วาระงานหอการค้า ประจำเดือนสิงหาคม 2566


2023-06-22 12:50

จำนวนครั้งที่อ่าน : 212

วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2566

วันอาสาฬหบูชา วันหยุดสำนักงานหอการค้าจ.อุบลฯ😲

เวลา 14.00 น. ณ ลานอะความเรียม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล บลราชธานี

เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมงาน Miracle Of Candle มหัศรรย์เทียนพรรษา The Story Of Ganesha คณปติ

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์การค้าเซ็นทรัล บลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้นายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายชลวิท อภิรัตน์มนตรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 615/2566 ลงรับวันที่ 19 กรกฏาคม 2566 เวลา 10.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1U1xCB-GdyTPZ-ValyEFljjTLSYp4Q8kP/view?usp=drive_link

เวลา 18.30 น. ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์

เรื่อง ขอเชิญร่วมให้การต้อนรับแขกรับเชิญชาวต่างประเทศที่เดินทางมาร่วมพิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้นายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 655/2566 ลงรับวันที่ 28 กรกฏาคม 2566 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1D2p2XUK5wLP4NDvckJQCOAGVx_2Ilqga/view?usp=drive_link

เวลา 18.39 น. ณ ปะรำพิธี บริเวณหน้าลานขวัญเมือง

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง ปกครองจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

หมายเหตุ ผ้าไทย

การปฏิบัติ พิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน และผ้าอาบน้ำฝนพระราชทานวันที่ 2 สิงหาคม 2566 เวลา 08.09 น. ณ ปะรำพิธี บริเวณหน้าลานขวัญเมือง

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 654/2566 ลงรับวันที่ 28 กรกฏาคม 2566 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1zpu-C-SQ_0MtsA2oFOepViTPzeZX9gjC/view?usp=drive_link

เรื่อง ส่งคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ กำกับ ดูแล และอำนวยความสะดวกแขกชาวต่างประเทศ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 1-3 สิงหาคม 2566 (รอกำหนดการ)

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 627/2566 ลงรับวันที่ 20 กรกฏาคม 2566 เวลา 12.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1cfFv5qaM9tSjBcw_ZYkH6j6efjg0aFMR/view?usp=drive_link

วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2566

วันเข้าพรรษา วันหยุดสำนักงานหอการค้าจ.อุบลฯ😮

เวลา 18.00 น. ณ โรงแรมทอแสง อุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงรับรอง นางหยาง หนิง รองกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานต้นเรื่อง -

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ การแต่งกาย: ชุดสุภาพ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 670/2566 ลงรับวันที่ 28 กรกฏาคม 2566 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1VXc1oiJgjuWVkVyrBfnsDcAVEywivOEP/view?usp=drive_link

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2566

เวลา 08.30 น. ณ จังหวัดกว๋างจิ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรม Meet Thailand ครั้งที่ 1(1st Meet Thailand)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม ภายในวันที่ 21 กรกฏาคม 2566

https://docs.google.com/forms/d/18IOXot0Bqt7ZMc5Ikt6EqjPL-3YHQG5J3RoyqGijP1g/edit

Line Official :

https://lin.ee/heSyulL

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 625/2566 ลงรับวันที่ 20 กรกฏาคม 2566 เวลา 11.00 น

https://drive.google.com/file/d/1jkpr4LEg7ooFBLANeRYBD4S8FtwSIKMe/view?usp=drive_link

เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒธรรมจังหวัด

เรื่อง ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการศาสนิกสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานวัฒธรรมจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 636/2566 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2566 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1aNNdc8M3WoXagSr16yz1Rkcfp8tgWWRR/view?usp=drive_link

เวลา ...... น. ณ ห้องประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนอาหารกลางวันและอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการดำเนินจัดโครงการวันสร้างสุข สร้างเสริมสุขภาวะสำหรับคนพิการจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 478/2566 ลงรับวันที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1n8Vzqc54ibk00VCOOAaEZsvVEpXBmSv2/view?usp=drive_link

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการนักธุรกิจสตรีดีเด่นและนักธุรกิจสตรีรุ่นใหม่ หอการค้าไทย ปี 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ ลิ้งค์เอกสารการสมัคร:

https://drive.google.com/drive/folders/1gtGg25affL8o-nkcOENxjOFe5ZZ4umLX?usp=drive_link

การปฏิบัติ ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2566

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 480/2566 ลงรับวันที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 15.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1tb_nEyOc5EIVKpUhq3wsN4gqMd5dzw9P/view?usp=drive_link

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566

เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570)จังหวัดอุบลราชธานี ฉบับทบทวน ประจำปี 2567

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้นายเขมชาติ เรียนวิริยกิจ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 618/2566 ลงรับวันที่ 19 กรกฏาคม 2566 เวลา 10.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1fY-mWB-leT6Ddx-2yqowdkvFrCoK5SEy/view?usp=drive_link

เวลา 10.45-11.50 น. ณ บริเวณลานหน้าซุปเปอร์มาเก็ตชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าสุนีย์ทาวเวอร์

เรื่อง ขอเรียนเชิญให้เกียรติร่วมในพิธีเปิดงาน GHB Home Loan Fair @ อุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้นางเมตตา เจริญเมือง รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 649/2566 ลงรับวันที่ 25 กรกฏาคม 2566 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1dZ5XV0bWygVSBTqY5bFAIbQtk3yxWXXL/view?usp=drive_link

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมเทวา ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3

เรื่อง การจัดทำแผนงานด้านความมั่นคงจังหวัดและการจัดทำพื้นที่เป้าหมายในการเสริมสร้างความมั่นคงเชิงพื้นที่ ภายใต้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566-2570)

หน่วยงานต้นเรื่อง ปกครองจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 640/2566 ลงรับวันที่ 24 กรกฏาคม 2566 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1bysHfgf2IGoyhpD7JitVjrWxC9NCjmyp/view?usp=drive_link

เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3

และผ่านระบบ ZOOM Meeting

Meeting ID : 963 2439 3831

Passcode : 764980

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานด้านการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการค้าการลงทุน

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ

https://drive.google.com/file/d/1lfDuT05jxgeTGZ0Z7AE11KnMw1Hqm2pe/view?usp=drive_link

มอบหมายให้นายมงคล จุลทัศฯ์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 668/2566 ลงรับวันที่ 3 สิงหาคม 2566 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1wgWHY0XxbzVMlbbyE0ijh-7FbmR2SUU-/view?usp=drive_link

วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566

เวลา 16.00 น. ณ อรอุบล เวดดิ้ง สตูดิโอ (ONUBON WEDING STUDIO)

เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานเปิดตัว รถยนต์ไฟฟ้า Wuling และ Volt

หน่วยงานต้นเรื่อง บ.มงคลคาร์

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ การแต่งกาย หญิง ชุดราตรี,สุดสุภาพ/ ชาย สุดสูท,สุดสุภาพ

มอบหมายให้นายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังงหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เลขลงรับที่ --ไม่มี-- ลงรับวันที่ 3 สิงหาคม 2566 เวลา 15.30 น.

https://drive.google.com/file/d/13-fwHWzvhFLW3_2vWdmVq-JFFHSQj9tk/view?usp=drive_link

วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2566

เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมสุนีย์ แกร์นด จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง โครงการวันสตรีไทย อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดีน เฉลิมพระเกียรติฯ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ การแต่งกาย ชุดผ้าไทยหลากสี

มอบหมายให้นายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังงหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 630/2566 ลงรับวันที่ 21 กรกฏาคม 2566 เวลา 12.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1E-0yLBmS62EyXWXpPSn3b1ZTYzd_mLXn/view?usp=drive_link

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566

เวลา 07.30 น. ณ บริเวณหน้าพระบรมรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศุกดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ อาคารศาลจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญร่วมงาน วันรพี ประจำปี 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ คณะรวมไม่เกิน 5 คน

มอบหมายให้นายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 628/2566 ลงรับวันที่ 21 กรกฏาคม 2566 เวลา 12.00 น.

https://drive.google.com/file/d/184OpRFVtGxZEPGuHA1Lj91ZbDjCFJ-dd/view?usp=drive_link

เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมจิตตสปา 1 โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟแอนด์รีสอร์ท อ.วารินชำราบ จ.อุบลฯ

เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 พ.ศ.2566-2570 ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณาและเข้าร่วมประชุม

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 7-8 สิงหาคม 2566

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 667/2566 ลงรับวันที่ 3 สิงหาคม 2566 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1TuSusUNka42e9T-0_LxEQYr7QIwm2v8-/view?usp=drive_link

เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระพิรุณ 1 สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเลื่อนการจัดเวทีประชาพิจารณ์ร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกร์ของจังหวัด พ.ศ. 2566-2570 (ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 662/2566 ลงรับวันที่ 3 สิงหาคม 2566 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1TM_8ZGInxpL0xtBoONF7HPlHkBAZFp9D/view?usp=drive_link

เวลา 17.00 น. ณ วัดพระธาตุหนองบัว จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมในพิธีเปิดงานจัดกิจกรรมเทียนอุบล ยลได้ตลอดเดือน ประจำปี 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ การแต่งกาย : ผ้าพื้นเมือง/ผ้าไทย

มอบหมายให้นายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 669/2566 ลงรับวันที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1gq_XA1mKa7aZTkAkY6nF0EEP6j3MI_za/view?usp=drive_link

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566

เวลา 08.30 น. ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท ต.คำน้ำแซบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลฯ

เรื่อง ขอเชิญร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดการ ป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 670/2566 ลงรับวันที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1QU6I-gwmJaoI0sEhhdTiQA57bi6Ts4s6/view?usp=drive_link

เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศูนย์ฝึกแลอบรมเด็กและเยาวชนเขต 5 จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาแนวทางการส่งเสริมการฝึกทักษะอาชีพและผู้ประกอบการ

หน่วยงานต้นเรื่อง มูลนิธิปัญญากัลป์

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้นางพริ้งพิศ วังทอง,นางปัทมพร ไชยนา รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ,นายชลวิท อภิรัตน์มนตรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางกรุณา คณานิจกิจไพบูลย์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 656/2566 ลงรับวันที่ 28 กรกฏาคม 2566 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/19IplpGUu-3OorMjEv7PH7KBG8VBPDexL/view?usp=drive_link

เวลา : 13.00 - 15.00 น. ณ ผ่านทางระบบ Zoom

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมการค้าระหว่างไทย-สหรัฐฯ พร้อมรับฟังบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ : “โอกาสการค้าและการลงทุนในสหรัฐ” จากนายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน

ผ่านทางระบบ Zoom ที่

https://zoom.us/j/96965072732?pwd=VCtJY1N4MjNSSzZtbFphS1lNLy9Fdz09

การลงทะเบียน : ขอความกรุณาลงทะเบียนภายในวัน จันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566

https://forms.gle/GvGzCGsVCFMroGTbA

มอบหมายให้ประธานหอการค้าจังหวัด / เลขาธิการหอการค้าจังหวัด / ประธาน YEC หอการค้าจังหวัด เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ --ไม่มี--ลงรับวันที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 15.00 น.

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

มอบหมายให้นายกิตติ สุวรรณกูฎ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 672/2566 ลงรับวันที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1dgR70Sm94T3RyE4kij_E5nlkM-Y3CBzo/view?usp=drive_link

วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566

เวลา 07.00 น. ณ โรงงานในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญศึกษาดูงาน

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

การปฏิบัติ วันที่ 9-10 สิงหาคม 2566

มอบหมายให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 671/2566 ลงรับวันที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1PS_ZGUzxxLAuX_JKpHvo90OujL-R1LC9/view?usp=drive_link

เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 2/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง กลุ่มงานแผนงานและสารสนเทศ

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้นายไพบูลย์ คำศรี รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 650/2566 ลงรับวันที่ 25 กรกฏาคม 2566 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1lQvgmnn4zpF1Sq_nu1wBE7WddUAktxtN/view?usp=drive_link

เวลา 10.00 น. ณ บริวเวณแหล่งน้ำสาธารณะหนองสามหง่า บ้านไทย หมู่ที่ 1 ต.บ้านไทย อ.เขื่่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีหล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเขื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระน้างเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานประมงจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ การแต่งกาย : ชุดสุภาพ/เสื้อสีฟ้า

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 678/2566 ลงรับวันที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1bek6LWcqwKxY6RI1BU_8wuS3gZPeCcTg/view?usp=drive_link

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง เชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกครู หรือเจ้าหน้าที่ในจังหวัด ที่สมควรได้รับรางวัล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

มอบหมายให้นายประชา กิจตรงศิริ รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 676/2566 ลงรับวันที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1nhv78zMtRpPheofuiCXd4nMsah4FET_D/view?usp=drive_link

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566

เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท อ.เมือง จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง การประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

การปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 10-11 และ 16-18 สิงหาคม 2566

มอบหมายให้นายประสงค์ จันจำปา รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางเมตตา เมืองเจริญ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 673/2566 ลงรับวันที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1jQJW2DHOG8LtbYcvfq3VRE5OZJ5ak18x/view?usp=drive_link

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด (กรอ.กลุ่มจังหวัด)ครั้งที่ 5-2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้นายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายชลวิท อภิรัตน์มนตรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 657/2566 ลงรับวันที่ 28 กรกฏาคม 2566 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1by1E61niO244KAKufj4_iBlTmASMq2yU/view?usp=drive_link

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566

วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566

เวลา 07.00 น. ณ หอประชุมโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

เวลา 17.00 น. ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ ร่วมกิจกรรม 3 คน / ชุดผ้าไทย โทนสีฟ้า /สวมหน้ากากผ้าสีขาว

มอบหมายให้นายมงคล จุลทัศน์ ประธานและคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 681/2566 ลงรับวันที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1Aeg_n5v8TrGJV04pH0WM18WdraskeoHw/view?usp=drive_link

เวลา 09.00 น. ณ สวนสาธารณะภายในบริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดอุบลราชธานี (ทุ่งบูรพา) ต.หนองขอน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญร่วมโครงการอนุรักษืทรัพยากรไม้ ภายใต้กิจกรรม รวมใจ ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวครบรอบวันสถาปนาเมืองอุบลราชธานี ฮุ่งเฮือง เมืองธรรม

หน่วยงานต้นเรื่อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 694/2566 ลงรับวันที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 15.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1DmP8UN8kBooDYcxN6pRavF7Vn2ev2IUC/view?usp=drive_link

วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2566

เวลา 04.30 น. ณ ลาดจอดรถห้างสรรสินค้าสุนีย์ทาวเวอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานสัปดาหนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 12และกิจกรรมงานวิ่งการกุศล RUN LAN LEARN แล่นเฮียนฮู้

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 679/2566 ลงรับวันที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1MzWRXpLPWZs3cPIRgMzW9C0WKUHvj5Ej/view?usp=drive_link

วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2566

วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566

เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 2

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้นายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายชลวิท อภิรัตน์มนตรี เลขาที่หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 632/2566 ลงรับวันที่ 21 กรกฏาคม 2566 เวลา 12.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1_E2iEam2HNcrxB8GHhjscZsGbWk7fota/view?usp=drive_link

เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้ลาประชุม เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 689/2566 ลงรับวันที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1gaQ9I2dL-uBOyhfZwFgGyLlaYdhN7_mD/view?usp=drive_link

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1-2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้นายกิตติพงษ์ เทียมสุวรรณ รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 680/2566 ลงรับวันที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1IFV2Ur-znDaQ5e13HTx0KPLvb4dsQKv1/view?usp=drive_link

วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566

เวลา 09.00 น. ณ ตามกำหนดการแนบมา

เรื่อง การตรวจเยี่ยมผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 16-23 สิงหาคม 2566

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 688/2566 ลงรับวันที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1Hhl64RvL6B4P1iKiP9RxzOj4A-soWb6x/view?usp=drive_link

เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท อ.เมือง จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง การประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

การปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2566

มอบหมายให้นายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 673/2566 ลงรับวันที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1jQJW2DHOG8LtbYcvfq3VRE5OZJ5ak18x/view?usp=drive_link

เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์ประชุมและการแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE) จังหวัดขอนแก่น

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมต่อยอดทางธุรกิจเพื่อยกระดับงานแสดงสินค้าในประเทศ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

การปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2566

มอบหมายให้นายชลวิท อภิรัตน์มนตรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายศิวาวุฒิ ว่องไว รองประธานYEC หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 675/2566 ลงรับวันที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1LUvTa2kfB9QlnfGeiIK6fovPUxfwoQpp/view?usp=drive_link

เลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 พ.ศ. 2566-2570 ฉบัยทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และจัดทำแผนกฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอลล่าง 2 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 687/2566 ลงรับวันที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1H_-mtldCJCwcDyVpztPFWn0BPg7ojEuA/view?usp=drive_link

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566

เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกรณีจุดผ่อนปรนช่องอานม้า

หน่วยงานต้นเรื่อง ด่านศุลกากรช่องเม็ก

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้นายฤทธิพันธุ์ สัณฑมาศจิรวัส รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายไพศิษฐ์ ชมสมุท กรรมการกลางหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 690/2566 ลงรับวันที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1opjrxKt8DaxOFJ9r9kiqPNsRMqz-Mq27/view?usp=drive_link

เวลา 10.00 น. ณ สำนังกานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี (อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดอุบลราชธานี) ชั้น 1 ถ.ศรีณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการเจรรจาไกล่เกลี่ย

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 17 สิงหาคม 2566

มอบหมายให้นางสาวจารุณี พิมพ์หล่อ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 682/2566 ลงรับวันที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1CSevls_OUBC-P_ugwdWYGXG27u26Hb9X/view?usp=drive_link

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566

เวลา 08.30-14.30 น. ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมเวทีเสวนาวิชาการ คลองผันน้ำ เขื่อนแม่น้ำโขง และผลกระทบต่อคนอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 683/2566 ลงรับวันที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1dQSQvdBwh-JVBm0R7pjs9nCNyLS41hNP/view?usp=drive_link

เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญปร่ะชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดอุบลราชธานี (คบจ.) ครั้งที่ 9/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานคลังจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 701/2566 ลงรับวันที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 11.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1mZiNZKmjZOvg3uXZ3q74Sh8M7Pf4iJUO/view?usp=drive_link

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมแชร์น้อย 1 เขื่อนสิรินธร อ.สิริธร จ.อุบล

เรื่อง ส่งสำเนารายงานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลบริหารข้าวระดับจังหวัด

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 703/2566 ลงรับวันที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1GyIEvsJw6rBiRRcLnkelzM8pwV078RDg/view?usp=drive_link

วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566

เวลา 09.30-12.00 น. ณ หอประชุมบริษัทโตโยต้าอำนาจเจริญ จำกัด อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ

เรื่อง ขอแจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2 ครั้งที่ 3/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้ากลุ่มจังหวัดฯ

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้.เลื่อนการประชุมออกไปก่อน เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 691/2566 ลงรับวันที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1LnJzNyZeVl6o1bCghLhiyO8QiCweXiJj/view?usp=drive_link

วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2566

เวลา 09.00 น. ณ มูลนิธิสว่างบูชาธรรมสถาน

เรื่อง เชิญร่วมเป็นเกียรติ แจกเครื่องอุปโภค

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ประเพณีทิ้งกระจาด (ซิโกว)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานมูลนิธิสว่างบูชาธรรม

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 20 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ มูลนิธิสว่างบูชาธรรมสถาน

มอบหมายให้นางมลิวัลย์ ไชยสงคราม รองประธานกรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และ นางมยุรี ฐานุศักดิ์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 697/2566 ลงรับวันที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 14.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1yX7PTmFlzONKmxAwxnfVakUedrvSZrXq/view?usp=drive_link

เลขลงรับที่ 676/2566 ลงรับวันที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1RATs8vRt7z5iFWZUVkOx9yAqFDhnbGMj/view?usp=drive_link

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566

เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง เรียนเชิญสนทนากลุ่มการพัฒนาการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้นางภานรี โตแสง รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 705/2566 ลงรับวันที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1w0CNt6epu4rG2j8kFB5wUoRJDxANm9Qo/view?usp=drive_link

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566

เวลา 10.00-11.00 น. ณ แม็คโคร สาขาอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเรียนเชิญเป็นประธานในพิธีเปิดงาน แม็คโครโชห่วยออนทัวร์ สมาร์ท สร้างกำไร ใส่ใจความสำเร็จส่งเสริมโชห่วยท้องถิ่น

หน่วยงานต้นเรื่อง แม็คโคร

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 693/2566 ลงรับวันที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 15.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1flTJh4az4Ap7ScYKxydRfCFVLooM4YcZ/view?usp=drive_link

เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

และผ่านระบบออนไลน์ TRUE VROOM ที่ลิ้ง

https://vroom.truevirtualworld.com/ubcc

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ

มอบหมายให้คณะกรรมการหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ --ไม่มี-- ลงรับวันที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 11.00 น.

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566

เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมให้ความรู้การนำเข้าข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบพื้นที่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้นางพชร เตชะตานลท์ รองประธานกรรมการอาวุโส เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 712/2566 ลงรับวันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 14.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1RikW_f7nEuAyIb-QLzuYVIAZAz2m8FCQ/view?usp=drive_link

เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 3 อาคาร 3 (ชั้น 4) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการอาหารจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2566

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 721/2566 ลงรับวันที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1TOSU6HWWV0Ph0-UJq6wxCAeS5TW3U-61/view?usp=drive_link

เวลา 09.00-12.30 น. (รอบเช้า) หรือ เวลา 13.30-17.30 น. ณ Convention Hall ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัพล ขอนแก่น

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ CPN Business Matching 2023

หน่วยงานต้นเรื่อง Centralpattana

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 25 สิงหาคม 2566

มอบหมายให้ลาประชุมเป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 684/2566 ลงรับวันที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1kC-W6PR01D2EAaS889Uf-3BVs6_7Pg0F/view?usp=drive_link

เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2566

มอบหมายให้นายอุฬาร ปัญจะเรือง รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 725/2566 ลงรับวันที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 11.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1e8zjEh0y9ujsa7jQ_6WYKI8hN7pvBog5/view?usp=drive_link

เวลา 13.00-15.00 น. ผ่านทางระบบ VDO Conference

เรื่อง ขอเชิญประชุมประธานผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC ทั่วประเทศ ผ่านระบบ VDO Conference

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ แบบตอบรับ

https://forms.gle/AFc789T3Tg3Yxf5E6

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 718/2566 ลงรับวันที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 12.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1qMcaZlmG2W7rmzFy92_qxv4TdzbERvPx/view?usp=drive_link

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมแซน้อย 1 เขื่อนสิรินธร อ.สิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชน ประจำปี 2566 กิจกรรม วิ่ง เขื่อนสิรินธร ไนท์รัน 2023

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 728/2566 ลงรับวันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 11.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1nRvFkOwIQSMKaXMBDV5vw3io408-B38M/view?usp=drive_link

เวลา 17.00 น. ณ เวทีหลัก บริเวณถนนราชการรถไฟ 1

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน Sound Of Sisaket 2023

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2566

มอบหมายให้นายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 715/2566 ลงรับวันที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1_7J7SDg7481X55XjwHI_qrac0eYLdecL/view?usp=drive_link

วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2566

เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อ.เมือง จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ

หน่วยงานต้นเรื่อง สมาคมเครือข่ายหนังสือพิมพ์ ิวิทยุ และสื่อออนไลน์ ภาคอีสาน

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้นายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 456/2566 ลงรับวันที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1Ia9EWTVntm5y5NM_pPuXTHEaKbadBdFY/view?usp=drive_link

เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม 2 คอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญร่วมงานสัมมนาโขงชีมูล Organic Forum & Site Visit Day

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้นางพองาม ปรีดาสันติ์ รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 728/2566 ลงรับวันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 11.30 น.

https://drive.google.com/file/d/16wdoFSySf4QCuUyVytRPaiasC8JLz1D3/view?usp=drive_link

วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2566

เวลา 10.20 น. ณ ศูนย์รวมซิกข์ศาสนาอุบลราชธานี (ด้านข้างโรงแรมอุบลโฮเต็ล) ถ.อุปกิจ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ

เรื่อง การดำเนินงานจัดกิจกรรมศาสนิกสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2566

มอบหมายให้ยกเลิกกิจกรรมเลื่อนออกไปก่อนยังไม่มีกำหนดการ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 724/2566 ลงรับวันที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 11.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1rSEaVpq7Z2TpcpGWg5XGz7JLAIhx0QOD/view?usp=drive_link

วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566

เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 พ.ศ. 2566-2570 ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้นายพงษ์พันธ์ จันทศรี รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 730/2566 ลงรับวันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 11.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1LZop22l7-qL-oh5xMmZKH3CWrXuUE4H0/view?usp=drive_link

เวลา 12.00 น. ณ ร้านมายโฮม

เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมพบปะหารือ และสร้างเครือข่ายจับคู่ธุรกิจ (Networking & Matching Reception) แลขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (ขอนแก่น)

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้นายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการท่านที่สนใจเข้าร เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 629/2566 ลงรับวันที่ 21 กรกฏาคม 2566 เวลา 12.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1hWjbecwlDlQQGx5NPQj5xHeebNBwlKQn/view?usp=drive_link

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566

เวลา 06.30 น. ณ โรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตรา ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลฯ

เรื่อง การประชุมสภากาแฟ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 6 ประจำเดือนสิงหาคม 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ ส่งภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2566

มอบหมายให้นายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางพองาม ปรีดาสันติ์ รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางสาวจารุณี พิมพ์หล่อ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 736/2566 ลงรับวันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1F5JXvzpdClOGunIkQaS1Z9vGtj1H1bWx/view?usp=drive_link

เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ปี พ.ศ. 2566-2570

หน่วยงานต้นเรื่อง โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 731/2566 ลงรับวันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 11.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1gzp3Ni_eE9rVSOg7sMqHnV2fRAb4WLsP/view?usp=drive_link

เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนหนองหลัก ต.เหล่าบก อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลฯ

เรื่อง ขอรับการสนับสนุนเพื่อดำเนินกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2566 ของจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและร่วมกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2566 ของจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้.ไม่ได้ร่วมกิจกรรม เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 737/2566 ลงรับวันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 15.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1jJrOIYPrjjdxWypruztJ9PVZVUCmlCuu/view?usp=drive_link

เลขลงรับที่ 738/2566 ลงรับวันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 15.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1HRxqxAm63L9RsiJcDClPfZPh-g_4KGcv/view?usp=drive_link

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง เชิญประชุมสรุปผลการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานปกครองจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้.นายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ,นางนภานรี โตแสง รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 711/2566 ลงรับวันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 14.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1FtKqFHFBFOtdNXwE1__stkE0kc730OGn/view?usp=drive_link

เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 7/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้นางกรุณา คณานิจกิจไพบูลย์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 732/2566 ลงรับวันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 11.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1Yp4oXrSWRgjFbqNTpJ3Wg9MBEecKLehD/view?usp=drive_link

วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566

เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ประชุมคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ --ไม่มี-- ลงรับวันที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 15.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1uDJs8b1yjOMQhyIYejFHbGqDxuuJD4XJ/view?usp=drive_link

เวลา 14.30 น. ณ ศาลาเรือนไทย บริเวณศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลฯ

เรื่อง ส่งมอบจักรยาน ตามโครงการมอบจักรยาน ปันรัก สู่น้องนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 744/2566 ลงรับวันที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1PTwwt7ys3Vik3yh-Lrdzi7IB5fWXgDTe/view?usp=drive_link

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ผ่านระบบออนไลน์

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาโครงการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Goverment Data Catalog) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านช่องทาง Facebook live/YouTube live

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานสถิติจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

หมายเหตุ ลงทะเบียน ออนไลน์

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 726/2566 ลงรับวันที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 11.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1i4915OwX_I1Aynbs3BPKraf260ZraePo/view?usp=drive_link

เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมแก้วกินรี อาคารศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (หลังเก่า) ชั้น 5

เรื่อง ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็น (Market Sounding) ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานธนารักษ์พื้นที่

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 733/2566 ลงรับวันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 11.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1vWduHL-3gfpki4lQfaSMo_2XZLNykU3u/view?usp=drive_link

เวลา 15.00 น. ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 750/2566 ลงรับวันที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 12.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1ydBBzvg2G3GHrGaPMg5sDncZ5MZg-c_A/view?usp=drive_link

8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!