ประจำเดือน ธันวาคม 2565 สมุดลงรับ หนังสือเข้า และออก ของหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี


2022-11-29 13:08

จำนวนครั้งที่อ่าน : 148

ลักษณะหนังสือที่ควรทราบ1. หนังสือภายนอก 2. หนังสือภายใน 3. หนังสือประทับตรา 4. หนังสือสั่งการ (ค าสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ) 5. หนังสือประชาสัมพันธ์ (ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว) 6. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ท าขึ้นหรือรับไว้เป็หลักฐานในราชการ (หนังสือรับรอง รายงานการประชุม บันทึก และ หนังสืออื่น)

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565

 1. เลขลงรับที่ 930/2565 ลงรับวันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น.

เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมงาน Gift festival Opening เริ่มต้นเทศกาลแห่งความสุข

หน่วยงานต้นเรื่อง เซ็นทรัลอุบลฯ

ประเภทหนังสือ เชิญร่วมเป็นเกียรติ

การปฏิบัติ วันที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 16.00 น. ณ ลานอะควาเรียม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุบลราชธานี

หมายเหตุ

มอบหมายให้คุณรัตนากร ฑีฆธนานนท์ รองประธานอาวุโส เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

https://drive.google.com/file/d/1CYPKblFuJlK7N1fCM7gRWtUvagLb1R5_/view?usp=share_link

2. เลขลงรับที่ 931/2565 ลงรับวันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น.

เรื่อง การเข้าร่วมประชุมหารือการประสานความร่วมมือในด้านต่างๆ

หน่วยงานต้นเรื่องสำนักงาน ป.ป.ท.

ประเภทหนังสือ เชิญร่วมประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 8 ธันวาคม 2565 จังหวัดขอนแก่น

หมายเหตุ

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

https://drive.google.com/file/d/19F8zyRdEUuBt-VuHy1GqaK60T_7NzBKY/view?usp=share_link

3. เลขลงรับที่ 932/2565 ลงรับวันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น.

เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร

หน่วยงานต้นเรื่องกลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ

ประเภทหนังสือ เชิญเป็นวิทยากร

การปฏิบัติ วันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมกิตติกา โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท อ.เมืองอุบลราชธานี

หมายเหตุ

มอบหมายให้คุณ...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

https://drive.google.com/file/d/1WDAM9zrbQ8Pj2EHGaAx-Q-_ZE10Wjgf3/view?usp=share_link

4. เลขลงรับที่ 935/2565 ลงรับวันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น.

เรื่อง ขอเชื่อมโยงลิ้ง Link แบบสำรวจข้อมูลอุปสงค์และอุปทานกำลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย

หน่วยงานต้นเรื่อง กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ ที่ link : https://ldls.mol.go.th/survey

หมายเหตุ

มอบหมายให้คุณ...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

https://drive.google.com/file/d/1CunPYxOGWveSBFndX7CwFBMW4bI-rd-y/view?usp=share_link

5. เลขลงรับที่ 936/2565 ลงรับวันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น.

เรื่อง ส่งรายงานการประชุมคณะทำงานด้านความมั่นคง การวางผังเมือง และการบริหารจัดการที่ดิน

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ -

หมายเหตุ

มอบหมายให้คุณ...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

https://drive.google.com/file/d/1C1Fx-GCAO27mmupMW-lR77pBt52wz8JB/view?usp=share_link

6. เลขลงรับที่ 937/2565 ลงรับวันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด (คทช.) จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ

มอบหมายให้คุณ...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

https://drive.google.com/file/d/1iRHnvZH57nwL-4Qw13nXd6q6DrsHKPfY/view?usp=share_link

วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2565

วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565

วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565

 1. เลขลงรับที่ 938/2565 ลงรับวันที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น.

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามออนไลน์เพื่อสำรวจศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

หน่วยงานต้นเรื่อง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ

แบบสอบถาม

https://forms.gle/XBwZrxH8nAiyDnN86

มอบหมายให้คุณ...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

https://drive.google.com/file/d/1RZtI3Df3Le1BRE1gtlWKgxiyXkou_9uN/view?usp=share_link

2. เลขลงรับที่ 939/2565 ลงรับวันที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น.

เรื่อง โครงการ 1 จังหวัด 1 Sprot Event ประจำปีงบประมาณ พ.ส. 2566 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและการท่องเที่ยว วิ่งชมแก่ง แญงดอกฝ้ายคำ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ -

หมายเหตุ

มอบหมายให้คุณ...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

https://drive.google.com/file/d/1IEK8Thls1NZ1ZhElQ3xDxjherf9ddGXW/view?usp=share_link

3. เลขลงรับที่ 940/2565 ลงรับวันที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น.

เรื่อง เชิญประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ

มอบหมายให้คุณ...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

https://drive.google.com/file/d/1LRJZvRsaWmCx4QAn4tiqm1G3xK7uOjjt/view?usp=share_link

4. เลขลงรับที่ 941/2565 ลงรับวันที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น.

เรื่อง ขอขอบพระคุณ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานกองทุนเครือข่ายแห่งบุญหม่อมเจียงคำอนุสรณ์

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ -

หมายเหตุ

มอบหมายให้คุณ...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

https://drive.google.com/file/d/1l2ibCBpXgA06yMuHIfRiNalZyypIAQHj/view?usp=share_link

5. เลขลงรับที่ 942/2565 ลงรับวันที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น.

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังและป้องกันการเกิดอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานสวุัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ -

หมายเหตุ

มอบหมายให้คุณ...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

https://drive.google.com/file/d/1o-UAGhh_nrEXzXAaQ4_BCZKfP3k4DOvb/view?usp=share_link

6. เลขลงรับที่ 943/2565 ลงรับวันที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น.

เรื่อง ส่งสำเนารายงานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ -

หมายเหตุ

มอบหมายให้คุณ...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

https://drive.google.com/file/d/1d52ZnoDTBlRbp20mazeXMRZsznoDqnHt/view?usp=share_link

วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565

 1. เลขลงรับที่ 944/2565 ลงรับวันที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 14.30 น.

เรื่อง รายการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ -

หมายเหตุ

มอบหมายให้คุณ...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

https://drive.google.com/file/d/1-VamvrfZhn2Crh-oox95KfBsS8V2vC6Z/view?usp=share_link

2. เลขลงรับที่ 944/2565 ลงรับวันที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 14.30 น.

เรื่อง ขอส่งบัญชีโครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2565 และกรอบการประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอและระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ -

หมายเหตุ

มอบหมายให้คุณ...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

https://drive.google.com/file/d/1Nn5Q2cECS38hHO9qqfH0Ahj1xliVINVW/view?usp=share_link

3. เลขลงรับที่ 945/2565 ลงรับวันที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 14.30 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี (กรอ.จังหวัด) ครั้งที่ 2/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ ส่งประเด็นและสาระสำคัญภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2565

มอบหมายให้คุณ...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

https://drive.google.com/file/d/1gFhxKoWVfu9-PwpgPMyM0J-aN4alj7wW/view?usp=share_link

4. เลขลงรับที่ 946/2565 ลงรับวันที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 15.30 น.

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์อาหารเช้าและหมายเลขวิ่ง (BIB)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 25 ธันวาคม 2565 เวลา 05.30 น. ณ แก่งสะพือ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลฯ

หมายเหตุ -

มอบหมายให้คุณ...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

https://drive.google.com/file/d/1JpGG1BwZQrhk9gTk6cPVe0__k1zReYnp/view?usp=share_link

วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565

 1. เลขลงรับที่ 948/2565 ลงรับวันที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการสร้างสรรค์สิลปะอุบลร่วมสมัย UBON ART FEST 2022

หน่วยงานต้นเรื่อง อุบล อาร์ต เฟส

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 17.30 น. ณ โรงแรมยู โฮเต็ล อุบลราชธานี

หมายเหตุ -

มอบหมายให้คุณ...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

https://drive.google.com/file/d/1bt_vCIyiVM4f7F3aW_ZXKsGsykut7R2Y/view?usp=share_link

2. เลขลงรับที่ 949/2565 ลงรับวันที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัมนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี (ด้านโครงสร้าง)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมเทวา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ -

มอบหมายให้คุณ...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

https://drive.google.com/file/d/1jiqPd-VHDMgTj_uaOhSEVDrz6YscX5uT/view?usp=share_link

3. เลขลงรับที่ 950/2565 ลงรับวันที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น.

เรื่อง การจัดงานกาชาดและงานประจำปีอำเภอศรีเมืองใหม่ ประจำปี 2565

หน่วยงานต้นเรื่อง ที่ทำการปกครองอำเภอ

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 19-23 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอศรีเมืองใหม่

หมายเหตุ -

มอบหมายให้คุณ...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

https://drive.google.com/file/d/1jRBNjoWt_zD4_PaphgauqptI9OdoDABn/view?usp=share_link

3. เลขลงรับที่ 951/2565 ลงรับวันที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 15.30 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานเชิดชูเกียนติและประกาศเกียรติคุณผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยและวงวิชาการ ประจำปี 2565

หน่วยงานต้นเรื่อง ม.อุบลฯ

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 10.30 น. ณ ห้องบอลรูม AB อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หมายเหตุ ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2565 ที่

https://shorturl.asia/jinFd

มอบหมายให้คุณ...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

https://drive.google.com/file/d/1TJEk1rCnVlNmY8-ekoaPxymew2VqwiWw/view?usp=share_link

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565

 1. เลขลงรับที่ 952/2565 ลงรับวันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 10.30 น.

เรื่อง โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knoelegde-Based OTOP KOB)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ -

มอบหมายให้คุณ...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1mUhDOMnME5cRAMiLq5yf3WPvLqBR_X3-/view?usp=share_link

2. เลขลงรับที่ 953/2565 ลงรับวันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 11.30 น.

เรื่อง สรุปสถิติการรายงานผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ปีงนประมาณ พ.ศ. 2565 และแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ -

หมายเหตุ -

มอบหมายให้คุณ...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/14zu6evt2ielA_XxsMq38FsVjwXudUXgd/view?usp=share_link

3. เลขลงรับที่ 954/2565 ลงรับวันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 11.30 น.

เรื่อง การจัดงานประจำปีจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง ปกครองจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ วันที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ -

มอบหมายให้คุณ...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1NnRxtY5piD-2A0dIwmF8qtjFMcQ5FxtE/view?usp=share_link

4. เลขลงรับที่ 955/2565 ลงรับวันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 15.30 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดงานรับแสงแรกแห่งสยาม

หน่วยงานต้นเรื่อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3

หมายเหตุ -

มอบหมายให้คุณ...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1i81Dmw5y01Nb3kH1uO8un8SwVdBbbNTj/view?usp=share_link

5. เลขลงรับที่ 956/2565 ลงรับวันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 16.30 น.

เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาการดศึกษา (พ.ศ.2566-2570)

หน่วยงานต้นเรื่อง กลุ่มนโยบายและแผน

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ -

หมายเหตุ -

มอบหมายให้คุณ...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/14UHLl-ypceKk2RAl3Hb1A1ySZGKflvxK/view?usp=share_link

วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2565

วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2565

วันอัวคารที่ 13 ธันวาคม 2565

 1. เลขลงรับที่ 957/2565 ลงรับวันที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 11.30 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าวจัดงานโครงการกีฬาและการท่องเที่ยว เพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชน

หน่วยงานต้นเรื่อง ม.ราชภัฏอุบลราชธานึ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 10.30 น. ณ บริเวณด่านพรมแดนช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลฯ

หมายเหตุ -

มอบหมายให้คุณ...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1MigaHOG9h-acb00LfGeJQCpOU_XwNh1j/view?usp=share_link

2. เลขลงรับที่ 958/2565 ลงรับวันที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 11.30 น.

เรื่อง ขอเรียนเชิญบรรยายสรุปแก่นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

หน่วยงานต้นเรื่อง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมช้างน้อย เขื่อนสิรินธร อ.สิรินธร จ.อุบลฯ

หมายเหตุ -

มอบหมายให้คุณ...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1Q3eO_AH1eBgsbr1c-fMz1zNem3iBZspb/view?usp=share_link

3. เลขลงรับที่ 959/2565 ลงรับวันที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 11.30 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานร่วมภาครัฐและภาคเอกชนเพื่ออำนวยความสะดวกในการนำเข้า-ส่งออก (ครอ.)

หน่วยงานต้นเรื่อง ด่านศุลกากรช่องเม็ก

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารด่านพรมแดนช่องเม็ก

หมายเหตุ -

มอบหมายให้คุณ...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/15WoMe9sNstk42lr-oKEoehvJ6_WE3fyN/view?usp=share_link

4. เลขลงรับที่ 960/2565 ลงรับวันที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 11.30 น.

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดอุบลอุบลราชธานี (ก.ช.ภ.จ.อบ.)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ -

มอบหมายให้คุณ...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1oOFUsdJJ6uQOrJ10guNlGLkqShEqLr_y/view?usp=share_link

5. เลขลงรับที่ 961/2565 ลงรับวันที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 11.30 น.

เรื่อง ประสานการปฏิบัติและขอความอนุเคราะห์เข้าพบประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงาน ปปท.เขต 3

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ -

มอบหมายให้คุณ...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1Ai5k-rgQTgIK7a8Qn3qFIgxPqmYVXRvl/view?usp=share_link

6. เลขลงรับที่ 962/2565 ลงรับวันที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 11.30 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดอุบลราชธานี (คบจ.)ครั้งที่ 11-2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ -

มอบหมายให้คุณ...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1V8ObcCnwSmgna0WRDzGgE3ECFLUjmRxY/view?usp=share_link

7. เลขลงรับที่ 963/2565 ลงรับวันที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 15.30 น.

เรื่อง รายงานการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูล การขอใช้ประโยชน์จากล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ -

หมายเหตุ -

มอบหมายให้คุณ...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/19IINDWZzDIT63ZhymP-roFwy-0DwVUed/view?usp=share_link

8. เลขลงรับที่ 964/2565 ลงรับวันที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 15.30 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการสัมมนา เรื่อง สิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานฯ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00 น. ณ ห้องทับทิมสยาม 5 ชั้น5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อ.เมือง จ.อุบลฯ

หมายเหตุ ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2565

มอบหมายให้คุณ...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1kHP4u4rkUxvz5R9gbCCPNcgNtufSyBi0/view?usp=share_link

วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565

วันพฤหัสยดีที่ 15 ธันวาคม 2565

 1. เลขลงรับที่ 965/2565 ลงรับวันที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00 น.

เรื่อง การเดินทางสำรวจพื้นพี่เพื่อพิจารณาจังหวัดเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 พ.ศ. 2568 (ค.ศ. 2025) และกีฬาอาเซี่ยนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2565 (ค.ศ. 2025)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงาน กกท.จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ Zoom Meeting

Meeting ID :841 9862 6234

Passcode : 342158

การปฏิบัติ วันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมบัวทิพย์ 2 ชั้น 4 ศูนย์ศิลปวัฒธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

หมายเหตุ ขอความอนุเคราะห์เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน วันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 12.00 น.

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1g9-327825gvTJj9hZXousbpZe7kVjs3f/view?usp=share_link

2. เลขลงรับที่ 967/2565 ลงรับวันที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมการประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 2) โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมือพิบูลมังสาหาร

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานสำรวจและออกแบบกรมทางหลวง

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องทับทิมสยาม 4 ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ และระบบ Zoom Meeting

Meeting ID : 614 314 6915

Passcode : 123456

หมายเหตุ

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1u9N3IieR8-blT324C1yOVu0bctrhcjDH/view?usp=share_link

3. เลขลงรับที่ 968/2565 ลงรับวันที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมฟื้นฟูหลังน้ำลด รวมพลังสร้าง รอยยิ้มหลังน้ำลด

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 18 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00-11.00 น. ณ วัดช่างหม้อ ตำบลคำน้ำแซบ อ.วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1LvfTcxfHYKv-zgBUnl1eCt-OU5BPV2OW/view?usp=share_link

วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565

 1. เลขลงรับที่ 968/2565 ลงรับวันที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ ครั้งที่ 1/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานท่องเที่ยวและกีใาจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 1 ถ.กำแหงสงคราม ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

หมายเหตุ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1p_XbgqQv5pVVvmA2hXUlclHoZ0ansIjt/view?usp=share_link

2. เลขลงรับที่ 972/2565 ลงรับวันที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00 น.

เรื่อง ขอเชิญเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ประกวดแข่งขันการทำงาน Stree Food สร้างอาชีพ (Season 2 ) ระดับจังหวัด

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญเป็นเกียรติ

การปฏิบัติ วันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30-09.00 น. ณ ห้องอาหารกาบแก้ว ตึกอาคาร 4 ชั้น 1 วิทยาลัยอาวีวศึกษาอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

หมายเหตุ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/132zMEEz8IbOVJ9Q-kF_hNBUxjwxbLYYJ/view?usp=share_link

3. เลขลงรับที่ 972/2565 ลงรับวันที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00 น.

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์และเชิญร่วมป็นเกียรติในโครงการ ประกวดแข่งขันการทำงาน Stree Food สร้างอาชีพ (Season 2 ) ระดับจังหวัด

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญเป็นเกียรติ

การปฏิบัติ วันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ ห้องอาหารกาบแก้ว ตึกอาคาร 4 ชั้น 1 วิทยาลัยอาวีวศึกษาอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

หมายเหตุ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1d9WZ6vgVtZqIWDRSo-5qHDPtRzo0IUFs/view?usp=share_link

4. เลขลงรับที่ 972/2565 ลงรับวันที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00 น.

เรื่อง แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (คพข.) เขต 5

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขต 5 (อุบลราชธานี)

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ -

หมายเหตุ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/17qfn9oWes3hS3srofwQJl_hi1xg67Zsg/view?usp=share_link

5. เลขลงรับที่ 975/2565 ลงรับวันที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00 น.

เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์และเผยแพร่หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายของผู้บริหารระดับสูง L-Net รุ่นที่ 1

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขต 5 (อุบลราชธานี)

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติวันที่ 26 มกราคม 2566 ถึง 8 เมษายน 2566

หมายเหตุ ค่าละทะเบียนอบรม 119,000 บาท

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1uMF4lau87iOx7B_ezr5P3xRGSxDm4pH-/view?usp=share_link

6. เลขลงรับที่ 975/2565 ลงรับวันที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00 น.

เรื่อง ขอขอบคุณ

หน่วยงานต้นเรื่อง สวนสัตว์อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ-

หมายเหตุ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1NiZ1uBJRhp2V8dZJFEXtFsoM-64JpE25/view?usp=share_link

7. เลขลงรับที่ 977/2565 ลงรับวันที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00 น.

เรื่อง ตอบขอบคุณ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานเหลากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ-

หมายเหตุ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1ivzWhTLnh435bYtB124LfkBlV_qDD1nr/view?usp=share_link

8. เลขลงรับที่ 978/2565 ลงรับวันที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00 น.

เรื่อง การส่งเงินดำเนินการโครงการป้ายของดีจังหวัดร่วมกับธนาคารกสิกรไทย (มกราคม-ธันวาคม) ปี 2565

หน่วยงานต้นเรื่อง ฝ่ายพัฒนาเครือข่ายหอการค้าจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ-

หมายเหตุ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1VO67oS9VErjGy0iEHBk69QA4LqFv2MTc/view?usp=share_link

8. เลขลงรับที่ 979/2565 ลงรับวันที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00 น.

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ 2

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ-

หมายเหตุ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/13oOD0Mh7HewyN-_YnoTbUPgH2XP7bt73/view?usp=share_link

วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565

 1. เลขลงรับที่ 981/2565 ลงรับวันที่ 17 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขงครั้งที่ 1/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติวันที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeing

Meeting ID : 6642420323

Posscode : 654321

หมายเหตุ ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2565

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1yG2rpkAQG3tu6jm2XzlZFV_0Pyb2e-4r/view?usp=share_link

2. เลขลงรับที่ 981/2565 ลงรับวันที่ 17 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น.

เรื่อง ขอรับสนับสนุนกิจกรรมการประกวด มิสแกรนด์อุบลราชธานี และขออนุญาตใช้โลโก้สัญลักษณ์หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง กองการประกวดมิสแกรนด์อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ-

หมายเหตุ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1fJ91FDEaiMvRAfv6rve5jaaSQcvUvhBL/view?usp=share_link

3. เลขลงรับที่ 983/2565 ลงรับวันที่ 17 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น.

เรื่อง ขอเสนอร่าง รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ-

หมายเหตุ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1cGxd-ZruAJwjp5K5tsnj1PwPQS09PNvK/view?usp=share_link

4. เลขลงรับที่ 983/2565 ลงรับวันที่ 17 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น.

เรื่อง การประชุมคณะกรรมการฝ่ายออกร้านและนิทรรศการ

หน่วยงานต้นเรื่อง ปกครองจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมิำเภอเมืองอุบลราชธานี ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองอุบลราชธานี และลงพื้นที่เพื่อกำหนดจุดในเวลา 16.00 น. ณ บริเวณหน้าอาคารโรงเรียนเบญจะมะมหาราช (หลังเก่า)

หมายเหตุ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/10mQO8mbrxlRQcN03j93ugFpGdNpEQ5t-/view?usp=share_link

วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565

วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565

 1. เลขลงรับที่ 984/2565 ลงรับวันที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 15.00 น.

เรื่อง ขอเข้าพบหารือแนวทางการสนับสนุนผู้ประกอบการผ่านโครงการนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation)

หน่วยงานต้นเรื่อง อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 13.3016.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/10mQO8mbrxlRQcN03j93ugFpGdNpEQ5t-/view?usp=share_link

วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565

 1. เลขลงรับที่ 985/2565 ลงรับวันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น.

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณในการเดินทางเข้าร่วมแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2023

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานสารธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 4-5 มกราคม 2566 เวลา ... น. ณ บริเวณ MCC HALL ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1ynS-K4Xw5P-Uw--KsvhgYA_vi53FS6xt/view?usp=share_link

2. เลขลงรับที่ 986/2565 ลงรับวันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น.

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอุทยานธรณีผาชัน สามพันโบกสู่มาตรฐานอุทยานธรณีประเทศไทย

หน่วยงานต้นเรื่อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 22-25 ธันวาคม 2565 เวลา ... น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3 อาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2565

E-mail :[email protected]

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1obwzwISfcBFnEEvCZ269fJcnTweiS8fw/view?usp=share_link

3. เลขลงรับที่ 987/2565 ลงรับวันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 2)

หน่วยงานต้นเรื่อง คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 11 มการคม 2565 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมวรพงา์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หมายเหตุ ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2565

E-mail :[email protected]

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1Bae3HE1JkyBnbXkMSlbfyIsEq1XAAdH8/view?usp=share_link

4. เลขลงรับที่ 988/2565 ลงรับวันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น.

เรื่อง การมอบใบประกาศเกียรติคุณในการช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2565)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญเป็นเกียรติ

การปฏิบัติ วันที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ บริเวณศาลาเรือนไทย ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1f6lAR20L941AM9Qvg94MGPPgXkrGTlFn/view?usp=share_link

วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565

 1. เลขลงรับที่ 989/2565 ลงรับวันที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 15.00 น.

เรื่อง ขอเข้าเยี่ยมคาระวะและหารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 10.30 น. ณ ห้องเจ้าคำผง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ การแต่งกาย ชุดผ้าไทย

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1YPDS_NPB0NQSdGDRjy7lpuIYw2QDizVc/view?usp=share_link

วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565

 1. เลขลงรับที่ 990/2565 ลงรับวันที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมวิ่งส่งเสริมสุขภาพและการท่องเที่ยว วิ่งชมแก่ง แญงดอกฝ้ายคำ ภายใต้โครงการ 1 จังหวัด 1 Sport Event ประจำปีงบประมาณ พ.ส. 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 25 ธันวาคม 2565 เวลา 05.00 น. ณ บริเวณแก่งสะพือ ต.พิบูล อ.เมือพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1pGXGU9D_pzMTD45uOl4_2_bPfuFCkLgk/view?usp=share_link

2. เลขลงรับที่ 991/2565 ลงรับวันที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น.

เรื่อง การจัดงานประจำปีจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง ปกครองจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมเทวา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/196Qbq57xQfrdsuCt5aHIuz1KiDl0A2Ny/view?usp=share_link

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565

 1. เลขลงรับที่ 992/2565 ลงรับวันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 15.00 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ อาคารเกรียงำหร สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1EFxyRkuQk9SE8do_tvhrozZYgcc9ySZw/view?usp=share_link

2. เลขลงรับที่ 993/2565 ลงรับวันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 15.00 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมการจัดงานแสงแรกแห่งสยาม ประจำปี 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติผาแต้มจังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1Ws8BK571KoKGz5ysrv-x2pSV15tO1lJt/view?usp=share_link

3. เลขลงรับที่ 994/2565 ลงรับวันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 15.00 น.

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลาจังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1VADlJvu9TRJsKlwmk2h9nwHqZdJ1UkFA/view?usp=share_link

4. เลขลงรับที่ 995/2565 ลงรับวันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 15.00 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมการจัดงานแสงแรกแห่งสยาม ประจำปี 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติผาแต้มจังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1NJGoS2fUldk5jUG5xNJM4OEs1eBHGz8H/view?usp=share_link

5. เลขลงรับที่ 996/2565 ลงรับวันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 15.00 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติงานแถลงข่าว รับแสงแรกแห่งสยาม ประจำปี 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติผาแต้มจังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ เชิญรองประธานหอฯ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1eimpl8sgS2_mEEE-yitG8P-vPnVRdBd-/view?usp=share_link

6. เลขลงรับที่ 997/2565 ลงรับวันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 15.00 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด) ครั้งที่ 2/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น. ผ่านโปรแกรม ZOOM

Meeting ID : 959 156 79590

Passcode : 061484

หมายเหตุ เชิญรองประธานหอฯ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1YrkIKCSaDUnphn_2S6rR3c-gbNtDgzR5/view?usp=share_link

7. เลขลงรับที่ 998/2565 ลงรับวันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 15.00 น.

เรื่อง ขอขอบคุณ

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทยฯ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ -

หมายเหตุ เชิญรองประธานหอฯ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/15_sPH5WG8KMH2x27b03lQOCUKlzqk7Fn/view?usp=share_link

8. เลขลงรับที่ 999/2565 ลงรับวันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 15.00 น.

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาเสียงดังรบกวนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ -

หมายเหตุ เชิญรองประธานหอฯ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1dAzAt3L2CNv_PINeHdqNanWkcbKXEW1W/view?usp=share_link

9. เลขลงรับที่ 1000/2565 ลงรับวันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 15.00 น.

เรื่อง ขอรายงานการประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด) ครั้งที่ 1/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ -

หมายเหตุ เชิญรองประธานหอฯ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1GUovST902DeXoxnR31yLBMY3sRteqmBY/view?usp=share_link

วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2565

 1. เลขลงรับที่ 1001/2565 ลงรับวันที่ 24 ธันวาคม 2565 เวลา 16.00 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชำัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบ 3 รอบ 8 มกราคม 2566 จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญร่วมพิธีฯ

การปฏิบัติ วัที่ 8 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

หมายเหตุ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1Ll_JuVboslCvcbj90SV2dSTR6bvjRlxB/view?usp=share_link

3. เลขลงรับที่ 1002/2565 ลงรับวันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00 น.

เรื่อง การจัดงานเดินแบบผ้าไทย สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน ในงานประจำปีจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาชุมจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจาณา

การปฏิบัติ วันอังคารที่ 2 มกราคม 2566 เวลา 14.00 -21.00 น. ณ บริเวณวีทีกลาง ลางขวัญเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1mDFzKtNpfWanCGvRGPaDxBoe3WlfZCW8/view?usp=share_link

4. เลขลงรับที่ 1003/2565 ลงรับวันที่ 24 ธันวาคม 2565 เวลา 16.00 น.

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

หน่วยงานต้นเรื่อง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ -

หมายเหตุ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1smnGo3tiXvTjrMNAUJFzl7HVqD1T14uT/view?usp=share_link

วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2565

วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565

 1. เลขลงรับที่ 1007/2565 ลงรับวันที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00 น.

เรื่อง การพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ -

หมายเหตุ -

ลิ้งรายงานผลแบบสะสมความคืบหน้าฯ

https://drive.google.com/drive/folders/1WvG1BTai-85iBOIUx4AJwKMfYM8rR02J?usp=share_link

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1-eXexH4BpK-9PW-6fkgvn7Me48Xy0JpR/view?usp=share_link

2. เลขลงรับที่ 1008/2565 ลงรับวันที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00 น.

เรื่อง ขอส่งแผนพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของจังหวัดอุบลราชธานี (พ.ศ.2566-2570)

หน่วยงานต้นเรื่อง กลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ -

หมายเหตุ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1ImwrAjLV_GNe8KRS9j329crOaj-DRJum/view?usp=share_link

3. เลขลงรับที่ 1009/2565 ลงรับวันที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00 น.

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ด้รับความเป็นธรรม

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมหทุมวัน ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/15NSxnXEaxjl2R-LYqjAKY--WJSEHr1ZH/view?usp=share_link

วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2565

 1. เลขลงรับที่ 1010/2565 ลงรับวันที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุม

หน่วยงานต้นเรื่อง อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ วันอังคารที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมบัวแดง ชั้น 3 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธา่นี

หมายเหตุ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1YnjEjuxKr2f9kdHJVyKXUjWyqhpXeB01/view?usp=share_link

2. เลขลงรับที่ 1011/2565 ลงรับวันที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00 น.

เรื่อง การขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีคุณภาพสูง ระดับหวัด

หน่วยงานต้นเรื่อง อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ -

หมายเหตุ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1lArMvlL1TBBVGxH7oVmv0PyyKqUus8PJ/view?usp=share_link

3. เลขลงรับที่ 1012/2565 ลงรับวันที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 16.00 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมงาน ฟื้นใจเมืองเขมราฐ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ

ประเภทหนังสือ เชิญร่วมงาน

การปฏิบัติ วันที่ 7 มกราคม 2566 เวลา 08.00-22.00 น. ณ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ ประธานหอการค้าฯ/ประธาน YEC

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1Lg0RREj7f17dDLWi8mYkSZouNJvRocUu/view?usp=share_link

วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565

 1. เลขลงรับที่ 1013/2565 ลงรับวันที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น.

เรื่อง ขอเชิญรับใบประกาศเกียรติคุณ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 17.30 น. ณ เวทีกลาง ลานขวัญเมือง (ศาลากลางหลังเก่า) จังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/15kdm5RAixt6o0ZvTbF7F85Hqzt6eUIRr/view?usp=share_link

2. เลขลงรับที่ 1014/2565 ลงรับวันที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น.

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประสานงานการจัดประชุมสนทนาอภิปรายกลุ่มย่อย (Focus Group Discussion)

หน่วยงานต้นเรื่อง สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องประชุมนันทวัลย์ ชั้น 2 โรงแรมเดอะรีเจ้นโฮเทล อ.เมือง จังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ แบ่งออกเป็น 2 ช่วง 1.ช่วงครึ่งวันเช้า 2. ช่วงครึ่งวันบ่าย

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1TsSOif0gD-ekPVj2-n6txEENJIWHIvcZ/view?usp=share_link

3. เลขลงรับที่ 1015/2565 ลงรับวันที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติงาน รับแสงแรกแห่งสยาม ประจำปี 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ

วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เวลา 16.00 น. ณ บริเวณอุทยานแห่งชาติผาแต้ม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 1 มกราคม 2566 เวลา 06.00 น. ณ บริเวณอุทยานแห่งชาติผาแต้ม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ การแต่งกายร่วมขบวนขันหมากเบ็ง ชุดผ้าไทยเสื้อโทนสีขาว สุภาพสตรีสวมผ้าถุง/ผ้าซิ่น

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1oeAUjt_IBJH9CyDv_WHG0fLrpsVl0xb7/view?usp=share_link

4. เลขลงรับที่ 1016/2565 ลงรับวันที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 15.00 น.

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานปศุสัตวืจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ วันที่ 5 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ -

มอบหมายให้คุณบัณฑิต วิลามาศ กรรมการ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1DCXePJ3VuizEcfT74leCXUK7jiezHCWu/view?usp=share_link

5. เลขลงรับที่ 1017/2565 ลงรับวันที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 15.00 น.

เรื่อง เรียนเชิญร่วมจัดกิจกรรมและร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สวนสัตว์อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 14 มกราคม 2566 เวลา .... น. ณ สวนสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ ตอบรับภายในวันที่ 4 มกราคม 2566

https://drive.google.com/file/d/1hkFS3xOjxIaAiSfA1gVabNjBAV7ZNIXO/view?usp=sharing

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1qRY8yuz4rMSa3uG1KHkqznVBBxDbSyD9/view?usp=share_link

6. เลขลงรับที่ 1018/2565 ลงรับวันที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 15.00 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมงานประจำปีจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง ปกครองจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 29 ธันวาคม 2566 เวลา18.09 ฯ น. ณ เวทีกลาง ลานขวัญเมือง

หมายเหตุ ตอบรับภายในวันที่ 4 มกราคม 2566

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1q5YpEqdYVAL5ohHCXbiqBPpIFtR6O57Z/view?usp=share_link

วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565

 1. เลขลงรับที่ 1019/2565 ลงรับวันที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 15.00 น.

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รายชื่อข้อมูลผู้ประกอบการเพื่อจัดทำ E-Catalog ประชาสัมพันธ์สินค้า

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ -

หมายเหตุ จำนวน 10 ราย ภายในวันที่ 3 มกราคม 2566

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1UFaUSW0nuUS6G_4FN0kbIIyB0RZqPOE0/view?usp=share_link

2. เลขลงรับที่ 1020/2565 ลงรับวันที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 15.00 น.

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการสัมมนา

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องลำปลายมาศโรงแรมแคนทารีโฮเทล โคราช จังหวัดนครราชสีมา

หมายเหตุ ส่งแบบตอบรับภายในวันศุกร์ที่ 13 มการาคม 2566

https://forms.gle/kT9kY66hX7Z99Sws6

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1tP_t6pa1MzyhP69tY95ZaBx-WaH4RmJT/view?usp=share_link

3. เลขลงรับที่ 1021/2565 ลงรับวันที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 15.00 น.

เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส จังหวัดอุบลราชธานีใสสะอาด 2566 และ งดรับ งดให้ ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจาการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ -

หมายเหตุ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1mS6SS5VTmrQzts2dujDndSJNhCxCHk0T/view?usp=share_link

วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565

 1. เลขลงรับที่ 1022/2565 ลงรับวันที่ 30 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น.

เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่1/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ -

หมายเหตุ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1wYcOeXo2HMGvXkrQWmyTYDHuKVBO5uin/view?usp=share_link

2. เลขลงรับที่ 1023/2565 ลงรับวันที่ 30 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมงานโครงการกีฬาและการท่องเที่ยว เพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชน

หน่วยงานต้นเรื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ วันที่ 14-16 มกราคม 2566 ณ เมืองปากเซ แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

หมายเหตุ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1Z35IRtgGxNaRhoqC9y2RX1G-vcVEoKhu/view?usp=share_link

วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2565


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!