT1roi_WgeNIcitvCSLMvFJ-AMm39Lh/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565

วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565

 1. เลขลงรับที่ 499/2565 ลงรับวันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น.

เรื่อง เชิญประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดอุบลราชธานี (คบจ.) ครั้งที่ 6/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานคลังจังหวัดอุบลฯ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้..รอมอบหมาย...ป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1NmtUAvtYgz6K3gnDy56-V00-bwjWCSIY/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 500/2565 ลงรับวันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมพิจารณาเงื่อนไขใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางฯ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลฯ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ 2

มอบหมายให้..รอมอบหมาย...ป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1n0vjMRqnemSuGIWwlZnnO7DNJSbbISUG/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 501/2565 ลงรับวันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น.

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ขอใช้ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้ากลุ่มจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00-15.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้..รอมอบหมาย...ป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1BMgFlwZUUo177w3FRL4_ZXKdaKGrC2lt/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 502/2565 ลงรับวันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น.

เรื่อง เชิญร่วมงานกิจกรรมรณรงค์สาธารณะเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศในเดือนแห่งความภาคภูมิใจ หรือ PRIDE MONTH จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2565 (UBON PRIDE 2022)

หน่วยงานต้นเรื่อง สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00-22.00 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุบลราชธานี

มอบหมายให้..รอมอบหมาย...ป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1_ZfaGffUGqkw8naKpYSp67-HuaNLr67U/view?usp=sharing

5.เลขลงรับที่ 503/2565 ลงรับวันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น.

เรื่อง การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่ววัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาสังคมอำเภอโขงเจียม

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้..รอมอบหมาย...ป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/10pRzt63w3ReoQ9qNn9k0gF18QmSCiXsO/view?usp=sharing

6.เลขลงรับที่ 504/2565 ลงรับวันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น.

เรื่อง ขอเสนอ (ร่าง) รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่2/2565 และครั้งที่ 3/2565 วาระพิเศษ (วาระลับ)

หน่วยงานต้นเรื่อง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ

มอบหมายให้..รอมอบหมาย...ป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1Zojlbn1pWZwXMpHpkDxLCLvhhlyD3b-m/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565

 1. เลขลงรับที่ 505/2565 ลงรับวันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น.

เรื่อง ขอขอบคุณ มอบเงินสนับสนุนกีฬาจักรยานจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สมาคมจักรยานจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ

มอบหมายให้..รอมอบหมาย...ป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1rX352cqqK4Kjsft3rvwp35996XCxkW8B/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565

วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565

วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2565

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565

 1. เลขลงรับที่ 506/2565 ลงรับวันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง อบจ.อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3

มอบหมายให้..รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1FQv6EOPloI50GpXaZulTbIgzHuH1eR-M/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 507/2565 ลงรับวันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.

เรื่อง เชิญเข้าร่วมการอบรม การเสริมสร้าความรู้ สร้างค่านิยม และปลูกจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบจังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ

มอบหมายให้..รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1XM44wO3MYi1d_Q3iCfXxvrkbGXcLIApF/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 508/2565 ลงรับวันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกีรยติพิธี และร่วมงานเลี้ยงต้อนรับ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20

หน่วยงานต้นเรื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญร่วมเป็นเกีรยติพิธี

การปฏิบัติ วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 18.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้..รอมอบหมาย...ร่วมเป็นเกีรยติพิธี

https://drive.google.com/file/d/11m0FH3cwWtAxYxGGE8zacEeoK_npH_AG/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 509/2565 ลงรับวันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนเสื้อกำลังใจคอปกสีเหลือง 100 ตัว เพื่อให้สมาคมคนตาบอดร่วมลงนามและจุดเทียนชัยถวายพระพร

หน่วยงานต้นเรื่อง สมาคมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดไทย

ประเภทหนังสือ ขอความอนุเคราะห์

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้..รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1VPdh9-x6quGOpMESaastPOJM8omqV0Br/view?usp=sharing

5.เลขลงรับที่ 510/2565 ลงรับวันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน จังหวัดอุบลราชธานี และนายอำเภอ ประจำเดือนมิถุนายน 2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 4

มอบหมายให้..รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1cHH5tGiYL3wFKWtDCyvtz8DyrYdGVTSi/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565

 1. เลขลงรับที่ 511/2565 ลงรับวันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น.

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เท่าทันสื่อในเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานีฯ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 4

มอบหมายให้..รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1_RoIEflT-JCzElJo4I8qQQ9w7fCDmYma/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 512/2565 ลงรับวันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น.

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด (กรอ.กลุ่มจังหวัด) ครั้งที่3/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 4

มอบหมายให้..รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1o0rh7EPQaokeY0aGgcAkrqEIcwwNUMil/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 513/2565 ลงรับวันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น.

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 4

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1ozMKXzM-J65BF60HIrDJTZ3LfYj88YvE/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 514/2565 ลงรับวันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานร่วมภาครัฐและภาคเอกชนเพื่ออำนวยความสะดวกในการนำเข้า-ส่งออก (ครอ.)

หน่วยงานต้นเรื่อง ด่านศุลกากรช่องเม็ก

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting

Meeting ID : 6949497511

Passcode : Ch586

มอบหมายให้คุณฤทธิพันธุ์ สัณฑมาศจิรวัส รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1NOQNW7icamGAZce8Axdgd0_s0VnYaoro/view?usp=sharing

5.เลขลงรับที่ 515/2565 ลงรับวันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุม ปรึกษาหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านทรัพยากรธรรมชาติสและสิ่งแวดล้อม

หน่วยงานต้นเรื่อง สนง.ทรัพยากรธรรมชาติสและสิ่งแวดล้อม

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมติดตามสถานการณ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1WzvdUdKHmksc0fx-gwvxe5ilxl4fxsR7/view?usp=sharing

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565

 1. เลขลงรับที่ 516/2565 ลงรับวันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น.

เรื่อง ขอเข้าเยี่ยมคารวะ

หน่วยงานต้นเรื่อง สนง. CSC อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 8 กรกฏาคม 2565 เวลา 14.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจ.อุบลฯ

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1MEJJhUBl8kqpYo6lqi5TxeHoLt0XfsLG/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 517/2565 ลงรับวันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีเปิดเทศกาล ช้อปของเด่น กินของดีที่มาระแม ครั้งที่ 6

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 1 กรกฏาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณตลาดมาระแม ศาลากลางจังหวัดจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1lcVtQ0n2n3-1YOLBTpZzepGf9_ukMVKl/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 518/2565 ลงรับวันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น.

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมหลักสูตรผู้จัดการนวัตกรรม (Certified Innovation Magager CIM)

หน่วยงานต้นเรื่อง โครงการอุทยาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่... สิงหาคม-ตุลาคม 2565 เวลา ... น. ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า คุณไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1jYhWgUGS5fNHB32fBCUgnV1bc1RfPedA/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565

 1. เลขลงรับที่ 519/2565 ลงรับวันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นคณะทำงานจัดทำ(ร่าง) แผนปฏิบัติการการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศพื้นที่ตำบลทุ่งเทิง และตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2565

https://drive.google.com/file/d/11NFzCyHb76JLHCym-ZJfmIdkE0FmN56K/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 520/2565 ลงรับวันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น.

เรื่อง การเตรียมการประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไปไทย-ลาวระหว่างจังหวัดอุบลราชธานี กับ แขวงจำปาสัก ครั้งที่ 14

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ ในวันที่ 27-28 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ นครปากเซ แขงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1HOkFgOt-0s2pOsf3GiK9dD5asgeukjuP/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 521/2565 ลงรับวันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น.

เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมงานส่งเสริมการขายและการตลาด ภูเก็ตเด็ดทั้งเกาะ และขอความอนุเคราะห์ประสานงานเรียนเชิญผู้ประกอบการและสื่อมวลชนร่วมงาน

หน่วยงานต้นเรื่อง สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ ในวันที่ 7-10 กรกฏาคม 2565 เวลา 10.30-12.30 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล จังหวัดอุบลราชธานี ณ ลาลูกยางลิ่วลม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1wRbWq9JhrJ9IX7PZ1GU9-h2vGiRwGpsS/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565

 1. เลขลงรับที่ 522/2565 ลงรับวันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30 น.

เรื่อง การเตรียมการประชุมคณะกรรมการการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไปไหทย-ลาว ระหว่างจังหวัดอุบลราชธานี กับ แขวงจำปาสัก ครั้งที่ 14

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ ในวันที่ 27-28 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 น. ณ นครปากเซ แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไดยประชาชนลาว

หมายเหตุ : วันที่ 27 มิถุนายน 2565

เวลา 08.00 น. ณ แขวงจำปาสัก

การแต่งกาย : ชุดประจำชาติ หรือชุดสุภาพ

เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมจำปาสักแกรนด์

การแต่งกาย : ชุดสุภาพ (ผูกเน็กไท)

เวลา 18.30 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมจำปาสักแกรนด์ ชั้น 5

การแต่งกาย : ชุดประจำชาติ หรือชุดสุภาพ

หมายเหตุ : วันที่ 28 มิถุนายน 2565

เวลา 07.30 น. ณ แขวงจำปาสัก

เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมจำปาสักแกรนด์ ชั้น 12

การแต่งกาย : ชุดสากล (สูทสากล)

เตรียมชุดกีฬา และอุปรณ์กีฬาไปด้วย (กอล์ฟ)

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1S4NCxW-DfMOCMo-BX4m71xWnzVr1kCw-/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 523/2565 ลงรับวันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30 น.

เรื่อง การเตรียมการประชุมคณะกรรมการการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไปไหทย-ลาว ระหว่างจังหวัดอุบลราชธานี กับ แขวงจำปาสัก ครั้งที่ 14

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ ในวันที่ 27-28 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 น. ณ นครปากเซ แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไดยประชาชนลาว

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/13GozboubyhJ0mY3sk0ChyNcIJtzKnBD3/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 524/2565 ลงรับวันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30 น.

เรื่อง เชิญร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2565 121 ปี ทวยราษฎรร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ ในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 17.00 น. ณ วัดพระธาตุหนองบัว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1W27QOSU0ECMHCzxSfdf07i6PISavjh1y/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 525/2565 ลงรับวันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30 น.

เรื่อง เชิญประชุมคณะอนุกรรมการการนำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศสาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1NT3yxX7uouGil9_YwBeou35sRLojk8BZ/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565

วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565

 1. เลขลงรับที่ 527/2565 ลงรับวันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 11.50 น.

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.อุบลราชธานี) ครั้งที่ 52565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ ในวันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศสาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1diez5qGnCpAk8JUAtvrgvRjk25U1q9Ms/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 526/2565 ลงรับวันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น.

เรื่อง เชิญประชุมประชุม

หน่วยงานต้นเรื่อง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1RSyzz9ibncepTrWxEG6I906SPlYgSl3i/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 528/2565 ลงรับวันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น.

เรื่อง การจัดบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการสืบสาน อนุกรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ ในวันที่ส่งคืนแบบบันทึกข้อตกลง MOU ให้ สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1H7Fsct423woEAADd-UBWzGNAwlOL3xqh/view?usp=sharing

ลงนามแล้ว

https://drive.google.com/file/d/1uaXzsmJYLYuS1Ks2kkXwyGRhVVRAtNra/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565

 1. เลขลงรับที่ 529/2565 ลงรับวันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัมนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี (กรอ.จังหวัด) ครั้งที่ 3/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ ส่งประเด็นและสาระสำคัญเสนอที่ประชุมภายในวันที่ 12 กรกฏาคม 2565

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1gmEdkwwCB-ZmXCLtcHeyd82485bTxx4Q/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 530/2565 ลงรับวันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 12.00 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมเตรียมการคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนด้านการพาณิชย์ (กรอ.พาณิชย์) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3 อ.เมือง จ.อุบลฯ

หมายเหตุ รอลิ้ง Zoom

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1ot9H1eDVhNyA3CS5JvACyCEnkX9o7qfr/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 531/2565 ลงรับวันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 12.00 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด (คทช.)จังหวัดอุบลราชธานีภายใต้คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 3/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานสหกร์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมพิทยาลงกรณ์ สำหนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ แบบตอบรับ https://qrs.ly/ffdlwud

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1otuuBWhoewupaZkMkglZoTI1jW2rdiRt/view?usp=sharing

วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565

 1. เลขลงรับที่ 532/2565 ลงรับวันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 12.00 น.

เรื่อง การจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรแปรรูป กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 โครงการยกระดับพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรและแปรรูป

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น. ณ ลานกิจกรรมอุบลสแควร์ (ข้างห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี)

หมายเหตุ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมพิธีเปิดมหกรรมสินค้าฯ

https://drive.google.com/file/d/1guRtLkoBSBoNdyvEWXyCjBdAb6BGdqeB/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 533/2565 ลงรับวันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 12.00 น.

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมงานส่งเสริมการขาย ภูเก็ตเด็ดทั้งเกาะ

หน่วยงานต้นเรื่อง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 7 กรกฏาคม 2565 เวลา 11.00-13.30 น น. ณ ลานลูกยางลิ่วลม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จ.อุบลฯ

หมายเหตุ ตอบกลับภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.30 น.

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมพิธีเปิดมหกรรมสินค้าฯ

https://drive.google.com/file/d/1pqV9g_vmnmKI7doaKQJAj1uO_YePJtzA/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 534/2565 ลงรับวันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 12.00 น.

เรื่อง ขอเชิญเป็นผู้สนับสนุนการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิก ระดับชาติ ครั้งที่ 21

หน่วยงานต้นเรื่อง คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 7 กรกฏาคม 2565 เวลา 11.00-13.30 น น. ณ ลานลูกยางลิ่วลม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จ.อุบลฯ

หมายเหตุ ประสสาน ดร.อมร เทศสกุลวงศ์ โทร.088-8710359

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมพิธีเปิดมหกรรมสินค้าฯ

https://drive.google.com/file/d/1s3TdTVjuegQn2cQLdmp17uTQeaFl18en/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565

 1. เลขลงรับที่ 535/2565 ลงรับวันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 12.00 น.

เรื่อง 535 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรม วิ่งด้วยใจ ต่อลมหายใจให้เพื่อน 2

หน่วยงานต้นเรื่อง ชมรมวิ่งเมืองดอกบัว

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 14 สิงหาคม 2565 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณวัดถ้ำคูหาสวรรค์ อ.โขงเจียม

หมายเหตุ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมพิธีเปิดมหกรรมสินค้าฯ

https://drive.google.com/file/d/1cCjO-3iWZfbNheeMWftZra08Nd7WQpDS/view?usp=sharing

8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!