วาระงานหอการค้า ประจำเดือนกรกฎาคม 2566


2023-06-01 12:01

จำนวนครั้งที่อ่าน : 230

วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2566

วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2566

วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2566

เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมนันทวัลย์ ชั้น 2 โรงแรมเดอะรีเจ้นโฮเทล จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการสนทนากลุ่ม

หน่วยงานต้นเรื่อง สถาบันพระปกเกล้า

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 418/2566 ลงรับวันที่ 12 มิถุนายน 2566 เวลา 15.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1XTDRFEbUvoZD9MLEKdG4Ykb933MobzcM/view?usp=drive_link

วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2566

เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุม การพัฒนาข้อมูลสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่าย ในเขตสุขภาพที่ 10

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 469/2566 ลงรับวันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1EqraYl06C18MOrn7D64hRYDZgTdXiShv/view?usp=drive_link

เวลา 13.15 น. ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

เรื่อง ขอเชิญร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

หน่วยงานต้นเรื่อง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้นายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และ คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 445/2566 ลงรับวันที่ 19 มิถุนายน 2566 เวลา 16.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1jCEQokdGpNKeU9qBKfiSei9EDFqEwysc/view?usp=drive_link

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

หมายเหตุ สิ่งที่ส่งมาด้วย

https://shorturl.asia/oAvpR

มอบหมายให้นางนภานรี โตแสง รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 474/2566 ลงรับวันที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1YAWGBimRAms3feW6v-aC1_7GKwbmb8zK/view?usp=drive_link

วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2566

เวลา 08.30-12.00 น. ณ Application Zoom ที่ลิ้ง

https://us06web.zoom.us/j/81370932136?pwd=WDJIajUxeHdsNG1UVWY2QUZ3Z1FwQT09

Meeting ID : 813 7093 2136

Passcode : 679108

หรือลิงก์สั้น

https://shorturl.asia/mz7yq

เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะฯ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

หมายเหตุ สิ่งที่ส่งมาด้วย

https://drive.google.com/drive/folders/14j0hgUbYADBHUGANX89njpuGpBoX0Mcj?usp=sharing

มอบหมายให้นายอุฬาร ปัญจะเรือง รองประธานกรรมการหอกาค้าจังหวัดอุบลราชธานี.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 470/2566 ลงรับวันที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 11.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1nVy3R80JX3FwgafxltNv87U-Sbk5akCG/view?usp=drive_link

เปลี่ยนแปลงเวลาจัดกิจกรรม 09.00 น.

เวลา 09.30 น. ณ บริเวณตลาดมาระแม ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงาน ช้อปของเด่น กินของดี ที่มาระแม ครั้งที่ 16 และงาน อุตสาหกรรมแฟร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 5-6 กรกฏาคม 2566

มอบหมายให้ ลากิจกรรรม เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 479/2566 ลงรับวันที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 15.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1NcBKG11nLXPiDsNT8G8Z1MiGsSHVEOAU/view?usp=drive_link

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมหทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี (กรอ.จังหวัด) ครั้งที่5/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

มอบหมายให้นายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 431/2566 ลงรับวันที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น.

https://drive.google.com/file/d/11zB-9j_vCNFl5o3zRYCaGhU1htxZa0gt/view?usp=drive_link

เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมพระพิรุณ 1 สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานกำหนดชื่อที่เป็นอัตลักษณ์ทุเรียนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานเกษตรจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้นายกิตติพงษ์ เทียมสุวรรณ รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 482/2566 ลงรับวันที่ 1 กรกฏาคม 2566 เวลา 14.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1LEWobWsuDzFpcOqgcMBU_lF-jnomKTLb/view?usp=drive_link

วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566

เวลา 09.00 น. ณ กรุงเทพมหานคร

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตรผู้บริการระดับสูงหอการค้าจังหวัด ประจำปี 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 6-7 กรกฏาคม 2566

มอบหมายให้นายชลวิท อภิรัตน์มนตรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 434/2566 ลงรับวันที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1EsJ8uyg_qVJkduq-8aAzwNnDBEpbSx1D/view?usp=drive_link

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดอุบลราชธานี อาคาร 18 ชั้น 1 (ทิศเหนือหอประชุมไพรพะยอม) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุม

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์พัฒนาการเมืองฯ จ.อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้ ลาประชุม เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 477/2566 ลงรับวันที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1CU4-HjnM2EzEenEWOnLcVsU0OqIZe7z6/view?usp=drive_link

วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566

เวลา 10.30 น. ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง ปกครองอำเภอน้ำยืน

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้นายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 483/2566 ลงรับวันที่ 4 กรกฏาคม 2566 เวลา 09.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1Vh4_VTJ1XstrjHMMiwYkJrVLDx_KA_a_/view?usp=drive_link

เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญคระกรรมการฝ่ายเทียนอุบล ยลได้ตลอดเดือน

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้นางนภานรี โตแสง รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 485/2566 ลงรับวันที่ 4 กรกฏาคม 2566 เวลา 09.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1KobvYwuC-oO4ZzehPj931p_SIJeYzlCw/view?usp=drive_link

เวลา 17.00 น. ณ ลานกิจกรรมร้อยพันธ์ุบัว (บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลอุบลฯ)

เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีเปิดกิจกรรมแสดงร้านสตรีทฟู้ด (Street Food) กระทรวงแรงงาน พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานแรงงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ แจ้งจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯได้ที่ นายบวร ดรุณสนธยา แรงงานจังหวัดอุบลราชธานี

081-248066/0957843636

มอบหมายให้นางพองาม ปรีดาสันติ์ รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 489/2566 ลงรับวันที่ 5 กรกฏาคม 2566 เวลา 10.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1u7icLFhoOlYXJn3UOVOHCBm9cB0gcWM8/view?usp=drive_link

วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2566

วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2566

วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566

วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2566

เวลา 07.30 น. ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี (ด้านหลังศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี)

เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานปกครองจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้ลากิจกรรมเป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 497/2566 ลงรับวันที่ 8 กรกฏาคม 2566 เวลา 09.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1_Alq9GZZRTttLZX5OxlCs49-qM3gJ9dt/view?usp=drive_link

เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 3305 ชั้น 3 อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และผ่านระบบการประชุมทางไกล (Google Meet) ที่ลิ้งก์:

meet.google.com/kmc-mvvn-zkv

รหัสการประชุม: kmc-mvvn-zkv

เรื่อง ประชุมคณะกรรมการค้าชายแดนและค้าข้ามแดน ครั้งที่ 2/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ ตอบรับภายในวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566 และส่งกลับมายัง ฝ่ายการค้าชายแดนและการค้าข้ามแดน

ที่อีเมล์ [email protected]

มอบหมายให้นายชลวิท อภิรัตน์มนตรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 475/2566 ลงรับวันที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1myVStVSFTUzmlpRf52bPsFBTCymPe-NJ/view?usp=drive_link

เวลา 10.00 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น 4 ตึกสุนีย์ทาวเวอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมและแถลงข่าวการจัดงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 12 ปี 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้นายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 487/2566 ลงรับวันที่ 5 กรกฏาคม 2566 เวลา 10.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1_C5pbQfMGpDfeQcZEpAfPOKrO-85bL2f/view?usp=drive_link

วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566

เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 15 อาคาร 24 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยหรือที่

meet.google.com/jms-vkgh-esn

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการหอการค้าภูมิภาค หอการค้าไทย ครั้งที่ 4/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ

มอบหมายให้นายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 488/2566 ลงรับวันที่ 5 กรกฏาคม 2566 เวลา 10.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1RmzeTdDXrJjVA1qV4OX8cFkLeLIgrf_J/view?usp=drive_link

เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง ที่ทำการปกครองจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อดำเนินการ

มอบหมายให้ นางนภานรี โตแสง รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 497/2566 ลงรับวันที่ 8 กรกฏาคม 2566 เวลา 09.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1Z6YdHFRh_Z0qkL_6-F7F_VWaMvDKpaZd/view?usp=drive_link

เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

และผ่านระบบออนไลน์ TRUE VROOM ที่ลิ้ง

https://vroom.truevirtualworld.com/ubcc

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ

มอบหมายให้คณะกรรมการหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ --ไม่มี-- ลงรับวันที่ 7 กรกฏาคม 2566 เวลา 11.00 น.

วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2566

เวลา 08.45 น. ณ ห้องประชุมจังอุบลราชธานี ชั้น 2 (ด้านหลังศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี)

เรื่อง การตรวจประเมินการจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดอุบลราชธานี ระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบตัดสิน

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

หมายเหตุ ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 7 กรกฏาคม 2566

https://forms.gle/iHSuC2q6kT5Q8y7GA

มอบหมายให้นายสนั่น สุตัญตั้งใจ รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 495/2566 ลงรับวันที่ 7 กรกฏาคม 2566 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1_DO8Nhkhtd3JKvnwr_Spiwn7bqVtbDHR/view?usp=drive_link

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566

เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเดียรติฯ

เรื่อง ขอเชิญประชุม

หน่วยงานต้นเรื่อง กองทุนเครือข่ายแห่งบุญหม่อมเจียงคำนุสรณ์

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 492/2566 ลงรับวันที่ 5 กรกฏาคม 2566 เวลา 13.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1tdmDINAzbkEJLfSBqBQ5AlKinMWti1Xb/view?usp=drive_link

เวลา 10.00 น. ณ สวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง ต.ในเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญกิจกรรมเนื่องในวันมหามงคลแห่งการสถาปนาเมืองอุบลราชธานี ครบ 231 ปี 16 กรกกาคม 2566 231 ปี อุบลราชธานี ฮุ่งเฮือง เมืองธรรม

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 14-16 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ สวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง ต.ในเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้นายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 444/2566 ลงรับวันที่ 19 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1SWBKA_7MBLxzyRdfnwgE0kkmeJUyGm7r/view?usp=drive_link

เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดอุบลราชธานี อาคาร 18 ชั้น 1 (ทิศเหนือหอประชุมไพรพะยอม)

เรื่อง ขอเชิญบุคลากรในสังกัดประชุมเพื่อขอความคิดเห็น

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 506/2566 ลงรับวันที่ 13 กรกฏาคม 2566 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1p2aJW3NOqBtuEBjrVJ9DV_k_Q7GBKCwx/view?usp=drive_link

🕑 หมายเหตุเปลี่ยนแปลงสถานที่จากเดิมวัดสุปัฏนารามวรวิหาร เป็น วัดศรีอุบลรัตนาราม

เวลา 16.00 น. ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม อ.เมือง จ.อุบลฯ

เรื่อง เชิญเข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้นายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 484/2566 ลงรับวันที่ 4 กรกฏาคม 2566 เวลา 09.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1AqYOd4i1MLGMuMx_CW7huB_LRNqdqvzc/view?usp=drive_link

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์การจัดงานแถลงข่าวงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566

เลขลงรับที่ 508/2566 ลงรับวันที่ 13 กรกฏาคม 2566 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1gNz3ooP3pvGSLzQoTtlcip8eQpTHt_Nj/view?usp=drive_link

วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2566

เวลา 18.00 น. ณ สวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ

เรื่อง มอบหมายภารกิจในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันมหามงคลแห่งการสถาปนาเมืองอุบลราชธานีครบ 231 ปี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย หรือผ้าพื้นถิ่น ไม่จำกัดโทนสี

มอบหมายให้นายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 392/2566 ลงรับวันที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 11.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1Fev975cgUhhavZMmg6UFwLd4OZNPQ0Az/view?usp=drive_link

วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2566

เวลา 05.00 น. ณ สวนสาธารณะหนองเขื่อง อ.เขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรม วิ่ง อุบลราชธานี มินิรัน 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงาน กกท.จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 501/2566 ลงรับวันที่ 10 กรกฏาคม 2566 เวลา 14.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1YZs5jIOf0KziKYAQGk1oiszYvv16lLZs/view?usp=drive_link

เวลา 10.00 น. ณ สวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง การจัดกิจกรรมเนื่องในวันมหามงคลแห่งการสถาปนาเมืองอุบลราชธานี ครบ 231 ปี 16 กรกฎาคม 2566 231 ปี อุบลราชธานี ฮุ่งเฮือง เมืองธรรม

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ กิจกรรมวันที่ 12-16 กรกฎาคม 2566

มอบหมายให้นายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 410/2566 ลงรับวันที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 16.30 น.

https://drive.google.com/file/d/11HfTypy8jL0QqEeL6PT02x7Df-S7woEK/view?usp=drive_link

วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566

เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒฯจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง กิจกรรม โครงการ 9 แสนซีซี 90 ปีหอการค้าไทย ครั้งที่ 12

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานหอการค้า

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

หมายเหตุ -

มอบหมายให้นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานอาวุโส เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ --ไมมี-- ลงรับวันที่ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น.

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ โรงแรมบ้านสวนคุณตากอล์ฟ แอนด์ รีสิร์ท อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมทางวิชาการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG4 สู่การปฏิบติอย่างเป็นรูปธรรมในระดับพื้นที่

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ

https://me-qr.com/tPupVt51

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 494/2566 ลงรับวันที่ 6 กรกฏาคม 2566 เวลา 15.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1AAmnwCAKCBHVAQBIQJ2TZgH5E9GBp314/view?usp=drive_link

วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566

เวลา 08.30-16.30 น. ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยรถตู้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี (ทะเบียน นข 7231 อบ.)

เรื่อง เชิญตวรจประเมินโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

หมายเหตุ สิ่งที่ส่งมาด้วย (กำหนดการ)

การปฏิบัติ วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2566

มอบหมายให้นายบัณฑิต วิลามาศ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 496/2566 ลงรับวันที่ 7 กรกฏาคม 2566 เวลา 14.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1rOk3Nu5ac4NFZ5XUIAO8ESNgPjMxPV0_/view?usp=drive_link

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566

เวลา 08.00 น. ณ ศาลหลักเมือง เยือนชุมชน 9 วัด (ตามกำหนดการ)

เรื่อง ขอเชิญร่วมลงพื้นที่เยือนชุมชน ชมวิถีคนทำต้นเทียน

หน่วยงานต้นเรื่อง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้นางนภานรี โตแสง รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 509/2566 ลงรับวันที่ 14 กรกฏาคม 2566 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1uimXDaezV_VRlMZLVmT77706Y0p4rAEf/view?usp=drive_link

เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง เชิญประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้นางสาวจารุณี พิมพ์หล่อ รองประธานกรรมการหอการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 600/2566 ลงรับวันที่ 15 กรกฏาคม 2566 เวลา 12.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1ZvxzFTlwUdQ07FX9jwRj4ym_UVgRSmci/view?usp=drive_link

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1-2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ เตรียมสำเนาบัตรประชาชน และหน้าบัญชีธนาคาร

มอบหมายให้นางมลิวัลย์ ไชยสงคราม รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 610/2566 ลงรับวันที่ 17 กรกฏาคม 2566 เวลา 15.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1HkzaY0KAHyFJ7bgEuv2iDBgXmw9K1HI0/view?usp=drive_link

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.อุบลราชธานี) ครั้งที่ 4/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้นายชลวิท อภิรัตน์มนตรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 600/2566 ลงรับวันที่ 15 กรกฏาคม 2566 เวลา 12.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1P07jLeZ4XVDVEn2GCRc7naXxXCBxuF12/view?usp=drive_linkhttps://drive.google.com/file/d/1bx59aoZ3Ujb0bZiaPZnp9Vo8yimHqhf8/view?usp=drive_link

เวลา 14.15 น. ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

หน่วยงานต้นเรื่อง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 603/2566 ลงรับวันที่ 15 กรกฏาคม 2566 เวลา 12.00 น.

https://drive.google.com/file/d/19aTjipm71GmSCfw0iFjFRZIIpwD07TqZ/view?usp=drive_link

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566

เวลา 07.00-09.00 น. ณ สำนักงานทางหลวงที่ 9 ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง การประชุมสภากาแฟ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 5 ประจำเดือนกรฎาคม 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

หมายเหตุ ส่งแบบฟร์อมภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566

มอบหมายให้ นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 612/2566 ลงรับวันที่ 19 กรกฏาคม 2566 เวลา 10.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1UocLiizQg9M7eSxl0PLs60c9x8Vx86z5/view?usp=drive_link

เวลา 08.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะความรู้ทางการเงิน

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงาน อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้นางสาวเพชรชมภู สุทธิเดช รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 502/2566 ลงรับวันที่ 11 กรกฏาคม 2566 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1B5WazU2-rBotvJ3RwLcLV4ms-sGkB1j1/view?usp=drive_link

เวลา 08.00-12.00 น. ณ อุโบสถ และศาลาการเปรียญ วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว

เรื่อง เชิญร่วมงานวันบูรพาจารย์รำลึก

หน่วยงานต้นเรื่อง วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้นายฤทธิพันธ์ุ สัณฑมาศจิรวัส รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 616/2566 ลงรับวันที่ 19 กรกฏาคม 2566 เวลา 10.00 น.

https://drive.google.com/file/d/13yCoFYDmI7GRPpdtXvDNSv4KEDEUDvWU/view?usp=drive_link

เวลา 09.00 น. ณ บริเวณฝั่งทิศตะวันตกข้างอาคารโดมกีฬา สนามกีฬากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการคืนความสุขให้คนอุบล กำจัดขยะอันตรายชุมชนอย่างปลอดภัยจังหวัดอุบลฯ

หน่วยงานต้นเรื่อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้นายสนั่น สุตัญตั้งใจ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 500/2566 ลงรับวันที่ 10 กรกฏาคม 2566 เวลา 09.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1JDmSqZ29ss1NviXXH24WW16_WbSibj79/view?usp=drive_link

✔️เลื่อนเวลาประชุมเป็น เวลา 13.00 น.

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดอุบลราชธานี (ก.ช.ภ.จ.อบ.)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้ ลาประชุม เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 617/2566 ลงรับวันที่ 19 กรกฏาคม 2566 เวลา 10.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1rEaw81nj1-_u-WgH6S_D0-LjaYcljI5B/view?usp=drive_link

เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมพิทยาลงกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด (คทช.)จังหวัดอุบลราชธานีภายใต้คณะอนุกรรมการนโยบยที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ครั้งที่3-2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักสหกรณ์งานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 624/2566 ลงรับวันที่ 19 กรกฏาคม 2566 เวลา 14.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1l8t_YM1HGwPqgT6V7Foe4lKEDlzY2xm1/view?usp=drive_link

เวลา 16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เรื่อง เรียนเชิญร่วมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี สี่แสงเกมส์

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 623/2566 ลงรับวันที่ 19 กรกฏาคม 2566 เวลา 14.00 น.

https://drive.google.com/file/d/19PFILfrzbUWPHkteMDH7KLJrfidicPcv/view?usp=drive_link

วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2566

วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2566

วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566

เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องพญาไท 4 ชั้น 6 โรงแรมอีสสติน แกรนด์ พญาไท กรุงเทพมหานคร (ห้องหลัก)

Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/88562393651?pwd=b2ZHMElBQkJXTGh4UDJRckdOeXRuQT09

ID : 885 6239 3651

Passcode . 91UzYD

เรื่อง ขอเชิญร่วมการประชุมสรุป (ร่าง) แผนแม่บททางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

หน่วยงานต้นเรื่อง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

เอกสารประกอบ

https://drive.google.com/drive/folders/1czD7OYpV9fJpo1wlK0pgda3p3kFBTZA5?usp=sharing

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 503/2566 ลงรับวันที่ 11 กรกฏาคม 2566 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1mceisXznQpE_RbZATnSGm95odSvuyE36/view?usp=drive_link

เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สินค้าทุกเรียน จัหวัดอุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการขึ้นทะเบียน

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัดพาณิชย์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้นายชลวิท อภิรัตน์มนตรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางสาวพิพม์ชนก พิริยะกิจไพบูลย์ ประธานYEC /รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 613/2566 ลงรับวันที่ 19 กรกฏาคม 2566 เวลา 10.00 น.

https://drive.google.com/file/d/16hAGZtG83__U-bbQUgBHcd74Tjqj73dj/view?usp=drive_link

เวลา 15.00 น. ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้นางชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 634/2566 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2566 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1U6XdXncL9eC59J6ikDkD7WazdMat4PEz/view?usp=drive_link

เวลา 16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เรื่อง เรียนเชิญร่วมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี สี่แสงเกมส์

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 623/2566 ลงรับวันที่ 19 กรกฏาคม 2566 เวลา 14.00 น.

https://drive.google.com/file/d/19PFILfrzbUWPHkteMDH7KLJrfidicPcv/view?usp=drive_link

วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566

เวลา 08.30 น. ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตึกรัฐศาสตร์ (ตึกใหม่)

เรื่อง กิจกรรม โครงการ 9 แสนซีซี 90 ปีหอการค้าไทย ครั้งที่ 13

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานหอการค้า

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

หมายเหตุ -

มอบหมายให้นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานอาวุโส พร้อมคณะกรรการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ --ไมมี-- ลงรับวันที่ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น.

เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบขอนแก่น (TCDC ขอนแก่น)

เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมอบรมหลักสูตรบ่มเพาะนักพัฒนาย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายใต้ โครงการเครือข่ายย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ประเทศไทย (TCDN)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 25-27 กรกฏาคม 2566

มอบหมายให้นายศิวาวุฒิ ว่องไว รองประธานกรรมการYEC หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 486/2566 ลงรับวันที่ 4 กรกฏาคม 2566 เวลา 09.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1djuS7p3vIf6S6w1s-wUGgQl704YPpRIk/view?usp=drive_link

เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนร้าชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและนายอำเภอ ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

หมายเหตุ ส่งแบบฟร์อมภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566

มอบหมายให้นางสาวจารุณี พิมพ์หล่อ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีเป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 611/2566 ลงรับวันที่ 19 กรกฏาคม 2566 เวลา 10.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1x0yoZqRtF88QORZrvp2K4d7cUnse1Sdp/view?usp=drive_link

เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรเข้าสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลงานวิจัย

หน่วยงานต้นเรื่อง คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้.นายชลวิท อภิรัตน์มนตรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 620/2566 ลงรับวันที่ 19 กรกฏาคม 2566 เวลา 14.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1wBQMGoNnONhxC1xxpGIfb2mKb-o1Hocf/view?usp=drive_link

เวลา 13.30 น. ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดฝึกอบรมเตรียมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

หน่วยงานต้นเรื่อง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้นายประชา กิจตรงศิริ รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 637/2566 ลงรับวันที่ 24 กรกฏาคม 2566 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1luz7ltRZ6NYjAGaM0uUFXimyH_bnP4VY/view?usp=drive_link

เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมมาศ ชั้น 1 สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการอุทยานธรณีอุบลราชธานี (ผาชัน สามพันโบก) ครั้ง 2/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้นายประสงค์ จันจำปา รองประธานกรรมการอาวุโสฟหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 638/2566 ลงรับวันที่ 24 กรกฏาคม 2566 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1KgqjpDk4rJgPg4CNsW7-Z_1az267cEIX/view?usp=drive_link

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566

เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมบุษยรัตน์ ชั้น 2 อาคาร20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์บุคลากร และร่วมในโครงการ

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้นายประสงค์ จันจำปา รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอแุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 622/2566 ลงรับวันที่ 19 กรกฏาคม 2566 เวลา 14.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1UvYOYcPsTiqqeb2qihtGhRzboLX_5ZY4/view?usp=drive_link

เวลา 09.00 - 10.00 น. ณ ออนไลน์ผ่าน webex.com ที่

https://utcc.webex.com/meet/noppon_pat

เรื่อง ขออนุญาตนัดประชุมก่อนเริ่ม งานบาสเกตบอล 3X3 UTCC championship 2023

แข่งขัน วันที่ 29-30 ก.ค. 2566 สนามที่ 15 จ.อุบลราชธานี สนามที่ 16 จ.นครสวรรค์

มอบหมายให้เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุม

  1. ทีมหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี
  2. ทีมหอการค้าจังหวัดนครสวรรค์
  3. ผู้บริหาร UTCC ทั้ง 2 จังหวัด
  4. งานกีฬา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  5. ออแกไนซ์ Hero

เลขลงรับที่ ---ไม่มี--- ลงรับวันที่ 24 กรกฏาคม 2566 เวลา 15.00 น.

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566 ครั้งที่ 4/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง ปกครองจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อดำเนินการ

มอบหมายให้นางสาวจารุณี พิมพ์หล่อ รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 643/2566 ลงรับวันที่ 25 กรกฏาคม 2566 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/10VIdQI88aQ9XYDSBE2lewUIZARUWLL4f/view?usp=drive_link

เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางฯ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ 2

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

มอบหมายให้นายจักรพันธ์ กวีนัฎธยานนท์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 626/2566 ลงรับวันที่ 20 กรกฏาคม 2566 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1IJCfdw_FesBsQ9-fMQ1MO-DDdAZwo_gG/view?usp=drive_link

เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง เชิญประชุมกรรมการฝ่ายรับแขกต่างประเทศและแขกพิเศษ การจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจาณา

มอบหมายให้นายชลวิท อภิรัตน์มนตรี เลขาธิการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 644/2566 ลงรับวันที่ 25 กรกฏาคม 2566 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1N1jKl79fqKk1LPB9dPOlnKNLUsXrKzk1/view?usp=drive_link

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566

เวลา 07.00 น. ณ ศาลหลักเมืองอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองอุบลราชธานี และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง ปกครองจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

หมายเหตุ การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย/ผ้าพื้นเมือง/ชุดสุภาพ

มอบหมายให้นางนภานรี โตแสง รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 645/2566 ลงรับวันที่ 25 กรกฏาคม 2566 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1gUi-6O5655fzvMfOhFBTJ6KlhuK-EX8F/view?usp=drive_link

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมPOC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง เชิญประชุมคณะทำงานทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ 2566-2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานแรรงานจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 27 กรกฎาคม 2566

มอบหมายให้นายไพบูลย์ คำศรี รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอแุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 614/2566 ลงรับวันที่ 19 กรกฏาคม 2566 เวลา 10.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1bZcCO8X1K2-Csln5aDh_dkspmXnVFsfK/view?usp=drive_link

เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้นางกรุณา คณานิจกิจไพบูลย์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 647/2566 ลงรับวันที่ 25 กรกฏาคม 2566 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1BO8swV4ilMeu7R8mLNbsyG9oYGRSy--B/view?usp=drive_link

เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการบริหารงานติธรรมระดับจังหวัด

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้นางชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 602/2566 ลงรับวันที่ 15 กรกฏาคม 2566 เวลา 12.00 น.

https://drive.google.com/file/d/11DTU5VBD3CWEwpiLRtlKRJQ3m_dLwiNS/view?usp=drive_link

เวลา 10.00 น. ณ อ่างเก็บน้ำห้วยพลาญเสือตอนล่าง และอ่างเก็บน้ำห้วยพลาญเสือตอนบน ฐานปฏิบัติการอนุพงษ์ ร้อย ทพ.2308 (ช่องบก) หมู่ที่ 3 บ้านโนนสูง ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานประมงจังอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้นายภาคภูมิ นพศิริ ประธานคณะทำงานหอการค้าประจำอำเภอน้ำยืนอุบลราชธานี/กรรมการกลาง เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 620/2566 ลงรับวันที่ 19 กรกฏาคม 2566 เวลา 14.00 น.

https://drive.google.com/file/d/18XfwUpspLT-wqWLbt78XuUN9O6RuWLXn/view?usp=drive_link

เวลา 13.00 น. ณ สวนจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลทุ่งดอกเทียน ทุ่งดอกเทียน 1 เดียวในดลก เทียนเรืองแสง

หน่วยงานต้นเรื่อง สวนสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้นางสาวจารุณี พมพฺหล่อ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 635/2566 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2566 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1_1_XjGAPq5UIFD-ItGuT9RtqEnbHA5OR/view?usp=drive_link

วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566

เวลา 06.00 น. ณ หอประชุมโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล)

เวลา 07.30 น. ณ หอประชุมโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ)

เวลา 07.50 น. ณ หอประชุมโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล)

เวลา 17.30 น. ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดด้านหลัง (พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม)

เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2566 จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ การแต่งกาย : ชุดไทยอมรินทร์โทนสีเหลือง//ชุดสภาพโทนสีเหลือง

มอบหมายให้นายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 646/2566 ลงรับวันที่ 25 กรกฏาคม 2566 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1EGBN900ICgirMAdDlDHcuEEy0s0DkT50/view?usp=drive_link

วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2566

วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2566

เวลา 04.00 น. ณ บริเวณหน้าศาลหลักเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมวิ่ง อุบลราชธานี มินิมาราธอน โขง ชี มูล ภายใต้โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดด้านการท่องที่ยวและกีฬากลุ่มจังหวัดฯ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้นายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 648/2566 ลงรับวันที่ 25 กรกฏาคม 2566 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1n0o6rQqVBRTfz39Q6wmlcJxbPH6Vb3nX/view?usp=drive_link

วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566

เวลา 08.00-16.00 น. ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

เรื่อง ขอแจ้งเลื่อนการจัดกิจกรรม วันสร้างสุข สร้างเสริมสุขภาวะสำหรับคนพิการจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้นางกรุณา คณานิจกิจไพบูลย์ รองงประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 631/2566 ลงรับวันที่ 21 กรกฏาคม 2566 เวลา 12.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1ErsuaIzhQNSW9X3tmLQt54DCxVD_lBV2/view?usp=drive_link

เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมพระพิรุณ 1 สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการจัดเวทีประชาพิจารณ์แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2566-2570 (ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 639/2566 ลงรับวันที่ 24 กรกฏาคม 2566 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1NkyMIYgrsomxZpflUNJb_wcB9LshG8_i/view?usp=drive_link

เวลา 17.00 น. ณ วัดทุ่งศรีวิไล วัดศรีนวลแสงสว่างอารมณ์ ตำบลชีทวน อ.เขืองใน จ.อุบลฯ

เรื่อง ขอเรียนเชิญให้เกียรติร่วมงานเทศน์ปฐมสมโพธิแบบโบราณ ตำบลชีทวน ประจำปีงบประมาณ 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง องค์การบริหารส่งนตำบลชีทวน

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 641/2566 ลงรับวันที่ 24 กรกฏาคม 2566 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1FCJiOg6E6uno9JKa2r5g9zeP1vKYqv3q/view?usp=drive_link

เวลา 18.00 น. ณ ห้องทับทิมสยาม โรงแรมสุนีย์แกรนด์

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในการประกวดนางงามเทียนพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง -

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ การแต่งกาย: อนุรักษ์ชุดผ้าไทย-อีสาน

มอบหมายให้นายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 661/2566 ลงรับวันที่ 29 กรกฏาคม 2566 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1VEe-uuEBvpQYIVJKxAjd4lqunousXUUH/view?usp=drive_link

8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!