ประจำเดือน สิงหาคม 2566 สมุดลงรับ หนังสือเข้า และออก หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

**ลักษณะหนังสือที่ควรทราบ**หนังสือภายนอก/หนังสือภายใน/หนังสือประทับตรา/หนังสือสั่งการ (คำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ)/หนังสือประชาสัมพันธ์ (ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว)/หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็หลักฐานในราชการ (หนังสือรับรอง รายงานการประชุม บันทึก และหนังสืออื่นๆ)


2023-07-19 11:31

จำนวนครั้งที่อ่าน : 92

วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2566

วันอาสาฬหบูชา วันหยุดสำนักงานหอการค้าจ.อุบลฯ😲

วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2566

วันเข้าพรรษา วันหยุดสำนักงานหอการค้าจ.อุบลฯ😮

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2566

 1. เลขลงรับที่ 662/2566 ลงรับวันที่ 3 สิงหาคม 2566 เวลา 11.00 น.

เรื่อง ขอเลื่อนการจัดเวทีประชาพิจารณ์ร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกร์ของจังหวัด พ.ศ. 2566-2570 (ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระพิรุณ 1 สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1TM_8ZGInxpL0xtBoONF7HPlHkBAZFp9D/view?usp=drive_link

2.เลขลงรับที่ 663/2566 ลงรับวันที่ 3 สิงหาคม 2566 เวลา 11.00 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น การปรึกษาหารือ และการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อร่างผังนโยบายระดับประเทศ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักผังประเทศและผังภาค

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนกยูง 3-4 โรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 โคราช ต.ในเมือง อ.นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1TUbyBkcLPQ95btj8h7j41a4Jj1avztpp/view?usp=drive_link

3.เลขลงรับที่ 664/2566 ลงรับวันที่ 3 สิงหาคม 2566 เวลา 11.00 น.

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สัญจร ประจำปี 2566 ณ จังหวัดนครพรม

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทยและสภาหอการค้าไทย

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 14-16 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. ณ โรงแรมเวลาดี อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1zqz0Hslxby6MO067BY1yLG8RnSsxjaq2/view?usp=drive_link

4.เลขลงรับที่ 665/2566 ลงรับวันที่ 3 สิงหาคม 2566 เวลา 11.00 น.

เรื่อง ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจงานประชาสัมพันธ์ภาครัฐในระดับจังหวัด

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ แบบประเมินฯ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfu1Ue0oORtRDCZSi-9NPZ0RnYt9zbnuhS4MikC8Z98om_vWg/viewform?pli=1

การปฏิบัติ-

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1qCF4FChhFkmySX0779TYJlHZzx0Vdm4R/view?usp=drive_link

4.เลขลงรับที่ 666/2566 ลงรับวันที่ 3 สิงหาคม 2566 เวลา 11.00 น.

เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนเม่บทภายใต้ยุทยศาสตร์ชาติฯ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1SbydU-UdcTPRCKvkZhYjiyJ6CacBmLQx/view?usp=drive_link

5.เลขลงรับที่ 667/2566 ลงรับวันที่ 3 สิงหาคม 2566 เวลา 11.00 น.

เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 พ.ศ.2566-2570 ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณาและเข้าร่วมประชุม

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 7-8 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมจิิสปา 1 โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟแอนด์รีสอร์ท อ.วารินชำราบ จ.อุบลฯ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1TuSusUNka42e9T-0_LxEQYr7QIwm2v8-/view?usp=drive_link

6.เลขลงรับที่ 668/2566 ลงรับวันที่ 3 สิงหาคม 2566 เวลา 11.00 น.

เรื่องขอเชิญประชุมคณะทำงานด้านการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการค้าการลงทุน

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3

และผ่านระบบ ZOOM Meeting

Meeting ID : 963 2439 3831

Passcode : 764980

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1wgWHY0XxbzVMlbbyE0ijh-7FbmR2SUU-/view?usp=drive_link

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566

 1. เลขลงรับที่ 669/2566 ลงรับวันที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น.

เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมในพิธีเปิดงานจัดกิจกรรมเทียนอุบล ยลได้ตลอดเดือน ประจำปี 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ การแต่งกาย : ผ้าพื้นเมือง/ผ้าไทย

การปฏิบัติ วันที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 17.00 น. ณ วัดพระธาตุหนองบัว จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1gq_XA1mKa7aZTkAkY6nF0EEP6j3MI_za/view?usp=drive_link

2.เลขลงรับที่ 670/2566 ลงรับวันที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดการ ป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท ต.คำน้ำแซบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลฯ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1QU6I-gwmJaoI0sEhhdTiQA57bi6Ts4s6/view?usp=drive_link

3.เลขลงรับที่ 671/2566 ลงรับวันที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น.

เรื่อง ขอเชิญศึกษาดูงาน

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

การปฏิบัติ วันที่ 9-10 สิงหาคม 2566 เวลา 07.00 น. ณ โรงงานในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1PS_ZGUzxxLAuX_JKpHvo90OujL-R1LC9/view?usp=drive_link

4.เลขลงรับที่ 672/2566 ลงรับวันที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น.

เรื่อง การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

การปฏิบัติ วันที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1dgR70Sm94T3RyE4kij_E5nlkM-Y3CBzo/view?usp=drive_link

วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566

 1. เลขลงรับที่ 673/2566 ลงรับวันที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น.

เรื่อง การประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

การปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 10-11 และ 16-18 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท อ.เมือง จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1jQJW2DHOG8LtbYcvfq3VRE5OZJ5ak18x/view?usp=drive_link

2.เลขลงรับที่ 674/2566 ลงรับวันที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น.

เรื่อง แนวทางขอรับการสนับสนุนเพื่อรับมือปัญหาภัยแล้งและภัยพิบัติ

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

หมายเหตุ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/17bfmB8Gi6Datqpg5sQgnCkRYQM2Yi6cL/view?usp=drive_link

วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2566

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566

 1. เลขลงรับที่ 675/2566 ลงรับวันที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 11.00 น.

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมต่อยอดทางธุรกิจเพื่อยกระดับงานแสดงสินค้าในประเทศ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

การปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมและการแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE) จังหวัดขอนแก่น

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1LUvTa2kfB9QlnfGeiIK6fovPUxfwoQpp/view?usp=drive_link

2.เลขลงรับที่ 676/2566 ลงรับวันที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 11.00 น.

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

หน่วยงานต้นเรื่อง มูลนิธิสว่างบูชาธรรมสถาน

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

การปฏิบัติ วันที่ 20 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ มูลนิธิสว่างบูชาธรรมสถาน

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1RATs8vRt7z5iFWZUVkOx9yAqFDhnbGMj/view?usp=drive_link

3.เลขลงรับที่ 677/2566 ลงรับวันที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 11.00 น.

เรื่อง เชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกครู หรือเจ้าหน้าที่ในจังหวัด ที่สมควรได้รับรางวัล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

การปฏิบัติ วันที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1nhv78zMtRpPheofuiCXd4nMsah4FET_D/view?usp=drive_link

4.เลขลงรับที่ 678/2566 ลงรับวันที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 11.00 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีหล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเขื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระน้างเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานประมงจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ การแต่งกาย : ชุดสุภาพ/เสื้อสีฟ้า

การปฏิบัติ วันที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ บริวเวณแหล่งน้ำสาธารณะหนองสามหง่า บ้านไทย หมู่ที่ 1 ต.บ้านไทย อ.เขื่่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1bek6LWcqwKxY6RI1BU_8wuS3gZPeCcTg/view?usp=drive_link

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566

วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566

 1. เลขลงรับที่ 679/2566 ลงรับวันที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานสัปดาหนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 12และกิจกรรมงานวิ่งการกุศล RUN LAN LEARN แล่นเฮียนฮู้

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 13 สิงหาคม 2566 เวลา 04.30 น. ณ ลาดจอดรถห้างสรรสินค้าสุนีย์ทาวเวอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1MzWRXpLPWZs3cPIRgMzW9C0WKUHvj5Ej/view?usp=drive_link

2.เลขลงรับที่ 680/2566 ลงรับวันที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1-2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1IFV2Ur-znDaQ5e13HTx0KPLvb4dsQKv1/view?usp=drive_link

3.เลขลงรับที่ 681/2566 ลงรับวันที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ ร่วมกิจกรรม 3 คน / ชุดผ้าไทย โทนสีฟ้า /สวมหน้ากากผ้าสีขาว

การปฏิบัติ วันที่ 12 สิงหาคม 2566

เวลา 07.00 น. ณ หอประชุมโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

เวลา 17.00 น.ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1Aeg_n5v8TrGJV04pH0WM18WdraskeoHw/view?usp=drive_link

4.เลขลงรับที่ 682/2566 ลงรับวันที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น.

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการเจรรจาไกล่เกลี่ย

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ สำนังกานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี (อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดอุบลราชธานี) ชั้น 1 ถ.ศรีณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1CSevls_OUBC-P_ugwdWYGXG27u26Hb9X/view?usp=drive_link

5.เลขลงรับที่ 683/2566 ลงรับวันที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น.

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมเวทีเสวนาวิชาการ คลองผันน้ำ เขื่อนแม่น้ำโขง และผลกระทบต่อคนอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30-14.30 น. ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1dQSQvdBwh-JVBm0R7pjs9nCNyLS41hNP/view?usp=drive_link

6.เลขลงรับที่ 684/2566 ลงรับวันที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น.

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ CPN Business Matching 2023

หน่วยงานต้นเรื่อง Centralpattana

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00-12.30 น. (รอบเช้า) หรือ เวลา 13.30-17.30 น. ณ Convention Hall ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัพล ขอนแก่น

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1kC-W6PR01D2EAaS889Uf-3BVs6_7Pg0F/view?usp=drive_link

7.เลขลงรับที่ 685/2566 ลงรับวันที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพดำเนินโครงการพัฒนาเมืองกีฬา (Sports City) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงาน กกท.จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ ขอให้ตราสัญลักษณ์ และ ขอสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมฯ

การปฏิบัติ วันที่ 24 กันยายน 2566 ณ ขัวน้อยบ้านชีทวน ต.ชีทวน อ.เขืองใน จ.อุบลฯ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1ym1krQ5s-o-5cfEmYei37zFyRou4S2RR/view?usp=drive_link

8.เลขลงรับที่ 686/2566 ลงรับวันที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น.

เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์งานแสดงสินค้า Food & Hopitality Thailand 2023

หน่วยงานต้นเรื่อง บ.อินฟอร์มา มาร์เก็ต ประเทศไทย

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ ประชาสัมพันธ์งานแสดงสินค้า Food & Hopitality Thailand 2023

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1ObiBW01-hqH8hSC4YINLAYVbSomS3xSa/view?usp=drive_link

9.เลขลงรับที่ 687/2566 ลงรับวันที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น.

เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 พ.ศ. 2566-2570 ฉบัยทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และจัดทำแผนกฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอลล่าง 2 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 16 สิงหาคม 2566 เลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1H_-mtldCJCwcDyVpztPFWn0BPg7ojEuA/view?usp=drive_link

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566

 1. เลขลงรับที่ 688/2566 ลงรับวันที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 11.00 น.

เรื่อง การตรวจเยี่ยมผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 16-23 สิงหาคม 2566 เวลา ตามกำหนดการแนบมา

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1Hhl64RvL6B4P1iKiP9RxzOj4A-soWb6x/view?usp=drive_link

2.เลขลงรับที่ 689/2566 ลงรับวันที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 11.00 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1gaQ9I2dL-uBOyhfZwFgGyLlaYdhN7_mD/view?usp=drive_link

3.เลขลงรับที่ 690/2566 ลงรับวันที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 11.00 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกรณีจุดผ่อนปรนช่องอานม้า

หน่วยงานต้นเรื่อง ด่านศุลกากรช่องเม็ก

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1opjrxKt8DaxOFJ9r9kiqPNsRMqz-Mq27/view?usp=drive_link

4.เลขลงรับที่ 691/2566 ลงรับวันที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น.

เรื่อง ขอแจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2 ครั้งที่ 3/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้ากลุ่มจังหวัดฯ

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 19 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30-12.00 น. ณ หอประชุมบริษัทโตโยต้าอำนาจเจริญ จำกัด อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1LnJzNyZeVl6o1bCghLhiyO8QiCweXiJj/view?usp=drive_link

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566

 1. เลขลงรับที่ 692/2566 ลงรับวันที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 15.30 น.

เรื่อง ส่งสำนเนารายงานการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1QYIKJ_cV38twGAI1WqVD9cy5JpIATekJ/view?usp=drive_link

2.เลขลงรับที่ 693/2566 ลงรับวันที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 15.30 น.

เรื่อง ขอเรียนเชิญเป็นประธานในพิธีเปิดงาน แม็คโครโชห่วยออนทัวร์ สมาร์ท สร้างกำไร ใส่ใจความสำเร็จส่งเสริมโชห่วยท้องถิ่น

หน่วยงานต้นเรื่อง แม็คโคร

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00-11.00 น. ณ แม็คโคร สาขาอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1flTJh4az4Ap7ScYKxydRfCFVLooM4YcZ/view?usp=drive_link

3.เลขลงรับที่ 694/2566 ลงรับวันที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 15.30 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมโครงการอนุรักษืทรัพยากรไม้ ภายใต้กิจกรรม รวมใจ ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวครบรอบวันสถาปนาเมืองอุบลราชธานี ฮุ่งเฮือง เมืองธรรม

หน่วยงานต้นเรื่อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ วงยวสธสนฯะภายในบริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดอุบลราชธานี (ทุ่งบูรพา) ต.หนองขอน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1DmP8UN8kBooDYcxN6pRavF7Vn2ev2IUC/view?usp=drive_link

4.เลขลงรับที่ 695/2566 ลงรับวันที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 15.30 น.

เรื่อง สรุปข้อสั่้งการนายกรัฐมนตรีในโอกาสที่คณะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้ไทย และผู้อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผผู้นำคลื่นลูกใหม่ภาคตะวันออก (YPC) เข้าพบนายกรัฐมนตรี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ ขอให้ กรอ.จังหวัด ติดตามความคืบหน้า

https://get-qr.com/WpjqN6

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1pKbiaKqE8-_Fc4mstoE2TfzgDmp2K9ns/view?usp=drive_link

วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566

วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2566

วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2566

วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566

 1. เลขลงรับที่ 696/2566 ลงรับวันที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 11.30 น.

เรื่อง เชิญร่วมสมัคร โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 29 ตุลาคม 2566 เวลา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1FamWpfbx-ImPbxU-AmEtT4qsMftSUbOm/view?usp=drive_link

2.เลขลงรับที่ 697/2566 ลงรับวันที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 14.30 น.

เรื่อง เชิญร่วมเป็นเกียรติ แจกเครื่องอุปโภค

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานมูลนิธิสว่างบูชาธรรม

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 20 สิงหาคม 2566 เวลา09.00 น. ณ มูลนิธิสว่างบูชาธรรมสถาน

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1yX7PTmFlzONKmxAwxnfVakUedrvSZrXq/view?usp=drive_link

3.เลขลงรับที่ 698/2566 ลงรับวันที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 14.30 น.

เรื่อง ขอยกเลิกการประชุมรับฟังความคิดเห็น การปรึกษาหารือ และการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อร่างผังนโยบายระดับประเทศ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานผังประเทศและผังภาค

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

หมายเหตุ ยกเลิกการประชุม

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1SkyFNoi8nJKawR-kWfoF91u9TKLRnMZD/view?usp=drive_link

4.เลขลงรับที่ 699/2566 ลงรับวันที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 14.30 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี (กรอ.จังหวัด) ครั้งที่ 6/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1hsuxsBtx8YQFQLCzj9yfhNSDNBqqkyON/view?usp=drive_link

วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566

 1. เลขลงรับที่ 700/2566 ลงรับวันที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 11.30 น.

เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) อุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1g6UJ2nKJnls8MtgIIYZJlNia7R8voQ8a/view?usp=drive_link

2.เลขลงรับที่ 701/2566 ลงรับวันที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 11.30 น.

เรื่อง ขอเชิญปร่ะชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดอุบลราชธานี (คบจ.) ครั้งที่ 9/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานคลังจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1mZiNZKmjZOvg3uXZ3q74Sh8M7Pf4iJUO/view?usp=drive_link

3.เลขลงรับที่ 702/2566 ลงรับวันที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น.

เรื่อง ส่งสำเนารายงานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลบริหารข้าวระดับจังหวัด

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/15svvUzMY0oFf5eq2P9x2X2fzoW7Fl0Cz/view?usp=drive_link

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566

 1. เลขลงรับที่ 703/2566 ลงรับวันที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น.

เรื่อง ส่งสำเนารายงานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลบริหารข้าวระดับจังหวัด

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 19 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมแชร์น้อย 1 เขื่อนสิรินธร อ.สิริธร จ.อุบล

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/15svvUzMY0oFf5eq2P9x2X2fzoW7Fl0Cz/view?usp=drive_link

2.เลขลงรับที่ 704/2566 ลงรับวันที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น.

เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมอบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ BCG Economy สำหรับกลุ่มประเทศบิมสเทค

หน่วยงานต้นเรื่อง ม.อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ ตอบรับภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2566

การปฏิบัติ วันที่ 5-10 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Science Pare and Pilot plant

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/120czotPyUCbHKD6oA9XWw3WiOFYfqNR6/view?usp=drive_link

3.เลขลงรับที่ 705/2566 ลงรับวันที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น.

เรื่อง เรียนเชิญสนทนากลุ่มการพัฒนาการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1w0CNt6epu4rG2j8kFB5wUoRJDxANm9Qo/view?usp=drive_link

4.เลขลงรับที่ 706/2566 ลงรับวันที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น.

เรื่อง ขอเรียนเชิญท่านอดีตประธานหอการค้าจังหวัดเข้าร่วมประชุมกับประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าไทย และประธานกรรมการหอการค้าไทย ในงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 41 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1fKiT_uSiCvSHPpRPrjCtIk9I3aW4F5Zf/view?usp=drive_link

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566

 1. เลขลงรับที่ 707/2566 ลงรับวันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น.

เรื่อง แจ้งความประสงค์ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดหอการค้ายอดเยี่ยมและผู้ว่าราชการจังหวัด ประจำปี 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ ส่งผลงาน กิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2566

เอกสารและแจ้งความประสงค์ฯ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd72iPyg-9bFq9TOh24je2SZfVMWAnOSs3Si7F0rcKsSDD8GA/viewform

การปฏิบัติ ส่งผลงานภายในวันที่ 29 กันยายน 2566

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/12kyorA3yBBgbd8j1FfGEwBGF-ma9u8Qw/view?usp=drive_link

2.เลขลงรับที่ 708/2566 ลงรับวันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น.

เรื่อง ขอขอบคุณที่ให้การสนับสนุนการจัดงาน วันสร้างสุข สร้างเสริมสุขภาวะสำหรับคนพิการจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1QDy2lKUkXHbDaDThHqq0CfBF78MNqrzR/view?usp=drive_link

3.เลขลงรับที่ 709/2566 ลงรับวันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น.

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ 2

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1V9BUwO6DUTvRAvO7Qle4raODKc2peyCC/view?usp=drive_link

4.เลขลงรับที่ 710/2566 ลงรับวันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น.

เรื่อง การประเมินความพึงพอใจ ความคิดเห็น และความคาดหวังต่อการปฏิบัติงาน/การให้บริการของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

หมายเหตุ แบบประเมิน

https://shorturl.at/ceEXY

การปฏิบัติ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1O88vthE9LmvipcpRxQZXxOV_UVlNzm9Y/view?usp=drive_link

5.เลขลงรับที่ 711/2566 ลงรับวันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 14.30 น.

เรื่อง เชิญประชุมสรุปผลการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานปกครองจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1FtKqFHFBFOtdNXwE1__stkE0kc730OGn/view?usp=drive_link

6.เลขลงรับที่ 712/2566 ลงรับวันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 14.30 น.

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมให้ความรู้การนำเข้าข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบพื้นที่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1RikW_f7nEuAyIb-QLzuYVIAZAz2m8FCQ/view?usp=drive_link

วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566

 1. เลขลงรับที่ 713/2566 ลงรับวันที่ 19 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น.

เรื่อง ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มเครือข่าย MOC Biz Club จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

หนังสือเรียน ประธานYEC

https://drive.google.com/file/d/1YamkcciNgCEnW_0JZociJMYXMv_qJ8tU/view?usp=drive_link

หนังสือเรียน ประธานหอฯ

https://drive.google.com/file/d/1xN86LcB-emcrRneaQvCH8Cs0lEIPXNq_/view?usp=drive_link

วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2566

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566

 1. เลขลงรับที่ 715/2566 ลงรับวันที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน Sound Of Sisaket 2023

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2566

การปฏิบัติ วันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 17.00 น. ณ เวทีหลัก บริเวณถนนราชการรถไฟ 1

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1_7J7SDg7481X55XjwHI_qrac0eYLdecL/view?usp=drive_link

2.เลขลงรับที่ 716/2566 ลงรับวันที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น.

เรื่อง ขอเข้าพบเพื่อนำเรียนโครงการจัดทำหนังสือ ประวัติศาสตร์เมืองอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง ม.อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ ประสาน นางสาวสุธิดา ตันเลิศ 080-9630417

การปฏิบัติ วันที่ 18 กันายน 2566 เวลา (ที่ท่านสะดวก) ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1nwqzPdsoiP-5pTqsDykvXB1kCknjt3gh/view?usp=drive_link

3.เลขลงรับที่ 717/2566 ลงรับวันที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 12.30 น.

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่สนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายของสหประชาชาติที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG4

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานศึกษาธิการภาค 14

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ ส่งรายงานภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2566

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1nCbptQ6-NRZmqyU2MmdLx0ip_Vwyz2R9/view?usp=drive_link

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566

 1. เลขลงรับที่ 718/2566 ลงรับวันที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 12.30 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมประธานผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC ทั่วประเทศ ผ่านระบบ VDO Conference

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ แบบตอบรับ

https://forms.gle/AFc789T3Tg3Yxf5E6

การปฏิบัติ วันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00-15.00 น. ผ่านทางระบบ VDO Conference

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1qMcaZlmG2W7rmzFy92_qxv4TdzbERvPx/view?usp=drive_link

2.เลขลงรับที่ 719/2566 ลงรับวันที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 12.30 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และนายอำเภอ ประจำเดือนสิงหาคม 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1TTcT1X81rXF7p3IcZ5Gr-0j6Wz_1zTIj/view?usp=drive_link

3.เลขลงรับที่ 720/2566 ลงรับวันที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น.

เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีตผ่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ BCG Economy

หน่วยงานต้นเรื่อง ม.อุบลฯ

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ การแต่งกาย : ชุดสากล/ชุดสุภาพ

ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566

การปฏิบัติ วันที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 17.00-20.00 น. ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1cAWH2nWg00gLhTt0gn9TcMjx3dH5UpJ7/view?usp=drive_link

4.เลขลงรับที่ 721/2566 ลงรับวันที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการอาหารจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2566

การปฏิบัติ วันที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 3 อาคาร 3 (ชั้น 4) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1TOSU6HWWV0Ph0-UJq6wxCAeS5TW3U-61/view?usp=drive_link

5.เลขลงรับที่ --ไม่มี-- ลงรับวันที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น.

เรื่อง เชิญร่วมเป็นเกียรติในงาน 78 Anniversary of the National Day of the Socialist Republic of Viet Nam

หน่วยงานต้นเรื่อง National Day of the Socialist Republic of Viet Nam

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ การแต่งกาย : ชุดสากล/ชุดสุภาพ (งดรับของชำรวยหรือช่อดอกไม้่)

ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2566 หรือโทร 066-1628168

การปฏิบัติ วันที่ 2 กันยายน 2566 เวลา 10.30-12.30 น. ณ ห้องประชุมมงกุฏเพชร โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1t80PZL4ztYtu0HNcSWZEHu1A7UPPmIuf/view?usp=drive_link

6.เลขลงรับที่722/2566 ลงรับวันที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น.

เรื่อง การรายงานการประชุมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 - 2570) จังหวัดอุบลราชธานี ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และแผนปฏิบัติการด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1XOxlrh8668OKzuErvNalFewQTtRCnxDb/view?usp=drive_link

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566

 1. เลขลงรับที่ 723/2566 ลงรับวันที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น.

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมคณะทำงานร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่ออำนวยความสะดวกในการนำเข้า-ส่งออก (ครอ.) ประจำพื้นที่ด่านศุลกากรช่องเม็ก ครั้งที่ 2/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง ด่านศุลกากรช่องเม็ก

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ สิ่งที่ส่งมาด้วย

https://drive.google.com/file/d/1xUSGtectE5_DHQlErPuWKxt7LP8YWmmh/view?usp=sharing

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1X-K0IzrY4i6WG3QeouuQIvkuDnTui0_s/view?usp=drive_link

2.เลขลงรับที่ 724/2566 ลงรับวันที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 11.30 น.

เรื่อง การดำเนินงานจัดกิจกรรมศาสนิกสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2566

การปฏิบัติ วันที่ 27 สิงหาคม 2566 เวลา 10.20 น. ณ ศูนย์รวมซิกข์ศาสนาอุบลราชธานี (ด้านข้างโรงแรมอุบลโฮเต็ล) ถ.อุปกิจ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1rSEaVpq7Z2TpcpGWg5XGz7JLAIhx0QOD/view?usp=drive_link

3.เลขลงรับที่ 725/2566 ลงรับวันที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 11.30 น.

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2566

การปฏิบัติ วันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1e8zjEh0y9ujsa7jQ_6WYKI8hN7pvBog5/view?usp=drive_link

4.เลขลงรับที่ 726/2566 ลงรับวันที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 11.30 น.

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาโครงการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Goverment Data Catalog) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านช่องทาง Facebook live/YouTube live

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานสถิติจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

หมายเหตุ ลงทะเบียน ออนไลน์

การปฏิบัติ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ผ่านระบบออนไลน์

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1i4915OwX_I1Aynbs3BPKraf260ZraePo/view?usp=drive_link

5.เลขลงรับที่ 727/2566 ลงรับวันที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 11.30 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการให้บริการขนส่งสินค้าทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

หน่วยงานต้นเรื่อง การรถไฟแห่งประเทศไทย

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

หมายเหตุ ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2566 จำนวน 2 ท่าน

การปฏิบัติ วันที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องรสสุคนธ์ โรงแรมทอแสง เฮอริเทจอุบล

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1E9gGrLnQfrpzWoibhQt9hK-yeV1_rIxo/view?usp=drive_link

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566

 1. เลขลงรับที่ 728/2566 ลงรับวันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 11.30 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชน ประจำปี 2566 กิจกรรม วิ่ง เขื่อนสิรินธร ไนท์รัน 2023

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมแซน้อย 1 เขื่อนสิรินธร อ.สิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1nRvFkOwIQSMKaXMBDV5vw3io408-B38M/view?usp=drive_link

2.เลขลงรับที่ 728/2566 ลงรับวันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 11.30 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมงานสัมมนาโขงชีมูล Organic Forum & Site Visit Day

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 26 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม 2 คอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/16wdoFSySf4QCuUyVytRPaiasC8JLz1D3/view?usp=drive_link

3.เลขลงรับที่ 730/2566 ลงรับวันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 11.30 น.

เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 พ.ศ. 2566-2570 ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1LZop22l7-qL-oh5xMmZKH3CWrXuUE4H0/view?usp=drive_link

4.เลขลงรับที่ 731/2566 ลงรับวันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 11.30 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ปี พ.ศ. 2566-2570

หน่วยงานต้นเรื่อง โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1gzp3Ni_eE9rVSOg7sMqHnV2fRAb4WLsP/view?usp=drive_link

5.เลขลงรับที่ 732/2566 ลงรับวันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 11.30 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 7/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1Yp4oXrSWRgjFbqNTpJ3Wg9MBEecKLehD/view?usp=drive_link

6.เลขลงรับที่ 733/2566 ลงรับวันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 11.30 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็น (Market Sounding) ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานธนารักษ์พื้นที่

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมแก้วกินรี อาคารศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (หลังเก่า) ชั้น 5

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1vWduHL-3gfpki4lQfaSMo_2XZLNykU3u/view?usp=drive_link

7.เลขลงรับที่ 734/2566 ลงรับวันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 11.30 น.

เรื่อง ขอส่ง (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อรองรับความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ ส่งภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2566

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/12aLeZ5Z8cQE3G13uf6Fezs00U-5lPWHl/view?usp=drive_link

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566

 1. เลขลงรับที่ 736/2566 ลงรับวันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น.

เรื่อง การประชุมสภากาแฟ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 6 ประจำเดือนสิงหาคม 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ ส่งภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2566

การปฏิบัติ วันที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 06.30 น. ณ โรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตรา ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลฯ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1F5JXvzpdClOGunIkQaS1Z9vGtj1H1bWx/view?usp=drive_link

2.เลขลงรับที่ 737/2566 ลงรับวันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 15.30 น.

เรื่อง ขอรับการสนับสนุนเพื่อดำเนินกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ ส่งภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2566

การปฏิบัติ วันที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนหนองหลัก ต.เหล่าบก อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลฯ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1jJrOIYPrjjdxWypruztJ9PVZVUCmlCuu/view?usp=drive_link

3.เลขลงรับที่ 738/2566 ลงรับวันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 15.30 น.

เรื่อง ขอรับการสนับสนุนเพื่อดำเนินกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ ส่งภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2566

การปฏิบัติ วันที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนหนองหลัก ต.เหล่าบก อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลฯ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1HRxqxAm63L9RsiJcDClPfZPh-g_4KGcv/view?usp=drive_link

วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2566

 1. เลขลงรับที่ 739/2566 ลงรับวันที่ 26 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น.

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร ดิจิทัลจั๊มสตาร์ท รุ่นที่ 1

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ สถานที่อบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม รับสมัครถึงวันที่ 25 กันยายน 2566

การปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม 2566-20 มกราคม 2567 ณ โรงแรม The Quarter Ladprao และ หน่วยงานเครือขภายภายในประเทศและต่างประเทศ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1ZwD8UC_uZgVhrJttwmGmt_ijzxT_kDml/view?usp=drive_link

วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2566

วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566

 1. เลขลงรับที่ 740/2566 ลงรับวันที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น.

เรื่อง คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุบลราชธานี กรณีกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1jR3gtIfGrWtJMt-b4uxn18BLzbJ9NWsb/view?usp=drive_link

2.เลขลงรับที่ 741/2566 ลงรับวันที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง ม.อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม SEC 202 ชั้น 2 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1M7pmt7h2XBRs3mMfEDb8Eiod0qTjaHsH/view?usp=drive_link

3.เลขลงรับที่ 742/2566 ลงรับวันที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น.

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด(กพร.ปจ.) ครั้งที่ 2/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ ส่งภายในวันที่วันที่ 31 สิงหาคม 2566 ID Line : 0817255580

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/18U3xa1s2Ac7E9IPTNa58CQRa6qV3oPoq/view?usp=drive_link

4.เลขลงรับที่ 743/2566 ลงรับวันที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น.

เรื่อง ขเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.อุบลราชธานี) ครั้งที่ 5/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ มอบหมาย เตรียมสำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด

การปฏิบัติ วันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1hBKBKQjSDyFBiHVmQJf0o6nz2yOhXedD/view?usp=drive_link

5.เลขลงรับที่ 744/2566 ลงรับวันที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น.

เรื่อง ส่งมอบจักรยาน ตามโครงการมอบจักรยาน ปันรัก สู่น้องนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 14.30 น. ณ ศาลาเรือนไทย บริเวณศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลฯ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1PTwwt7ys3Vik3yh-Lrdzi7IB5fWXgDTe/view?usp=drive_link

6.เลขลงรับที่ 745/2566 ลงรับวันที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 15.30 น.

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการ(สัมมนา ครั้งที่ 3)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักสำรวจและออกแบบกรมทางหลวง

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ตำบลโพธิ์ไทร อ.พิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี และผ่านระบบ Zoom

https://zoom.us/j/6143146915?pwd=U2ZkeEI5ODVvVlBmWGowNVoxWGdCUT09

แบบตอบรับ

https://docs.google.com/forms/d/1BdLG0alZDv4DjJe7LHOY8MZd5TD2l-pT6BuwyimGFwM/edit

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1g1eNoRkjx8_cIPGHdgxDYnjPInhmZtFw/view?usp=drive_link

7.เลขลงรับที่ 746/2566 ลงรับวันที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 15.30 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการการสร้างการรับรู้และการอบรมการใช้งาน การวิเคราะห์ฯ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท อ.เมือง จ.อุบลฯ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1D2m1uLk5WRlNuAMtjdA0owfjnilVoRr-/view?usp=drive_link

8.เลขลงรับที่ 747/2566 ลงรับวันที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 15.30 น.

เรื่อง ขอนำส่งเสรุปผลการประชุมหารือมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 (เพิ่มเติม)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักสำรวจและออกแบบกรมทางหลวง

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1jvGMhJA9xg4wnwHw4LeAM4HjxnLtqQPn/view?usp=drive_link

9.เลขลงรับที่ 748/2566 ลงรับวันที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 15.30 น.

เรื่อง ขอเชิญเข้าเยี่ยมคาระวะกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานต้นเรื่อง มูลนิธิการกุศลอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่เสาร์ที่ 2 กันยายน 2566 เวลา 16.00 น. ณ สถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ จังหวัดขอนแก่น

เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/15OpbLznMc-aPdZpbsEUMRIAX6MZ7p93Z/view?usp=drive_link

10.เลขลงรับที่ 749/2566 ลงรับวันที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 15.30 น.

เรื่อง เรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม AFTER PARTY 90 ปี หอการค้าไทย ในงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 41

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

หมายเหตุ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

การปฏิบัติ วันที่เสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 เวลา 21.30-00.00 น. ณ โรงแรม MAPLE HOTEL บางนา กรุงเทพฯ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1uo1ejvbyDz5Y2BBi7vIQ8lqfHvdM8ZjB/view?usp=drive_link

วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566

 1. เลขลงรับที่ 750/2566 ลงรับวันที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 12.30 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 15.00 น. ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1ydBBzvg2G3GHrGaPMg5sDncZ5MZg-c_A/view?usp=drive_link

2.เลขลงรับที่ 751/2566 ลงรับวันที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 12.30 น.

เรื่อง ขอเชิญเยี่ยมชมงาน ช้อปของเด่น กินของดี ที่มาระแม ครั้งที่ 17

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 5-6 กันยายน 2566 เวลา 08.00-15.00 น. ณ บริเวณตลาดมาระแม ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1b2iMWtz5wNwr_Tsky9SZ3JvkMLlFJdBb/view?usp=drive_link

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566

 1. เลขลงรับที่ 752/2566 ลงรับวันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น.

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการให้ความ่ช่วยเหลือผู้ประสงภัยภิบัติจังหวัดอุบลราชธานี (ก.ช.ภ.จ.อบ.)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 4 กันยายน 2566 เวลา 15.00 น. ณ สำนักนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1SFX5-3-v0n9V_uWqFOZJ3UX8DLMFk30d/view?usp=drive_link

2.เลขลงรับที่ 753/2566 ลงรับวันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น.

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรผู้ประกอบการรุ่นใหม่หัวใจพอเพียง รุ่นที่ 7 (SEED7)

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 25-29 กันยายน 2566 เวลา ....... น. ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทราวดี นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1LXvHRD9Z5tR-iIXFEEeJIRTosANPsFYz/view?usp=drive_link

3.เลขลงรับที่ 754/2566 ลงรับวันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมวิ่ง เขื่อนสิรินธร ไนท์รัน 2023

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 2 กันยายน 2566 เวลา 17.30 น. ณ เขื่อนสิรินธร อ.สิรินธร จ.อุบลฯ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1_F0d7DRJFPerBdyDVE1IKbzVZrncfpfq/view?usp=drive_link

4.เลขลงรับที่ 755/2566 ลงรับวันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น.

เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์และรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรม YASOTHON RUN SEASON2 รายการ วิ่งชมเมือง เกษตรอินทรีย์ สุขภาพดีถ้วนหน้า

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าจังหวัดยโสธร

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 22 ตุลาคม 2566 เวลา 04.30 น. ณ จุดปล่อยตัว ลานวิมาณพญาแถน อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1wPLVLuaFAwc83x6O9xOgBsmm_Htc6gWG/view?usp=drive_link

8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!