วาระงานหอการค้าประจำเดือน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566


2022-12-17 10:45:52

จำนวนครั้งที่อ่าน : 372

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง เซ็นทรัลเวิลจังหวัดอุบลราชธานี ขอเข้าพบและสวัสดีปีใหม่ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง เซ็นทรัลจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ --ไม่มี-- ลงรับวันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 15.00 น

เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าฯ

เรื่อง ผอ.สพร.7 เข้าสวัสดีปีใหม่ประธานหอ ณ สำนักงานหอการค้าอุบลราชธานี

มอบหมายให้ คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าฯ

เรื่อง นายรุ่งชัย เศรษฐบดี ผู้จัดการเขต สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เข้าสวัสดีปีใหม่ประธานหอ ณ สำนักงานหอการค้าอุบลราชธานี

เลขลงรับที่ --ไม่มี--ลงรับวันที่ 30 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น.

เวลา 16.00 น. ณ สนามฟุตบอล UBRU Happiness Stadium มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าว

หน่วยงานต้นเรื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

หมายเหตุ การแต่งกาย เสื้อม่อฮ่อม UBRU หรือผ้ากาบบัว หรือผ้าพื้นเมือง

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 67/2566 ลงรับวันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1w-ZCgtrQ1H_G7V-qFS3GeD3jUE8mCphI/view?usp=share_link

วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566

เวลา 07.00-18.00 น. ณ แขวงจำปาสัก

เรื่อง พิธีเปิดงานเทศกาลกาแฟ-ชา ที่ราบสูงโบลาเวน การประชุมเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนการค้าการลงทุนและงานเทศการปราสาทหินวัดพูจำปาสัก

หน่วยงานต้นเรื่อง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สันติภาพ เอกราช ประชาธิปไตย เอกภาพ วัฒนถาวร

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา ตามกำหนดการ ณ แขวงจำปาสัก

หมายเหตุการแต่งกาย ชุดสุภาพ หรือชุดผ้าพื้นเมือง

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 73/2566 ลงรับวันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 10.10 น.

https://drive.google.com/file/d/1LYiNz2GHTJjheEZEtBRw2-mdIi6F54UH/view?usp=share_link

เวลา 16.00 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซาอุบลราชธานี

เรื่อง การจัดงานแสดงและจำหน่ายเสินค้าในงาน Amazing ISAN Woven Fabric มนเสน่ห์แห่งผ้าไทย ใส่ยังไงก็สนุก

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ การแต่งกาย ชุดผ้าไทย

มอบหมายให้คุณพริ้งพิศ วังทอง รองประธานกรรมการอาวุโส เป็นผู้เข้าร่วม

เลขลงรับที่ 58/2566 ลงรับวันที่ 26 ธันวาคม 2566 เวลา 14.47 น.

https://drive.google.com/file/d/1RqlEVGXQZbNXRMlK_1A-HS_ouL6c9Hut/view?usp=share_link

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

เวลา : 10.00 น.-12.00 น. ณ ห้องผาแต้ม สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7

เรื่อง ท่านผู้ช่วยพรชัย หอมชื่อ ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ดีป้า จะลงมาประชุมในการสร้างเครือข่ายของภาคเอกชนในการร่วมขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเเละนวัตกรรมดิจิทัลภายใต้ BCG model

หน่วยงานต้นเรื่อง -

ประเภทหนังสือ -

มอบหมายให้นายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า คุณอนิรุจ สืบสิงห์ รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ --ไม่มี-- ลงรับวันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 14.20 น

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องอมราวดี 1 โรงแรมเดอะกรีนปาร์ค แกรนด์ อ.เมือง จ.ยโสธร

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุม นอน นั่ง กิน สุขใจ ในเมืองท่องเที่ยว เขตสุขภาพที่ 10

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆจากต้นสังกัด

มอบหมายให้ ลาประชุม เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 68/2566 ลงรับวันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 13.48 น.

https://drive.google.com/file/d/1NQhqwMn6CJM5uCal3iq73yXmQRvBT01p/view?usp=share_link

วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566

เวลา 16.00 น. ณ บริเวณเขื่อนสิรินธร อ.สิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ประกาศคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการสนันสนุนกิจกรรม โครงการ UBON SOLAR NIGHT RUN โขง ชี มูล วิ่งเมืองเรืองแสง

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

มอบหมายให้ คณะกรรมการจัดกิจกรรมฯ เป็นผู้เข้าร่วม

เลขลงรับที่ 06/2566 ลงรับวันที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 11.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1ahALWI5oeFFSfkqMRUvU2CQ-u-fuiVT8/view?usp=share_link

วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566

เวลา 10.00 น. ณ บริเวณศาลากลางบ้านตาติด หมู่ 3 ตำบลโนนผึ้ง

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติงานส่งเสริมการท่องเที่ยวสวนไม้ดอกไม้ประดับตำบลโนนผึ้ง ประจำปี 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 61/2566 ลงรับวันที่ 26 ธันวาคม 2566 เวลา 17.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1IG5bOB20p3xNuPlTRvA69zR8G2PIy7Tx/view?usp=share_link

เวลา 17.00-23.00 น. ณ ศาลเจ้าปึงเถ่ากงม่า ขอนแก่น

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติงานวันง่วนเซียว สถานกงศุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ จังหวัดขอนแก่น ต้อนรับตรุษจีนด้วยความอบอ่น 2023

หน่วยงานต้นเรื่อง สถานกงศุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วม

เลขลงรับที่ --ไม่มี-- ลงรับวันที่ 28 ธันวาคม 2566 เวลา 15.35 น.

https://drive.google.com/file/d/1ea5c8hU3o0yP-ux9I0W8CfJ6I1exSJ2d/view?usp=share_link

แผนที่ศาลเจ้า

https://me-qr.com/b2f0sjr

ส่งแบบตอบรับ

https://lin.ee/Zb8kBL1

เรื่อง ขอความร่วมมือส่งแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ -

หมายเหตุ ภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 69/2566 ลงรับวันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 13.48 น.

https://drive.google.com/file/d/1jneppTWq69g2AuGGtHGhDbyMvZRI-sgb/view?usp=share_link

วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566

วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

เลื่อนการประชุมออกไปเป็นวันที่ 10 มีนาคม 2566

เวลา 09.30 -12.30 น. ณ ร้านนั่งเล่น โรงแรมเจพี.เอ็มเมอร์ จ.ยโสธร

Linkเข้าร่วมประชุม ...Google Meet

meet.google.com/ogw-ageo-jxw

เรื่อง ประชุมคณะกรรมการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ครั้งที่ 1/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ:

แจ้งพิกัดโรงแรมเจ.พี ร้านนั่งเล่นอยู่ทางเข้า หน้าโรงแรมเลยค่ะ

https://goo.gl/maps/4M7scYrBDx5QmVTB9

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 52/2566 ลงรับวันที่ 24 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1yc7Yn_g-y8RK5rmbTYs1Zrb70U3PAm0y/view?usp=share_link

เวลา 19.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์(มุ่งยังตึ้ง)มูลนิธิการกุศลอุบล ส่วนสังคมสงเคราะห์(จีตัมเกาะ) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

เรื่อง ขอเรียนเชิญเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม คุณพ่อเอนกชัย ศิริคูณ

ขอนัดหมาย : กรรมการพร้อมเพรียงกันที่ศาลาเวลา 18.30 น. เริ่มสวดพระอภิธรรมเวล 19.00 น.

การแต่งกาย : ชุดสุภาพโทนสีดำ

มอบหมายให้ ปธ.นายมงคล - นางเมวดี จุลทัศน์ รอง.ปธอาวุโสฯนางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ รอง.ปธอาวุโสฯนางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานฯนางพองาม ปรีดาสันติ์ รอง.ปธอาวุโสฯนายประสงค์ จันจำปา รอง.ปธ.ฯนางเมตตา เมืองเจริญ รอง.ปธ.ฯนางมุยรี ฐานานุศักดิ์ รอง.ปธ.ฯนายไพบูลย์ คำศรี รอง.ปธฯนายรัฐธนินทร์ - นางภัทรนิษฐ เตชะไชยสิทธิ์ เลขาธิการฯนายพงษ์พันธ์ จันทศรี รองเลขาฯนางสาววิภาดา วจนะวิชากร รองเลขาฯนางสาวจารุณี พิมพ์หล่อ กก.นายสุนทร จิรนภาวิบูลย์ เป็นผู้เข้าร่วม

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566

เวลา 08.20-14.30 น. ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท

เรื่อง เชิญประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตอุตสาหกรรมระดับจังหวัดอุบลราชธานีและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

หน่วยงานต้นเรื่อง กลุ่มนโยบายและแผนงาน

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้คุณจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 59/2566 ลงรับวันที่ 26 ธันวาคม 2566 เวลา 15.29 น.

https://drive.google.com/file/d/1_MTdYPLfpdOMVeWOjvrrey-prelNluZw/view?usp=share_link

เวลา 09.30-15.00 น. ณ ห้องประชุมรสสุคนธ์ โรงแรมทอแสงเฮอริเทจ อ.เมือง จ. อุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนการพัฒนากำลังคนจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2566-2570 กลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ครั้งที่ 1/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สถาบันพัฒนาฝีมืองแรงงาน 7 อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

หมายเหตุ-

มอบหมายให้คุณนภานรี โตแสง รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 66/2566 ลงรับวันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1IDoduE-bNPLzLmlIZ_ViUA721FiQ7XED/view?usp=share_link

เวลา 13.00-14.00 น. ณ ชั้น 1 ลานกิจกรรมอะควาเรียม ศูนย์การค้าเซ็นทรับพลาซา อุบลราชธานี

เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมงานมหกรรมบ้านและอสังหาอุบล 2023

หน่วยงานต้นเรื่อง อุบลน่าอยู่

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณเมตตา เมืองเจริญ รองประธานหอการค้า คุณอุฬาร ปัญจะเรือง รองเลขาธิการหอการค้าฯ คุณพิมพ์ชนก พิริยะกิจไพบูลย์ ประธานกลุ่ม YEC อุบลฯ คุณณิชาภา ไชยสงคราม กรรมการ เป็นผู้เข้าร่วม

เลขลงรับที่ 85/2566 ลงรับวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11.32 น.

https://drive.google.com/file/d/1XCmy0G91FzYJQNP6ijHbdp9lGvQukg7U/view?usp=share_link

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานศึกษธิการจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้คุณชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 89/2566 ลงรับวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.07 น.

https://drive.google.com/file/d/1g4QZfNG_5ooB_HgU9heAr2fq5t_HAyWS/view?usp=share_link

วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566

เวลา 10.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอนัดหมายเข้าพบประธานหอการค้า และความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ธุรกิจ

หน่วยงานต้นเรื่อง วอลล์สตรีท อิงลิช

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ของหอการค้าฯ เพื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจและแนวทางการลงทุน ในธุรกิจแฟรนไชส์ของสถาบันวอลล์ สตรีทอิงลิช (ประเทศไทย)

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า และคณะกรรมการหอการค้าฯ คุณพิมพ์ชนก พิริยะกิจไพบูลย์ ประธาน YEC คุณไพศิษฐ์ ชมสมุทร กรรมการ คุณศิริพร คำยอด YEC เป็นผู้เข้าร่วม

เลขลงรับที่ 43/2566 ลงรับวันที่ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1gYgoJiQa3oFhM1sso0T8m8BYMasBoy6J/view?usp=share_link

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราช

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการและขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 62/2566 ลงรับวันที่ 26 ธันวาคม 2566 เวลา 17.25 น.

https://drive.google.com/file/d/15rV2-jNM7XbZTiwkrQGY9yUP3dJf0xu2/view?usp=share_link

วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566

เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอความร่วมมือ ส่งมอบเช็คเจ้าหน้าที่ตำรวจ(ด.ต.แหลมทอง ไชยสิงห์)

หน่วยงานต้นเรื่อง มูลนิธิ พล.ต.อ.เภา สารสิน

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วม

เลขลงรับที่ 40/2566 ลงรับวันที่ 18 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1JLsLruk4qnyyZN1kaGh6e5i3qrkM7kAV/view?usp=share_link

เลื่อนเวลาการประชุมออกไปเป็นเวลา 10.30 น. เนื่องจากประธานหอการค้าติดภารกิจช่วงบ่ายที่เขื่อนสิรินธร

เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุม เตรียมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 และเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารหอการค้า ปี 2566-2567 (ประชุมกลุ่มย่อยคณะกรรมการหอการค้าฯ)

มอบหมายให้คณะกรรมการหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ --ไม่มี-- ลงรับวันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น.

เวลา 13.00 น. ณ ลานหน้าเวทีกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง ม.อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ การแต่งกาย ชุดสุภาพ

มอบหมายให้คุณประมอน เขียวขำ รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 93/2566 ลงรับวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1-_QII7mrl50MHv1VouMmgwIR6mwJRFCc/view?usp=share_link

วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566

รอบ เวลา 06.30 น. (9 หลุม) และ 11.30 น. (18 หลุม) ณ สนามกอล์ฟ กองบิน 21

เรื่อง ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศล กองบิน 21 ประจำปี 2566 ชิงถ้วยเกียรติยศ ผู้บังคับการกองบิน 21

หน่วยงานต้นเรื่อง กองบังคับการ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

หมายเหตุ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 56/2566 ลงรับวันที่ 26 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1n5Isb5O4z9amitlTToh-gSmToS18xf59/view?usp=share_link

เวลา 09.00 น. ณ สนามกีฬาเปตองมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (สวนนก)

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกีรยติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเปตอง เทิดพระเกียรติ16 ธันวาคม วันกีฬาแห่งชาติ79

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงาน กกท.อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณร่มไทร จันจำปา รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วม

เลขลงรับที่ 78/2566 ลงรับวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.50 น.

https://drive.google.com/file/d/1V2LPGZ3LZDqLo52Gi5IA9MgfYMrZi1Ig/view?usp=share_link

วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง การสรรหาและคัดเลือกสตรีที่มีผลงานดีเด่นเพื่อเป็นสตรีดีเด่นระดับจังหวัด เนื่องในการจัดงานวันสตรีสากลจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

หมายเหตุภายในวันที่ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

มอบหมายให้คุณประสงค์ จันจำปา รองประธานอาวุโส คุณพองาม ปรีดาสันติ์ รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมชุม

เลขลงรับที่ 64/2566 ลงรับวันที่ 26 ธันวาคม 2566 เวลา 17.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1i_zyfHKx8S1DxLVQlhMx7cSbEZBiT3Mt/view?usp=share_link

วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมพิจารณาร่าง บันทึกข้อตกลงบทบาทการเกื้อหนุ่นระหว่างวัดและชุมชน ให้มีความสุขอย่างยั่งยืน จังหวัดุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 99/2566 ลงรับวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.38 น.

https://drive.google.com/file/d/1DwP0yHiDXVn5QPmkbkcMIcj1kHgS7IOg/view?usp=share_link

เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมบัวแดง ชั้น 3 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุม คณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง อาชีวะศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 106/2566 ลงรับวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17.40 น.

https://drive.google.com/file/d/1zFmWMkNkwW2gH2YqkVUdc6aNAvps0MKZ/view?usp=share_link

เรื่อง หนังสือใต้ร่มพระบารมี 60 ปี ในหลวงเสด็จฯ อุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ ขอความอนุเคราะห์หนังสือ 15 เล่ม

หมายเหตุ ติดต่อคุณนพวรรณ จัมปะโสม

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 79/2566 ลงรับวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.50 น.

https://drive.google.com/file/d/1aBi0ViiYljL5wMZ4qEZ5XJ-Z9N2tDozP/view?usp=share_link

เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดแข่งขันบาสเกตบอล 3 คน รายการ 3x3 UTCC Chammpionship 2023

หน่วยงานต้นเรื่อง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 -22 กรกฎาคม 2566

หมายเหตุ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 80/2566 ลงรับวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.50 น.

https://drive.google.com/file/d/1Zw4LE067U-6R6a-B30uXUFKQWaZPxYju/view?usp=share_link

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ราบชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะทำงานกำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2 พ.ศ.2566-2570 (ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานศึกษาธิการภาค 14

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ -

หมายเหตุ แจ้งรายชือภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ทาง E-mail: [email protected]

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 101/2566 ลงรับวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.40 น.

https://drive.google.com/file/d/1AVeq_XOfezJs4ol09twEz3cFiXh2WYoC/view?usp=share_link

วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566

เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

หมายเหตุ -

มอบหมายให้คุณประสงค์ จันจำปา รองประธานอาวุโส เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 108/2566 ลงรับวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.20 น.

https://drive.google.com/file/d/1two0nNxw1h9D2F81McFs9fM-KDLKQ_FV/view?usp=share_link

เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ห้องประชั้น 2 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

เรื่องขอเชิญประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนการพัฒนากำลังคนจังหวัดอุบลราชธานี พ.ส. 2566-2570 ครั้งที่ 1/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566

สิ่งที่ส่งมาด้วย

http://shorturl.at/aiRY4

มอบหมายให้คุณไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 77/2566 ลงรับวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11.50 น.

https://drive.google.com/file/d/1XRR1LzKUMM-bPHdN4g43C2E9UFHu5WT6/view?usp=share_link

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง แนวทางการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง เนื่องในโอกาสจังหวัดอุบลราชธานี ครบ 231 ปี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

หมายเหตุ

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 83/2566 ลงรับวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น.

https://drive.google.com/file/d/18U_5JDG0qqP5eBx1L9bHB5WQaRhNVq9L/view?usp=share_link

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมหารือเตรียมการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดุบลราชธานี ประจำปี 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

มอบหมายให้คุณพิมพ์ชนก พิริยะกิจไพบูลย์ ประธาน YEC เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 88/2566 ลงรับวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11.32 น.

https://drive.google.com/file/d/1I9iPXYTmPb7ouXh9UlP3-SV-a-VfdugY/view?usp=share_link

เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง 7 ภาคีเครือข่าย ในการขับเคลื่อนบทบาทการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชน ให้มีความสุขอย่างยั่งยืน จ.อุบลฯ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ การแต่งกาย ชุดผ้าไทย

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 102/2566 ลงรับวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.40 น.

https://drive.google.com/file/d/1gAPg9vrd7I5hMa0IiIjyuEBArzV8AzC1/view?usp=share_link

เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง การประชุมขับเคลื่อนบทบาทการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชน ให้มีความสุขอย่างยั่งยืนในระดับจังหวัด ตามภารกิจ MOU ของปลัดกระทรวงมหาดไทย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและคณะสงฆ์

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 95/2566 ลงรับวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1RtmxyRQUFRQc-xl0NMSrWPm2AJsfF7AN/view?usp=share_link

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน จังหวัดุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

หมายเหตุ -

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 111/2566 ลงรับวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.20 น.

https://drive.google.com/file/d/1BpTATQYZDjtWQPbRtWe56IkGsyCB14d1/view?usp=share_link

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566

เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารอำนวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

หมายเหตุ ตอบรับภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566

ทาง [email protected]

มอบหมายให้คุณเขมชาติ เรียนวิริยกิจ รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 112/2566 ลงรับวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.20 น.

https://drive.google.com/file/d/15pjHicY01Fh5SQUiUN1IscExbFJYfy1t/view?usp=share_link

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์บันทึกแผนและผลการดำเนินงานในปี 2565-2570 ลงในระบบฐานข้อมูลการพัฒนากำลังคนระดับจังหวัด

หน่วยงานต้นเรื่อง สถาบันพัมนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ -

หมายเหตุ ส่งภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 122/2566 ลงรับวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1a5YUXdPJnO9LnsT_HgT0e01lnnnmuuFr/view?usp=share_link

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

เวลา 08.30 น. ณ ถนนโครงการจัดรูปที่ดินฯ สาย ข7 อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลฯ

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดถนนโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณถนนตามผังเมืองสาย ข7 อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลฯ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุตอบรับภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ประสาน น.ส.เพ็ญศิริ กองแก้ว 061-6258547

มอบหมายให้คุณฤทธิพันธ์ุ สัณฑมาศจิรวัส รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 70/2566 ลงรับวันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 15.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1A0NGCHM-N4qJgBNcJIfDNGdZ9ibW_Iel/view?usp=share_link

เวลา 09.00-16.00 น. ณ อาคารอำนวยการ ชั้น 3 ห้องประชุมบัวแดง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญให้ข้อมูลสนับสนุนในการประเมินนักศึกษาวิชาชีพ เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2565

หน่วยงานต้นเรื่อง วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้คุณไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 120/2566 ลงรับวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1GDb9lFvcH1GCbv8FsG9co-tRnjzoz_ii/view?usp=share_link

เวลา 15.30-17.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง สภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแขวงจำปาสัก นำพาคณะเข้าพบ

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าและอุตสากกรรมจังหวัดจำปาสัก

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

หมายเหตุ กำหนดการตามเอกสารแนบ

มอบหมายให้คณะกรรมการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 114/2566 ลงรับวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.20 น.

https://drive.google.com/file/d/1a12nr4GJU2ajnaFd52U8aqgmAkWkN7hw/view?usp=share_link

เวลา 10.30 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า (EV)

หน่วยงานต้นเรื่อง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ ตอบรับภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

https://forms.gle/WYYDdzcEhVx4tAbG9

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 113/2566 ลงรับวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.20 น.

https://drive.google.com/file/d/1vUPU8G_6XGMskVZSojDVl-YMB5kfm7SH/view?usp=share_link

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

หมายเหตุ-

มอบหมายให้คุณบัณฑิต วิลามาศ กรรมการ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 72/2566 ลงรับวันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 17.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1C8L4oZJ8BgIY0HsNFOEV-T62xrP6OrPL/view?usp=share_link

เวลา 14.00-15.30 น. ณ ทำเนียบรัฐบาล

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์มอบหมายประธานฯ YEC ร่วมคณะเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้คุณพิมพ์ชนก พิริยะกิจไพบูลย์ ประธาน YEC เป็นผู้เข้าร่วม

เลขลงรับที่ 100/2566 ลงรับวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.38 น.

https://drive.google.com/file/d/1W6a5TVDORwYkMU7dXJgp38Fdz1nlmDv8/view?usp=share_link

เวลา 17.00 น. ณ สนามฟุตบอล UBRU Happiness Stadium มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 ยลแสง-ศิลป์ ดินแดนแห่งความสุข

หน่วยงานต้นเรื่อง มหวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

https://forms.gle/rdEevyHYkzWqFCHa7

การแต่งกาย ชุดผ้าไทย หรือผ้าพื้นเมือง

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 91/2566 ลงรับวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น.

https://drive.google.com/file/d/12wiMG-i0i_yWFt_KvpCPNE9G2QOpl2N6/view?usp=share_link

เวลา 18.00 น. ณ โรงแรมทอแสงอุบล จ.อุบลราชธานี

เรื่อง ร่วมรับประทานอาหารเย็นกับทางหอการค้าและอุตสาหกรรมจำปาสัก สมาคมธุรกิจ และสมาชิก

  1. แขกจากทางประเทศลาว =จำนวน 3 โต๊ะ/26 คน
  2. หอการค้าอุบล = จำนวน 2โต๊ะ/16 คน
  3. สภาอุตสาหกรรม = จำนวน 2 โต๊ะ/ 16 คน

โดยสั่งอาหารจำนวน 6 โต๊ะ ๆ ละ 3,900 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรองครั้งนี้หอการค้าอุบลร่วมกับทางสภาอุตสาหกรรมคนละครึ่ง

มอบหมายให้คณะกรรมการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566

เวลา 15.00-18.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทารา อุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลฯ

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 18.00-22.00 น.(งาน Gala Dinner) ณ โรงแรมเซ็นทารา อุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลฯ

เรื่อง ขอรับสนับสนุนกิจกรรมการประกวด มิสแกรนด์อุบลราชธานี และขออนุญาตใช้โลโก้สัญลักษณ์หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง กองการประกวดมิสแกรนด์อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรมเซ็นทารา อุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลฯ

หมายเหตุ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.00-18.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทารา อุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลฯ

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 18.00-22.00 น.(งาน Gala Dinner) ณ โรงแรมเซ็นทารา อุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลฯ

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 981/2565 ลงรับวันที่ 17 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1fJ91FDEaiMvRAfv6rve5jaaSQcvUvhBL/view?usp=share_link

เวลา 15.00 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อุบล

เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดเทศกาลศิลปะและวัฒนธรรมอินเดีย

หน่วยงานต้นเรื่อง คณะรัฐศาสตร์

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566

หมายเหตุมอบหมายให้ ผช.ศาตราจารย์ปิยณัฐ สร้อยคำ หมายเลข 092-4974547

มอบหมายให้คุณสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอกลุ่มฯ คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ คุณนาถนภา รุ่งแสนทวี กรรมการฯ/รองประธานกลุ่ม YEC และกลุ่ม YEC เป็นผู้เข้าร่วม

เลขลงรับที่ 73/2566 ลงรับวันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 15.47 น.

https://drive.google.com/file/d/13q_Rjk-tG-R7lYjixGm4wN4y9FpBnuMO/view?usp=share_link

วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566

วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566

เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 5

เรื่อง การประชุมคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูล และการขอใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระดับจังหวัด

หน่วยงานต้นเรื่อง ฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 126/2566 ลงรับวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1B9z7lRNt2-PW6LqF8dJQDzoh9_0rjVco/view?usp=share_link

เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพระพิรุณ 1 สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง ฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 E-Mail : [email protected]

มอบหมายให้คุณประสงค์ จันจำปา รองประธานอาวุโส เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 127/2566 ลงรับวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1XnnP7jqQnbvQvB01RxqlU3aj3Z_1Y2n-/view?usp=share_link

เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี ถ.สุรศักดิ์ จ.อุบลฯ

เรื่อง การตรวจราชการปรกติ และติดตามผลการดำเนินงานหย่วยงานสังกัด อก.

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

มอบหมายให้ คุณจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 107/2566 ลงรับวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17.40 น.

https://drive.google.com/file/d/1ZvuJV3IKVYCcN7tVozyEar3n42rgYHzm/view?usp=share_link

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง การประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดอุบลราชธานี (คบจ.) ครั้งที่ 2/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานคลังการจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXe5HCzEKi5Sjs76r_fxB0gStTRM0K_Zh1HVVDU127bjdjwA/viewform

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 104/2566 ลงรับวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.40 น.

หนังสือเลื่อนการประชุม

https://drive.google.com/file/d/14Csd9hm6et9IqbMdqeRqh2y1Ugm2UfzW/view?usp=share_link

เลขลงรับที่ 90/2566 ลงรับวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.07 น.

https://drive.google.com/file/d/1Yl9L-SqPoF64-Cma5L0gOrgO0nN-gQTj/view?usp=share_link

เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง การจัดกิจกรรม 231 ปี อุบลราชธานี ฮุ่งเฮือง เมืองธรรม

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 128/2566 ลงรับวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1HwzH9h7uXyBC5b8gvuNVnqEstEUh5iH4/view?usp=share_link

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและนายอำเภอ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

หมายเหตุ การแต่งกาย : ชุดสูทหอการค้าติดแม็กเน็ตหอฯ

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 86/2566 ลงรับวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11.32 น.

https://drive.google.com/file/d/114jBu5iw7Ok9ybbaJBgHtBh32mAcLO6h/view?usp=share_link

เวลา 12.00 น. ณ บริเวณตลาดมาระแม ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงาน ช้อปของเด่น กินของดี ที่มาระแม ครั้งที่ 13

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้คุณสนั่น สุตัญตั้งใจ รองประธานอาวุโส เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

หนังสือเชิญประธานหอการค้าอุบลฯ

เลขลงรับที่ 132/2566 ลงรับวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1018zY89eE94lzgHsJcsRn_1yA8UsAlCv/view?usp=share_link

หนังสือเชิญประธาน YEC อุบลฯ

https://drive.google.com/file/d/1-S5aGtUAS996AhB7zaSEJcusuIhYSjVY/view?usp=share_link

เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าพบเพื่อสัมภาษณ์

หน่วยงานต้นเรื่อง มูลนิธิ สวค.

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2566

หมายเหตุประสานนางสาวชิรนันท์ นาคประกอบ โทร 088-2950150

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณพิมพ์ชนก พิริยะกิจไพบูลย์ ประธานกลุ่ม YEC เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 71/2566 ลงรับวันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 15.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1SIdVI4IhF5sRheCwtapw2yNdgF5rc0ws/view?usp=share_link

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566

เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงแรมเนวาด้า จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเรียนเชิญมอบเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษา

หน่วยงานต้นเรื่อง มูลนิธิเพื่อการศึกษาลูกหลานเมืองอุบล

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

หมายเหตุ -

มอบหมายให้คุณเขมชาติ เรียนวิริยกิจ รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 123/2566 ลงรับวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1gIUsndFJOHwEKY1YLq_Zt_JZBdc0Poy6/view?usp=share_link

เวลา 08.30-12.00 น. ณ ผ่านช่องทางออนไลน์

หมายเหตุ http://shorturl.at/bcCEY

ลิ้งประชุม Zoom

https://us06web.zoom.us/j/83691435065

Meeting ID: 836 9143 5065

เรื่อง ขอเชิญประชุมกลุ่มย่อย (Focus group)

หน่วยงานต้นเรื่อง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566

มอบหมายให้คุณอรรถสิทธิ์ สุตัญตั้งใจ รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 125/2566 ลงรับวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.00 น.

https://drive.google.com/file/d/19mf5PdiFV-jxG98a-XsbgskS_TB4frOz/view?usp=share_link

เวลา 10.00 น. ณ บ.ยงสงวน จำกัด อุบลราชธานี

เรื่อง ขอเข้าพบหารือข้อเสนอแนะแนวทางการสร้างสภานข้ามฝั่งแม่น้ำมูลร่วมกับท่านรองประธานอาวุโสคุณมะลิวัลย์ ไชยสงคราม

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ -

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณประสงค์ จันจำปา รองประธานอาวุโส และคณะกรรมการหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ --ไม่มี--ลงรับวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 9.30 น.

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราช

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี (กรอ.จังหวัด) ครั้ง 3/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 63/2566 ลงรับวันที่ 26 ธันวาคม 2566 เวลา 17.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1gzNCe6-mIJzTSJXmXYKKgB2fM0QYaJmG/view?usp=share_link

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

เวลา 07.00-09.00 น. ณ ห้องประชุมเกียรติสุรนนท์ กองกำกับการตำวรจตระเวนชายแดนที่ 22 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมสภากาแฟ ประจำปี 2566 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 134/2566 ลงรับวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1XUWEdOdT-QErx88hyT5F9EZV2u-p3gGI/view?usp=share_link

เวลา 08.30-12.00 น. ณ บริเวณฝั่งทิศตะวันตก ข้างอาคารโดมกีฬา สนามกีฬากลางจังหวัดุบลราชธานี (ทุ่งบูรพา) ต.หนองขอน อ.เมือง จ.อุบลฯ

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการคืนความสุขให้คนอุบล กำจัดขยะอันตรายชุมชนอย่างปลอดจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้คุณอรรถสิทธิ์ สุตัญตั้งใจ รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 129/2566 ลงรับวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1rVt4PpgEl9RhMLvRFaP_oYZAKQABOutN/view?usp=share_link

เวลา 08.00-20.30 น. ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

เรื่อง การอบรมเจ้าหน้าที่หอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ ประจำปี 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2566

หมายเหตุ ลงทะเบียนภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566

https://forms.gle/3eNMHH98hdn1kXGe7

มอบหมายให้เจ้าหน้าที่หอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วม

เลขลงรับที่ 54/2566 ลงรับวันที่ 26 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น.

https://drive.google.com/file/d/16p_V46-fGIHMLCTvfzpX-E5Hg4-P7J7S/view?usp=share_link

เวลา 08.00-15.30 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น 1-3 ชั้น 2 โรงแรม อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น

เรื่อง ขอเชิญร่วมการสัมมนา แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน

หน่วยงานต้นเรื่อง กองยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

ลงทะเบียนสัมมนา

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBt4W8bdGATlbmPMndn8Lp_dVi_2B5ePh4kO5HfqbCa2CJ6w/viewform

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 103/2566 ลงรับวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.40 น.

https://drive.google.com/file/d/1SLVwUBgHTvW1sMLfX-x0cg3yaK2HU_VC/view?usp=share_link

เวลา 10.00 น. ณ ชั้น1 เซ็นทรัลอุบลราชธานี

เรื่อง เรียนเชิญให้เกียรติร่วมในพิธีเปิดงาน Thailand Smart Money อุบลราชธานี ครั้งที่ 8

หน่วยงานต้นเรื่อง บ.พี.เอ.พริ้นท์ติ้ง เฮ้าส์ จำกัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ เวลา 10.00 น. พิธีเปิดที่เวทีกลาง

เวลา 10.35 น. เรียนเชิญท่านประธานหอการค้าขึ้นถ่ายรูป

ผู้ประสานงาน : เบอร์ประสานพี่หน่อย 089-6948796

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 37/2566 ลงรับวันที่ 18 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1_YZWYQ3oMVwAL-1KMllWVYi4YbacSBcv/view?usp=share_link

วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง การเตรียมความพร้อมกรเสนอขอรับงบประมาณจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ ส่งภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 136/2566 ลงรับวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1KCYbvvOyTmyKRNVf4FvTeOM0fub6ll9j/view?usp=share_link

วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566

วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุม เตรียมความพร้อมจัดการประชุมใหญ่สามัญสมาชิก ประจำปี 2565

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

มอบหมายให้องเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ --ไม่มี-- ลงรับวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น.

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เวลา 08.30 น. ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท ต.คำน้ำแซบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลฯ

เรื่อง ขอเชิญร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวน(ร่าง) แผน)ฏิบัติการการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศพื้นที่ตำบลทุ่งเทิง และตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้คุณพชร เตชะตานนท์ รองประธานอาวุโส เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 141/2566 ลงรับวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1dv3cK3dw07N7ZPiUClWlSrTyU2tdfrfH/view?usp=share_link

เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของคณะผู้ตรวจราชการ เขตตรวจราชการ ที่ 14 ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 1

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 131/2566 ลงรับวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1rNkwvJ3xg4EG6-TAAzijsq-pUksLQHaS/view?usp=share_link

เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด ด้านการฟื้นฟู ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ และสงเคราะห์ผู้กระทำผิดในชุมชน

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้คุณชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 121/2566 ลงรับวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1nQELBOahSNNLHOEPVJt_63nxWMeT7dIl/view?usp=share_link

เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หรือทางออนไลน์ Zoom Meeting

ID : 965 7425 5589

Passcode : 280266

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลับอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง ม.อุบลฯ

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 138/2566 ลงรับวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1wOVxprk-KzYv9mOJu7jGP-jeR-0hFj_g/view?usp=share_link

8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!