• กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญกำลัง พลที่ช่วยงานผู้ประสบ อุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2562

  page/id/1571909572052708

  วันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ วัดเสนาวงศ์ ชุมชนท่าบ้งมั่ง และปิดศูนย์พักพิงชั่วคราว(ชุมชนเกตุแก้ว) หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับศูนย์การค้าอุบลสแควร์, บริษัท มงคลคาร์เซ็นเตอร์ จำกัด และภาคีเครือข่าย นำโดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะนางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางบัวหลวง อาษาพล รองประธานกรรมการ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายมงคล จุลทัศน์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางสาวจารุณี พิมพ์หล่อรองกรรมการเลขาธิการ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางเมวดี จุลทัศน์ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางนิสา กองแก้ว สมาชิกหอการค้าค้าจังหวัดอุบลราชธานี, คณะเจ้าที่หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และทีมงาน ร่วมกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญกำลัง พลที่ช่วยงานผู้ประสบ อุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2562 และทั้งสนับสนุนซุ้มอาหารโดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ เป็นประธานในพิธี และมีหน่วยงานทุกภาคส่วนจิตอาสาร่วมทำกิจกรรม

 • ประชุมคณะกรรมการและขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี

  page/id/1571909392902584

  วันที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี นางสาวจารุณี พิมพ์หล่อ รองกรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการและขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในที่ประชุม

 • ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาชนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1

  page/id/1571909278943334

  วันที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาชนจังหวัดอุบลราชธานีครั้งที่ 1 โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในที่ประชุม และมีนางยุภาพร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี, นางอภิญญา ชมภูมาศ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนร่วมประชุมหารือ

 • หอการค้า ร่วมกับภาคีเครือข่าย รวมน้ำใจ นำรถ Cleaning Express ทำความสะอาดบ้านเมือง หลังน้ำลด

  page/id/1571752121672608

  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว, ชมรมผู้ประกอบการรถยนต์มือสองอุบลราชธานี,บริษัท มงคลคาร์เซ็นเตอร์ จำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศูนย์รถยนต์อุบลเซอร์วิส 1997,กล้องวงจรปิดวาตาชิอุบลราชธานี, บริษัท ต้องเจริญยนต์ จำกัด และบริษัท ช.รุ่งเรือง 149 จำกัด ทีม หอการค้า express cleaning นำโดย นายมงคล จุลทัศน์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางเมวดี จุลทัศน์ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายเอกรัฐ จิตกุศล, นายพงศธร สาระรักษ์, นายบุณยสิทธิ์ ศิริคูณ, นายพันนา ขันคำ, นายคมกริช ไชยโพธิ์, น.ส.แพรวโพยม พิชญ์อังกูร, นายพีรทัศน์ ศรีสุระ และคณะทีมงาน รวมน้ำใจ นำรถ Cleaning Express ทำความสะอาด สถานที่ วัด โรงเรียน อาคาร บ้านเรือน ชุมชน พื้นที่สาธารณะ หลังน้ำลด ในเขตพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดอุบลราชธานี ในช่วงเดือนที่ผ่านมานี้

 • ประชุมคณะกรรมการกำหนดพื้นที่ที่จะเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2562

  page/id/1571653761335476

  วันที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี นางเมตตา เมืองเจริญ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดพื้นที่ที่จะเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2562 โดยมี นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในที่ประชุม

 • ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่7/2562

  page/id/1571653678093973

  วันที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ 2 นายมงคล จุลทัศน์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่7/2562 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือในครั้งนี้

 • ประชุมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) และจัดทำโครงการเพื่อบรรจุในแผนปฎิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการค้า และการลงทุน

  page/id/1571645264091432

  วันที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) และจัดทำโครงการเพื่อบรรจุในแผนปฎิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการค้า และการลงทุน โดยมี นายชาญยุทธ วันดี พาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในการประชุม

 • ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขาอุบลราชธานี เข้าพบหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

  page/id/1571634934980807

  วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี คณะจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขาอุบลราชธานี เข้าพบหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางพองาม ปรีดาสันติ์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายประสงค์ จันจำปา รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ให้การต้อนรับคณะ โดยมีการหารือ ในเรื่องด้านส่งเสริมผู้ประกอบการ และเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม และบุคคลทั่วไป ที่สนใจทำธุรกิจ กิจการ ห้างร้าน หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานียินดีให้การปรึกษาหารือสนันสนุนผู้ประกอบได้อย่างต่อเนื่อง ร่วมผลักดันให้เกิดผลสำเร็จจริง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 • มอบทุนมูลนิธิ พลตำรวจเอกเภา สารสิน เป็นทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ให้กับ นางสาวณัฐริกา พูลเพิ่ม จำนวน 20,000 บาท

  page/id/1571633210875888

  วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 11.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายประสงค์ จันจำปา รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นตัวแทนมอบทุนมูลนิธิ พลตำรวจเอกเภา สารสิน เป็นทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ให้กับ นางสาวณัฐริกา พูลเพิ่ม จำนวน 20,000 บาท

 • ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ ฉบับที่ 12

  page/id/1571629449271370

  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ ฉบับที่ 12