ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 สมุดลงรับ หนังสือเข้า และออก ของหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี


2022-04-29 17:07

จำนวนครั้งที่อ่าน : 218

ลักษณะหนังสือที่ควรทราบ1. หนังสือภายนอก 2. หนังสือภายใน 3. หนังสือประทับตรา 4. หนังสือสั่งการ (ค าสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ) 5. หนังสือประชาสัมพันธ์ (ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว) 6. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ท าขึ้นหรือรับไว้เป็หลักฐานในราชการ (หนังสือรับรอง รายงานการประชุม บันทึก และ หนังสืออื่น)

วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2565

หยุด

วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565

หยุด ชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ

วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565

 1. เลขลงรับที่ 276/2565 ลงรับวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาฯ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบราชธานี แห่งที่ 2

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ 2

หมายเหตุ ใบแจ้งมอบหมายเข้าร่วมประชุมแทน / พร้อมสำเนาบัตรประชาชน

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1mCu1nVAL-r9mIN3ij4vSN7E74JE0ixI-/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 277/2565 ลงรับวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.30 น.

เรื่อง การลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานประกันสังคมจังวหัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ -

หมายเหตุ พ.ค. -ก.ค.65 เก็บร้อยละ 1 /ส.ค. 65 เก็บร้อยละ 5

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1XHE_iWXzeQPpJxaqjq2yY48s5SUtTbHF/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 278/2565 ลงรับวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.30 น.

เรื่อง เตือนให้แจ้งลาออกหรือขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนใหม่

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานประกันสังคมจังวหัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ -

หมายเหตุ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1vuUKI5VPuaf7H5gNa9YGfs6RD_Oa5MW4/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 279/2565 ลงรับวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.30 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสู่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานบังคับคดีจังวหัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.03 น. ณ ห้องทับทิมสยาม 3 ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์

หมายเหตุ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1qbjik4LYspPIwia5K2JfMhhrzvGI2uVV/view?usp=sharing

5.เลขลงรับที่ 280/2565 ลงรับวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.30 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคาร 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1KvI68m51Oe0GGWxS3I8EzUuvquB4qbAp/view?usp=sharing

6.เลขลงรับที่ 281/2565 ลงรับวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.30 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนเครือข่ายแห่งบุญหม่อมเจียงคำอนุสรณ์

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานกองทุนเครือข่ายแห่งบุญหม่อมเจียงคำอนุสรณ์

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ม. 10 ถ.เลี่ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง

หมายเหตุ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1X_9X1fHqMbFZqVAjAZvOTM8RSMs_-S94/view?usp=sharing

7.เลขลงรับที่ 282/2565 ลงรับวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.30 น.

เรื่อง เชิญเข้าร่วมศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมการผลิตงาในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานเกษตรจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1GwXWhwXmeAqJjEJlj7MIVnQCKX8Amac_/view?usp=sharing

8.เลขลงรับที่ 283/2565 ลงรับวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.30 น.

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์วารสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎ์ธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎธานี

ประเภทหนังสือ ขอความอนุเคราะห์

การปฏิบัติ -

หมายเหตุ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/142ocUm3auTswwLs5jtOzAM2PA-mOUUAx/view?usp=sharing

9.เลขลงรับที่ 284/2565 ลงรับวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.30 น.

เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม

หน่วยงานต้นเรื่อง มูลนิธิ สวค.

ประเภทหนังสือ ขอความอนุเคราะห์

การปฏิบัติ วันที่ 21-24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-16.00 น. ณ โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ

หมายเหตุ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/17KyLDuhPrLjG5RJF0z2o_8Uo6CtBkyns/view?usp=sharing

9.เลขลงรับที่ 285/2565 ลงรับวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.30 น.

เรื่อง ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามภายมต้โครงการศึกษาฯ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ -

หมายเหตุ ส่งแบบสอบถามภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ที่ [email protected]

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1qnZKiX-Dz5CYu90IN2QxwyX4UGl6lK4h/view?usp=sharing

10.เลขลงรับที่ 286/2565 ลงรับวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.30 น.

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรม โครงการอันเกี่ยวเนื่องกับพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโตจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ -

หมายเหตุ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/15X2l33FM2l1R0Go2zPeD3RYovumGOMdA/view?usp=sharing

11.เลขลงรับที่ 287/2565 ลงรับวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.30 น.

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรม โครงการอันเกี่ยวเนื่องกับพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโตจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ -

หมายเหตุ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1v10Jeg98aMQjKu50A0nIbntA3KvKFKxS/view?usp=sharing

วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2565

หยุด วันฉัตรมงคล

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565

 1. เลขลงรับที่ 288/2565 ลงรับวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.30 น.

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุม และ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบันทึกระบบฐานข้อมูลการพัฒนากำลังคนระดับจังหวัด

หน่วยงานต้นเรื่อง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ/เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30-16.00 น. และผ่านระบบ Zoom Meeting

ID : 7144146952

Passcode : 134001

หมายเหตุ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1bZC1mxJIDX5IXi03orCbZ5zxFUnMcjjO/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 289/2565 ลงรับวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.30 น.

เรื่อง ขอเชิญสัมนาเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้ด้านการอนุรักษ์มรดกธรณีและอุทยานธรณีประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00-13.30 น. ณ ห้องประชุมเธียเตอณืโรงแรมบ้านสวนคุณตา โฮต็ล แอนด์ กอล์ฟ รีรอร์ท อ.วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1uh9Quex9EqVVvnSh7wjKjnme6YMwTMkT/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 290/2565 ลงรับวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.30 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนและร่วมทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนในอำเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง องค์การพัฒนาพื้นที่พิเศษ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00-14.30 น. ณ บ้านนาหนองเชือก ตำบลเจียด อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ

 • การแต่งกาย : เสื้อสีเหลือง
 • ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 e-mail: [email protected]/[email protected]

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/15dYhMlFZ7rLqFCSkVTDm6m0MzDVpDHJE/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 291/2565 ลงรับวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.30 น.

เรื่อง รายงานการประชุมคณะทำงานอุทยาธรณีผาชัน สามพันโบก ครั้งที่ 1/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ

หมายเหตุ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1Xl8PF6y3dt-J51nEtMKQyUEV1-gDJYYq/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565

 1. เลขลงรับที่ 292/2565 ลงรับวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30 น.

เรื่อง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรีอุปราช วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

หมายเหตุ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1EHXitCPz7Bf7bccnjdF-HMVvycpfOjQ1/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 293/2565 ลงรับวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี (กรอ.จังหวัด) ครั้งที่ 2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1EgHhblyJIUlkqlXHBgM9Bt0Pd1aBFOHv/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 294/2565 ลงรับวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น.

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดเพื่อเชื่อมโยงการค้ากับประเทศเพื่อบ้าน

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลฯ

ประเภทหนังสือ ประชาสัมพันธ์

การปฏิบัติ วันที่ 18-20 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ โรงแรมทอแสงอุบลราชธานี อำเภอเมืองฯจังหวัดอุบลฯ

หมายเหตุ สมัครเข้าร่วมทางระบบออนไลน์ https://foems.gle/zuJPJHajt๕wRViB๒๗

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1fgv1vih58UtYgtm8WtIchoxkyQQnzrJS/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 295/2565 ลงรับวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศสบาลนครอุบลราชธานี

หมายเหตุ -

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1i9fLm91AZJ9Y2PYIiZ71dggwfV4An4y-/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565

หยุด

วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565

 1. เลขลงรับที่ 296/2565 ลงรับวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น.

เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมเสวนา ถามมา-ตอบไป เพื่อประเทศไทยที่ดีกว่าเดิม

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 19-20 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 น. ณ รอยัล พารากอนฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน กรุงเทพ

หมายเหตุ ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1WpvbwAXSQIc_qz2TmYKDK4-rjjfaMbjm/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 297/2565 ลงรับวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.16 น.

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.อุบลราชธานี) ครั้งที่ 3/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1j-p9ioQPK-NfEYtcqd8wp97h7qO5dJiN/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 298/2565 ลงรับวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.26 น.

เรื่อง การดำเนินการขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สินค้ากล้วยตากแสงแรก

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ -

หมายเหตุ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/176SdzIMUd95Fep4aYnQK1FiL3RmFnKvu/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565

 1. เลขลงรับที่ 299/2565 ลงรับวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30 น.

เรื่อง การดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2565 (OTOP Product Champion OPC)จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม อาคารอำนวยการ ชั้น 2 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1QVSKSNyaBIS-Zgqo3LDTfKUnnT5csQlJ/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 300/2565 ลงรับวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น.

เรื่อง แผนปฏิบติการด้านแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี พ.ส. 2566-2570

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ -

หมายเหตุ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1RDHnINTGDRzhZnw7vlNN7oqxnGoiQBj_/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 301/2565 ลงรับวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น.

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชสัมพันธ์โครงการ SMEs ไทยสู่การผลิตสมัยใหม่ 4.0 เขตพื้นที่ 3

หน่วยงานต้นเรื่อง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ -

หมายเหตุ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1V6H1Yu3wZmVDkUGvGIh8wjCe3ug37nHh/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 302/2565 ลงรับวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น.

เรื่อง การเรียนกกำลังพลสำรองและทหารกองหนุนเข้ารับราชการทหารของกองทัพบก

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ -

หมายเหตุ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1L9sLXI2nBkkGlj98QPBwaL1D2biBHczl/view?usp=sharing

5.เลขลงรับที่ 303/2565 ลงรับวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.30 น.

เรื่อง การจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2565

หน่วยงานต้นเรื่อง ปกครองจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 11 พฤาภาคม 2565 เวลา 13000 น. ณ ห้องประชุมพรหมเทวา ชั้น 3 (ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี)

หมายเหตุ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1-QJ3re3Od5NiKDEaFU_T_go7zMk_447y/view?usp=sharing

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565

 1. เลขลงรับที่ 304/2565 ลงรับวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญเป็นเกียรติ

การปฏิบัติ วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 13000 น. ณ ห้องประชุมพรหมเทวา ชั้น 3 (ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี)

หมายเหตุ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมพิธี

https://drive.google.com/file/d/1dYugErAu9GugL2rxbvRVac7g27EiZxJu/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 305/2565 ลงรับวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.20 น.

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดอุบลราชธานี (ก.ช.ภ.จ.อบ.)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลฯ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลฯ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมพิธี

https://drive.google.com/file/d/1svknZ0LTGmZzkn_eobWmxjprYCSg7u-X/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 306/2565 ลงรับวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.40 น.

เรื่อง การออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2565

หน่วยงานต้นเรื่อง ปกครองจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 น. ณ โรงเรียนบ้านคำสมิง หมู่ที่ 3 ต.สว่าง อ.สว่างรีระวงศ์ จ.อุบลฯ

หมายเหตุ -

มอบหมายให้คุณพริ้งพิศ วังทอง รองประธานอาวุโส เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1pcCeMrcxz0Bx0o04O5dB3azSakgl7jts/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 307/2565 ลงรับวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.40 น.

เรื่อง การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตรมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (คจพ.จ)ครั้งที่ 2/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง พัฒนาชุมชนจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30-12.00 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting

หมายเหตุ -

มอบหมายให้คุณพริ้งพิศ วังทอง รองประธานอาวุโส เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1zfhhQkLJDOwzj_VezfDXOuXfkX1uNshp/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565

 1. เลขลงรับที่ 308/2565 ลงรับวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดเพื่อเชื่อมโยงการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน (ประธานหอฯ)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญเป็นเกียรติ

การปฏิบัติ วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมทอแสง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ -

มอบหมายให้..รอมอบหมาย..เป็นผู้เข้าร่วมเป็นเกียรติ

https://drive.google.com/file/d/11FM1WLEzOfq_-qlZ68a7gUjKac4Ym-61/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 309/2565 ลงรับวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดเพื่อเชื่อมโยงการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน (ประธานYEC)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญเป็นเกียรติ

การปฏิบัติ วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมทอแสง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ -

มอบหมายให้..รอมอบหมาย..เป็นผู้เข้าร่วมเป็นเกียรติ

https://drive.google.com/file/d/1eVnR8Suk_zFyqSsXwmSRogxRaYWgMc37/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 310/2565 ลงรับวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น.

เรื่อง การเตรียมการของเจ้าภาพในการจัดงาน ช๊อบของเด่น กินของดี ที่มาระแม ครั้งที่ 5

หน่วยงานต้นเรื่อง -

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมปกครองจังหวัด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ -

มอบหมายให้..รอมอบหมาย..เป็นผู้เข้าร่วมเป็นเกียรติ

https://drive.google.com/file/d/1Qq8PoCPX4Pc22QDbKRBy_V9sh2CNURMS/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 311/2565 ลงรับวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น การยกระดับทุนทางวัฒนธรรมด้านภูมิปัญญาการทำเทียนจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง ม.อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30-15.00 น. ณ ออนไลน์ Google Meet ที่ลิ้ง

https://meet.google.com/rwj-tdhe-jow

หมายเหตุ -

มอบหมายให้..รอมอบหมาย..เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/14w7Pu-ISbDvHrSklAYgrWcbOh-1MqOb-/view?usp=sharing

5.เลขลงรับที่ 312/2565 ลงรับวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.30 น.

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หอการค้าไทย ครั้งที่ 2/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง หอไทย

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 14 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ออนไลน์ Google Meet โดยคลิกที่ลิงค์

: https://meet.google.com/bsn-jmnr-kxj

password : bsn-jmnr-kxj

หมายเหตุ -

มอบหมายให้..รอมอบหมาย..เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1aqfO6jIgbYIs-KWLFzJhrZVoyXBEjqds/view?usp=sharing

6.เลขลงรับที่ 313/2565 ลงรับวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.30 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมงานการส่งเสริมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันวิสาขบูชา) ประจำปี พ.ศ. 2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพุทธศาสนาจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.00 น. ณ วัดมหาวนาราม ต.ในเมือง จ.อุบลฯ

และ วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 เวลา 07.00 น. ณ วักศรีอุบลรัตนาราม ต.ในเมือง จ.อุบลฯ

หมายเหตุ การแต่งกาย : ชุดไทย โทนขาว หรือชุดขาวปฏิบัติธรรม

==มอบหมายให้..รอมอบหมาย..เป็นผู้เข้าร่วมประชุม=

https://drive.google.com/file/d/1k_TBo0YG_-7z6CvtFDGUC84GUSlqQi_x/view?usp=sharing

7.เลขลงรับที่ 314/2565 ลงรับวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำชาติ พ.ศ. 2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณพื้นที่ป่าชุมชนบ้านหนองไหล หมู่ที่ 2 ตำบลหนองขอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ การแต่งกาย : ชุดประจำหน่วยงาน/ชุดสุภาพ

มอบหมายให้..รอมอบหมาย..เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/19QEvCL4dWojexFK_crTE9LWXvyt2skc-/view?usp=sharing

8.เลขลงรับที่ 315/2565 ลงรับวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00 น.

เรื่อง การจัดประกวดข้าวหอมมะลิของจังหวัดอุบลราชธานี ปีการเพาะปลูก 2564/65

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 20 กรกฏาคม 2565 เวลา - น. ณ สำนักงานเกษตรจังหวัด

หมายเหตุ -

มอบหมายให้..รอมอบหมาย..เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1_WXl1dnIi07NNeCPdY7foP_RHBrfTAdI/view?usp=sharing

9.เลขลงรับที่ 316/2565 ลงรับวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.00 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมความเข็มแข็งสู่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

หน่วยงานต้นเรื่อง สนง.บังคับคดีจังหวัดอุบลฯ

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ ห้องทับทิมสยาม 3 ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์คอนเวนชั่น เซนเตอร์ อ.เมือง จ.อุบลฯ

หมายเหตุ -

มอบหมายให้..รอมอบหมาย..เป็นผู้เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธี

https://drive.google.com/file/d/10GdkQd2sHTTGoJdy1wzhOpcfENv71qNz/view?usp=sharing

10.เลขลงรับที่ 317/2565 ลงรับวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.00 น.

เรื่อง ขอรับการสนับสนุนผ้าห่มกันหนาว และขอเชิญเป็นประธานในพิธีมอบฯ

หน่วยงานต้นเรื่อง นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อ.สิรินธร

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนเพียงหลวง 12 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ตำบลท่าล้ง อ.โขงเจียม จ.อุบลฯ

หมายเหตุ ผ้าห่มมูลนิธฯ จำนวน 50 ผืน (20+20+10)

มอบหมายให้..รอมอบหมาย..เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

https://drive.google.com/file/d/1oFBSk0Y3ytGoaBapRVqnlZgpDfXS07kf/view?usp=sharing

11.เลขลงรับที่ 318/2565 ลงรับวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.00 น.

เรื่อง แจ้งคำสั่งแต่งตั้งและขอเชิญเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศพื้นที่ ตำบลทุ่งเทิง และตำบลนากะแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สน.อุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมพระศรีสุระอนุสรณ์ ที่ว่าการอำเภอเดชอุดม อ.เดชอุดม จ.อุบลฯ

หมายเหตุ ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 17 พ.ค. 2565

มอบหมายให้..รอมอบหมาย..เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

https://drive.google.com/file/d/1g4gQkmMOnXjuNC46lIjlXk4f_KckcSwQ/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565

วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565

 1. เลขลงรับที่ 319/2565 ลงรับวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น.

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมระดมสมอง Focus group โครงการ แผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชนระดับภูมิ พ.ศ. 2566-2570 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานปลัดกระทรวงกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมพระศรีสุระอนุสรณ์ ที่ว่าการอำเภอเดชอุดม อ.เดชอุดม จ.อุบลฯ

หมายเหตุ -

มอบหมายให้..รอมอบหมาย..เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

https://drive.google.com/file/d/1HgKp_M02JsGFwKo_Nz2DVGzQyz1m9-Gz/view?usp=sharing

วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2565

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565

 1. เลขลงรับที่ 320/2565 ลงรับวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ครั้งที่ 22565

หน่วยงานต้นเรื่อง กกร.กลุ่มฯ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมผาแต้ม ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ 7

หมายเหตุ -

มอบหมายให้..รอมอบหมาย..เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

https://drive.google.com/file/d/18cnpuBCMYh7GQwCyjGwgF-v1IFzMofv1/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 321/2565 ลงรับวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.40 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุม คณะกรรมการกำหนดพื้นที่ผ่อนผันของเทศบาลนครอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี

หมายเหตุ -

มอบหมายให้..รอมอบหมาย..เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

https://drive.google.com/file/d/1OHn6u1th3Efax7xcyms_awCL4DiA2UAx/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 323/2565 ลงรับวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00 น.

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ลงพื้นที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบการจัดทำวิจัย

หน่วยงานต้นเรื่อง ม.อุบลฯ

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30 น. ณ สำนักงานหอการค้าค้าประจำอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ -

มอบหมายให้..รอมอบหมาย..เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

https://drive.google.com/file/d/1a9Fl6T8j5sgvPRrYXgIb6rHkbcduFVt6/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 324/2565 ลงรับวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00 น.

เรื่อง การดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2565 (OTOP Product Champion OPC) จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง พัฒนาชุมชน

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมค้ำคูณย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลฯ

หมายเหตุ -

มอบหมายให้..รอมอบหมาย..เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

https://drive.google.com/file/d/1Hc74UBSmzUdBeeH33AbfG6tMRe6G6oV9/view?usp=sharing

5.เลขลงรับที่ 325/2565 ลงรับวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00 น.

เรื่อง ชื่อการจัดงานเฉลิมพระเกีรยติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงฯ เนื่องในโอกาสมาหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิ่งหาคม 2565 การกำหนดขอบเขตการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ การจัดพิธีการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อดำเนินการ

การปฏิบัติ -

หมายเหตุ -

มอบหมายให้..รอมอบหมาย..เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

https://drive.google.com/file/d/1x11mNlxRb00h-EQAKI9KOGwIeBC8IujR/view?usp=sharing

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565

 1. เลขลงรับที่ 326/2565 ลงรับวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.30 น.

เรื่อง การจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อดำเนินการ

การปฏิบัติ วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ -

มอบหมายให้คุณนภานรี โตแสง รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

https://drive.google.com/file/d/1WQVOZNgVYUBJYjuy9DOn7SUXQRTZDupi/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 327/2565 ลงรับวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.30 น.

เรื่อง การประชุมพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นตามโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP KOB) จังหวัด

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ โรงแรมรีเจ้นท์ พาเลช อ.เมือง จ.อุบลฯ

หมายเหตุ -

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

https://drive.google.com/file/d/1iJ_KT_E0e9Ixm-NxM65FlfDr1XftnfQc/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565

 1. เลขลงรับที่ 328/2565 ลงรับวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.08 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมปัจฉิมนิเทศ โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริการจัดการทรัพยากรน้ำ พื้นที่ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานทรัพยาการน้ำแห่งชาติ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30-14.30 น. ณ ห้องประชุมพลอย บอลรูม โรงแรมพลอย พาเลช อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

หมายเหตุ -

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

https://drive.google.com/file/d/1dvznxst1CCPGKHHegYitwUlH1z9Bent0/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 329/2565 ลงรับวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.08 น.

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รับการสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรม วิ่งสร้างบุญพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง

หน่วยงานต้นเรื่อง วัดมหาวนาราม พระอารามหลวง

ประเภทหนังสือ ขอความอนุเคาะห์

การปฏิบัติ -

หมายเหตุ ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ธ.กรุงไทย เลขบัญชี 322-0-86329-9

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

https://drive.google.com/file/d/1_cVijQV-USHtEnUPqNC-qJoE1SMwUuF8/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 330/2565 ลงรับวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.30 น.

เรื่อง เรียนเชิญเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมในการแข่งขันบาสเกตบอล รายการ UTCC 3X3 Championship 2022

หน่วยงานต้นเรื่อง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประเภทหนังสือ เพื่อโปรดพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 28 พฤษภาคม 2565 - วันที่ 10 กรกฏาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

หมายเหตุ 1. เรียนเชิญท่าน ผวจ.อุบล เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันบาสฯ (วันที่ 10 ก.ค. 65)

2. เรียนเชิญ ประธานหอการค้าอุบลฯ ร่วมพิธีเปิดและมอบรางวัล (วันที่ 10 ก.ค. 65)

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

https://drive.google.com/file/d/16c2-OYrFYLj4Zhnfo96jVyjTSQ9x8Po4/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 331/2565 ลงรับวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.30 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลฯ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ -

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

https://drive.google.com/file/d/1En3VsRl3w-baPTmVM9KMzWitXz0YF7BN/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565

 1. เลขลงรับที่ 332/2565 ลงรับวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.30 น.

เรื่อง ขอเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลฯ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ -

หมายเหตุ -

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

https://drive.google.com/file/d/1rXwjPevnh5cPp0HwWmPi55IQeNcbmNKm/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 333/2565 ลงรับวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.30 น.

เรื่อง เรียนเชิญร่วมงาน Open House Party และมอบสิทธิพิเศษเลือกจองบ้าน ศุภาลัย โมด้า จ.อุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง บ.ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

ประเภทหนังสือ เชิญร่วมงาน

การปฏิบัติ วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-18.00 น. ณ สำนักงานโครงการ ศุภาลัย โมด้า อุบลราชธานี

หมายเหตุ -

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

https://drive.google.com/file/d/16qmvb9v_7nUgc5NLYD4lDTnIwVM5GxZt/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 334/2565 ลงรับวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.30 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิฑียกเสาเอก อาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคอีสานตอนล่าง

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจอทัล

ประเภทหนังสือ เชิญร่วมเป็นเกียรติ

การปฏิบัติ วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 09.45-12.00 น. ณ โครงการก่อสร้างสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจอทัล สาขาภาคอีสานตอนล่าง (พื้นที่ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี)ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลฯ

หมายเหตุ -

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

https://drive.google.com/file/d/1mOa8pfOu8b_PFLKMgex7oYkqhME5a2BK/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 335/2565 ลงรับวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.30 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ -

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

https://drive.google.com/file/d/1REclst3JRLuXcB4DY3dofMWc-RnmSPzs/view?usp=sharing

5.เลขลงรับที่ 336/2565 ลงรับวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.30 น.

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน และนายอำเภอประจำเดือนพฤาภาคม 2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ระบบออนไลน์ โปรแกรม Webex Meeting

หมายเหตุ -

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

https://drive.google.com/file/d/1gmdeLxiwx6akD0emDciUFGjKKzDKQHTF/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565

 1. เลขลงรับที่ 337/2565 ลงรับวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30 น.

เรื่อง เชิญประชุมการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ -

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

https://drive.google.com/file/d/1uIIAqufqUIX7HhRkJz9B63FdeDgsLwAc/view?usp=sharing

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565

 1. เลขลงรับที่ 338/2565 ลงรับวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 17.30 น.

เรื่อง การประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์ งานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังวหัดอุบลราชธานี ประจำปี 2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมเทวา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ -

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

https://drive.google.com/file/d/1YzqbEiZ1Zwk7iyKbllXmWIr1wNmtZa6u/view?usp=sharing

วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565

 1. เลขลงรับที่ 339/2565 ลงรับวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.00 น.

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์บันทึกระบบฐานข้อมูลการพัฒนากำลังคนระดับจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2565-2570

หน่วยงานต้นเรื่อง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ ขอความอนุเคราะห์

การปฏิบัติ -

หมายเหตุ -

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

https://drive.google.com/file/d/1pzK3Sz4itl-Kklbo9NvGTAwZ6d-dPcob/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 340/2565 ลงรับวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00 น.

เรื่อง การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและขับเคลื่อนอุตสาหกรรม MICE จังหวัดอุบลราชธานีและคณะทำงานส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม MICE จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ -

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

https://drive.google.com/file/d/15uf57m4uG-oSKC7wR0eiyg64qaO12PKA/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 341/2565 ลงรับวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00 น.

เรื่อง เรียนเชิญท่านเป็นที่ปรึกษาในคณะกรรมการงานสวัสดิการร้านค้า สถานประกอบการ ส่วนลดค่าครองชีพให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ -

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

https://drive.google.com/file/d/1W3RhVzduQEKDAJh3pUA0P2yv_tWumR8a/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 343/2565 ลงรับวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00 น.

เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ และขอเชิญอบรมหลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรม (CCIO) รุ่นที่ 5

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ -

หมายเหตุ -

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

https://drive.google.com/file/d/1IOt797Zb50R3zDfMQrJtIhnXPyZ8BhvM/view?usp=sharing

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565

 1. เลขลงรับที่ 344/2565 ลงรับวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00 น.

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหารือ ทิศทางและโอกาสการค้าและการลงทุนในจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเชื่มโยงสู่การทำธุรกิจในต่างประเทศ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 18.30-21.00 น. ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ -

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

https://drive.google.com/file/d/1DNf_1UG1C_q0z4owEKDZYwfUmMsv1vSO/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 345/2565 ลงรับวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00 น.

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการระงับข้อพิพาททางเลือกกับสัญญาก่อสร้างภาครัฐ และอบรมหลักสูตรการบริการการจัดการความขัดแย้ง

หน่วยงานต้นเรื่อง สถาบันอนุญาโตตุลาการ

ประเภทหนังสือ เชิญอบรม

การปฏิบัติ วันที่ 24-26 สิงหาคม 2565

หมายเหตุ -

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

https://drive.google.com/file/d/1OLC0oZ6k2QajMFcQHKxHFXB7jLqRGcDi/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 346/2565 ลงรับวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00 น.

เรื่อง ประชาสัมพันธ์เป็นเจ้าภาพการประชุมฯ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว

ประเภทหนังสือ ประชาสัมพันธ์

การปฏิบัติ -

หมายเหตุ -

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

https://drive.google.com/file/d/1lt08NgZGLdMlzRiNiZuihRVVVI7VSflg/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565

 1. เลขลงรับที่ 347/2565 ลงรับวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00 น.

เรื่อง ขอความร่วมมือสั่งซื้อผลผลิตมังคุดของเกษตรกรภาคตะวันออก

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ ประชาสัมพันธ์

การปฏิบัติ -

หมายเหตุ -

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

https://drive.google.com/file/d/1Mjtud18SWi9l-i00T1iYhxdlyl2RKIuO/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565

 1. เลขลงรับที่ 348/2565 ลงรับวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายท่องเที่ยวเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับมาตรการ Unversal Prevention และมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญร่วมกิจกรรม

การปฏิบัติ วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. ณ โรงแรมพีรดา ริวเวอร์วิว รีสอร์ท อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ ตอบรับ ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2655

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

https://drive.google.com/file/d/1yMl7dt0hWH8sDpEI_lfonloKtkND5afw/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 349/2565 ลงรับวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น.

เรื่องขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย (พสบ.บก.ทท.) รุ่นที่ 14

หน่วยงานต้นเรื่อง สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ - รับสมัคร 1 มิุนายน 2565 - 8 กรกฏาคม 2565 ทาง www.ispthai.ac.th

 • กำหนดสัมภาษณ์ 25 กรกฏาคม 2565 เวลา 09.00 -15.00 น.

หมายเหตุ สอบถามได้ที่ 092-88309803 Line ID : edu.isp.

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

https://drive.google.com/file/d/1QqulWpvO_UfKpPzzzYdgZguQitTnsE5b/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 350/2565 ลงรับวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น.

เรื่อง กำหนดการกิจกรรม Business Talk & Networking

หน่วยงานต้นเรื่อง สภาหอการค้า

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00-16.30 น. ณ โรงแรมอนันตราสยาม

หมายเหตุ -

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

https://drive.google.com/file/d/1-P6UGTw2LqpY8zJVNEtHy_xBuuPvyxLg/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 351/2565 ลงรับวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.30 น.

เรื่อง ขอส่งบัญชีโครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

หน่วยงานต้นเรื่อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ -

หมายเหตุ -

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

https://drive.google.com/file/d/17WCWjiR0CgUVxJAtzf8AsH2zIehX17zi/view?usp=sharing

5.เลขลงรับที่ 352/2565 ลงรับวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.30 น.

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1 2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ -

หมายเหตุ -

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

https://drive.google.com/file/d/11P8mk2L7sUMp1q_Id2K2GsgzrXBOKjym/view?usp=sharing

วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565

วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565

 1. เลขลงรับที่ 353/2565 ลงรับวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.00 น.

เรื่อง ขอเข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 น. ณ ห้องเจ้าคำผง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ -

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

https://drive.google.com/file/d/1AaWda8rkDVjkQY4-cp34dZdEzs1Xqh8u/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 354/2565 ลงรับวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.00 น.

เรื่อง ขอเข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 07.30 น. ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จังหวัดอุบลฯ

หมายเหตุ งดช่างภาพ สวมหน้ากากอนามัยสีขาว หรือหน้ากากผ้าสีขาว

การแต่งกาย : ชุดเครื่องแบบของหน่วยงาน หรือชุดไทยอัมรินทร์โทนสีม่วง

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

https://drive.google.com/file/d/1xA7b-NcJsKD34XSbuuuxRikuKulPtkNh/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 355/2565 ลงรับวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.35 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมหารือพิจารณาประเด็นข้อเสนอของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2 ที่จะยกหารือในที่ประชุม กรอ.พาณิชย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หน่วยงานต้นเรื่อง กลุ่มยุทธศาสตร์แะลแผนงาน

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ

การแต่งกาย :

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

https://drive.google.com/file/d/1OScEZ-VZDBErhkJP0_bq5sqD5asr77KO/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 356/2565 ลงรับวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.37 น.

เรื่อง การจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ

การแต่งกาย :

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

https://drive.google.com/file/d/1cVMle-d9csJrmkbg-Rn4Qa0PD_K9SLQ2/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!