ประจำเดือน กันยายน 2564 สมุดลงรับ หนังสือเข้า และออก ของหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี


2021-09-01 09:32

จำนวนครั้งที่อ่าน : 93

หนังสื่อที่ลงรับเพื่อเสนอให้พิจารณาสั่งการ

ลักษณะหนังสือที่ควรทราบ1. หนังสือภายนอก 2. หนังสือภายใน 3. หนังสือประทับตรา 4. หนังสือสั่งการ (ค าสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ) 5. หนังสือประชาสัมพันธ์ (ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว) 6. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ท าขึ้นหรือรับไว้เป็หลักฐานในราชการ (หนังสือรับรอง รายงานการประชุม บันทึก และ หนังสืออื่น)

หนังสื่อที่ลงรับเพื่อเสนอให้พิจารณาสั่งการ

วันพุธที่ 1 กันยายน 2564

 1. เลขลงรับที่ 444/2564 ลงรับวันที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 09.20 น. เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หอการค้าไทย ครั้งที่ 4/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

การปฏิบัติ ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ ระบบ Video Conference ผ่านทาง Google Hangouts Meets เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Google Hangouts Meet

คลิกที่ลิงค์ https://meet.google.com/wvt-ivgs-pqh

ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมที่แนบมาพร้อมนี้ภายในวันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1whXVbbDQtzsi6JrwQFnk4cfWjv7q0iDB/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564

 1. เลขลงรับที่ 445/2564 ลงรับวันที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 09.20 น. เรื่อง ขอเชิญประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่จังหวัด

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติ ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 08.30 - 14.00 น. ณ ระบบ ห้องประชุมปทุมวรราชชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1V-4yjwRltfTCHa83NTJeii0z0pRgzbMs/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 446/2564 ลงรับวันที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 09.20 น. เรื่อง ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นภายใต้โครงการจัดทำแนวทางถ่ายทอดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในรูปแบบออนไลน์(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานนโยบายและแผน

การปฏิบัติ ในวันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ระบบออนไลน์

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1Rm56iyHp1CIqVtxwWhHdYjCNP05aWvUb/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 447/2564 ลงรับวันที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 16.50 น. เรื่อง กำหนดจัดประชุมและรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

การปฏิบัติ ในวันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1aLjJVgfUyv7AMOa7FV0auH5R3pyTKkCw/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 448/2564 ลงรับวันที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 16.50 น. เรื่อง การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) ครั้งที่ 5/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

การปฏิบัติ -

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1I_Bf2z7IWcv0s5aXUQXdfz1GGKPOhqoq/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564

ไม่มี

วันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2564

 1. เลขลงรับที่ 449/2564 ลงรับวันที่ 4 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการฯ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ 2

การปฏิบัติ วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 25245 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานีแห่งที่ 2

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1znQA0K8pkTE8Bz5wUg23EJzqJwJUiFyf/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 450/2564 ลงรับวันที่ 4 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. เรื่อง การประชุมประธานกรรมการหอการค้าไทย พบประธานผู้ประกอบการรุ่นไหม่ YEC หอการค้าจังหวัด

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

การปฏิบัติ วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 25245 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ผ่านระบบ VDO Conference ตามลิงค์ https://bit.ly/3mJLhLG

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1p-9Iao97WfypdDjv947fq5hPsFOd5Lwf/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 451/2564 ลงรับวันที่ 4 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. เรื่อง ขอเชิญประชุม มูลนิธิหลวงปู่มั่น ภุริทัตโต

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

การปฏิบัติ วันพุธที่ 8 กันยายน 25245 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1o1G1oGalOZaOjbEKRaT_hkirF1HgWv4n/view?usp=sharing

วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน 2564

วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564

วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564

 1. เลขลงรับที่ 452/2564 ลงรับวันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานการใช้วัสดุที่รื้อถอนจาการก่อสร้างโครงการทางแยกต่างระดับแยกดงอู่ผึ้งและแยกวนารมย์ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1

การปฏิบัติ วันพุธที่ 8 กันยายน 25245 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1DEEWRJ5jviXTQ2KfoyhcJrZaAzLiKy13/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 453/2564 ลงรับวันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. เรื่อง เชิญประชุมคณะทำงานแก้ไขผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการต่างระดับแยกดงอู่ผึ้งและแยกวนารมย์ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1

การปฏิบัติ วันพุธที่ 8 กันยายน 25245 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1vST5u2wgmhuUmZi-ymYZrJUUWTQXnjtl/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 454/2564 ลงรับวันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น. เรื่อง ขอเชิญประชุม ประชาคมราษฎรตามโครงการก่อสร้างอนุสรณ์สถาน 150 ปี ชาตกาล

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานมูลนิธิ

การปฏิบัติ วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 25245 เวลา 10.00 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีบุญเรือง บ้านคำบง ตำบลสงยาง อำเภอศรีเมือใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1R08tsnE7cp09WwO8jUj8z-BoFCkHhoT3/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 455/2564 ลงรับวันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น. เรื่อง โครงการอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒจังหวัดและคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานีฉบับปี พ.ศ 2566-2570

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

การปฏิบัติ วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 25245 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสิร์ท อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น

https://drive.google.com/file/d/1splvDacjdm6nqqHFP_4B7koXGw934TaV/view?usp=sharing

5.เลขลงรับที่ 456/2564 ลงรับวันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น. เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมจัดสร้างเหรียญหลางปู่มั่น ภูริทัตโต 150 ปี ชาตกาล จังหวัดอุบลราชธานี พุทธศักราช 2563 ครั้งที่ 1/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

การปฏิบัติ วันอังคารที่ 14 กันยายน 25245 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธนี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น

https://drive.google.com/file/d/1mxdTHasIq3-5P3ZkD8OyVwuBxUfNLDKQ/view?usp=sharing

6.เลขลงรับที่ 457/2564 ลงรับวันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น. เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี พ.ศ.2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานปลัดกระทรวง

การปฏิบัติ -

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น

https://drive.google.com/file/d/114UtPVDZA3iIs6CbM9RN5EnQyZZiZQ-p/view?usp=sharing

7.เลขลงรับที่ 458/2564 ลงรับวันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น. เรื่องประชุมสรุปผลการดำเนินการจากการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

การปฏิบัติ วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น

https://drive.google.com/file/d/1GrxKX-UEuVJYf6J1Q7Qmo10syme61ID6/view?usp=sharing

วันพุธที่ 8 กันยายน 2564

 1. เลขลงรับที่ 459/2564 ลงรับวันที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น. ขอเชิญประชุมร่วมระหว่างกรรมการเลขาธิการหอการค้าไทย พบเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค 5 ภาค มเลขาธิการหอการค้าและผู้จัดการ เจ้าหน้าที่หอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

การปฏิบัติ วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 13.00-14.00 น. ณ ระบบ VDO Conference (Google Meet)

https://

รหัส : dqr-kbkh-jyc

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น

https://drive.google.com/file/d/1zKAoYK_AGRpBZqZQ_cwbTpk1eT-fqcLR/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564

 1. เลขลงรับที่ 460/2564 ลงรับวันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น. เรื่อง การดำเนินงานโครงการอาหารปลอดภัย 4 ร (โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาชุมชน

การปฏิบัติ วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 13.00-14.00 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมรีเจ้นท์ พาเลช อำเภอเมืองอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น

https://drive.google.com/file/d/1omSAyUNJeOebhXBFAd_h2SwGD2HyFEgb/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 461/2564 ลงรับวันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น. เรื่อง ขอเชิญร่วมอบรมโครงการจัดระเบียบการค้า เพื่อส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน ตามวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)

หน่วยงานต้นเรื่อง ปกครองอำเภอสิรินธร

การปฏิบัติ วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมรีเจ้นท์ พาเลช อำเภอเมืองอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น

https://drive.google.com/file/d/1NLh3dexLW0nZWWVe7hfsN1iu2cEhZ56f/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 462/2564 ลงรับวันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น. เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานบัคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 14.30 น. ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น

https://drive.google.com/file/d/1_FIDQGGuT6trJMj-Hbz0c2DuPzfhvwmv/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 463/2564 ลงรับวันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น. เรื่อง เชิญประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจำจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานอุสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธนี

การปฏิบัติ วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมผาแต้ม ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น

https://drive.google.com/file/d/1kWI2p-xWvX45j9tsBk3pkfAxEN9yfMCb/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564

 1. เลขลงรับที่ 464/2564 ลงรับวันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น. เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 150 ปี ชาตกาล จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง มูลนิธิหลวงปู่มัน

การปฏิบัติ วันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม โชว์รูมเกรทวอลล์มอเตอร์อุบลราชธานธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานกรรมการอาวุโส คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น

https://drive.google.com/file/d/1Xof85aT1AYs1F-9p146uqiPl_s50kqgt/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 465/2564 ลงรับวันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น. เรื่อง ขอส่งบัญชีโครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น/บัญชีโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)

หน่วยงานต้นเรื่อง กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

การปฏิบัติ -

ประเภทหนังสือเพื่อโปรดทราบ

มอบหมายให้....รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น

https://drive.google.com/file/d/19zR9n1PubhUWnnrTNennhc8oWCsVW4yI/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 466/2564 ลงรับวันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 17.00 น. เรื่อง โครงการอบรมสัมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างทำแผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี ฉบับปี พ.ศ. 2566-2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามมาตรา 19 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบรูณาการ พ.ศ. 2551

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

การปฏิบัติ วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 4

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้....รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น

https://drive.google.com/file/d/1DqMqJ-j8bLo2cF-wRDG7u3ZOl347MXqk/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564

 1. เลขลงรับที่ 467/2564 ลงรับวันที่ 11 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. เรื่อง การจัดการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ กกร.จังหวัด และกกร.กลุ่มจังหวัด ครั้งที่ 3 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

การปฏิบัติ วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ระบบ ZOOM

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/87691525431?pwd=MktneUVJb2pEcEJOd2VVL1hCVUJXUT09

Meeting ID: 876 9152 5431

Passcode: 897062

หมายเหตุ : ขอความกรุณาเปลี่ยนชื่อผู้ใช้งาน (User name) เป็นชื่อจริงนามสกุลจริง ตามด้วย กลุ่มจังหวัด หรือ จังหวัด เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบในการอนุญาตเข้าห้องประชุม

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้....รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น

https://drive.google.com/file/d/1kuAw3aVMPmvZtmp236wthm_qf5qKoAG_/view?usp=sharing

วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2564

วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564

 1. เลขลงรับที่ 468/2564 ลงรับวันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการให้สัมภาษณ์

หน่วยงานต้นเรื่อง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

การปฏิบัติ วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 09.30-10.30 น.

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้....รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น

https://drive.google.com/file/d/1_fzuKRteAnIq_Vz71dU7KPHpV_SyNNle/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 469/2564 ลงรับวันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น. เรื่อง ขอความร่วมเมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

การปฏิบัติ ประกวดผลงานดีเด่น ส่งภายในวันที่ 30 กันยายน 2564

ประเภทหนังสือเพื่อโปรดพิจารณา

มอบหมายให้....รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น

https://drive.google.com/file/d/1VZwPvZnyjWV1O9kG728WjAJCtxngnfuY/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 470/2564 ลงรับวันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น. เรื่อง คณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดอุบลราชธนี ครั้งที่ 3 2564 รูปแบบการแจ้งเวัยนเอกสาร

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

การปฏิบัติ แสดงความคิดเห็นให้ฝ่ายเลขานุการทราบภายในวันที่ 24 กันยายน 2564

ประเภทหนังสือเพื่อพิจารณา

มอบหมายให้....รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น

https://drive.google.com/file/d/18LgL0VFtv4tyONkR-Qwk-9-EwlTXfAPu/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 471/2564 ลงรับวันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น. เรื่อง เรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์พัฒนาการเมืองฯ จ.อุบลราชธานี

การปฏิบัติ วันอังคาร ที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยต้นเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือเพื่อโปรดทราบ

มอบหมายให้....รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น

https://drive.google.com/file/d/13megsniUxep0AJJ-YqLfXu89zIdZ3e-0/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564

 1. เลขลงรับที่ 472/2564 ลงรับวันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น. เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.อุบลราชธานี)ครั้งที่ 5/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

การปฏิบัติ วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้....รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น

https://drive.google.com/file/d/1IVawRn6loDOWZHDUrBvH_sQYuNl25i54/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 473/2564 ลงรับวันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 17.20 น. เรื่อง จัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 พ.ศ.2566-2570

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

การปฏิบัติ วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้....รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น

https://drive.google.com/file/d/1RGGwytjRCZIl9cjhAPm4udWQXXwIHczb/view?usp=sharing

วันพุธที่ 15 กันยายน 2564

 1. เลขลงรับที่ 474/2564 ลงรับวันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานเปิดป้ายอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคอีสานตอนล่างและศูนย์ ASEAN Smart Cities Network Center

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคอีสานตอนล่าง

การปฏิบัติ วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 08.15-09.30 น. ณ บริเวณพื้นที่ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หลังใหม่)

ประเภทหนังสือเพื่อโปรดพิจารณา

มอบหมายให้....รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น

https://drive.google.com/file/d/1R9V_ZzQvLFU30VrIihtqpc_JSv5Kxf0N/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 475/2564 ลงรับวันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. เรื่อง รับรองรายงานการประชุมขนส่งจังหวัดอุบล

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบล

การปฏิบัติ -

ประเภทหนังสือเพื่อทราบ

มอบหมายให้....รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น

https://drive.google.com/file/d/1Gt2LV2hMvTvy0GlqT91dsIaqt3rYjIZy/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 476/2564 ลงรับวันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. เรื่อง รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการป้งอกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า จังหวัดอุบลราชธานี (คปป.จ.อบ.) ครั้งที1 2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

การปฏิบัติ วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 เพื่อแก้ไข

ประเภทหนังสือเพื่อทราบ

มอบหมายให้....รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น

https://drive.google.com/file/d/1SOKmkUYppwEBuGQC-zABafC3EL_qvUAd/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 477/2564 ลงรับวันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. เรื่อง ขอเชิญหารือการประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมาชิกหอการค้าจังหวัดเข้าร่วมโครงการ การขับเคลื่อนสุขภาวะคนทำงาน

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

การปฏิบัติ วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 14.00-15.00 น. ผ่านระบบออนไลน์

meet.google.com/aev-uwuz-jau

Password : aevuwuzjau

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้....รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น

https://drive.google.com/file/d/1Qvzku_rQj2zC5hDI6Cbd2g6ORfHWuSqX/view?usp=sharing

5.เลขลงรับที่ 478/2564 ลงรับวันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. เรื่อง เชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานส่งเสริมการขายการตลาดท่องเที่ยว

หน่วยงานต้นเรื่อง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 08-18.00 น. ณ ห้องทับทิมสยาม 1 ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้คุณนภานรี โตแสง รองประธานหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น

https://drive.google.com/file/d/1PJXXDLoz63D8rgQ0Il8Uwhg9PLI1WIdU/view?usp=sharing

6.เลขลงรับที่ 479/2564 ลงรับวันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมหฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 1)โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางหลวงแนวใหม่ จากทางหลวงหมายเลย 24-บรรจบทางหลวงหมายเลข 217 อ.เดชอุดม-ต.ดอนจิก

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานสำรวจและออกแบบกรมทางหลวง

การปฏิบัติ วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 09-12.00 น. ณ ห้องประชุมพระศรีสุระอนุสรณ์ ที่ว่าการอำเภอเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น

https://drive.google.com/file/d/14WmiMOBMiX1AGiP26JqeY2PRS3TOouuQ/view?usp=sharing

7.เลขลงรับที่ 480/2564 ลงรับวันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานจัดทำบัญข้อมูลภาครัฐ Government Data Catalog ในระดับพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ หรือ Open Data

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานสำรวจและออกแบบกรมทางหลวง

การปฏิบัติ -

ประเภทหนังสือเพื่อทราบ

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น

https://drive.google.com/file/d/1BmjTlUsLBBvp_6Nop2n8SDMFtx3XmNM6/view?usp=sharin

8.เลขลงรับที่ 481/2564 ลงรับวันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. เรื่อง ขอความอนุเคระห์รับนักศึกษาเข้าฝึกงาน

หน่วยงานต้นเรื่อง อาชีวะศึกษาระบบทวิภาคี

การปฏิบัติ ฝึกระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม 2564 - 18 กุมภาพันธ์ 2565

ประเภทหนังสือเพื่อทราบ

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น

https://drive.google.com/file/d/13FPu5opqI8JFgoS-v9wFITTp0P147zgY/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564

 1. เลขลงรับที่ 482/2564 ลงรับวันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า จังหวัดอุบลราชธานี (คปป.จ.อบ.) ครั้งที่ 2/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

การปฏิบัติ วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น

https://drive.google.com/file/d/1hCoIp94AaZ0ExZ5mICS2um1cqc2V2LZx/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 483/2564 ลงรับวันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอุทยานธรณีผาชัน สามพันโบก

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติ -

ประเภทหนังสือเพื่อทราบ

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น

https://drive.google.com/file/d/13kaSC09McI8wUL1GyGD-_n4pnhqVkz8k/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 484/2564 ลงรับวันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมเป็นคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

การปฏิบัติ ตอบกลับการทาบทามเป็นกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

ประเภทหนังสือเพื่อโปรดทราบ

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น

https://drive.google.com/file/d/1vfMopz-t2iZOcgaWJhCutxVWhbTE_1gq/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 485/2564 ลงรับวันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 โครงการศึกษาประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

การปฏิบัติ

ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศโรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศโรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น

https://drive.google.com/file/d/1rfzhSh-J71IATEBl3s0VzuykeZMevfPO/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564

 1. เลขลงรับที่ 486/2564 ลงรับวันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการอาหารจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศรีพรหมราชวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้คุณพองาม ปรีดาสันติ์ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น

https://drive.google.com/file/d/1JSRBkoPwilwB1S1LcebTzmbqrjCVu5M1/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 487/2564 ลงรับวันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น. เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.)ครั้งที่2/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด กลุ่มงานแผนงานและประเมินผล

การปฏิบัติ วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมโสตทัศนูปกรณ์ชั้น 2 อาคารอำนวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน7อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น

https://drive.google.com/file/d/1DJrfnpbLLezveAvloceIMqwIzpXtAsr4/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 488/2564 ลงรับวันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น. เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและนายอำเภอประจำเดือนกันยายน 2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

การปฏิบัติ วันพุธที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น

https://drive.google.com/file/d/1vEqC66v5qheBmI7N-aUBul37NHOJd7Wh/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 489/2564 ลงรับวันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น. เรื่องขอเชิญประชุม

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานกองทุนเครือข่ายแห่งบุญหม่อมเจียงคำอนุสรณ์

การปฏิบัติ วันพุธที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมประเกียรติฯอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลฯ

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น

https://drive.google.com/file/d/1q97HuYYvvPqPkKJr5fXBBazyFEYW28un/view?usp=sharing

5.เลขลงรับที่ 490/2564 ลงรับวันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น. เรื่องนำส่งรายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปี 2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

การปฏิบัติ -

ประเภทหนังสือเพื่อทราบ

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น

https://drive.google.com/file/d/16MJ4EKyY39WA_LvJ3RGC55iJ_M4NTv-n/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564

ไม่มีหนังสือ

วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564

ไม่มีหนังสือ

วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564

ไม่มีหนังสือ

วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564

 1. เลขลงรับที่ 491/2564 ลงรับวันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. เรื่อง ขอขอบคุณผู้สนับสนุนอาหารว่างสำหรับกิจกรรมบริจาคโลหิต

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ -

ประเภทหนังสือเพื่อทราบ

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1LbFVExcJOVJJ24Zdz8dv9GswqOdKVnbI/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 492/2564 ลงรับวันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หนังสือ สมุทรปราการแผ่นดินของพระราชา

หน่วยงานต้นเรื่อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

การปฏิบัติ -

ประเภทหนังสือเพื่อพิจารณา

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1TB83N9Iu-r0g8XjHuRDUDc_fF8OabHNI/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 493/2564 ลงรับวันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. เรื่อง โครงการโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมเบอร์ใหม่รายเดือนราคาพิเศษสำหรับสมาชิกหอการค้าจังหวัด

หน่วยงานต้นเรื่อง เอไอเอส

การปฏิบัติ -

ประเภทหนังสือเพื่อพิจารณาอนุเคราะห์

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1jAl5yAepuR1HRb9f3d9I7oFUNz1cPNFE/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 494/2564 ลงรับวันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น. เรื่อง การประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

การปฏิบัติ วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1-wqaqnQJ8rqc7M7Ba47zoFV_BWoCAoSn/view?usp=sharing

วันพุธที่ 22 กันยายน 2564

ไม่มีหนังสือ

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564

 1. เลขลงรับที่ 495/2564 ลงรับวันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. เรื่อง ขอเชิญประชุมหารือการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2566-2570 ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชีวภาพ

หน่วยงานต้นเรื่อง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

การปฏิบัติ วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมบุณฑริก ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หรือผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ที่ https://meet.google.com/fof-tuda-uge

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1dEG6QLW_1DMysS3I56oGd2JgcOftf8-D/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 496/2564 ลงรับวันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 10.50.00 น. เชิญร่วมกิจกรรมสร้าง พัฒนา และรักษาเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564 เวลา 08.30-12.30 น. ณ ห้องเธียร์เตอร์ โรงแรมบ้านสวนคุณตากอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1H8E1fITGlgMDGze-jCy_OErxaRoHr7Bb/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564

วันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564

 1. เลขลงรับที่ 497/2564 ลงรับวันที่ 25 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. ขอเชิญประชุมเชิงปฎิบัติการ

หน่วยงานต้นเรื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

การปฏิบัติ วันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564 เวลา 09.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมรีเจนท์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเดอะรีเจนท์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1G4pxEVBGX2sjqke3oRV7mn4v4vntOEDe/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 498/2564 ลงรับวันที่ 25 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. ขอเรียนเชิญประชุมระดมความเห็นความร่วมมือระหว่างหอการค้าไทย (กลุ่มหอการค้าจังหวัด) และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

การปฏิบัติ วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ผ่าน VDO Conference โปรแกรม Cisco WebEx

✅Meeting link :

https://utcc.webex.com/utcc/j.php?MTID=m3a1f24d1a9d5d22b82683e864e0ebca3

➡️Meeting number: 2515 598 7693

➡️Password: 963852

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1YvEHqstN2QW2tcEao2QX19cDJg6qV3zO/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 499/2564 ลงรับวันที่ 25 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. เชิญร่วมกิจกรรมสร้าง พัฒนา และรักษาเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564 เวลา 08.30-12.30 น. ณ ห้องเธียร์เตอร์ โรงแรมบ้านสวนคุณตากอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1-sWOLLvvyG8juCoR9NESRnZfo7xU5Dp9/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 500/2564 ลงรับวันที่ 25 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. ขอเชิญประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2 ครั้งที่ 3/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง กกร. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2

การปฏิบัติ วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม Cruze ชั้น 2 โชว์รูมเกรทวอลล์ มอเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี ผ่านระบบ Video Conference Google Meet

รหัสผ่าน meet.google.com/oyr-mnaq-sqb

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1zY_0iRYhsDwz58S-NUny0tWWHcJLr4VU/view?usp=sharing

5.เลขลงรับที่ 501/2564 ลงรับวันที่ 25 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. ขอเชิญประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1lUhz5RqQ0M02PxV52yRnN2hcX5jT9oJa/view?usp=sharing

6.เลขลงรับที่ 502/2564 ลงรับวันที่ 25 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. ขอความร่วมมือประสานงานผู้แทนภาคธุรกิจในกลุ่มหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมการเจรจาธุรกิจ (Business Matching)

หน่วยงานต้นเรื่อง บริษัท พี.เค.บี.อินเทลลิเจนท์ จำกัด

การปฏิบัติ วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00-18.00 น. ณ โรงแรมเดอะรีเจนท์ จังวหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/11gIGVOqPPLFCRZZGmHUaQj8y63WePLy3/view?usp=sharing

วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564

ไม่มี

วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564

ไม่มี

วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564

 1. เลขลงรับที่ 503/2564 ลงรับวันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 12.00 น. เรื่อง ขอเชิญประชุมคระกรรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน่ายหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและนายอำเภอประจำเดือนกันยายน 2564 และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

การปฏิบัติ วันพุธที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1MqVDPqgOfuLErlAg6VmgPcck_3KwlwdU/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 504/2564 ลงรับวันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 12.00 น. เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการทางการเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย

ผ่านระบบ Google Meet ที่ลิงค์ https://meet.google.com/ihp-dzzu-osz

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

การปฏิบัติ วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30-15.00 น. ณ ผ่านระบบ Google Meet

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1-w0xtSPxBOwk5B-cF-chJCrilgkp1To0/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 505/2564 ลงรับวันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 12.00 น. เรื่อง ส่งรายงานการพัฒนาศักยภาพของวิสหกิจชุมชน

หน่วยงานต้นเรื่อง กองนโยบายการสร้างความเข้มเข็งทางการค้า

การปฏิบัติ -

ประเภทหนังสือเพื่อทราบ

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1AZA8BtNLzbJE2yuA4KfUiNRmP9K0H4eJ/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 506/2564 ลงรับวันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 12.00 น. เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ร ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1a9j0nV09fAeM_0rv3_UwDlfqO5Wy_J5D/view?usp=sharing

5.เลขลงรับที่ 507/2564 ลงรับวันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 12.00 น. เรื่อง รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวรประชารัฐประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ-

ประเภทหนังสือเพื่อโปรดทราบ

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1ehI2Kop01kDy0UVgaJVT8eooEmPEypxJ/view?usp=sharing

วันพุธที่ 29 กันยายน 2564

 1. เลขลงรับที่ 508/2564 ลงรับวันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 13.29 น. เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.อุบลราชธานี) ครั้งที่ 6/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

การปฏิบัติวันพุธที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1KikUyLZJQME98Y6Mk_YICPP-tgGjyUQU/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564

 1. เลขลงรับที่ 509/2564 ลงรับวันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 13.29 น. เรื่อง ขอเชิญประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลนครอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานเทสบาลนครอุบลราชธานี

การปฏิบัติวันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศรีบูรพาโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1CDDZihAP1uxFCyxY6hxJOA2uRhKfiXVF/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2565

เรื่อง มอบหมายภารกิจการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สนง.จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 1-15 สิงหาคม 2565 เวลา ........น. ณ บริเวณสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ

เลขลงรับที่ 378/2565 ลงรับวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น.

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1j_VNzqtDPoL2nuHDGl5My1jGYn23snrV/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2565

วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2565

วันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2565

วันพุธที่ 6 สิงหาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2565

วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2565

วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม 2565

วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 2565

วันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2565

วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2565

วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2565

เวลา 09.30 น. ณ ..........

เรื่อง ขอเชิญชวนเสนอชื่อและผลงานเข้ารับการพิจารณารางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564 ประเภทสื่อ ประเภทบุุคคลและประเภทชุมชนและองค์กร

หน่วยงานต้นเรื่อง กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 24-25 สิงหาคม 2565

หมายเหตุ เสนอผลงานได้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565

การแต่งกาย :

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 375/2565 ลงรับวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1V7PNra_ubjRhEvF7uLGmDwf_BxN9wB2F/view?usp=sharing