ประจำเดือน กันยายน 2566 สมุดลงรับ หนังสือเข้า และออก หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

**ลักษณะหนังสือที่ควรทราบ**หนังสือภายนอก/หนังสือภายใน/หนังสือประทับตรา/หนังสือสั่งการ (คำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ)/หนังสือประชาสัมพันธ์ (ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว)/หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็หลักฐานในราชการ (หนังสือรับรอง รายงานการประชุม บันทึก และหนังสืออื่นๆ)


2023-07-28 12:29

จำนวนครั้งที่อ่าน : 67

วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566

 1. เลขลงรับที่ 756/2566 ลงรับวันที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมชี้แจงการบันทึกข้อมูลพัฒนากำลังคนระดับจังหวัด (กพร.ปจ.)

หน่วยงานต้นเรื่อง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 08.30-14.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อาคารเรียน 50-402 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1WGdA7Kg__zz3Skdqy48OtrpFR8qbz4vC/view?usp=drive_link

2.เลขลงรับที่ 757/2566 ลงรับวันที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมระดมความคิดเห็นต่อแนวทางการขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NeEC) ด้วยวิทยาศาสตร์และสวัตกรรม

หน่วยงานต้นเรื่อง อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม Boardrom อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1BxsHUg9pZZiImnAGTtnhJBT9ZAf3vZ0M/view?usp=drive_link

3.เลขลงรับที่ 758/2566 ลงรับวันที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจกลุมจังหวัด (กรอ.กลุ่มจังหวัด) ครั้งที่ 6-2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/12h2m1-4GlBsdSXfKEk1ZSHMfgAHsSdkP/view?usp=drive_link

วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2566

 1. เลขลงรับที่ 759/2566 ลงรับวันที่ 2 กันยายน 2566 เวลา 14.30 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติงานวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2566 จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานประมงจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ แม่น้ำมูลท่าน้ำวัดวารีอุดม บ้านวังพอก หมู่ที่ 3 ต.โพธิ์ศรี อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1W34JRyd7yJQqBGAvOiAZHhC3OavBSU-v/view?usp=drive_link

2.เลขลงรับที่ 760/2566 ลงรับวันที่ 2 กันยายน 2566 เวลา 14.30 น.

เรื่อง เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1C9m-rT6LC30nQFuvkYVfYmoG4REkCXHp/view?usp=drive_link

3.เลขลงรับที่ 761/2566 ลงรับวันที่ 2 กันยายน 2566 เวลา 14.30 น.

เรื่อง เรียนเชิญรับฟังโครงการรับสมัครสมาชิก TCC Pre-Member

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 5 กันยายน เวลา 11.00-12.00 น. ผ่านทางลิ้ง (สำหรับคณะกรรมการหอการค้าจจังหวัด)

meet.google.com/bmu-qbsb-cgd

วันที่ 6 กันยายน เวลา 11.00-12.00 น. ผ่านทางลิ้ง (สำหรับผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ สมาคมการค้า)

meet.google.com/bmu-qbsb-cgd

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1J6IU6ZGWkrMN3sguFHAolbQMY26hSQEq/view?usp=drive_link

วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2566

วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566

 1. เลขลงรับที่ 762/2566 ลงรับวันที่ 4 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น.

เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกีรยติพิธีประกาศผลมอบรางวัลสุดยอดหน่วยงานภาครัฐด้านการอำนวยความสะดวกภาคธุรกิจ รางวัล สำเภา-นาวาทอง ประจำปี 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 13 กันยายน เวลา 10.00-12.00 น. ห้องประชุม อาคาร 23 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/19oIkEy3o5UNLQbO193JqI29ENYObzJif/view?usp=drive_link

2.เลขลงรับที่ 763/2566 ลงรับวันที่ 4 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น.

เรื่อง ขอแจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ครั้งที่3/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้ากลุ่มจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 6 กันยายน เวลา 09.30-12.00 น. หอการค้าจังหวัดอำนาจเจริญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1qjHClTFRUEvOXsQ1rhdnc14c6V1UO896/view?usp=drive_link

3.เลขลงรับที่ 764/2566 ลงรับวันที่ 4 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น.

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รายชื่อเป็นคณะกรรมการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนท้องถิ่น

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1tnov3yVLP4SGNr_3yq3ZchFUGyXbC4fA/view?usp=drive_link

วันอังคารที่ 5 กันยายน 2566

 1. เลขลงรับที่ 766/2566 ลงรับวันที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น.

เรื่อง การดำเนินงานเสริมสร้างรายได้ด้วยเครือข่ายเกษตรปลอดภัยฯ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 11.00 น. ณ บริเวณลานจอดรถ(ด้านหน้าน) เทสโก้ โลตัส สาขาอุบลราชธานี อ.เมืองอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1GJtrc41EMLoKJX0w_UL4gtqmlcxIvakC/view?usp=drive_link

2.เลขลงรับที่ 767/2566 ลงรับวันที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุม

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานขนส่งจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานขส่งจังหวัดอุบราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1i3bGC_KczroVOMbSO5CEnqfqV8Bul3oz/view?usp=drive_link

3.เลขลงรับที่ 768/2566 ลงรับวันที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น.

เรื่อง การช่วยเหลื่อเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง จังหวัดพังงา

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1kzHFk2DPXy5spw4pJzfZphsKLWbB7ueK/view?usp=drive_link

4.เลขลงรับที่ 769/2566 ลงรับวันที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น.

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจทัศนคติและความพึงพอใจในการให้บริการข้อมูลผ่านโวเชียลมีเดียของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

หน่วยงานต้นเรื่อง วิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ประเภทหนังสือ ขอความอนุเคราะห์

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ ส่งกลับภายในวันที่ 15 กันยายน 2566

https://me-qr.com/s7aeehFr

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1ydBhoncypE2WWhzZ1CwHfUcutli4_Mwq/view?usp=drive_link

4.เลขลงรับที่ 770/2566 ลงรับวันที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น.

เรื่อง โครงการอบรมและถอดบทเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับหน่วยงานรัฐ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องทับทิม ชั้น 2 โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่นโฮเทล อ.เมือง จ.อุบล

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1Z4sp7x6rI3e6brchGr9AfrjEKdT87CsW/view?usp=drive_link

5.เลขลงรับที่ 772/2566 ลงรับวันที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 15.30 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมปาะชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดอุบลราชธานีเป็นเครื่อข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO สาขาเมืองแห่งดนตรีฯ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/11mtE6nXpKvT4-FolnBWLwl0yYgJMsrWR/view?usp=drive_link

วันพุธที่ 6 กันยายน 2566

 1. เลขลงรับที่ 773/2566 ลงรับวันที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการหอการค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หอการค้าไทย ครั้งที่ 2-2566

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 10.00-12.00 น. ณ โดยคลิกที่ลิงค์

https://meet.google.com/msv-spvk-oqi

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1Tfof37OeVJuEg3pY2R_j8LiT54KxDktG/view?usp=drive_link

2.เลขลงรับที่ 774/2566 ลงรับวันที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น.

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงาน

หน่วยงานต้นเรื่อง ม.ราชภัฏนครราชสีมา

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 11.00-12.00 น. ณ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/18j_M9q20XC7PfA3kYClcXw-UcdFy9zza/view?usp=drive_link

3.เลขลงรับที่ 775/2566 ลงรับวันที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น.

เรื่อง ส่งรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.) จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่1-2566

หน่วยงานต้นเรื่อง กลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/10iFmInCcL8Z5ISF3KpoWPrg101jd5jgl/view?usp=drive_link

4.เลขลงรับที่ 776/2566 ลงรับวันที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น.

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรผู้ประกอบการรุ่นใหม่หัวใจพอเพียง รุ่นที่ 7 (SEED7)

หน่วยงานต้นเรื่อง กลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 25-29 กันยายน 2566 ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม จ.นครปฐม

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1OGv5f9wKB0cOWwKzhSWiLHu9Umc3h5gX/view?usp=drive_link

5.เลขลงรับที่ 777/2566 ลงรับวันที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 15.30 น.

เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมในพิธีเปิดงาน ครัวคุณต๋อย ยกทัพ ประจำปี 2666

หน่วยงานต้นเรื่อง เซ็นทรัล อุบล

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ลานอะควาเรียม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อุบล

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1OWR_olQ6mHsVzMPs9pf7Xrrfkyf3G7vs/view?usp=drive_link

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566

 1. เลขลงรับที่ 778/2566 ลงรับวันที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น.

เรื่อง ขอขอบคุณในการให้ความอนุเคราะห์

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (ขอนแก่น)

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1OWR_olQ6mHsVzMPs9pf7Xrrfkyf3G7vs/view?usp=drive_link

2.เลขลงรับที่ 779/2566 ลงรับวันที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น.

เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมงานสัมมนาวงการอสังหาริมทรัพย์อุบล Ubon Property Summit 2023

หน่วยงานต้นเรื่อง อุบลน่าอยู่

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 09.30-11.30 น. ณ อุบลออลล์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า อุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1iAPKQDuc79lQTvSfAx54M0F-InpXOviB/view?usp=drive_link

3.เลขลงรับที่ 780/2566 ลงรับวันที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 16.00 น.

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตต่อผู้เกษียณอายุราชการ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 11.30 น. ณ ห้องริมธาร โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท ถ.เลี่ยงเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/102yku848dsyQxY2refTLDWlmzpd_2HBh/view?usp=drive_link

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566

 1. เลขลงรับที่ 781/2566 ลงรับวันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น.

เรื่อง เชิญร่วมต้อนรับบและพบปะหารือรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและบ่อแร่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและคณะ เดินทางเยือนจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 17.00-17.30 น. ณ ห้องเจ้าคำผง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1_2MEAXFWJ6YbFstbYhR56l9TEOwrwZlI/view?usp=drive_link

2.เลขลงรับที่ 782/2566 ลงรับวันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น.

เรื่อง ขอรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรม ผู้ว่าฯ พบสื่อมลชนอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ จำนวน 20,000 บาท

การปฏิบัติ วันที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 13.00-20.00 น. ณ ห้องพลาเลสโซ ชั้น 3 อรอุบล เวดดิ้งสตูดิโอ ถ.สรรพสิทธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1pzwjyq0hayRmmtgk9SSaBrrL0FAePNF9/view?usp=drive_link

3.เลขลงรับที่ 783/2566 ลงรับวันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น.

เรื่อง การดำเนินงานจัดกิจกรรมศาสนิกสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 10 กันยายน 2566 เวลา 10.20 น. ณ ศูนย์รวมซิกข์ศาสนาอุบลราชธานี (ด้านข้างโรงแรมอุบลโฮเต็ล) ถ.อุบลกิจ ต.ในเมือง อ.เมือง จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1Fr2ycWW61oqP0dZnjA-ZSLbLVUuvidzw/view?usp=drive_link

4.เลขลงรับที่ 784/2566 ลงรับวันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมชี้แจงการบันทึกข้อมูลการพัฒนากำลังคนระดับจังหวัด (กพร.ปจ.)

หน่วยงานต้นเรื่อง สถาบันพัฒนาฝีมืองแรงงาน 7 อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 08.30-14.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเรียน 50-402

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1-e4hRrSqbEyhleeWKODKruM2gm-Veyvh/view?usp=drive_link

วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566

 1. เลขลงรับที่ 785/2566 ลงรับวันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 11.00 น.

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมโครงการสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายสู่การอำนวยความยุติธรรมในชุมชนอย่างยั่งยืน

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงายยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 11-12 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท ต.คำน้ำแซบ อ.วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1t9cqHW-4qMGGUG9mmtsOlVxs4GTgY0uM/view?usp=drive_link

2.เลขลงรับที่ 786/2566 ลงรับวันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 11.00 น.

เรื่อง ขอเรียนชี้แจงข้อมูลการจัดงาน

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (ขอนแก่น)

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1O09ElKaS1qXrW0A_cL70F5oDB0dTQQ3r/view?usp=drive_link

วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2566

วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566

 1. เลขลงรับที่ 787/2566 ลงรับวันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น.

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์การสนับสนุนกิจกรรมงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566 จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลนครอุบลราชธานี ชั้น 2 จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/19WDnoSrON3N_a4U_7auPh6DSCl3pWPm-/view?usp=drive_link

2.เลขลงรับที่ 788/2566 ลงรับวันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น.

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนากำลังแรงงงานรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า

หน่วยงานต้นเรื่อง สถาบันพัฒนาฝีมืองแรงาน 7 อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1ANanAqadOgm3BUGGWV_58VZB2J4bl577/view?usp=drive_link

3.เลขลงรับที่ 789/2566 ลงรับวันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น.

เรื่อง กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

หน่วยงานต้นเรื่อง สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1fsTQ3ZA8g9ZvcYlsJcRQjgMGhVlpOEBo/view?usp=drive_link

4.เลขลงรับที่ 790/2566 ลงรับวันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น.

เรื่อง การส่งเสริม นำผลิตภัณฑ์ และแสวงหาโอกาสการลงทุนกับนักธุรกิจของจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สถานกงสุลใหญ่เวียดนาม ณ จังหวัดขอนแก่น

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. โรงแรมเนวาดา จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1xQc6POUvBew0_L3wRDvPk22MQlanI6Oy/view?usp=drive_link

5.เลขลงรับที่ 791/2566 ลงรับวันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น.

เรื่อง เชิญเข้าร่วมประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานีนโบบายสาธารณะทั้ง 5 ประเด็น

หน่วยงานต้นเรื่อง สมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 09.00-16.00 น. ห้องอาหารเรือนสุนีย์ ชั้น 1 (ห้องประชุม VIP 4) โรงแรมสุนีย์แกรนด์คอนเวยชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/17kWV0dSO0VxnDUBxrh1Pj9gE4eEsJlek/view?usp=drive_link

6.เลขลงรับที่ 792/2566 ลงรับวันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดอุบลราชธานีเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ USESCO สาขาเมืองแห่งดนตรี (Ubonratchathani City of Music)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

หมายเหตุ สิ่งที่ส่งมาด้วย

https://drive.google.com/drive/folders/1SNZJBhKwwxNB_4IRyTGBMIxYCerB-ctv

การปฏิบัติ วันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1rkv6Hm4oXBwTbi867nVnxRFg9lfAhQl5/view?usp=drive_link

วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566

 1. เลขลงรับที่ 793/2566 ลงรับวันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น.

เรื่อง ความร่วมมือส่งเสริมการผลิตโคเนื้อในจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อการส่งออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีน

หน่วยงานต้นเรื่อง บ.ศูนย์กลางกิกรรม (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทหนังสือ เพื่ออนุเคราะห์

หมายเหตุ สิ่งที่ส่งมาด้วย

การปฏิบัติ วันที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1g-y3PZbrkPVvIAQpm9-jcmNTHHvAAEKg/view?usp=drive_link

2.เลขลงรับที่ 794/2566 ลงรับวันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น.

เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดป้ายสวนสาธารณะ ปลูกต้นไม้ และปล่อยปลา

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานศาลปกครองจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ สิ่งที่ส่งมาด้วย

การปฏิบัติ วันที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 15.00 น. บริเวณสวนสาธารณะหน้าศาลปกครองอุบลราชธานี

https://drive.google.com/file/d/1TFYk22JjbEqcGfvEVLDxKwUYFek_47Ae/view?usp=drive_link

3.เลขลงรับที่ 795/2566 ลงรับวันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น.

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเพือแนะนำโครงการและรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องฯ (ประธานหอการค้าฯ)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ สิ่งที่ส่งมาด้วย

การปฏิบัติ วันที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 08.30-15.00 น. ห้องประชุมปทุมวัน ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/10us37WQzdCuKX0uHRn1K_d_MAsMiPCxm/view?usp=drive_link

4.เลขลงรับที่ 796/2566 ลงรับวันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น.

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเพือแนะนำโครงการและรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องฯ (ประธาน YEC)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ สิ่งที่ส่งมาด้วย

การปฏิบัติ วันที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 08.30-15.00 น. ห้องประชุมปทุมวัน ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/19Jb8xGUNyXFWjX3oITdwZPrQ_NFeQTfr/view?usp=drive_link

วันพุธที่ 13 กันยายน 2566

 1. เลขลงรับที่ 799/2566 ลงรับวันที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 15.00 น.

เรื่อง ขอเข้าพบ

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา)

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 10.30-11.30 น. ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1XlFzz_QZSXttK9H9AF1aKzpaLWGRXdm8/view?usp=drive_link

2.เลขลงรับที่ 797/2566 ลงรับวันที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 15.00 น.

เรื่อง เชิญประชุมกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.อุบลราชธานี) ครั้งที่ 6/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1K1x3UmfiSPtfa7Pol6_Lsc1I3A0OUbWN/view?usp=drive_link

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566

 1. เลขลงรับที่ 800/2566 ลงรับวันที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 15.00 น.

เรื่อง โครงการพัฒนากลไกการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/11J0HnnQMyf6yRs_uB0dnh4GAjz3tBYbL/view?usp=drive_link

2.เลขลงรับที่ 801/2566 ลงรับวันที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 15.00 น.

เรื่อง ขอเชิญบรรยายสภาพเศรษฐกิจและธุรกิจจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง เซ็นทรัล อุบล

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 15.00-15.30 น. ณ ห้องประชุมโรงแรม เซ็นทรัล อุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1GbCB35aWMQqIvoRHNPIzZA4SqQb7lmX4/view?usp=drive_link

3.เลขลงรับที่ 802/2566 ลงรับวันที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 15.00 น.

เรื่อง ขอเชิญเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ วิ่งครอสคันทรีอุบลราชธานี ประจำปี 2566 ครั้งที่ 4 (ขัวน้อยบ้านชีทวน)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงาน กกท.จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 24 กันยายน 2566 เวลา 05.50 น. ณ วัดทุ่งศรีวิไล อ.เขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1hSpaKzyXWVvcFO4fESujMC1XnORAarZ9/view?usp=drive_link

4.เลขลงรับที่ 803/2566 ลงรับวันที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 15.00 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุม

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานกองทุนเครือข่ายแห่งบุญหม่อมเจียงคำอนุสรณ์

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลนครอุบลราชธานี ชั้น 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1p4bMf7NUR4OJ61Z0OYzTY8VCXBqNGi5P/view?usp=drive_link

5.เลขลงรับที่ 804/2566 ลงรับวันที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 15.00 น.

เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาสำหรับคนตาบอด

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานกองทุนเครือข่ายแห่งบุญหม่อมเจียงคำอนุสรณ์

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ สิ่งที่ส่งมาด้วย

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/186uJpR5-9BXahWYKZK9_KsDINLdVyvW7/view?usp=drive_link

วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2566

วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2566

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566

วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566

วันพุธที่ 20 กันยายน 2566

 1. เลขลงรับที่ 805/2566 ลงรับวันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 17.00 น.

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจฆาสัตว์ประจำจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

หมายเหตุ

การปฏิบัติ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1F4_bk_f63ToFtyCEKX2pI_L0su4R1TtW/view?usp=drive_link

2.เลขลงรับที่ 806/2566 ลงรับวันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 17.00 น.

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง ม.อุบล

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ

การปฏิบัติ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมวรินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/19RldrCt5xUzrm_dcTRHf8IdVspy55FYV/view?usp=drive_link

3.เลขลงรับที่ 807/2566 ลงรับวันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 17.00 น.

เรื่อง การประชุมสภากาแฟ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 7 ประจำเดือนกันยายน 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

หมายเหตุ การแต่งกายชุดผ้าไทย/ชุดสุภาพ

การปฏิบัติ วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 07.00 น. ณ โดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1chsAp8guOjmkjrmAGPEmKFHUj51jK1c7/view?usp=drive_link

4.เลขลงรับที่ 808/2566 ลงรับวันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 17.00 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดอุบลราชธานี คบจ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานคลังจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 2 โรงแรมนาถสิริ เรสซิเด้นซ์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/18lWqHzbomiY9Vt0VrW1U3TDdvZSUzghU/view?usp=drive_link

5.เลขลงรับที่ 809/2566 ลงรับวันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 17.00 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะผู้บริหารคลังประจำจังหวัดอุบลราชธานี (คบจ.) ครั้งที่ 10/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานคลังจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 2 โรงแรมนาถสิริ เรสซิเด้นซ์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1JJYKGDF6pVnPgXHwIGThXHhKBZYIoUi3/view?usp=drive_link

6.เลขลงรับที่ 810/2566 ลงรับวันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 17.00 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมหารือโครงการสนับสนุนใช้ท่าอากาศยานเพื่อเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างภูมิภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ท่าอากาศยานอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ท่าอากาศยานอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/14Vkh1pb8c3_FD3tt_KfGAp3I1PhMBjrl/view?usp=drive_link

7.เลขลงรับที่ 811/2566 ลงรับวันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 17.00 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานกำหนดชื่อที่เป็นอัตลักษณ์ทุเรียนจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานเกษตรจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม พระพิรุณ 1 สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1jzMQ7k1U6Xta5H29s2vqXKRGBtd_e5js/view?usp=drive_link

8.เลขลงรับที่ 812/2566 ลงรับวันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 17.00 น.

เรื่อง งานประจำปี วันบูรพาจารย์

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานเจ้าอาวาสวัดบูรพา

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. ณ วัดบูรพา ต.ในเมือง อ.เมือง จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1xhqD0f7Y0DDedW2uVcgb0--xBwwT_p8P/view?usp=drive_link

9.เลขลงรับที่ 813/2566 ลงรับวันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 17.00 น.

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ 2

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1lyBp7mVYEbIkfcJkVAD5HT0440bshMLn/view?usp=drive_link

10.เลขลงรับที่ 8142/2566 ลงรับวันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 17.00 น.

เรื่อง เรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 41

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 17-19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/14n5dnQp4kzBQI_3H4s04VtgFLO-V3KBc/view?usp=drive_link

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566

 1. เลขลงรับที่ 815/2566 ลงรับวันที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 11.00 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้ง 8/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1gsGM7YMbYPuYWDv0xSbtQ7CJMk9ADBsi/view?usp=drive_link

2.เลขลงรับที่ 816/2566 ลงรับวันที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 11.00 น.

เรื่อง ขอเข้าเยี่ยวคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ การแต่งกาย ชุดผ้าไทย

การปฏิบัติ วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องเจ้าคำผง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1Cnqloaihn7HEKwy5jWLy-1OetNsj7Y73/view?usp=drive_link

3.เลขลงรับที่ 817/2566 ลงรับวันที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 11.00 น.

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดอุบลราชธานี (ก.ช.ภ.จ.อบ.)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชั้น 2 จังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1yaHf8gE06IVzBIgqVgR5Gi2irPAASnoC/view?usp=drive_link

วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566

 1. เลขลงรับที่ 818/2566 ลงรับวันที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 17.00 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ

หน่วยงานต้นเรื่อง สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1p-9czUBVjv9uetDUcLmUgcQiPyTRoHsx/view?usp=drive_link

2.เลขลงรับที่ 819/2566 ลงรับวันที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 17.00 น.

เรื่อง ขอเข้าเยี่ยวคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ การแต่งกาย ชุดผ้าไทย

การปฏิบัติ วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องเจ้าคำผง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/144KWssB4fLD1qcJRpFtpehKkE7Y0jkKf/view?usp=drive_link

วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2566

วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2566

วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566

 1. เลขลงรับที่ 820/2566 ลงรับวันที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น.

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้ logo หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และสนับสนุนการจัดประกวดมิสแกรนด์อุบลราชธานี 2024

หน่วยงานต้นเรื่อง กองประกวดมิสแกรนด์อุบลราชธานี 2024

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ การแต่งกาย ชุดผ้าไทย

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1x0gtAMv1VMrr-oM8wk2jMJkh7Pg6lvKJ/view?usp=drive_link

2.เลขลงรับที่ 821/2566 ลงรับวันที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น.

เรื่อง การพัฒนาฟื้นฟูฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนีพันปีหลวง บ้านยางน้อย ต.ก่อเอ้ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1RVl1K0I_YJRM0UzK64YYuPrDDBtuRq7a/view?usp=drive_link

3.เลขลงรับที่ 822/2566 ลงรับวันที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น.

เรื่อง ขอนำส่งสรุปผลการประชุม โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจรทางเลี่ยงเมืองพิบูลมังสาหาร

หน่วยงานต้นเรื่อง งานบริการด้านวิศวกรรมการสำรวจและออกแบบ

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1-JpE3oSJj430gYoPBXRSAOi1d_uqMvR1/view?usp=drive_link

4.เลขลงรับที่ 823/2566 ลงรับวันที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น.

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมและแผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชนของจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1odPmvIuWM5TD1hR4DEQp3a3ZjlqGBNNF/view?usp=drive_link

5.เลขลงรับที่--ไม่มี-- ลงรับวันที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น.

เรื่อง ประชุมคณะอนุกรรมการค้าชายแดนและค้าข้ามแดน ด้านกัมพูชา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566-2567

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ เข้าร่วมประชุมมาที่ แบบตอบรับ ตามเอกสารแนบ 2 หรือตอบกลับที่อีเมล์ [email protected] ภายในวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2566

การปฏิบัติ วันที่ 4 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม 3305 ชั้น 3 อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Google Meet) ที่ลิ้งก์

meet.google.com/yyr-esss-dyg

รหัสการประชุม yyr-esss-dyg

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

วาระ

https://drive.google.com/file/d/1ba4z6jnM_Nau4igdOtWgklUn7ImkGLEx/view?usp=drive_link

แบบตอบรับ

https://drive.google.com/file/d/1gPhr0SBId4-CLnQ1mrhLD8p42ABZ1Sqn/view?usp=drive_link

6.เลขลงรับที่ 824/2566 ลงรับวันที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 15.00 น.

เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสร้างธุรกิจ SME เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ ประจำปี 2567

หน่วยงานต้นเรื่อง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/19OTVf6D9YSh8ASSANBP8FWW9bpP7jqLd/view?usp=drive_link

วันอังคารที่ 26 กันยายน 2566

 1. เลขลงรับที่ 825/2566 ลงรับวันที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 11.00 น.

เรื่อง เชิญเข้าร่วมเวที สมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 08.00-13.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอวารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1PJ8GdYtoyDkCNoB7swzuIbTYiZ32jnew/view?usp=drive_link

2.เลขลงรับที่ 826/2566 ลงรับวันที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 11.00 น.

เรื่อง ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี (ห้องประชุม 1 )

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1AnqoCnHK9D8_aT0vXV441QkEE8BYjJ29/view?usp=drive_link

3.เลขลงรับที่ 827/2566 ลงรับวันที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 11.00 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือระหว่างหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีและคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30-13.30 น. ณ ห้องประชุม UBS 3 อาคารคณะบริหารศาสตร์ ตึก UBS

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1Ih7Fymm2sMB8vUGE7twRF7pe1JHV838v/view?usp=drive_link

4.เลขลงรับที่ 828/2566 ลงรับวันที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 11.00 น.

เรื่อง ขอขอบคุณ

หน่วยงานต้นเรื่อง สมาคมเครื่องข่ายหนังสือพิมพ์ วิทยุ และสื่อออนไลน์ภาคอีกสาน

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1qz7CF6pPkZxABxWHLQRE3-K_C6q2FZmQ/view?usp=drive_link

วันพุธที่ 27 กันยายน 2566

 1. เลขลงรับที่ 829/2566 ลงรับวันที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 11.00 น.

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรม เสวนา รับมอบเกียรติบัตร และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หน่วยงานต้นเรื่อง มูลนิธิปัญญากัลป์

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1MmhYswFeCmC4XvNgCKsUNiTxDtwbLt14/view?usp=drive_link

2.เลขลงรับที่ 830/2566 ลงรับวันที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 15.00 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมหารือการเข้าร่วมงานประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า และเข่งเรือยาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง ปกครองจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

หมายเหตุ ร่วมเปิดงานวันที่ 30 ตุลาคม 2566

การปฏิบัติ วันที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมเทวา ชั้น 3 ศาลากลางอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/14z3r9KizGABXbrVkI84fUN-DTWAjIYPu/view?usp=drive_link

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566

วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566

 1. เลขลงรับที่ 831/2566 ลงรับวันที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น.

เรื่อง เข้าร่วมประชุมทางวิชาการเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับโครงการ ความร่วมมือในการดำเนินการระเบียงเศรษฐกิจกวางตรี (เวียดนาม)-สาละวัน (ลาว)-อุบลราชธานี (ไทย)

หน่วยงานต้นเรื่อง คณะกรรมการประชาชนจังหวัดกวางตรี สำนักงานการต่างประเทศ

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 5 ตุลาคม 2566 เวลา 11.00 น. ณ โรงแรม Me Kong 1 เลขที่ 66 ถนน Le Duan นครดงฮา จังหวัดกวางตรี

วันที่ 6 ตุลาคม 2566 เวลา 08.00-12.00 น. ณ โรงแรม Me Kong 1 เลขที่ 66 ถนน Le Duan นครดงฮา จังหวัดกวางตรี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1UXkFSPBQFvtAT1on7VjwSHYdHG-Fyyqj/view?usp=drive_link

2.เลขลงรับที่ 832/2566 ลงรับวันที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องใน วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ แบบตอบรับภายในวันที่ 29 กันยายน 2566

https://forms.gle/7vKRdKiSuL3QNKi89

การปฏิบัติ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เวลา 07.30 น. ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี (ด้านหลังศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี) ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบล

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1PbpUgIQqZyQ_YpeBm7d5yOvOHe-mhzZZ/view?usp=drive_link

3.เลขลงรับที่ --ไม่มี-- ลงรับวันที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น.

เรื่อง ประชุมคณะอนุกรรมการค้าชายแดนและค้าข้ามแดน ด้านลาว ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566-2567

ที่ลิ้งก์นี้ meet.google.com/qfe-xutz-jzf

รหัสการประชุม qfe-xutz-jzf

การปฏิบัติ วันที่ 10 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม 3305 ชั้น 3 อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และผ่านระบบการประชุมทางไกล (Google Meet)

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

วัตถุประสงค์ เพื่อหารือและรับฟังข้อคิดเห็นจากคณะอนุกรรมการฯ รวมทั้งผู้แทนสภาธุรกิจไทย-ลาว และสมาคมนักธุรกิจไทยในสปป. ลาว เกี่ยวกับสถานการณ์การค้าชายแดนของไทยและสปป.ลาว ที่มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง (YoY) ในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2566 และแนวทางการเพิ่มมูลค่าทางการค้าระหว่างกัน

เอกสารแนบ

https://drive.google.com/file/d/1VrcBegq4Oqzy_HM87r8Ws2P50Fvucg-b/view?usp=drive_linkhttps://drive.google.com/file/d/1w-7SkgtVGZD7umAABpCpheJbbs086iYW/view?usp=drive_link

วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!