วาระงานหอการค้าประจำเดือน ประจำเดือนธันวาคม 2565


2022-11-12 14:20

จำนวนครั้งที่อ่าน : 309

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565

เวลา 08.00-15.00 น. ณ บริเวณตลาดมาระแม ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญร่วมงานและเป็นเจ้าภาพในงาน ช้อปของเด่น กินของดีที่มาระแม ครั้งที่ 11

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานคลังจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การแต่งกาย ชุดพื้นเมืองธีม สีสันคัลเลอร์ฟูล Merry christmas and Happy new year ณ ตลาดมาระแม

มอบหมายให้คุณพริ้งพิศ วังทอง รองประธานอาวุโส เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

เลขลงรับที่ 919/2565 ลงรับวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1BbbzyaWnqmpGRBjyfAcTc-oF2xF8M2zl/view?usp=share_link

เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3

เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมหารือกับคณะจากจังหวัดกวางตรี ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานหอการค้า คุณฤทธิ์พันธ์ สัณฑมาศจิรวัส รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

เลขลงรับที่ 927/2565 ลงรับวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1ZNxtFLqLjTlWR_Kv0omcvnDIY5YkJkYN/view?usp=share_link

วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565

เวลา 08.30 -11.00 น. ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อ.เมือง จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน มหกรรมยานยนต์โลจิสติกส์ 2022 และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สมาคมขนส่งสินค้าภาคอีสาน

ประเภทหนังสือ เชิญร่วมเป็นเกียรติ

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

เลขลงรับที่ 924/2565 ลงรับวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1QEs4SSIRWqhzwg6udna3nAUd8wxO6UEJ/view?usp=share_link

เวลา 11.00 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ห้างสุนย์ จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานเทศกาลกินสบายใจห่างไกลโรค ปี 10 BCG กินสบายใจ สู่การพัฒที่ยั่งยืน

หน่วยงานต้นเรื่อง มูลนิธิสื่อสร้างสุข

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 3-4 ธันวาคม 2565

วันที่ 3 ธันวาคม 2565 ร่วมเป็นเกีรยติในพิธีเปิด

วันที่ 4 ธันวาคม 2565 ร่วมเสวนา

มอบหมายให้คุณประสงค์ จันจำปา รองประธานอาวุโส คุณพองาม ปรีดาสันติ์ รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

เลขลงรับที่ 876/2565 ลงรับวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1-h-dbK9Aj1xobcyyofSHpaQf4SfMyjUH/view?usp=share_link

วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2565

เวลา 11.00 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ห้างสุนย์ จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง งานเทศกาลกินสบายใจห่างไกลโรค ปี 10 BCG กินสบายใจ สู่การพัฒที่ยั่งยืน ร่วมเสวนา ในหัวข้อ BCG Talk BCG ในแบบฉบับของ อุบลรชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง: มูลนิธิสื่อสร้างสุข

การปฏิบัติ: วันที่ 3-4 ธันวาคม 2565

มอบหมายให้คุณประสงค์ จันจำปา รองประธานอาวุโส เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1-h-dbK9Aj1xobcyyofSHpaQf4SfMyjUH/view?usp=share_link

วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565

วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565

เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรมมการพิจารณาเงื่อนไขใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง ครั้งที่ 9/2565

หน่วยงานต้นเรื่องสำนักงานขส่งจุงหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ 2

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ

มอบหมายให้คุณคุณจักรพันธ์ กวีนัฏธยานนท์ รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 934/2565 ลงรับวันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 11.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1Nlz3cSJu4AwWgbdifA1FOg8u3vnNBKk6/view?usp=share_link

วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพิทยาลงกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง การรายงานแผน ผลการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพแก่ราษฎรในพื้นที่ คทช.จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณประสงค์ จันจำปา รองประธานอาวุโส เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

เลขลงรับที่ 909/2565 ลงรับวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 18.00 น.

https://drive.google.com/file/d/16bDWAZskD2vznt9u7auUhOPlVWbPffwd/view?usp=share_link

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด (คทช.) จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ

มอบหมายให้คุณ...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เลขลงรับที่ 936/2565 ลงรับวันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1iRHnvZH57nwL-4Qw13nXd6q6DrsHKPfY/view?usp=share_link

วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565

เวลา 08.00 น. ณ จังหวัดขอนแก่น

เรื่อง การเข้าร่วมประชุมหารือการประสานความร่วมมือในด้านต่างๆ

หน่วยงานต้นเรื่องสำนักงาน ป.ป.ท.

ประเภทหนังสือ เชิญร่วมประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 8 ธันวาคม 2565

หมายเหตุ

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เลขลงรับที่ 931/2565 ลงรับวันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น.

https://drive.google.com/file/d/19F8zyRdEUuBt-VuHy1GqaK60T_7NzBKY/view?usp=share_link

เวลา 13.00 น. ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เรื่อง สัมมนาเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการตลอดจนให้ประสบการณ์แก่นักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ ในหัวข้อ “การบริหารจัดการองค์กรDigital transformation และ มุมมอง การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ในยุคปัจจุบัน”

หน่วยงานต้นเรื่อง คุณจารุณี พิมพ์หล่อ เลขาธิการหอการค้า

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณจารุณี พิมพ์หล่อ เลขาธิการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

เวลา 13.00 น. ณ โรงแรมแอนลิบ จังหวัดขอนแก่น

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคพื้นตะวันออกเฉียงเหนือหอการค้าไทย ครั้งที่ 6/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 8-9 ธันวาคม 2565

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

เลขลงรับที่ 929/2565 ลงรับวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1tOZhpk38sn4W7J7vYathXCxMvOZs_7uh/view?usp=share_link

เวลา 16.00 น. ณ ลานอะควาเรียม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมงาน Gift festival Opening เริ่มต้นเทศกาลแห่งความสุข

หน่วยงานต้นเรื่อง เซ็นทรัลอุบลฯ

ประเภทหนังสือ เชิญร่วมเป็นเกียรติ

หมายเหตุ การแต่งกาย : ชุดไทยเทห์ ติดแม็กเน็ตหอการค้า

มอบหมายให้คุณรัตนากร ฑีฆธนานนท์ รองประธานอาวุโส เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เลขลงรับที่ 930/2565 ลงรับวันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1CYPKblFuJlK7N1fCM7gRWtUvagLb1R5_/view?usp=share_link

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565

เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ โรงบาลสรรพสิทธิประสงค์

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมประชาพิจารณ์ งานสืบสาน สร้างสรรค์ สรรพสิทธิ์

หน่วยงานต้นเรื่อง โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

เลขลงรับที่ 928/2565 ลงรับวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1RBl5WGznBuF26DV5bwmtg5OKXO3j_Fj7/view?usp=share_link

เวลา 17.30 น. ณ โรงแรมยู โฮเต็ล อุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการสร้างสรรค์สิลปะอุบลร่วมสมัย UBON ART FEST 2022

หน่วยงานต้นเรื่อง อุบล อาร์ต เฟส

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

มอบหมายให้คุณคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เลขลงรับที่ 948/2565 ลงรับวันที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1bt_vCIyiVM4f7F3aW_ZXKsGsykut7R2Y/view?usp=share_link

วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2565

วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2565

เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (จองห้องประชุม)

เรื่อง ประชุมสภาขับเคลื่อนธุรกิจสังคมอุบล

หน่วยงานต้นเรื่อง บ.ประชารัฐฯ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณ...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565

13.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง การจัดงานประจำปีจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง ปกครองจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

หมายเหตุ -

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 954/2565 ลงรับวันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 11.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1NnRxtY5piD-2A0dIwmF8qtjFMcQ5FxtE/view?usp=share_link

วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง เชิญประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

หมายเหตุ

มอบหมายให้คุณจักรพันธ์ กวีนัฎธยานนท์ รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 940/2565 ลงรับวันที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1LRJZvRsaWmCx4QAn4tiqm1G3xK7uOjjt/view?usp=share_link

เวลา 13.00-13.40 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้คุณประสงค์ จันจำปา รองประธานอาวุโส เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

เลขลงรับที่ 899/2565 ลงรับวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1FvYUAop8AZgaE2In4ABhndZeOUWFJqNI/view?usp=share_link

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมเทวา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัมนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี (ด้านโครงสร้าง)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

มอบหมายให้คุณอุฬาร ปัญจะเรือง รองเลขาธิการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 949/2565 ลงรับวันที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1jiqPd-VHDMgTj_uaOhSEVDrz6YscX5uT/view?usp=share_link

วันพฤหัสดีที่ 15 ธันวาคม 2565

เวลา 08.00-12.00 น. ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด ถ.พรหมเทพ (ข้างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี)

เรื่อง การจัดงาน วันรวมใจให้กาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566

หน่วยงานต้นเรื่องปกครองจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ การแต่งกาย : ผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง/ชุดตามสังกัด

มอบหมายให้คณะกรรมการหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เลขลงรับที่ 933/2565 ลงรับวันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 11.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1IEnoHEcjPmKxa59C-b9bHT9pt7gTMFqR/view?usp=share_link

เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารด่านพรมแดนช่องเม็ก

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานร่วมภาครัฐและภาคเอกชนเพื่ออำนวยความสะดวกในการนำเข้า-ส่งออก (ครอ.)

หน่วยงานต้นเรื่อง ด่านศุลกากรช่องเม็ก

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณฤทธิพันธุ์ สัณฑมาศจิรวัส รองประธานหอการค้า คุณไพศิษฐ์ ชมสุทร กรรมการ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 959/2565 ลงรับวันที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 11.30 น.

https://drive.google.com/file/d/15WoMe9sNstk42lr-oKEoehvJ6_WE3fyN/view?usp=share_link

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดอุบลราชธานี (คบจ.)ครั้งที่ 11-2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 962/2565 ลงรับวันที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 11.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1V8ObcCnwSmgna0WRDzGgE3ECFLUjmRxY/view?usp=share_link

เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดงานรับแสงแรกแห่งสยาม

หน่วยงานต้นเรื่อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

หมายเหตุ -

มอบหมายให้คุณคุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณนภานรี โตแสง รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 955/2565 ลงรับวันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 15.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1i81Dmw5y01Nb3kH1uO8un8SwVdBbbNTj/view?usp=share_link

วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565

เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องห้องปทุมชาติ ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง งานสัมมนา "ยกระดับธุรกิจครอบครัวไทยสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนผ่านตลาดทุน"

หน่วยงานต้นเรื่อง คุณจารุณี พิมพ์หล่อ เลขาธิการหอการค้า

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP KOB)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

หมายเหตุ -

มอบหมายให้คุณกิตติ สุวรรณกูฏ กรรมการ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 952/2565 ลงรับวันที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 10.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1CUObRyOACxdXFBF6kbsB2k7d3m7m1z9c/view?usp=share_linkhttps://drive.google.com/file/d/1mUhDOMnME5cRAMiLq5yf3WPvLqBR_X3-/view?usp=share_link

เวลา 10.30 น. ณ บริเวณด่านพรมแดนช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลฯ

เรื่อง ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าวจัดงานโครงการกีฬาและการท่องเที่ยว เพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชน

หน่วยงานต้นเรื่อง ม.ราชภัฏอุบลราชธานึ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณนภานรี โตแสง รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 957/2565 ลงรับวันที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 11.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1MigaHOG9h-acb00LfGeJQCpOU_XwNh1j/view?usp=share_link

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ประสานการปฏิบัติและขอความอนุเคราะห์เข้าพบประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงาน ปปท.เขต 3

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 961/2565 ลงรับวันที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 11.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1Ai5k-rgQTgIK7a8Qn3qFIgxPqmYVXRvl/view?usp=share_link

เวลา 14.00 น. ณ Zoom Meeting

Meeting ID :841 9862 6234

Passcode : 342158

เรื่อง การเดินทางสำรวจพื้นพี่เพื่อพิจารณาจังหวัดเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 พ.ศ. 2568 (ค.ศ. 2025) และกีฬาอาเซี่ยนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2565 (ค.ศ. 2025)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงาน กกท.จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

หมายเหตุ ขอความอนุเคราะห์เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน วันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 12.00 น.

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 965/2565 ลงรับวันที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1g9-327825gvTJj9hZXousbpZe7kVjs3f/view?usp=share_link

วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565

เวลา 09.00-11.00 น. ณ วัดช่างหม้อ ตำบลคำน้ำแซบ อ.วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมฟื้นฟูหลังน้ำลด รวมพลังสร้าง รอยยิ้มหลังน้ำลด

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 968/2565 ลงรับวันที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1LvfTcxfHYKv-zgBUnl1eCt-OU5BPV2OW/view?usp=share_link

วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565

เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 1 ถ.กำแหงสงคราม ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ ครั้งที่ 1/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 968/2565 ลงรับวันที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1p_XbgqQv5pVVvmA2hXUlclHoZ0ansIjt/view?usp=share_link

เวลา 13.30 น. ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอศรีเมืองใหม่

เรื่อง การจัดงานกาชาดและงานประจำปีอำเภอศรีเมืองใหม่ ประจำปี 2565

หน่วยงานต้นเรื่อง ที่ทำการปกครองอำเภอ

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 19-23 ธันวาคม 2565

หมายเหตุ สนับสนุนสิ่งของ เพื่อนำไปจัดเป็นรางวัลร้านหรรษากาชาดของอำเภอ

มอบหมายให้คุณ...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เลขลงรับที่ 950/2565 ลงรับวันที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1jRBNjoWt_zD4_PaphgauqptI9OdoDABn/view?usp=share_link

เวลา 13.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeing

Meeting ID : 6642420323

Posscode : 654321

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขงครั้งที่ 1/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

หมายเหตุ ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2565

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 981/2565 ลงรับวันที่ 17 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1yG2rpkAQG3tu6jm2XzlZFV_0Pyb2e-4r/view?usp=share_link

เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองอุบลราชธานี ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองอุบลราชธานี

เวลา 16.00 น. ลงพื้นที่เพื่อกำหนดจุดใน ณ บริเวณหน้าอาคารโรงเรียนเบญจะมะมหาราช (หลังเก่า)

เรื่อง การประชุมคณะกรรมการฝ่ายออกร้านและนิทรรศการ

หน่วยงานต้นเรื่อง ปกครองจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้คุณรัตนากร ฑีฆธนานนท์ รองประธานกรรมการอาวุโส เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 983/2565 ลงรับวันที่ 17 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น.

https://drive.google.com/file/d/10mQO8mbrxlRQcN03j93ugFpGdNpEQ5t-/view?usp=share_link

วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565

เวลา 08.30-09.00 น. ณ ห้องอาหารกาบแก้ว ตึกอาคาร 4 ชั้น 1 วิทยาลัยอาวีวศึกษาอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ประกวดแข่งขันการทำงาน Stree Food สร้างอาชีพ (Season 2 ) ระดับจังหวัด

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญเป็นเกียรติ

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 972/2565 ลงรับวันที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/132zMEEz8IbOVJ9Q-kF_hNBUxjwxbLYYJ/view?usp=share_link

เวลา 08.30 น. ณ ห้องอาหารกาบแก้ว ตึกอาคาร 4 ชั้น 1 วิทยาลัยอาวีวศึกษาอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์และเชิญร่วมป็นเกียรติในโครงการ ประกวดแข่งขันการทำงาน Stree Food สร้างอาชีพ (Season 2 ) ระดับจังหวัด

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญเป็นเกียรติ

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 972/2565 ลงรับวันที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1d9WZ6vgVtZqIWDRSo-5qHDPtRzo0IUFs/view?usp=share_link

เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมบัวทิพย์ 2 ชั้น 4 ศูนย์ศิลปวัฒธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เรื่อง การเดินทางสำรวจพื้นพี่เพื่อพิจารณาจังหวัดเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 พ.ศ. 2568 (ค.ศ. 2025) และกีฬาอาเซี่ยนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2565 (ค.ศ. 2025)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงาน กกท.จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

หมายเหตุ ขอความอนุเคราะห์เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน วันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 12.00 น.

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 965/2565 ลงรับวันที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1g9-327825gvTJj9hZXousbpZe7kVjs3f/view?usp=share_linkhttps://drive.google.com/file/d/16HIK6eW-4_yyIMDq4MfqbHKXGAoFls6l/view?usp=share_link

วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565

เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องทับทิมสยาม 4 ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ และระบบ Zoom Meeting

Meeting ID : 614 314 6915

Passcode : 123456

เรื่อง ขอเชิญร่วมการประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 2) โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมือพิบูลมังสาหาร

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานสำรวจและออกแบบกรมทางหลวง

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณอุฬาร ปัญจะเรือง รองเลขาธิการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 967/2565 ลงรับวันที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1u9N3IieR8-blT324C1yOVu0bctrhcjDH/view?usp=share_link

เวลา 09.30 น. ณ บริเวณศาลาเรือนไทย ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง การมอบใบประกาศเกียรติคุณในการช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2565)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญเป็นเกียรติ

มอบหมายให้คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วม

เลขลงรับที่ 988/2565 ลงรับวันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1f6lAR20L941AM9Qvg94MGPPgXkrGTlFn/view?usp=share_link

เวลา 10.30 น. ณ ห้องบอลรูม AB อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยและวงวิชาการ ประจำปี 2565

หน่วยงานต้นเรื่อง ม.อุบลฯ

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2565 ที่

https://shorturl.asia/jinFd

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมฯ

เลขลงรับที่ 951/2565 ลงรับวันที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 15.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1TJEk1rCnVlNmY8-ekoaPxymew2VqwiWw/view?usp=share_link

เวลา 11.00 น. ณ ห้องทับทิมสยาม 5 ชั้น5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อ.เมือง จ.อุบลฯ

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการสัมมนา เรื่อง สิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานฯ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

หมายเหตุ ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2565

มอบหมายให้คุณไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 964/2565 ลงรับวันที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 15.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1kHP4u4rkUxvz5R9gbCCPNcgNtufSyBi0/view?usp=share_link

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี (กรอ.จังหวัด) ครั้งที่ 2/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

หมายเหตุ ส่งประเด็นและสาระสำคัญภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2565

มอบหมายใหคุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 945/2565 ลงรับวันที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 14.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1gFhxKoWVfu9-PwpgPMyM0J-aN4alj7wW/view?usp=share_link

เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมช้างน้อย เขื่อนสิรินธร อ.สิรินธร จ.อุบลฯ

เรื่อง ขอเรียนเชิญบรรยายสรุปแก่นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

หน่วยงานต้นเรื่อง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มอีสานตอนล่าง 2เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 958/2565 ลงรับวันที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 11.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1Q3eO_AH1eBgsbr1c-fMz1zNem3iBZspb/view?usp=share_link

วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565

เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และทางระบบ Google Meet ที่ลิ้ง

https://meet.google.com/mzy-rpon-vgn

รหัสผ่าน: mzy-rpon-vgn

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนธันวาคม 2565

หน่วยงานต้นเรื่องหอการค้าฯอุบลฯ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

หมายเหตุ เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ ร้านมายโฮมจังหวัดอุบลฯ ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงปีใหม่ ปี 2566 หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วม

เลขลงรับที่ ---ไม่มี---ลงรับวันที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น.

เวลา (ตามกำหนดการ) ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3 อาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอุทยานธรณีผาชัน สามพันโบกสู่มาตรฐานอุทยานธรณีประเทศไทย

หน่วยงานต้นเรื่อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 22-25 ธันวาคม 2565

หมายเหตุ ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2565

E-mail :[email protected]

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 986/2565 ลงรับวันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1obwzwISfcBFnEEvCZ269fJcnTweiS8fw/view?usp=share_link

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565

เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมกิตติกา โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท อ.เมืองอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร

หน่วยงานต้นเรื่องกลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ

ประเภทหนังสือ เชิญเป็นวิทยากร

หมายเหตุ

มอบหมายให้คุณประสงค์ จันจำปา รองประธานอาวุโส เป็นผู้เข้าร่วม

เลขลงรับที่ 932/2565 ลงรับวันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1WDAM9zrbQ8Pj2EHGaAx-Q-_ZE10Wjgf3/view?usp=share_li

เวลา 10.30 น. ณ ห้องเจ้าคำผง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ การแต่งกาย ชุดผ้าไทย

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 989/2565 ลงรับวันที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 15.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1YPDS_NPB0NQSdGDRjy7lpuIYw2QDizVc/view?usp=share_link

เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติผาแต้มจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมการจัดงานแสงแรกแห่งสยาม ประจำปี 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

หมายเหตุ -

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 993/2565 ลงรับวันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 15.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1Ws8BK571KoKGz5ysrv-x2pSV15tO1lJt/view?usp=share_link

เวลา 13.30-16.30 น. ณ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเข้าพบหารือแนวทางการสนับสนุนผู้ประกอบการผ่านโครงการนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation)

หน่วยงานต้นเรื่อง อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า คุณไพบูล่ย์ คำศรี รองประธานหอการค้า คุณไพศิษ ชมสมุทร กรรมการ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 984/2565 ลงรับวันที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 15.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1Lpozez_aaperbje9uYR4jrXJkGoZD2kl/view?usp=share_link

หัวข้อการประชุม

https://docs.google.com/document/d/1t0-f9SCEoURo-8g9oylF3ccI15s6qqiL/edit?usp=share_link&ouid=106931872673539256128&rtpof=true&sd=true

เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมเทวา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง การจัดงานประจำปีจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง ปกครองจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณพริ้งพิศ วังทอง รองประธานอาวุโส เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 991/2565 ลงรับวันที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น.

https://drive.google.com/file/d/196Qbq57xQfrdsuCt5aHIuz1KiDl0A2Ny/view?usp=share_link

เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติผาแต้มจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมการจัดงานแสงแรกแห่งสยาม ประจำปี 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

หมายเหตุ -

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 995/2565 ลงรับวันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 15.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1NJGoS2fUldk5jUG5xNJM4OEs1eBHGz8H/view?usp=share_linkhttps://drive.google.com/file/d/1eimpl8sgS2_mEEE-yitG8P-vPnVRdBd-/view?usp=share_link

วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2565

เวลา 04.00-09.00 น. ณ วิหารหลิงอิ่น-อุทยานเปิดใจ มูลนิธิศิษย์พระอรหันจี้กงอุบลราชธานี

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณโครงการแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศล จี้กงอุบลมินิมาราธอน วิ่งสร้างวิหาร อุยานเปิดใจ ครั้งที่ 1

หน่วยงานต้นเรื่อง มูลนิธิศิษย์พระจี้กง อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

เลขลงรับที่ 887/2565 ลงรับวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1BjOKoI3IsmEYjIu_jc82jtYVsVi96LmQ/view?usp=share_link

เวลา 05.00 น. ณ บริเวณแก่งสะพือ ต.พิบูล อ.เมือพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมวิ่งส่งเสริมสุขภาพและการท่องเที่ยว วิ่งชมแก่ง แญงดอกฝ้ายคำ ภายใต้โครงการ 1 จังหวัด 1 Sport Event ประจำปีงบประมาณ พ.ส. 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 990/2565 ลงรับวันที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1pGXGU9D_pzMTD45uOl4_2_bPfuFCkLgk/view?usp=share_link

เวลา 05.00 น. ณ แก่งสะพือ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลฯ

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์อาหารเช้าและหมายเลขวิ่ง (BIB)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ -

มอบหมายให้คุณ...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เลขลงรับที่ 946/2565 ลงรับวันที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 15.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1JpGG1BwZQrhk9gTk6cPVe0__k1zReYnp/view?usp=share_link

วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565

เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ อาคารเกรียงไกร สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

หมายเหตุ -

มอบหมายให้คุณรัตนากร ฑีฆธนานนท์ รองประธานอาวุโส เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 992/2565 ลงรับวันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 15.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1EFxyRkuQk9SE8do_tvhrozZYgcc9ySZw/view?usp=share_link

วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2565

เวลา 10.00-12.00 น. ผ่านโปรแกรม ZOOM

Meeting ID : 959 156 79590

Passcode : 061484

Zoom Meeting

https://moc-go-th.zoom.us/j/95915679590?pwd=U1F1ejNmR1J3ejl1N3RYOGNwT2JUdz09

Meeting ID: 959 1567 9590 Passcode: 061484

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด) ครั้งที่ 2/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

หมายเหตุ เชิญรองประธานหอฯ

มอบหมายให้คุณวิศาล พิริยะกิจไพบูลย์ รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 997/2565 ลงรับวันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 15.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1YrkIKCSaDUnphn_2S6rR3c-gbNtDgzR5/view?usp=share_link

วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565

เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลาจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

หมายเหตุ -

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 994/2565 ลงรับวันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 15.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1VADlJvu9TRJsKlwmk2h9nwHqZdJ1UkFA/view?usp=share_link

✔️เวลา 17.30 น. ณ เวทีกลาง ลานขวัญเมือง (ศาลากลางหลังเก่า) จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญรับใบประกาศเกียรติคุณ

✔️เวลา 18.00 น. ณ เวทีกลางงานประจำปี ณ ลานขวัญเมือง

เรื่อง พิธีเปิดงานประจำปีวิถีใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี

✔️เวลา18.09 น. น. ณ เวทีกลาง ลานขวัญเมือง

เรื่อง ขอเชิญร่วมงานประจำปีจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง ปกครองจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วม

เลขลงรับที่ 1013/2565 ลงรับวันที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น.

https://drive.google.com/file/d/15kdm5RAixt6o0ZvTbF7F85Hqzt6eUIRr/view?usp=share_linkhttps://drive.google.com/file/d/1q5YpEqdYVAL5ohHCXbiqBPpIFtR6O57Z/view?usp=share_link

วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565

วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2565

เวลา 16.00 น. ณ บริเวณอุทยานแห่งชาติผาแต้ม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติงาน รับแสงแรกแห่งสยาม ประจำปี 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

หมายเหตุ การแต่งกายร่วมขบวนขันหมากเบ็ง ชุดผ้าไทยเสื้อโทนสีขาว สุภาพสตรีสวมผ้าถุง/ผ้าซิ่น

มอบหมายให้คุณนภานรี โตแสง รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วม

เลขลงรับที่ 1015/2565 ลงรับวันที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1oeAUjt_IBJH9CyDv_WHG0fLrpsVl0xb7/view?usp=share_link

8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!