ประจำเดือน มิถุนายน 2566 สมุดลงรับ หนังสือเข้า และออก หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

**ลักษณะหนังสือที่ควรทราบ**หนังสือภายนอก/หนังสือภายใน/หนังสือประทับตรา/หนังสือสั่งการ (คำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ)/หนังสือประชาสัมพันธ์ (ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว)/หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็หลักฐานในราชการ (หนังสือรับรอง รายงานการประชุม บันทึก และหนังสืออื่นๆ)


2023-04-21 14:09

จำนวนครั้งที่อ่าน : 29

วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566

  1. เลขลงรับที่ 392/2566 ลงรับวันที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 11.30 น.

เรื่อง มอบหมายภารกิจในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันมหามงคลแห่งการสถาปนาเมืองอุบลราชธานีครบ 231 ปี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย หรือผ้าพื้นถิ่น ไม่จำกัดโทนสี

การปฏิบัติ วันที่ 15 กรกฎาคม 2566 เวลา 18.00 น. ณ สวนสาธารระทุ่งศรีเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1Fev975cgUhhavZMmg6UFwLd4OZNPQ0Az/view?usp=drive_link

2.เลขลงรับที่ 393/2566 ลงรับวันที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 11.30 น.

เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรพื้นฐาน (ภาค2) รุ่นที่ 4/66

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ กำหนดวันที่ 1-15 มิถุนายน 2566

การปฏิบัติ ส่งภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2566

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1ngCXVmdawYc1XKr3_RhUmOjSRCuPOgMU/view?usp=drive_link

3.เลขลงรับที่ 394/2566 ลงรับวันที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 11.30 น.

เรื่อง ประกาศหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยที่062/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1lCqazKLcq-Jsnk7LLCA0HnTxQR87IDM5/view?usp=drive_link

4.เลขลงรับที่ 395/2566 ลงรับวันที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 14.30 น.

เรื่อง การจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมราราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1QwIxz9FBaNtPKzzglcw9VSj11pdhzw8A/view?usp=drive_link

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566

  1. เลขลงรับที่ 396/2566 ลงรับวันที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00 น.

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อแนะนำโครงการวิจัย

หน่วยงานต้นเรื่อง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลฯ

มอบหมายให้นายสันติพงษ์ เจียวิทยานันท์ รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1Ya8HOMRMWqwXJVRx7AuNCgzPAGG0rxI6/view?usp=drive_link

2.เลขลงรับที่ 397/2566 ลงรับวันที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงาน ช้อปของเด่น กินของดี ที่มาระแม ครั้งที่ 15

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ การแต่งกายชุดผ้าไทย/ชุดสุภาพ

การปฏิบัติ วันที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ ตลาดมาระแม (ศาลาเรือนไทย) ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1a2_yQAxW3AmAQuCBT8X_2hFCdQx6U6rD/view?usp=drive_link

3.เลขลงรับที่ 398/2566 ลงรับวันที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00 น.

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ อุบลราชธานี ครั้งที่ 12

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ การแต่งกายชุดผ้าไทย/ชุดสุภาพ

การปฏิบัติ วันที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องทับทิมสยาม 4 ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อ.เมือง จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1nS7jWqn0eb-KO2D91NefDEd27oS71Nl-/view?usp=drive_link

4.เลขลงรับที่ 399/2566 ลงรับวันที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00 น.

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหารือมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมืองพิบูลมังสาหาร

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักสำรวจและออกแบบกรมทางหลวง

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ

แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม

https://docs.google.com/forms/d/1SGv2ufh5W45uRkCmTJpP5BxmyUBwGwwiTXMe56kgpBo/edit

เอกสารประกอบการประชุม

https://drive.google.com/drive/folders/1eVMNhKO1V8GVV_cUIpDzFwf01WKOeRCN?usp=share_link

ลิ้งประชุม ระบบ Zoom

https://zoom.us/j/97349966045?pwd=RTVXdlZrSDhqemd6VFdzWFVYMHVYQT09

ID : 973 4996 6045

PASSCODE : 622891

การปฏิบัติ วันที่ 7-8 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระครูปทุมเขตวิมล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1u1LOmHRI3YiiGT_-7kAXDBT96wvvHZFT/view?usp=drive_link

5.เลขลงรับที่ 400/2566 ลงรับวันที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00 น.

เรื่อง ขอเชิญชวนเข้าร่วมประกวดโครงการ TCC Business Spin Up 2023

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ สมัครเข้าร่วมการประกวด

https://forms.gle/yEbmScwveWTAeRHa6

การปฏิบัติ วันนี้-31 กรกฎาคม 2566

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1b6g3LnsNAb3K4eIJ2bDqFnicmMhCKB0z/view?usp=drive_link

6.เลขลงรับที่ 401/2566 ลงรับวันที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00 น.

เรื่อง รายงานการติดตามประเมินผลโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ (ฉบับสมบูรณ์)

หน่วยงานต้นเรื่อง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

หมายเหตุ เอกสารประกอบ

https://webapp.ombudsman.go.th/qcg/Account/Download.aspx?Code=689645a3c8365911dc6bc8400781f5e8

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1sxxQ8VJY0vMzKdoLltruExSqWcopb9g7/view?usp=drive_link

7.เลขลงรับที่ 402/2566 ลงรับวันที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00 น.

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน 1 ปีการศึกษา รุ่น 30-38 ปี2024-2025

หน่วยงานต้นเรื่อง YES Thailand

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ ประชาสัมพันธ์

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1XKjKv5Vp9mVeld24xg0JY8gPZD_Pw3zA/view?usp=drive_link

วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566

วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2566

วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2566

วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566

  1. เลขลงรับที่ 403/2566 ลงรับวันที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น.

เรื่อง เชิญร่วมประชุมคณะกรรมดำเนินการ โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาตครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1uvn5WqyTH8gd9COQb-1XUZzEgAWCv1HK/view?usp=drive_link

2.เลขลงรับที่ 404/2566 ลงรับวันที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น.

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์ งานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2-2566

หน่วยงานต้นเรื่อง ปกครองจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักวัฒนธรรมงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/13jk9jTXjNgp0jDJgemri4Vl1eWECo0k4/view?usp=drive_link

3.เลขลงรับที่ 405/2566 ลงรับวันที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมปรึกษาหารือเส้นทางวิ่งภายใต้กิจกรรมวิ่งชมเมืองสัมผัสวีถีชุมชน วีถีโขง ชี มูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/18N1lK9ZPFM8r_wHgPxXeUNX_F1KBE8qO/view?usp=drive_link

วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566

  1. เลขลงรับที่ 406/2566 ลงรับวันที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น.

เรื่อง ขอขอบคุณ

หน่วยงานต้นเรื่อง กองบัญชาการกองกำลังสุรนารี

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1EA1YWRsJlaNjxI8aCHIe1ScXk8Htb9iU/view?usp=drive_link

2.เลขลงรับที่ 407/2566 ลงรับวันที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น.

เรื่อง แขวงจำปาสักไม่อนุญาตให้ปลูกพืช 3 ประเภท เพื่อธุรกิจที่เมืองปากซอง

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1A9kUowCWl0_LVMjNQTzjYrjn7SLhdafg/view?usp=drive_link

3.เลขลงรับที่ 408/2566 ลงรับวันที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 16.30 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขงครั้งที่ 2/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานการท่องเทียวและกีฬาจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 12 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

Meeing ID : 6642420323

Passcode : 654321

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1LmQnbR2OPR7KuLQ14PVRD03-CgKYZVMW/view?usp=drive_link

4.เลขลงรับที่ 409/2566 ลงรับวันที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 16.30 น.

เรื่อง ขอเข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ สถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำจังหวัดขอนแก่น ราชอาณาจักรไทย นายจู ดึ๊ก หยุง กงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำจังหวัดขอนแก่น เข้าเยี่ยมคารวะ

การแต่งกาย ชุดผ้าไทย

การปฏิบัติ วันที่ 12 มิถุนายน 2566 เวลา 11.00 น. ณ ห้องเจ้าคำผง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1GazD4CLhMw4d5pZVeZDASBt_CmhqX0nE/view?usp=drive_link

5.เลขลงรับที่ 410/2566 ลงรับวันที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 16.30 น.

เรื่อง การจัดกิจกรรมเนื่องในวันมหามงคลแห่งการสถาปนาเมืองอุบลราชธานี ครบ 231 ปี 16 กรกฎาคม 2566 231 ปี อุบลราชธานี ฮุ่งเฮือง เมืองธรรม

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ กิจกรรมวันที่ 12-16 กรกฎาคม 2566

การแต่งกาย -

การปฏิบัติ วันที่ 16 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ สวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/11HfTypy8jL0QqEeL6PT02x7Df-S7woEK/view?usp=drive_link

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566

วันศุกรที่ 9 มิถุนายน 2566

วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2566

วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2566

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2566

วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566

วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566

วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566

วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2566

วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2566

วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2566

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566

วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566

วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566

วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566

วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566

วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2566

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566

วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2566

วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566

วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566

วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!