• Untitled

  page/id/1585657725131315

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

 • Untitled

  page/id/1585657720901578

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

 • รับมอบหน้ากากพลาสติกใส Face Shield (DIY) จำนวน 100 ชิ้น และรับมอบเงินบริจาค จำนวน 1,500 บาท ตามโครงการช่วยเหลือเพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันเชื้อโควิด-19 ให้กับทีมแพทย์และพยาบาลในจังหวัดอุบลราชธานี

  page/id/1585657478007776

  วันที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 12.30 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายพงษ์พันธ์ จันทศรี กรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี รับมอบหน้ากากพลาสติกใส Face Shield (DIY) จำนวน 100 ชิ้น จากอาจารย์มยุรา คชะเสน ผู้จัดการโรงเรียนอุบลคริสเตียน และรับมอบเงินบริจาค จำนวน 1,500 บาท ตามโครงการช่วยเหลือเพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันเชื้อโควิด-19 ให้กับทีมแพทย์และพยาบาลในจังหวัดอุบลราชธานี จากอาจารย์โกวิทย์ พันธุ์ครู เจ้าของสวนเกษตรครบวงจร ปันกันออร์แกนิคฟาร์ม อุบลราชธานี ทางหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ด้วย.

 • กิจกรรมรับบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 65 พรรษา ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

  page/id/1585657473779934

  วันที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 ตึก 50 พรรษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (ประธานโครงการฯ) ร่วมออกรับบริจาคโลหิต เนื่องในวันวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 65 พรรษา

 • กิจกรรมรับบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 65 พรรษา ณ ภาคบริการโลหิตที่ 7 สภากาชาดไทย จังหวัดอุบลราชธานี

  page/id/1585657470226872

  วันที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ภาคบริการโลหิตที่ 7 สภากาชาดไทย จังหวัดอุบลราชธานี นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (ประธานโครงการฯ) พร้อมด้วย นางนิสา กองแก้ว สมาชิกหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมออกรับบริจาคโลหิต เนื่องในวันวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเจริญพระชนมายุ 65 พรรษา

 • หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ขอเชิญชวนบริจาคเงินจัดทำอุปกรณ์ป้องกันเชื้อโควิด-19 ให้กับทีมแพทย์และพยาบาลในจังหวัดอุบลราชธานี

  page/id/1585130324506540

  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ขอเป็นสื่อกลางในการรับบริจาคเงิน เพื่อจัดทำอุปกรณ์ช่วยป้องกันสารคัดหลั่งของผู้ป่วย มอบให้ทีมแพทย์และพยาบาลเพื่อสู้กับเชื้อไวรัสโควิด-19 ในโรงพยาบาลต่างๆ ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

 • หออุบล จับมือเทศบาลนครอุบล ร่วมกันจัดรถแห่ประชาสัมพันธ์มาตรการ "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" ลดการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19

  page/id/1585130323640790

  วันที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2 และประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการ ร่วมกับเทศบาลนครอุบลราชธานี ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน โดยขอให้ประชาชนอยู่บ้านตามมาตรการ "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" ซึ่งเป็นกลไกที่สำคัญมาก เป็นการตัดวงจรการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้ได้ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี จึงได้ระดมในส่วนการสื่อสารให้เข้าใจอย่างง่ายโดยใช้กลไกเรื่องการประชาสัมพันธ์โดยใช้เสียงเพลงเป็นตัวเล่าเรื่อง เชิญชวนให้ผู้คนได้ตระหนัก ในการปฏิบัติตามคำสั่งแพทย์และคำสั่งของทางราชการ และเป็นการขยายผลในส่วนเขตอำเภอเมืองและในเขตนอกเมือง ตำบล หมู่บ้าน ขอเชิญชวนให้ผู้มีจิตอาสาเข้ามาร่วมกันในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โดยใช้รถแห่ให้ทั่วจังหวัดอุบลราชธานี และขอขอบคุณเทศบาลนครอุบลราชธานีในครั้งนี้ด้วย เป็นการร่วมกันของภาครัฐและเอกชน จัดสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ดังกล่าวนี้ ซึ่งวันนี้เป็นปฐมฤกษ์ของการเปิดตัวร่วมกันของส่วนภาครัฐและเอกชน และยังจะมีกิจกรรมอื่นอีก ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการปลุกใจ ปลุกระดม เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตัดตอนการแพร่เชื้อติด เชื้อให้ได้ในเร็ววัน จึงขอให้ประชาชนชาวอุบลราชธานีร่วมมือกัน คาดหวังว่าอีกไม่นานนักชาวอุบลฯ ก็จะได้ฉลองถอดหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย ซึ่งเป็นความหวังของพวกเราทุกคนที่อยากจะให้เกิดขึ้น.

 • หารือการจัดทำสื่ออนไลน์ UBONDAILY เพื่อสื่อสารส่งสารกับประชาชน ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจน

  page/id/1585130322716352

  วันที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการ นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ เลขาธิการ, นายประสงค์ จันจำปา รองประธาน, นายมงคล จุลทัศน์ รองประธาน, นางสาวจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการและประชาสัมพันธ์, นายอุฬาร ปัญจะเรื่อง กรรมการ และที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายชายชนท์ บุษยานุรักษ์ และภาคีเครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชน อาทิเช่น นายธนะรัชต์ สุภาพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี และคณะ, นายสิทธิศักดิ์ ทุมเสน ผู้แทน บริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน, นายประเสริฐ เหมือนคิด ผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 22, ผู้แทน บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมกันหารือเกี่ยวกับการจัดทำเครื่องมือสื่อสารกับประชาชน เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดหรือจังหวัดใกล้เคียงได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจน โดยแหล่งข้อมูลดังกล่าวเป็นแหล่งข้อมูลที่ผ่านการคัดกรองจากภาครัฐแล้วว่าเชื่อถือได้และไม่หลอกลวง

 • มอบกล่องพลาสติกช่วยในการตรวจรักษาผู้ป่วย สนับสนุนโดย บริษัท ตั้งใจคอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 ให้กับโรงพยาบาลเหล่าเสือโก้ก

  page/id/1585130321000248

  วันที่ 29 มีนาคม 2563 ณ โรงพยาบาลเหล่าเสือโก้ก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายสนั่น สุตัญตั้งใจ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และประธานคณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอเหล่าเสือโก้ก, นายมงคล จุลทัศน์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางเมวดี จุลทัศน์ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบกล่องพลาสติกช่วยในการตรวจรักษาผู้ป่วย สนับสนุนโดย บริษัท ตั้งใจคอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 ให้กับโรงพยาบาลเหล่าเสือโก้ก รับมอบโดย แพทย์หญิงธรรมพร ปรัสพันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเหล่าเสือโก้ก.

 • ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2563

  page/id/1585031691489523

  วันที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2563.