ประจำเดือน สิงหาคม 2565 สมุดลงรับ หนังสือเข้า และออก ของหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี


2022-08-01 12:54

จำนวนครั้งที่อ่าน : 101

ลักษณะหนังสือที่ควรทราบ1. หนังสือภายนอก 2. หนังสือภายใน 3. หนังสือประทับตรา 4. หนังสือสั่งการ (ค าสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ) 5. หนังสือประชาสัมพันธ์ (ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว) 6. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ท าขึ้นหรือรับไว้เป็หลักฐานในราชการ (หนังสือรับรอง รายงานการประชุม บันทึก และ หนังสืออื่น)

วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565

 1. เลขลงรับที่ 622/2565 ลงรับวันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 12.40 น.

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดอุบลราชธานี (ก.ช.ภ.จ.อบ.)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

https://drive.google.com/file/d/1coffGFcBEv-N_xOZ9DWti4HeqaJNd-ma/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565

 1. เลขลงรับที่ 623/2565 ลงรับวันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 09.40 น.

เรื่อง การติดตามประเมินผลการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูง

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

https://drive.google.com/file/d/1U4WEVk-VCsHOkMWV7jXMTDgjrKTc8mXF/view?usp=sharing

2. เลขลงรับที่ 624/2565 ลงรับวันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 09.40 น.

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณโครงการแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศล ครบรอบ 30 ปี

หน่วยงานต้นเรื่อง โรงเรียนสว่างวีระวงศ์

ประเภทหนังสือ ขอความอนุเคราะห์

การปฏิบัติ -

หมายเหตุ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

https://drive.google.com/file/d/1rIOA2jxseQXv1IfjaTBOix200WPaypx4/view?usp=sharing

3. เลขลงรับที่ 625/2565 ลงรับวันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น.

เรื่อง การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมาหมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

https://drive.google.com/file/d/1VF4_u3APJn8fffeYfCWIPJwA6VpZpQF7/view?usp=sharing

4. เลขลงรับที่ 626/2565 ลงรับวันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุม คณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสิจค้าและบริการ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ

มอบหมายให้คุณประกอบ ไชยสงคราม รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

https://drive.google.com/file/d/109asTbW2SUijrAHqUl5QJcgF52Y9nzoi/view?usp=sharing

5. เลขลงรับที่ 627/2565 ลงรับวันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น.

เรื่อง ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการอาวีวศึกษาจังหวัด

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ -

หมายเหตุ

มอบหมายให้..รอมอบหมาย..เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

https://drive.google.com/file/d/1SrwxJvgFzIoqPB1ICcuPG9bsM4vUzj3j/view?usp=sharing

6. เลขลงรับที่ 628/2565 ลงรับวันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น.

เรื่อง สรุปรายงานการประชุมคณะทำงานอุทยานธรณีผาชัน สามพันโบก

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ -

หมายเหตุ

มอบหมายให้..รอมอบหมาย..เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

https://drive.google.com/file/d/1vOuu3NQyY4a9RoC-oLSrkAVvPq0aek5_/view?usp=sharing

7. เลขลงรับที่ 629/2565 ลงรับวันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 15.40 น.

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ ในระบบออนไลน์ Zoom Meeting :517 332 0927

มอบหมายให้..รอมอบหมาย..เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

https://drive.google.com/file/d/1iDf_tfVxXjs3c8rGVsz8Qr3G5Sq9ISD2/view?usp=sharing

วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2565

 1. เลขลงรับที่ 630/2565 ลงรับวันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น.

เรื่อง ขอเรียนเชิญเป็นผู้จับรางวัลออมทรัพย์ทวีโชคระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง ธ.ธกส สาขาเขมราฐ

ประเภทหนังสือ เชิญเป็นเกียรติฯ

การปฏิบัติ วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ

มอบหมายให้คุณสันติพงษ์ เจียวิทยนันท์ เป็นผู้เข้าร่วมเป็นเกียรติฯ

https://drive.google.com/file/d/1EP34vleVvfIy-u4-X3TIgLH9GUhfiWrG/view?usp=sharing

2. เลขลงรับที่ 631/2565 ลงรับวันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีปิด การแข่งขันกีฬามกาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20 (20th ASEAN UNIVERSITY GAMES 2022)

หน่วยงานต้นเรื่อง ม.ราชภัฏอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญเป็นเกียรติฯ

การปฏิบัติ วันที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 17.00 น. ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย..เป็นผู้เข้าร่วมเป็นเกียรติฯ

https://drive.google.com/file/d/1aKvpj2gi98t2zmN-H-CnVJa6ABOh0g_G/view?usp=sharing

3. เลขลงรับที่ 632/2565 ลงรับวันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น.

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด สินค้าแสงแรกจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 4

หมายเหตุ ขอรับการสนับสนุนอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมฯ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1oc223NlC0kXvQfhv_bN_6pJdS3kROK1Y/view?usp=sharing

4. เลขลงรับที่ 633/2565 ลงรับวันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ จังหวัดอุบลราชธานี (กรอ.จังหวัด) ครั้งที่ 4/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 4

หมายเหตุ ขอรับการสนับสนุนอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมฯ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/17lg8Aoio5OuL-2i08RtwHHlqeBZEwQag/view?usp=sharing

5. เลขลงรับที่ 634/2565 ลงรับวันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น.

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมหลักสูตรผู้จัดการสวัตกรรม (Certified Innovation Manager CIM)

หน่วยงานต้นเรื่อง ม.อุบลฯ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 4-5 สิงหาคม 2565 ณ จังหวัดนครราชสีมา

หมายเหตุ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1N3DatFhmpR2hnTFLNip-4IvAieYiSk8j/view?usp=sharing

6. เลขลงรับที่ 635/2565 ลงรับวันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น.

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุน

หน่วยงานต้นเรื่อง ม.ราชภัฏอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ ขอความอนุเคราะห์

การปฏิบัติ วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ณ Happinees Stadium UBRU มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

หมายเหตุ น้ำดื่มจำนวน 10000 ขวด ติดต่อนายสหัสวรรษ พันธ์โุม 087-6457136

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1pYQHre15D9xhGt29WMxqwdjJD1sAt8va/view?usp=sharing

วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2565

 1. เลขลงรับที่ 636/2565 ลงรับวันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น.

เรื่อง เรียนเขิญร่วมเป็นเกียติในงานกิจกรรมส่งเสริมการขายการท่องเที่ยวภาคกลางภาคอีสาน Trendy In Love

หน่วยงานต้นเรื่อง ททท.อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา่ 17.30 น. ณ ห้องทับทิมสยาม 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.อุบลราชธานี

หมายเหตุ การแต่งกาย Casual ผ้าพื้นเมือง

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1IesOrzJYlpjKKWTeCruBhB_pKa2Ya8E7/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2565

วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565

 1. เลขลงรับที่ 637/2565 ลงรับวันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีมอบคัมภีร์เฉลิมพระเกียรติ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมี ใน อุภินนมัตถจกถาเฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา่ 09.09 น. ณ วันมณีวนาราม

หมายเหตุ ชุดผ้าไทย / ชุดสุภาพโทนสีฟ้า

สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยสีขาว

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/18HkGNX5p6zYPB3mGs2w6FOCvvfoO36mq/view?usp=sharing

2. เลขลงรับที่ 638/2565 ลงรับวันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด ประจำปี 2565 (จังหวัดอุบลราชธานี)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา่ 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 1 อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1ZJgLvdPwDuE34NVKlRuy-LWfkam1Oiwx/view?usp=sharing

3. เลขลงรับที่ 639/2565 ลงรับวันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 11.30 น.

เรื่อง ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ เพื่อทราบ

หมายเหตุ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1EQruLWPcHRuMy5T2er4r9Xslh_ufpohL/view?usp=sharing

4. เลขลงรับที่ 640/2565 ลงรับวันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาศมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 12 สิงหาคม 2565

เวลา 07.00 น. ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง (หน่วยงานละ 5 คน)

การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย/ชุดสุภาพโทนสีฟ้า

เวลา 17.00 น. ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี

การแต่งกาย : ชุดเครื่องแบบของหน่วยงาน ชุดสูทหอการค้า ติดแม็กเน็ทหอการค้มฯ

หมายเหตุ ผู้ถือพานพุ่มทอง-พุ่มเงิน ให้สวมถุงมือสีขาว/หน้ากากอนามัยสีขาว หรือหน้ากากผ้าสีขาว

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1xWg_lekXwO-H7eelDTAEIsxjAVeld2sS/view?usp=sharing

5. เลขลงรับที่ 641/2565 ลงรับวันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น.

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณโครงการแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศล ครบรอบ 30 ปี

หน่วยงานต้นเรื่อง โรงเรียนสว่างวีระวงศ์

ประเภทหนังสือ เพื่อโปรดพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 05.00-10.00 น. ณ โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ อ.สว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1hafIaCeJP_A0txg4g4QRAbiFU5Z-uvie/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565

 1. เลขลงรับที่ 642/2565 ลงรับวันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 14.30 น.

เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน Grand Opening SCG Home กิจเจริญโฮม (อุบลราชธานี)

หน่วยงานต้นเรื่อง บริษัท กิจเจริญโฮม จำกัด

ประเภทหนังสือ เพื่อโปรดพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 15.00-17.30 น. ณ SCG Home กิจเจริญโฮม จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1j8on0BTyChThwCeU2c8YYkq8AI_92vXl/view?usp=sharing

2. เลขลงรับที่ 643/2565 ลงรับวันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 14.30 น.

เรื่อง การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาชุมชน

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 16.30 น. ณ ทุ่งศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/11FvQMz25N3LdQ184n0rz5XvFKoi2j3wE/view?usp=sharing

วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565

 1. เลขลงรับที่ 644/2565 ลงรับวันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 14.30 น.

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์บันทึกระบบฐานข้อมูลการพัฒนากำลังคนระดับจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2565-2570

หน่วยงานต้นเรื่อง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ สรุปข้อมูลวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ส่งสรุปในวันที่ 22 สิงหาคม 2565

ลิ้งข้อมูล

https://drive.google.com/drive/folders/1Sq3t3DfnuSSGBccx_frZwa62kTSf6tFQ?usp=sharing

แผนพัฒนา

https://docs.google.com/forms/d/1IbtEGXI6qdP0y0ldO9Eb_q-98O7mWlD4ZDGTfyO-elI/edit?usp=sharing

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1A4TCRT8JJELSnKwNemJfh5AX4pke8pnh/view?usp=sharing

2. เลขลงรับที่ 645/2565 ลงรับวันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 14.30 น.

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมชมงาน TIF & FOOD PACK@KHONKAEN

หน่วยงานต้นเรื่อง ดิจิวิว

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที 18-20 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30-18.00 น. ณ ฮอล์ล 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ KICE จังหวัดขอนแก่น

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1vh54ZTOgEc4v9AJvPd1Y31pTYDpBJ0f5/view?usp=sharing

3. เลขลงรับที่ 646/2565 ลงรับวันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 14.30 น.

เรื่อง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ฯ พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที 12 สิงหาคม 2565 เวลา 06.00 น. ณ หอประชุมโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จังหวัดอุบลฯ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/18fGaSQbNbr1ffcjOdFiCX7V-zz3BGYkX/view?usp=sharing

4. เลขลงรับที่ 647/2565 ลงรับวันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 14.30 น.

เรื่อง เชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด-ปิด การอบรมผู้ฝึกสอนมวยไทยระดับ F-B-License ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานกกท.จังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ พิธีเปิดการอบรมวันที 15 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น.

พิธีปิดการอบรมวันที 24 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00 น.

ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา โฮเต็ล แอนด์ กอล์ฟ รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1lK5BX-jEX2pkphOIGXd-qDGt5pIr04YE/view?usp=sharing

5. เลขลงรับที่ 648/2565 ลงรับวันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 14.30 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดอุบลราชธานี (คบจ.) ครั้งที่ 8-2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานคลังจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที 16 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

แบบตอบรับ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXe5HCzEKi5Sjs76r_fxB0gStTRM0K_Zh1HVVDU127bjdjwA/viewform

หนังสือเชิญ

https://drive.google.com/file/d/1XurZ2In2UE72ke9ISKoZ42d7_jhyljgd/view?usp=sharing

6. เลขลงรับที่ 649/2565 ลงรับวันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 14.30 น.

เรื่อง ส่งรายงานการประชุมคณะผู้บริหารคลังประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 7/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานคลังจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1sCys7HpDKZvpSVi_6Ot49QOC_aYpq7tJ/view?usp=sharing

7. เลขลงรับที่ 650/2565 ลงรับวันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 14.30 น.

เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติงานครอบรอบ 36 ปี สปข. 2 สื่อสาร สร้างสุขสู่ชุมชน

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที 11 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแสดง 1 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1sev8lGmRKYRg4e4RllHGUJR70y-rmno_/view?usp=sharing

8. เลขลงรับที่ 651/2565 ลงรับวันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 14.30 น.

เรื่อง เชิญประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี (ด้านโครงสร้าพื้นฐาน)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที 15 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมเทวา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1EJNit2ckS-9Om0Rg114hOFpY57ADkwqj/view?usp=sharing

9. เลขลงรับที่ 652/2565 ลงรับวันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 14.30 น.

เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมพิธีเปิด สถานีไฟฟ้าแรงสูงอุบลราชธานี 3 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแก่งประเทศไทย

หน่วยงานต้นเรื่อง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที 23 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ สถานีไฟฟ้าแรงสูงอุบลราชธานี 3 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บ้านเลขที่ 169 ม.8 บ้านดอนชี ตำบลหนองขอน อ.เมือง จ.อุบลฯ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1r9OeUCUhiL3Pdrhw9JW5BJRKpr0o3oyW/view?usp=sharing

10. เลขลงรับที่ 653/2565 ลงรับวันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 14.30 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center AIC) ครั้งที่ 4-2565 ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ Application Zoom

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที 23 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ App. Zoom

ID:970 1969 2388

Password :577523

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1roHQenI2Ge7jcTLXwvosavQVX_ZKFu9r/view?usp=sharing

11. เลขลงรับที่ 654/6552565 ลงรับวันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 14.30 น.

เรื่อง (นางมยุรี ฐานานุศักดิ์) ขอเชิญประชุมคณะกรรมการฝ่ายสถานที่และพิธีการ ในการจัดงานสัมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 40/ (นายรัฐนินท์ เตชะไชยสิทธิ์) ขอเชิญประชุมคณะกรรมการฝ่ายสถานที่และพิธีการ ในการจัดงานสัมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 40

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ วันที 18 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

654

https://drive.google.com/file/d/1dTi4pEP4wX4wRUKnyZoCJtNlJmmG_vYY/view?usp=sharing

655

https://drive.google.com/file/d/1ieWDg_-nSOszA3V98tltdyMOvKKrSq3h/view?usp=sharing

12. เลขลงรับที่ 656/6552565 ลงรับวันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 14.30 น.

เรื่อง รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี (ด้านโครงสร้างพื้นฐาน) ครั้งที่ 1/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1swwY4P90zp6gH1e5HYExPm_mQ-OVklu0/view?usp=sharing

13. เลขลงรับที่ 657/6552565 ลงรับวันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 14.30 น.

เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ ส่งแบบประเมิน ข้อ 3.3

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1uhXdnwcs4qPR9_dduuaSBTagh8ynmMtb/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565

วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2565

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565

 1. เลขลงรับที่ 658/6552565 ลงรับวันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 09.15 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำงายป่า จังหวัดอุบลราชธานี (คปป.จ.อบ.) ครั้งที่ 2-2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานทรัพยากรธรรมกชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1diYxYuf_S_avQquhv5QZpRjG924zSNxr/view?usp=sharing

2. เลขลงรับที่ 659/6552565 ลงรับวันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น.

เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อรับรองการพัฒนาสู่การเป็นเมือง Smart City กิจกรรม การเพิ่มศักยภาพการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ระยที่ 2 (ครั้งที่ 3)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 201 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หมายเหตุ ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2565

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1fnK3yvroD9vDoe-tnRnfr7uiP6g9fIcp/view?usp=sharing

3. เลขลงรับที่ 660/6552565 ลงรับวันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น.

เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกเอสเอ็มอีเข้าร่วมโครงการสินเชื่อ สร้างโอกาส เสริมสภาพคล่อง SME พ.ศ. 2565 (รอบ2)

หน่วยงานต้นเรื่อง กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ กำหนดการสมัครและคัดเลือก วันที่ 8 สิงหาคม 2565 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2565 เว้นแต่วงเงินสินเชื่อจะหมดก่อน

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1DhweM_DFfgl5sIKVCCyYOdXvxVgVDfp2/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565

 1. เลขลงรับที่ 668/6552565 ลงรับวันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2566-2570

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1KBoixGVf8q_OJ9O-fMwTFo1M3K2_jHsv/view?usp=sharing

2. เลขลงรับที่ 661/6552565 ลงรับวันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00 น.

เรื่อง ขอเเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับนโยบายการเปิดประเทศ (อาสาสมัครท่องเที่ยวไทย)

หน่วยงานต้นเรื่องส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 24-26 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 น. ณ โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น โฮเทล อ.เมือง จ.อุบลฯ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/11XnWJA8LFGuxAngPox2zel4WyF6y7CeQ/view?usp=sharing

3. เลขลงรับที่ 662/6552565 ลงรับวันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00 น.

เรื่อง ตอบรับทำเชิญเป็นที่ปรึกษา

หน่วยงานต้นเรื่องสสปน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1QKE2DhDu-QKLUVQtugSsXmKJudDBeUAi/view?usp=sharing

4. เลขลงรับที่ 663/6552565 ลงรับวันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00 น.

เรื่อง ขอเลื่อนประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี (กรอ.จังหวัด) ครั้งที่ 4/2565

หน่วยงานต้นเรื่องสำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ขั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1Kdk1McUcRDB7UTj9uM8KdVLtmMCVlynE/view?usp=sharing

5. เลขลงรับที่ 664/6552565 ลงรับวันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00 น.

เรื่อง ขอขอบคุณและขอเชิญมอบพิธีเกียรติบัตร

หน่วยงานต้นเรื่องสำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ขั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1ocfeEd-H1XkItQ9eaw0xXMtmweGzd5V3/view?usp=sharing

6. เลขลงรับที่ 665/6552565 ลงรับวันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00 น.

เรื่อง บันทึกการประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย-ลาวระหว่างจังหวัดอุบลราชธาน กับ แขวงจำปาสัก ครั้งที่ 15

หน่วยงานต้นเรื่องสำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/15VUTDgTEmbYJtj7t4-AmAkMSQYmCfJg6/view?usp=sharing

7. เลขลงรับที่ 666/6552565 ลงรับวันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมแข่งขัน กอล์ฟการกุศลชมรมคนพัน.1

หน่วยงานต้นเรื่องสำนักงานชมรมคนพัน 1

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 28 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30 น. ณ สนามกอล์ฟศูนย์พัฒนากีฬา มณฑลทหารบกที่ 22 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

https://drive.google.com/file/d/1r3cPtYjKuDeP2Ap7itd6mABJOJJbL3DG/view?usp=sharing

8. เลขลงรับที่ 667/6552565 ลงรับวันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00 น.

เรื่อง ขอขอบคุณ

หน่วยงานต้นเรื่องม.ราชภัฏอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1qCtmBJBsgjao6jSsN0PcxNlVdXDvjTQu/view?usp=sharing

วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565

 1. เลขลงรับที่ 669/6552565 ลงรับวันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น.

เรื่อง เชิญประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 4-2565

หน่วยงานต้นเรื่องสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1RrmNf3lAAYEv_F8DB3-XsGELr3MOXvbf/view?usp=sharing

2. เลขลงรับที่ 670/6552565 ลงรับวันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น.

เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดตามภารกิจสำคัญ

หน่วยงานต้นเรื่องสำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ ตอบกลับภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2565

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1jCWS2bm900KK5Khrtllp9iprxIlsscbn/view?usp=sharing

3. เลขลงรับที่ 671/6552565 ลงรับวันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น.

เรื่อง การจัดงานมหกรรมการค้าชายแดน ณ จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่องสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ ในวันที่ 19 สิงหาคม 2565

เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องทับทิมสยาม 2 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์

เวลา 13.30-15.00 น. ณ ห้องปทุมชาติ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ หรือทางระบบออนไลน์ Zoom

ID : 930 6449 0036

เวลา 16.00 น. ร่วมพิธีเปิดงานฯ ณ หอประชุมโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลฯ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1wJv6lStNRwHqsVL3aRMbrohYaWZBuAlZ/view?usp=sharing

3. เลขลงรับที่ 672/6552565 ลงรับวันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานอุทยานธรณีผาชัน สามพันโบก ครั้งที่ 2/2565

หน่วยงานต้นเรื่องสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น ณ ห้องประชุมสภา อบจ.อุบลราชธานี ชั้น 3

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1CXQa0mo9-U8G0a-atMyRPOFz8fekpCFd/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565

 1. เลขลงรับที่ 673/6552565 ลงรับวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด (กรอ.กลุ่มจังหวัด)ครั้งที่ 3/25655

หน่วยงานต้นเรื่องสำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ ในวันที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1PpS1Q3hyXsfEaClz4RJUkm2yR4wXq2cm/view?usp=sharing

2. เลขลงรับที่ 674/6552565 ลงรับวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.

เรื่อง การดำเนินทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี ฉบับปี พ.ศ.2566-2570 และกิจกรรมจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงานต้นเรื่องสำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ ในวันที่ 24-26 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

สิงที่ส่งมาด้วย

https://drive.google.com/drive/folders/1nVg6g7XFgaWvFh-gH0O5xq_6lGlojALf?usp=sharing

หนังสือ

https://drive.google.com/file/d/1gcvK5_kreSqqzUl5VmtlOlmRoAApGxv8/view?usp=sharing

3. เลขลงรับที่ 675/6552565 ลงรับวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการพัมนาแรงงานและประสานงานฝึกอาชีจังหวัด (กรพ.ปจ.) ครั้งที่ 2/2565

หน่วยงานต้นเรื่องสำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ ในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30-16.00 น ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

หมายเหตุ ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ID line :0877068115

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/18GmZSaXatWEf5_afWiOYF_zOZLYdu15k/view?usp=sharing

4. เลขลงรับที่ 676/6552565 ลงรับวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.

เรื่อง ขอความร่วมมือประสานผู้แทนภาคธุรกิจในกลุ่มหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมการเจรจาธุรกิจ (Business Matching)

หน่วยงานต้นเรื่อง บริษัท พี.เค.บี. อินเทลลิเจนท์ จำกัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ ในวันที่ 29-30 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00-17.00 น ณ ห้องทับทิบ 2 โรงแรมสุนีย์แกรน จังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1im50xl_LWK4axzNT1cIJaDiQeGexm6AZ/view?usp=sharing

5. เลขลงรับที่ 677/6552565 ลงรับวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสร้างกระบวนการขับเคลื่อนในระดับนโยบาย

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนขีดความสามารถการท่องเที่ยว

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ ในวันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30-16.00 น. ณ โรงแรมสุนีย์แกรน จังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2565 E-mail : [email protected]

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1JlbhYACr1CDgO2IhtkjoocTx4mGD1axm/view?usp=sharing

6. เลขลงรับที่ 678/6552565 ลงรับวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.

เรื่อง ขอขอบคุณและขอเชิญร่วมพิธีมอบเกียรติบัตร

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ ซักซ้อมการปฏิบัติ เวลา 08.00 น.

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1zxXGCXdKdSROz5Q_42e9y3INU1LPpLyR/view?usp=sharing

7. เลขลงรับที่ 679/6552565 ลงรับวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.

เรื่อง ขอขอบคุณ

หน่วยงานต้นเรื่อง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ -

หมายเหตุ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1Lrg0PAKfjmLo17Axe4R69xowX0CjpN3I/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565

 1. เลขลงรับที่ 680/6552565 ลงรับวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 17.00 น.

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.อุบลราชธานี) ครั้งที่ 6-2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ วันที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ -

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1HSkb7k-2GE6eNBakD9qCan27Qmmc8_ck/view?usp=sharing

2. เลขลงรับที่ 681/6552565 ลงรับวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 17.00 น.

เรื่องขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หอกาาค้าไทย ครั้งที่ 4-2565

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 26-29 สิงหาคม 2565 เวลา 07.30 น. (ตามกำหนดการ) ณ โรงแรมตักสิลา อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

หมายเหตุ -

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1JKfp55ImO4brFDv3c5_bNoFTPwThKg4A/view?usp=sharing

3. เลขลงรับที่ 682/6552565 ลงรับวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 17.00 น.

เรื่อง The 77 th anniversary of The National Day of the Socialist Republic of Vietnam

หน่วยงานต้นเรื่อง The conslate genaral of the socialist republic of Vietnam

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 10.30-12.30 น. (ตามกำหนดการ) ณ Mongkutphet Room Kosa Hotel จ.ขอนแก่น

หมายเหตุ -

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1haMqCvTFsEPAVh0Zu3xhZx_dQZZS7tIP/view?usp=sharing

4. เลขลงรับที่ 683/6552565 ลงรับวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 17.00 น.

เรื่อง การทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 พ.ศ. 2566-2570 และจัดทำแผปฏิบัติราชการประจำปีขอบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงานต้นเรื่อง กลุ่มยุทธศาสตร์ การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 25-26 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 น. (ตามกำหนดการ) ณ ห้องจิตตสปา 1 โรงแรมบ้านสวนคุณตา โฮเต็ล แอนด์ กอร์ฟ รีสอร์ต จังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2565 ที่ ID : 0889547601

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/159VRESzMe5k1GujoB_4oyKfm1bGQwrpY/view?usp=sharing

5. เลขลงรับที่ 684/6552565 ลงรับวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 17.00 น.

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาภาคตะออกเฉียงเหนือ ภายใต้แผนพัฒนาเศรษกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่13 (พ.ศ. 2566-2570)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 08.00 น. (ตามกำหนดการ) ณ ห้องออคิดบอลรูม 1 ชั้น 2 โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น

หมายเหตุ ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2565 ที่ E-mail [email protected]

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1rQ0Wlyw063YdT9iWXib--GC6Vjl9cQtg/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565

วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565

วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565

 1. เลขลงรับที่ 685/6552565 ลงรับวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00 น.

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมหลักสูตรผู้จัดการนวัตกรรม (Certified Innovation Manager CIM) รุ่นที่ 4

หน่วยงานต้นเรื่อง ม.อุบลฯ

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 25-26 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. (ตามกำหนดการ) ณ โรงแรมเอดะโขง อ.เขมราฐ จ.อุบลฯ

หมายเหตุ -

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1hlRcfnLRZIHSJ_KHMccRRiq0vHddK4jL/view?usp=sharing

2. เลขลงรับที่ 686/6552565 ลงรับวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00 น.

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม การประชุมเชิงปฏิบัติยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์ในภูมิภาคของไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

หน่วยงานต้นเรื่อง ม.อุบลฯ

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00-16.00 น. (ตามกำหนดการ) ณ Abloom Exclusive Service Apartments

หมายเหตุ

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1fkSfZaYD8D65KV8Nv-AFNiwTRSf9w6Na/view?usp=sharing

3. เลขลงรับที่ 687/6552565 ลงรับวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00 น.

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ 2

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ วันที่ 30 สิงหาคม 2565

หมายเหตุ

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1VNtA--1Q0RIFbEsP7sPtzNjAnUvgFWVM/view?usp=sharing

วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565

 1. เลขลงรับที่ 688/6552565 ลงรับวันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 17.30 น.

เรื่องขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานแสดงสินค้าเกษตรแปรรูปจังหวัดอุบลราชธานี 2022

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลฯ

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 16.00 น. ณ ศูนยืการค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานี(ลานอควาเรียมชั้น1)

หมายเหตุ

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1MpNf9gsUmTfQd5YuibI0pN0RTKwdX4S4/view?usp=sharing

2. เลขลงรับที่ 689/6552565 ลงรับวันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 17.30 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า ตลาดนัดชายแดนเขมราฐ 2022

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลฯ

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 17.00 น. ณ ลานดอกจาน (หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเขมราฐ) อ.เขมราฐ จ.อุบล

หมายเหตุ

มอบหมายให้คุณสันติพงษ์ เจียวิทยนันท์ รองประธานหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1XLJNvRwn4ekAm7YJn7JRoGESovue8x4J/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565

 1. เลขลงรับที่ 690/6552565 ลงรับวันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อการรายงานผลประเมินศักยภาพทางนวัตกรรมของเมือง

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานสวัตกรรมแห่งชาติ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ผ่านการประชุมออนไลน์ Zoom

https://cmu-th.zoom.us/j/94221993608

Meeting ID 942 2199 3608

หมายเหตุ ประธานหอการค้าฯ

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1QG6LznRshsQ5c7v41veOpl54d9FOzdjD/view?usp=sharing

2. เลขลงรับที่ 691/6552565 ลงรับวันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อการรายงานผลประเมินศักยภาพทางนวัตกรรมของเมือง

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานสวัตกรรมแห่งชาติ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ผ่านการประชุมออนไลน์ Zoom

https://cmu-th.zoom.us/j/94221993608

Meeting ID 942 2199 3608

หมายเหตุ ประธาน YEC

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1JDGqGrbm8YlPJobrjc3oiZTAAko5875F/view?usp=sharing

3. เลขลงรับที่ 692/6552565 ลงรับวันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อเตรียมการจัดสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 40

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชานี

หมายเหตุ เรียนเชิญทุกฝ่ายเข้าร่วมประชุม

ส่งข้มมูลแต่ละฝ่ายให้สำนักงานจังหวัดภายในวันที่ 5 กันยายน 2565

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1VjEqwxFQn0fegHcPm0cn_EOtKICY8GHO/view?usp=sharing

4. เลขลงรับที่ 693/6552565 ลงรับวันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.

เรื่อง ตอบรับคำเชิญเป็นที่ปรีกษา

หน่วยงานต้นเรื่อง สสปน.

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ -

หมายเหตุ -

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1pLnSg2H7IwmE1w7LJOzkuWAsWo9Lx-H5/view?usp=sharing

5. เลขลงรับที่ 694/6552565 ลงรับวันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.

เรื่อง ร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “Belt & Road Initiatives and EEC connectivity for the future”

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้อง Activity Hall ชั้น 1 อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศ

ผ่าน Join Zoom Meeting ที่

https://zoom.us/j/98683117927?pwd=UHI1VDlIMlhjTGFWZHFaTDlOM01aZz09

Meeting ID: 986 8311 7927

Passcode: 30082022

หมายเหตุ สนใจเข้าร่วมลงทะเบียนผ่านลิงก์: https://bit.ly/3QYf9zD

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า คุณพัช ไชยสงคราม ประธาน YEC คุณวิศาล พิริยะกิจไพบูลย์ เลขา YECเป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1kIxWi2bzNUkMu2HOgWzzJesDAuQrB7wa/view?usp=sharing

6. เลขลงรับที่ 695/6552565 ลงรับวันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00 น.

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุม

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนประสานงานเขตสุขภาพที่ 10

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม 2 ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์

หมายเหตุ -

มอบหมายให้..รอมอบหมาย..เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/19j0CYNodVsIMZGfIPD6Ce7gnWjANRNwe/view?usp=sharing

7. เลขลงรับที่ 696/6552565 ลงรับวันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00 น.

เรื่อง ขอเชิญงานสัมนาวิชาการประจำปี 2565

หน่วยงานต้นเรื่อง ธ.แห่งประเทศไทย

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องออคิดบอลรูม2-3 โรงแรมพลูแมน ราชา ออคิด อ.เมือง จ.ขอนแก่น

หมายเหตุ ส่งแบบตอบรับวันที่ 24 สิงหาคม 2565

https://www.bot.or.th/App/BOTEvent/Register/Y20220806001O.html

มอบหมายให้..รอมอบหมาย..เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1qBUU2o6RMJMwbSWEYZeHVheh4Ji31G9X/view?usp=sharing

8. เลขลงรับที่ 697/6552565 ลงรับวันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมการจัด งานเชิดชูเกียรติและรำลึกหม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา ท.จ. ประจำปี พ.ศ. 2565 (ปีที่ 15)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานกองทุนเครือข่ายแห่งบุญฯ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ

หมายเหตุ -

มอบหมายให้คุณพริ้งพิศ วังทอง รองประธานอาวุโส เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1_DJrkIufEtg-vO7gZFfzTHietxFyHkwH/view?usp=sharing

9. เลขลงรับที่ 698/6552565 ลงรับวันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรม Kick off โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ วันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

หมายเหตุ -

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1s53r2SUjP3RDCHSl8uCZngrdQ_Ch5yTD/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565

 1. เลขลงรับที่ 699/6552565 ลงรับวันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00 น.

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศและประชาสัมพันธ์

หน่วยงานต้นเรื่อง ท่าอากาศยานอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ -

หมายเหตุ -

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/15dGeBhrzDa9fJZIHB-DUsOdIvy0rIfvc/view?usp=sharing

2. เลขลงรับที่ 700/6552565 ลงรับวันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00 น.

เรื่อง เชิญประชุมคณะอนุกรรมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เท่าทันสื่อในเด็กและเยาวชน สมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1-2565

หน่วยงานต้นเรื่อง กลุ่มงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมราชวงศา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ เชิญท่าน(อนุกรรมการ) เข้าร่วม

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/16o8SRW4hVfo7JBPOX4gQs4pR1LTlcHyS/view?usp=sharing

3. เลขลงรับที่ 701/6552565 ลงรับวันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00 น.

เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมพิธีเปิดงาน Best Product Connect Expo 2022

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 17.00 น. ณ สนามศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หลังเก่า) อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

หมายเหตุ ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/16o8SRW4hVfo7JBPOX4gQs4pR1LTlcHyS/view?usp=sharing

4. เลขลงรับที่ 702/6552565 ลงรับวันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00 น.

เรื่อง เชิญร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนิน โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ -

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1hd7HtmFqjW539Yu9ybJOnA3Sbym9dQfw/view?usp=sharing

5. เลขลงรับที่ 703/6552565 ลงรับวันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ การจัดงานาสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 40

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2

หมายเหตุ

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1E5T9r4qSjb7F1b8Nv7ncGh1RhfwplX08/view?usp=sharing

6. เลขลงรับที่ 704/6552565 ลงรับวันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00 น.

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนและการพัฒนากีฬาเซปักตะกร้อจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง ชมรมผู้ตัดสินเซปักตระกร้ออุบลฯ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 3-4 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ โดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

หมายเหตุ

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1pH-800gX-QvwKFdCSzcnBl9F_e9n-Ja7/view?usp=sharing

7. เลขลงรับที่ 705/6552565 ลงรับวันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00 น.

เรื่อง ขอเรียนเชิญเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ (หลวงพอใหญ่แสนถาวร)

หน่วยงานต้นเรื่อง วันแสนถาวร ต.ไพบูลย์ อ.น้ำขุ่น จ.อุบลฯ

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ -

หมายเหตุ

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1QT-1kazIq593Su_MAq1y9XQNjbNwvVl0/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2565

วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565

 1. เลขลงรับที่ 706/6552565 ลงรับวันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญ บริษัท เจริญพัฒนา อาเขต จำกัด

หน่วยงานต้นเรื่อง บริษัท เจริญพัฒนา อาเขต จำกัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณลานกิจกรรม หน้โซน 6/D

หมายเหตุ

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1UVyry-9TLQxa3Wmr8oWJeQOtUFZTNI1B/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565

วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565

 1. เลขลงรับที่ 707/6552565 ลงรับวันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00 น.

เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวการจัด Ubon Art Fest 2022 และพิธีเปิดงานอุบลอีทแอนด์อาร์ตเฟส 2022 (Ubon Art Fest 2022)

หน่วยงานต้นเรื่อง Ubon Art Fest 2022

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 3 กันยายน 2565 เวลา 17.30-19.00 น. ณ ศูนย์การค้า Y-Square Food Mall

หมายเหตุ

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1UINMyz5Hzzmc1wZOuPY4sVl0M56gCOPE/view?usp=sharing

2. เลขลงรับที่ 708/6552565 ลงรับวันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00 น.

เรื่อง แจ้งมติเวียนการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการเกตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.) อุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง กลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ

หมายเหตุ ส่งภายวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ที่ ID: pinmanwong

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/145wkPtekAx4_usNxt9GFPOcR0WXr3qkd/view?usp=sharing

3. เลขลงรับที่ 709/6552565 ลงรับวันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00 น.

เรื่อง ขอเชิญเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ ปั่นสองล้อ เยือนชุมชน ชมวัฒนธรรมท้องถิ่น (Bike Tour De Ubonratchathani New Normal) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงาน กกท.จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 4 กันยายน 2565 เวลา 08.00 น. ณ วัดโขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลฯ

หมายเหตุ ส่งภายวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ที่ ID: pinmanwong

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1JvKOZln2QSsx8DT56gVzmH0TZNeYa3jF/view?usp=sharing

4. เลขลงรับที่ 710/6552565 ลงรับวันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/14eRkK5LxA7GtygwN438Lt1SbfA6CE7Yt/view?usp=sharing

5. เลขลงรับที่ 711/6552565 ลงรับวันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00 น.

เรื่องแจ้งเลื่อนกำหนดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึดอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 22565

หน่วยงานต้นเรื่อง สพร.7 อุบลฯ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม อาคารอำนวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 จังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

เอกสารประกอบการประชุม

https://drive.google.com/drive/folders/1Sq3t3DfnuSSGBccx_frZwa62kTSf6tFQ?usp=sharing

หนังสือเชิญ

https://drive.google.com/file/d/1zXf2rNP1IhbPEhtQ60154hHkm_MH4MMF/view?usp=sharing

6. เลขลงรับที่ 712/6552565 ลงรับวันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00 น.

เรื่อง ขอส่งสำเนาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยุ่งยืนด้านการศึกษา SDG4 จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ -

หมายเหตุ

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/12Swi5AFkX_3UUJiwK-2TLyBAatHUwZjL/view?usp=sharing

7. เลขลงรับที่ 713/6552565 ลงรับวันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00 น.

เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์งานแสดงสินค้า Food & Hospitality Thailand 2022

หน่วยงานต้นเรื่อง

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ -

หมายเหตุ

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/19Ofx6BDk7Tmg6mh0aHgbQnS7eUsPz5G9/view?usp=sharing

8. เลขลงรับที่ 714/6552565 ลงรับวันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00 น.

เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม

หน่วยงานต้นเรื่อง

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 17-27 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น.

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมท่านละ 38,000 บาท

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1VTfdqCWd0sYkL_Lv1evXPTn0MUr4bWnV/view?usp=sharing

9. เลขลงรับที่ 715/6552565 ลงรับวันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 12.00 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมสรุปการทบทวนแผนฯ คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก)

หน่วยงานต้นเรื่อง

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1mheIrZAE1a6oYEq3AIRh1HJQnOmDge6e/view?usp=sharing

10. เลขลงรับที่ 715/6552565 ลงรับวันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น.

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัด ครั้งที่ 2-2565

หน่วยงานต้นเรื่อง

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

ระเบียบวาระการประชุม

https://drive.google.com/drive/folders/1iI6K-SXg1nSi5FlOCIfWJKezS_2YuBt-

รายงานการประชุม

https://drive.google.com/drive/folders/1f2skMF2WQibeYSxiRNXcGR-jsJUYWVn8

แบบตอบรับ

https://forms.gle/cb3VBrgbyt1c4Ndz7

ร่าง แผนพัฒนาสถิติฯ 2566-2570

https://drive.google.com/drive/folders/1xXjCPgRlzveG-8Ui2vFEYnQUZq2z3tH1

หนังสือเชิญ

https://drive.google.com/file/d/1QrItvYWPYM-oLgxPKV6cy12wPK_WU6lM/view?usp=sharing

8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!