ประจำเดือน กันยายน 2564 สมุดลงรับ หนังสือเข้า และออก ของหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี


2021-09-01 09:32

จำนวนครั้งที่อ่าน : 121

หนังสื่อที่ลงรับเพื่อเสนอให้พิจารณาสั่งการ

ลักษณะหนังสือที่ควรทราบ1. หนังสือภายนอก 2. หนังสือภายใน 3. หนังสือประทับตรา 4. หนังสือสั่งการ (ค าสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ) 5. หนังสือประชาสัมพันธ์ (ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว) 6. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ท าขึ้นหรือรับไว้เป็หลักฐานในราชการ (หนังสือรับรอง รายงานการประชุม บันทึก และ หนังสืออื่น)

หนังสื่อที่ลงรับเพื่อเสนอให้พิจารณาสั่งการ

วันพุธที่ 1 กันยายน 2564

 1. เลขลงรับที่ 444/2564 ลงรับวันที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 09.20 น. เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หอการค้าไทย ครั้งที่ 4/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

การปฏิบัติ ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ ระบบ Video Conference ผ่านทาง Google Hangouts Meets เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Google Hangouts Meet

คลิกที่ลิงค์ https://meet.google.com/wvt-ivgs-pqh

ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมที่แนบมาพร้อมนี้ภายในวันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1whXVbbDQtzsi6JrwQFnk4cfWjv7q0iDB/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564

 1. เลขลงรับที่ 445/2564 ลงรับวันที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 09.20 น. เรื่อง ขอเชิญประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่จังหวัด

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติ ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 08.30 - 14.00 น. ณ ระบบ ห้องประชุมปทุมวรราชชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1V-4yjwRltfTCHa83NTJeii0z0pRgzbMs/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 446/2564 ลงรับวันที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 09.20 น. เรื่อง ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นภายใต้โครงการจัดทำแนวทางถ่ายทอดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในรูปแบบออนไลน์(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานนโยบายและแผน

การปฏิบัติ ในวันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ระบบออนไลน์

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1Rm56iyHp1CIqVtxwWhHdYjCNP05aWvUb/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 447/2564 ลงรับวันที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 16.50 น. เรื่อง กำหนดจัดประชุมและรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

การปฏิบัติ ในวันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1aLjJVgfUyv7AMOa7FV0auH5R3pyTKkCw/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 448/2564 ลงรับวันที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 16.50 น. เรื่อง การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) ครั้งที่ 5/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

การปฏิบัติ -

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1I_Bf2z7IWcv0s5aXUQXdfz1GGKPOhqoq/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564

ไม่มี

วันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2564

 1. เลขลงรับที่ 449/2564 ลงรับวันที่ 4 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการฯ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ 2

การปฏิบัติ วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 25245 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานีแห่งที่ 2

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1znQA0K8pkTE8Bz5wUg23EJzqJwJUiFyf/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 450/2564 ลงรับวันที่ 4 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. เรื่อง การประชุมประธานกรรมการหอการค้าไทย พบประธานผู้ประกอบการรุ่นไหม่ YEC หอการค้าจังหวัด

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

การปฏิบัติ วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 25245 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ผ่านระบบ VDO Conference ตามลิงค์ https://bit.ly/3mJLhLG

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1p-9Iao97WfypdDjv947fq5hPsFOd5Lwf/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 451/2564 ลงรับวันที่ 4 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. เรื่อง ขอเชิญประชุม มูลนิธิหลวงปู่มั่น ภุริทัตโต

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

การปฏิบัติ วันพุธที่ 8 กันยายน 25245 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1o1G1oGalOZaOjbEKRaT_hkirF1HgWv4n/view?usp=sharing

วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน 2564

วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564

วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564

 1. เลขลงรับที่ 452/2564 ลงรับวันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานการใช้วัสดุที่รื้อถอนจาการก่อสร้างโครงการทางแยกต่างระดับแยกดงอู่ผึ้งและแยกวนารมย์ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1

การปฏิบัติ วันพุธที่ 8 กันยายน 25245 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1DEEWRJ5jviXTQ2KfoyhcJrZaAzLiKy13/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 453/2564 ลงรับวันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. เรื่อง เชิญประชุมคณะทำงานแก้ไขผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการต่างระดับแยกดงอู่ผึ้งและแยกวนารมย์ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1

การปฏิบัติ วันพุธที่ 8 กันยายน 25245 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1vST5u2wgmhuUmZi-ymYZrJUUWTQXnjtl/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 454/2564 ลงรับวันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น. เรื่อง ขอเชิญประชุม ประชาคมราษฎรตามโครงการก่อสร้างอนุสรณ์สถาน 150 ปี ชาตกาล

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานมูลนิธิ

การปฏิบัติ วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 25245 เวลา 10.00 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีบุญเรือง บ้านคำบง ตำบลสงยาง อำเภอศรีเมือใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1R08tsnE7cp09WwO8jUj8z-BoFCkHhoT3/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 455/2564 ลงรับวันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น. เรื่อง โครงการอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒจังหวัดและคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานีฉบับปี พ.ศ 2566-2570

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

การปฏิบัติ วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 25245 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสิร์ท อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น

https://drive.google.com/file/d/1splvDacjdm6nqqHFP_4B7koXGw934TaV/view?usp=sharing

5.เลขลงรับที่ 456/2564 ลงรับวันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น. เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมจัดสร้างเหรียญหลางปู่มั่น ภูริทัตโต 150 ปี ชาตกาล จังหวัดอุบลราชธานี พุทธศักราช 2563 ครั้งที่ 1/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

การปฏิบัติ วันอังคารที่ 14 กันยายน 25245 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธนี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น

https://drive.google.com/file/d/1mxdTHasIq3-5P3ZkD8OyVwuBxUfNLDKQ/view?usp=sharing

6.เลขลงรับที่ 457/2564 ลงรับวันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น. เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี พ.ศ.2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานปลัดกระทรวง

การปฏิบัติ -

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น

https://drive.google.com/file/d/114UtPVDZA3iIs6CbM9RN5EnQyZZiZQ-p/view?usp=sharing

7.เลขลงรับที่ 458/2564 ลงรับวันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น. เรื่องประชุมสรุปผลการดำเนินการจากการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

การปฏิบัติ วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น

https://drive.google.com/file/d/1GrxKX-UEuVJYf6J1Q7Qmo10syme61ID6/view?usp=sharing

วันพุธที่ 8 กันยายน 2564

 1. เลขลงรับที่ 459/2564 ลงรับวันที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น. ขอเชิญประชุมร่วมระหว่างกรรมการเลขาธิการหอการค้าไทย พบเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค 5 ภาค มเลขาธิการหอการค้าและผู้จัดการ เจ้าหน้าที่หอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

การปฏิบัติ วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 13.00-14.00 น. ณ ระบบ VDO Conference (Google Meet)

https://

รหัส : dqr-kbkh-jyc

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น

https://drive.google.com/file/d/1zKAoYK_AGRpBZqZQ_cwbTpk1eT-fqcLR/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564

 1. เลขลงรับที่ 460/2564 ลงรับวันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น. เรื่อง การดำเนินงานโครงการอาหารปลอดภัย 4 ร (โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาชุมชน

การปฏิบัติ วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 13.00-14.00 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมรีเจ้นท์ พาเลช อำเภอเมืองอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น

https://drive.google.com/file/d/1omSAyUNJeOebhXBFAd_h2SwGD2HyFEgb/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 461/2564 ลงรับวันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น. เรื่อง ขอเชิญร่วมอบรมโครงการจัดระเบียบการค้า เพื่อส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน ตามวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)

หน่วยงานต้นเรื่อง ปกครองอำเภอสิรินธร

การปฏิบัติ วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมรีเจ้นท์ พาเลช อำเภอเมืองอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น

https://drive.google.com/file/d/1NLh3dexLW0nZWWVe7hfsN1iu2cEhZ56f/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 462/2564 ลงรับวันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น. เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานบัคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 14.30 น. ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น

https://drive.google.com/file/d/1_FIDQGGuT6trJMj-Hbz0c2DuPzfhvwmv/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 463/2564 ลงรับวันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น. เรื่อง เชิญประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจำจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานอุสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธนี

การปฏิบัติ วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมผาแต้ม ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น

https://drive.google.com/file/d/1kWI2p-xWvX45j9tsBk3pkfAxEN9yfMCb/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564

 1. เลขลงรับที่ 464/2564 ลงรับวันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น. เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 150 ปี ชาตกาล จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง มูลนิธิหลวงปู่มัน

การปฏิบัติ วันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม โชว์รูมเกรทวอลล์มอเตอร์อุบลราชธานธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานกรรมการอาวุโส คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น

https://drive.google.com/file/d/1Xof85aT1AYs1F-9p146uqiPl_s50kqgt/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 465/2564 ลงรับวันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น. เรื่อง ขอส่งบัญชีโครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น/บัญชีโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)

หน่วยงานต้นเรื่อง กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

การปฏิบัติ -

ประเภทหนังสือเพื่อโปรดทราบ

มอบหมายให้....รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น

https://drive.google.com/file/d/19zR9n1PubhUWnnrTNennhc8oWCsVW4yI/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 466/2564 ลงรับวันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 17.00 น. เรื่อง โครงการอบรมสัมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างทำแผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี ฉบับปี พ.ศ. 2566-2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามมาตรา 19 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบรูณาการ พ.ศ. 2551

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

การปฏิบัติ วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 4

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้....รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น

https://drive.google.com/file/d/1DqMqJ-j8bLo2cF-wRDG7u3ZOl347MXqk/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564

 1. เลขลงรับที่ 467/2564 ลงรับวันที่ 11 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. เรื่อง การจัดการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ กกร.จังหวัด และกกร.กลุ่มจังหวัด ครั้งที่ 3 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

การปฏิบัติ วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ระบบ ZOOM

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/87691525431?pwd=MktneUVJb2pEcEJOd2VVL1hCVUJXUT09

Meeting ID: 876 9152 5431

Passcode: 897062

หมายเหตุ : ขอความกรุณาเปลี่ยนชื่อผู้ใช้งาน (User name) เป็นชื่อจริงนามสกุลจริง ตามด้วย กลุ่มจังหวัด หรือ จังหวัด เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบในการอนุญาตเข้าห้องประชุม

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้....รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น

https://drive.google.com/file/d/1kuAw3aVMPmvZtmp236wthm_qf5qKoAG_/view?usp=sharing

วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2564

วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564

 1. เลขลงรับที่ 468/2564 ลงรับวันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการให้สัมภาษณ์

หน่วยงานต้นเรื่อง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

การปฏิบัติ วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 09.30-10.30 น.

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้....รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น

https://drive.google.com/file/d/1_fzuKRteAnIq_Vz71dU7KPHpV_SyNNle/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 469/2564 ลงรับวันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น. เรื่อง ขอความร่วมเมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

การปฏิบัติ ประกวดผลงานดีเด่น ส่งภายในวันที่ 30 กันยายน 2564

ประเภทหนังสือเพื่อโปรดพิจารณา

มอบหมายให้....รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น

https://drive.google.com/file/d/1VZwPvZnyjWV1O9kG728WjAJCtxngnfuY/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 470/2564 ลงรับวันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น. เรื่อง คณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดอุบลราชธนี ครั้งที่ 3 2564 รูปแบบการแจ้งเวัยนเอกสาร

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

การปฏิบัติ แสดงความคิดเห็นให้ฝ่ายเลขานุการทราบภายในวันที่ 24 กันยายน 2564

ประเภทหนังสือเพื่อพิจารณา

มอบหมายให้....รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น

https://drive.google.com/file/d/18LgL0VFtv4tyONkR-Qwk-9-EwlTXfAPu/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 471/2564 ลงรับวันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น. เรื่อง เรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์พัฒนาการเมืองฯ จ.อุบลราชธานี

การปฏิบัติ วันอังคาร ที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยต้นเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือเพื่อโปรดทราบ

มอบหมายให้....รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น

https://drive.google.com/file/d/13megsniUxep0AJJ-YqLfXu89zIdZ3e-0/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564

 1. เลขลงรับที่ 472/2564 ลงรับวันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น. เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.อุบลราชธานี)ครั้งที่ 5/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

การปฏิบัติ วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้....รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น

https://drive.google.com/file/d/1IVawRn6loDOWZHDUrBvH_sQYuNl25i54/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 473/2564 ลงรับวันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 17.20 น. เรื่อง จัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 พ.ศ.2566-2570

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

การปฏิบัติ วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้....รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น

https://drive.google.com/file/d/1RGGwytjRCZIl9cjhAPm4udWQXXwIHczb/view?usp=sharing

วันพุธที่ 15 กันยายน 2564

 1. เลขลงรับที่ 474/2564 ลงรับวันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานเปิดป้ายอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคอีสานตอนล่างและศูนย์ ASEAN Smart Cities Network Center

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคอีสานตอนล่าง

การปฏิบัติ วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 08.15-09.30 น. ณ บริเวณพื้นที่ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หลังใหม่)

ประเภทหนังสือเพื่อโปรดพิจารณา

มอบหมายให้....รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น

https://drive.google.com/file/d/1R9V_ZzQvLFU30VrIihtqpc_JSv5Kxf0N/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 475/2564 ลงรับวันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. เรื่อง รับรองรายงานการประชุมขนส่งจังหวัดอุบล

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบล

การปฏิบัติ -

ประเภทหนังสือเพื่อทราบ

มอบหมายให้....รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น

https://drive.google.com/file/d/1Gt2LV2hMvTvy0GlqT91dsIaqt3rYjIZy/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 476/2564 ลงรับวันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. เรื่อง รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการป้งอกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า จังหวัดอุบลราชธานี (คปป.จ.อบ.) ครั้งที1 2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

การปฏิบัติ วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 เพื่อแก้ไข

ประเภทหนังสือเพื่อทราบ

มอบหมายให้....รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น

https://drive.google.com/file/d/1SOKmkUYppwEBuGQC-zABafC3EL_qvUAd/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 477/2564 ลงรับวันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. เรื่อง ขอเชิญหารือการประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมาชิกหอการค้าจังหวัดเข้าร่วมโครงการ การขับเคลื่อนสุขภาวะคนทำงาน

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

การปฏิบัติ วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 14.00-15.00 น. ผ่านระบบออนไลน์

meet.google.com/aev-uwuz-jau

Password : aevuwuzjau

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้....รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น

https://drive.google.com/file/d/1Qvzku_rQj2zC5hDI6Cbd2g6ORfHWuSqX/view?usp=sharing

5.เลขลงรับที่ 478/2564 ลงรับวันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. เรื่อง เชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานส่งเสริมการขายการตลาดท่องเที่ยว

หน่วยงานต้นเรื่อง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 08-18.00 น. ณ ห้องทับทิมสยาม 1 ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้คุณนภานรี โตแสง รองประธานหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น

https://drive.google.com/file/d/1PJXXDLoz63D8rgQ0Il8Uwhg9PLI1WIdU/view?usp=sharing

6.เลขลงรับที่ 479/2564 ลงรับวันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมหฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 1)โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางหลวงแนวใหม่ จากทางหลวงหมายเลย 24-บรรจบทางหลวงหมายเลข 217 อ.เดชอุดม-ต.ดอนจิก

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานสำรวจและออกแบบกรมทางหลวง

การปฏิบัติ วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 09-12.00 น. ณ ห้องประชุมพระศรีสุระอนุสรณ์ ที่ว่าการอำเภอเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น

https://drive.google.com/file/d/14WmiMOBMiX1AGiP26JqeY2PRS3TOouuQ/view?usp=sharing

7.เลขลงรับที่ 480/2564 ลงรับวันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานจัดทำบัญข้อมูลภาครัฐ Government Data Catalog ในระดับพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ หรือ Open Data

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานสำรวจและออกแบบกรมทางหลวง

การปฏิบัติ -

ประเภทหนังสือเพื่อทราบ

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น

https://drive.google.com/file/d/1BmjTlUsLBBvp_6Nop2n8SDMFtx3XmNM6/view?usp=sharin

8.เลขลงรับที่ 481/2564 ลงรับวันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. เรื่อง ขอความอนุเคระห์รับนักศึกษาเข้าฝึกงาน

หน่วยงานต้นเรื่อง อาชีวะศึกษาระบบทวิภาคี

การปฏิบัติ ฝึกระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม 2564 - 18 กุมภาพันธ์ 2565

ประเภทหนังสือเพื่อทราบ

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น

https://drive.google.com/file/d/13FPu5opqI8JFgoS-v9wFITTp0P147zgY/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564

 1. เลขลงรับที่ 482/2564 ลงรับวันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า จังหวัดอุบลราชธานี (คปป.จ.อบ.) ครั้งที่ 2/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

การปฏิบัติ วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น

https://drive.google.com/file/d/1hCoIp94AaZ0ExZ5mICS2um1cqc2V2LZx/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 483/2564 ลงรับวันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอุทยานธรณีผาชัน สามพันโบก

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติ -

ประเภทหนังสือเพื่อทราบ

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น

https://drive.google.com/file/d/13kaSC09McI8wUL1GyGD-_n4pnhqVkz8k/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 484/2564 ลงรับวันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมเป็นคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

การปฏิบัติ ตอบกลับการทาบทามเป็นกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

ประเภทหนังสือเพื่อโปรดทราบ

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น

https://drive.google.com/file/d/1vfMopz-t2iZOcgaWJhCutxVWhbTE_1gq/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 485/2564 ลงรับวันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 โครงการศึกษาประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

การปฏิบัติ

ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศโรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศโรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น

https://drive.google.com/file/d/1rfzhSh-J71IATEBl3s0VzuykeZMevfPO/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564

 1. เลขลงรับที่ 486/2564 ลงรับวันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการอาหารจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศรีพรหมราชวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้คุณพองาม ปรีดาสันติ์ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น

https://drive.google.com/file/d/1JSRBkoPwilwB1S1LcebTzmbqrjCVu5M1/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 487/2564 ลงรับวันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น. เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.)ครั้งที่2/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด กลุ่มงานแผนงานและประเมินผล

การปฏิบัติ วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมโสตทัศนูปกรณ์ชั้น 2 อาคารอำนวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน7อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น

https://drive.google.com/file/d/1DJrfnpbLLezveAvloceIMqwIzpXtAsr4/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 488/2564 ลงรับวันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น. เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและนายอำเภอประจำเดือนกันยายน 2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

การปฏิบัติ วันพุธที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น

https://drive.google.com/file/d/1vEqC66v5qheBmI7N-aUBul37NHOJd7Wh/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 489/2564 ลงรับวันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น. เรื่องขอเชิญประชุม

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานกองทุนเครือข่ายแห่งบุญหม่อมเจียงคำอนุสรณ์

การปฏิบัติ วันพุธที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมประเกียรติฯอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลฯ

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น

https://drive.google.com/file/d/1q97HuYYvvPqPkKJr5fXBBazyFEYW28un/view?usp=sharing

5.เลขลงรับที่ 490/2564 ลงรับวันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น. เรื่องนำส่งรายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปี 2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

การปฏิบัติ -

ประเภทหนังสือเพื่อทราบ

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น

https://drive.google.com/file/d/16MJ4EKyY39WA_LvJ3RGC55iJ_M4NTv-n/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564

ไม่มีหนังสือ

วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564

ไม่มีหนังสือ

วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564

ไม่มีหนังสือ

วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564

 1. เลขลงรับที่ 491/2564 ลงรับวันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. เรื่อง ขอขอบคุณผู้สนับสนุนอาหารว่างสำหรับกิจกรรมบริจาคโลหิต

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ -

ประเภทหนังสือเพื่อทราบ

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1LbFVExcJOVJJ24Zdz8dv9GswqOdKVnbI/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 492/2564 ลงรับวันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หนังสือ สมุทรปราการแผ่นดินของพระราชา

หน่วยงานต้นเรื่อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

การปฏิบัติ -

ประเภทหนังสือเพื่อพิจารณา

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1TB83N9Iu-r0g8XjHuRDUDc_fF8OabHNI/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 493/2564 ลงรับวันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. เรื่อง โครงการโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมเบอร์ใหม่รายเดือนราคาพิเศษสำหรับสมาชิกหอการค้าจังหวัด

หน่วยงานต้นเรื่อง เอไอเอส

การปฏิบัติ -

ประเภทหนังสือเพื่อพิจารณาอนุเคราะห์

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1jAl5yAepuR1HRb9f3d9I7oFUNz1cPNFE/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 494/2564 ลงรับวันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น. เรื่อง การประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

การปฏิบัติ วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1-wqaqnQJ8rqc7M7Ba47zoFV_BWoCAoSn/view?usp=sharing

วันพุธที่ 22 กันยายน 2564

ไม่มีหนังสือ

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564

 1. เลขลงรับที่ 495/2564 ลงรับวันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. เรื่อง ขอเชิญประชุมหารือการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2566-2570 ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชีวภาพ

หน่วยงานต้นเรื่อง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

การปฏิบัติ วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมบุณฑริก ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หรือผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ที่ https://meet.google.com/fof-tuda-uge

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1dEG6QLW_1DMysS3I56oGd2JgcOftf8-D/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 496/2564 ลงรับวันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 10.50.00 น. เชิญร่วมกิจกรรมสร้าง พัฒนา และรักษาเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564 เวลา 08.30-12.30 น. ณ ห้องเธียร์เตอร์ โรงแรมบ้านสวนคุณตากอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1H8E1fITGlgMDGze-jCy_OErxaRoHr7Bb/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564

วันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564

 1. เลขลงรับที่ 497/2564 ลงรับวันที่ 25 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. ขอเชิญประชุมเชิงปฎิบัติการ

หน่วยงานต้นเรื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

การปฏิบัติ วันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564 เวลา 09.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมรีเจนท์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเดอะรีเจนท์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1G4pxEVBGX2sjqke3oRV7mn4v4vntOEDe/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 498/2564 ลงรับวันที่ 25 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. ขอเรียนเชิญประชุมระดมความเห็นความร่วมมือระหว่างหอการค้าไทย (กลุ่มหอการค้าจังหวัด) และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

การปฏิบัติ วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ผ่าน VDO Conference โปรแกรม Cisco WebEx

✅Meeting link :

https://utcc.webex.com/utcc/j.php?MTID=m3a1f24d1a9d5d22b82683e864e0ebca3

➡️Meeting number: 2515 598 7693

➡️Password: 963852

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1YvEHqstN2QW2tcEao2QX19cDJg6qV3zO/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 499/2564 ลงรับวันที่ 25 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. เชิญร่วมกิจกรรมสร้าง พัฒนา และรักษาเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564 เวลา 08.30-12.30 น. ณ ห้องเธียร์เตอร์ โรงแรมบ้านสวนคุณตากอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1-sWOLLvvyG8juCoR9NESRnZfo7xU5Dp9/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 500/2564 ลงรับวันที่ 25 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. ขอเชิญประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2 ครั้งที่ 3/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง กกร. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2

การปฏิบัติ วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม Cruze ชั้น 2 โชว์รูมเกรทวอลล์ มอเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี ผ่านระบบ Video Conference Google Meet

รหัสผ่าน meet.google.com/oyr-mnaq-sqb

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1zY_0iRYhsDwz58S-NUny0tWWHcJLr4VU/view?usp=sharing

5.เลขลงรับที่ 501/2564 ลงรับวันที่ 25 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. ขอเชิญประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1lUhz5RqQ0M02PxV52yRnN2hcX5jT9oJa/view?usp=sharing

6.เลขลงรับที่ 502/2564 ลงรับวันที่ 25 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. ขอความร่วมมือประสานงานผู้แทนภาคธุรกิจในกลุ่มหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมการเจรจาธุรกิจ (Business Matching)

หน่วยงานต้นเรื่อง บริษัท พี.เค.บี.อินเทลลิเจนท์ จำกัด

การปฏิบัติ วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00-18.00 น. ณ โรงแรมเดอะรีเจนท์ จังวหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/11gIGVOqPPLFCRZZGmHUaQj8y63WePLy3/view?usp=sharing

วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564

ไม่มี

วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564

ไม่มี

วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564

 1. เลขลงรับที่ 503/2564 ลงรับวันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 12.00 น. เรื่อง ขอเชิญประชุมคระกรรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน่ายหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและนายอำเภอประจำเดือนกันยายน 2564 และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

การปฏิบัติ วันพุธที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1MqVDPqgOfuLErlAg6VmgPcck_3KwlwdU/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 504/2564 ลงรับวันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 12.00 น. เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการทางการเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย

ผ่านระบบ Google Meet ที่ลิงค์ https://meet.google.com/ihp-dzzu-osz

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

การปฏิบัติ วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30-15.00 น. ณ ผ่านระบบ Google Meet

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1-w0xtSPxBOwk5B-cF-chJCrilgkp1To0/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 505/2564 ลงรับวันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 12.00 น. เรื่อง ส่งรายงานการพัฒนาศักยภาพของวิสหกิจชุมชน

หน่วยงานต้นเรื่อง กองนโยบายการสร้างความเข้มเข็งทางการค้า

การปฏิบัติ -

ประเภทหนังสือเพื่อทราบ

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1AZA8BtNLzbJE2yuA4KfUiNRmP9K0H4eJ/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 506/2564 ลงรับวันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 12.00 น. เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ร ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1a9j0nV09fAeM_0rv3_UwDlfqO5Wy_J5D/view?usp=sharing

5.เลขลงรับที่ 507/2564 ลงรับวันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 12.00 น. เรื่อง รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวรประชารัฐประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ-

ประเภทหนังสือเพื่อโปรดทราบ

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1ehI2Kop01kDy0UVgaJVT8eooEmPEypxJ/view?usp=sharing

วันพุธที่ 29 กันยายน 2564

 1. เลขลงรับที่ 508/2564 ลงรับวันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 13.29 น. เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.อุบลราชธานี) ครั้งที่ 6/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

การปฏิบัติวันพุธที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1KikUyLZJQME98Y6Mk_YICPP-tgGjyUQU/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564

 1. เลขลงรับที่ 509/2564 ลงรับวันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 13.29 น. เรื่อง ขอเชิญประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลนครอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานเทสบาลนครอุบลราชธานี

การปฏิบัติวันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศรีบูรพาโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1CDDZihAP1uxFCyxY6hxJOA2uRhKfiXVF/view?usp=sharing

8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!