วาระงานหอการค้า ประจำเดือนกันยายน 2566


2023-07-28 12:27

จำนวนครั้งที่อ่าน : 215

วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566

เวลา 07.00 น. พิธีทางศาสนา เวลา 08.00 น. ชมหอผู้ป่วยใน เวลา 08.20 น. ถ่ายภาพร่วมกัน

ณ โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี

เรื่อง เชิญร่วมทำบุญตักบาตร โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ --ไม่มี-- ลงรับวันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 11.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1AtQQK9YxuPAj70R104Ag94TsiQVsbmCp/view?usp=drive_link

วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2566

เวลา 10.30-12.30 น. ณ ห้องประชุมมงกุฏเพชร โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

เรื่อง เชิญร่วมเป็นเกียรติในงาน 78 Anniversary of the National Day of the Socialist Republic of Viet Nam

หน่วยงานต้นเรื่อง National Day of the Socialist Republic of Viet Nam

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ การแต่งกาย : ชุดสากล/ชุดสุภาพ (งดรับของชำรวยหรือช่อดอกไม้่)

ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2566 หรือโทร 066-1628168

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0Q7NDkKedqP0L-kD6d5wAhCZL69dEzNpjNQr9hGNhAS4aWg/viewform

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ --ไม่มี-- ลงรับวันที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1t80PZL4ztYtu0HNcSWZEHu1A7UPPmIuf/view?usp=drive_link

เวลา 16.00 น. ณ สถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ จังหวัดขอนแก่น

เวลา 18.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น

เรื่อง ขอเชิญเข้าเยี่ยมคาระวะกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานต้นเรื่อง มูลนิธิการกุศลอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 748/2566 ลงรับวันที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 15.30 น.

https://drive.google.com/file/d/15OpbLznMc-aPdZpbsEUMRIAX6MZ7p93Z/view?usp=drive_link

เวลา 17.30 น. ณ เขื่อนสิรินธร อ.สิรินธร จ.อุบลฯ

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมวิ่ง เขื่อนสิรินธร ไนท์รัน 2023

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 754/2566 ลงรับวันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1_F0d7DRJFPerBdyDVE1IKbzVZrncfpfq/view?usp=drive_link

วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2566

วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566

เวลา 15.00 น. ณ สำนักนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการให้ความ่ช่วยเหลือผู้ประสงภัยภิบัติจังหวัดอุบลราชธานี (ก.ช.ภ.จ.อบ.)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 752/2566 ลงรับวันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1SFX5-3-v0n9V_uWqFOZJ3UX8DLMFk30d/view?usp=drive_link

วันอังคารที่ 5 กันยายน 2566

เวลา 08.00-15.00 น. ณ บริเวณตลาดมาระแม ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญเยี่ยมชมงาน ช้อปของเด่น กินของดี ที่มาระแม ครั้งที่ 17

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 5-6 กันยายน 2566

มอบหมายให้ ลากิจกรรม เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 751/2566 ลงรับวันที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 12.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1b2iMWtz5wNwr_Tsky9SZ3JvkMLlFJdBb/view?usp=drive_link

เวลา 09.00 น. ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Science Park and Pilot plant

เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมอบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ BCG Economy สำหรับกลุ่มประเทศบิมสเทค

หน่วยงานต้นเรื่อง ม.อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ ตอบรับภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2566

การปฏิบัติ วันที่ 5-10 กันยายน 2566

มอบหมายให้นายศิวาวุฒิ ว่องไว รองประธานกรรมการYEC อุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 704/2566 ลงรับวันที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น.

https://drive.google.com/file/d/120czotPyUCbHKD6oA9XWw3WiOFYfqNR6/view?usp=drive_link

เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุบลราชธานี กรณีกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้นางพชร เตชะตานลท์ รองประธานกรรมการอาวุโส,นายกิตติพงษ์ เทียมสุวรรณ รองประะานกรรมการอาวุโส, ว่าที่ ร.ต. นฤชิต เตชะตานลท์ รองประธานกรรการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 740/2566 ลงรับวันที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1jR3gtIfGrWtJMt-b4uxn18BLzbJ9NWsb/view?usp=drive_link

เวลา 11.00-12.00 น. ผ่านทางลิ้ง (สำหรับคณะกรรมการหอการค้าจังหวัด)

meet.google.com/bmu-qbsb-cgd

เรื่อง เรียนเชิญรับฟังโครงการรับสมัครสมาชิก TCC Pre-Member

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 761/2566 ลงรับวันที่ 2 กันยายน 2566 เวลา 14.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1J6IU6ZGWkrMN3sguFHAolbQMY26hSQEq/view?usp=drive_link

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี (กรอ.จังหวัด) ครั้งที่ 6/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

มอบหมายให้นายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 699/2566 ลงรับวันที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 14.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1hsuxsBtx8YQFQLCzj9yfhNSDNBqqkyON/view?usp=drive_link

วันพุธที่ 6 กันยายน 2566

เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม Boardrom อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น

เรื่อง ขอเชิญประชุมระดมความคิดเห็นต่อแนวทางการขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NeEC) ด้วยวิทยาศาสตร์และสวัตกรรม

หน่วยงานต้นเรื่อง อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 757/2566 ลงรับวันที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1BxsHUg9pZZiImnAGTtnhJBT9ZAf3vZ0M/view?usp=drive_link

เวลา 09.30-12.00 น. หอการค้าจังหวัดอำนาจเจริญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ

เรื่อง ขอแจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ครั้งที่3/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้ากลุ่มจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 763/2566 ลงรับวันที่ 4 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1qjHClTFRUEvOXsQ1rhdnc14c6V1UO896/view?usp=drive_link

เวลา 11.00-12.00 น. ผ่านทางลิ้ง (สำหรับผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ สมาคมการค้า)

meet.google.com/bmu-qbsb-cgd

เรื่อง เรียนเชิญรับฟังโครงการรับสมัครสมาชิก TCC Pre-Member

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 761/2566 ลงรับวันที่ 2 กันยายน 2566 เวลา 14.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1J6IU6ZGWkrMN3sguFHAolbQMY26hSQEq/view?usp=drive_link

เวลา 15.00 น. ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขคจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานบังคับคดีจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 771/2566 ลงรับวันที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 15.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1iKghfTD-g9aKoTdtcqh24J2AgrOdsCP-/view?usp=drive_link

เวลา 17.00-20.00 น. ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีตผ่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ BCG Economy

หน่วยงานต้นเรื่อง ม.อุบลฯ

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ การแต่งกาย : ชุดสากล/ชุดสุภาพ

ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 720/2566 ลงรับวันที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1cAWH2nWg00gLhTt0gn9TcMjx3dH5UpJ7/view?usp=drive_link

ยกเลิกการประชุมออกไปโดยไม่มีกำหนด

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนกยูง 3-4 โรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 โคราช ต.ในเมือง อ.นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

เรื่อง ขอเชิญร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น การปรึกษาหารือ และการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อร่างผังนโยบายระดับประเทศ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักผังประเทศและผังภาค

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 663/2566 ลงรับวันที่ 3 สิงหาคม 2566 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1TUbyBkcLPQ95btj8h7j41a4Jj1avztpp/view?usp=drive_link

หน้งสือยกเลิก

เลขลงรับที่ 698/2566 ลงรับวันที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 14.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1SkyFNoi8nJKawR-kWfoF91u9TKLRnMZD/view?usp=drive_link

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566

เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ตำบลโพธิ์ไทร อ.พิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี และผ่านระบบ Zoom

https://zoom.us/j/6143146915?pwd=U2ZkeEI5ODVvVlBmWGowNVoxWGdCUT09

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการ(สัมมนา ครั้งที่ 3)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักสำรวจและออกแบบกรมทางหลวง

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

แบบตอบรับ

https://docs.google.com/forms/d/1BdLG0alZDv4DjJe7LHOY8MZd5TD2l-pT6BuwyimGFwM/edit

มอบหมายให้นายฤทธิ์พันธุ์ สัณฑมาศจิรวัส รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 745/2566 ลงรับวันที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1g1eNoRkjx8_cIPGHdgxDYnjPInhmZtFw/view?usp=drive_link

เวลา 09.00 น. ณ ห้องรสสุคนธ์ โรงแรมทอแสง เฮอริเทจอุบล

เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการให้บริการขนส่งสินค้าทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

หน่วยงานต้นเรื่อง การรถไฟแห่งประเทศไทย

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

หมายเหตุ ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2566 จำนวน 2 ท่าน

มอบหมายให้นายจักรพันธ์ กวีนัฎธยานนท์ รองประธานกรรการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 727/2566 ลงรับวันที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 11.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1E9gGrLnQfrpzWoibhQt9hK-yeV1_rIxo/view?usp=drive_link

เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท อ.เมือง จ.อุบลฯ

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการการสร้างการรับรู้และการอบรมการใช้งาน การวิเคราะห์ฯ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 746/2566 ลงรับวันที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 15.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1D2m1uLk5WRlNuAMtjdA0owfjnilVoRr-/view?usp=drive_link

เวลา 10.00-12.00 น. ณ โดยคลิกที่ลิงค์

https://meet.google.com/msv-spvk-oqi

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการหอการค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หอการค้าไทย ครั้งที่ 2/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้ นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 773/2566 ลงรับวันที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 15.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1Tfof37OeVJuEg3pY2R_j8LiT54KxDktG/view?usp=drive_link

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเรียนเชิญคณะเลขานุการคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย-ลาว จังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมการประชุมคณะเลขานุการฯ เพื่อเตรียมการประชุมฯ ระหว่างอุบลราชธานี กับ แขวงจำปาสัก ครั้งที่ 15

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้ นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ --ไม่มี--- ลงรับวันที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 15.30 น.

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566

เวลา 11.00 น. ณ บริเวณลานจอดรถ(ด้านหน้า) เทสโก้ โลตัส สาขาอุบลราชธานี อ.เมืองอุบลราชธานี

เรื่อง การดำเนินงานเสริมสร้างรายได้ด้วยเครือข่ายเกษตรปลอดภัยฯ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 766/2566 ลงรับวันที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1GJtrc41EMLoKJX0w_UL4gtqmlcxIvakC/view?usp=drive_link

เวลา 13 .30 น. ณ บริษัท โตโยต้าดีเยี่ยมอุบลราชธานี

เรื่อง ศึกษาดูงานพร้อมเข้าคารวะ ดร.สมชาย เหล่าสายเชื้อ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โตโยต้าดีเยี่ยม จำกัด

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

มอบหมายให้คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลฯและ YEC อุบล เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เลขลงรับที่ --ไม่มี-- ลงรับวันที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 11.00 น.

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม SEC 202 ชั้น 2 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง ม.อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 741/2566 ลงรับวันที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1M7pmt7h2XBRs3mMfEDb8Eiod0qTjaHsH/view?usp=drive_link

วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566

วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2566

เวลา 10.20 น. ณ ศูนย์รวมซิกข์ศาสนาอุบลราชธานี (ด้านข้างโรงแรมอุบลโฮเต็ล) ถ.อุบลกิจ ต.ในเมือง อ.เมือง จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง การดำเนินงานจัดกิจกรรมศาสนิกสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 10 กันยายน 2566

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 783/2566 ลงรับวันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1Fr2ycWW61oqP0dZnjA-ZSLbLVUuvidzw/view?usp=drive_link

วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566

เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท ต.คำน้ำแซบ อ.วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมโครงการสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายสู่การอำนวยความยุติธรรมในชุมชนอย่างยั่งยืน

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงายยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 11-12 กันยายน 2566

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 785/2566 ลงรับวันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1t9cqHW-4qMGGUG9mmtsOlVxs4GTgY0uM/view?usp=drive_link

เวลา 17.00-17.30 น. ณ ห้องเจ้าคำผง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง เชิญร่วมต้อนรับบและพบปะหารือรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและบ่อแร่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและคณะ เดินทางเยือนจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้นายอุฬาร ปัญจะเรือง รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 781/2566 ลงรับวันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1_2MEAXFWJ6YbFstbYhR56l9TEOwrwZlI/view?usp=drive_link

วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566

เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องทับทิม ชั้น 2 โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่นโฮเทล อ.เมือง จ.อุบล

เรื่อง โครงการอบรมและถอดบทเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับหน่วยงานรัฐ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

==มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม=

เลขลงรับที่ 769/2566 ลงรับวันที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1Z4sp7x6rI3e6brchGr9AfrjEKdT87CsW/view?usp=drive_link

เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.อุบลราชธานี) ครั้งที่ 5/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ ผู้รับมอบหมาย เตรียมสำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด

มอบหมายให้นางพองาม ปรีดาสันติ์ รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 743/2566 ลงรับวันที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1hBKBKQjSDyFBiHVmQJf0o6nz2yOhXedD/view?usp=drive_link

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจกลุมจังหวัด (กรอ.กลุ่มจังหวัด) ครั้งที่ 6-2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

มอบหมายให้นางชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานกรรมอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 758/2566 ลงรับวันที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น.

https://drive.google.com/file/d/12h2m1-4GlBsdSXfKEk1ZSHMfgAHsSdkP/view?usp=drive_link

เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานขส่งจังหวัดอุบราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุม

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานขนส่งจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้นายจักรพันธ์ กวีนัฎธยานนท์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 767/2566 ลงรับวันที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น

https://drive.google.com/file/d/1i3bGC_KczroVOMbSO5CEnqfqV8Bul3oz/view?usp=drive_link

วันพุธที่ 13 กันยายน 2566

เวลา 08.30-14.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อาคารเรียน 50-402 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมชี้แจงการบันทึกข้อมูลพัฒนากำลังคนระดับจังหวัด (กพร.ปจ.)

หน่วยงานต้นเรื่อง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 756/2566 ลงรับวันที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1WGdA7Kg__zz3Skdqy48OtrpFR8qbz4vC/view?usp=drive_link

เวลา 08.30-14.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเรียน 50-402

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมชี้แจงการบันทึกข้อมูลการพัฒนากำลังคนระดับจังหวัด (กพร.ปจ.)

หน่วยงานต้นเรื่อง สถาบันพัฒนาฝีมืองแรงงาน 7 อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 784/2566 ลงรับวันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1-e4hRrSqbEyhleeWKODKruM2gm-Veyvh/view?usp=drive_link

เวลา 09.00-16.00 น. ห้องอาหารเรือนสุนีย์ ชั้น 1 (ห้องประชุม VIP 4) โรงแรมสุนีย์แกรนด์คอนเวยชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง เชิญเข้าร่วมประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานีนโบบายสาธารณะทั้ง 5 ประเด็น

หน่วยงานต้นเรื่อง สมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้ลาประชุมเป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 791/2566 ลงรับวันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น.

https://drive.google.com/file/d/17kWV0dSO0VxnDUBxrh1Pj9gE4eEsJlek/view?usp=drive_link

เวลา 10.00-12.00 น. ห้องประชุม อาคาร 23 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกีรยติพิธีประกาศผลมอบรางวัลสุดยอดหน่วยงานภาครัฐด้านการอำนวยความสะดวกภาคธุรกิจ รางวัล สำเภา-นาวาทอง ประจำปี 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้ลา เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 762/2566 ลงรับวันที่ 4 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น.

https://drive.google.com/file/d/19oIkEy3o5UNLQbO193JqI29ENYObzJif/view?usp=drive_link

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566

เวลา 08.00 น. ณ โรงแรมเวลาดี อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สัญจร ประจำปี 2566 ณ จังหวัดนครพนม

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทยและสภาหอการค้าไทย

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 14-16 กันยายน 2566

มอบหมายให้นายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ,นายชลวิท อภิรัตน์มนตรี เลขาธิการหอการค้าจัหวัดอุบลราชธานี ,นางเมวดี จุลทัศน์ รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 664/2566 ลงรับวันที่ 3 สิงหาคม 2566 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1zqz0Hslxby6MO067BY1yLG8RnSsxjaq2/view?usp=drive_link

เวลา 09.30 น. ณ แม่น้ำมูลท่าน้ำวัดวารีอุดม บ้านวังพอก หมู่ที่ 3 ต.โพธิ์ศรี อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติงานวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2566 จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานประมงจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 759/2566 ลงรับวันที่ 2 กันยายน 2566 เวลา 14.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1W34JRyd7yJQqBGAvOiAZHhC3OavBSU-v/view?usp=drive_link

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดอุบลราชธานีเป็นเครื่อข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO สาขาเมืองแห่งดนตรี(Ubonratchathani City of Music)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

หมายเหตุ

https://drive.google.com/drive/folders/1SNZJBhKwwxNB_4IRyTGBMIxYCerB-ctv

มอบหมายให้นายอุฬาร ปัญจะเรือง รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 772/2566 ลงรับวันที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 15.30 น.

https://drive.google.com/file/d/11mtE6nXpKvT4-FolnBWLwl0yYgJMsrWR/view?usp=drive_link

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566

เวลา 15.00 น. บริเวณสวนสาธารณะหน้าศาลปกครองอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดป้ายสวนสาธารณะ ปลูกต้นไม้ และปล่อยปลา

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานศาลปกครองจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ สิ่งที่ส่งมาด้วย

เลขลงรับที่ 794/2566 ลงรับวันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1TFYk22JjbEqcGfvEVLDxKwUYFek_47Ae/view?usp=drive_link

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจทัศนคติและความพึงพอใจในการให้บริการข้อมูลผ่านโวเชียลมีเดียของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

หน่วยงานต้นเรื่อง วิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ประเภทหนังสือ ขอความอนุเคราะห์

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ ส่งกลับภายในวันที่ 15 กันยายน 2566

https://me-qr.com/s7aeehFr

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 769/2566 ลงรับวันที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1ydBhoncypE2WWhzZ1CwHfUcutli4_Mwq/view?usp=drive_link

วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2566

วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2566

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566

เวลา (ที่ท่านสะดวก) ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเข้าพบเพื่อนำเรียนโครงการจัดทำหนังสือ ประวัติศาสตร์เมืองอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง ม.อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ ประสาน นางสาวสุธิดา ตันเลิศ 080-9630417

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 716/2566 ลงรับวันที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1nwqzPdsoiP-5pTqsDykvXB1kCknjt3gh/view?usp=drive_link

เวลา 13.00-20.00 น. ณ ห้องพลาเลสโซ ชั้น 3 อรอุบล เวดดิ้งสตูดิโอ ถ.สรรพสิทธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรม ผู้ว่าฯ พบสื่อมลชนอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ จำนวน 20,000 บาท

มอบหมายให้นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 782/2566 ลงรับวันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1pzwjyq0hayRmmtgk9SSaBrrL0FAePNF9/view?usp=drive_link

วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566

เวลา 10.00 น. ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ความร่วมมือส่งเสริมการผลิตโคเนื้อในจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อการส่งออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีน

หน่วยงานต้นเรื่อง บ.ศูนย์กลางกิกรรม (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทหนังสือ เพื่ออนุเคราะห์

หมายเหตุ สิ่งที่ส่งมาด้วย

การปฏิบัติ วันที่ 19 กันยายน 2566

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 793/2566 ลงรับวันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1g-y3PZbrkPVvIAQpm9-jcmNTHHvAAEKg/view?usp=drive_link

เวลา 10.00 น. ณ ห้องสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง โครงการพัฒนากลไกการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 800/2566 ลงรับวันที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 15.00 น.

https://drive.google.com/file/d/11J0HnnQMyf6yRs_uB0dnh4GAjz3tBYbL/view?usp=drive_link

วันพุธที่ 20 กันยายน 2566

เวลา 13.30 น. โรงแรมเนวาดา จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง การส่งเสริม นำผลิตภัณฑ์ และแสวงหาโอกาสการลงทุนกับนักธุรกิจของจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สถานกงสุลใหญ่เวียดนาม ณ จังหวัดขอนแก่น

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 790/2566 ลงรับวันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1mzOm4Im8BJKbzjDlD_mTCY0NVlU31phr/view?usp=drive_linkhttps://drive.google.com/file/d/1xQc6POUvBew0_L3wRDvPk22MQlanI6Oy/view?usp=drive_link

เวลา 18.00 น. ณ Orchid Ballroom ชั้น 2 โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น

เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในงาน เฉลิมฉลองครบรอบ 74 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน

หน่วยงานต้นเรื่อง สถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ จังหวัดขอนแก่น

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1dZoh4MfiS-Rn0gSO980fbfvWM4Doc-T0/view?usp=drive_link

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566

เวลา 09.30-11.30 น. ณ อุบลออลล์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า อุบลราชธานี

เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมงานสัมมนาวงการอสังหาริมทรัพย์อุบล Ubon Property Summit 2023

หน่วยงานต้นเรื่อง อุบลน่าอยู่

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

มอบหมายให้นายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ,นายชลวิท อภิรัตน์มนตรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัพดอุบลราชธานี. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 779/2566 ลงรับวันที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1iAPKQDuc79lQTvSfAx54M0F-InpXOviB/view?usp=drive_link

เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจฆาสัตว์ประจำจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

มอบหมายให้นายบัณฑิต วิลามาศ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 805/2566 ลงรับวันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 17.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1F4_bk_f63ToFtyCEKX2pI_L0su4R1TtW/view?usp=drive_link

เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมวรินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง ม.อุบล

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้...เลื่อนการประชุมออกไปก่อน... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 806/2566 ลงรับวันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 17.00 น.

https://drive.google.com/file/d/19RldrCt5xUzrm_dcTRHf8IdVspy55FYV/view?usp=drive_link

เวลา 15.00-15.30 น. ณ ห้องประชุมโรงแรม เซ็นทรัล อุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญบรรยายสภาพเศรษฐกิจและธุรกิจจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง เซ็นทรัล อุบล

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้นายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 801/2566 ลงรับวันที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 15.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1GbCB35aWMQqIvoRHNPIzZA4SqQb7lmX4/view?usp=drive_link

วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566

เวลา 07.00 น. ณ โดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

เรื่อง การประชุมสภากาแฟ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 7 ประจำเดือนกันยายน 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

หมายเหตุ การแต่งกายชุดผ้าไทย/ชุดสุภาพ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 807/2566 ลงรับวันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 17.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1chsAp8guOjmkjrmAGPEmKFHUj51jK1c7/view?usp=drive_link

เวลา 08.30-15.00 น. ห้องประชุมปทุมวัน ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเพือแนะนำโครงการและรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องฯ (ประธานหอการค้าฯ)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ สิ่งที่ส่งมาด้วย

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 795/2566 ลงรับวันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น.

https://drive.google.com/file/d/10us37WQzdCuKX0uHRn1K_d_MAsMiPCxm/view?usp=drive_link

เวลา 08.30-15.00 น. ห้องประชุมปทุมวัน ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเพือแนะนำโครงการและรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องฯ (ประธาน YEC)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ สิ่งที่ส่งมาด้วย

มอบหมายให้นางสาวพิมพ์ชนก พิริยะกิจไพบูลย์ ประธานYEC เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 796/2566 ลงรับวันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น.

https://drive.google.com/file/d/19Jb8xGUNyXFWjX3oITdwZPrQ_NFeQTfr/view?usp=drive_link

เวลา 10.30-11.30 น. ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเข้าพบ

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา)

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 799/2566 ลงรับวันที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 15.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1XlFzz_QZSXttK9H9AF1aKzpaLWGRXdm8/view?usp=drive_link

เวลา 11.00-12.00 น. ณ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงาน

หน่วยงานต้นเรื่อง ม.ราชภัฏนครราชสีมา

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 774/2566 ลงรับวันที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น.

https://drive.google.com/file/d/18j_M9q20XC7PfA3kYClcXw-UcdFy9zza/view?usp=driv

เวลา 13.00 น. ณ ห้องเจ้าคำผง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเข้าเยี่ยวคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ การแต่งกาย ชุดผ้าไทย

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 816/2566 ลงรับวันที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1Cnqloaihn7HEKwy5jWLy-1OetNsj7Y73/view?usp=drive_link

เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชั้น 2 จังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดอุบลราชธานี (ก.ช.ภ.จ.อบ.)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 817/2566 ลงรับวันที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1yaHf8gE06IVzBIgqVgR5Gi2irPAASnoC/view?usp=drive_link

วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2566

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 2 โรงแรมนาถสิริ เรสซิเด้นซ์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดอุบลราชธานี คบจ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานคลังจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2566

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 808/2566 ลงรับวันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 17.00 น.

https://drive.google.com/file/d/18lWqHzbomiY9Vt0VrW1U3TDdvZSUzghU/view?usp=drive_link

เลขลงรับที่ 809/2566 ลงรับวันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 17.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1JJYKGDF6pVnPgXHwIGThXHhKBZYIoUi3/view?usp=drive_link

วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2566

เวลา 05.50 น. ณ วัดทุ่งศรีวิไล อ.เขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ วิ่งครอสคันทรีอุบลราชธานี ประจำปี 2566 ครั้งที่ 4 (ขัวน้อยบ้านชีทวน)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงาน กกท.จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 802/2566 ลงรับวันที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 15.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1hSpaKzyXWVvcFO4fESujMC1XnORAarZ9/view?usp=drive_link

เวลา........ น. ณ ขัวน้อยบ้านชีทวน ต.ชีทวน อ.เขืองใน จ.อุบลฯ

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพดำเนินโครงการพัฒนาเมืองกีฬา (Sports City) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงาน กกท.จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ ขอให้ตราสัญลักษณ์ และ ขอสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมฯ

การปฏิบัติ วันที่ 24 กันยายน 2566 ณ ขัวน้อยบ้านชีทวน ต.ชีทวน อ.เขืองใน จ.อุบลฯ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 685/2566 ลงรับวันที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1ym1krQ5s-o-5cfEmYei37zFyRou4S2RR/view?usp=drive_link

วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566

เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลนครอุบลราชธานี ชั้น 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุม

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานกองทุนเครือข่ายแห่งบุญหม่อมเจียงคำอนุสรณ์

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 803/2566 ลงรับวันที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 15.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1p4bMf7NUR4OJ61Z0OYzTY8VCXBqNGi5P/view?usp=drive_link

เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้ง 8/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 815/2566 ลงรับวันที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1gsGM7YMbYPuYWDv0xSbtQ7CJMk9ADBsi/view?usp=drive_link

เวลา ....... น. ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทราวดี นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรผู้ประกอบการรุ่นใหม่หัวใจพอเพียง รุ่นที่ 7 (SEED7)

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ ตอบรับภายในวันที่ 8 กันยายน 2566

การปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 25-29 กันยายน 2566

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 753/2566 ลงรับวันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1LXvHRD9Z5tR-iIXFEEeJIRTosANPsFYz/view?usp=drive_link

วันอังคารที่ 26 กันยายน 2566

เวลา 11.30 น. ณ ห้องริมธาร โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท ถ.เลี่ยงเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตต่อผู้เกษียณอายุราชการ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 780/2566 ลงรับวันที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 16.00 น.

https://drive.google.com/file/d/102yku848dsyQxY2refTLDWlmzpd_2HBh/view?usp=drive_link

เวลา 13.00 น. ณ ห้องเจ้าคำผง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเข้าเยี่ยวคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ การแต่งกาย ชุดผ้าไทย

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 819/2566 ลงรับวันที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 17.00 น.

https://drive.google.com/file/d/144KWssB4fLD1qcJRpFtpehKkE7Y0jkKf/view?usp=drive_link

วันพุธที่ 27 กันยายน 2566

เวลา 08.00-13.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอวารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

เรื่อง เชิญเข้าร่วมเวที สมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 825/2566 ลงรับวันที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1PJ8GdYtoyDkCNoB7swzuIbTYiZ32jnew/view?usp=drive_link

เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรม เสวนา รับมอบเกียรติบัตร และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หน่วยงานต้นเรื่อง มูลนิธิปัญญากัลป์

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

มอบหมายให้นายประชา กิจตรงศิริ รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 829/2566 ลงรับวันที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1MmhYswFeCmC4XvNgCKsUNiTxDtwbLt14/view?usp=drive_link

เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม พระพิรุณ 1 สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานกำหนดชื่อที่เป็นอัตลักษณ์ทุเรียนจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานเกษตรจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 811/2566 ลงรับวันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 17.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1jzMQ7k1U6Xta5H29s2vqXKRGBtd_e5js/view?usp=drive_link

เวลา 13.30 น. ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง เชิญประชุมกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.อุบลราชธานี) ครั้งที่ 6/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้นายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 797/2566 ลงรับวันที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 15.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1K1x3UmfiSPtfa7Pol6_Lsc1I3A0OUbWN/view?usp=drive_link

เวลา 14.00 น. ณ ลานอะควาเรียม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อุบล

เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมในพิธีเปิดงาน ครัวคุณต๋อย ยกทัพ ประจำปี 2666

หน่วยงานต้นเรื่อง เซ็นทรัล อุบล

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้นายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีเป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 777/2566 ลงรับวันที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 15.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1OWR_olQ6mHsVzMPs9pf7Xrrfkyf3G7vs/view?usp=drive_link

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566

เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ท่าอากาศยานอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมหารือโครงการสนับสนุนใช้ท่าอากาศยานเพื่อเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างภูมิภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ท่าอากาศยานอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2566

มอบหมายให้นายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 810/2566 ลงรับวันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 17.00 น.

https://drive.google.com/file/d/14Vkh1pb8c3_FD3tt_KfGAp3I1PhMBjrl/view?usp=drive_link

เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี (ห้องประชุม 1 )

เรื่อง ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 28 กันยายน 2566

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 826/2566 ลงรับวันที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1AnqoCnHK9D8_aT0vXV441QkEE8BYjJ29/view?usp=drive_link

วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566

เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลนครอุบลราชธานี ชั้น 2 จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์การสนับสนุนกิจกรรมงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566 จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 787/2566 ลงรับวันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น.

https://drive.google.com/file/d/19WDnoSrON3N_a4U_7auPh6DSCl3pWPm-/view?usp=drive_link

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมเทวา ชั้น 3 ศาลากลางอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมหารือการเข้าร่วมงานประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า และเข่งเรือยาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง ปกครองจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

หมายเหตุ ร่วมเปิดงานวันที่ 30 ตุลาคม 2566

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 830/2566 ลงรับวันที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 15.00 น.

https://drive.google.com/file/d/14z3r9KizGABXbrVkI84fUN-DTWAjIYPu/view?usp=drive_link

เรื่อง แจ้งความประสงค์ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดหอการค้ายอดเยี่ยมและผู้ว่าราชการจังหวัด ประจำปี 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ ส่งผลงาน กิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2566

เอกสารและแจ้งความประสงค์ฯ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd72iPyg-9bFq9TOh24je2SZfVMWAnOSs3Si7F0rcKsSDD8GA/viewform

การปฏิบัติ ส่งผลงานภายในวันที่ 29 กันยายน 2566

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 707/2566 ลงรับวันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น.

https://drive.google.com/file/d/12kyorA3yBBgbd8j1FfGEwBGF-ma9u8Qw/view?usp=drive_link

วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!