วาระงานหอการค้าประจำเดือน เมษายน 2565


2022-02-28 14:31

จำนวนครั้งที่อ่าน : 380

Lorem ipsum dolor

วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565

เวลา 10.00 น. ณ วันบ้านท่าบอ ต.แจระแม อ.เมือง

เรื่อง การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 183/2565 ลงรับวันที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 16.50 น.

https://drive.google.com/file/d/117v0WpilWQlmY0xt9IjTBWmA2CVEKUqO/view?usp=sharing

เลื่อนไปเป็นวันที่ 5 เมษายน 65

เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพสมาชิกหอการค้าจังหวัดระหว่างหออุบลฯกับธนาคารออมสิน

หน่วยงานต้นเรื่อง ธนาคารออมสินเขตอุบลราชธานี 1

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

หมายเหตุ : -

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 206/2565 ลงรับวันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1hgiNorK-xL0w7bIHcE5Y9kWTBPnh8CnO/view?usp=sharing

เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลฯ

เรื่อง ขอเชิญประชุมปรึกษาหารือการจัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

หมายเหตุ : -

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 207/2565 ลงรับวันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/19SBjkv4dUa_vNrq9lDP7t4WT-fXMxBUM/view?usp=sharing

เวลา 16.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมหารือการจัดงาน ช้อปของเด่น กินของดี ครั้งที่ 3

โดยประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนวันงาน ในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าฯ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คณะทำงานฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ ---ไม่มี--- ลงรับวันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น.

เวลา 17.00 น. ณ สนามศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หลังเก่า) อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมพิธีเปิดงาน Best Product Connect Expo

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 177/2565 ลงรับวันที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 16.50 น.

หนังสือเชิญประธานหอฯ

https://drive.google.com/file/d/1dN-v4QHLveMrG_M2pIv1WpNVsW9gNY1R/view?usp=sharing

หนังสือเชิญประธานหอฯกลุ่มอีสานล่าง 2

https://drive.google.com/file/d/1V63uQ19PAJCS2tppF7YbOv1m6kYS4ekv/view?usp=sharing

เวลา 18.00 น. ณ ด่านยักษ์คุ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมหารือกรณีพิเศษ

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าอำนาจเจริญฯ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้ประธานหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ ---ไม่มี--- ลงรับวันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.

วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565

เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (ติดห้องประชุมไพรพะยอมด้านทิศเหนือ)

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการของสถาบันบันพระปกเกล้า

หน่วยงานต้นเรื่อง ศุนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญร่วมพิธีเปิดโครงการฯ

หมายเหตุ : -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 205/2565 ลงรับวันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1zeIfxfTEHT0BXlOkC5bE5uU9TsjY0_Vn/view?usp=sharing

วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2565

วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมชาติ ชั้น 5 โรงแรม สุนีย์แกรนด์ แอน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุม และร่วมเสนอความคิดเห็นต่อร่างแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)เชิงพื้นที่ระดับภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ม.นเรศวร

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 188/2565 ลงรับวันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 16.50 น.

https://drive.google.com/file/d/1KXWMqwgNU96uRVxiGxeVVCz-dg_jOeoP/view?usp=sharing

เลื่อน เวลา เป็น 14.00 น.

เวลา 10.00 น. ณ บ้านน้ำคำแดง ตำบลเตย อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง พิธีส่งมอบบ้านตามโครงการให้การสงเคราะห์แก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัย ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2565

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญร่วมพิธีฯ

หมายเหตุ : การแต่งกาย ผ้าไทยโทนสีม่วง หรือชุดสุภาพโทนสีม่วง

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า คุณไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอการค้า คุณรัฐธนินท์ เตชะไชยสิทธิ์ รองประธานหอการค้า คุณฤทธิพันธ์ุ สัณฑมาศจิรวัส รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ ---ไม่มี--- ลงรับวันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น.

https://drive.google.com/file/d/19PsDzzP6aL89k9fC0gfj_C8YiOkVKTN_/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 5 เมษายน 2565

เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร ผู้รับทุนการศึกษาพระราชทาน และประสานงานระดับจังหวัดภายใต้ มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎาราชกกุมาร (ม.ท.ศ.) ปี 2565

หน่วยงานต้นเรื่องสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 217/2565 ลงรับวันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 11.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1gvIamu3uMUbalTRl7wJNtq3oqWQaX_Aw/view?usp=sharing

เวลา 11.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพสมาชิกหอการค้าจังหวัดระหว่างหออุบลฯกับธนาคารออมสิน

หน่วยงานต้นเรื่อง ธนาคารออมสินเขตอุบลราชธานี 1

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

หมายเหตุ : ฝ่ายธนาคาร 4 ท่าน

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 206/2565 ลงรับวันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1hgiNorK-xL0w7bIHcE5Y9kWTBPnh8CnO/view?usp=sharing

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมววราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง คณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

หมายเหตุ : -

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า คุณพัช ไชยสงคราม รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 209/2565 ลงรับวันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1xxMej2SJMDiJ_6xGrwtM6lox71_1nHoT/view?usp=sharing

วันพุธที่ 6 เมษายน 2565

เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี (ด้านหลังศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี) ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลฯ

เรื่อง เชิญร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน วันประบาทสสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ : การแต่งกาย ชุดสุภาพ/ชุดตามต้นสังกัด

งด พานพุ่มดอกไม้สด /งด ช่างภาพของหน่วยงาน

มอบหมายให้คุณสนั่น สุตัญตั้งใน รองประธานอาวุโส เป็นผู้เข้าร่วมพิธีฯ

เลขลงรับที่ 211/2565 ลงรับวันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1ynvaj-AZQZPEp59k3xtlDT1Ec2WIsFGv/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565

เวลา 08.00 น. ณ ศาลาเรือนไทย ตลาดมาระแม ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพการจัดเทศกาล ช้อปของเด่น กินของดีที่มาระแม ครั้งที่ 3

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คณะกรรมการหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เลขลงรับที่ 171/2565 ลงรับวันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 14.30 น.

https://drive.google.com/file/d/12zTQ631weYHZezrtYsiSjnuiQtTvP3-0/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1xi9QAbwLXnPuk3RXbsv7aQPynM2_2el6/view?usp=sharing

เวลา 08.30-12.00 น. ณ บริเวณฝั่งทศตะวันตกข้างอาคารโดมกีฬา สนามกีฬากลางจังหวัดอุบลราชธานี (ทุ่งบูรพา) ตำบลหนองขอน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมตามโครงการคืนความสุขให้คนอุบล กำจัดขยะอันตรายชุมชนอย่างปลอดภัยจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ส. 2565

หน่วยงานต้นเรื่อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญทราบ

มอบหมายให้คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 189/2565 ลงรับวันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 16.50 น.

https://drive.google.com/file/d/1DYy8rwN7nyjt8IcFvWV6Gf2NKYO97iaC/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565

เวลา 07.30 น. ณ ห้องโถงผู้โดยสารขาออก ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ เส้นทาง อุบลราชธานี-ภูเก็ต

หน่วยงานต้นเรื่องสายการบินนกแอร์ จำกัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ : -

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณสนั่น สุตัญตั้งใจ รองประธานอาวุโส คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า คุณจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมพิธีเปิดฯ

เลขลงรับที่ 215/2565 ลงรับวันที่ 2 เมษายน 2565 เวลา 12.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1RKNCO2WZXg0P-z2m_1W6gevwVWR_cece/view?usp=sharing

เวลา 08.30-11.30 น. ณ หอประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เท่าทันสื่อในเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี และประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ : ขอความร่วมมือพร้อมกัน เวลา 08.00 น.เพื่อจะได้ทำการลงนามใน MOU ก่อนเริ่มพิธี

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมลงนาม

เลขลงรับที่ 212/2565 ลงรับวันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1_P9Mh2d8DtZ5KAvv6NoTH6FaS2dQIZ6M/view?usp=sharing

กำหนดการเลื่อนออกไปเป็นวันที่ 9 เมษายน 2565

เวลา 09.00 น. ณ อาคารสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศรีสะเกษ อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษ

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์เขตสุขภาพที่ 10

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานสาธารณสสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 8-10 เมษายน 2565

หมายเหตุ : นำผลตรวจ ATK ภายใน 72 ชม. และเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนมาแสดงก่อนเข้างาน

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1L12fQnGFO5YEpOcP4VRbl6HQ-z6NVXcZ/view?usp=sharing

กำหนดการ

https://me-qr.com/xX0ww

แบบตอบ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvCSlq_MSVHV4jNL9PJcqf7_hpt7dRVdgqcapLb0m8NmqEtw/viewform?usp=sf_link

หนังสือลงรับ

เลขลงรับที่ 202/2565 ลงรับวันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 16.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1L12fQnGFO5YEpOcP4VRbl6HQ-z6NVXcZ/view?usp=sharing

เวลา 13.00-16.00 น. ณ ผ่านระบบ VDO Conference (รอลิ้ง)

เรื่อง ขอเชิญประชุมประธานผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC ผ่านระบบ VDO Conference

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

หมายเหตุ : ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 1 เมษายน 2565

ตอบแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมฯ ตามลิงค์

https://forms.gle/cFhPBDtAd9HpFaHf9

มอบหมายให้คุณพัช ไชยสงคราม ประธานYEC เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 204/2565 ลงรับวันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 16.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1-U64R4VvhwaFmiLf4xsO6rVwUqNL8r2d/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2565

เวลา 09.00 น. ณ อาคารสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศรีสะเกษ อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษ

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์เขตสุขภาพที่ 10

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานสาธารณสสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 8-10 เมษายน 2565 วันที่ 9 เมษายน 65 พิธีเปิด (สะดวกเข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์)

หมายเหตุ : นำผลตรวจ ATK ภายใน 72 ชม. และเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนมาแสดงก่อนเข้างาน

มอบหมายให้....รอมอบหมาย..... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1L12fQnGFO5YEpOcP4VRbl6HQ-z6NVXcZ/view?usp=sharing

กำหนดการ

https://me-qr.com/xX0ww

หนังสือลงรับ

เลขลงรับที่ 202/2565 ลงรับวันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 16.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1L12fQnGFO5YEpOcP4VRbl6HQ-z6NVXcZ/view?usp=sharing

เวลา14.00 น. ณ เกรท วอลล์ มอเตอร์ อุบลราชธานี

เรื่อง ประชุมหารือเตรียมความพร้อม จัดการประชุมหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 40

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณพงษ์พัน จันทศรี เลขาธิการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขที่ลงรับ----ไม่มี----วันที่ลงรับ 8/4/2565 เวลา 11.23 น.

วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2565

วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565

เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพระพิรุณ 1 สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาวางแผนการขับเคลื่อนส่งเสริมการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI ข้าวหอมมะลิอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 219/2565 ลงรับวันที่ 6 เมษายน 2565 เวลา 12.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1KZsLOXJLx4wv2u3ODKOHgc2dnTX2VGQP/view?usp=sharing

เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง เชิญประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อโปรดทราบ

หมายเหตุ ส่งแบบตอบรับพุธที่ 20 เมษายน 2565

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 224/2565 ลงรับวันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 14.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1s-nTR0M_NvbhrAM-ztgwoK7IIsL5rbb3/view?usp=sharing

เวลา 14.00 น. ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี (สำนักงาน ธกส. ตรงไฟแดงม.ราชภัฎอุบล)

เรื่อง สินเชื่อโคเนื้อ ของคณะกรรมการขับเคลื่อนโคเนื้อจังหวัดอุบลฯ

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานอาวุโส คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาหอการค้า คุณประมอน เขียวขำ รองประธานหอการค้า และคณะกรรมการขับเคลื่อนโคเนื้อ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขที่ลงรับ---ไม่มี---ลงรับวันที่ 8/4/2565 เวลา 11.30 น.

วันอังคารที่ 12 เมษายน 2565

เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง คณะกรรมการพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาห้วยคลองนาควาย จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อโปรดทราบ

หมายเหตุ -

มอบหมายให้..ลาประชุม... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 228/2565 ลงรับวันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น.

https://drive.google.com/file/d/14wQ-OMeMBPdm14O9ikuGLsCFrQr-wvy9/view?usp=sharing

เวลา 11:00 น. ณ ห้องท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด(ท่านรองทรงพล) เรื่องท่านรองทรงพลเชิญคณะหอการค้าเข้าร่วมประชุมสรุปงานตลาดมาระแม

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า นายไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขที่ลงรับ---ไม่มี---ลงรับวันที่ 8/4/2565 เวลา 11.30 น.

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร ผู้รับทุนการศึกษาพระราชทานฯ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

หมายเหตุ เลื่อนการประชุมเนื่องจากท่านผวจ.ติดภาระกิจเป็น วันที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 220/2565 ลงรับวันที่ 6 เมษายน 2565 เวลา 12.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1pA3DCvcNrjR6pMsaq_t0N8KqRjEC_jC2/view?usp=sharing

วันพุธที่ 13 เมษายน 2565

😁 # หยุด

วันพฤหัสบดี ที่ 14 เมษายน 2565

😁 # หยุด

วันศุกร์ที่ 15 เมษายน 2565

😁# หยุด

เวลา 09.09 น. ณ วันศรีบุญเรือง ตำบลภูเงิน อำเภอกัณทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี

หน่วยงานต้นเรื่อง กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 218/2565 ลงรับวันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 15.09 น.

https://drive.google.com/file/d/1osHWrvlTx2rbABbn2vvdpyRaG4Hlwvps/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 16 เมษายน 2565

วันอาทิตย์ ที่ 17 เมษายน 2565

วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565

เวลา 08.30 น. ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคคูเมือง ตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่องโครงการยกระดับการผลิตโคเนื้อคุณภาพสูง(นิลอุบล) ครบวงจร จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคคูเมือง

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้คุณสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอกลุ่มอีสานล่าง 2 คุณสนั่น สุตัญตั้งใจ รองประธานอาวุโส คุณชลวิท อภิรัตน์มนตรี รองประธานหอการค้า คุณประมอน เขียวขำ รองประธานหอการค้า คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า คุณอนิรุตน์ สืบสิงห์ รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ --ไม่มี-- ลงรับวันที่ 14 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1YayxosPv4atLTJax2WozmzgLiSYMt2Q_/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 19 เมษายน 2565

วันพุธที่ 20 เมษายน 2565

เวลา 10.00 น. ณ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เรื่อง ขอเลื่อนกำหนดการฝึกอบรม

หน่วยงานต้นเรื่อง มูลนิธิ สวค.

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 20-22 เมษายน

มอบหมายให้....รอมอบหมาย........ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 116 2565 ลงรับวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.20 น.

https://drive.google.com/file/d/1WybLKx2jX3pQJcF4ANz53eazdGzl2E_1/view?usp=sharing

เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม POC ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินงานโครงการฯ (ประธานหอฯ)

หน่วยงานต้นเรื่อง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ การแต่งกาย : ชุดสุภาพ

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 232/2565 ลงรับวันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 11.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1a6JAt5jsSnfArV2H1rN3RMyGpyMrWKJa/view?usp=sharing

เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม POC ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินงานโครงการฯ (YEC)

หน่วยงานต้นเรื่อง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ การแต่งกาย : ชุดสุภาพ

มอบหมายให้คุณพัช ไชยสงคราม ประธาน YEC/รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 233/2565 ลงรับวันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 11.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1KZt-TqExMfV94O_IAIypO6xKFLCcfHyC/view?usp=sharing

เวลา 14:00-16:00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน

เรื่อง ขอเชิญประชุมการแก้ไขข้อบังคับหอการค้าตาม พรบ. ใหม่ 2564

หอการค้า และ ทางระบบออนไลน์ (Google Meet) ที่ลิ้ง

https://meet.google.com/raa-nasu-dqr

รหัส : raa-nasu-dqr

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ ---ไม่มี--- ลงรับวันที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 12.20 น

วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565

เวลา 09.30 น. ระบบออนไลน์

ลิงก์วิดีโอคอล: https://meet.google.com/ebp-koeu-hnt

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดอุบลราชธานี (คบจ.)ครั้งที่ 4/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานคลังจังหวัดอุบลฯ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

หมายเหตุ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 260/2565 ลงรับวันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1SpyfOEHC_ofUeOVXNPz4g_G4ZcBVRgZ3/view?usp=sharing

13.00 น. ณ ห้องปฏิบัติราชการรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (นายสมเพชร สร้อยสระคู)

เรื่อง ขอเชิญหารือแนวทางขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรี

หน่วยงานต้นเรื่อง กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงานฯ

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ

หมายเหตุ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1fGb29jEVP-34pD8Bby09JijcWsNjb9nY/view?usp=sharing

เลขลงรับที่ 247/2565 ลงรับวันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 12.12 น.

เวลา 15.00 น. ณ เวทีกลางบริเวณสนามศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หลังเก่า) อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมพิธีเปิดงานจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ สำหรับการแต่งกายชุดผ้าไทย และ ส่งแบบตอบรับจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1KznaKpPTLjddM9WgYiZUxo0tIv8mdjpp/view?usp=sharing

เลขลงรับที่ 231/2565 ลงรับวันที่ 16 เมษายน 2565 เวลา 08.00 น.

วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565

เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมบุษยรัตน์ ชั้น 2 อาคาร 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และทางระบบออนไลน์ Google meet ที่ลิ้ง

https://meet.google.com/eby-npxt-xgt

เรื่อง ประชุมวิสามัญประจำปี 2564 คณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี วาระปีบริหาร 2564-2565

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อประชุม

มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารหอการค้า และ สมาชิกหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขที่ลงรับ---ไม่มี---ลงรับวันที่ 8/4/2565 เวลา 11.30 น.

วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565

เวลา 07.30 น. ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลฯ

เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประจำปี พ.ศ. 2565 จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ การแต่งกาย : ชุดสุภาพ หรือชุดตามต้นสังกัด

มอบหมายให้ (ไม่ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม) เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 246/2565 ลงรับวันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 09.40 น.

https://drive.google.com/file/d/130BW-I2GvO7nmsL7CjFKYV8RjBUCXFMt/view?usp=sharing

เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดอุบลฯ

เรื่อง ขอเข้าพบเพื่อหารือและประชาสัมพันธ์สินเชื่อของธนาคาร

หน่วยงานต้นเรื่อง ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ การแต่งกาย : -

มอบหมายให้ คุณชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานหอการค้า คุณชลวิทย อภิรัตน์มนตรี รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 244/2565 ลงรับวันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 15.50 น.

https://drive.google.com/file/d/1zOiMvy9N9ai9X6T6YSv6AerCCOHKUk-Q/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565

เวลา 09.00 น. ณ ห้องปทุมทิพย์ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อ.เมือง จ.อุบลฯ

เรื่อง เชิญประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Focus Group)เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านอุตสาหกรรมระดับจังหวัดอุบลราชธานีและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2

หน่วยงานต้นเรื่อง กลุ่มนโยบาบและแผนงาน

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 249/2565 ลงรับวันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1LGXPIzcJnLfnIwAf2RNpQa5zpQBUINl8/view?usp=sharing

เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีเปิดการอบรมการพัฒนาเครือข่ายมวลชนเฝ้าระวังการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

หน่วยงานต้นเรื่อง กลุ่มงานนโยบายและแผนการข่าว กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจ.อุบลฯ

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ พิธีเปิดวันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น.

หมายเหตุ -

มอบหมายให้ คุณชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 259/2565 ลงรับวันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1KYopo65HNfq29exgsDFIGmRIqXzWKkxV/view?usp=sharing

เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.อุบลราชธานี) ครั้งที่ 2/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัดฯ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

หมายเหตุ -

มอบหมายให้ คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 262/2565 ลงรับวันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1Ak8F2b6JZBZcuj_3dAycz78Q9PpR28pH/view?usp=sharing

รายงานการประชุม

https://drive.google.com/file/d/1KoLdSWXzHMzSiUF4F5Vbg7tvHhCXaAWr/view?usp=sharing

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หรือเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom meeting)

ID : 994 1089 6224

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

หมายเหตุ -

มอบหมายให้ คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 263/2565 ลงรับวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1JTqw-9ldJdx6jUupo58Tri4cXV-gDqdH/view?usp=sharing

เวลา 14.00-16.00 น. ณ ระบบ Google Meet ที่ลิ้ง

meet.google.com/daj-yqfi-gcp

รหัส :daj-yqfi-gcp

เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมคณะกรรมการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ครั้งที่ 62564

หน่วยงานต้นเรื่อง กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ การแต่งกาย : -

มอบหมายให้ คุณนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานอาวุโสหอการค้า คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 236/2565 ลงรับวันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 11.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1RcTemQIQQbht_5nwv5srsxVnZ3w7XuC4/view?usp=sharing

วันพุธที่ 27 เมษายน 2565

เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อ.เมือง จ.อุบลฯ

เรื่อง ขอเชิญประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการ (สัมนา ครั้งที่ 3) โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางหลวงแนวใหม่ จากทางหลวงหมายเลข 24-บรรจบทางหลวงหมายเลข 217 อ.เดชอุดม ต.ดอนจิก

หน่วยงานต้นเรื่อง กลุ่มงานออกแบบทาง

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ ลาประชุม

มอบหมายให้ คุณประสงค์ จันจำปา รองประธานอาวุโสหอการค้า คุณชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานหอการค้า และ คุณอุฬาร ปัญจะเรือง รองเลขาธิการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 250/2565 ลงรับวันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/18MdKoar1cbxYYXgwgC14PrdmFvL3bFlt/view?usp=sharing

เวลา 09.30 ณ ระบบวิดีทัศน์ทางไกล โดยใช้ระบบ Webex Meeting

ลิ้งประชุม

ประชุมคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนเมษายน 2565

https://moivcs.webex.com/moivcs/j.php?MTID=mbc8199d03d7b4a4cebd5ed1aaacca50c

Wednesday, Apr 27, 2022 8:00 am | 4 hours | (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta

Meeting number: 2518 824 7555

Password: 1234

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานีฯ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อโปรดทราบ

หมายเหตุ ส่งแบบตอบรับพุธที่ 20 เมษายน 2565

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 223/2565 ลงรับวันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 14.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1zok_hOI9FsoFg7qj2vOfoAtt7KTvIcOk/view?usp=sharing

เวลา 10.00-12.00 น. ณ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และ ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

หน่วยงานต้นเรื่อง บ.ประชารัฐรักสามัคคีอุบลราชธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม)

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2565

หมายเหตุ การแต่งกาย : -

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 234/2565 ลงรับวันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 08.50 น.

หนังสือเชิญ

https://drive.google.com/file/d/1-XS20wOpszolPB8HP9SrT51vzcyo88Qs/view?usp=sharing

หนังสือขอใช้ห้องประชุม

https://drive.google.com/file/d/17iV73IZUTx-igfEVmYSLZ9HwPqMpuUCl/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565

เวลา 07.00 - 16.30 น. ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี (ด้านหลัง) ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง การประดิษฐ์ผีเสื้อเพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 901 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อโปรดพิจารณา

หมายเหตุ แต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นถิ่น ผ้าลายพระราชทานและสวมหน้ากากอนามัย

มอบหมายให้ คุณอนงค์ภัทร์ ผลประเสริฐ รองเลขาธิการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 271/2565 ลงรับวันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 14.58 น.

https://drive.google.com/file/d/1ImtyC848l2Lqnm37RjJYPB9zO9qP76PB/view?usp=sharing

เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องดุสิตา (ชั้น 2) โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ อ.เมือง จ.มุกดาหาร และทางระบบ Zoom

Meeting ID : 819 6814 7360

Passcode : 785067

เรื่องขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 2 โครงการจัดทำผังน้ำลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ

ประเภทหนังสือ เพื่อจารณา

หมายเหตุ การแต่งกาย : -

มอบหมายให้ คุณนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานอาวุโสหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 242/2565 ลงรับวันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1f5C-mLMqXph485gawIPeg3R9nLjewjOM/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565

เวลา 08.30 - 12.30 น. ผ่านระบบ Zoom Webinar

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การวางผังนโยบายระดับประเทศ ครั้งที่ 2

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักผังประเทศและผังภาค กลุ่มงานผังนโยบายระดับประเทศ

ประเภทหนังสือ เพื่อโปรดพิจารณา

หมายเหตุ ส่งแบบตอบรับภายในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565

มอบหมายให้ คุณเมตตา เมืองเจริญ รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 266/2565 ลงรับวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 14.34 น.

https://drive.google.com/file/d/1Dl3kA_TuznhCDqWVIznBB-sXaQ6yNNM6/view?usp=sharing

เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี และผ่านระบบทางไกล Zoom Cloud Meeting

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมใหญ่ ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) งานบริการด้านวิศวกรรมการสำรวจและออกแบบ โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจรทางเลี่ยงเมืองพิบุลมังสาหาร

หน่วยงานต้นเรื่อง กลุ่มงานออกแบบทาง

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้ คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณไพศิษฐ์ ชมสมุท กรรมการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

แบบตอบรับ

https://docs.google.com/forms/d/10IiW6xsIN5cfc9hQO3fUVpXJMJ-zxhWAqKkBNI2DeZw/edit?usp=sharing

เอกสารประกอบการประชุม

https://drive.google.com/drive/folders/1_OEHPZVzY1OHV7CECI2GTa-55ipvR1yL?usp=sharing

ห้องประชุม

https://zoom.us/j/97559376739?pwd=QWpVNDVzeHNDNlZhNGRLZ1BBd3NYdz09

หนังสือเชิญ

เลขลงรับที่ 251/2565 ลงรับวันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/122ERzoZK_hCQWFhdVvfgpHucB3_6faeJ/view?usp=sharing

เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญเป็นคณะกรรมการกำหนดพื้นที่ผ่อนผันของเทศบาลนครอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมการพิจารณากำหนดพื้นที่ผ่อนผัน รวมทั้งเสนอแนะแนวทางเพื่อดำเนินการเพื่อสนับสนุนการดำเนินการจัดระเบียบหาบเร่ แผงลอย บนพื้นที่ทางเท้า เพื่อคืนทางเท้าให้แก่ประชาชน ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ตามนโยบายศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายรักษาความสงบ งานตรวจและบังคับการ

ประเภทหนังสือ เพื่อโปรดพิจารณา

หมายเหตุ

มอบหมายให้ คุณบัวหลวง อาษาพล รองประธานอาวุโสหอการค้า และคุณจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 268/2565 ลงรับวันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1sA5AA3lgcJ4exW7c8f4QKDhVKB2IY409/view?usp=sharing

เลขลงรับที่ 269/2565 ลงรับวันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.

https://drive.google.com/file/d/183H6IUVWgLliuEGA5058y7_-dE5d1v4F/view?usp=sharing

เปลี่ยนเวลาเป็น 09.30 น. (รับแจ้งวันที่ 29/5/65)

เวลาเดิม 13.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมรับการติดตามผลการดำเนินงานของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์)

หน่วยงานต้นเรื่อง กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

ประเภทหนังสือ เพื่อโปรดพิจารณา

หมายเหตุ ส่งแบบตอบรับภายในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565

มอบหมายให้ คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 270/2565 ลงรับวันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 14.57 น.

https://drive.google.com/file/d/1FNHoV0sJyCqzF6YSWGcOfgeQesPA6Tdw/view?usp=sharing

เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานหอการค้า

เรื่อง โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น ในเครือโรงพยาบาลดุสิตเวชการ นำคณะของโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น ขอเข้าพบท่านประธานหอการค้าอุบลฯ เพื่อพูดคุยแนะนำโรงพยาบาลและเข้าสวัสดีประธานหอการค้าฯ โดยแขกเข้าพบ จำนวน 4 ท่าน

หน่วยงานต้นเรื่อง โรงพยาบาลดุสิตเวชการ

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ : -

มอบหมายให้คุณสิริกัญญา พิริยะกิจไพบูลย์ รองประธานอาวุโส คุณชลวิทย อภิรัตน์มนตรี รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565

เวลา 12.30 น. ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวะศึกษาโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดตัวโครงการ และขอความอนุเคราะห์งบประมาณช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็กฯให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศ

หน่วยงานต้นเรื่องสโมสรไลออนส์เทียนทะเลกรุงเทพ

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ : บริจาค 10,000 บาท ได้รับใบประกาศและโล่เกียรติคุณ

มอบหมายให้ คุณเขมชาติ เรียนวิริยกิจ รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 214/2565 ลงรับวันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1-VyzJGDZzW-z0uTiWr38PClsCiO4Bxc2/view?usp=sharing

เวลา 17.00 น. ณ วิหารพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง วัดมหาวนาราม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง เชิญเฝ้าฯรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธียกฉัตรขึ้นประดิษฐานเหนือพระประธานพระวิหาร "พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง"

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

หมายเหตุ

  • ตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แบบ RT และ PCR
  • ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ณ สถานีหน่วยบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลอุบลราชธานี ตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แบบ ATK
  • ข้าราชการแต่งกายชุดปกติขาว ประชาชนทั่วไปแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยสุภาพไม่จำกัดโทนสี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 275/2565 ลงรับวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1SXQX3-eOQciW8l0hzm3tzWymf8MAzu5c/view?usp=sharing

8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!