ประจำเดือน กรกฏาคม 2565 สมุดลงรับ หนังสือเข้า และออก ของหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี


2022-06-27 08:03

จำนวนครั้งที่อ่าน : 157

ลักษณะหนังสือที่ควรทราบ1. หนังสือภายนอก 2. หนังสือภายใน 3. หนังสือประทับตรา 4. หนังสือสั่งการ (ค าสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ) 5. หนังสือประชาสัมพันธ์ (ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว) 6. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ท าขึ้นหรือรับไว้เป็หลักฐานในราชการ (หนังสือรับรอง รายงานการประชุม บันทึก และ หนังสืออื่น)

วันศุกร์ที่ 1 กรกฏาคม 2565

 1. เลขลงรับที่ 536/2565 ลงรับวันที่ 1 กรกฏาคม 2565 เวลา 11.50 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นสักขีพยานในการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อย (นิลอุบล) กับผู้ประกอบการค้าโคเนื้อ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 4 กรกฏาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

https://drive.google.com/file/d/1LmiAORFQP2icpnlsh8x2hNOb8ZEUzdl5/view?usp=sharing

2. เลขลงรับที่ 537/2565 ลงรับวันที่ 1 กรกฏาคม 2565 เวลา 11.50 น.

เรื่อง เรียนเชิญร่วมโครงการ การบริหารจัดการกับภัยพิบัติอุทกภัยของชาวอุบลราชธานี ปีที่ 3

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้า จ.อุบลฯ

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 6 กรกฏาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมบุษยรัตน์ ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราาชภัฎอุบลราชธานี

หมายเหตุ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

https://drive.google.com/file/d/1QDlmIPoNaKd_K9fAtymEfu_Go-ZdPcuH/view?usp=sharing

3. เลขลงรับที่ 538/2565 ลงรับวันที่ 1 กรกฏาคม 2565 เวลา 11.50 น.

เรื่อง ส่งรายงานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พื้นที่ ตำบลทุ่งเทิง และตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดมฯ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ หากมีข้อแก้ไขแจ้ง นางสาวชัญญานุช เรื่องศรีจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เบอร์ 065-0696014 ทราบภายในวันที่ 18 กรกฎาคม 2565

หมายเหตุ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

https://drive.google.com/file/d/1t5y2mS4HFSVE7Lu9oFYh4REA3FGW4CwS/view?usp=sharing

4. เลขลงรับที่ 539/2565 ลงรับวันที่ 1 กรกฏาคม 2565 เวลา 17.00 น.

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการฝ่ายรับแขกต่างประเทศและแขกพิเศษ การจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 5 กรกฏาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1l78QTsAHYFJKi1mqz-PWvxvHa-X9ef5R/view?usp=sharing

5. เลขลงรับที่ 540/2565 ลงรับวันที่ 1 กรกฏาคม 2565 เวลา 17.00 น.

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมหารือในโครงการวิจัยเพื่อจัดทำทิศทางและนโยบายด้านการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวของประเทศไทย (Thailand Sport Direction and Policy)

หน่วยงานต้นเรื่อง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 18 กรกฏาคม 2565 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมวี โฮเตล อุบลราชธานี

หมายเหตุ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1mOK5_Y5IFFfkQ1uJGtjAlCE4X18hlerU/view?usp=sharing

6. เลขลงรับที่ 541/2565 ลงรับวันที่ 1 กรกฏาคม 2565 เวลา 17.00 น.

เรื่อง ขอส่งบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดพื้นที่ผ่อนผันของเทศบาลนครอุบลราชธานีครั้งที่ 2/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ

หมายเหตุ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1RfBqX19uwttF2XmggV0Ll5h3LI-mX96d/view?usp=sharing

7. เลขลงรับที่ 542/2565 ลงรับวันที่ 1 กรกฏาคม 2565 เวลา 17.00 น.

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติบัติการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาระดับพื้นที่

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 11 กรกฏาคม 2565 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องชลลดา โรงแรมเดอะรีเจนท์ อุบลราชธานี

หมายเหตุ ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 4 กรกฏาคม 2565

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1RRSfvmHKqrfXDCiXJ039A4MEHu70ZKHw/view?usp=sharing

กรอบแนวทาง

https://drive.google.com/file/d/1l0JyKkK1riJRwRwFWC5TfLU_4a0LyICf/view?usp=sharing

ร่าง MOU

https://drive.google.com/file/d/1lp4MXeKkUjqmfR-oE5pOXUDVJt2yCmYn/view?usp=sharing

แบบตอบรับ

https://drive.google.com/file/d/1m3GikhFz6SRC7BuStAx2kX4AeNZUbE91/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 2 กรกฏาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฏาคม 2565

วันจันทร์ที่ 4 กรกฏาคม 2565

 1. เลขลงรับที่ 543/2565 ลงรับวันที่ 2 กรกฏาคม 2565 เวลา 15.00 น.

เรื่อง เชิญร่วมเดินทางเยี่ยมชุมชนคนทำเทียน

หน่วยงานต้นเรื่อง ททท.อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ วันที่ 6 กรกฏาคม 2565 เวลา 13.00 น. ปล่อยตัว ณ บริเวณหน้าศาลหลักเมืองอุบลราชธานี

หมายเหตุ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1ZoMzCsQsdvyDmOC5X4HwesFrUBfScauY/view?usp=sharing

2. เลขลงรับที่ 544/2565 ลงรับวันที่ 2 กรกฏาคม 2565 เวลา 15.00 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการอาหารจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 6 กรกฏาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 3 อาคาร 3(ชั้น 4) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1m0vzIgTRDf8YmxzkVGZvK4PpfigpIDiN/view?usp=sharing

3. เลขลงรับที่ 545/2565 ลงรับวันที่ 2 กรกฏาคม 2565 เวลา 15.00 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงาน ครัวคุณต๋อย

หน่วยงานต้นเรื่อง เซ็นทรัลอุบลฯ

ประเภทหนังสือ เพื่่อพิจาณา

การปฏิบัติ วันที่ 26 กรกฏาคม 2565 เวลา 16.00 น. ณ บริเวณลานอะควาเรียม ชั้น 1 เซ็นทรัลอุบลราชธานี

หมายเหตุ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1Xg84Ts8yq5iUZneI5oU1hD8NhqgQTI00/view?usp=sharing

4. เลขลงรับที่ 546/2565 ลงรับวันที่ 2 กรกฏาคม 2565 เวลา 15.00 น.

เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

หน่วยงานต้นเรื่อง อุทยานแห่งชาติผาแต้ม

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจาณา

การปฏิบัติ แจ้งความประสงค์จัดกิจกรรมโครงการต่างๆได้ที่ 045-252581

หมายเหตุ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/120H7row10YJIdnC_HbdbnfxZFGMbRcKI/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 5 กรกฏาคม 2565

วันพุธที่ 6 กรกฏาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฏาคม 2565

 1. เลขลงรับที่ 548/2565 ลงรับวันที่ 7 กรกฏาคม 2565 เวลา 11.00 น.

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า UBON Trade Fair 2022

หน่วยงานต้นเรื่อง กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจาณา

การปฏิบัติ -

หมายเหตุ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1hITzFpm9HcfGLc4twBntnuWeAMoQVdxu/view?usp=sharing

2. เลขลงรับที่ 549/2565 ลงรับวันที่ 7 กรกฏาคม 2565 เวลา 11.00 น.

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดอุบลราชธานี (ก.ช.ภ.จ.อบ.)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานป้องกันและบรรนเทาสาธารณภัยจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลฯ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลฯ

หมายเหตุ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1d92B96IrJfc3VdNbITwhX6fsPSA8U30D/view?usp=sharing

3. เลขลงรับที่ 550/2565 ลงรับวันที่ 7 กรกฏาคม 2565 เวลา 11.00 น.

เรื่อง ส่งแผนปฏิบัติการรักษาความสงบเรียบร้อย และอำนวยความสะดวกด้านการจราจร

หน่วยงานต้นเรื่อง ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อโปรดทราบ

การปฏิบัติ -

หมายเหตุ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1jW8DdGNCR57G2oQtNzl0B6sROIzoMfYj/view?usp=sharing

4. เลขลงรับที่ 551/2565 ลงรับวันที่ 7 กรกฏาคม 2565 เวลา 11.00 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการ (ทบทวน) แผนพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง ระยะ 5 ปี (พ.ส.2566-2570)

หน่วยงานต้นเรื่อง สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย

ประเภทหนังสือ เพื่อโปรดทราบ

การปฏิบัติ วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมแก้วมุกดา ชั้น 3 โรงแรมพลอยพาเลช อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

หมายเหตุ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1fzOZGDcXK8a5NSxpt0Y21AYhyz6BJMRu/view?usp=sharing

5. เลขลงรับที่ 552/2565 ลงรับวันที่ 7 กรกฏาคม 2565 เวลา 11.00 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการ กรอ.จังหวัดอุบลราชธานี ด้านเศรษฐกิจการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว

หน่วยงานต้นเรื่อง สนง.พาณิชจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม POC (ชั้น 4) ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1bzLnMdh8ueQ1TWWBLb1nyEujySRF8q9V/view?usp=sharing

6. เลขลงรับที่ 553/2565 ลงรับวันที่ 7 กรกฏาคม 2565 เวลา 15.00 น.

เรื่อง เชิญประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) และประชุมระดมสมอง (Workshop) โครงการวิจัย การจัดสิทธิและใช้อำนาจทางกฎหมายในการบริหารจัดการโรคระบาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่มีการควบคุมการแพร่ระบาดสูงสุด เพื่อรับฟังความคิดเห็น

หน่วยงานต้นเรื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องปทุมทิพย์ ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อ.เมือง จ.อุบลฯ

หมายเหตุ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1hVNIOWGOUFf196_pb4z9GixUQHGuFavs/view?usp=sharing

7. เลขลงรับที่ 554/2565 ลงรับวันที่ 7 กรกฏาคม 2565 เวลา 15.00 น.

เรื่อง แผนปฎิบัติการด้านแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2566-2570

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ -

หมายเหตุ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1hsV3E815yXVCwmpSo0TgESJ88WknQNoT/view?usp=sharing

8. เลขลงรับที่ 555/2565 ลงรับวันที่ 7 กรกฏาคม 2565 เวลา 17.00 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.30 น. ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี (ด้านหลังศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี) ต.แจระเม อ.เมือง จ.อุบลฯ

หมายเหตุ 1.การแต่งกาย ชุดสูท/ติดแม็กเน็ทหอการค้าฯ

2.สวมหน้ากากอนามัยสีขาว หรือหน้ากากผ้ามีขาว
3.หน่วยงานละ 5 คน

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/17CMM7P_SZmjDTJ9rL1vzJGtbBjgLweaL/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 8 กรกฏาคม 2565

 1. เลขลงรับที่ 556/2565 ลงรับวันที่ 8 กรกฏาคม 2565 เวลา 09.30 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 พิธีเปิดเฮือน เยือนเมืองเทียน เวลา 18.39 น. ณ บริเวณลานเทียน ทุ่งศรีเมือง

วันที่ 13 กรกฎาคม 2565 พิธีแห่เทียนพรรษาจจ.อุบลฯ เวลา 18.39 น. ณ ปะรำพิธี หน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม

วันที่ 14 กรกฎาคม 2565 พิธีอัญเชิญเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนฯ เวลา 08.39 น. ณ ปะรำพิธี หน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม

หมายเหตุ 1.การแต่งกาย ผ้าไทยชุดพื้นเมือง/ชุดสุภาพ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/177temuK0oRYiGq_pWyVTUqfH6IJDQ5gE/view?usp=sharing

2. เลขลงรับที่ 557/2565 ลงรับวันที่ 8 กรกฏาคม 2565 เวลา 10.00 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาศึกษา (พ.ศ.2566-2570) จังหวัดอุบลราชธานี และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเบญจานุสรณ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

หมายเหตุ ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 18 กรกฎาคม 2565

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1DrW4Lnv8EOa9AjX4Y0KugJGKsdNPARFX/view?usp=sharing

3. เลขลงรับที่ 558/2565 ลงรับวันที่ 8 กรกฏาคม 2565 เวลา 15.00 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดอุบลราชธานี (คบจ.) ครั้งที่ 4/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานคลังการจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ สำนักงานคลังการจังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/125yCUsQwS5GHqvgWfLJggMMCXXbC8Ef7/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 559/2565 ลงรับวันที่ 8 กรกฏาคม 2565 เวลา 15.00 น.

เรื่อง เชิญประชุมคณะอุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัมนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี (ด้านโครงสร้างพื้นฐาน)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดอุบบลราชธานี (POC) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1UQM_9F4hvBmtfxTuZUMWEwWVQh93Sf6Q/view?usp=sharing

5.เลขลงรับที่ 560/2565 ลงรับวันที่ 8 กรกฏาคม 2565 เวลา 15.30 น.

เรื่อง แผนเร่งรัดโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางแยกหมายเลข 231 กับทางหลวงหมายเลข 24 (แยกดงอู่ผึ้ง) พร้อมทางคู่ขนานจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ -

หมายเหตุ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1GMSS3dM9mwDDVMOL5v6T91yv-nqspUMg/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 9 กรกฏาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฏาคม 2565

วันจันทร์ที่ 11 กรกฏาคม 2565

 1. เลขลงรับที่ 561/2565 ลงรับวันที่ 11 กรกฏาคม 2565 เวลา 15.30 น.

เรื่อง การต้อนรับแขกรับเชิญชาวต่างประเทศที่เดินทางมาร่วมพิธีเปิดงานแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี 2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ การปฏิบัติ ตามกำหนดการ วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2565

 • เข้าพบท่านประธานหอฯเป็นวันที่ 14 ก.ค.เวลา 13.00-13.30 น.

เนื่องจากท่านเชคเอ๊าท์โรงแรมก่อนเที่ยงวันที่ 14 จึงเรียนมาเพื่อทราบ และจออภัยในการเปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ จัดเตรียมสถานที่ ของชำร่วย และแจ้งคณะกรรมการหอการค้า ต้อนรับ

หมายเหตุ จัดเตรียมสถานที่ ของชำร่วย และแจ้งคณะกรรมการหอการค้า ต้อนรับ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้รับแขกรับเชิญชาวต่างชาติ

https://drive.google.com/file/d/1YvStIEEyfCg7qVjDQVY-Xl1AtacRRWGz/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 562/2565 ลงรับวันที่ 11 กรกฏาคม 2565 เวลา 15.30 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมตามโครงการคืนความสุขให้คนอุบล กำจัดขยะอันตรายชุมชนอย่างปลอดภัยจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงานต้นเรื่อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 -12.00 น.ณ บริเวณฝั่งทิสตะวันตกข้างอาคารโดมกีฬา สนามกีฬากลางจังหวัดอุบลราชธานี (ทุ่งบูรพา) ตำหนองขอน อ.เมือง จ.อุบลฯ

หมายเหตุ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

https://drive.google.com/file/d/1BAmey78-frtmHp3RMKQ68P9u7Nzm3nc2/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 563/2565 ลงรับวันที่ 11 กรกฏาคม 2565 เวลา 15.30 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดอุบลราชธานี (ก.ช.ภ.จ.อบ.)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น.ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

https://drive.google.com/file/d/1Bru8WeScnMIorayy6sAqP-hGHfjTqwmV/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 564/2565 ลงรับวันที่ 11 กรกฏาคม 2565 เวลา 15.30 น.

เรื่อง ขอส่งบัญชีโครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ -

หมายเหตุ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

https://drive.google.com/file/d/18xGjP4uQb3YnpHXBllqsHRlK0z6UMrcV/view?usp=sharing

5.เลขลงรับที่ 565/2565 ลงรับวันที่ 11 กรกฏาคม 2565 เวลา 15.30 น.

เรื่อง เชิญประชุมฝ่ายเทียนอุบล ยลได้ตลอดเดือน ครั้งที่ 3

หน่วยงานต้นเรื่อง ททท.

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น.ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/14lQVoxsyDpbCCMwHdMwotEMmVbToE_3D/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 12 กรกฏาคม 2565

 1. เลขลงรับที่ 566/2565 ลงรับวันที่ 12 กรกฏาคม 2565 เวลา 09.30 น.

เรื่อง การประดิษฐ์ผีเสื้อเพื่อนำไปประดับนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระเม อ.เมือง จ.อุบลฯ

หมายเหตุ สมหน้ากากอนามัย

การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย ผ้าพื้นถิ่น ผ้าลายพระราชทาน

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1lQKTVFKhiGpF24hQJi--2vq-33Yvl4FK/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 567/2565 ลงรับวันที่ 12 กรกฏาคม 2565 เวลา 09.30 น.

เรื่อง ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ -

หมายเหตุ -

การแต่งกาย : -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1A8R5AMgqXWMutDRw21EYhgNSwcfkymtk/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 568/2565 ลงรับวันที่ 12 กรกฏาคม 2565 เวลา 09.30 น.

เรื่อง ขออนุญาตนำเด็กนักกีฬาล้อเดียวไทยมากราบขอพร

หน่วยงานต้นเรื่อง สมาคมนักกีฬาล้อเดียวไทย

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ -

การแต่งกาย : -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1WN4MZm0ef9HcC4YFs0BdFymenDQ5WC3z/view?usp=sharing

วันพุธที่ 13 กรกฏาคม 2565

 1. เลขลงรับที่ 569/2565 ลงรับวันที่ 13 กรกฏาคม 2565 เวลา 14.30 น.

เรื่อง เชิญประชุมคณะทำงานด้านการออกแบบและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 จังหวัดอุบลราชธานี และการมอบหมายภารกิจพิธีเปิดนอทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1tdYZ0aBh5wZUpr5XYMaVdy0I7JuSDvaT/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฏาคม 2565

วันศุกร์ที่ 15 กรกฏาคม 2565

วันเสาร์ที่ 16 กรกฏาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฏาคม 2565

วันจันทร์ที่ 18 กรกฏาคม 2565

 1. เลขลงรับที่ 570/2565 ลงรับวันที่ 18 กรกฏาคม 2565 เวลา 10.00 น.

เรื่องขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมหารือในโครงการวิจัยเพื่อจัดทำทิศทางและนโยบายด้านการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวของประเทศไทย (Thailand Sport Tourism Direction and Policy)

หน่วยงานต้นเรื่อง การกีฬาแห่งประเทศไทย

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมวี โฮเตล อุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/14E22L1E7oV4701etSQM9XKwIq8RFlUgR/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 571/2565 ลงรับวันที่ 18 กรกฏาคม 2565 เวลา 10.00 น.

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ผ่าน Google hangouts Meet

โดยคลิกที่ลิงค์ : https://meet.google.com/zjt-mszn-viq

password : zjt-mszn-viq

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1QEVnXwJ049uwIC-4Ggyq74mPNNd7eSwT/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 572/2565 ลงรับวันที่ 18 กรกฏาคม 2565 เวลา 10.00 น.

การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฏาคม 2565 และของทุกปี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ (ตามเอกสารแนบ)

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/16uJcQZr6hDbp6ztD4xN4Pp7L5f4p4VAJ/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 573/2565 ลงรับวันที่ 18 กรกฏาคม 2565 เวลา 11.00 น.

เรื่อง ขอความร่วมมือรายงานแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ (ตามเอกสารแนบ)

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1FWJI5KabEifAXJh38E_bKdyab46R3b-j/view?usp=sharing

แผนประชาสัมพันธ์

https://docs.google.com/document/d/1aTa8ChDQe4pHr-AHET39zOH4Bj95DlKZ/edit?usp=sharing&ouid=110539457406057103799&rtpof=true&sd=true

5.เลขลงรับที่ 574/2565 ลงรับวันที่ 18 กรกฏาคม 2565 เวลา 11.00 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานพิจารณาวาระการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 5/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หวัดอุบลฯ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หวัดอุบลฯ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1La1Iz1oc0gBlKiQx1kuUfbkbnV5BJPCo/view?usp=sharing

6.เลขลงรับที่ 575/2565 ลงรับวันที่ 18 กรกฏาคม 2565 เวลา 17.00 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีเปิดกิจกรรมเทียนอุบล ยลได้ตลอดเดือน และรับมอเกียรติบัติการสนับสนุนการจัดประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง ปกครองจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 18.00 น. ณ วัดพระธาตุถหนองบัว ตำบลในเมืองจ.อุบลฯ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1kHXXf2WpQUQ9GZ_bRUOHP7t6IobKdEd6/view?usp=sharing

7.เลขลงรับที่ 576/2565 ลงรับวันที่ 18 กรกฏาคม 2565 เวลา 17.00 น.

เรื่อง การประกวดข้าวหอมมะลิของจังหวัดอุบลราชธานี ปีการเพาะปลูก 2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1-3m7bf7SK_tYVGiqUWAOuzxXNmfNOSVB/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 19 กรกฏาคม 2565

 1. เลขลงรับที่ 577/2565 ลงรับวันที่ 19 กรกฏาคม 2565 เวลา 17.00 น.

เรื่อง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของคณะผู้ตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom Meeting

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1HUso9BxsGku1zdfEF85wO-Ify8eea-LN/view?usp=sharing

รายงานประเด็นฯ

https://drive.google.com/file/d/1R1E4mQBSnQRzTmuFbHVzRY1VvcdjCgLH/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 578/2565 ลงรับวันที่ 19 กรกฏาคม 2565 เวลา 11.00 น.

เรื่อง อเชิญร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรม ดำนา ข้าวแสงแรก อุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.30-09.00 น. ณ บริเวณนาข้าวข้างวัดศรีโพธิ์ชัย บ้านท่าไห ต.ท่าไห อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/101R2i7D-G4z5x_0bninT8WyZNbiBDDqb/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 579/2565 ลงรับวันที่ 19 กรกฏาคม 2565 เวลา 14.00 น.

เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมพิธีเปิดงาน UBON Trade Fair 2022

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 17.00 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานี (ลานอควาเรียม ชั้น 1 ) อำเภอเมือง จ.อุบลฯ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน

https://drive.google.com/file/d/11IgsYBVbJSmZO-S__ypzctRRkJIvYv54/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 580/2565 ลงรับวันที่ 19 กรกฏาคม 2565 เวลา 14.00 น.

เรื่อง การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ. 2565 รอบตัดสิน

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน

https://drive.google.com/file/d/1wBfymceDEhAEjw7fyFTZBhsyvo7RrTw7/view?usp=sharing

5.เลขลงรับที่ 581/2565 ลงรับวันที่ 19 กรกฏาคม 2565 เวลา 14.38 น.

เรื่อง เชิญประชุมกรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน จังหวัดอุบลราชธานีฯ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/15jVGaAMXOc-PspasR-bOdeSg_nEWwsk2/view?usp=sharing

6.เลขลงรับที่ 582/2565 ลงรับวันที่ 19 กรกฏาคม 2565 เวลา 15.20 น.

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสุ๖ร เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารเพื่อยืดอายุการเก็บ (Processing technology of food shelf life) กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทผักและผลไม้

หน่วยงานต้นเรื่อง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ ขอความอนุเคราะห์

การปฏิบัติ หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 กรกฎาคม 2565 หรือ จนกว่าจะเต็ม

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1kWqiodA0Qd81ldLGZS9Ax-JcFVww3msk/view?usp=sharing

7.เลขลงรับที่ 583/2565 ลงรับวันที่ 19 กรกฏาคม 2565 เวลา 15.50 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมเวทีคืนข้อมูลโครงการ กลไกลความร่วมมือเพื่อสร้างแบบจำลองธุรกิจในระบบนิเวศน์อาหารปลอดภัยและวางแผนกลยุทธ์พัฒนาพื้นที่

หน่วยงานต้นเรื่อง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ ขอความอนุเคราะห์

การปฏิบัติ วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.00-17.30 น. ณ ตลาดก้านเหลือง ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลฯ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1tFuECyxe7Ur2T_WOO4w8KX8lou-Qopr9/view?usp=sharing

วันพุธที่ 20 กรกฏาคม 2565

 1. เลขลงรับที่ 584/2565 ลงรับวันที่ 20 กรกฏาคม 2565 เวลา 15.00 น.

เรื่อง การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ส. 2565 รอบตัดสินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น น. ณ สำนักงานการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1UTIhxfgaRk1pqD63Ct8SxNBpJGMZ_UBX/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 585/2565 ลงรับวันที่ 20 กรกฏาคม 2565 เวลา 15.00 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20

หน่วยงานต้นเรื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น น. ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/19Ez9l-40i_g-ojn_YeqYb89o8YC9NlT5/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 586/2565 ลงรับวันที่ 20 กรกฏาคม 2565 เวลา 17.50 น.

เรื่อง ชิญประชุม คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ระดับจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 22565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานประชาสัมพันธ์

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1k-PaD8e4PWaGZuoguGDbWGAYl-_O9Jea/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฏาคม 2565

 1. เลขลงรับที่ 587/2565 ลงรับวันที่ 21 กรกฏาคม 2565 เวลา 11.30 น.

เรื่อง แจ้งคำสั่งแต่งตั้งและขอเชิญเข้าร่วมาการประชุมคณะทำงานจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการการพัฒนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พื้นที่ตำบลทุ่งเทิง และตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1uHp-1N0fuIA1Qum4ILQGaAjLWMRY5CPs/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 588/2565 ลงรับวันที่ 21 กรกฏาคม 2565 เวลา 15.30 น.

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ยืมรถยนต์เพื่อใช้เป็นพาหนะรับ-ส่งผู้บริหารระดับสูง

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ ขอความอนุเคราะห์

การปฏิบัติ วันที่ 4-6 สิงหาคม 2565 โดยมอบหมายให้ นายทัศน์ชัย บุญรอด นักวิชาการคลังชำนาญการ โทร 0860022125 เป็นผู้ประสานงาน

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/16TlWGpjkP4WEkLSxHXroFJFdRK4XiAQ_/view?usp=sharin

3.เลขลงรับที่ 589/2565 ลงรับวันที่ 21 กรกฏาคม 2565 เวลา 15.30 น.

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ยืมรถยนต์เพื่อใช้เป็นพาหนะรับ-ส่งผู้บริหารระดับสูง

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักสกสค.จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ คำสั่ง

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1dGXcElc0-HoMiw6fIPDSNzy2f4iTnRO8/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 22 กรกฏาคม 2565

 1. เลขลงรับที่ 590/2565 ลงรับวันที่ 21 กรกฏาคม 2565 เวลา 16.00 น.

เรื่อง การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (คจพ.จ.) ครั้งที่ 3/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ หอการค้าเข้าร่วมประชุมทางออนไลน์ ระบบ ZOOM Cloud Meeting

Meeting ID :789 239 1454

Passcode : 1234

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1LQuZNr6ZIci5GvkxUgfJ3mTsyEvPCfwA/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 590/2565 ลงรับวันที่ 21 กรกฏาคม 2565 เวลา 16.00 น.

เรื่อง การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (คจพ.จ.) ครั้งที่ 3/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ หอการค้าเข้าร่วมประชุมทางออนไลน์ ระบบ ZOOM Cloud Meeting

Meeting ID :789 239 1454

Passcode : 1234

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1LQuZNr6ZIci5GvkxUgfJ3mTsyEvPCfwA/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 591/2565 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2565 เวลา 16.00 น.

เรื่อง ขอเชิญเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชน จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องทับทิมสยาม 1 ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอน คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/16pkCDkHzrEEUf7Cldfd5jl7f2RzJGTHt/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 592/2565 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2565 เวลา 16.00 น.

เรื่อง ชี้แจงแนวทางเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกในการสำรวจและให้คำแนะนำการบริหารจัดการ จัดเก็บข้อมูลกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ร้อยละ 20 ของจำนวนกล้องทั้งหมดในจ จังหวัด

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ ตามเอกสารแนบ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/15k56buBlxQrLrMwWmf2ierS5xBjRA5I-/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 593/2565 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2565 เวลา 16.00 น.

เรื่อง ขอเลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาศึกษา (พ.ศ.2566-2570) จังหวัดอุบลราชธานี และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมสุนีย์ตริยางกูรศรีโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/11FShgc6KNEb0rGE6R5XSas5kXpff2BNe/view?usp=sharing

5.เลขลงรับที่ 594/2565 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2565 เวลา 16.00 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการ งานสวัสดิการร้านค้า สถานประกอบ ส่วนลดค่าครองชีพให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำจังหวัดอุบลราชธานื ครั้งที่1/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมดงเสือปู่ตา สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1xGwRfY1Xuh3Iq1zjrHcDwjyTB0hg7LWK/view?usp=sharing

6.เลขลงรับที่ 595/2565 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2565 เวลา 16.00 น.

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุม

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1XBfqc5AHt8p7cbP1K5RQC0DDpy-8_kTc/view?usp=sharing

5.เลขลงรับที่ 596/2565 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2565 เวลา 16.00 น.

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรภายในโครงการเรียนรูตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต (UpskillReskill)

หน่วยงานต้นเรื่อง ม.อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ ขอความอนุเคราะห์

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1aYRYPDYjeTnlvj2h2JhjC90uDxdQNwUv/view?usp=sharing

6.เลขลงรับที่ 597/2565 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2565 เวลา 16.00 น.

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรภายในโครงการเรียนรูตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต (UpskillReskill)

หน่วยงานต้นเรื่อง ม.อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ ขอความอนุเคราะห์

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/15Frbd8LTi89ilVHaAVujFSELhAf4HmVI/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 23 กรกฏาคม 2565

 1. เลขลงรับที่ 598/2565 ลงรับวันที่ 23 กรกฏาคม 2565 เวลา 10.00 น.

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิพากษ์แผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชนระดับภูมิภาค พ.ศ. 2566-2570 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานปลัดกระทรวง

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 12.45-16.30 น. ณ ระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting

Join Zoom Meeting

https://kku-th.zoom.us/j/7413588177?pwd=Z0dsODdyODBocGR6WkNjNFllNENldz09

Meeting ID: 741 358 8177

Passcode: 123456

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1H8V47za0jnA1CXvS14NVLHYBBEDRZEoj/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 599/2565 ลงรับวันที่ 23 กรกฏาคม 2565 เวลา 15.00 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมาหมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 1-15 สิงหาคม 2565 ณ ทุ่งศรีเมือง ตำบลในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี โดยมีกิจกรรมตามเอกสารแนบมานี้

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1TRxBy9IWuGWQtNqU0yzv4mh7zoYWQZyT/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 600/2565 ลงรับวันที่ 23 กรกฏาคม 2565 เวลา 17.30 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมาหมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญร่วมพิธีเปิด

การปฏิบัติ วันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 16.30 น ณ ทุ่งศรีเมือง (บริเวณหน้าลานเทียน) ตำบลในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี โดยมีกิจกรรมตามเอกสารแนบมานี้

หมายเหตุ สวมหน้ากากอนามัย

การแต่งกาย ชุดผ้าไทย ผ้าพื้นถิ่น ผ้าลายพระราชทาน (โทนสีฟ้า)

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1oCzWxcnDAVBDgYmtbUg600_mRFG87huE/view?usp=sharing

วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฏาคม 2565

วันจันทร์ที่ 25 กรกฏาคม 2565

 1. เลขลงรับที่ 601/2565 ลงรับวันที่ 25 กรกฏาคม 2565 เวลา 11.30 น.

เรื่อง การตรวจเยี่ยมเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติตามเอกสารแนบ

หมายเหตุ

การแต่งกาย

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1Iu7G5lMnJO_adEAFHwW_Mm7My2Pk7qDv/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 602/2565 ลงรับวันที่ 25 กรกฏาคม 2565 เวลา 11.30 น.

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนา อสสว.@อุบลราชธานี ภายใต้งานศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service OSS)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30-15.00 น. ณ โรงแรมสุนย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1fA_PeLKfesPQCn9F5jknvcSUSVs_GHu6/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 603/2565 ลงรับวันที่ 25 กรกฏาคม 2565 เวลา 11.30 น.

เรื่องมอบหมายภารกิจในการจัดพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมาหมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติวันที่ 2 สิงหาคม 2565

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1SMjJhbnAul1i-p5lM_EgWyKbOocvIKcm/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 604/2565 ลงรับวันที่ 25 กรกฏาคม 2565 เวลา 11.30 น.

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ของใช้สำหรับนักเรียน

หน่วยงานต้นเรื่อง โรงเรียนปัญญานุกูล

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติตามเอกสารแบบรายงานความต้องการวัสดุ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1vPjTMpejWS88jSacdbIakcgKCELqBRtR/view?usp=sharing

5.เลขลงรับที่ 604/2565 ลงรับวันที่ 25 กรกฏาคม 2565 เวลา 14.30 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการยุติปัญหาเอดส์จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติวันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1QSCyy-id-R4xeXZE9YAY4XxiRsXdqi66/view?usp=sharing

วันอังคารดีที่ 26 กรกฏาคม 2565

 1. เลขลงรับที่ 606/2565 ลงรับวันที่ 25 กรกฏาคม 2565 เวลา 09.30 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฏาคม 2565 จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติวันที่ 28 กรกฎาคม 2565

เวลา 06.00 น. ณ ศาลาจตุรมุข มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง (พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล)

การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย ชุดสุภาพ /ชุดไทยอัมรินทร์ (โทนสีเหลือง)

เวลา 17.00 น. ณ เวทีลานต้นเทียนเฉลิมพระเกียรติ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง (พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีถวายพระพรชัยมงคล)

การแต่งกาย : ชุดไทยอมรินทร์โทนสีเหลือง ชุดผ้าไทย/ชุดสุภาพโทนสีเหลือง

หมายเหตุ ผู้ถือพานพุ่มทอง-พานพุ่มเงิน ให้สวมถุงมือผ้าสีขาว

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/13k1P6rQWEsHfp8uaozw10tfJlbkX_rhV/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 608/2565 ลงรับวันที่ 26 กรกฏาคม 2565 เวลา 09.30 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30-14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1SZU8kyX4_uWWnfITwixknSvaeNijHFPk/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 609/2565 ลงรับวันที่ 26 กรกฏาคม 2565 เวลา 09.30 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมงาน วันรพี ประจำปี 2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติวันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณพระรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีเรกฤทธิ์ บริเวณหน้าอาคารศาลจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1435vIphavDj2fE6KN5Rn40hqghwZWOtq/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 610/2565 ลงรับวันที่ 26 กรกฏาคม 2565 เวลา 09.30 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมงาน วันรพี ประจำปี 2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติวันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่) อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1OY6tnz2PSd4ps0c_4zduqXan4AcQl9E2/view?usp=sharing

5.เลขลงรับที่ 611/2565 ลงรับวันที่ 26 กรกฏาคม 2565 เวลา 14.00 น.

เรื่อง การประชุมเชิงปฎิบติการ ครั้งที่ 2 งานจ้างออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้า

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติวันที่ 2-4 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ระบบออนไลน์

https://meet.google.com/bcu-dttv-wau

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1ILFoVXVREO1qVwnUvgHINbEh67KbCGUS/view?usp=sharing

6.เลขลงรับที่ 612/2565 ลงรับวันที่ 26 กรกฏาคม 2565 เวลา 14.00 น.

เรื่อง ขอเชิญส่งผู้แทนเข้าร่วมอบรม

หน่วยงานต้นเรื่อง กองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00-11.00 น.

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1qG-2vPKJLFt3WVyBye-bLuxp3o4zU4Ps/view?usp=sharing

7.เลขลงรับที่ 613/2565 ลงรับวันที่ 26 กรกฏาคม 2565 เวลา 14.00 น.

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

หน่วยงานต้นเรื่อง ม.วิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ-

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1Gmimn94p6h2LzlekgO44wNqFGtq_M8jD/view?usp=sharing

8.เลขลงรับที่ 614/2565 ลงรับวันที่ 26 กรกฏาคม 2565 เวลา 14.00 น.

เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมนาวิชาการ

หน่วยงานต้นเรื่อง มูลนิธิ สวค

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ-

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1jqFbQrNwiNAnSuyjqYQZanAGMo1R1Ot3/view?usp=sharing

9.เลขลงรับที่ 615/2565 ลงรับวันที่ 26 กรกฏาคม 2565 เวลา 17.30 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อเตรียมการจัดสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 40 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1ge-oYAjCdQYhh1-vCnAAa7qNzHzcR7m5/view?usp=sharing

วันพุธที่ 27 กรกฏาคม 2565

 1. เลขลงรับที่ 616/2565 ลงรับวันที่ 27 กรกฏาคม 2565 เวลา 14.50 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงาน เทศการช้อปของเด่น กินของดี ที่มาระแม ครั้งที่ 7

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00-16.00 น. ณ บริเวณตลาดมาระแม ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1UDCDv7XZj80bIchU96d6t03q2_kv_8gC/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 617/2565 ลงรับวันที่ 27 กรกฏาคม 2565 เวลา เวลา 14.50 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง ครั้งที่ 6/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ 2

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ 2

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1MCxou0kI9N2aHNxDXbhe5EghOCnaZzzO/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 618/2565 ลงรับวันที่ 27 กรกฏาคม 2565 เวลา 14.50 น.

เรื่อง ขอส่งใบเสร็จรับเงินและขอบคุณร่วมสนับสนุนงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาฝีเมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญพิจารณา

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1KQMLKDK3ad2aLCUlP8K6iEl4ZGxTJjfY/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 619/2565 ลงรับวันที่ 27 กรกฏาคม 2565 เวลา 14.50 น.

เรื่อง แจ้งเลื่อนการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 5-2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1eT-UnroAsnKzoRqHElZzOCciRZKCS1X0/view?usp=sharing

5.เลขลงรับที่ 620/2565 ลงรับวันที่ 27 กรกฏาคม 2565 เวลา 17.00 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงาน 7 จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1YJwXDqyhO-bDUk3Q-mNOaOFlbsdNVEyu/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฏาคม 2565

วันศุกร์ที่ 29 กรกฏาคม 2565

 1. เลขลงรับที่ 621/2565 ลงรับวันที่ 29 กรกฏาคม 2565 เวลา 17.00 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 11.15 น. ณ ห้องแสดง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี อ.เมือง จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/17XAc4WJxz3oKH35f_OnZO7r7Fxd-q6Qf/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 30 กรกฏาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฏาคม 2565


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!