วาระงานหอการค้า ประจำเดือนตุลาคม 2566


2023-07-28 12:31

จำนวนครั้งที่อ่าน : 31

วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2566

เวลา 07.30 น. ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี (ด้านหลังศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี) ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบล

เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องใน วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ แบบตอบรับภายในวันที่ 29 กันยายน 2566

https://forms.gle/7vKRdKiSuL3QNKi89

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 832/2566 ลงรับวันที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1PbpUgIQqZyQ_YpeBm7d5yOvOHe-mhzZZ/view?usp=drive_link

วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2566

เวลา 08.30 น. ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ และจังหวัดสมุทรสงคราม

เรื่อง ขอเชิญคัดเลือกบุคคลของหอการค้าจังหวัดเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Happy Model เพื่อสร้างเส้นทางท่องเที่ยวแห่งความสุขระดับจังหวัด

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ สิ่งที่ส่งมาด้วย

https://drive.google.com/drive/folders/1AF8wZDeRWqWBC2FBPWz20lyqp51hJLyJ

การปฏิบัติ วันที่ 2-4 ตุลาคม 2566 ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 660/2566 ลงรับวันที่ 28 กรกฏาคม 2566 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1MJOC1dW4xUNfei7CTg5OM1qTPXVQQQ7k/view?usp=drive_link

วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2566

วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2566

เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม 3305 ชั้น 3 อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Google Meet) ที่ลิ้งก์ :

meet.google.com/yyr-esss-dyg

รหัสการประชุม:

yyr-esss-dyg

เรื่อง ประชุมคณะอนุกรรมการค้าชายแดนและค้าข้ามแดน ด้านกัมพูชา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566-2567

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมมาที่อีเมล์ [email protected] ภายในวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2566

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่--ไม่มี-- ลงรับวันที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น.

วาระ

https://drive.google.com/file/d/1ba4z6jnM_Nau4igdOtWgklUn7ImkGLEx/view?usp=drive_link

แบบตอบรับ

https://drive.google.com/file/d/1gPhr0SBId4-CLnQ1mrhLD8p42ABZ1Sqn/view?usp=drive_link

วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2566

เวลา 11.00 น. ณ โรงแรม Me Kong 1 เลขที่ 66 ถนน Le Duan นครดงฮา จังหวัดกวางตรี

เรื่อง เข้าร่วมประชุมทางวิชาการเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับโครงการ ความร่วมมือในการดำเนินการระเบียงเศรษฐกิจกวางตรี (เวียดนาม)-สาละวัน (ลาว)-อุบลราชธานี (ไทย)

หน่วยงานต้นเรื่อง คณะกรรมการประชาชนจังหวัดกวางตรี สำนักงานการต่างประเทศ

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 5 ตุลาคม 2566 เวลา 11.00 น. ณ โรงแรม Me Kong 1 เลขที่ 66 ถนน Le Duan นครดงฮา จังหวัดกวางตรี

วันที่ 6 ตุลาคม 2566 เวลา 08.00-12.00 น. ณ โรงแรม Me Kong 1 เลขที่ 66 ถนน Le Duan นครดงฮา จังหวัดกวางตรี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 831/2566 ลงรับวันที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1UXkFSPBQFvtAT1on7VjwSHYdHG-Fyyqj/view?usp=drive_link

วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2566

เวลา 09.30 น. ณ วัดบูรพา ต.ในเมือง อ.เมือง จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง งานประจำปี วันบูรพาจารย์

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานเจ้าอาวาสวัดบูรพา

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 812/2566 ลงรับวันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 17.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1xhqD0f7Y0DDedW2uVcgb0--xBwwT_p8P/view?usp=drive_link

เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ

หน่วยงานต้นเรื่อง สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 818/2566 ลงรับวันที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1p-9czUBVjv9uetDUcLmUgcQiPyTRoHsx/view?usp=drive_link

วันอาทติย์ที่ 8 ตุลาคม 2566

วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566

วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2566

เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม 3305 ชั้น 3 อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และผ่านระบบการประชุมทางไกล (Google Meet)

เรื่อง ประชุมคณะอนุกรรมการค้าชายแดนและค้าข้ามแดน ด้านลาว ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566-2567

ที่ลิ้งก์นี้ meet.google.com/qfe-xutz-jzf

รหัสการประชุม qfe-xutz-jzf

วัตถุประสงค์ เพื่อหารือและรับฟังข้อคิดเห็นจากคณะอนุกรรมการฯ รวมทั้งผู้แทนสภาธุรกิจไทย-ลาว และสมาคมนักธุรกิจไทยในสปป. ลาว เกี่ยวกับสถานการณ์การค้าชายแดนของไทยและสปป.ลาว ที่มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง (YoY) ในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2566 และแนวทางการเพิ่มมูลค่าทางการค้าระหว่างกัน

เอกสารแนบ

https://drive.google.com/file/d/1VrcBegq4Oqzy_HM87r8Ws2P50Fvucg-b/view?usp=drive_linkhttps://drive.google.com/file/d/1w-7SkgtVGZD7umAABpCpheJbbs086iYW/view?usp=drive_link

วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2566

เวลา 09.30-13.30 น. ณ ห้องประชุม UBS 3 อาคารคณะบริหารศาสตร์ ตึก UBS

เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือระหว่างหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีและคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 827/2566 ลงรับวันที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1Ih7Fymm2sMB8vUGE7twRF7pe1JHV838v/view?usp=drive_link

วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566

วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2566

วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2566

วันอาทิตยย์ที่ 15 ตุลาคม 2566

วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2566

วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2566

วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2566

วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2566

วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566

วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2566

วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2566

เวลา 04.30 น. ณ จุดปล่อยตัว ลานวิมาณพญาแถน อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร

เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์และรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรม YASOTHON RUN SEASON2 รายการ วิ่งชมเมือง เกษตรอินทรีย์ สุขภาพดีถ้วนหน้า

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าจังหวัดยโสธร

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 755/2566 ลงรับวันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1wPLVLuaFAwc83x6O9xOgBsmm_Htc6gWG/view?usp=drive_link

วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2566

วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2566

วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566

วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2566

วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566

วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2566

เวลา ....... น. ณ โรงแรม The Quarter Ladprao และ หน่วยงานเครือขภายภายในประเทศและต่างประเทศ

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร ดิจิทัลจั๊มสตาร์ท รุ่นที่ 1

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ สถานที่อบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม รับสมัครถึงวันที่ 25 กันยายน 2566

การปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม 2566-20 มกราคม 2567

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 739/2566 ลงรับวันที่ 26 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1ZwD8UC_uZgVhrJttwmGmt_ijzxT_kDml/view?usp=drive_link

วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2566

เวลา............น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เรื่อง เชิญร่วมสมัคร โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

หมายเหตุ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี สนับสนุนจัดซื้อเสื้อ 100 ตัว

การปฏิบัติ วันที่ 29 ตุลาคม 2566

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 696/2566 ลงรับวันที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 11.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1FamWpfbx-ImPbxU-AmEtT4qsMftSUbOm/view?usp=drive_link

วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2566

เวลา 06.00-17.30 น. ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมหารือการเข้าร่วมงานประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า และเข่งเรือยาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง ปกครองจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 830/2566 ลงรับวันที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 15.00 น.

https://drive.google.com/file/d/14z3r9KizGABXbrVkI84fUN-DTWAjIYPu/view?usp=drive_link

วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!