ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 สมุดลงรับ หนังสือเข้า และออก ของหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี


2022-10-27 11:30

จำนวนครั้งที่อ่าน : 158

ลักษณะหนังสือที่ควรทราบ1. หนังสือภายนอก 2. หนังสือภายใน 3. หนังสือประทับตรา 4. หนังสือสั่งการ (ค าสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ) 5. หนังสือประชาสัมพันธ์ (ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว) 6. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ท าขึ้นหรือรับไว้เป็หลักฐานในราชการ (หนังสือรับรอง รายงานการประชุม บันทึก และ หนังสืออื่น)

วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565

วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565

 1. เลขลงรับที่ 855/2565 ลงรับวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา16.00 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารคลังประจำจังหวัดอุบลราชธานี (คบจ.) ครั้งที่ 10-2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. ห้องประชุมวายุภักษ์ สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1wIhHouUTnrBf4TbIlFvOcb4dT8HajXur/view?usp=share_link

2. เลขลงรับที่ 856/2565 ลงรับวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา16.00 น.

เรื่อง ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 5/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง หอไทย

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ระบบVideo Conference

ที่ลิ้ง

https://meet.google.com/hfg-yosu-myb

รหัส : hfg-yosu-myb

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1x_j4s4nUuRHzNMfXVi57H-Pf9epa8_n1/view?usp=share_link

3. เลขลงรับที่ 856/2565 ลงรับวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา16.00 น.

เรื่องขอเชิญประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สถาบันพัฒนาฝีมืองแรงงาน 7 อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ ชั้น 2 สถาบันพัฒนาฝีมืองแรงงาน 7 อุบลราชธานี

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1FmssB-uzC3c9bxO1CKteAMqtK0ZnvRKQ/view?usp=share_link

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565

 1. เลขลงรับที่ 858/2565 ลงรับวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุม คณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขใบอนุญาติประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ 2

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ 2

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1wBJ86boW1_5CaQ2p_SOFVMggOyXz_p7e/view?usp=share_link

วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565

 1. เลขลงรับที่ 859/2565 ลงรับวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.30 น.

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานและผลกระทบที่เกิดจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี*

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/16zXxtJXLSH2lLne_hN5zmozMkhW3MaUQ/view?usp=share_link

2. เลขลงรับที่ 860/2565 ลงรับวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงาน จัดกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ห้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1XbsonxFGdiw-jeM7Etqzb6wPvQA2qkji/view?usp=share_link

3. เลขลงรับที่ 861/2565 ลงรับวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น.

เรื่อง ขออนุเคราะห์กรอกประวัติกรรมการศูนย์พัมนาการเมืองฯ ลงใน Google form

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองสถบันพระปกเกล้า จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ ภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1Kq-TuDz0N1-xAsuhZ3KXMqGFcCmpRZNb/view?usp=share_link

3. เลขลงรับที่ 862/2565 ลงรับวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียนติงานสังสรรค์ ร่วมกาย ร่วมใจ สานสัมพันธ์เพื่อเบ็ญจะมะของเรา

หน่วยงานต้นเรื่อง เบ็ญจะมะมหาราชสมาคม

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ณ สนามกีฬากองบิน 21 อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/151-T0-wqrm6J1Q_JhEaVHQv4bV1yMoqt/view?usp=share_link

วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565

วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565

วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565

 1. เลขลงรับที่ 863/2565 ลงรับวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเมืองที่มีศักยภาพและความเหมาะสมในการเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ณ จังหวัดเพชรบุรี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาขีดความสามารถการท่องเที่ยว

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ ภายในวันที่ 9-12 พฤศจิกายน 2566 ณ จ.เพชรบุรี

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1Djrdk-32G7IzLzCohzEut0uSqZudoejK/view?usp=share_link

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565

 1. เลขลงรับที่ 864/2565 ลงรับวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.30 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) ประจำปี 2565 และงานวันรำลึกแห่งความดีชาวอุบลราชธานี 11 พฤศจิกายน ประจำปี 2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญร่วมพิธี

การปฏิบัติ ภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00 น. ณ อนุสาวรีย์แห่งความดี บริเวณทุ่งศรีเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

การแต่งกาย : ชุดสากลนิยมสีดำหรือสีเข้ม สวมหน้ากากอนามัย

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1Q4qvGxvROK6lWLbby0B4Dn8Pwg5Cbg5j/view?usp=share_link

2. เลขลงรับที่ 864/2565 ลงรับวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.30 น.

เรื่อง การเตรียมการประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย-ลาว ระหว่างจังหวัดอุบลราชธานี กับ แขวงสาละวัน ครั้งที่ 13

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ ภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1OFbQBEOCvshAyFe1PtO_kNkyys0Ohub2/view?usp=share_link

วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565

 1. เลขลงรับที่ 866/2565 ลงรับวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น.

เรื่อง การสนับสนุนรถยนต์ราชการ (รถตู้) พร้อมคนขับ

หน่วยงานต้นเรื่อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ เพื่อทราบ

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1fb_hTRqofX59NGwSecx8fQH-GJDHzlFK/view?usp=share_link

2. เลขลงรับที่ 867/2565 ลงรับวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2565

หน่วยงานต้นเรื่อง กลุ่มสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00-13.00 น. ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อ.วารินชำราบ จ.อุบลฯ

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1_rRpr2FUInJ3hq6hyR6QBq5FepgfxefW/view?usp=share_link

3. เลขลงรับที่ 868/2565 ลงรับวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมวางพานพุ่มดอดไม้สด เนื่องใน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญร่วมพิธี

การปฏิบัติ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 07.00 น. ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี (ด้านหลังศาลากลางจังหวัด)

เข้าร่วมจำนวน 3 คน /พานพุ่มดอกไม้สด

การแต่งกาย ชุดสุภาพโทนสีเหลือง

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1YzJPuyh9MEI7Vy66XjUwE42kUD51A3bW/view?usp=share_link

4. เลขลงรับที่ 869/2565 ลงรับวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น.

เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมจัดงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2566 และขอเชิญประชุม

หน่วยงานต้นเรื่อง ม.อุบลฯ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1lHsBRdCpLQLTlXhiVB_rLofEiFuvbt1W/view?usp=share_link

5. เลขลงรับที่ 870/2565 ลงรับวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น.

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้ารับรางวัล ประจำปี 2565

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 20.15-21.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1dOs3FAeup8OKJqkA7sYHeOJGJAUGJISa/view?usp=share_link

6. เลขลงรับที่ 870/2565 ลงรับวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานสารธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ อาคาร UBRU FITNESS มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

การแต่งกาย ชุดผ้าไทย/ชุดสุภาพ โทนสีเหลือง

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/16MsJivGhsEXoVlOyfhbj7nSAJcn5XiD_/view?usp=share_link

7. เลขลงรับที่ 870/2565 ลงรับวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น.

เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร

หน่วยงานต้นเรื่อง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยาการจัดการ 1 (22.14) อาคาร 22 ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1HUJq9SMNUoyr6Tv6F-QnYsi-OXvnOcMM/view?usp=share_link

8. เลขลงรับที่ 873/2565 ลงรับวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น.

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด ครั้งที่ 4/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1HtdVgevmkF9WEQex7RtmhBsFtRHqlIQ-/view?usp=share_link

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565

วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565

 1. เลขลงรับที่ 874/2565 ลงรับวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรม Focus Group การพัฒนารูปแบบข่าวและรายการโทรทัศน์

หน่วยงานต้นเรื่อง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมสินเจิมสิริ สำนักประสัมพันธ์เขต 2

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/16jCENoelYot7v6BOlJ7MfkQMx5M-znvA/view?usp=share_link

2. เลขลงรับที่ 875/2565 ลงรับวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น.

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานจัดหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) มาตรา 13 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิ้งพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1tAh48mmkwYGqRYC_5L0cxYkoBdmchcM4/view?usp=share_link

3. เลขลงรับที่ 876/2565 ลงรับวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น.

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานเทศกาลกินสบายใจห่างไกลโรค ปี 10 BCG กินสบายใจ สู่การพัฒที่ยั่งยืน

หน่วยงานต้นเรื่อง มูลนิธิสื่อสร้างสุข

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 3-4 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00-20 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ห้างสุนย์ จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1-h-dbK9Aj1xobcyyofSHpaQf4SfMyjUH/view?usp=share_link

4. เลขลงรับที่ 877/2565 ลงรับวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น.

เรื่อง ขออนุญาตติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์

หน่วยงานต้นเรื่อง องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1XDF9usBNG3CATrTdHaYAKwMHKuAbVzQs/view?usp=share_link

5. เลขลงรับที่ 878/2565 ลงรับวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น.

เรื่อง มอบหมายภารกิจในการจัดงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 40 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1xqE1vqm-YIwSxPAswOOWcVLr5w_IcvnM/view?usp=share_link

6. เลขลงรับที่ 879/2565 ลงรับวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น.

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1EW7YSknivncUJjy3Kh-nPdS12TgZH_Mk/view?usp=share_link

7. เลขลงรับที่ 880/2565 ลงรับวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น.

เรื่อง ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1SbaWDNYjF4hmC7w0d6_UNWcWOjL2W2mt/view?usp=share_link

8. เลขลงรับที่ 881/2565 ลงรับวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น.

เรื่อง ขอความอุปถัมภ์เป็นเจ้าภาพวางศิลาฤกษ์สร้างพระอุโบสถและสร้างศาลหลักเมืองประจำอำเภอภูหลวง

หน่วยงานต้นเรื่อง วัดดอนหอพัฒนาราม จังหวัดเลย

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ วันที่ 1 มกราคม 2566 เวลา 07.39 ณ วัดดอนหอพัฒนาราม ต.หนองคัน อ.ภูหลวง จ.เลย

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1mHzCQuJpCqTAyXmVnAMCdGv3yOm_zKFL/view?usp=share_link

9. เลขลงรับที่ 882/2565 ลงรับวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น.

เรื่อง การมอบอำนาจในหฏิบัติอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ วันที่ 1 มกราคม 2566 เวลา 07.39 ณ วัดดอนหอพัฒนาราม ต.หนองคัน อ.ภูหลวง จ.เลย

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1W67E4WkdUEDoAnvXf6FL2Z_lGmLLjTwB/view?usp=share_link

10. เลขลงรับที่ 883/2565 ลงรับวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น.

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2-2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานสถิติจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1n-7ZxDCMnA3bLPg2ou7coYenDIo17nWe/view?usp=share_link

วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2565

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565

 1. เลขลงรับที่ 884/2565 ลงรับวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น.

เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตร บริหารและพัฒนาองค์กรธุรกิจอย่างไรให้ปลอดภัยจากพรบ.คุ้มครอง ข้อมูลบุคคล

หน่วยงานต้นเรื่อง บริษัท เอช อาร์ ดี ไอ จำกัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ ตามเอกสารแนบ

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1i4srS79-oKlfkhgTA5Pxs-wp5p2MVaoK/view?usp=share_link

2. เลขลงรับที่ 885/2565 ลงรับวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น.

เรื่อง เลื่อนการประชุมคณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและปฏิคม การจัดงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 40

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ ตามเอกสารแนบ

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1ur0LuhW4G8r-ozirnAoKqUCtO2tex7gj/view?usp=share_link

3. เลขลงรับที่ 886/2565 ลงรับวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น.

เรื่อง เชิญประชุมกรรมการกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงาน กกท. จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังอุบลราชธานี

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1UV_wFbeTvEBF5jwqHiF42x-KHb7T_Mxm/view?usp=share_link

4. เลขลงรับที่ 887/2565 ลงรับวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น.

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณโครงการแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศล จี้กงอุบลมินิมาราธอน วิ่งสร้างวิหาร อุยานเปิดใจ ครั้งที่ 1

หน่วยงานต้นเรื่อง มูลนิธิศิษย์พระจี้กง อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 25 ธันวาคม 2565 เวลา 04.00-09.00 น. ณ วิหารหลิงอิ่น-อุทยานเปิดใจ มูลนิธิศิษย์พระอรหันจี้กงอุบลราชธานี

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1BjOKoI3IsmEYjIu_jc82jtYVsVi96LmQ/view?usp=share_link

5. เลขลงรับที่ 888/2565 ลงรับวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น.

เรื่อง เลื่อนการประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานและผลกระทบที่เกิดจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลกาลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1fgFsK-2kb2UpW4lIl53-ZLhte-J0A_yN/view?usp=share_link

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565

 1. เลขลงรับที่ 889/2565 ลงรับวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.420 น.

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1qQZnZPuZZDzYzB6twDBkX52Ub0Y2uD0-/view?usp=share_link

2. เลขลงรับที่ 890/2565 ลงรับวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.420 น.

เรื่อง ขอเข้าเยี่ยมคารวะหารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเจ้าคำผง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ การแต่งกาย ชุดผ้าไทย

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/11v446oK05shrFBh4oyiiNncOZ1_ZpokO/view?usp=share_link

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565

 1. เลขลงรับที่ 897/2565 ลงรับวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น.

เรื่อง ขอนัดพบเพื่อปรึกษาหารือ

หน่วยงานต้นเรื่อง A and II

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1pMEyF6JenWQ8VvvhI9bV0Se4lNVZgL3V/view?usp=share_link

2. เลขลงรับที่ 898/2565 ลงรับวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น.

เรื่อง เสวนารับฟังความคิดเห็น น้ำท่วมเมืองอุบลฯ ปี 2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมบุษยรัตน์ ชั้น 2 อาคาร 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1oon0b5oDa0pcm39Cz0R4sIP8qBTJRDYM/view?usp=share_link

3. เลขลงรับที่ 899/2565 ลงรับวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น.

เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00-13.40 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1FvYUAop8AZgaE2In4ABhndZeOUWFJqNI/view?usp=share_link

4. เลขลงรับที่ 900/2565 ลงรับวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.40 น.

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดอุบลราชธานี (ก.ช.ภ.จ.อบ.)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.00 น. ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

https://drive.google.com/file/d/1ud_PihK12fClTgZOgl9Z2K1pXpTHCMfO/view?usp=share_link

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565

 1. เลขลงรับที่ 901/2565 ลงรับวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประสานงานการจัดประชุมสนทนาอ๓ิปรายกลุ่มย่อย (Focus Group Discussion)

หน่วยงานต้นเรื่อง สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ -

https://drive.google.com/file/d/1_vFsW7lffajErpYexAUlUooiaa6LWx0e/view?usp=share_link

2. เลขลงรับที่ 902/2565 ลงรับวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อพิจารณาต่ออายุในใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/18BlCw1ZITDaLfT5t31bI6qhmYB1_5-jn/view?usp=share_link

3. เลขลงรับที่ 902/2565 ลงรับวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1Lg2w0repp_NSyFxnvccs1RUE6vw5UbtN/view?usp=share_link

วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565

 1. เลขลงรับที่ 904/2565 ลงรับวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ แก้ไขและส่งกลับภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1BhiEYtuUnf0deozK9VEkUWd2LVcXM_pr/view?usp=share_link

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565

 1. เลขลงรับที่ 905/2565 ลงรับวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 18.00 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงาน ด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอบลราชธานี ชั้น 3

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1P0Oy9qVknFnNe1hzzYNtIALvayL0kQdK/view?usp=share_link

2. เลขลงรับที่ 906/2565 ลงรับวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 18.00 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุม

หน่วยงานต้นเรื่อง ด่านศุลกากรช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ด่านศุลกากรช่องเม็ก

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1VOncSmgGFzpeDxNKz_LUBx7mF7_R97IS/view?usp=share_link

3. เลขลงรับที่ 907/2565 ลงรับวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 18.00 น.

เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมงานครบรอบ 51 ปี เขื่อนสิรินธร

หน่วยงานต้นเรื่อง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 06.39 น. ณ เขื่อนสิรินธร อ.สิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1tJgalverSnFMWGX2W2WZCvlhMXrvFCrp/view?usp=share_link

4. เลขลงรับที่ 908/2565 ลงรับวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 18.00 น.

เรื่อง คำสั่งจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในจังหวัดอุบลราชธานี และคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานอำนวยการฟื้นฟูสภาพทางสังคมในจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง ศอ.ปส.จ.อบ. (ฝ่ายอำนวยการ)

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1-7L_3taEv7vN7f8m_UcQj4Eyc8GDMA3a/view?usp=share_link

5. เลขลงรับที่ 909/2565 ลงรับวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 18.00 น.

เรื่อง การรายงานแผน ผลการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพแก่ราษฎรในพื้นที่ คทช.จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพิทยาลงกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/16bDWAZskD2vznt9u7auUhOPlVWbPffwd/view?usp=share_link

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565

 1. เลขลงรับที่ 910/2565 ลงรับวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 18.00 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมแนวทงปฏิบัติในการดำเนินการตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อ จุดผ่อนปรนการค้าบ้านสองคอน

หน่วยงานต้นเรื่อง ปกครองอำเภอเขมราฐ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอำเภอโพธิ์ไทร ชั้น 2

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1UDehtlG2BTZFoWWiwvP8GiVMNEi6UACG/view?usp=share_link

2. เลขลงรับที่ 918/2565 ลงรับวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 18.00 น.

เรื่อง ขอเข้าเยี่ยมอำลา เนื่องในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่ง

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเจ้าคำผง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

การแต่งกาย ชุดผ้าไทย

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1NkKZ9CwvnBdBFuvVjAWqvbDPEDPXjR4E/view?usp=share_link

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565

 1. เลขลงรับที่ 919/2565 ลงรับวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมงานและเป็เจ้าภาพในงาน ช้อปของเด่น กินของดีที่มาระแม ครั้งที่ 11

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานคลังจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00-15.00 น. ณ บริเวณตลาดมาระแม ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

การแต่งกาย ชุดพื้นเมืองธีม สีสันคัลเลอร์ฟูล Merry christmas and Happy new year ณ ตลาดมาระแม

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1BbbzyaWnqmpGRBjyfAcTc-oF2xF8M2zl/view?usp=share_link

2. เลขลงรับที่ 919/2565 ลงรับวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนแผนการพัฒนากำลังคนจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2566-2570

หน่วยงานต้นเรื่อง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานที่ 7

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ -

การแต่งกาย -

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1gb4e8pGykZgKRyGxIJpgdDLwU05jLu4Y/view?usp=share_link

3. เลขลงรับที่ 920/2565 ลงรับวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.

เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพงานทอดผ้าป่าสมัคคี และพิธีบุญกุ้มข้าวใหญ่ และขอบริจาคสิ่งของ

หน่วยงานต้นเรื่อง ที่ทำการกำนันตำบลนากระแซง

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ ตามเอกสารเนบ

การแต่งกาย -

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1ZeObnPl8d79Ud-VU4GDf4L9FsKH7n0Qc/view?usp=share_link

วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565

 1. เลขลงรับที่ 922/2565 ลงรับวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.00 น.

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนแผนการพัฒนากำลังคนจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2566-2570

หน่วยงานต้นเรื่อง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ ตามเอกสารเนบ

การแต่งกาย -

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1VTcIm1k6FkKO05JelSWGVC3gvfQawVYF/view?usp=share_link

2. เลขลงรับที่ 923/2565 ลงรับวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.00 น.

เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒในคระกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลฯ

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ ตามเอกสารเนบ

การแต่งกาย -

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1tPErQrJ0rwIMZMND1NOxqMC4Kmfp3xd3/view?usp=share_link

3. เลขลงรับที่ 924/2565 ลงรับวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.00 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน มหกรรมยานยนต์โลจิสติกส์ 2022 และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สมาคมขนส่งสินค้าภาคอีสาน

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ วันที่ 3 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 -11.00 น. ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อ.เมือง จังหวัดอุบลราชธานี

การแต่งกาย -

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1QEs4SSIRWqhzwg6udna3nAUd8wxO6UEJ/view?usp=share_link

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565

 1. เลขลงรับที่ 925/2565 ลงรับวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.00 น.

เรื่อง ขอเข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.00 น. ณ ห้องเจ้าคำผง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

การแต่งกาย -

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1sHHX4jT-H2wDgCty2lWJLk_hLaYCO2gy/view?usp=share_link

2. เลขลงรับที่ 926/2565 ลงรับวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.00 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุม

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

การแต่งกาย -

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1HgBWtfZgXEwvMvRmF5rCZuMlpDoLX-YZ/view?usp=share_link

วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2565

 1. เลขลงรับที่ 927/2565 ลงรับวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมหารือกับคณะจากจังหวัด ประเทศสาธารณรัฐสังคมเวียดนาม

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3

การแต่งกาย -

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1ZNxtFLqLjTlWR_Kv0omcvnDIY5YkJkYN/view?usp=share_link

2. เลขลงรับที่ 928/2565 ลงรับวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมประชาพิจารณ์ งานสืบสาน สร้างสรรค์ สรรพสิทธิ์

หน่วยงานต้นเรื่อง โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ โรงบาลสรรพสิทธิประสงค์

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1RBl5WGznBuF26DV5bwmtg5OKXO3j_Fj7/view?usp=share_link

3. เลขลงรับที่ 929/2565 ลงรับวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคพื้นตะวันออกเฉียงเหนือหอการค้าไทย ครั้งที่ 6/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 8-9 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมแอนลิบ จังหวัดขอนแก่น

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1tOZhpk38sn4W7J7vYathXCxMvOZs_7uh/view?usp=share_link

8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!