วาระงานหอการค้าประจำเดือน ประจำเดือนมิถุนายน 2565


2022-05-09 10:10

จำนวนครั้งที่อ่าน : 488

วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565

เวลา 08.30 น. ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายท่องเที่ยวเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับมาตรการ Unversal Prevention และมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญร่วมกิจกรรม

หมายเหตุ ตอบรับ ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2655

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เลขลงรับที่ 348/2565 ลงรับวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1yMl7dt0hWH8sDpEI_lfonloKtkND5afw/view?usp=sharing

เวลา 09.45-12.00 น. ณ โครงการก่อสร้างสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจอทัล สาขาภาคอีสานตอนล่าง (พื้นที่ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี)ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลฯ

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธียกเสาเอก อาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคอีสานตอนล่าง

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจอทัล

ประเภทหนังสือ เชิญร่วมเป็นเกียรติ

หมายเหตุ -

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมพิธี

เลขลงรับที่ 334/2565 ลงรับวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1mOa8pfOu8b_PFLKMgex7oYkqhME5a2BK/view?usp=sharing

เวลา 13.00-16.30 น. ณ โรงแรมอนันตราสยาม

เรื่อง กิจกรรม Business Talk & Networking ในห้วงการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของ นายกรัฐมนตรี สปป.ลาว

หน่วยงานต้นเรื่อง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ประเภทหนังสือ -

หมายเหตุ -

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

กำหนดการ

https://drive.google.com/file/d/1DI-45cTij5RyPF34pvam9Hm6s70qYNbE/view?usp=sharing

ตอบรับผ่าน google form หรือ Link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQJAoywwZGq6I4KRLXM5mMc_-2saaKiwOarE-9MnGg5X5ndg/viewform?usp=pp_url

วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565

เวลา 08.30 น. ณ ณ โรงแรมพีรดา ริวเวอร์วิว รีสอร์ท อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายท่องเที่ยวเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับมาตรการ Unversal Prevention และมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญร่วมกิจกรรม

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เลขลงรับที่ 348/2565 ลงรับวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น

https://drive.google.com/file/d/1yMl7dt0hWH8sDpEI_lfonloKtkND5afw/view?usp=sharing

เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง การจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ

การแต่งกาย :

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เลขลงรับที่ 356/2565 ลงรับวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.37 น.

https://drive.google.com/file/d/1cVMle-d9csJrmkbg-Rn4Qa0PD_K9SLQ2/view?usp=sharing

เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฯ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 365/2565 ลงรับวันที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 17.37 น.

https://drive.google.com/file/d/140RG0vpGHdTMQ1ry9mSarZoo9foPrvfX/view?usp=sharing

เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

หมายเหตุ -

มอบหมายให้คุณมยุรี ฐานานุศักดิ์ รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 335/2565 ลงรับวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1REclst3JRLuXcB4DY3dofMWc-RnmSPzs/view?usp=sharing

เวลา 13.30/15.00 น. ณ ห้องประชุม POC ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการฝ่ายเทียนอุบล ยลได้ตลอดเดือน และ ขอเชิญประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมเยือนชุมชนวิถีคนทำต้นเทียน

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี/

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ปะะธานหอฯ คุณจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 364/2565 ลงรับวันที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 17.37 น.

https://drive.google.com/file/d/13M082-qdKaTfefT0uTFK8J8O-Dg2SvAX/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565

เวลา 07.30 น. ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จังหวัดอุบลฯ

เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องโอกาศในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ งดช่างภาพ สวมหน้ากากอนามัยสีขาว หรือหน้ากากผ้าสีขาว

การแต่งกาย : ชุดเครื่องแบบของหน่วยงาน หรือชุดไทยอัมรินทร์โทนสีม่วง

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณพริ้ง วังทอง รองประธานอาวุโส คุณสนั่น สุตัญตั้งใจ รองประธานอาวุโส คุณพองาม ปรีดาสันติ์ รองประธาน คุณเมวดี จุลทัศน์ ที่ปรึกษา เป็นผู้เข้าร่วมพิธี

เลขลงรับที่ 354/2565 ลงรับวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1xA7b-NcJsKD34XSbuuuxRikuKulPtkNh/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2565

วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2565

วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565

เวลา 09.00-12.00 น. ณ อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Open Innovation Roadshow ภาคตะวันออกฌเฉียงเหนือ ครั้งที่ 6

หน่วยงานต้นเรื่อง เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้คุณอรรถสิทธิ์ สุตัญตั้งใจ รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เลขลงรับที่ 357/2565 ลงรับวันที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 17.37 น.

https://drive.google.com/file/d/1QAmxcfgi_bKSUP-CQpof-muxWLf3V4SS/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565

เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมยางนาภิรมย์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเกษตรกินสบายใจ

หน่วยงานต้นเรื่อง มูลนิธิสื่อสร้างสุข

มอบหมายให้คุณพองาม ปรีดาสันติ์ รองประธานหอการค้าเป็นผู้เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดฯ

เลขลงรับที่ 368/2565 ลงรับวันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1ij322co1itxSykQ3-szAqRFj1oW-0mzY/view?usp=sharing

เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดุบลราชธานี

เรื่อง การเสวนา เรื่อง Business Model Business Canvas and Transformation inside out

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าอุบลฯ

ประเภทหนังสือ เชิญรับฟัง

หมายเหตุ -

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณชลวิทย อภิรัตน์มนตรี รองประธานหอการค้า คุณไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอการค้า คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า คุณจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการหอการค้า และคณะกรรมการหอฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ --ไม่มี-- ลงรับวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.07 น.

กำหนดการ

https://drive.google.com/file/d/1ULI_gsohGdDrKkWvMynQI1yLfVUtXe4u/view?usp=sharing

เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.อุบลราชธานี) ครั้งที่ 4/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 374/2565 ลงรับวันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น.

ลงนามแล้ว

https://drive.google.com/file/d/1KwDey4RWvHZaMQJf5Pw5uVLPuPzgOf9k/view?usp=sharing

รอลงนาม

https://drive.google.com/file/d/1enw8f7VF5A8pgDqViMkTrNWI9-hZX8Tp/view?usp=sharing

รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2565

https://drive.google.com/file/d/17IsnSZ6WsJgXYtQzks4rbiexU4Xs2rBn/view?usp=sharing

เลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดติดภารกิจ

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง โครงการขับเคลื่อนจังหวัดอุบลราชธานีเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ USESCO สาขาเมืองแห่งดนตรี (Ubonratchathani City of Music)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานวัฒธรรมจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 366/2565 ลงรับวันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1bC7Mkur3xNpp11wPYJ5bo-cZEi0e-OWd/view?usp=sharing

วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565

เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องพุทไธสง โรงแรมอัลวาเรช บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมระดับภูมิภาค (Regional Conference) ภาคตะวันออเฉียงเหนือ

หน่วยงานต้นเรื่อง สนง.นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 376/2565 ลงรับวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1n1-q3pevAeDbD5Uz0R59ptdLEmtthm6s/view?usp=sharing

เวลา 14.00 น ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง สถาบันพัมนาฝีมืองแรงงานที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี ผอ.คนใหม่จะขอเข้าพบประธานหอการค้าฯ

(ผู้เข้าพบ จำนวน 3 ท่าน)

หน่วยงานต้นเรื่อง สถาบันพัมนาฝีมืองแรงงานที่ 7

ประเภทหนังสือ -

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณพองาม ปรีดาสันติ์ รองประธาน คุณชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานหอ คุณพัช ไชยสงคราม รองประธาน เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ ---ไม่มี---ลงรับวันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น.

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565

เวลา 07.30 น. สนามบินดอนเมือง ไปยังจังหวัดบุรีรัมย์

เรื่อง กำหนดการเยี่ยมเยือนหอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ และศรีสะเกษ

หน่วยงานต้นเรื่อง หอไทย

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

หมายเหตุ ระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 2565

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ --ไม่มี-- ลงรับวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.17 น.

กำหนดการ

https://drive.google.com/file/d/1L7SKSWbytwNvhMBhzz5Q2W0tRJXjvnSk/view?usp=sharing

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองอุบลราชธานี ชั้น 2

เรื่อง ขอเชิญประชุมพิจารณากำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงานจิตอาสาภาคประชาชนระดับตำบล และหมู่บ้าน

หน่วยงานต้นเรื่อง ศอ.จอส.พระราชทาน จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ แจ้งเปลี่ยนแปลงห้องประชุม เป็น ห้องประชุมอำเภอเมืองอุบลราชธานี ชั้น 2

การแต่งกาย :

มอบหมายให้คุณรัฐธนินท์ เตชะไชยสิทธิ์ รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 379/2565 ลงรับวันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1q2nHKHqzA_14umF7X0Ptg9Mw7EuQ515v/view?usp=sharing

เวลา 14.0 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง เชิญร่วมกิจกรรมผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพบสื่อมวลชน

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 381/2565 ลงรับวันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1x6PJvxQujZqs0rgrpKWkvEfp51_0ZU7a/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมทวีทรัพย์ ชั้น 2 โรงแรมโคราชโฮเต็ล ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว ภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ พ.ศ.2566-2570

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้..รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 382/2565 ลงรับวันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1fW9-6Y59oJSJyqorBWcbPfCcQBQB-QR7/view?usp=sharing

เวลา 13.00-16.00 น. ณ ผ่านระบบ VDO Conference

เรื่อง ขอเชิญประชุมประธานผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC ทั่วประเทศ ผ่านระบบ VDO Conference

หน่วยงานต้นเรื่อง หอไทย

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณพัช ไชยสงคราม ประธาน YEC เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 489/2565 ลงรับวันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1wDh6NSzKVYFX5WyQp-pPr0HcElIb_l-E/view?usp=sharing

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมปรึกษาหารือการออกแบบกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

หมายเหตุ

การแต่งกาย :

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 380/2565 ลงรับวันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 น.

https://drive.google.com/file/d/146tz-MPmX4-TdJsfOJP-ugGswOHFkKzA/view?usp=sharing

เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 4

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาห้วยคลองนาควาย จังหวัดอุบลราชธานีครั้งที่ 2/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 383/2565 ลงรับวันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1dz2w4bRlcYqZ4xx1yLGrMG85xvZZLs6V/view?usp=sharing

เวลา 15.30 น. ณ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

เรื่อง ร่วมต้อนรับคณะกรรมการหอการค้าไทย ที่จังหวัดศรีะเกษ

หน่วยงานต้นเรื่อง หอไทย

ประเภทหนังสือ -

หมายเหตุ

การแต่งกาย :

มอบหมายให้นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เลขลงรับที่ --ไม่มี-- ลงรับวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.17 น.

กำหนดการ

https://drive.google.com/file/d/1L7SKSWbytwNvhMBhzz5Q2W0tRJXjvnSk/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565

เวลา 12.00 น. ณ ร้านมองมูลหอการค้าอุบลราชธานี

เรื่อง เลี้ยงรับรองอาหารเที่ยงคณะกรรมการหอการค้าไทย

หน่วยงานต้นเรื่อง -

ประเภทหนังสือ -

มอบหมายให้นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ และคณะกรรมการบริหารหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เลขลงรับที่ --ไม่มี-- ลงรับวันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น.

วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565

เวลา 15.30 น. ณ หน้าที่ว่าการอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีเปิดการจัดเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2565

หน่วยงานต้นเรื่อง ทีทำงานปกครองอ.น้ำยืน

ประเภทหนังสือ เพื่อร่วมพิธีเปิด

หมายเหตุ

การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย

มอบหมายให้ ..รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมพิธีเปิด

เลขลงรับที่ 358/2565 ลงรับวันที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 17.37 น.

https://drive.google.com/file/d/17fhVwZm4Yfg337WLuv3ObUC8kT7ftTuw/view?usp=sharing

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565

เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลขามใหญ่ อ.เมือง จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมหารือการจัดงานประกวดสุดยอดควายไทยและสุดยอดอาหารอีสานจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณบัณฑิต วิลามาศ กรรมการฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 488/2565 ลงรับวันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1Lb02vczBpsVY4dKOw6BeD8jhsjLJm2w0/view?usp=sharing

เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมพระศรีสุระอนุสรณ์ ที่ว่าการอำเภอเดชอุดม อ.เดชอุดม จ.อุบล

เรื่อง แจ้งคำสั่งแต่งตั้งและขอเชิญเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศพื้นที่ฯ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

ประเภทหนังสือ คำสั่งแต่งตั้ง

มอบหมายให้คุณพชร เตชะตานนท์ รองประธานอาวุโสหอการค้า ป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 492/2565 ลงรับวันที่ 11 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1izNvuAGISe0p-OhQGLPe69N-40yzMIAf/view?usp=sharing

รายงานการประชุม

https://drive.google.com/drive/folders/16n63P2pVGC9WAdOZnnDmTAfUdpTHcUek
https://drive.google.com/file/d/1t5y2mS4HFSVE7Lu9oFYh4REA3FGW4CwS/view?usp=sharing

เวลา 15.00 น. ณ ห้องเจ้าคำผง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

มอบหมายให้คุณสนั่น สุตัญตั้งใจ รองประธานอาวุโส คุณนภานรี โตแสง รองประธานหอการค้า คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า คุณอุฬาร ปัญจะเรือง รองเลขาธิการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมคารวะ

เลขลงรับที่ 353/2565 ลงรับวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1AaWda8rkDVjkQY4-cp34dZdEzs1Xqh8u/view?usp=sharing

เวลา 18.30-21.00 น. ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหารือ ทิศทางและโอกาสการค้าและการลงทุนในจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเชื่มโยงสู่การทำธุรกิจในต่างประเทศ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

หมายเหตุ ขอเรียนแจ้งปรับเวลากำหนดการ งานเสวนาเย็นวันที่ 14 มิ.ย ทาง BOI ขอขยับเวลาเป็น 18 .00 น. ที่ห้องปทุมมาศ ชั้น 5 เวลา 19.00 น. แล้วเริ่มทานอาหาร ที่ชั้น 5

มอบหมายให้นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า นายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอฯ นายฤทธิ์พันธุ์ สัณฑมาศจิรวัส รองประธานหอการค้า นายไพศิษฐ์ ชมสมุท กรรมการหอฯ นายสนั่น สุตัญตั้งใจ รองประธานหอการค้า นางพองาม ปรีดาสันติ์ รองประธานหอการค้า นายพัช ไชยสงคราม รองประธานหอการค้า นายร่มไทร จันจำปา รองประธานหอการค้เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เลขลงรับที่ 344/2565 ลงรับวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1DNf_1UG1C_q0z4owEKDZYwfUmMsv1vSO/view?usp=sharing

กำหนดการ

https://drive.google.com/file/d/1dmA4j3UkvbvC4dvinkBysQ7ZjuuqmU8P/view?usp=sharing

วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565

เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมทำงานอุทยานธรณีผาชัน สามพันโบก

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณนภานรี โตแสง รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 384/2565 ลงรับวันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1CDO051bFWzY57yCW6yefE8itVXrxteC9/view?usp=sharing

เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่) อ.เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่1งานจ้างออกแบบรายเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนืองตอนล่าง 2

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอฯ คุณอุฬาร ปัญจะเรือง รองเลขาธิการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 495/2565 ลงรับวันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00.30 น.

https://drive.google.com/file/d/16r0AQd30MPd6J1EBNKO6xuJtpUEpKNMm/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565

เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมยางนาสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดอุบลฯ

หน่วยงานต้นเรื่อง สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณประสงค์ จันจำปา รองประธานอาวุโส เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 493/2565 ลงรับวันที่ 11 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1y6QZPAlhK1naw03xvHgYEbh33aMm5fff/view?usp=sharing

เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง เชิญประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดอุบลราชธานี (คบจ.) ครั้งที่ 6/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานคลังจังหวัดอุบลฯ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้นางสาวเพชรปภาร์ สายแวว เจ้าหน้าที่หอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 499/2565 ลงรับวันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1NmtUAvtYgz6K3gnDy56-V00-bwjWCSIY/view?usp=sharing

รายงานการประชุม

https://drive.google.com/file/d/15ZOOogrUqOdf9zpO4ZWJlgLLSN3HPqW6/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565

เวลา13.00 น.เป็นต้นไป ณ โรงงานแป้งมัน เอี่ยมอุบล

เรื่อง ทางอำเภอน้ำยืนจะเตรียมสถานที่และนัดคนมา ตามวันเวลาดังกล่าว ทางทีมหอการค้าอุบล อยากได้รูปแบบงานไหนหรือต้องการอะไรเพิ่มเติมให้ติดต่อที่ พี่เบส หรือเสี่ยเซียง โดยตรง

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

กำหนดการ

10.30 น. เริ่มเปิดรับสมัครสมาชิกหอการค้า
12.00 น. ทานข้าวร่วมกัน
13.00 น. ฟังบรรยาย โรงแป้งเอี่ยมอุบล
13.30 น. เยี่ยมชม ชิม สวนทุเรียน

มอบหมายให้คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลฯ เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เลขลงรับที่--ไม่มี-- ลงรับวันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30.00 น.

วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2565

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565

เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 4

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เท่าทันสื่อในเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานีฯ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 511/2565 ลงรับวันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1_RoIEflT-JCzElJo4I8qQQ9w7fCDmYma/view?usp=sharing

เลื่อนเวลาการประชุมออกไปเป็น

✔️ เวลา 14.00 น.

เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ 2

เรื่อง ขอเชิญประชุมพิจารณาเงื่อนไขใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางฯ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลฯ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณจักรพันธ์ กวีนัฏธยานนท์ รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 500/2565 ลงรับวันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1n0vjMRqnemSuGIWwlZnnO7DNJSbbISUG/view?usp=sharing

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565

เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมติดตามสถานการณ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุม ปรึกษาหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านทรัพยากรธรรมชาติสและสิ่งแวดล้อม

หน่วยงานต้นเรื่อง สนง.ทรัพยากรธรรมชาติสและสิ่งแวดล้อม

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณพัช ไชยสงคราม ประธานนักธุรกิจรุ่นใหม่ (YEC) เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 515/2565 ลงรับวันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1WzvdUdKHmksc0fx-gwvxe5ilxl4fxsR7/view?usp=sharing

เวลา 09.30-12.00 น. ณ ระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting

Meeting ID : 6949497511

Passcode : Ch586

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานร่วมภาครัฐและภาคเอกชนเพื่ออำนวยความสะดวกในการนำเข้า-ส่งออก (ครอ.)

หน่วยงานต้นเรื่อง ด่านศุลกากรช่องเม็ก

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 22 มิถุนายน 2565

มอบหมายให้คุณฤทธิพันธุ์ สัณฑมาศจิรวัส รองประธานหอการค้า คุณไพศิษฐ ชมสมุท กรรมการ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 514/2565 ลงรับวันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1NOQNW7icamGAZce8Axdgd0_s0VnYaoro/view?usp=sharing

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 4

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณนภานรี โตแสง รองประธานหอการค้า คุณจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการหอฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 513/2565 ลงรับวันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1ozMKXzM-J65BF60HIrDJTZ3LfYj88YvE/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565

เลื่อนการประชุมออกไปเป็น

✔️เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 4

เวลา 09.00 น. (ยกเลิก)

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด (กรอ.กลุ่มจังหวัด) ครั้งที่3/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 512/2565 ลงรับวันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1o0rh7EPQaokeY0aGgcAkrqEIcwwNUMil/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565

เวลา 09.30-15.00 น. ณ ผ่านระบบ Video Conference โปรแกรม Cisco Webex หรือผ่าน Facebook

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมสัมนา เรื่อง การทบทวนโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการใดซึ่งต้องจัดทำรายงาน EIA ครั้งที่ 9

หน่วยงานต้นเรื่อง สนง.นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 377/2565 ลงรับวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1XHI3-idHVbBoKC7DYxyX2xL3MX-S_GSk/view?usp=sharing

เวลา 11.00-12.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง คุณเรอโน เมเยอร์ ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย ขอเข้าพบและเพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในจังหวัดอุบลราชธานี ในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา UNDP ได้มีส่วนร่วมกับรัฐบาลไทยอย่างแข็งขันในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น

หน่วยงานต้นเรื่อง โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณประสงค์ จันจำปา รองประธานอาวุโส คุณชลวิท อภิรัตน์มนตรี รองประธานหอการค้า คุณสนั่น สุตัญตั้งใจ รองประธานอาวุโส คุณนภานรี โตแสง รองประธานหอฯ คุณพัช ไชยสงคราม รองประธานหอ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 386/2565 ลงรับวันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น.

https://drive.google.com/file/d/10s7djHqeHkqLs1rkUA-dn66cMu6ER4vB/view?usp=sharing

เลื่อนออกไป ยังไม่มีกำหนด

เวลา 13.00-15.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ขอใช้ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้ากลุ่มจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้..รอมอบหมาย...ป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 501/2565 ลงรับวันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1BMgFlwZUUo177w3FRL4_ZXKdaKGrC2lt/view?usp=sharing

เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง อบจ.อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 506/2565 ลงรับวันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1FQv6EOPloI50GpXaZulTbIgzHuH1eR-M/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565

วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565

เวลา 13.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการบรรยายพิเศษทางวิชาการและเสวนาทางวิชาการ

หน่วยงานต้นเรื่อง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้..รอมอบหมาย...ป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 497/2565 ลงรับวันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1-qT1roi_WgeNIcitvCSLMvFJ-AMm39Lh/view?usp=sharing

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565

เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ

เรื่อง เชิญเข้าร่วมการอบรม การเสริมสร้าความรู้ สร้างค่านิยม และปลูกจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบจังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้..รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 507/2565 ลงรับวันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1XM44wO3MYi1d_Q3iCfXxvrkbGXcLIApF/view?usp=sharing

เวลา 08.00 น. ณ นครปากเซ แขงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

เรื่อง การเตรียมการประชุมคณะกรรมการการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไปไทย-ลาว ระหว่างจังหวัดอุบลราชธานี กับ แขวงจำปาสัก ครั้งที่ 14

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ ในวันที่ 27-28 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 น. ณ นครปากเซ แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไดยประชาชนลาว

✔️ หมายเหตุ : วันที่ 27 มิถุนายน 2565

เวลา 08.00 น. ณ แขวงจำปาสัก

การแต่งกาย : ชุดประจำชาติ หรือชุดสุภาพ

เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมจำปาสักแกรนด์

การแต่งกาย : ชุดสุภาพ (ผูกเน็กไท)

เวลา 18.30 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมจำปาสักแกรนด์ ชั้น 5

การแต่งกาย : ชุดประจำชาติ หรือชุดสุภาพ

✔️หมายเหตุ : วันที่ 28 มิถุนายน 2565

เวลา 07.30 น. ณ แขวงจำปาสัก

เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมจำปาสักแกรนด์ ชั้น 12

การแต่งกาย : ชุดสากล (สูทสากล)

เตรียมชุดกีฬา และอุปรณ์กีฬาไปด้วย (กอล์ฟ)

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 522/2565 ลงรับวันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1S4NCxW-DfMOCMo-BX4m71xWnzVr1kCw-/view?usp=sharing

เลขลงรับที่ 520/2565 ลงรับวันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1HOkFgOt-0s2pOsf3GiK9dD5asgeukjuP/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/13GozboubyhJ0mY3sk0ChyNcIJtzKnBD3/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565

เวลา 09.00 น. ณ นครปากเซ แขงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

เรื่อง การเตรียมการประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไปไทย-ลาวระหว่างจังหวัดอุบลราชธานี กับ แขวงจำปาสัก ครั้งที่ 14

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ ในวันที่ 27-28 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ นครปากเซ แขงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 520/2565 ลงรับวันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1HOkFgOt-0s2pOsf3GiK9dD5asgeukjuP/view?usp=sharing

เวลา 08.30-12.00 น. ณ ระบบออนไลน์ สามารถเข้าร่วมงานผ่าน Zoom

หมายเลขห้อง (Meeting ID) 82738227788 รหัสผ่าน (Passcode) 1111

และถ่ายทอดสดผ่านทาง YouTube : https://youtu.be/ItvYGEkeZPE

เรื่อง ขอเชิญร่วมงาน ประเทศไทยกับกฎหมายเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงาน ปปช.

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

หมายเหตุ ตอบรับภายในวันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2565

มอบหมายให้คุณชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 367/2565 ลงรับวันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น.

https://drive.google.com/file/d/12YNhqgP3368obv1Atyt5VL-Z3QtxxZaR/view?usp=sharing

เวลา 15.00-22.00 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุบลราชธานี

เรื่อง เชิญร่วมงานกิจกรรมรณรงค์สาธารณะเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศในเดือนแห่งความภาคภูมิใจ หรือ PRIDE MONTH จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2565 (UBON PRIDE 2022)

หน่วยงานต้นเรื่อง สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ เชิญประธานหอการค้าฯ/หรือผู้แทน ตัดริบบิ้นพิธีเปิด เวลา 16.00 น. (ร่วมกับนางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง และท่านผู้ว่าราชการจังหวัด)

มอบหมายให้คุณประสงค์ จันจำปา รองประธานอาวุโส คุณฤทธิพันธุ์ สัณฑมาศจิรวัส รองประธานหอการค้า คุณอนงค์ภัทร ผลประเสริฐ รองเลขาธิการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เลขลงรับที่ 502/2565 ลงรับวันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1_ZfaGffUGqkw8naKpYSp67-HuaNLr67U/view?usp=sharing

เวลา 17.00 น. ณ วัดพระธาตุหนองบัว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

เรื่อง เชิญร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2565 121 ปี ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 524/2565 ลงรับวันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1W27QOSU0ECMHCzxSfdf07i6PISavjh1y/view?usp=sharing

วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565

เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 4

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน จังหวัดอุบลราชธานี และนายอำเภอ ประจำเดือนมิถุนายน 2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 510/2565 ลงรับวันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1cHH5tGiYL3wFKWtDCyvtz8DyrYdGVTSi/view?usp=sharing

รายงานการประชุม

https://drive.google.com/file/d/1XBfqc5AHt8p7cbP1K5RQC0DDpy-8_kTc/view?usp=sharing

เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3 อ.เมือง จ.อุบลฯ

เรื่อง ขอเชิญประชุมเตรียมการคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนด้านการพาณิชย์ (กรอ.พาณิชย์) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

หมายเหตุ รหัสเข้า zoom

Meeting ID : 977 0755 1977

Password: 451192

มอบหมายให้คุณสนั่น สุตัญตั้งใจ รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 530/2565 ลงรับวันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 12.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1ot9H1eDVhNyA3CS5JvACyCEnkX9o7qfr/view?usp=sharing

เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศสาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.อุบลราชธานี) ครั้งที่ 52565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 527/2565 ลงรับวันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 11.50 น.

https://drive.google.com/file/d/1diez5qGnCpAk8JUAtvrgvRjk25U1q9Ms/view?usp=sharing

เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานหอการค้า และระบบออนไลน์ VDO Conference (Google Meet)

ที่ลิ้ง

https://meet.google.com/gsk-ypwj-hbe

รหัส gsk-ypwj-hbe

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการจัดงานหอการค้าไทย 29/06/65 14:00 น. ห้องประชุมหอการค้าอุบลราชธานี

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565

เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศสาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง เชิญประชุมคณะอนุกรรมการการนำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 525/2565 ลงรับวันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1NT3yxX7uouGil9_YwBeou35sRLojk8BZ/view?usp=sharing

เวลา 11.00 น. ณ ลานกิจกรรมอุบลสแควร์ (ข้างห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี)

เรื่อง การจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรแปรรูป กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 โครงการยกระดับพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรและแปรรูป

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

หมายเหตุ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมพิธีเปิดมหกรรมสินค้าฯ

เลขลงรับที่ 532/2565 ลงรับวันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 12.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1guRtLkoBSBoNdyvEWXyCjBdAb6BGdqeB/view?usp=sharing

เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และระบบออนไลน์ VDO Conference (Google Meet)

ที่ลิ้ง

https://meet.google.com/gsk-ypwj-hbe

รหัส gsk-ypwj-hbe

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้า ครั้งที่ 4/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าจังหวัดอุบลฯ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ --ไม่มี-- ลงรับวันที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30 น

เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมพิทยาลงกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด (คทช.)จังหวัดอุบลราชธานีภายใต้คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 3/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานสหกร์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

หมายเหตุ แบบตอบรับ https://qrs.ly/ffdlwud

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 531/2565 ลงรับวันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 12.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1otuuBWhoewupaZkMkglZoTI1jW2rdiRt/view?usp=sharing

8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!