• ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ครั้งที่ 1/2563

  page/id/1579663641878131

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

 • หารือแนวทางการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมแรงงานผู้สูงอายุในสถานประกอบการ

  page/id/1579595531730399

  วันที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 11.20 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ตัวแทนจากสำนักงานแรงงานจังหวัด โดย นางสาวอรนุช จันทรชิต นักวิชาการชำนาญงานพิเศษรักษาการแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี และคณะ เข้าพบนายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อหารือแนวทางการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมแรงงานผู้สูงอายุในสถานประกอบการ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, หน่วยงานภาครัฐ โดยมี ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ให้คำปรึกษาและแนะนำ แนวความคิดของการดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมการจ้างงานของผู้สูงอายุในสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐต่างๆ

 • คณะจากโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าพบและสวัสดีปีใหม่ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

  page/id/1579489840900851

  วันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 11.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี คณะจาก โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ และผู้อำนวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และคณะ เข้าพบและสวัสดีปีใหม่ นายนิมิตย์ สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

 • ประชุมเตรียมการระหว่างหอการค้าไทยกับหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1 งานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 38 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

  page/id/1579352514874519

  วันที่ 18 มกราคม 2563 ณ จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ ดร.กฤษณะ วจีไกรลาศ กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าไทย และคณะ ร่วมประชุมเตรียมการระหว่างหอการค้าไทยกับหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1 งานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 38 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

 • ประชุม คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2563

  page/id/1579331112915846

  วันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสํานักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (โครงการอุบลสแควร์) อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ประชุม คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2563 โดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นางพองาม ปรีดาสันติ์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และคณะทำงานหอการค้าประจำอำเภอฯ ร่วมประชุม

 • เข้าพบและมอบของที่ระลึก เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ ผู้บริหารบริษัท เจริญพัฒนาอาเขต จำกัด

  page/id/1579326466070263

  วันที่ 17 มกราคม 2563 ณ สำนักงานอุบลสแควร์ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางพองาม ปรีดาสันติ์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าพบและมอบของที่ระลึก เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ นายโกมินทร์ ทีฆธนานนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เจริญพัฒนาอาเขต จำกัด

 • ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี 9 องค์กร

  page/id/1579326214116305

  วันที่ 17 มกราคม 2563 ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี ทั้ง 9 องค์กรในส่วนของภาคเอกชน นำโดยนาย นายสิทธิชัย โควสุรัตน์ ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดอุบลราชธานี และ นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีร่วมเป็นประธานในการประชุม เนื้อหาการประชุมมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเศรษฐกิจในจังหวัดอุบลราชธานี

 • ปธ.หอการค้า ให้สัมภาษณ์ประเด็นเกี่ยวกับ "เมืองอุบลราชธานี - วารินชำราบ"

  page/id/1579077187564750

  วันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ให้สัมภาษณ์กับ นายวรรษพงศ์ เขียวทอง นิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยให้สัมภาษณ์ ประเด็นเกี่ยวกับ "เมืองอุบลราชธานี - วารินชำราบ" การพัฒนาเมือง อาจเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในเมือง เช่น ความปลอดภัย ที่อยู่อาศัย สิ่งแวดล้อม การกำหนดผังเมือง ฯลฯ

 • มอบกระเช้าและรับพรปีใหม่ ท่านรองผวจ.อบ. นายอุทัย ทองเดช

  page/id/1579076087392574

  วันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางพองาม ปรีดาสันติ์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมมอบกระเช้าและรับพรปีใหม่ นายอุทัย ทองเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

 • โครงการ "ปั่นปันบุญ" ยะลา-อุบลราชธานี เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ มอบ รพ.วารินชำราบ

  page/id/1579074773134210

  วันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ โรงพยาบาลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายชลวิท อภิรัตน์มนตรี รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางกรุณา คณานิจกิจไพบูลย์ กรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวโครงการ "ปั่นปันบุญ"