ประจำเดือน กันยายน 2565 สมุดลงรับ หนังสือเข้า และออก ของหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี


2022-08-29 11:29

จำนวนครั้งที่อ่าน : 137

ลักษณะหนังสือที่ควรทราบ1. หนังสือภายนอก 2. หนังสือภายใน 3. หนังสือประทับตรา 4. หนังสือสั่งการ (ค าสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ) 5. หนังสือประชาสัมพันธ์ (ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว) 6. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ท าขึ้นหรือรับไว้เป็หลักฐานในราชการ (หนังสือรับรอง รายงานการประชุม บันทึก และ หนังสืออื่น)

วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565

 1. เลขลงรับที่ 717/6552565 ลงรับวันที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว

หน่วยงานต้นเรื่อง ปาครองจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมเทวา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ ผ่านระบบ Zoom

Meeting ID: 662 241 3400

Passcode: 5555

มอบหมายให้คุณพิมพ์ชนก พิริยะกิจไพบูลย์ กรรมการ เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1S1nI2TByunuMkIIt72bG6ZgRH-Em5Fox/view?usp=sharing

2. เลขลงรับที่ 717/6552565 ลงรับวันที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น.

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญร่วมงาน ช้อปของเด่น กินของดี ที่มาระแม ครั้งที่ 8

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณตลาดมาระแม ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ

มอบหมายให้..รอมอบหมาย..เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1qFYEa5ULUbK3A8_VVc0sM1rTXckmWeeH/view?usp=sharing

3. เลขลงรับที่ 720/6552565 ลงรับวันที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น.

เรื่อง แจ้งเลื่อนการประชุมสรุปการทบทวนแผนฯ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ วันที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ

มอบหมายให้..รอมอบหมาย..เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/11BFcqFTtPFTbeDo-ztflSWWKOfPZaU5A/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565

 1. เลขลงรับที่ 721/6552565 ลงรับวันที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 11.02 น.

เรื่อง เชิญร่วมประชุมเตรียมความพร้อม โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ วันที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ

มอบหมายให้..รอมอบหมาย..เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1Sh5tICelL7CXXK9-TAsr9qgepWvh_QvV/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565

วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565

วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565

 1. เลขลงรับที่ 722/6552565 ลงรับวันที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 07.55 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการด้านการจัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน ในการจัดงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 40

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ

มอบหมายให้คุณพองาม ปรีดาสันติ์ รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1UDfZaiNBwTcAxvHF263pFdpmK-BaFZQO/view?usp=sharing

2. เลขลงรับที่ 723/6552565 ลงรับวันที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 07.55 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุม คณะกรรมการบริหารโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งที่ 3/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง ม.อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ

หมายเหตุ

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1zwnyovkGSNeOJ3JLZ9JNT-ZmorWkszuk/view?usp=sharing

3. เลขลงรับที่ 724/6552565 ลงรับวันที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในอยุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ 2

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ 2

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/18cKb9wUESO1qxRn03zIkRSBRKtRCPkX6/view?usp=sharing

4. เลขลงรับที่ 725/6552565 ลงรับวันที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น.

เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดตามภารกิจสำคัญ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ ส่งภายในวันที่ วันที่ 26 กันยายน 2565

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1PPg2xrzbtcAPXSj9clWu_rLJ71CWtfiz/view?usp=sharing

แบบสอบถามความพึงพอใจ

https://forms.gle/tvMhSc5QX8BcUwAT7

4. เลขลงรับที่ 726/6552565 ลงรับวันที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมออกพื้นที่งานสัมมนาวงการอสังหาริมทรัพย์อุบล Ubon Property Seminar 2022

หน่วยงานต้นเรื่อง อุบลน่าอยู่

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องทับทิมสยาม 4-5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อุบลราชธานี

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1-5N0gelWiCXX2n_cVNLUtK_bqV9tBwIb/view?usp=sharing

5. เลขลงรับที่ 727/6552565 ลงรับวันที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น.

เรื่อง ผลการพิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ในประเด็นการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1KdL9hcFs0scNuo4nmq5Ty-5xCGgBBEoP/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565

 1. เลขลงรับที่ 728/6552565 ลงรับวันที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อถอดบทเรียนการดำเนินงาน One Home จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ โรงแรมรีเจนท์ ต.ในเมือง จ.อุบลราชธานี

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1fgYayK2qsvBDuVngoZFBYjIWSmoroVrh/view?usp=sharing

2. เลขลงรับที่ 729/6552565 ลงรับวันที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมการจัดงานเชิดชูเกียรติและรำลึก หม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา ท.จ. ประจำปี 2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี (ชั้น 2) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ

มอบหมายให้คุณพริ้งพิศ วังทอง รองประธานอาวุโส เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1YIPryIEPkZPbzjy0xzn7Izs_tKmDsW4a/view?usp=sharing

3. เลขลงรับที่ 730/6552565 ลงรับวันที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น.

เรื่อง การดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2566-2570 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2567

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1Q8Web38aAorfwLU7eFw3NUNe__xjJtep/view?usp=sharing

4. เลขลงรับที่ 731/6552565 ลงรับวันที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น.

เรื่อง เชิญประชุมเพื่อเตรียมการจัดการแข่งขัน อีแกท ยกน้ำหนักเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2565 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงาน กกท.จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการ มหาวิทยลัยราชภัฏอุบลราชธานี

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1y8mmdH7T3tjWMxTD0Dr_uoRDeg5H6Re0/view?usp=sharing

5. เลขลงรับที่ 732/2565 ลงรับวันที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น.

เรื่อง ประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ บ้านซะซอม ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1B_LsOlj6QQ3CdWvKf-sqhZsujVUpHsc5/view?usp=sharing

6. เลขลงรับที่ 733/2565 ลงรับวันที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น.

เรื่อง เชิญประชุมประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นร่างการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 พ.ศ.2566-2570

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1glmCek1EV3sypzo7TK0GS1BVKjcjh5wq/view?usp=sharing

วันพุธที่ 7 กันยายน 2565

 1. เลขลงรับที่ 734/6552565 ลงรับวันที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น.

เรื่อง แจ้งเลื่อนวันประชุมเพื่อเตรียมจัดงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 40

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1_aUSsixTOkCpczVG00GcFMBc7IpEBRdB/view?usp=sharing

2. เลขลงรับที่ 735/2565 ลงรับวันที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น.

เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกอาสาสมัคร YEC Volunteer งาน APEC CEO Summit 2022

หน่วยงานต้นเรื่อง หอไทย

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1-hx6trSsSDJkstz7YFsc-ttzuV6nr14l/view?usp=sharing

3. เลขลงรับที่ 736/6552565 ลงรับวันที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น.

เรื่อง ขอขอบคุณที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565ของจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ประเภทหนังสือ ขอบคุณ

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1WRrY-v0PWmfEwAtC2EU_8AzpkU24ODLd/view?usp=sharing

4. เลขลงรับที่ 737/2565 ลงรับวันที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 11.00 น.

เรื่อง เชิญปรชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดอุบลราชธานี (ก.ช.ภ.จ.อบ.)

หน่วยงานต้นเรื่องสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1GUVEWVVfKiPiNNJWOUNCdtIMiIaM4z4Q/view?usp=sharing

5. เลขลงรับที่ 738/2565 ลงรับวันที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี (กรอ.จังหวัด) ครั้งที่ 5/2565)

หน่วยงานต้นเรื่องสำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ระบบออนไลน์ Webex (รอลิ้งค์)

หมายเหตุ ส่งประเด็นและสาระสำคัญภายในวันที่ 8 กันยายน 2565

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1sGCDnjjVCr0smA3Y7G26jrXSE6WoS_Gt/view?usp=sharing

6. เลขลงรับที่ 739/2565 ลงรับวันที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น.

เรื่อง ร่างแผนปฏิบัติการการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) พื้นที่ตำบลทุ่งเทิง และตำบลนากระแซง อ.เดชอุดม จ.อุบล

หน่วยงานต้นเรื่องสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ -

หมายเหตุ -

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1XIqVGVE2Wr3nUSFQmIlDfJs4FlbLfv29/view?usp=sharing

7. เลขลงรับที่ 740/2565 ลงรับวันที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมการสัมมนารับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงข่ายรถไฟให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงพื้นที่ทั่วประเทศและรับรองการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบได้อย่างไร้รอยต่อ

หน่วยงานต้นเรื่อง กรมการขนส่งทางราง

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ วันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมณัฐพงษ์ แกรนด์ โรงแรมณัฐพงษ์ แกรนด์ จังหวัดหนองบัวลำภู หรือเข้าร่วมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลิ้งประชุม

https://zoom.us/j/5988072921?pwd=UkRKOHNjSWl0ZVZLcGx3UWlSK1dWUT09

ส่งแบบตอบรับ

https://forms.gle/t77xDKbd8omiMV5S9

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1ScNU4aUFV_Gjy6p5V_4QCK90tkOvK-3i/view?usp=sharing

8. เลขลงรับที่ 741/2565 ลงรับวันที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น.

เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมประชุมกิจกรรมสร้างเครือข่ายและระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อสังคม

หน่วยงานต้นเรื่อง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 17.00-21.00 น. ณ ร้านอาหาร ชมจันทร์ จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1ySO5a8OWXcYCLOprWYM4SnA1Hh-KvdsE/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565

 1. เลขลงรับที่ 742/2565 ลงรับวันที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 10.30 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด (คทช.) จังหวัดอุบลราชธานีภายใต้อนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 4/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลฯ

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1SuFAQIq9FQmjehvoE8VMCZxnxl-gtTfm/view?usp=sharing

ระเบียบวาระการประชุม

https://qrs.ly/7qe3i8p

แบบตอบรับ

https://qrs.ly/ffdlwud

2. เลขลงรับที่ 743/2565 ลงรับวันที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 10.30 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการอาหารจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 3 อาคาร 3 ชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1nbXDI-k8Yg7x2Hhj_90PBhI0TGCMqP4r/view?usp=sharing

3. เลขลงรับที่ 744/2565 ลงรับวันที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 10.30 น.

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศและประชาสัมพันธ์

หน่วยงานต้นเรื่อง ท่าอากาศยานอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1qnFileMm_UpcehH2osOolr7HrjZtJvXI/view?usp=sharing

4. เลขลงรับที่ 745/2565 ลงรับวันที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 10.30 น.

เรื่อง การรายงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน คณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนฯ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ Webex

หมายเหตุ นำส่งเอกสารและ POWER POINT ภายในวันที่ 8 กันยายน 2565

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/11X9Mb3rcN4KxjvkrU9x1-VYAIlziAmU2/view?usp=sharing

5. เลขลงรับที่ 746/2565 ลงรับวันที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 15.30 น.

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม สภาผู้แทนราษฎร

หน่วยงานต้นเรื่อง คณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ เทศบาลนครอุบลราชธานี

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1JfXvPMIRfxNU6nIyotZfCXlKbCWW7izp/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565

 1. เลขลงรับที่ 748/2565 ลงรับวันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 11.30 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานร่วมภาครัฐและภาคเอกชนเพื่ออำนวยความสะดวกในการนำเข้า-ส่งออก (ครอ.)

หน่วยงานต้นเรื่อง ด่านศุลกากรช่องเม็ก

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 09.30-12.00 น. ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meeting

Meeting ID : 694 949 7511

Passcode : Ch586

มอบหมายให้คุณฤทธิ์พันธ์ สัณฑมาศจิรวัส รองประธานหอการค้าจ.อุบล/ประธานหอฯอ.สิรินธร เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1VAiFxq-tQTr2qgE5jzdrEkcQve1Y5fQ9/view?usp=sharing

2. เลขลงรับที่ 749/2565 ลงรับวันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 11.30 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี (กรอ.จังหวัด) ครั้งที่ 6-2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ ส่งประเด็น ภายในวันที่ 15 กันยายน 2565

มอบหมายให้..รอมอบหมาย..เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1IbGSzb1r8K0Ph6gxRRK1pNWTD-aniqdh/view?usp=sharing

3. เลขลงรับที่ 750/2565 ลงรับวันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 11.30 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดอุบลราชธานี (คบจ.) ครั้งที่ 9/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานคลังจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเขมโขง โรงแรมแลโขง ต.เขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 19 กันยายน 2565

มอบหมายให้..รอมอบหมาย..เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1QBRHsd1Q1DPXfKKRPfXfijm6Jjcz5KHG/view?usp=sharing

แบบตอบรับ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXe5HCzEKi5Sjs76r_fxB0gStTRM0K_Zh1HVVDU127bjdjwA/viewform

4. เลขลงรับที่ 751/2565 ลงรับวันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 11.30 น.

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน จังหวัดอุบลราชธานีและนายอำเภอ ประจำเดือนกันยายน 2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 4

หมายเหตุ ส่งข้อมูลเข้าประชุม

https://me-qr.com/VZE38rn

มอบหมายให้..รอมอบหมาย..เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/168B8z12_C4l6uR5VlTvF9vmhmpHuMaxs/view?usp=sharing

5. เลขลงรับที่ 752/2565 ลงรับวันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 11.30 น.

เรื่อง ขอเสนอวิทยากรบรรยายการอบรมสัมมนาขององค์กร

หน่วยงานต้นเรื่อง บ.ดิจิต พาวเวอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้..รอมอบหมาย..เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1FYFsTbT1mfrArKzHWuBmgYWT-Z8IpyNl/view?usp=sharing

6. เลขลงรับที่ 753/2565 ลงรับวันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 11.30 น.

เรื่อง การจัดงาน มหกรรมสินค้าเกษตรแปรรูป สินค้านวัตกรรม Young Smart Farmer กลุ่มโขง ชี มูล

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานเกษตรจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ วันที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณสนามซาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หลังเก่า) หรือลานขวัญเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ

มอบหมายให้..รอมอบหมาย..เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1VIMC8M1g8rw-Zk_otctY9IyOyumBOjuS/view?usp=sharing

7. เลขลงรับที่ 754/2565 ลงรับวันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 11.30 น.

เรื่อง ขอส่งสรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด สินค้าแสงแรกจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแจ้งกลับภายในวันที่ 15 กันยายน 2565

มอบหมายให้..รอมอบหมาย..เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1mbH0pYuipiD1zniTAB1a3FipyIvhx4ho/view?usp=sharing

สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการ

https://me-qr.com/EzznGOE

8. เลขลงรับที่ 755/2565 ลงรับวันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 11.30 น.

เรื่อง การจัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระและทำสมธิก่อนการประชุมคณะกรมการจังหวัดอุบลฯ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ วันที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 4

หมายเหตุ จัดทำวีดิทัศน์คำสอนหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ความยาวไม่เกิน 1 นาที ความละเอียดภาพ 720 พิกเซล ประกอบการทำสมาธิก่อนเข้าการประชุม

มอบหมายให้..รอมอบหมาย..เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1rXDMAFTN8O0c0LgAqin2gSfYIPUh6Ax7/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565

วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2565

วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565

 1. เลขลงรับที่ 756/2565 ลงรับวันที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น.

เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสเปิดอาคารที่ทำการแห่งใหม่

หน่วยงานต้นเรื่อง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

ประเภทหนังสือ เชิญเป็นเกียรติ

การปฏิบัติ วันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. ณ อาคารเลขที่ 145 หมู่ 10 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

หมายเหตุส่งแบบตอบรับ

https://forms.gle/u95fsqjzQyajqXXJ7

มอบหมายให้..รอมอบหมาย..เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1JtSrfBv7CYIRuvteo4S5hmUvGXNVZFjJ/view?usp=sharing

2. เลขลงรับที่ 757/2565 ลงรับวันที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมออกพื้นที่งานสัมมนาวงการอสังหาริมทรัพย์อุบล Ubon Preperty Seminar 2022

หน่วยงานต้นเรื่อง อุบลน่าอยู่

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องทับทิมสยาม 4-5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จ.อุบลราชธานี

หมายเหตุ

มอบหมายให้..รอมอบหมาย..เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1aqMzwUcuSkCV891zJYq10jr8AMZPQIr1/view?usp=sharing

3. เลขลงรับที่ 758/2565 ลงรับวันที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น.

เรื่อง เชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างข้อเสนอมติสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2565

หน่วยงานต้นเรื่อง กลุ่มงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องทับทิม โรงแรมเนวาด้าคอนเวนชั่น อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

หมายเหตุ

มอบหมายให้..รอมอบหมาย..เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1-hyhEfj514lXiYLhVH_TJ2R6jqrlKXgZ/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 13 กันยายน 2565

 1. เลขลงรับที่ 759/2565 ลงรับวันที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีปล่อยขบวนคาราวาน พาณิชย์ ลดราคา Lot จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 08.39 น. ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางหลังเก่า จังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ

มอบหมายให้..รอมอบหมาย..เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1yrCUW7c4kigceHj-5zfpnoPY1N9NmLTE/view?usp=sharing

2. เลขลงรับที่ 760/2565 ลงรับวันที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หน่วยงานต้นเรื่อง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ ครั้งที่ 1 วันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 08.30-12.30 น. ณ โรงแรมพลอยพาเลช อ.มุกดาหาร จ.มุกดาหาร

https://us06web.zoom.us/j/87943873169

Meeting ID : 879 4387 3169

ครั้งที่ 2 วันที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30-12.30 น. ณ โรงแรมพลอยพาเลช อ.มุกดาหาร จ.มุกดาหาร

https://us06web.zoom.us/j/89352209807

Meeting ID : 893 5220 9807

หมายเหตุ

มอบหมายให้..รอมอบหมาย..เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1XDrtBsqhdMPd1LHY-ln2gSAG-8MeCQ29/view?usp=sharing

3. เลขลงรับที่ 761/2565 ลงรับวันที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น.

เรื่อง ขอเชิญอบรมสัมมนาจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและเครื่องข่ายท่องเที่ยวในพื้นที่เพื่อความยั่งยืน

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 09.00-16.00 น. ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟแอนด์รีสอร์ท อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

หมายเหตุ

มอบหมายให้..รอมอบหมาย..เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/101r9BvyEUx8vb73AoFfzxFP1KGHvOiFd/view?usp=sharing

4. เลขลงรับที่ 762/2565 ลงรับวันที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น.

เรื่อง บันทึกความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ พัฒนา ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดภาวะโลกร้อน

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ -

หมายเหตุ

มอบหมายให้..รอมอบหมาย..เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1HGu0zyre-hlIdCwEMpVX4VTcRLbWQW8r/view?usp=sharing

วันพุธที่ 14 กันยายน 2565

 1. เลขลงรับที่ 763/2565 ลงรับวันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุมเตรียมงานฯ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ วันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสินเจิมสิริ สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 2 จังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ

มอบหมายให้เป็น คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/15kggfc6aVaqpHtJKh_wlxCgel5HQbu41/view?usp=sharing

2. เลขลงรับที่ 764/2565 ลงรับวันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมเทวา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ

มอบหมายให้เป็น คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1DDsHonRvVHTi7bsKKKvNSsIKf5LLKZxw/view?usp=sharing

3. เลขลงรับที่ 765/2565 ลงรับวันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการฝ่ายสถานที่และพิธีการ ในการจัดงานาสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 40

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ

มอบหมายให้เป็น คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/11x0h-av8g1CPCwgBuBfxTToCqNR7ilpJ/view?usp=sharing

4. เลขลงรับที่ 766/2565 ลงรับวันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานในพื้นที่ SME โดดเด่น ภายใต้งานศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service Center OSS)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 08.30-14.30 น. ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรดอนชาดพืชปลอดภัย ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลฯ

หมายเหตุ ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 22 กันยายน 2565

มอบหมายให้เป็น คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1Zt906vDrGpYpbxvaciTYZtH1l31t8KT2/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565

 1. เลขลงรับที่ 767/2565 ลงรับวันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร)

หน่วยงานต้นเรื่อง กกร.กลุ่มจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 18 กันยายน 2565

มอบหมายให้เป็น คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1rUqwHIqBaW629lqQzTgIjXnMrtIUxGkm/view?usp=sharing

2. เลขลงรับที่ 768/2565 ลงรับวันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น.

เรื่อง ขอนัดหมายเข้าพบเพื่อประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการขับเคลื่อนอุทยาธรณีผาชัน สามพันโบกจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมมาศ ชั้น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ

มอบหมายให้เป็น คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1meVnLrAArwVGyS25Qpf45N2g8Qg1RjtD/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565

 1. เลขลงรับที่ 769/2565 ลงรับวันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 15.30 น.

เรื่อง เชิญประชุมคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูล และการขอให้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2-2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากกลางจังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ

มอบหมายให้เป็น ..รอมอบหมาย.. ผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1dmalV8NCnumXjrTQmTPKdaAKckwTLZQG/view?usp=sharing

2. เลขลงรับที่ 770/2565 ลงรับวันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 15.30 น.

เรื่อง เชิญประชุมคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูล และการขอให้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2-2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมโกมุท ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

หมายเหตุ

มอบหมายให้เป็น ..รอมอบหมาย.. ผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1ql4cAFnAWBe-kIrTMAkGnWzO8ZANopi6/view?usp=sharing

3. เลขลงรับที่ 771/2565 ลงรับวันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 15.30 น.

เรื่อง แจ้งเลื่อนวันประชุมเพื่อเตรียมงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 40

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ

มอบหมายให้เป็น ..รอมอบหมาย.. ผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1Z23gaedK5yTlOjeHLgP9BfTSGmLVMhk0/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565

วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565

 1. เลขลงรับที่ 772/2565 ลงรับวันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 14.30 น.

เรื่อง เชิญประชุมการพัฒนาผลิตภัณฑ์แสงแรก สินค้าที่ระลึกจังหวัด และการพัฒนาตลาดออนไลน์โครงการช้อปของเด่น กินของดี ที่ตลาดมาระแม

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมPOC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้เป็น คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า ผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1nY-CclhBSsZ48zJpLtTCZcBktMQYJQXW/view?usp=sharing
 1. เลขลงรับที่ 773/2565 ลงรับวันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 14.30 น.

เรื่อง ประชาสัมพันธ์กิจกรรม มาตรฐานการบริการและสถานบันเทิงปลอดภัย และ มาตรฐานโรงแรมและสถานที่จัดประชุมสัมมนาปลอดภัย

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ ประชาสัมพันธ์

มอบหมายให้เป็น ..รอมอบหมาย.. ผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1L1B1h_V-7CZ3iKLBLPV2O_12Cu2-NkeA/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565

 1. เลขลงรับที่ 774/2565 ลงรับวันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีรับมอบเกียรติบัตรหน่วยงานเจ้าภาพหลักจัดงานเทศกาล ช้อปของเด่น กินของดี ที่มาระแม

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญเป็นเกียรติ

การปฏิบัติ วันที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 07.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 4

มอบหมายให้เป็น ..รอมอบหมาย.. ผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1Wehbo0nmbTV2nqy7GsyTkveI7WtOWdnE/view?usp=sharing

2. เลขลงรับที่ 775/2565 ลงรับวันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ประเภทหนังสือ เชิญเป็นเกียรติ

การปฏิบัติ วันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 4

มอบหมายให้เป็น ..รอมอบหมาย.. ผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1sdKXzvZBYxYAIf2Er_hhO1QpIafadF9t/view?usp=sharing

วันพุธที่ 21 กันยายน 2565

 1. เลขลงรับที่ 776/2565 ลงรับวันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น.

เรื่อง ขอคววามร่วมมือทบทวนแผนและผลพัฒนากำลังคนจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2565 และแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดอุบลราชธานี พ.ส. 2566-2570

หน่วยงานต้นเรื่อง สถาบันพัฒฝีมือแรงงาน จ.อุบลฯ

ประเภทหนังสือ เชิญเป็นเกียรติ

การปฏิบัติ ส่งรายงาน

มอบหมายให้เป็น ..รอมอบหมาย.. ผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1xN3gIqRh5KuEo-R5HqteTcnfoQmsPAHC/view?usp=sharing

2. เลขลงรับที่ 777/2565 ลงรับวันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น.

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมคณะอนุกรมมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 2/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สถาบันพัฒฝีมือแรงงาน จ.อุบลฯ

ประเภทหนังสือ เชิญเป็นเกียรติ

การปฏิบัติ ส่งรายงาน

มอบหมายให้เป็น ..รอมอบหมาย.. ผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1ZCYjO6Tw1stBVug6IoqfbpjqJFPmOmXn/view?usp=sharing

3. เลขลงรับที่ 778/2565 ลงรับวันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น.

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 ในรูปแบบการประชุมทางไกล ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting)การศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Pre-Feasibiloty Study) ภายใต้การศึกษา MR-MAP

หน่วยงานต้นเรื่อง สถาบันพัฒฝีมือแรงงาน จ.อุบลฯ

ประเภทหนังสือ เชิญเป็นเกียรติ

การปฏิบัติ ส่งรายงาน

มอบหมายให้เป็น ..รอมอบหมาย.. ผู้เข้าร่วมประชุมฯ

ลิ้งประชุม

ID 885 6239 3651

Passcode 91UzYD

https://us02web.zoom.us/j/88562393651?pwd=b2ZHMElBQkJXTGh4UDJRckdOeXRuQT09

หนังสือเชิญ

https://drive.google.com/file/d/1dHPpT3lx5orEWiQt-V96MpNK7yxHg00m/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565

 1. เลขลงรับที่ 779/2565 ลงรับวันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 10.30 น.

เรื่อง การประชุมสัมมนาเพื่อปรึกษาหารือและรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานีปี พ.ศ. 2566-2570 ฉบับทบทวน ประจำปี 2567

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลลูม โรงแรมเนวาด้าคอนเวนชั่นโฮเทล อุบลราชธานี

มอบหมายให้เป็น ..รอมอบหมาย.. ผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1Y8WCLgmW7KbcQJYi_-spGpG1Sslg5TU4/view?usp=sharing

2. เลขลงรับที่ 780/2565 ลงรับวันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 10.30 น.

เรื่อง ขอแจ้งเปลี่ยแปลงวันประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่3-2565

หน่วยงานต้นเรื่อง ม.อุบลฯ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มอบหมายให้เป็น ..รอมอบหมาย.. ผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1o4RmzvunC42-NBdapyfR0WMSPaYZ59bd/view?usp=sharing

3. เลขลงรับที่ 781/2565 ลงรับวันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 10.30 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 4-2565 และประชุมเตรียมความพร้อมจัดงาน เชิดชูเกียรติและรำลึกหม่อมเจียงคำ ชุมพล ณอยุทยา

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานกองทุนหม่อมเจียงคำอนุสรณ์

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯอุบลราชธานี

มอบหมายให้เป็น ..รอมอบหมาย.. ผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1U-vx7-v7g0lt2PEoeoZe3XUlRXTnzUHm/view?usp=sharing

4. เลขลงรับที่ 782/2565 ลงรับวันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 10.30 น.

เรื่อง ระเบียบคณะกรรมการผังเมือง ว่าด้วยการจัดทำรายงานการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมการใช้บังคับผังเมืองร่วม พ.ศ. 2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้เป็น ..รอมอบหมาย.. ผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1nl5WZVukr8pV0hfel1tU5Iv73kptPQSV/view?usp=sharing

5. เลขลงรับที่ 783/2565 ลงรับวันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 10.30 น.

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม สภาผู้แทนราษฎร

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักกรรมาธิการ 1

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ หนังสือแจ้งยกเลิกแนบท้าย

มอบหมายให้เป็น ..รอมอบหมาย.. ผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1MU745EwdBu_-5lOn6I2Myu1ljS8gdgaP/view?usp=sharing

6. เลขลงรับที่ 784/2565 ลงรับวันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 10.30 น.

เรื่อง เชิญประชุมกรมการจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องพรหมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 4

มอบหมายให้เป็น ..รอมอบหมาย.. ผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1U03T_ClXNIFLF9C6Cr468A_zMraTqRzr/view?usp=sharing

7. เลขลงรับที่ 785/2565 ลงรับวันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 10.30 น.

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อพิจารณาต่ออายุในอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้เป็น ..รอมอบหมาย.. ผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1s8t13oCt-qPPLtZASQn4PLFS1NB4pva-/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565

 1. เลขลงรับที่ 786/2565 ลงรับวันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 10.30 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการการพัฒนาการท่องเที่ยว

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมโคราชโฮเต็ล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

มอบหมายให้เป็น ..รอมอบหมาย.. ผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1ZzmyVt1VbP7t475LLOONQRTjMNOa2ouG/view?usp=sharing

2. เลขลงรับที่ 787/2565 ลงรับวันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 10.30 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนและเพิ่มช่องทางการตลาดสำหรับผู้ประกอบการชุมชนตลาดนัดมาระแม (นัดพิเศษ) ช็อปของเด่น กินของดี ที่มาระแม (นัดพิเศษ) อุบลราชธานี เมือง 4 แสง

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 8.30 น. ณ บริเวณตลาดมาระแม ศาลาเรือนไทย ศาลากลางจังหวัดอุบลราชะานี ต.แจระแม อ.เมือง

มอบหมายให้เป็น ..รอมอบหมาย.. ผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1slpxugeey1PUrjhe7_3yOHaMLuhZNZae/view?usp=sharing

วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565

วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565

 1. เลขลงรับที่ 788/2565 ลงรับวันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 10.30 น.

เรื่อง แจ้งเลื่อนการประชุมกรมการจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้เป็น ..รอมอบหมาย.. ผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1MOmpeI00tYEC_mwp6sI86xZxx9HeGFeY/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 27 กันยายน 2565

วันพุธที่ 28 กันยายน 2565

 1. เลขลงรับที่ 789/2565 ลงรับวันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 16.00 น.

เรื่อง ขอเชิญเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครง วิ่งครอสคันทรีอุบลราชธานี ประจำปี 2565 (ขัวน้อยบ้านชีทวน)ครั้งที่ 3

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงาน กกท.จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญเป็นเกียรติฯ

การปฏิบัติ วันที่ 2 ตุลาคม 2565 เวลา 05.30 น. ณ วันทุ่งศรีวิไล อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้เป็น ..รอมอบหมาย.. ผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1-Zhzi4O3ml2TaZi-DDX3HAekWK-2deJW/view?usp=sharing

2. เลขลงรับที่ 790/2565 ลงรับวันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 16.00 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะเนื่องใน วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญร่วมพิธี

การปฏิบัติ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เวลา 07.30 น. ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี (ด้านหลังศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี)

หมายเหตุ การแต่งกาย ชุดสูทหอการค้าติดแม็กเน็ต และสวนหน้ากากอนามัยสีขาว

มอบหมายให้เป็น ..รอมอบหมาย.. ผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1HeBL6znbNwPQ4KAYjRDnTgjPLbH061BL/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565

วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565

 1. เลขลงรับที่ 791/2565 ลงรับวันที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น.

เรื่อง ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้เป็น ..รอมอบหมาย.. ผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/197ViYlAYbn5YBePA9aR2-IlCjzJ6I7qV/view?usp=sharing

2. เลขลงรับที่ 792/2565 ลงรับวันที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น.

เรื่อง เรียนเชิณเข้าร่วมการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 40 จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง หอไทย

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ ดังรายละเอียดแนบ

มอบหมายให้เป็น ..รอมอบหมาย.. ผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1MOrkD0AGNf7E8Iz-vrY5UjjzWD8euZS2/view?usp=sharing

3. เลขลงรับที่ 793/2565 ลงรับวันที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น.

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในินุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ ดังรายละเอียดแนบ

มอบหมายให้เป็น ..รอมอบหมาย.. ผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1h-dMsZ-s_gT4SDN2uyfU0IUTqq-H_BW8/view?usp=sharing

4. เลขลงรับที่ 794/2565 ลงรับวันที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงาน กิจกรรมศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SME สัญจร (บสย. F.A. Center)

หน่วยงานต้นเรื่อง บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลาา 09.30-16.00 น. ณ ห้องประทุมวัน ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรน์ด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้เป็น ..รอมอบหมาย.. ผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1t-ReVxVd34nAmmgyxJiv2-doxXsroLqL/view?usp=sharing

5. เลขลงรับที่ 795/2565 ลงรับวันที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น.

เรื่อง ส่งสำเนารายงานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการเข้าระดับ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้เป็น ..รอมอบหมาย.. ผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1qQJDDX2gyG9eFaZX9ghrYj361uKR-xUK/view?usp=sharing

6. เลขลงรับที่ 796/2565 ลงรับวันที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น.

เรื่อง รายงานการประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาคำขอ ตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพ และแหล่งที่มาของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI ข้าวหอมมะลิอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้เป็น ..รอมอบหมาย.. ผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1l4bSl-ZXPMOx8ucoVl2YNAeE_7JQTImp/view?usp=sharing

8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!