ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 สมุดลงรับ หนังสือเข้า และออก หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

**ลักษณะหนังสือที่ควรทราบ**หนังสือภายนอก/หนังสือภายใน/หนังสือประทับตรา/หนังสือสั่งการ (คำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ)/หนังสือประชาสัมพันธ์ (ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว)/หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็หลักฐานในราชการ (หนังสือรับรอง รายงานการประชุม บันทึก และหนังสืออื่นๆ)


2023-06-01 12:07

จำนวนครั้งที่อ่าน : 78

วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2566

วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2566

วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2566

 1. เลขลงรับที่ 481/2566 ลงรับวันที่ 1 กรกฏาคม 2566 เวลา 14.00 น.

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ YEC หอการค้าจังหวัด เป็นคณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ และคณะทำงานฯ

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/143VsaSYRDmivozFSK7URXlhY3A3CWTPU/view?usp=drive_link

2.เลขลงรับที่ 482/2566 ลงรับวันที่ 1 กรกฏาคม 2566 เวลา 14.00 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานกำหนดชื่อที่เป็นอัตลักษณ์ทุเรียนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1-2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานเกษตรจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ

การปฏิบัติ วันที่ 5 กรกฏาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมพระพิรุณ 1 สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1LEWobWsuDzFpcOqgcMBU_lF-jnomKTLb/view?usp=drive_link

วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2566

 1. เลขลงรับที่ 483/2566 ลงรับวันที่ 4 กรกฏาคม 2566 เวลา 09.00 น.

เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง ปกครองอำเภอน้ำยืน

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ

การปฏิบัติ วันที่ 7 กรกฏาคม 2566 เวลา 10.30 น. ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1Vh4_VTJ1XstrjHMMiwYkJrVLDx_KA_a_/view?usp=drive_link

2.เลขลงรับที่ 484/2566 ลงรับวันที่ 4 กรกฏาคม 2566 เวลา 09.00 น.

เรื่อง เชิญเข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ

การปฏิบัติ วันที่ 14 กรกฏาคม 2566 เวลา 16.00 น. ณ วัดสุปัฏนารามวรวิหาร อำเภอเมืองอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1AqYOd4i1MLGMuMx_CW7huB_LRNqdqvzc/view?usp=drive_link

3.เลขลงรับที่ 485/2566 ลงรับวันที่ 4 กรกฏาคม 2566 เวลา 09.00 น.

เรื่อง ขอเชิญคระกรรมการฝ่ายเทียนอุบล ยลได้ตลอดเดือน

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ

การปฏิบัติ วันที่ 7 กรกฏาคม 2566 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1KobvYwuC-oO4ZzehPj931p_SIJeYzlCw/view?usp=drive_link

4.เลขลงรับที่ 486/2566 ลงรับวันที่ 4 กรกฏาคม 2566 เวลา 09.00 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมอบรมหลักสูตรบ่มเพาะนักพัฒนาย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายใต้ โครงการเครือข่ายย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ประเทศไทย (TCDN)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ

การปฏิบัติ วันที่ 25-27 กรกฏาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบขอนแก่น (TCDC ขอนแก่น)

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1djuS7p3vIf6S6w1s-wUGgQl704YPpRIk/view?usp=drive_link

วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2566

 1. เลขลงรับที่ 487/2566 ลงรับวันที่ 5 กรกฏาคม 2566 เวลา 10.00 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมและแถลงข่าวการจัดงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 12 ปี 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ

การปฏิบัติ วันที่ 11 กรกฏาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น 4 ตึกสุนีย์ทาวเวอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1_C5pbQfMGpDfeQcZEpAfPOKrO-85bL2f/view?usp=drive_link

2.เลขลงรับที่ 488/2566 ลงรับวันที่ 5 กรกฏาคม 2566 เวลา 10.00 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการหอการค้าภูมิภาค หอการค้าไทย ครั้งที่ 4/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ

การปฏิบัติ วันที่ 12 กรกฏาคม 2566 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 15 อาคาร 24 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยหรือ Link :

meet.google.com/jms-vkgh-esn

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1RmzeTdDXrJjVA1qV4OX8cFkLeLIgrf_J/view?usp=drive_link

3.เลขลงรับที่ 489/2566 ลงรับวันที่ 5 กรกฏาคม 2566 เวลา 10.00 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีเปิดกิจกรรมแสดงร้านสตรีทฟู้ด (Street Food) กระทรวงแรงงาน พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานแรงงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ แจ้งจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯได้ที่ นายบวร ดรุณสนธยา แรงงานจังหวัดอุบลราชธานี

081-248066/0957843636

การปฏิบัติ วันที่ 7-9 กรกฏาคม 2566 เวลา 17.00 น. ณ ลานกิจกรรมร้อยพันธ์ุบัว (บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลอุบลฯ)

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1u7icLFhoOlYXJn3UOVOHCBm9cB0gcWM8/view?usp=drive_link

4.เลขลงรับที่ 490/2566 ลงรับวันที่ 5 กรกฏาคม 2566 เวลา 13.00 น.

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ ประชาสัมพันธ์

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1D7EbqTTRhO0WM1r1_zSNqWQ4ilc0B0yr/view?usp=drive_link

5.เลขลงรับที่ 491/2566 ลงรับวันที่ 5 กรกฏาคม 2566 เวลา 13.00 น.

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สำรวจความต้องการด้านการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร LET'S GROW CIRCULAR Workshop สำหรับผู้ประกอบการในเครื่อข่ยหอการค้าไทย

หน่วยงานต้นเรื่อง ม.หอการค้าไทย

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ ประชาสัมพันธ์

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1w-0ec7H0mk14OUAvyJ4-g6bPeczKfjff/view?usp=drive_link

6.เลขลงรับที่ 492/2566 ลงรับวันที่ 5 กรกฏาคม 2566 เวลา 13.00 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุม

หน่วยงานต้นเรื่อง กองทุนเครือข่ายแห่งบุญหม่อมเจียงคำนุสรณ์

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 14 กรกฏาคม 2566 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเดียรติฯ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1tdmDINAzbkEJLfSBqBQ5AlKinMWti1Xb/view?usp=drive_link

7.เลขลงรับที่ 493/2566 ลงรับวันที่ 5 กรกฏาคม 2566 เวลา 13.00 น.

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม

หน่วยงานต้นเรื่อง มูลนิธิ สวค.

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ สิ่งที่ส่งมาด้วย

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1xlEpBIHQOPRmTibv_Y4OK5R-Ac3OXN7-/view?usp=drive_link

วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566

 1. เลขลงรับที่ 494/2566 ลงรับวันที่ 6 กรกฏาคม 2566 เวลา 15.00 น.

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมทางวิชาการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG4 สู่การปฏิบติอย่างเป็นรูปธรรมในระดับพื้นที่

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ โรงแรมบ้านสวนคุณตากอล์ฟ แอนด์ รีสิร์ท อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1AAmnwCAKCBHVAQBIQJ2TZgH5E9GBp314/view?usp=drive_link

วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566

 1. เลขลงรับที่ 495/2566 ลงรับวันที่ 7 กรกฏาคม 2566 เวลา 11.00 น.

เรื่อง การตรวจประเมินการจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดอุบลราชธานี ระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบตัดสิน

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

หมายเหตุ ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 7 กรกฏาคม 2566

https://forms.gle/iHSuC2q6kT5Q8y7GA

การปฏิบัติ วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.45 น. ณ ห้องประชุมจังอุบลราชธานี ชั้น 2 (ด้านหลังศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี)

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1_DO8Nhkhtd3JKvnwr_Spiwn7bqVtbDHR/view?usp=drive_link

2.เลขลงรับที่ 496/2566 ลงรับวันที่ 7 กรกฏาคม 2566 เวลา 14.00 น.

เรื่อง เชิญตวรจประเมินโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

หมายเหตุ สิ่งที่ส่งมาด้วย (กำหนดการ)

การปฏิบัติ วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยรถตู้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี (ทะเบียน นข 7231 อบ.)

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1rOk3Nu5ac4NFZ5XUIAO8ESNgPjMxPV0_/view?usp=drive_link

วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2566

 1. เลขลงรับที่ 497/2566 ลงรับวันที่ 8 กรกฏาคม 2566 เวลา 09.00 น.

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง ที่ทำการปกครองจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อดำเนินการ

หมายเหตุ-

การปฏิบัติ วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1Z6YdHFRh_Z0qkL_6-F7F_VWaMvDKpaZd/view?usp=drive_link

2.เลขลงรับที่ 498/2566 ลงรับวันที่ 8 กรกฏาคม 2566 เวลา 09.00 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานปกครองจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ-

การปฏิบัติ วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 เวลา 07.30 น. ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี (ด้านหลังศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี)

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1_Alq9GZZRTttLZX5OxlCs49-qM3gJ9dt/view?usp=drive_link

วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2566

วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566

 1. เลขลงรับที่ 499/2566 ลงรับวันที่ 10 กรกฏาคม 2566 เวลา 09.00 น.

เรื่อง ขอนุญาตเข้าพบเพื่อปรึกษาประเด็นการพัฒนาหลักสูตรทักษะผู้ประกอบการมืออาชีพ

หน่วยงานต้นเรื่อง มูลนิธิปัญญากัลป์

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ-

การปฏิบัติ วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 15.00-17.00 น. ณ หอประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1faa-NtK5vL-q78iElF7oKguYLHp-pyq2/view?usp=drive_link

2.เลขลงรับที่ 500/2566 ลงรับวันที่ 10 กรกฏาคม 2566 เวลา 09.00 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการคืนความสุขให้คนอุบล กำจัดขยะอันตรายชุมชนอย่างปลอดภัยจังหวัดอุบลฯ

หน่วยงานต้นเรื่อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ-

การปฏิบัติ วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณฝั่งทิศตะวันตกข้างอาคารโดมกีฬา สนามกีฬากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1JDmSqZ29ss1NviXXH24WW16_WbSibj79/view?usp=drive_link

3.เลขลงรับที่ 501/2566 ลงรับวันที่ 10 กรกฏาคม 2566 เวลา 14.00 น.

เรื่อง ขอเชิญเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรม วิ่ง อุบลราชธานี มินิรัน 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงาน กกท.จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ-

การปฏิบัติ วันที่ 16 กรกฎาคม 2566 เวลา 05.50 น. ณ สวนสาธารณะหนองเขื่อง อ.เขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1YZs5jIOf0KziKYAQGk1oiszYvv16lLZs/view?usp=drive_link

วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2566

 1. เลขลงรับที่ 502/2566 ลงรับวันที่ 11 กรกฏาคม 2566 เวลา 11.00 น.

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะความรู้ทางการเงิน

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงาน อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ-

การปฏิบัติ วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1B5WazU2-rBotvJ3RwLcLV4ms-sGkB1j1/view?usp=drive_link

2.เลขลงรับที่ 503/2566 ลงรับวันที่ 11 กรกฏาคม 2566 เวลา 11.00 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมการประชุมสรุป (ร่าง) แผนแม่บททางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

หน่วยงานต้นเรื่อง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ-

การปฏิบัติ วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องพญาไท 4 ชั้น 6 โรงแรมอีสสติน แกรนด์ พญาไท กรุงเทพมหานคร (ห้องหลัก)

Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/88562393651?pwd=b2ZHMElBQkJXTGh4UDJRckdOeXRuQT09

ID : 885 6239 3651

Passcode . 91UzYD

เอกสารประกอบ

https://drive.google.com/drive/folders/1czD7OYpV9fJpo1wlK0pgda3p3kFBTZA5?usp=sharing

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1mceisXznQpE_RbZATnSGm95odSvuyE36/view?usp=drive_link

วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566

วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2566

 1. เลขลงรับที่ 504/2566 ลงรับวันที่ 13 กรกฏาคม 2566 เวลา 11.00 น.

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศและประชาสัมพันธ์

หน่วยงานต้นเรื่อง ท่าอากาศยานอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ-

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1bat1xVBHaZ0nXichCCWzFIsfgjPU3hL1/view?usp=drive_link

2.เลขลงรับที่ 505/2566 ลงรับวันที่ 13 กรกฏาคม 2566 เวลา 11.00 น.

เรื่อง การส่งประกาศคณะกรรมการว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ-

การปฏิบัติ -

เอกสารประกอบ

https://drive.google.com/drive/folders/1LJ6ywTckvghZoJp6oi2aO8crMxn4tGRO?usp=sharing

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1p39av59UidSujcYvXPAZ1__kovi6ytig/view?usp=drive_link

3.เลขลงรับที่ 506/2566 ลงรับวันที่ 13 กรกฏาคม 2566 เวลา 11.00 น.

เรื่อง ขอเชิญบุคลากรในสังกัดประชุมเพื่อขอความคิดเห็น

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ-

การปฏิบัติ วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดอุบลราชธานี อาคาร 18 ชั้น 1 (ทิศเหนือหอประชุมไพรพะยอม)

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1p2aJW3NOqBtuEBjrVJ9DV_k_Q7GBKCwx/view?usp=drive_link

3.เลขลงรับที่ 507/2566 ลงรับวันที่ 13 กรกฏาคม 2566 เวลา 11.00 น.

เรื่อง การแต่งตั้งบุุคคลเพื่อทำหน้าที่ในคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

หมายเหตุ-

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1EEPcaCq1oLATD-sduQH63J_DaIWcVMbD/view?usp=drive_link

4.เลขลงรับที่ 508/2566 ลงรับวันที่ 13 กรกฏาคม 2566 เวลา 11.00 น.

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์การจัดงานแถลงข่าวงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุเปลี่ยนแปลงสถานที่จากเดิมวัดสุปัฏนารามวรวิหาร เป็น วัดศรีอุบลรัตนาราม

การปฏิบัติ วันที่ 14 กรกฏาคม 2566 เวลา 16.00 น. ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม อ.เมือง จ.อุบลฯ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1gNz3ooP3pvGSLzQoTtlcip8eQpTHt_Nj/view?usp=drive_link

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566

 1. เลขลงรับที่ 509/2566 ลงรับวันที่ 14 กรกฏาคม 2566 เวลา 11.00 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมลงพื้นที่เยือนชมชน ชมวิถีคนทำต้นเทียน

หน่วยงานต้นเรื่อง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ-

การปฏิบัติ วันที่ 15-30 กรกฏาคม 2566

วันที่ 19 กรกฏาคม 2566 ณ 9 วัด (ตามกำหนดการ)

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1uimXDaezV_VRlMZLVmT77706Y0p4rAEf/view?usp=drive_link

วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2566

 1. เลขลงรับที่ 600/2566 ลงรับวันที่ 15 กรกฏาคม 2566 เวลา 12.00 น.

เรื่อง เชิญประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ-

การปฏิบัติ วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1ZvxzFTlwUdQ07FX9jwRj4ym_UVgRSmci/view?usp=drive_link

2.เลขลงรับที่ 600/2566 ลงรับวันที่ 15 กรกฏาคม 2566 เวลา 12.00 น.

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.อุบลราชธานี) ครั้งที่ 4/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ-

การปฏิบัติ วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1P07jLeZ4XVDVEn2GCRc7naXxXCBxuF12/view?usp=drive_link

3.เลขลงรับที่ 602/2566 ลงรับวันที่ 15 กรกฏาคม 2566 เวลา 12.00 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการบริหารงานติธรรมระดับจังหวัด

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ-

การปฏิบัติ วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/11DTU5VBD3CWEwpiLRtlKRJQ3m_dLwiNS/view?usp=drive_link

4.เลขลงรับที่ 603/2566 ลงรับวันที่ 15 กรกฏาคม 2566 เวลา 12.00 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

หน่วยงานต้นเรื่อง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ-

การปฏิบัติ วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.15 น. ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/19aTjipm71GmSCfw0iFjFRZIIpwD07TqZ/view?usp=drive_link

วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2566

วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566

 1. เลขลงรับที่ 604/2566 ลงรับวันที่ 17 กรกฏาคม 2566 เวลา 15.00 น.

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ. อุบลราชธานี)ครั้งที่ 4/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ-

การปฏิบัติ วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1bx59aoZ3Ujb0bZiaPZnp9Vo8yimHqhf8/view?usp=drive_link

2.เลขลงรับที่ 605/2566 ลงรับวันที่ 17 กรกฏาคม 2566 เวลา 15.00 น.

เรื่อง ขอความร่วมมือสมัครสมาชิกนิตยสาร TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานสารธาณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ-

การปฏิบัติ (สิ่งที่ส่งมาด้วย)

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/11K1hwZzZ3xjFAhHrUeW62Kccb2kO2QAP/view?usp=drive_link

3.เลขลงรับที่ 606/2566 ลงรับวันที่ 17 กรกฏาคม 2566 เวลา 15.00 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand reserch expo 2023)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ-

การปฏิบัติ (สิ่งที่ส่งมาด้วย)

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1C9kkkYoFhS7qeN786CxzAEP_NU5X8oMK/view?usp=drive_link

4.เลขลงรับที่ 607/2566 ลงรับวันที่ 17 กรกฏาคม 2566 เวลา 15.00 น.

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ระบบฝึกอบรมและเรียนรู้ด้านการแข่งขันทางการค้า TCCT E-learning

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ-

การปฏิบัติ (สิ่งที่ส่งมาด้วย)

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1FvqtgQALzipQmSRG9VDMI0kIlcUWoQZq/view?usp=drive_link

5.เลขลงรับที่ 608/2566 ลงรับวันที่ 17 กรกฏาคม 2566 เวลา 15.00 น.

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ม.อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ-

การปฏิบัติ (สิ่งที่ส่งมาด้วย)

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1ZAaSaC-eWbXvqEy910IINbY4DjfwrAML/view?usp=drive_link

6.เลขลงรับที่ 609/2566 ลงรับวันที่ 17 กรกฏาคม 2566 เวลา 15.00 น.

เรื่อง ขอเชิญส่งบุลากรเข้ารับการฝึกอบรม

หน่วยงานต้นเรื่อง มูลนิธิ สวค.

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ-

การปฏิบัติ (สิ่งที่ส่งมาด้วย)

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1b0vKFDHt7XoS5kG_P7ChVuT_B7aDIkp9/view?usp=drive_link

7.เลขลงรับที่ 610/2566 ลงรับวันที่ 17 กรกฏาคม 2566 เวลา 15.00 น.

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1-2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ เตรียมสำเนาบัตรประชาชน และหน้าบัญชีธนาคาร

การปฏิบัติ วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1HkzaY0KAHyFJ7bgEuv2iDBgXmw9K1HI0/view?usp=drive_link

วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566

 1. เลขลงรับที่ 611/2566 ลงรับวันที่ 19 กรกฏาคม 2566 เวลา 10.00 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนร้าชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและนายอำเภอ ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

หมายเหตุ ส่งแบบฟร์อมภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566

การปฏิบัติ วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1x0yoZqRtF88QORZrvp2K4d7cUnse1Sdp/view?usp=drive_link

2.เลขลงรับที่ 612/2566 ลงรับวันที่ 19 กรกฏาคม 2566 เวลา 10.00 น.

เรื่อง การประชุมสภากาแฟ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 5 ประจำเดือนกรฎาคม 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

หมายเหตุ ส่งแบบฟร์อมภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566

การปฏิบัติ วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 07.00-09.00 น. ณ สำนักงานทางหลวงที่ 9 ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1UocLiizQg9M7eSxl0PLs60c9x8Vx86z5/view?usp=drive_link

3.เลขลงรับที่ 613/2566 ลงรับวันที่ 19 กรกฏาคม 2566 เวลา 10.00 น.

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สินค้าทุกเรียน จัหวัดอุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการขึ้นทะเบียน

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัดพาณิชย์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/16hAGZtG83__U-bbQUgBHcd74Tjqj73dj/view?usp=drive_link

4.เลขลงรับที่ 614/2566 ลงรับวันที่ 19 กรกฏาคม 2566 เวลา 10.00 น.

เรื่อง เชิญประชุมคณะทำงานทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ 2566-2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานแรรงานจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมPOC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1bZcCO8X1K2-Csln5aDh_dkspmXnVFsfK/view?usp=drive_link

5.เลขลงรับที่ 615/2566 ลงรับวันที่ 19 กรกฏาคม 2566 เวลา 10.00 น.

เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมงาน Miracle Of Candle มหัศรรย์เทียนพรรษา The Story Of Ganesha คณปติ

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์การค้าเซ็นทรัล บลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 1 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ลานอะความเรียม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล บลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1U1xCB-GdyTPZ-ValyEFljjTLSYp4Q8kP/view?usp=drive_link

6.เลขลงรับที่ 616/2566 ลงรับวันที่ 19 กรกฏาคม 2566 เวลา 10.00 น.

เรื่อง เชิญร่วมงานวันบูรพาจารย์รำลึก

หน่วยงานต้นเรื่อง วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.00-12.00 น. ณ อุโบสถ และศาลาการเปรียญ วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/13yCoFYDmI7GRPpdtXvDNSv4KEDEUDvWU/view?usp=drive_link

7.เลขลงรับที่ 617/2566 ลงรับวันที่ 19 กรกฏาคม 2566 เวลา 10.00 น.

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดอุบลราชธานี (ก.ช.ภ.จ.อบ.)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1rEaw81nj1-_u-WgH6S_D0-LjaYcljI5B/view?usp=drive_link

8.เลขลงรับที่ 618/2566 ลงรับวันที่ 19 กรกฏาคม 2566 เวลา 10.00 น.

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570)จังหวัดอุบลราชธานี ฉบับทบทวน ประจำปี 2567

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1fY-mWB-leT6Ddx-2yqowdkvFrCoK5SEy/view?usp=drive_link

9.เลขลงรับที่ 620/2566 ลงรับวันที่ 19 กรกฏาคม 2566 เวลา 14.00 น.

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรเข้าสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลงานวิจัย

หน่วยงานต้นเรื่อง คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1wBQMGoNnONhxC1xxpGIfb2mKb-o1Hocf/view?usp=drive_link

10.เลขลงรับที่ 620/2566 ลงรับวันที่ 19 กรกฏาคม 2566 เวลา 14.00 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานประมงจังอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ อ่างเก็บน้ำห้วยพลาญเสือตอนล่าง และอ่างเก็บน้ำห้วยพลาญเสือตอนบน ฐานปฏิบัติการอนุพงษ์ ร้อย ทพ.2308 (ช่องบก) หมู่ที่ 3 บ้านโนนสูง ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/18XfwUpspLT-wqWLbt78XuUN9O6RuWLXn/view?usp=drive_link

11.เลขลงรับที่ 622/2566 ลงรับวันที่ 19 กรกฏาคม 2566 เวลา 14.00 น.

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์บุคลากร และร่วมในโครงการ

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมบุษยรัตน์ ชั้น 2 อาคาร20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1UvYOYcPsTiqqeb2qihtGhRzboLX_5ZY4/view?usp=drive_link

12.เลขลงรับที่ 623/2566 ลงรับวันที่ 19 กรกฏาคม 2566 เวลา 14.00 น.

เรื่อง เรียนเชิญร่วมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี สี่แสงเกมส์

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/19PFILfrzbUWPHkteMDH7KLJrfidicPcv/view?usp=drive_link

13.เลขลงรับที่ 624/2566 ลงรับวันที่ 19 กรกฏาคม 2566 เวลา 14.00 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด (คทช.)จังหวัดอุบลราชธานีภายใต้คณะอนุกรรมการนโยบยที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ครั้งที่3-2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักสหกรณ์งานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมพิทยาลงกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1l8t_YM1HGwPqgT6V7Foe4lKEDlzY2xm1/view?usp=drive_link

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566

 1. เลขลงรับที่ 625/2566 ลงรับวันที่ 20 กรกฏาคม 2566 เวลา 11.00 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรม Meet Thailand ครั้งที่ 1(1st Meet Thailand)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม ภายในวันที่ 21 กรกฏาคม 2566

https://docs.google.com/forms/d/18IOXot0Bqt7ZMc5Ikt6EqjPL-3YHQG5J3RoyqGijP1g/edit

Line Official :

https://lin.ee/heSyulL

การปฏิบัติ วันที่ 3-4 สิงหาคม 2566 เวลา 8.30 น. ณ จังหวัดกว๋างจิ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1jkpr4LEg7ooFBLANeRYBD4S8FtwSIKMe/view?usp=drive_link

2.เลขลงรับที่ 626/2566 ลงรับวันที่ 20 กรกฏาคม 2566 เวลา 11.00 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางฯ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ 2

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 26 กรกฏาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1IJCfdw_FesBsQ9-fMQ1MO-DDdAZwo_gG/view?usp=drive_link

3.เลขลงรับที่ 627/2566 ลงรับวันที่ 20 กรกฏาคม 2566 เวลา 12.00 น.

เรื่อง ส่งคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ กำกับ ดูแล และอำนวยความสะดวกแขกชาวต่างประเทศ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 1-3 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น.

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1cfFv5qaM9tSjBcw_ZYkH6j6efjg0aFMR/view?usp=drive_link

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566

 1. เลขลงรับที่ 628/2566 ลงรับวันที่ 21 กรกฏาคม 2566 เวลา 12.00 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมงาน วันรพี ประจำปี 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ คณะรวมไม่เกิน 5 คน

การปฏิบัติ วันที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 07.30 น. ณ บริเวณหน้าพระบรมรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศุกดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ อาคารศาลจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/184OpRFVtGxZEPGuHA1Lj91ZbDjCFJ-dd/view?usp=drive_link

2.เลขลงรับที่ 629/2566 ลงรับวันที่ 21 กรกฏาคม 2566 เวลา 12.00 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมพบปะหารือ และสร้างเครือข่ายจับคู่ธุรกิจ (Networking & Matching Reception) แลขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (ขอนแก่น)

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 12.00 น. ณ ร้านมายโฮม

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1hWjbecwlDlQQGx5NPQj5xHeebNBwlKQn/view?usp=drive_link

3.เลขลงรับที่ 630/2566 ลงรับวันที่ 21 กรกฏาคม 2566 เวลา 12.00 น.

เรื่อง โครงการวันสตรีไทย อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดีน เฉลิมพระเกียรติฯ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ การแต่งกาย ชุดผ้าไทยหลากสี

การปฏิบัติ วันที่ 6 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมสุนีย์ แกร์นด จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1E-0yLBmS62EyXWXpPSn3b1ZTYzd_mLXn/view?usp=drive_link

4.เลขลงรับที่ 631/2566 ลงรับวันที่ 21 กรกฏาคม 2566 เวลา 12.00 น.

เรื่อง ขอแจ้งเลื่อนการจัดกิจกรรม วันสร้างสุข สร้างเสริมสุขภาวะสำหรับคนพิการจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 31 กรกฏาคม 2566 เวลา 08.00-16.00 น. ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1ErsuaIzhQNSW9X3tmLQt54DCxVD_lBV2/view?usp=drive_link

5.เลขลงรับที่ 632/2566 ลงรับวันที่ 21 กรกฏาคม 2566 เวลา 12.00 น.

เรื่อง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 2

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1_E2iEam2HNcrxB8GHhjscZsGbWk7fota/view?usp=drive_link

6.เลขลงรับที่ 633/2566 ลงรับวันที่ 21 กรกฏาคม 2566 เวลา 12.00 น.

เรื่อง ขอขอบพระคุณ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1YXAUBmFcHPX9XdL5l4HWwbdtrJBLCTut/view?usp=drive_link

วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2566

 1. เลขลงรับที่ 634/2566 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2566 เวลา 11.00 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 24 กรกฏาคม 2566 เวลา 15.00 น. ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1U6XdXncL9eC59J6ikDkD7WazdMat4PEz/view?usp=drive_link

2.เลขลงรับที่ 635/2566 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2566 เวลา 11.00 น.

เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลทุ่งดอกเทียน ทุ่งดอกเทียน 1 เดียวในดลก เทียนเรืองแสง

หน่วยงานต้นเรื่อง สวนสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 27 กรกฏาคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ สวนจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1_1_XjGAPq5UIFD-ItGuT9RtqEnbHA5OR/view?usp=drive_link

3.เลขลงรับที่ 636/2566 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2566 เวลา 11.00 น.

เรื่อง ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการศาสนิกสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานวัฒธรรมจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 3 กรกฏาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒธรรมจังหวัด

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1aNNdc8M3WoXagSr16yz1Rkcfp8tgWWRR/view?usp=drive_link

วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2566

วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566

 1. เลขลงรับที่ 637/2566 ลงรับวันที่ 24 กรกฏาคม 2566 เวลา 11.00 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดฝึกอบรมเตรียมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

หน่วยงานต้นเรื่อง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 25 กรกฏาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1luz7ltRZ6NYjAGaM0uUFXimyH_bnP4VY/view?usp=drive_link

2.เลขลงรับที่ 638/2566 ลงรับวันที่ 24 กรกฏาคม 2566 เวลา 11.00 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการอุทยานธรณีอุบลราชธานี (ผาชัน สามพันโบก) ครั้ง 2/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 25 กรกฏาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมมาศ ชั้น 1 สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1KgqjpDk4rJgPg4CNsW7-Z_1az267cEIX/view?usp=drive_link

3.เลขลงรับที่ 639/2566 ลงรับวันที่ 24 กรกฏาคม 2566 เวลา 11.00 น.

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการจัดเวทีประชาพิจารณ์แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2566-2570 (ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 31 กรกฏาคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมพระพิรุณ 1 สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1NkyMIYgrsomxZpflUNJb_wcB9LshG8_i/view?usp=drive_link

4.เลขลงรับที่ 640/2566 ลงรับวันที่ 24 กรกฏาคม 2566 เวลา 11.00 น.

เรื่อง การจัดทำแผนงานด้านความมั่นคงจังหวัดและการจัดทำพื้นที่เป้าหมายในการเสริมสร้างความมั่นคงเชิงพื้นที่ ภายใต้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566-2570)

หน่วยงานต้นเรื่อง ปกครองจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมเทวา ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1bysHfgf2IGoyhpD7JitVjrWxC9NCjmyp/view?usp=drive_link

5.เลขลงรับที่ 641/2566 ลงรับวันที่ 24 กรกฏาคม 2566 เวลา 11.00 น.

เรื่อง ขอเรียนเชิญให้เกียรติร่วมงานเทศน์ปฐมสมโพธิแบบโบราณ ตำบลชีทวน ประจำปีงบประมาณ 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง องค์การบริหารส่งนตำบลชีทวน

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 เวลา 17.00 น. ณ วัดทุ่งศรีวิไล วัดศรีนวลแสงสว่างอารมณ์ ตำบลชีทวน อ.เขืองใน จ.อุบลฯ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1FCJiOg6E6uno9JKa2r5g9zeP1vKYqv3q/view?usp=drive_link

6.เลขลงรับที่ 642/2566 ลงรับวันที่ 24 กรกฏาคม 2566 เวลา 11.00 น.

เรื่อง นำส่งรายงาน MSME Outlook ไตรมาสที่ 2 ปี 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1u6tiGxVV4BoTvGCZAxRUMmlv6SF7yKcz/view?usp=drive_li

วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566

 1. เลขลงรับที่ 643/2566 ลงรับวันที่ 25 กรกฏาคม 2566 เวลา 11.00 น.

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566 ครั้งที่ 4/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง ปกครองจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อดำเนินการ

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 26 กรกฏาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/10VIdQI88aQ9XYDSBE2lewUIZARUWLL4f/view?usp=drive_link

2.เลขลงรับที่ 644/2566 ลงรับวันที่ 25 กรกฏาคม 2566 เวลา 11.00 น.

เรื่อง เชิญประชุมกรรมการฝ่ายรับแขกต่างประเทศและแขกพิเศษ การจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจาณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 26 กรกฏาคม 2566 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1N1jKl79fqKk1LPB9dPOlnKNLUsXrKzk1/view?usp=drive_link

3.เลขลงรับที่ 645/2566 ลงรับวันที่ 25 กรกฏาคม 2566 เวลา 11.00 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองอุบลราชธานี และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง ปกครองจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

หมายเหตุ การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย/ผ้าพื้นเมือง/ชุดสุภาพ

การปฏิบัติ วันที่ 27 กรกฏาคม 2566 เวลา 07.00 น. ณ ศาลหลักเมืองอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1gUi-6O5655fzvMfOhFBTJ6KlhuK-EX8F/view?usp=drive_link

4.เลขลงรับที่ 646/2566 ลงรับวันที่ 25 กรกฏาคม 2566 เวลา 11.00 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2566 จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ การแต่งกาย : ชุดไทยอมรินทร์โทนสีเหลือง//ชุดสภาพโทนสีเหลือง

การปฏิบัติ วันที่ 28 กรกฏาคม 2566

เวลา 06.00 น. ณ หอประชุมโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล)

เวลา 07.30 น. ณ หอประชุมโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ)

เวลา 07.50 น. ณ หอประชุมโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล)

เวลา 17.30 น. ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดด้านหลัง (พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม)

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1EGBN900ICgirMAdDlDHcuEEy0s0DkT50/view?usp=drive_link

5.เลขลงรับที่ 647/2566 ลงรับวันที่ 25 กรกฏาคม 2566 เวลา 11.00 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 27 กรกฏาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1BO8swV4ilMeu7R8mLNbsyG9oYGRSy--B/view?usp=drive_link

6.เลขลงรับที่ 648/2566 ลงรับวันที่ 25 กรกฏาคม 2566 เวลา 11.00 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมวิ่ง อุบลราชธานี มินิมาราธอน โขง ชี มูล ภายใต้โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดด้านการท่องที่ยวและกีฬากลุ่มจังหวัดฯ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 30 กรกฏาคม 2566 เวลา 04.10 น. ณ บริเวณหน้าศาลหลักเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1n0o6rQqVBRTfz39Q6wmlcJxbPH6Vb3nX/view?usp=drive_link

7.เลขลงรับที่ 649/2566 ลงรับวันที่ 25 กรกฏาคม 2566 เวลา 11.00 น.

เรื่อง ขอเรียนเชิญให้เกียรติร่วมในพิธีเปิดงาน GHB Home Loan Fair @ อุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 10.45-11.50 น. ณ บริเวณลานหน้าซุปเปอร์มาเก็ตชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าสุนีย์ทาวเวอร์

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1dZ5XV0bWygVSBTqY5bFAIbQtk3yxWXXL/view?usp=drive_link

8.เลขลงรับที่ 650/2566 ลงรับวันที่ 25 กรกฏาคม 2566 เวลา 11.00 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 2/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง กลุ่มงานแผนงานและสารสนเทศ

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1lQvgmnn4zpF1Sq_nu1wBE7WddUAktxtN/view?usp=drive_link

9.เลขลงรับที่ 651/2566 ลงรับวันที่ 25 กรกฏาคม 2566 เวลา 11.00 น.

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบันทึกข้อมูลการพัฒนากำลังคนระดับจังหวัด (กพร.ปจ.) ของหน่วยงาน

หน่วยงานต้นเรื่อง กลุ่มงานแผนงานและสารสนเทศ

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1Re7qJYRjAan4sItFwr7nzlHycc75UGp1/view?usp=drive_link

10.เลขลงรับที่ 652/2566 ลงรับวันที่ 25 กรกฏาคม 2566 เวลา 11.00 น.

เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/11Aef8CSkf5ORtp7sStKGMv5BD5ThSmp4/view?usp=drive_link

11.เลขลงรับที่ 653/2566 ลงรับวันที่ 25 กรกฏาคม 2566 เวลา 11.00 น.

เรื่อง เชิญประชุมระดมความคิดเห็น เพื่อหาแนวทางการบูรณาการความร่วมมือในการสร้าง หุ้นส่วนทางสังคม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมทางสังคม จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง มูลนิธิประชาสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 31 กรกฏาคม 2566 เวลา 13.00 -16.30 น. ณ ห้องประชุมอิ่มบุญ 1 โรงแรมบ้านส่วนคุณตา กล์อฟแอนด์รีสอร์ท อ.วารินชำราบ จ.อุบลฯ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1q9IMmbBlNntgDxNXBPv9t11E6BX8MOgb/view?usp=drive_link

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566

วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566

 1. เลขลงรับที่ 654/2566 ลงรับวันที่ 28 กรกฏาคม 2566 เวลา 11.00 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง ปกครองจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

หมายเหตุ ผ้าไทย

การปฏิบัติ

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 เวลา 18.39 น. ณ ปะรำพิธี บริเวณหน้าลานขวัญเมือง

วันที่ 2 สิงหาคม 2566 เวลา 08.09 น. ณ ปะรำพิธี บริเวณหน้าลานขวัญเมือง

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1zpu-C-SQ_0MtsA2oFOepViTPzeZX9gjC/view?usp=drive_link

2.เลขลงรับที่ 655/2566 ลงรับวันที่ 28 กรกฏาคม 2566 เวลา 11.00 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมให้การต้อนรับแขกรับเชิญชาวต่างประเทศที่เดินทางมาร่วมพิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 1 สิงหาคม 2566 เวลา 18.30 น. ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1D2p2XUK5wLP4NDvckJQCOAGVx_2Ilqga/view?usp=drive_link

3.เลขลงรับที่ 656/2566 ลงรับวันที่ 28 กรกฏาคม 2566 เวลา 11.00 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาแนวทางการส่งเสริมการฝึกทักษะอาชีพและผู้ประกอบการ

หน่วยงานต้นเรื่อง มูลนิธิปัญญากัลป์

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศูนย์ฝึกแลอบรมเด็กและเยาวชนเขต 5 จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/19IplpGUu-3OorMjEv7PH7KBG8VBPDexL/view?usp=drive_link

4.เลขลงรับที่ 657/2566 ลงรับวันที่ 28 กรกฏาคม 2566 เวลา 11.00 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด (กรอ.กลุ่มจังหวัด)ครั้งที่ 5-2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1by1E61niO244KAKufj4_iBlTmASMq2yU/view?usp=drive_link

5.เลขลงรับที่ 658/2566 ลงรับวันที่ 28 กรกฏาคม 2566 เวลา 11.00 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมวิ่ง อุบลราชธานี มินิมาราธอน โขง ชี มูล

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 30 กรกฎาคม 2566 เวลา 03.30-07.00 น. ณ บริเวณหน้าศาลหลักเมืองอุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลฯ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1NINn8irUp1mq7xq9P4ZHgPKixwTKSUCy/view?usp=drive_link

6.เลขลงรับที่ 659/2566 ลงรับวันที่ 28 กรกฏาคม 2566 เวลา 11.00 น.

เรื่อง ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ และร่วมขับเคลื่อนโครงการเชิญ ชวน เชียร์ ลด ละ เลิกเหล้า และเข้าสู่ระบบบำบัดรักษา ประจำปี พ.ศ. 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อดำเนินการ

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/11F7xd__qxPa6J0MioJDpukaHFVtwe6Gt/view?usp=drive_link

7.เลขลงรับที่ 660/2566 ลงรับวันที่ 28 กรกฏาคม 2566 เวลา 11.00 น.

เรื่อง ขอเชิญคัดเลือกบุคคลของหอการค้าจังหวัดเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Happy Model เพื่อสร้างเส้นทางท่องเที่ยวแห่งความสุขระดับจังหวัด

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 2-4 ตุลาคม 2566 ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1MJOC1dW4xUNfei7CTg5OM1qTPXVQQQ7k/view?usp=drive_link

8.เลขลงรับที่ 670/2566 ลงรับวันที่ 28 กรกฏาคม 2566 เวลา 11.00 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงรับรอง นางหยาง หนิง รองกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานต้นเรื่อง -

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ การแต่งกาย: ชุดสุภาพ

การปฏิบัติ วันที่ 2 สิ่งหาคม 2566 เวลา 18.00 น. ณ โรงแรมทอแสง อุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1VXc1oiJgjuWVkVyrBfnsDcAVEywivOEP/view?usp=drive_link

วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2566

 1. เลขลงรับที่ 661/2566 ลงรับวันที่ 29 กรกฏาคม 2566 เวลา 11.00 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในการประกวดนางงามเทียนพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง -

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ การแต่งกาย: อนุรักษ์ชุดผ้าไทย-อีสาน

การปฏิบัติ วันที่ 31 กรกฏาคม 2566 เวลา 18.00 น. ณ ห้องทับทิมสยาม โรงแรมสุนีย์แกรนด์

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1VEe-uuEBvpQYIVJKxAjd4lqunousXUUH/view?usp=drive_link

วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2566

วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!