• พิธีเปิดการอบรม “โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ตรวจประเมินแปลงตามระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ PGS อุบลราชธานี”

  page/id/1593859634090725

  วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ ประธานกรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอุบลราชธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรม “โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ตรวจประเมินแปลงตามระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ PGS อุบลราชธานี” โดย นางพองาม ปรีดาสันติ์ ประธานองค์กรเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ PGS อุบลราชธานีและรองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยความร่วมมือของเครือข่ายเกษตรอินทรีย์จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี สภาเกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานี และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่อุดมการเกษตรอินทรีย์ ถ่ายทอดความรู้ เทคนิคการตรวจประเมินแปลงตามระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ PGS ให้กับผู้ตรวจประเมินแปลงที่เป็นสมาชิกเครือข่ายองค์กร ระหว่างวันที่ 2 ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2563 โดยมีสมาชิกเครือข่ายเข้าร่วมการอบรมจำนวน 100 คน.

 • การประชุมกับทีมงานออแกไนซ์เก๋ดี หารือเตรียมงานประชุมสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 38 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

  page/id/1592041810313579

  วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2, นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมกับทีมงานออแกไนซ์เก๋ดี หารือเตรียมงานประชุมสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 38 ณ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเตรียมแผนงานและโครงสร้างการจัดงานต้อนรับซึ่งงานสัมมนาในครั้งนี้จะมีการเชิญคณะรัฐมนตรี ผู้บริหารระดับสูง ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ประธานหอการค้า คณะกรรมการบริหาร ประธานและเลขาธิการ YEC ทั่วประเทศ ร่วมงานกว่า 3,000 คน อีกด้วย.

 • การประชุมเรื่องมาตรการจัดการแข่งขันวิ่งอุบล 21.1 มาราธอน 2020 (UBON 21.1 MARATHON 2020) ในรูปแบบ New Normal โดยยึดหลักมาตรการป้องกัน และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

  page/id/1593164356240751

  วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมเรื่องมาตรการจัดการแข่งขันวิ่งอุบล 21.1 มาราธอน 2020 (UBON 21.1 MARATHON 2020) ในรูปแบบ New Normal โดยยึดหลักมาตรการป้องกัน และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดย นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน

 • วาระงานหอการค้าประจำเดือน กรกฎาคม 2563

  page/id/1593164343058782

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

 • การประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2563

  page/id/1593164339402686

  วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี นางชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2563.

 • กิจกรรมเสวนาเชิงอภิปรายการสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ (Smart City) จังหวัดอุบลราชธานี ตามโครงการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) จังหวัดอุบลราชธานี ณ ที่ว่าการอำเภอสิรินธร

  page/id/1593164335125314

  วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางทัศนีย์ บุญประสิทธิ์ ประธานคณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอพิบูลมังสาหาร และนายฤทธิพันธุ์ สัณฑมาศจิรวัส กรรมการคณะทำงานประชาสัมพันธ์หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอพิบูลมังสาหาร เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาเชิงอภิปรายการสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ (Smart City) จังหวัดอุบลราชธานี ตามโครงการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) จังหวัดอุบลราชธานี ในหัวข้อ “การปรับบทบาทขององค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคเกษตรกรรม ต่อการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ ภายหลังเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19” โดย นายสนอง มาลัยขวัญ นายอำเภอสิรินธร เป็นประธานกล่าวเปิด และร่วมเสวนา นายไพฑูรย์ พรหมสอน ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้กล่าวรายงาน มีผู้เสวนาประกอบด้วย ผศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, นายธนะรัชต์ สุภาพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด และประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี มาร่วมบรรยาย มีผู้แทนกลุ่มวิสาหกิจชุม กลุ่มเกษตรกร ผู้นำชุมชนอำเภอสิรินธร จำนวน 250 คน มาร่วมรับฟังด้วย.

 • สายการบินไทยสมายล์ เข้าพบคณะหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

  page/id/1592041824215571

  วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายธนะพัฒน์ วรยศพันธ์ภานุ ผู้จัดการฝ่ายขายและจัดจำหน่าย สายการบินไทยสมายล์ พร้อมคณะ เข้าพบนางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางสิริกัญญา พิริยะกิจไพบูลย์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อแนะนำสายการบิน และเสนอราคาบัตรโดยสารสำหรับลูกค้าภาคองค์กรซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง.

 • การประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี (พ.ศ.2561-2565) และจัดทำแผนปฏิบัติการศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Innovation and Innovation Center : AIC)

  page/id/1592660825448875

  วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ ชั้น 3 อาคารอธิการบดี (หลังใหม่) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายประมอน เขียวขำ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี (พ.ศ.2561-2565) และจัดทำแผนปฏิบัติการศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Innovation and Innovation Center : AIC) ร่วมกับมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา 77 จังหวัด เพื่อให้การดำเนินงานขับคลื่อนศูนย์ AIC เกิดความเชื่อมโยงการดำเนินงานกับคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน E-Commerce กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการประชุมครั้งนี้ได้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมด้วยอย่างพร้อมเพรียง.

 • หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดี "คุณอัศวิน เตชะเจริญวิกุล" ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  page/id/1592660825145486

  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดี "คุณอัศวิน เตชะเจริญวิกุล" ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ได้รับแต่งตั้ง ตามพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยจะเป็นหนึ่งในผู้ร่วมทำหน้าที่พัฒนาสภามหาวิทยาลัย ขับเคลื่อนและผลักดันสถาบันการศึกษา เพื่อเสริมสร้างบทบาทให้กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในฐานะประตูสู่ประเทศเพื่อนบ้าน บนฐานภูมิปัญญาอีสานใต้และอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศและส่งเสริมการศึกษานานาชาติให้ดียิ่งขึ้น.

 • การประชุมเพื่อพิจารณาเปิดจุดผ่านแดนถาวร จุดผ่อนปรนการค้า ในจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อขนส่งสินค้าภายหลังภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 เริ่มจะเข้าสู่ภาวะปกติ

  page/id/1592660824749888

  วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางทัศนีย์ บุญประสิทธิ์ ประธานคณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอพิบูลมังสาหาร, นายวุฒิไกร อร่ามเรือง ประธานคณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอ, นายศิวะพันธ์ กลางประพันธ์ รองประธานคณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอนาตาล และผู้ประกอบการเจ้าของท่าแพนาหินโหง่น เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาเปิดจุดผ่านแดนถาวร จุดผ่อนปรนการค้า เพื่อขนส่งสินค้าภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ซึ่งผู้ติดเชื้อในประเทศลดลงอย่างต่อเนื่องและสถานการณ์เริ่มจะเข้าสู่ภาวะปกติผู้ประกอบการและภาคเอกชนจึงได้ยื่นเรื่องเพื่อขอมายังจังหวัดให้เปิดจุดผ่านแดนถาวร จุดผ่อนปรนการค้าในจังหวัดเพื่อให้ขนส่งสินค้าได้ โดย นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง.