วาระงานหอการค้าประจำเดือน ประจำเดือนมกราคม 2566


2022-11-12 14:26

จำนวนครั้งที่อ่าน : 361

วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2566

เวลา 06.00 น. ณ บริเวณอุทยานแห่งชาติผาแต้ม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติงาน รับแสงแรกแห่งสยาม ประจำปี 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ

หมายเหตุ การแต่งกาย ชุดผ้าไทย สุภาพสตรีสวมผ้าถุง/ผ้าซิ่น

มอบหมายให้คุณนภานรี โตแสง รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 1015/2565 ลงรับวันที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1oeAUjt_IBJH9CyDv_WHG0fLrpsVl0xb7/view?usp=share_link

เวลา 07.39 น. ณ วัดดอนหอพัฒนาราม ต.หนองคัน อ.ภูหลวง จ.เลย

เรื่อง ขอความอุปถัมภ์เป็นเจ้าภาพวางศิลาฤกษ์สร้างพระอุโบสถและสร้างศาลหลักเมืองประจำอำเภอภูหลวง

หน่วยงานต้นเรื่อง วัดดอนหอพัฒนาราม จังหวัดเลย

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

เลขลงรับที่ 881/2565 ลงรับวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1mHzCQuJpCqTAyXmVnAMCdGv3yOm_zKFL/view?usp=share_link

วันจันทร์ที่ 2 มกราคม 2566

เวลา 14.00 -21.00 น. ณ บริเวณวีทีกลาง ลางขวัญเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง การจัดงานเดินแบบผ้าไทย สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน ในงานประจำปีจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาชุมจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจาณา

หมายเหตุ ส่งแบบตอบรับ ภายในวันที่ 26 ธันวาคม 2565 พร้อมเงินบริจาคจำนวน 2,000 บาท

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 1002/2565 ลงรับวันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1mDFzKtNpfWanCGvRGPaDxBoe3WlfZCW8/view?usp=share_link

วันอังคารที่ 3 มกราคม 2566

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รายชื่อข้อมูลผู้ประกอบการเพื่อจัดทำ E-Catalog ประชาสัมพันธ์สินค้า

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ -

หมายเหตุ จำนวน 10 ราย ภายในวันที่ 3 มกราคม 2566

มอบหมายให้คุณวิศาล พิริยะกิจไพบูลย์ รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 1019/2565 ลงรับวันที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 15.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1UFaUSW0nuUS6G_4FN0kbIIyB0RZqPOE0/view?usp=share_link

วันพุธที่ 4 มกราคม 2566

เวลา ... น. ณ บริเวณ MCC HALL ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณในการเดินทางเข้าร่วมแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2023

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานสารธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 4-5 มกราคม 2566

หมายเหตุ -

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 985/2565 ลงรับวันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1ynS-K4Xw5P-Uw--KsvhgYA_vi53FS6xt/view?usp=share_link

วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2566

เลื่อนการประชุมออกไป

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานปศุสัตวืจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

มอบหมายให้คุณบัณฑิต วิลามาศ กรรมการ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 1016/2565 ลงรับวันที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 15.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1DCXePJ3VuizEcfT74leCXUK7jiezHCWu/view?usp=share_link

วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566

เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมบัวแดง ชั้น 3 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธา่นี

เรื่อง ขอเชิญประชุม

หน่วยงานต้นเรื่อง อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 1010/2565 ลงรับวันที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1YnjEjuxKr2f9kdHJVyKXUjWyqhpXeB01/view?usp=share_link

เรื่อง การดำเนินโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานปกครองจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบและเพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 6-23 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ วัดมณีวนาราม

หมายเหตุ แจ้งความประสงค์ (ตามรายละเอียดแนบมา) ภายในวันที่ 6 มกราคา 2566 ณ ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้คุณ...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 02/2566 ลงรับวันที่ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 10.30 น.

https://drive.google.com/file/d/195SRnmtuIKVO8f3zAfc37_CoG4jHIWr1/view?usp=share_link

วันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2566

เวลา 08.00-22.00 น. ณ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญร่วมงาน ฟื้นใจเมืองเขมราฐ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ

ประเภทหนังสือ เชิญร่วมงาน

หมายเหตุ ประธานหอการค้าฯ/ประธาน YEC

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565

https://forms.gle/qbs8VsPQnQEar4eF7

เลขลงรับที่ 1012/2565 ลงรับวันที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 16.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1Lg0RREj7f17dDLWi8mYkSZouNJvRocUu/view?usp=share_link

วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2566

เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญร่วมเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชำัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบ 3 รอบ 8 มกราคม 2566 จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญร่วมพิธีฯ

หมายเหตุ การแต่งกาย ชุดผ้าไทย ลายขอพระราชทาน ไม่จำกัดโทนสี และสวมหน้ากากอนามัย

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 1001/2565 ลงรับวันที่ 24 ธันวาคม 2565 เวลา 16.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1Ll_JuVboslCvcbj90SV2dSTR6bvjRlxB/view?usp=share_link

เวลา 17.00-20 น. ณ ลานอะควาเรียม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรับอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าว มิสแกรนด์อุบลราชธานี 2023

หน่วยงานต้นเรื่อง กองประกวดมิสแกรนด์อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ การแต่งกาย: ธีมชุดสีขาว-สีส้ม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วม

เลขลงรับที่ 07/2566 ลงรับวันที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 16.20 น.

https://drive.google.com/file/d/1dH7hxqSr9Laowz8XObDQLcgjl6YoxfH5/view?usp=share_link

วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2566

วันอังคารที่ 10 มกราคม 2566

เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง การเตรียมการประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย-ลาวระหว่างจังหวัดอุบลราชธานี กับแขวงสาละวัน ครั้งที่ 13 (ครั้งที่ 2)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 02/2566 ลงรับวันที่ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 10.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1zk9GrPmgFGUOu2ZmMLozys15UIvYAb1O/view?usp=share_link

วันพุธที่ 11 มกราคม 2566

เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 2)

หน่วยงานต้นเรื่อง คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

หมายเหตุ ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2565

E-mail :[email protected]

มอบหมายให้ ลาประชุม เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 987/2565 ลงรับวันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1Bae3HE1JkyBnbXkMSlbfyIsEq1XAAdH8/view?usp=share_link

เวลา 10.00 น. ณ บริเวณตลาดมาระแม ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงาน ช้อปของเด่น กินของดี ที่มาระแม ครั้งที่ 12

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบและเพื่อพิจารณา

หมายเหตุ การแต่งกาย สุภาพบุรุษ/สุภาพสตรี สวมใส่ชุดพื้นเมือง ผ้าขาวม้า ม่อฮ่อม

มอบหมายให้คุณสนั่น สุตัญตั้งใจ รองประธานอาวุโส เป็นผู้เข้าร่วม

เลขลงรับที่ 04/2566 ลงรับวันที่ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 10.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1r7FJdslKIL9g3R0mPTHpME8e2bZXWXT7/view?usp=share_link

เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ สำนักงานคลังจังหวัด ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดอุบลราชธานี (คบจ.) ครั้งที่ 1/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญเข้าร่วมประชุม

หมายเหตุ ตอบรับภายในวันที่ 9 มกราคม 2566

แบบตอบรับ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXe5HCzEKi5Sjs76r_fxB0gStTRM0K_Zh1HVVDU127bjdjwA/viewform

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 05/2566 ลงรับวันที่ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1tCGeZZc8bg2O4hkU_P-VzaAmAPdjguoM/view?usp=share_link

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566

เวลา 10.00 น. ณ ห้องเจ้าคำผง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีมอบเวชภัณฑ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ การแต่งกาย :ชุดผ้าไทย

มอบหมายให้คุณชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมพิธี

เลขลงรับที่ 15/2566 ลงรับวันที่ 10 ธันวาคม 2566 เวลา 10.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1IaRjAnzXa7TZj9_S8_8ipbd_CHkKf7k4/view?usp=share_link

เวลา13.00 - 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเข้าพบและสวัสดีปีใหม่ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง โรมพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วม

เลขลงรับที่ --ไม่มี-- ลงรับวันที่ 09 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น.

เวลา13.30 - 14.20 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเข้าพบและสวัสดีปีใหม่ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง โรมแรมเซ็นทราราแกรนด์ อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ คุณรุจจิเรศ อนัญพงศ์ ผู้จัดการทั่วไป พร้อมคณะ รวม 5 คน

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วม

เลขลงรับที่ --ไม่มี-- ลงรับวันที่ 03 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น.

เวลา 14.30 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเข้าพบและสวัสดีปีใหม่ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง BMW

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ นายอนุสรณ์ วานิชสำราญ General Manager นายโกสินทร์ นามวงษ์ผู้จัดการซ่อมตัวถังและสี นายนักรบ วงศ์บุญมา ผู้ช่วยผู้จัดการขาย นายภัคณัฏฐ์ จินามณี ผู้จัดการขาย นายพนมกรณ์ สืบสาม ผู้จัดการขาย นางสาวลัดดา บุญทรัพย์ ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชี นางสาววิภาวดี เรือสุวรรณ Personal Assistant and Marketing Coordinator นายณัฐพนธ์ สุขเต็ม Assistant Parts Manager รวม 8 คน

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วม

เลขลงรับที่ --ไม่มี-- ลงรับวันที่ 04 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น.

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม POC (ชั้น 4) ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการ กรอ.จังหวัดอุบลราชธานี ด้านเศรษฐกิจ กาาค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 16/2566 ลงรับวันที่ 10 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1IWz5RXY6R7vK04Bv4CuwzlpZz0AgND3G/view?usp=share_link

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566

เวลา 09:00-10:00 น. ณ ที่ทำการอำเภอนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอให้อำเภอคัดเลือกผู้ยากไร้เพื่อรับผ้าห่มกันหนาว 35 ครัวเรือน

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าอำเภอนาตาล

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

หมายเหตุ -

มอบหมายให้คุณวิุฒิไกร อร่ามเรือง ประธานหอการค้าประจำอำเภอนาตาล เป็นผู้เข้าร่วม

เลขลงรับที่ --ไม่มี-- ลงรับวันที่ 09 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น.

วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566

เวลา 08.00 น. ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลสว่าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานเทศบาลตำบลสำโรง

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้ ประธานสนับสนุนกิจกรรม เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 25/2566 ลงรับวันที่ 13 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1MrPqLkVrZCFRHq1UaMbHNFpLyNkWwIO3/view?usp=share_link

เวลา 08.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี (ภายในค่ายสรรพสิทธิประสงค์)

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์จักรยาน สำหรับกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

หน่วยงานต้นเรื่อง มณฑลทหารบกที่ 22

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

มอบหมายให้ ประธานสนับสนุนกิจกรรม เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 28/2566 ลงรับวันที่ 13 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1SokWDrNQKNcVICFaOOFBt0yg_kApuuhE/view?usp=share_link

ณ เมืองปากเซ แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

เรื่อง ขอเชิญร่วมงานโครงการกีฬาและการท่องเที่ยว เพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชน

หน่วยงานต้นเรื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ วันที่ 14-16 มกราคม 2566

หมายเหตุ -

มอบหมายให้ (ประชาสัมพันธ์) เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 1023/2565 ลงรับวันที่ 30 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1Z35IRtgGxNaRhoqC9y2RX1G-vcVEoKhu/view?usp=share_link

เวลา .... น. ณ อำเภอศรีเมือใหม่

เรื่อง มอบผ้าห่ม (50 ผืน)/ถุงยังชีพ

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณประสงค์ จันจำปา รองประธานอาวุโส เป็นผู้เข้าร่วม

เวลา .... น. ณ สวนสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง เรียนเชิญร่วมจัดกิจกรรมและร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สวนสัตว์อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ ตอบรับภายในวันที่ 4 มกราคม 2566

https://drive.google.com/file/d/1hkFS3xOjxIaAiSfA1gVabNjBAV7ZNIXO/view?usp=sharing

มอบหมายให้ ประธานสนับสนุนกิจกรรม เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 1017/2565 ลงรับวันที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 15.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1qRY8yuz4rMSa3uG1KHkqznVBBxDbSyD9/view?usp=share_link

วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2566

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566

เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมชาติ ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมเสวนา และประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมพัฒนาทักษะอาชีพ

หน่วยงานต้นเรื่อง มูลนิธิปัญญากัลป์

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

หมายเหตุ

มอบหมายให้คุณประสงค์ จันจำปา รองประธานอาวุโส เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

หนังสือเชิญประธาน หอการค้าอุบลราชธานี

https://drive.google.com/file/d/1EHMmju1tiMvmXvy3hmrOtZNI5A30nvNe/view?usp=share_link

หนังสือเชิญประธาน YEC อุบลราชธานี

https://drive.google.com/file/d/14C8S0xd7mLU5AHUtvp6ZQNwtYYmwZ70M/view?usp=share_link

เวลา 10.00 - 11.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเข้าพบและสวัสดีปีใหม่ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง โรมพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วม

เลขลงรับที่ --ไม่มี-- ลงรับวันที่ 09 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น.

เวลา 13.30 - 14.20 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเข้าพบและสวัสดีปีใหม่ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง โรมแรมเซ็นทราราแกรนด์ อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ คุณรุจจิเรศ อนัญพงศ์ ผู้จัดการทั่วไป พร้อมคณะ รวม 5 คน

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วม

เลขลงรับที่ --ไม่มี-- ลงรับวันที่ 03 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น.

เวลา 14.30 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเข้าพบและสวัสดีปีใหม่ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง BMW

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ นายอนุสรณ์ วานิชสำราญ General Manager นายโกสินทร์ นามวงษ์ผู้จัดการซ่อมตัวถังและสี นายนักรบ วงศ์บุญมา ผู้ช่วยผู้จัดการขาย นายภัคณัฏฐ์ จินามณี ผู้จัดการขาย นายพนมกรณ์ สืบสาม ผู้จัดการขาย นางสาวลัดดา บุญทรัพย์ ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชี นางสาววิภาวดี เรือสุวรรณ Personal Assistant and Marketing Coordinator นายณัฐพนธ์ สุขเต็ม Assistant Parts Manager รวม 8 คน

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วม

เลขลงรับที่ --ไม่มี-- ลงรับวันที่ 04 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น.

วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566

เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องทับทิมสยาม 5 ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาโครงการพัฒนาและส่งเสริมบรรษัทภิบาลคู่สัญญาหน่วยงานรัฐ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาล

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ เวลา 10.00 น. นัดสัมภาษประธานหอการค้าหรือผู้แทน (ประเด็นคำถาม เอกสารแนบ6)

มอบหมายให้คุณชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 14/2566 ลงรับวันที่ 9 ธันวาคม 2566 เวลา 11.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1HyyAgwUw9eh_u-fLBirzCSb32VekLog3/view?usp=share_link

เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี และทางระบบ Zoom

Meeting ID 789 239 1454

Passcode 1234

ลิ้งประชุม

https://us02web.zoom.us/j/7892391454?pwd=WnlRTDZYVSt0S2praE1qNXQ5SEJlZz09

เรื่อง การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (คจพ.จฉ) ครั้งที่ 1/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

หมายเหตุ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 31/2566 ลงรับวันที่ 16 ธันวาคม 2566 เวลา 17.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1wPebDavaflwKaFnlJSdLGg9Ru5VU4ogX/view?usp=share_link

เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ 2

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางฯ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ 2

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณจักรพันธ์ กวีนัฎธยานนท์ รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 21/2566 ลงรับวันที่ 12 ธันวาคม 2566 เวลา 11.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1J8dHVT2Yc500fp81vIIrQtUbGA8TBLON/view?usp=share_link

วันพุธที่ 18 มกราคม 2566

เวลา 08.00-20.00 น. ณ โรงแรมรีเจ้นท์ อ.เมือง จ.อุบลฯ

เรื่อง โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP KOB )

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 18-19 มกราคม 2566

หมายเหตุ ตอบรับภายในวันที่ 16 มกราคม 2566

มอบหมายให้คุณรัตนากร ฑีฆธนานนท์ รองประธานอาวุโส เป็นผู้เข้าร่วม

เลขลงรับที่ 26/2566 ลงรับวันที่ 13 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1k3UoCKH0SbE0hiH7auKMiJZa2gPgOgvL/view?usp=share_link

เวลา 08.30-12.30 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพ 1 อาคารสำนักงานเทศบาลวารินชำราบ อ.วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากร

หน่วยงานต้นเรื่อง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

หมายเหตุ เวลา 09.15-10.15 น. เสวนาหัวข้อ สานพลังคนอุบล ฟื้นฟูชุมชนหลังน้ำท่วม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 13/2566 ลงรับวันที่ 9 ธันวาคม 2566 เวลา 10.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1du2z4b4mvYXSoEVFTe50Rinus0ssozZw/view?usp=share_link

เวลา 14.00 น. ณ ห้องเจ้าคำผง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1fa5A69A6CGG6vLRYZZRRTZETKkLvYB6D/view?usp=share_link

เวลา 16.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ประชุม กลุ่ม YEC จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง YEC จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

หมายเหตุ

มอบหมายให้ YEC จังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่--ไม่มี--ลงรับวันที่ 12 ธันวาคม 2566 เวลา 10.30 น.

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566

เวลา 09.00 น. ณ ห้องลำปลายมาศโรงแรมแคนทารีโฮเทล โคราช จังหวัดนครราชสีมา

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการสัมมนา

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ ส่งแบบตอบรับภายในวันศุกร์ที่ 13 มการาคม 2566

https://forms.gle/kT9kY66hX7Z99Sws6

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 1020/2565 ลงรับวันที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 15.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1tP_t6pa1MzyhP69tY95ZaBx-WaH4RmJT/view?usp=share_link

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด ครั้งที่2/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 19 มกราคม 2566

หมายเหตุ -

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 29/2566 ลงรับวันที่ 16 ธันวาคม 2566 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/199IH0NF-vPdCqh7K22U_VfTvCqLVwZyc/view?usp=share_link

เอกสารรายละเอียด

https://drive.google.com/file/d/1W2nBWMkrcNd9IsOt-9ZF15o4cpCDj3jC/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566

เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องประชุมนันทวัลย์ ชั้น 2 โรงแรมเดอะรีเจ้นโฮเทล อ.เมือง จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประสานงานการจัดประชุมสนทนาอภิปรายกลุ่มย่อย (Focus Group Discussion)

หน่วยงานต้นเรื่อง สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ แบ่งออกเป็น 2 ช่วง 1.ช่วงครึ่งวันเช้า 2. ช่วงครึ่งวันบ่าย

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า คุณจักรพันธ์ กวีนัฏธยานนท์ รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 1014/2565 ลงรับวันที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1TsSOif0gD-ekPVj2-n6txEENJIWHIvcZ/view?usp=share_link

เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ประชุมคณะกรรมการบังคับดี ประจำเดือนมกราคม 1/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง บังคับคดี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

มอบหมายให้คุณชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ --ไม่มี-- ลงรับวันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น.

วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566

วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2566

เวลา 14.30-16.30 น. ณ ห้างบิ๊กซีสาขาอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเรียนเชิญเป็นเกียรติในพิธีงานตรุษจีนเชิดสิงโต

หน่วยงานต้นเรื่อง บิ๊กซี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 33/2566 ลงรับวันที่ 16 ธันวาคม 2566 เวลา 17.00 น.

https://drive.google.com/file/d/17trn-LrJinUB8S2KNSXamSwS8mJVxCYa/view?usp=share_link

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566

เวลา ..........น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์มอบทุนการศึกษาทายาท (น.ส.ณัฐริกา พูลเพิ่ม)

หน่วยงานต้นเรื่อง มูลนิธิ พล.ต.อ.เภา สารสิน

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 39/2566 ลงรับวันที่ 18 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1xZHgtTsOMZkH8cjoNr7eP-sHPyWqEo_6/view?usp=share_link

เวลา ..........น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอความร่วมมือ ส่งมอบเช็คเจ้าหน้าที่ตำรวจ(ด.ต.แหลมทอง ไชยสิงห์)

หน่วยงานต้นเรื่อง มูลนิธิ พล.ต.อ.เภา สารสิน

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 40/2566 ลงรับวันที่ 18 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1JLsLruk4qnyyZN1kaGh6e5i3qrkM7kAV/view?usp=share_link

วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566

เวลา 08.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมหทุมวัน ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ด้รับความเป็นธรรม

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566

มอบหมายให้..ลาประชุม..เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 1009/2565 ลงรับวันที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/15NSxnXEaxjl2R-LYqjAKY--WJSEHr1ZH/view?usp=share_link

เลื่อนการประชุมเป็นวันที่ 30 มกราคม 2566

เวลา 08.30 น. ณ ห้องสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง โครงการพัมนากลไกการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 45/2566 ลงรับวันที่ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1sZzPl4txUj90DInHjRwVFHvmQvg05vBq/view?usp=share_link

เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง เชิญประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่1/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 47/2566 ลงรับวันที่ 24 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น.

https://drive.google.com/file/d/19boixaNiD89IXoRzZSWYUcGI20QT975c/view?usp=share_link

เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสินเจิมสิริ สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 2

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรม Ubon Solar Night Run

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 2

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

หมายเหตุ ผู้ประสานงาน นางสาวธวัลรัตน์ ศรีจันทร์กาศ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ เบอร์ 086-9797144

มอบหมายให้ คณะกรรมการจัดกิจกรรม เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 45/2566 ลงรับวันที่ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1SqeFHcYI-5HqMZqeO2LNgeWcLkkpiSXs/view?usp=share_link

วันพุธที่ 25 มกราคม 2566

เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนมกราคม 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

หมายเหตุ -

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานกอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 30/2566 ลงรับวันที่ 16 ธันวาคม 2566 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1tdu0xRx2ZJnQl2_Qz3ttd4xFwutO8Rdz/view?usp=share_link

เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ อุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุม

หน่วยงานต้นเรื่อง กองทุนเครือข่ายแห่งบุญหม่อมเจียงคำอนุสรณ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุมห้องประชุมหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ

หมายเหตุ

มอบหมายให้คุณพริ้งพิศ วังทอง รองประธานอาวุโส เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 53/2566 ลงรับวันที่ 25 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น.

https://drive.google.com/file/d/11NuVDYG9JMlmqdHWUTsMjqdF9l5EHvf1/view?usp=share_link

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566

เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องมรกต ชั้น 2 โรงแรมพลอย พาเลซ อ.เมือง จังหวัดมุกดาหาร

และทาง Zoom Meeting

Meeting ID : 655 427 1399

Passcode : 654321

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 4 โครงการจัดทำผังน้ำลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ เบอร์ประสานนางสาวพัชรี ลิ้มโป 084-415 8922

มอบหมายให้คุณบัณฑิต วิลามาศ กรรมการ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 36/2566 ลงรับวันที่ 17 ธันวาคม 2566 เวลา 15.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1QK0dsN8OxmEYBCkXrBNsKqxjyLjtgVrz/view?usp=share_link

เวลา 08.45-09.00 น. ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อ.เมือง จ.อุบลฯ

เรื่อง การจัดงานสัมมนา Esan Organic Business Forum

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 08.45-09.00 น. ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อ.เมือง จ.อุบลฯ

หมายเหตุ วันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณ Lobby โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อ.เมือง อุบลราชธานี

มอบหมายให้คุณประสงค์ จันจำปา รองประธานอาวุโส คุณพองาม ปรีดาสันติ์ รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 35/2566 ลงรับวันที่ 17 ธันวาคม 2566 เวลา 15.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1fHr_YG_CVdV2nStps1SPy1sFN5Ko3L5m/view?usp=share_link

เวลา 11.00 น. ณ ห้องสตูฯ1 NBT อุบลฯ

เรื่อง กำหนดวันแถลงข่าวและบันทึกเทปรายการ (ออนแอร์ในรายการวันถัดไป)

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ --ไม่มี-- ลงรับวันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น.

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 41/2566 ลงรับวันที่ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1KV1ZfVg1zfYfk9ACdcFnxt3QJQM52x3p/view?usp=share_link

เลื่อนการประชุมออกไป

เวลา 15.00 -17.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ประชุมคณะกรรมการหอการค้าประจำเดือนมกราคม 2566 ครั้งที่ 1/2566

มอบหมายให้ คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ -ไม่มี-ลงรับวันที่ 16 มกราคม 2565 เวลา 16.00 น.

เลื่อนการนัดออกไป

เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าฯ

เรื่อง ผอ.สพร.7 เข้าสวัสดีปีใหม่ประธานหอ ณ สำนักงานหอการค้าอุบลราชธานี

มอบหมายให้ คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ -ไม่มี-ลงรับวันที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น.

เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์และเผยแพร่หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายของผู้บริหารระดับสูง L-Net รุ่นที่ 1

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขต 5 (อุบลราชธานี)

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติวันที่ 26 มกราคม 2566 ถึง 8 เมษายน 2566

หมายเหตุ ค่าละทะเบียนอบรม 119,000 บาท

มอบหมายให้ ประชาสัมพันธ์ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 975/2565 ลงรับวันที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1uMF4lau87iOx7B_ezr5P3xRGSxDm4pH-/view?usp=share_link

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566

เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ครั้งที่ 1/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง กกร.กลุ่มจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 42/2566 ลงรับวันที่ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1Lhk-qkNCEZMxKKfPPxKuQ-zkGHjpHhTV/view?usp=share_link

เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมท่าอากาศยานอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมติดตามความคืบหน้าและรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการสำคัญของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานทางหลวงที่ 9 กรมทางหลวง

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณจักรพันธ์ กวีนัฏธยานนท์ รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 48/2566 ลงรับวันที่ 24 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1-vikZkuN5j7S4NClwLcNvnMtk5nCPTUI/view?usp=share_link

เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สนง.พัมนสังคมและความมั่นคงของมนุย์จังหวัดอุบลฯ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณรัตนากร ฑีฆธนานนท์ รองประธานกรรมการอาวุโส เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 55/2566 ลงรับวันที่ 26 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1YJeY4znx-MnaJ24J1FZ-yRE87N8ogIr0/view?usp=share_link

เวลา...... น. ณ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมต้อนรับคณะหอการค้า ที่จะมามอบผ้าห่ม ให้ ขสป.ยอดโดม,กองร้อยทหารพรานที่ 2310 และ หน่วยงานอื่นๆ และยังจะเป็นสปอนเชอร์ในการจัดวิ่งเทรลน้ำยืน กิจกรรม ซ้อมจัดแค้มป์ปิ้งเทรล

หน่วยงานต้นเรื่อง -

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วม

เลขลงรับที่ --ไม่มี-- ลงรับวันที่ 09 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น.

วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566

เวลา 10.00-17.00 น. ณ คลับเฮาส์ สนามกอล์ฟมิ่งเมือง นพค.51

เรื่อง ขอเชิญร่วมแข่งขันกีฬากอล์ฟ และสนับสนุนกิจกรรม

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าจังหวัดอำนาจเจริญ

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 28 มกราคม 2566

หมายเหตุ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 32/2566 ลงรับวันที่ 16 ธันวาคม 2566 เวลา 17.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1gA5PoQ-7RtJnT8poMU6YT14nEIAAJLVS/view?usp=share_link

วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566

เวลา 09.00 น. ณ ห้องทับทิมสยาม 4-5 โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.อุบลฯ

เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมสัมมนาในหัวข้อ การเติบโตอย่างยั่งยืนของร้านโชห่วยในสไล์ โดนใจ

หน่วยงานต้นเรื่อง บ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้คุณรัตนากร ฑีฆธนานนท์ รองประธานกรรมการอาวุโส เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 44/2566 ลงรับวันที่ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1CXm_hwuzDEsiIFyLoHb1XuVR3jMNlxlc/view?usp=share_link

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566

เวลา 08.30 น. ณ ห้องสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง โครงการพัฒนากลไกการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้คุณพองาม ปรีดาสันติ์ รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 45/2566 ลงรับวันที่ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1sZzPl4txUj90DInHjRwVFHvmQvg05vBq/view?usp=share_link

หนังสือขอเลื่อนการประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/10aK6BJpMFHPg6bMTXG5QXGA7QJq8nR9x/view?usp=share_link

เลื่อนการประชุมออกไปเป็นวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

เวลา 09.30 -12.30 น. ณ ร้านนั่งเล่น โรงแรมเจพี.เอ็มเมอร์ จ.ยโสธร

Linkเข้าร่วมประชุม ...Google Meet

meet.google.com/ogw-ageo-jxw

เรื่อง ประชุมคณะกรรมการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ครั้งที่ 1/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ:

แจ้งพิกัดโรงแรมเจ.พี ร้านนั่งเล่นอยู่ทางเข้า หน้าโรงแรมเลยค่ะ

https://goo.gl/maps/4M7scYrBDx5QmVTB9

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 52/2566 ลงรับวันที่ 24 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1yc7Yn_g-y8RK5rmbTYs1Zrb70U3PAm0y/view?usp=share_link

วันอังคารที่ 31 มกราคม 2566

เวลา 07.00-09.00 น. ณ ศูนย์พัฒนากีฬา ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ (คลับเฮ้าส์ สนามกอล์ฟ)

เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมสภากาแฟ ประจำปี 2566 ประจำเดือนมกราคม 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

หมายเหตุ การแต่งกาย: ชุดสุภาพ

มอบหมายให้ คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 65/2566 ลงรับวันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1tjFZjyvkOyQbktqSSSgAStCWUXuyLYbR/view?usp=share_link

เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์มอบทุนการศึกษาทายาท (น.ส.ณัฐริกา พูลเพิ่ม)

หน่วยงานต้นเรื่อง มูลนิธิ พล.ต.อ.เภา สารสิน

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 39/2566 ลงรับวันที่ 18 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1xZHgtTsOMZkH8cjoNr7eP-sHPyWqEo_6/view?usp=share_link

เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอความร่วมมือ ส่งมอบเช็คเจ้าหน้าที่ตำรวจ(ด.ต.แหลมทอง ไชยสิงห์)

หน่วยงานต้นเรื่อง มูลนิธิ พล.ต.อ.เภา สารสิน

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 40/2566 ลงรับวันที่ 18 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1JLsLruk4qnyyZN1kaGh6e5i3qrkM7kAV/view?usp=share_link

เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง การจัดกิจกรรม Ubon Solar Night Run โขง ชี มูล วิ่งเมืองเรืองแสง

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้ คณะกรรมการจัดกิจกรรมฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 60/2566 ลงรับวันที่ 26 ธันวาคม 2566 เวลา 17.25 น.

https://drive.google.com/file/d/12mFfZePZmXtIXBmdjotRvcBXxXUPM6WL/view?usp=share_link

8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!