วาระงานหอการค้าประจำเดือน ประจำเดือนพฤษภาคม 2565


2022-03-19 10:13

จำนวนครั้งที่อ่าน : 586

วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2565

หยุด

วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565

เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ บริเวณตลาดมาระแม ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีเปิดเทศกาล "ช้อปของเด่น กินของดี ที่มาระแม ครั้งที่ 4"

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อโปรดพิจารณา

หมายเหตุ แต่งกายด้วยผ้าไทย

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณสนั่น สุตัญตั้งใจ รองปรธานอาวุโส คุณพริ้งพิศ วังทอง รองปรธานอาวุโส คุณพองาม ปรีดาสันติ์ รองประธานหอการค้า คุณไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอการค้า คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า คุณฤทธิ์พันธุ์ สัณฑมาศจริวัส รองประธานหอการค้า คุณอนงค์ภัทร ผลประเสริฐ รองเลขาธิการหอฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 272/2565 ลงรับวันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 16.16 น.

https://drive.google.com/file/d/1rxBBgrycwJguz7y2eSADb-9AKvy3LO-u/view?usp=sharing

เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น3

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง กองงานยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

มอบหมายให้คุณสนั่น สุตัญตั้งใจ รองประธานอาวุโส เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 252/2565 ลงรับวันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1MaXdHo2ZheWVa4Emo6ZKEkmFk6u5FFNq/view?usp=sharing

หยุด ชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ

วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565

เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดอุบลราชธานี POC ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 4 และ ระบบออนไลน์ Zoom Meeting Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/4954958888?pwd=YklIcUQ1QlR4SEpRNTFIZlcyUGIrQT09

Meeting ID: 495 495 8888

Passcode: 34160

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลฯ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

หมายเหตุ -

มอบหมายให้คุณเมตตา เมืองเจริญ รองประธานหอฯเป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 261/2565 ลงรับวันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1TgnfNqKJ-w7lJaLcE1PsOn4SgMK6Tq3w/view?usp=sharing

รายงานการประชุม

https://drive.google.com/file/d/11P8mk2L7sUMp1q_Id2K2GsgzrXBOKjym/view?usp=sharing

วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2565

หยุด วันฉัตรมงคล

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565

วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565

เวลา 08.00-13.30 น. ณ ห้องประชุมเธียเตอณืโรงแรมบ้านสวนคุณตา โฮต็ล แอนด์ กอล์ฟ รีรอร์ท อ.วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญสัมนาเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้ด้านการอนุรักษ์มรดกธรณีและอุทยานธรณีประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

หมายเหตุ -

มอบหมายให้คุณนภานรี โตแสง รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 289/2565 ลงรับวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1uh9Quex9EqVVvnSh7wjKjnme6YMwTMkT/view?usp=sharing

เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคาร 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

หมายเหตุ -

มอบหมายให้คุณชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 280/2565 ลงรับวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1KvI68m51Oe0GGWxS3I8EzUuvquB4qbAp/view?usp=sharing

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

หมายเหตุ -

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 295/2565 ลงรับวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1i9fLm91AZJ9Y2PYIiZ71dggwfV4An4y-/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565

เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง เชิญประชุมคณะอนุกรรมการด้านการจัดทำปฏิทินแสงเทียน แสงธรรม

หน่วยงานต้นเรื่อง มูลนิธิหลวงปู่มันฯ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

หมายเหตุ ขอใช้ห้องประชุมสำนักงานหอการค้า (จองห้องประชุม)

มอบหมายให้ คณะอนุกรรมการด้านทำปฏิทินแสงเทียน แสงธรรม เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ -ไม่มี- ลงรับวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1LsfOKZVVxp2yxG1lanSmJdF35LLi2jUQ/view?usp=sharing

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565

หยุด

วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565

เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรีอุปราช วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

เรื่อง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

หมายเหตุ การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย

มอบหมายให้คุณอนงค์ภัทร์ ผลประเสริฐ รองเลขาธิการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เลขลงรับที่ 292/2565 ลงรับวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1EHXitCPz7Bf7bccnjdF-HMVvycpfOjQ1/view?usp=sharing

เวลา 10.00 น. ณ ม.ราชภัฏอุบลราชธานี ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก

เรื่อง คณะกรรมการหอการค้าไทยพร้อมเจ้าหน้าที่หอไทยลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อดูสถานที่เตรียมจัดงานประชุมหอการค้าทั่วประเทศ

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าจ.อุบลฯ

ประเภทหนังสือ -

หมายเหตุ -

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณไพบูลย์ คำศรี รองประธาน คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการฯ คุณเมตตา เมืองเจริญ รองประธานหอ คูณมยุรี ฐานานุศักดิ์ รองประธานหอการค้า คูณจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการหอ เป็นผู้เข้าร่วม

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565

เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ 2

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาฯ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบราชธานี แห่งที่ 2

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

หมายเหตุ ใบแจ้งมอบหมายเข้าร่วมประชุมแทน / พร้อมสำเนาบัตรประชาชน

มอบหมายให้คุณจักรพันธ์ กวีรัฏธยานนท์ รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 276/2565 ลงรับวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1mCu1nVAL-r9mIN3ij4vSN7E74JE0ixI-/view?usp=sharing

เวลา 10.00 น. ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานที่ 7 จ.อุบล

เรื่อง ขอเชิญส่งมอบอุปกรณ์เครื่องออกกำลังกาย

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าฯ

ประเภทหนังสือ -

หมายเหตุ -

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณไพบูลย์ คำศรี รองประธาน คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการฯ เป็นผู้เข้าร่วมส่งมอบ

เวลา 11.30 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ส่งมอบการ์ดเรียนเชิญร่วมงาน Grand Openning SCG Home บุญถาวร เมืองวัสดุ

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าจ.อุบลฯ

ประเภทหนังสือ -

หมายเหตุ -

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณไพบูลย์ คำศรี รองประธาน คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการฯ เป็นผู้เข้าร่วม

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565

เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม อาคารอำนวยการ ชั้น 2 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง การดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2565 (OTOP Product Champion OPC)จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

หมายเหตุ -

มอบหมายให้คุณพองาม ปรีดาสันติ์ รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 299/2565 ลงรับวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1QVSKSNyaBIS-Zgqo3LDTfKUnnT5csQlJ/view?usp=sharing

เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.อุบลราชธานี) ครั้งที่ 3/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

หมายเหตุ -

มอบหมายให้คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 297/2565 ลงรับวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.16 น.

https://drive.google.com/file/d/1j-p9ioQPK-NfEYtcqd8wp97h7qO5dJiN/view?usp=sharing

เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมเทวา ชั้น 3 (ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี)

เรื่อง การจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2565

หน่วยงานต้นเรื่อง ปกครองจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

หมายเหตุ -

มอบหมายให้คุณนภานรี โตแสง รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 303/2565 ลงรับวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1-QJ3re3Od5NiKDEaFU_T_go7zMk_447y/view?usp=sharing

เวลา 16:00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (ห้องผู้ว่าราชการจังหวัด ชั้น 3)

เรื่อง ขอยื่นหนังสือขอความอนุเคราะห์ชะลอการจัดเก็บภาษีที่ดิน กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัด

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าจังวหัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

มอบหมายให้คุณรัตนากร ฑีฆธนานนท์ รองประธานอาวุโส คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่--ไม่มี-- ลงรับวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 12.00 น.

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565

เวลา 08.00 น. ณ โรงเรียนบ้านคำสมิง หมู่ที่ 3 ต.สว่าง อ.สว่างรีระวงศ์ จ.อุบลฯ

เรื่อง การออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2565

หน่วยงานต้นเรื่อง ปกครองจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

หมายเหตุ -

มอบหมายให้คุณพริ้งพิศ วังทอง รองประธานอาวุโส เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 306/2565 ลงรับวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.40 น.

https://drive.google.com/file/d/1pcCeMrcxz0Bx0o04O5dB3azSakgl7jts/view?usp=sharing

เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลฯ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดอุบลราชธานี (ก.ช.ภ.จ.อบ.)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลฯ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

หมายเหตุ -

มอบหมายให้ ลาประชุม เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 305/2565 ลงรับวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.20 น.

https://drive.google.com/file/d/1svknZ0LTGmZzkn_eobWmxjprYCSg7u-X/view?usp=sharing

เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมปกครองจังหวัด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง การเตรียมการของเจ้าภาพในการจัดงาน ช๊อบของเด่น กินของดี ที่มาระแม ครั้งที่ 5

หน่วยงานต้นเรื่อง -

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

หมายเหตุ -

มอบหมายให้คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 310/2565 ลงรับวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1Qq8PoCPX4Pc22QDbKRBy_V9sh2CNURMS/view?usp=sharing

เวลา 09.30-12.00 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting ลิ้งประชุม

https://us02web.zoom.us/j/7892391454?pwd=WnlRTDZYVSt0S2praE1qNXQ5SEJlZz09

Meeting ID : 789 239 1454

Passcode : 1234

เรื่อง การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (คจพ.จ)ครั้งที่ 2/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง พัฒนาชุมชนจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

หมายเหตุ ลิงค์ตอบรับเข้าร่วมประชุมฯ

https://forms.gle/EswDhwa124VbVhR9A

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 307/2565 ลงรับวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.40 น.

https://drive.google.com/file/d/1zfhhQkLJDOwzj_VezfDXOuXfkX1uNshp/view?usp=sharing

เวลา 16.00 น. ณ วัดมหาวนาราม ต.ในเมือง จ.อุบลฯ

เรื่อง ขอเชิญร่วมงานการส่งเสริมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันวิสาขบูชา) ประจำปี พ.ศ. 2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพุทธศาสนาจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

หมายเหตุ การแต่งกาย : ชุดไทย โทนขาว หรือชุดขาวปฏิบัติธรรม

มอบหมายให้..รอมอบหมาย..เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 313/2565 ลงรับวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1k_TBo0YG_-7z6CvtFDGUC84GUSlqQi_x/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565

✔️# ขอเลื่อนการประชุมออกไปเป็น เวลา 16.00 น.-17.00 น. เนื่องจากประธานสมชาต พงคพนาไกร ประธานกลุ่มอีสานตอนล่าง 2 ติดภารกิจด่วน

(เดิม)เวลา 15.00-16.00 น. ณ ระบบออนไลน์ Google Meet ที่ลิ้ง

https://meet.google.com/yky-oqyd-djw

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมการแต่งตั้งคณะทำงาน คณะกรรมการจัดประชุมสัมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 40

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าจังวหัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่--ไม่มี-- ลงรับวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00 น.

วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565

เวลา 14.00-16.00 น. ณ ออนไลน์ Google Meet โดยคลิกที่ลิงค์

https://meet.google.com/bsn-jmnr-kxj

password : bsn-jmnr-kxj

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หอการค้าไทย ครั้งที่ 2/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง หอไทย

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

หมายเหตุ -

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการ คุณพัช ไชยสงคราม ประธาน YEC เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 312/2565 ลงรับวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1aqfO6jIgbYIs-KWLFzJhrZVoyXBEjqds/view?usp=sharing

เอกสารประกอบการประชุม Downland ได้ที่

https://drive.google.com/drive/folders/1HRjZkcxSwSK2PnMoA3D2M2cLVfnunv5r?usp=sharing

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565

หยุด

เวลา 07.00 น. ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม ต.ในเมือง จ.อุบลฯ

เรื่อง ขอเชิญร่วมงานการส่งเสริมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันวิสาขบูชา) ประจำปี พ.ศ. 2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพุทธศาสนาจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

หมายเหตุ การแต่งกาย : ชุดไทย โทนขาว หรือชุดขาวปฏิบัติธรรม

มอบหมายให้คุณพริ้งพิศ วังทอง รองประธานกรรมการอาวุโส เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 313/2565 ลงรับวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1k_TBo0YG_-7z6CvtFDGUC84GUSlqQi_x/view?usp=sharing

วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2565

เวลา 13.30-15.00 น. ณ ออนไลน์ Google Meet ที่ลิ้ง

https://meet.google.com/rwj-tdhe-jow

เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น การยกระดับทุนทางวัฒนธรรมด้านภูมิปัญญาการทำเทียนจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง ม.อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

หมายเหตุ -

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 311/2565 ลงรับวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น.

https://drive.google.com/file/d/14w7Pu-ISbDvHrSklAYgrWcbOh-1MqOb-/view?usp=sharing

เวลา 16.00 น. ณ โรงยิม 3 อาคารสมบัติ คุรุพันธ์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญเป็นเกียรติ

หมายเหตุ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมพิธี

เลขลงรับที่ 304/2565 ลงรับวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1dYugErAu9GugL2rxbvRVac7g27EiZxJu/view?usp=sharing

(ระหว่างวันที่ 16-25 พฤษภาคม 2565)

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์น้ำดื่ม จำนวน 200 โหล ในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักกีฬา เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการ

หน่วยงานต้นเรื่อง กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากีฬาและนันทนาการ

ประเภทหนังสือ เพื่อโปรดพิจารณา

หมายเหตุ ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนน้ำดื่ม จำนวน 200 โหล

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 274/2565 ลงรับวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น.

https://drive.google.com/file/d/15VihsZ7dMEfP1z6z4uPfhPeBIBGMQSz0/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565

เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมบอร์ดรูม อาคารอำนวยการอุทยาวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(จังหวัดขอนแก่น) มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ทางออนไลน์ ผ่านระบบ VDO Conference

Join Zoom Meeting

https://kku-th.zoom.us/j/7413588177?pwd=Z0dsODdyODBocGR6WkNjNFllNENldz09#success

Meeting ID: 741 358 8177

Passcode: 123456

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมระดมสมอง Focus group โครงการ แผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชนระดับภูมิ พ.ศ. 2566-2570 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานปลัดกระทรวงกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

มอบหมายให้คุณอนิรุธ สืบสิงห์ รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เลขลงรับที่ 319/2565 ลงรับวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1HgKp_M02JsGFwKo_Nz2DVGzQyz1m9-Gz/view?usp=sharing

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565

เวลา 08.30 น. ณ ห้องทับทิมสยาม 3 ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์

เรื่อง ขอเชิญร่วมโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสู่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานบังคับคดีจังวหัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

หมายเหตุ -

มอบหมายให้คุณชลวิทย อภิรัตน์มนตรี รองประธานหอการค้า คุณชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 279/2565 ลงรับวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1qbjik4LYspPIwia5K2JfMhhrzvGI2uVV/view?usp=sharing

เวลา 08.30 น. ณ ห้องทับทิมสยาม 3 ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์คอนเวนชั่น เซนเตอร์ อ.เมือง จ.อุบลฯ

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมความเข็มแข็งสู่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

หน่วยงานต้นเรื่อง สนง.บังคับคดีจังหวัดอุบลฯ

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

มอบหมายให้คุณชลวิทย อภิรัตน์มนตรี รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธี

เลขลงรับที่ 316/2565 ลงรับวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.00 น.

https://drive.google.com/file/d/10GdkQd2sHTTGoJdy1wzhOpcfENv71qNz/view?usp=sharing

เวลา 08.00-14.30 น. ณ บ้านนาหนองเชือก ตำบลเจียด อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนและร่วมทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนในอำเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง องค์การพัฒนาพื้นที่พิเศษ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

หมายเหตุ

  • การแต่งกาย : เสื้อสีเหลือง
  • ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 e-mail: [email protected]/[email protected]

มอบหมายให้..รอมอบหมาย..เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 290/2565 ลงรับวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.30 น.

https://drive.google.com/file/d/15dYhMlFZ7rLqFCSkVTDm6m0MzDVpDHJE/view?usp=sharing

เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมค้ำคูณศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลฯ

เรื่อง การดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2565 (OTOP Product Champion OPC) จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง พัฒนาชุมชน

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2565

หมายเหตุ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนตรงข้ามกับค่ายพระยอดเมืองขวาง เลี้ยวเข้าไปที่ศูนย์ศึกษาฯ จะอยู่ซ้ายมือตึกแรก

มอบหมายให้คุณจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการ เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เลขลงรับที่ 324/2565 ลงรับวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1Hc74UBSmzUdBeeH33AbfG6tMRe6G6oV9/view?usp=sharing

✔️เลื่อนเป็นเวลา 13.30 น.

เวลา 08.30 น. ณ โรงแรมทอแสงอุบลราชธานี อำเภอเมืองฯจังหวัดอุบลฯ

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดเพื่อเชื่อมโยงการค้ากับประเทศเพื่อบ้าน

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลฯ

ประเภทหนังสือ ประชาสัมพันธ์

การปฏิบัติ วันที่ 18-20 พฤษภาคม 2565

หมายเหตุ สมัครเข้าร่วมทางระบบออนไลน์ https://foems.gle/zuJPJHajt๕wRViB๒๗

มอบหมายให้ (ประชาสัมพันธ์) เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 294/2565 ลงรับวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1fgv1vih58UtYgtm8WtIchoxkyQQnzrJS/view?usp=sharing

เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมทอแสง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดเพื่อเชื่อมโยงการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน (ประธานหอฯ)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญเป็นเกียรติ

หมายเหตุ -

มอบหมายให้คุณสนั่น สุตัญตั้งใจ รองประธานอาวุโส เป็นผู้เข้าร่วมเป็นเกียรติ

เลขลงรับที่ 308/2565 ลงรับวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น.

https://drive.google.com/file/d/11FM1WLEzOfq_-qlZ68a7gUjKac4Ym-61/view?usp=sharing

เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมทอแสง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดเพื่อเชื่อมโยงการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน (ประธานYEC)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญเป็นเกียรติ

หมายเหตุ -

มอบหมายให้คุณพัช ไชยสงคราม ประธาน YEC เป็นผู้เข้าร่วมเป็นเกียรติ

เลขลงรับที่ 309/2565 ลงรับวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1eVnR8Suk_zFyqSsXwmSRogxRaYWgMc37/view?usp=sharing

เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนเพียงหลวง 12 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ตำบลท่าล้ง อ.โขงเจียม จ.อุบลฯ

เรื่อง ขอรับการสนับสนุนผ้าห่มกันหนาว และขอเชิญเป็นประธานในพิธีมอบฯ

หน่วยงานต้นเรื่อง นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อ.สิรินธร

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ ผ้าห่มมูลนิธฯ จำนวน 50 ผืน (20+20+10)

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า คุณไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอการค้า คุณฤทธิพันธุ์ สัณฑมาศจิรวัศ รองประธานหอการค้า คุณรัฐธนินท์ แตชะไชยสิทธิ์ รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เลขลงรับที่ 317/2565 ลงรับวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1oFBSk0Y3ytGoaBapRVqnlZgpDfXS07kf/view?usp=sharing

เวลา 13.30-16.00 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting

ID : 7144146952

Passcode : 134001

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบันทึกระบบฐานข้อมูลการพัฒนากำลังคนระดับจังหวัด

หน่วยงานต้นเรื่อง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ/เชิญประชุม

หมายเหตุ -

มอบหมายให้คุณไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 288/2565 ลงรับวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.30 น.

เอกสารประกอบการสัมมนา

https://drive.google.com/drive/folders/1Sq3t3DfnuSSGBccx_frZwa62kTSf6tFQ?usp=sharing

หนังสือเชิญ

https://drive.google.com/file/d/1bZC1mxJIDX5IXi03orCbZ5zxFUnMcjjO/view?usp=sharing

เลือนการประชุมออกไปไม่มีกำหนด

เวลา 14.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมพระศรีสุระอนุสรณ์ ที่ว่าการอำเภอเดชอุดม อ.เดชอุดม จ.อุบลฯ

เรื่อง แจ้งคำสั่งแต่งตั้งและขอเชิญเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศพื้นที่ ตำบลทุ่งเทิง และตำบลนากะแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สน.อุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 17 พ.ค. 2565

มอบหมายให้คุณพชร เตชะตานนท์ รองประธานอาวุโส เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เลขลงรับที่ 318/2565 ลงรับวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1g4gQkmMOnXjuNC46lIjlXk4f_KckcSwQ/view?usp=sharing

เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง การจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อดำเนินการ

มอบหมายให้คุณนภานรี โตแสง รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เลขลงรับที่ 326/2565 ลงรับวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1WQVOZNgVYUBJYjuy9DOn7SUXQRTZDupi/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565

เวลา 08.00 น. ณ รอยัล พารากอนฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน กรุงเทพ

เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมเสวนา ถามมา-ตอบไป เพื่อประเทศไทยที่ดีกว่าเดิม

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 19-20 พฤษภาคม 2565

หมายเหตุ ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 296/2565 ลงรับวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1WpvbwAXSQIc_qz2TmYKDK4-rjjfaMbjm/view?usp=sharing

เวลา 09.00 น. ณ บริเวณพื้นที่ป่าชุมชนบ้านหนองไหล หมู่ที่ 12 ตำบลหนองขอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำชาติ พ.ศ. 2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ การแต่งกาย : ชุดประจำหน่วยงาน/ชุดสุภาพ

มอบหมายให้..รอมอบหมาย..เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 314/2565 ลงรับวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00 น.

https://drive.google.com/file/d/19QEvCL4dWojexFK_crTE9LWXvyt2skc-/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565

เวลา 08.00 น. ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุม อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงหอการค้าจังหวัด ประจำปี 2564-2565 และอบรมหลักสูตร YEC President Training

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 20-22 พฤษภาคม 2565

ส่งแบบตอบรับ ภายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565

มอบหมายให้ประธานหอการค้า เลขาธิการหอการค้า ประธานYEC เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 176/2565 ลงรับวันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 15.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1XgqxCzGZGnyhjcXElyPhO8MtGjfndsTc/view?usp=sharing

เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุม คณะกรรมการกำหนดพื้นที่ผ่อนผันของเทศบาลนครอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

หมายเหตุ -

มอบหมายให้คุณบัวหลวง อาษาพล รองประธานอาวุโส เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เลขลงรับที่ 321/2565 ลงรับวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.40 น.

https://drive.google.com/file/d/1OHn6u1th3Efax7xcyms_awCL4DiA2UAx/view?usp=sharing

รายงานการประชุม

https://drive.google.com/file/d/1RfBqX19uwttF2XmggV0Ll5h3LI-mX96d/view?usp=sharing

เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลฯ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

หมายเหตุ -

มอบหมายให้คุณชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 331/2565 ลงรับวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1En3VsRl3w-baPTmVM9KMzWitXz0YF7BN/view?usp=sharing

(เพื่อดำเนินการ)

เรื่อง ชื่อการจัดงานเฉลิมพระเกีรยติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงฯ เนื่องในโอกาสมาหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิ่งหาคม 2565 การกำหนดขอบเขตการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ การจัดพิธีการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อดำเนินการ

การปฏิบัติ -

หมายเหตุ -

มอบหมายให้..รอมอบหมาย..เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เลขลงรับที่ 325/2565 ลงรับวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1x11mNlxRb00h-EQAKI9KOGwIeBC8IujR/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565

เวลา 09.00-16.00 น. ณ โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ

เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม

หน่วยงานต้นเรื่อง มูลนิธิ สวค.

ประเภทหนังสือ ขอความอนุเคราะห์

การปฏิบัติ วันที่ 21-24 มิถุนายน 2565

หมายเหตุ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 284/2565 ลงรับวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.30 น.

https://drive.google.com/file/d/17KyLDuhPrLjG5RJF0z2o_8Uo6CtBkyns/view?usp=sharing

เวลา 09.00-18.00 น. ณ สำนักงานโครงการ ศุภาลัย โมด้า อุบลราชธานี

เรื่อง เรียนเชิญร่วมงาน Open House Party และมอบสิทธิพิเศษเลือกจองบ้าน ศุภาลัย โมด้า จ.อุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง บ.ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

ประเภทหนังสือ เชิญร่วมงาน

หมายเหตุ -

มอบหมายให้คุณจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการหอการค้า นายพิทักษ์ชัย จิตจันทร์ YEC คุณเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เลขลงรับที่ 333/2565 ลงรับวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.30 น.

https://drive.google.com/file/d/16qmvb9v_7nUgc5NLYD4lDTnIwVM5GxZt/view?usp=sharing

เรื่อง ขอเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลฯ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ -

หมายเหตุ -

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เลขลงรับที่ 332/2565 ลงรับวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1rXwjPevnh5cPp0HwWmPi55IQeNcbmNKm/view?usp=sharing

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565

วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565

เวลา 08.30 น. ณ โรงแรมรีเจ้นท์ พาเลช อ.เมือง จ.อุบลฯ

เรื่อง การประชุมพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นตามโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP KOB) จังหวัด

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เลขลงรับที่ 327/2565 ลงรับวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1iJ_KT_E0e9Ixm-NxM65FlfDr1XftnfQc/view?usp=sharing

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี (กรอ.จังหวัด) ครั้งที่ 2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

หมายเหตุ จัดส่งประเด็นและสาระสำคัญเสนอวาระในการประชุมฯ ให้ฝ่ายเลขาภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2565

มอบหมายให้คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 293/2565 ลงรับวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1EgHhblyJIUlkqlXHBgM9Bt0Pd1aBFOHv/view?usp=sharing

วาระกรอ.

https://drive.google.com/file/d/1ULI_gsohGdDrKkWvMynQI1yLfVUtXe4u/view?usp=sharing

รายงานการประชุม

https://drive.google.com/file/d/14vHwMBSMzDYWqTexi8wgdpK9FUFiTSk5/view?usp=sharing

เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง เชิญประชุมการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

หมายเหตุ -

มอบหมายให้คุณนภานรี โตแสง รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เลขลงรับที่ 337/2565 ลงรับวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1uIIAqufqUIX7HhRkJz9B63FdeDgsLwAc/view?usp=sharing

(การปฏิบัติ วันที่ 23-27 พฤษภาคม 2565)

เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมริเวอร์ตัน อัมพวา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรผู้ประกอบการรุ่นใหม่หัวใจพอเพียง รุ่นที่ 6 (SEED6)

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้คุณพัช ไชยสงคราม ประธาน YEC เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 102/2565 ลงรับวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1MH7DA44_qQLG-aClieK6fOMpJK_hlPk6/view?usp=sharing

หนังสือเชิญ

https://drive.google.com/file/d/1Y77Xl_R8OjJGDqU7jSxBUozKCIWvHIO9/view?usp=sharing

กำหนดการ 23-27 พฤษภาคม 2565

https://drive.google.com/file/d/1WGubTePAAHL_YUmx96VixS6NMruEGZjP/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565

เวลา 17.00-19.00 น. หรือ 18.00-20.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัด

เรื่อง ขอเชิญประชุมประธานคณะกรรมการ เตรียมจัดงานสัมมนาฯ ครั้งที่ 2/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานหอการค้า

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้ประธานเตรียมจัดงานฯ / ประธานคณะกรรมการเตรียมจัดงาน เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขที่ลงรับ --ไม่มี-- ลงรับวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น.

เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมเทวา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง การประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์ งานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังวหัดอุบลราชธานี ประจำปี 2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

หมายเหตุ (ไม่มีประชุมออนไลน์)

มอบหมายให้คุณนภานรี โตแสง รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 338/2565 ลงรับวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 17.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1YzqbEiZ1Zwk7iyKbllXmWIr1wNmtZa6u/view?usp=sharing

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565

เวลา 13:00 น. ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง การรับมอบผีเสื้อและคัดเลือกผีเสื้อทำจากผ้าไหม ผ้าฝ้ายหรือผ้าตามอัตลักษณ์ของจังหวัด เพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาศมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญร่วมกิจกรรม

หมายเหตุ : การแต่งกาย: ผ้าไทย ผ้าพื้นถิ่น ผ้าลายพระราชทาน สวมหน้ากากอนามัย

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วม

เลขที่ลงรับ --ไม่มี-- ลงรับวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1nM2uynmUUvYld9WSbB_eW785S8BelN4l/view?usp=sharing

เวลา 16:00 น. ณ หอประชุมศรีอุปราช วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

เรื่อง เชิญประชุมด้านการออกแบบและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาศมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

หมายเหตุ : การแต่งกาย: ผ้าไทย ผ้าพื้นถิ่น ผ้าลายพระราชทาน สวมหน้ากากอนามัย

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณอนงค์ภัทร ผลประเสริฐ รองเลขาธิการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขที่ลงรับ --ไม่มี-- ลงรับวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1D_YDK6vZA_62FPAP9h883cnpL1OSRD6i/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1MenAkipglAADQyc7_PdALGtBqUtYtJcu/view?usp=sharing

เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ม.10 ถ.เลี่ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนเครือข่ายแห่งบุญหม่อมเจียงคำอนุสรณ์

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานกองทุนเครือข่ายแห่งบุญหม่อมเจียงคำอนุสรณ์

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

หมายเหตุ -

มอบหมายให้คุณพริ้งพิศ วังทอง รองประธานอาวุโส เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 281/2565 ลงรับวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1X_9X1fHqMbFZqVAjAZvOTM8RSMs_-S94/view?usp=sharing

เวลา 13.30 น. ณ ระบบออนไลน์ โปรแกรม Webex Meeting ที่ลิ้ง

https://moivcs.webex.com/moivcs/j.php?MTID=mc0cb648f90bf1ba8f4b812c38a3a7728

Meeting number: 2514 999 5278

Password: 1234

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน และนายอำเภอประจำเดือนพฤาภาคม 2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

หมายเหตุ -

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เลขลงรับที่ 336/2565 ลงรับวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1gmdeLxiwx6akD0emDciUFGjKKzDKQHTF/view?usp=sharing

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รับการสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรม วิ่งสร้างบุญพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง

หน่วยงานต้นเรื่อง วัดมหาวนาราม พระอารามหลวง

ประเภทหนังสือ ขอความอนุเคาะห์

การปฏิบัติ -

หมายเหตุ ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ธ.กรุงไทย เลขบัญชี 322-0-86329-9

เลขลงรับที่ 329/2565 ลงรับวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.08 น.

https://drive.google.com/file/d/1_cVijQV-USHtEnUPqNC-qJoE1SMwUuF8/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565

เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานหอการค้า และระบบบออนไลน์ Google Meet ที่ลิ้ง

https://meet.google.com/gzj-renw-srb

เรื่อง ประชุมประจำเดือนคณะกรรมการบริหารหอกาค้า ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานหอการค้า

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

หมายเหตุ

มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ --ไม่มี-- ลงรับวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น.

เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและขับเคลื่อนอุตสาหกรรม MICE จังหวัดอุบลราชธานีและคณะทำงานส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม MICE จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

หมายเหตุ -

มอบหมายให้คุณอุฬาร ปัญจะเรือง รองเลขาธิการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เลขลงรับที่ 340/2565 ลงรับวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00 น.

https://drive.google.com/file/d/15uf57m4uG-oSKC7wR0eiyg64qaO12PKA/view?usp=sharing

เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง เรียนเชิญท่านเป็นที่ปรึกษาในคณะกรรมการงานสวัสดิการร้านค้า สถานประกอบการ ส่วนลดค่าครองชีพให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ -

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เลขลงรับที่ 341/2565 ลงรับวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1W3RhVzduQEKDAJh3pUA0P2yv_tWumR8a/view?usp=sharing

เรื่อง ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามภายใต้โครงการศึกษาฯ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ -

หมายเหตุ ส่งแบบสอบถามภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ที่ [email protected]

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 285/2565 ลงรับวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1qnZKiX-Dz5CYu90IN2QxwyX4UGl6lK4h/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565

เวลา 10.30-12.00 น. ณ เมืองวัสดุ ถนนวาริน-ศีสะเกษ (ทางไปวัดป่านานาชาติ)

เรื่อง เรียนเชิญร่วมงาน Grand Openning SCG Home บุญถาวร เมืองวัสดุ

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าจ.อุบลฯ

ประเภทหนังสือ -

หมายเหตุ สั่งช่อดอกไม้ร้านมาลียงค์ ราคา 1,000 บาท (เย็นวันที่ 26 พ.ค.65 )

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานหอการค้า คุณไพบูลย์ คำศรี รองประธาน คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการฯ เป็นผู้เข้าร่วม

การ์ดเชิญ

https://drive.google.com/file/d/1hS2VWxIyMHIRxkSJJSMEuvIKr2Vlcvbw/view?usp=sharing

เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมผาแต้มศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่7 จังหวัดอุบลราชธานี และการประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom Meeting (รอลิ้งค์)

เรื่อง วาระประธานประชุมกกร.กลุ่มจังหวัดจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอน ล่าง 2 ในระหว่างเดือน กุมภาพันธ์-เดือนพฤษภาคม 65

หน่วยงานต้นเรื่อง กกร.กลุ่มฯ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

หมายเหตุ

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วม

https://drive.google.com/file/d/18cnpuBCMYh7GQwCyjGwgF-v1IFzMofv1/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์บันทึกระบบฐานข้อมูลการพัฒนากำลังคนระดับจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2565-2570

หน่วยงานต้นเรื่อง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ ขอความอนุเคราะห์

การปฏิบัติ -

หมายเหตุ -

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เลขลงรับที่ 339/2565 ลงรับวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1pzK3Sz4itl-Kklbo9NvGTAwZ6d-dPcob/view?usp=sharing

เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ และขอเชิญอบรมหลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรม (CCIO) รุ่นที่ 5

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ -

หมายเหตุ -

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เลขลงรับที่ 343/2565 ลงรับวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1IOt797Zb50R3zDfMQrJtIhnXPyZ8BhvM/view?usp=sharing

วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565

เวลา 14.00 น. ณ ท่าน ดร.วิไลวง บุดดาคำ เจ้าแขวงจำปาสัก

เรื่อง ขอเข้าเยี่ยมคารวะ กระชับความสัมพันธ์ และแลกเปลี่ยนข้อมูลการค้า การลงทุนเพื่อให้เกิดความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ -

การปฏิบัติ -

หมายเหตุ -

มอบหมายให้นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์หอกาค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายสนั่น สุตัญตั้งใจ รองประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางนภานรี โตแสง รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายฤทธิ์พันธุ์ สัณฑมาศจิรวัส รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายอรรถสิทธิ์ สุตัญตั้งใจ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางสาวจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายไพศิษฐ์ ชมสมุท กรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมเข้าพบ

เลขลงรับที่ 339/2565 ลงรับวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.00 น.

วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565

วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565

เวลา 10.30 น. ณ สำนักงานหอการค้าค้าประจำอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ลงพื้นที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบการจัดทำวิจัย

หน่วยงานต้นเรื่อง ม.อุบลฯ

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

มอบหมายให้คุณฤทธิ์พันธุ์ สัณฑมาศจิรวัส รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เลขลงรับที่ 323/2565 ลงรับวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1a9Fl6T8j5sgvPRrYXgIb6rHkbcduFVt6/view?usp=sharing

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมหารือพิจารณาประเด็นข้อเสนอของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2 ที่จะยกหารือในที่ประชุม กรอ.พาณิชย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หน่วยงานต้นเรื่อง กลุ่มยุทธศาสตร์แะลแผนงาน

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ

การแต่งกาย :

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี แลขาธิการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 355/2565 ลงรับวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.35 น.

https://drive.google.com/file/d/1OScEZ-VZDBErhkJP0_bq5sqD5asr77KO/view?usp=sharing

8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!