• หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC ทั่วประเทศ, ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC UBON, กลุ่มโรงสี YFTI UBON และบริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) ร่วมลงพื้นที่ไปบริจาคสิ่งของให้โรงเรียนที่ประสบอุทกภัย เกิดการเสียหาย ได้แก่ โรงเรียนกุดกั่ว โรงเรียนบ้านไร่ใต้

  page/id/1573446260249693

  วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนกุดกั่ว โรงเรียนบ้านไร่ใต้ จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC UBON กลุ่มโรงสี และ YFTI UBON นำโดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางสาวปานทิพย์ ไชยสงคราม ประธานคณะกรรมการผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC UBON และคณะกรรมการ/สมาชิกผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC UBON ร่วมลงพื้นที่ไปบริจาคสิ่งของให้โรงเรียนที่ประสบอุทกภัย เกิดการเสียหาย ได้แก่ โรงเรียนกุดกั่ว โรงเรียนบ้านไร่ใต้

 • ทำบุญถวายปัจจัยทอดกฐินสามัคคีจังหวัดอุบลราชธานี

  page/id/1573206269678483

  วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30-11.30 น. ณ วัดมณีวนาราม(วัดป่าน้อย) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมทำบุญถวายปัจจัยทอดกฐินสามัคคีจังหวัดอุบลราชธานี "เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา" ทอดถวาย ซึ่งมียอดหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมทำบุญ 23,000 บาท โดย นางบัวหลวง อาษาพล รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้แทนส่งมอบยอดทำบุญในครั้งนี้ โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี

 • ประชุมคณะทำงานประเมินผลกระทบและสนับสนุนการบูรณะฟื้นฟูผลกระทบจากพายุโศนร้อนโพดุลและดีเปรสชั่นคาจิกิต่อศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จังหวัดอุบลราชธานี

  page/id/1573087564614657

  วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี นางบัวหลวง อาษาพล รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะทำงานประเมินผลกระทบและสนับสนุนการบูรณะฟื้นฟูผลกระทบจากพายุโศนร้อนโพดุลและดีเปรสชั่นคาจิกิต่อศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อรวบรวมข้อมูล ประเมินผลกระทบ เสนอแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหารวมทั้งสนับสนุนการบูรณะฟื้นฟูผลกระทบจากพายุโซนร้อนโพดุลและดีเปรสชั่นคาจิดิต่องานด้านศานา ศิลปะและวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

 • ออกรับบริจาคโลหิต ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

  page/id/1573087262587264

  วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้างสรรพสินค้าสุนีย์ทาวเวอร์ จังหวัดอุบลราชธานี นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานหอการค้าจังหวัดราชธานี (ประธานโครงการ) ร่วมออกรับบริจาคโลหิต ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

 • ประชุมหารือเพื่อพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ร่วมกับคณะ Digital CED รุ่นที่ 2

  page/id/1573087126709811

  วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดย นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ/ที่ปรึกษา/สมาชิก หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ,YEC UBON กล่มผู้ประกอบการ SMES, กลุ่มเกษตรอินทรีย์, เกษตรกร และวิสาหกิจเลี้ยงโค ร่วมประชุมหารือเพื่อพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ร่วมกับคณะ Digital CED รุ่นที่ 2

 • ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ท่านให้เกียรติ มาเยี่ยมเยียนสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (แห่งใหม่) และร่วมประชุมหารือ

  page/id/1573050009927687

  วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.00-17.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (แห่งใหม่) ย่านศูนย์การค้าอุบลสแคว์ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำคณะโดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการ/ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการ YEC UBON ต้อนรับ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ท่านให้เกียรติ มาเยี่ยมเยียนสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (แห่งใหม่) และร่วมประชุมหารือในประเด็นสำคัญ การขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การค้าชายแดน ส่งเสริมการท่องเที่ยว พัฒนาชุมชน การบริหารจัดการน้ำรวมถึงการประสานงานทำกิจกรรมร่วมภาครัฐเอกชน และผลักดันให้เกิดโครงข่าย การนำดิจิทัลเข้าร่วมด้วย

 • เดินทางเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหอการค้าไทย ครั้งที่ 3/2562

  page/id/1572602486964394

  วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ณ จังหวัดนครพนม นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี) และประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หอการค้าไทย ครั้งที่ 3/2562 ระหว่างวันที่ 2 - 3 พฤศจิกายน 2562 ณ จังหวัดนครพนม โดยมี นายสมนาม เหล่าเกียรติ ประธานหอการค้าจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยคณะให้การต้อนรับคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • กิจกรรมใส่บาตร ล่องเรือชมความงดงามริมฝั่งแม่น้ำโขงไทย – ลาว แขวงคำม่วน สปป.ลาว

  page/id/1572600745586902

  วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 เวลา 05.45 น. -08.00 น. ณ จังหวัดนครพนม นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี) และประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกิจกรรมใส่บาตรข้าวเหนียว ณ บริเวณหน้าวัดโอกาส และกิจกรรมล่องเรือ (เรือของสำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม) ชมความงดงามแสงอรุณริมฝั่งแม่น้ำโขงไทย – ลาว แขวงคำม่วน สปป.ลาว

 • ประชุมเชิงปฏิบัติการ (WorkShop) เพื่อเตรียมประเด็น/ข้อเสนอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  page/id/1572571182508364

  วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมไอฮอลล์ 2 โรงแรมไอโฮเทล นครพนม นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี) และประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ (WorkShop) เพื่อเตรียมประเด็น/ข้อเสนอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หอการค้าไทย ครั้งที่ 3/2562 โดยมี นายสยาม  ศิริมงคล  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงาน

 • หอการค้าจังหวัดอุบลฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม นางสุจรรยา นามบุตร (ภริยาท่าน สส.วิฑูรย์ นามบุตร)

  page/id/1572519661740257

  วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 19.00 น. ณ บ้านเลขที่ 231 หมู่ 4 ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม นางสุจรรยา นามบุตร ภริยาท่าน สส.วิฑูรย์ นามบุตร