• หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เยี่ยมและให้กำลังใจนายปัญญา แพงเหล่า

  page/id/1595766912059848

  วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.30 น. นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้เดินทางไปเยี่ยมและให้กำลังใจนายปัญญา แพงเหล่า ที่บ้านพักและได้สอบถามเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพด้วยความห่วงใยภายหลังออกจากโรงพยาบาล หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ... ขอพรให้ท่านจงมีพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็วด้วยเทอญ.

 • หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เยี่ยมและให้กำลังใจนางประนอม สุตัญตั้งใจ ภรรยานายสนั่น สุตัญตั้งใจ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

  page/id/1592041818149813

  วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้เดินทางไปเยี่ยมและให้กำลังใจนางประนอม สุตัญตั้งใจ ภรรยานายสนั่น สุตัญตั้งใจ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ที่บ้านพักและได้สอบถามเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพด้วยความห่วงใยภายหลังออกจากโรงพยาบาล หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ... ขอพรให้ท่านจงมีพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็วด้วยเทอญ.

 • ร่วมให้สัมภาษณ์และให้ข้อมูลเชิงลึกกับคณะผู้แทนจากกรมทางหลวง สำหรับนำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์และจัดทำแผนแม่บทพัฒนาโครงข่ายสะพานและถนนต่อเชื่อมในภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  page/id/1592041802436862

  วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายมงคล จุลทัศน์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายไพบูลย์ คำศรี กรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายพงษ์พันธ์ จันทศรี กรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมให้สัมภาษณ์และให้ข้อมูลเชิงลึกกับคณะผู้แทนจากกรมทางหลวง สำหรับนำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์และจัดทำแผนแม่บทพัฒนาโครงข่ายสะพานและถนนต่อเชื่อมในภูมิภาคระยะที่ 1 ในพื้นที่ศึกษา 2 ภาคได้แก่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนในภูมิภาคให้ดีขึ้นและเป็นการสนับสนุนการคมนาคม และโลจิสติกส์ การท่องเที่ยวตลอดจนยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป.

 • หารือการจัดทำโครงการศึกษาและจัดทำข้อมูลยุทธศาสตร์แผนพัฒนาของเมืองที่มีศักยภาพ city profile ประจําปี 2563 จังหวัดอุบลราชธานี

  page/id/1592041814144941

  วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเจ้าคำผง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดย นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และนายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางสิริกัญญา พิริยะกิจไพบูลย์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี และกลุ่มยุทธศาสตร์สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมหารือกับคณะผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชน หรือสสปน. ได้จัดทำโครงการศึกษาและจัดทำข้อมูลยุทธศาสตร์ของเมืองที่มีศักยภาพ city profile ประจําปี 2563 ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานี เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมไมซ์ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และได้ดำเนินกิจกรรมในการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์มาโดยตลอดเพื่อให้เป็นจุดหมายปลายทางแห่งการจัดประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลหรืออุตสาหกรรมที่สำคัญของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 นั้น โดยทาง สสปน.ได้นำส่งแผนการดำเนินงานและกิจกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ในจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อให้คณะทำงานไมซ์จังหวัดอุบลราชธานีได้เตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์และร่วมพัฒนายกระดับอุตสาหกรรมไมซ์รวมถึงประชาสัมพันธ์ถึงศักยภาพความพร้อมของจังหวัดอุบลราชธานีต่อไป.

 • หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมหารือกับคณะผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชน หรือสสปน.

  page/id/1594552986319775

  วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเจ้าคำผง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางสิริกัญญา พิริยะกิจไพบูลย์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมหารือกับคณะผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชน หรือสสปน. ได้หารือเกี่ยวกับการศึกษาและจัดทำข้อมูลยุทธศาสตร์ของเมืองที่มีศักยภาพ city profile ประจําปี 2563 ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์และร่วมพัฒนายกระดับอุตสาหกรรมไม้รวมถึงประชาสัมพันธ์ถึงศักยภาพความพร้อมของจังหวัดอุบลราชธานีต่อไป.

 • การประชุมเชิงปฏิบัติการการรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานีและแผนปฏิบัติการศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม AIC จังหวัดอุบลราชธานี

  page/id/1594552985522234

  วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายประมอน เขียวขำ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานีและแผนปฏิบัติการศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม AIC จังหวัดอุบลราชธานี โดยนายเธียรชัย พุทธรังสี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน. ได้มีการนำเสนอร่าง “แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ (พ.ศ 2565) ทิศทางนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลด้านการเกษตรที่สำคัญของจังหวัดอุบลราชธานีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ 2565 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาและได้มีการอภิปรายรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะข้อวิจารณ์ต่อร่างแผนดังกล่าวอีกด้วย.

 • ร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี ให้การต้อนรับและส่ง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการตามนโยบายการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยพลัง “บวร” พลัง พชอ. และวิถีเกษตรแบบครบวงจร ณ จังหวัดศรีสะเกษ.

  page/id/1594552984695836

  วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 น. และเวลา 17.00 น. ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน 21 อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดย นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการประธานกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอุบลราชธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมให้การต้อนรับและส่งนายกรัฐมนตรี และคณะ โดยมีผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี ผู้บังคับการกองบิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ ในการร่วมต้อนรับครั้งนี้ เนื่องด้วยในโอกาส พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ ได้เดินทางมาตรวจราชการตามนโยบายการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยพลัง “บวร” พลัง พชอ. และวิถีเกษตรแบบครบวงจร ณ จังหวัดศรีสะเกษ.

 • การประชุมหารือขับเคลื่อนภารกิจงาน ตามนโยบายของท่านรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด”

  page/id/1594552983265271

  วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับนายชาญยุทธ วันดี พาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี และหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดอุบลราชธานี และผู้ประกอบการในจังหวัดฯ ร่วมประชุมหารือขับเคลื่อนภารกิจงาน ตามนโยบายของท่านรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” เพื่อเตรียมความพร้อมดำเนินกิจกรรมเจรจาการค้าและจัดทำข้อตกลงแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าระหว่างจังหวัด ซึ่งกระทรวงพาณิชย์มีกำหนดจะจัดขึ้นปลายเดือนกรกฎาคม 2563 เป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการไทย เพิ่มช่องทางการตลาด สร้างรายได้ และกระตุ้นเศรษฐกิจการค้า โดยจังหวัดอุบลราชธานี ได้คัดเลือกสินค้าที่จะเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ 1) ประเภทข้าวหอมมะลิ 3 ราย ประกอบด้วย สหกรณ์การเกษตรตระการพืชผล จำกัด บริษัท ข้าวพันดี จำกัด สหกรณ์การเกษตรไร้สารเคมีจำกัด 2) แปรรูปจากปลานิล วิสาหกิจชุมชนปลาส้มบ้านคำกลาง อ.สิรินทร 3) ก๋วยจั๊บสำเร็จรูป 4) หมอนยางพารา และพร้อมจะรับสินค้าจากคู่เจรจามากระจายในจังหวัดด้วย คาดว่าจะมีช่องทางการตลาดและมูลค่าจะเกิดขึ้นไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท.

 • การประชุมบริหารการจัดการงานก่อสร้างโครงการทางแยกต่างระดับแยกดงอู่ผึ้งและแยกวนารมย์จังหวัดอุบลราชธานี

  page/id/1593859647692925

  วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นางชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมการประชุมบริหารการจัดการงานก่อสร้างโครงการทางแยกต่างระดับแยกดงอู่ผึ้งและแยกวนารมย์จังหวัดอุบลราชธานี โดยนายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน.

 • โครงการอบรมสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ (Smart City) จังหวัดอุบลราชธานี ณ ช่องเม็ก

  page/id/1593859646181365

  วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ ศูนย์สาธิตการตลาดช่องเม็ก ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมบรรยายโครงการอบรมสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ (Smart City) จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินการตามกรอบแนวทางการพัฒนาสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะของจังหวัดอุบลราชธานี ประกอบกับได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ต้องมีการปรับแนวทางการพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี ให้สอดคล้องกับสภาพการดำเนินชีวิตแนวใหม่ทั้งภาคเศรษฐกิจสังคมและวิถีชีวิตด้านเกษตรกรรม ผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอและกำนันผู้ใหญ่ บ้านสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นำกลุ่มองค์กรชุมชน ผู้ประกอบการและผู้แทนวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่ช่องเม็ก มีความรู้ความเข้าใจ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพื้นที่เมืองอัจฉริยะ Smart City เพื่อให้การค้าชายแดน ในเขตพื้นที อำเภอโขงเจียม เขื่อนสิรินธร ด่านช่องเม็ก อำเภอสิรินธร การท่องเที่ยวตามแนวชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านให้ได้มาตรฐานอีกด้วย.