ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 สมุดลงรับ หนังสือเข้า และออก หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี


2023-03-22 15:36

จำนวนครั้งที่อ่าน : 104

ลักษณะหนังสือที่ควรทราบ

 1. หนังสือภายนอก 2. หนังสือภายใน
 2. หนังสือประทับตรา 4. หนังสือสั่งการ (คำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ)
 3. หนังสือประชาสัมพันธ์ (ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว)
 4. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็หลักฐานในราชการ (หนังสือรับรอง รายงานการประชุม บันทึก และหนังสืออื่นๆ)

วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566

วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2566

 1. เลขลงรับที่ 305/2566 ลงรับวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น.

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดอุบลราชธานี (ก.ช.ภ.จ.อบ.)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัยจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัยจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1uhDYEWcKMf2KBLfVhRSNTKl-cAmV_R-j/view?usp=share_link

2.เลขลงรับที่ 306/2566 ลงรับวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีเปิดอบรมโครงการเพื่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ การแต่งกายชุดสูทหรือชุดสุภาพ

การปฏิบัติ วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30-10.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1c0J_nunJ6ULLT5W8cu4g4l6FbIqaZJL3/view?usp=share_link

3.เลขลงรับที่ 307/2566 ลงรับวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีเฉลิมฉลองวาระครบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ การแต่งกายชุดผ้าไทย โทนสีฟ้า / พานพุ่มดอกไม้สด หรือดอกไม้ประดิษฐ์ โทนสีฟ้า

การปฏิบัติ วันที่ 6 พฤษภาคม 2566 เวลา 07.30 น. พิธีทำบุญตักบาตร ณ ด้านหน้าศาลากลางจังหวัด ศาลาเรือนไทย /พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ณ หอประชุมด้านหลังศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/15LXS5yqYRqMUUmZHbXj3y0ks2BWgTdjx/view?usp=share_link

4.เลขลงรับที่ 308/2566 ลงรับวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น.

เรื่อง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ ดังรายละเอียด สิ่งที่ส่งมาด้วย

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1fsF5mnDn3gPJSU5tnVkYH12EzLTPYfDi/view?usp=share_link

5.เลขลงรับที่ 309/2566 ลงรับวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมเพื่อหารือการดำเนินงานในการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับคนพิการ

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/13yb-mB6n7cBRmIOMHo1IvgVwefxBjjAo/view?usp=share_link

6.เลขลงรับที่ 310/2566 ลงรับวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ (ประธาน YEC)

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 5

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรมแรมเซ็นทาราอุบลราชธานี

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1LnroAiyBQKpw2vaZH5yFAsnm43IB2K--/view?usp=share_link

7.เลขลงรับที่ 311/2566 ลงรับวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ (ประธานหอการค้าฯ)

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 5

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรมแรมเซ็นทาราอุบลราชธานี

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1RvS47YSVjbuVwkTFyXT5uGlA9Stwijax/view?usp=share_link

วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566

 1. เลขลงรับที่ 312/2566 ลงรับวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดอุบลราชธานี (คบจ.) ครั้งที่ 5/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1caXSpzRvDWLHtf1RnWV4G_sD0z_yATnA/view?usp=share_link

2.เลขลงรับที่ 313/2566 ลงรับวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางฯ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ 2

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ 2

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/19HjUDb9BRkvMqXqWjM8dEkjIqcLpYAWJ/view?usp=share_link

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2566

วันหยุด

วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2566

 1. เลขลงรับที่ 314/2566 ลงรับวันที่ 5 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.30 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลและอนุญาตใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ข้าวหอมมะลิอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566

การปฏิบัติ วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระพิรุณ 1 สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1KbWJpMVmZ8gGhjfgMQoNAVtyx3Mtbl8a/view?usp=share_link

วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2566

วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566

วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566

 1. เลขลงรับที่ 315/2566 ลงรับวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์และเชิญชวนไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร Big Day จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 08 พฤษภาคม 2566

การปฏิบัติ วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 น. ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1HFx02nKCpp5RbzVVklROG0UZTJSgcvTg/view?usp=share_link

2.เลขลงรับที่ 316/2566 ลงรับวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น.

เรื่อง โครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 08 พฤษภาคม 2566

การปฏิบัติ วันที่ 27 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.00 น. ณ จุดปล่อยตัวบริเวณลานขวัญเมือง (ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีหลังเก่า ไปถนนเลียบริมแม่น้ำมูล กลับตัวเข้าจุด Finish ณ จุดปล่อยตัวในระยะทาง 5กิโลเมตร

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1ueMcq81_diyz4w2ONET5M0bCSl-5Lcie/view?usp=share_link

3.เลขลงรับที่ 317/2566 ลงรับวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคาร 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1KfJx56MlhHybG7IAhA1gcavgNCn1deod/view?usp=share_link

4.เลขลงรับที่ 318/2566 ลงรับวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น.

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น

หน่วยงานต้นเรื่อง TDRI

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ ลงทะเบียนออนไลน์ภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566

การปฏิบัติ วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมโคราชบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเซ็นทารา โคราช จ.นครราชสีมา

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1DHGwHOYWxIRxGA4pus1h79wE4Mt1TOWZ/view?usp=share_link

5.เลขลงรับที่ 319/2566 ลงรับวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น.

เรื่อง บันทึกการประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย-ลาว ระหว่างจังหวัดอุบลราชธานี กับ แขวงสาละวัน ครั้งที่ 13

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

หมายเหตุ https://drive.google.com/file/d/1KdmBiGH9rN1JcJiRn7bWyFl7o5LO0znp/view

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1MNcbsiYMHooE081qdfMdyGn3_7kCLHqk/view?usp=share_link

วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566

 1. เลขลงรับที่ 320/2566 ลงรับวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น.

เรื่อง การสำรวจความคิดเห็นต่อการจัดทำป้ายหมายการพัฒนาจังหวัดยี่สิบปี พ.ศ. 2566-2585

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

หมายเหตุ ส่งให้จังหวัดภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2566

เอกสารประกอบ

https://drive.google.com/drive/folders/1_I4Jwtl4VEQlSTlLlGbMQpDPWLhg2X6B?usp=share_link

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1GKSd4oEupuoZDda2wtxrjDostE9GLrwM/view?usp=share_link

2.เลขลงรับที่ 321/2566 ลงรับวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น.

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการเชิญประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมการพัมนา MSME ให้มีความพร้อมในการเข้าสูระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับส่วนแบ่งทางการตลาด กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ

หน่วยงานต้นเรื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

หมายเหตุ ส่งให้จังหวัดภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2566

การปฏิบัติ วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/11yDKo81xFSxckkDGR5W1g_88ai1DFOcO/view?usp=share_link

วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566

 1. เลขลงรับที่ 323/2566 ลงรับวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น.

เรื่อง ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการธุรกิจปศุสัตว์และแปรรูป

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ ส่งให้จังหวัดภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/12S5QpbQ304hx-2zbvn3uhcw-wyaRBYH8/view?usp=share_link

2.เลขลงรับที่ 324/2566 ลงรับวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น.

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมเสวนาเพื่อรับฟังความต้องการรับริการวิชาการจากคณะบริหารศาสตร์

หน่วยงานต้นเรื่อง ม.อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ ส่งให้จังหวัดภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566

การปฏิบัติ วันที่ 18 พฤษภาคม 2566ื เวลา 09.00-12.00 น. ณ สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว (U-Place)

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1nPCoLl7b94eVV27jHSoeT3Kee--sLFl-/view?usp=share_link

3.เลขลงรับที่ 325/2566 ลงรับวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น.

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น

หน่วยงานต้นเรื่อง ม.อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ ส่งให้จังหวัดภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566

การปฏิบัติ-

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1Vdgk-0T46dPtodeqSp-b4JcfJkfRroMM/view?usp=share_link

4.เลขลงรับที่ 326/2566 ลงรับวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น.

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณการออกมาตรการ ช่วยเหลือ เยียวยา บรรเทาความเดือดร้อน สมาชิกสมาคมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดไทย

หน่วยงานต้นเรื่อง สมาคมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดไทย

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ-

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1ldWiJjvhv7XTszCy2js4mDmqN8GeXqhf/view?usp=share_link

5.เลขลงรับที่ 327/2566 ลงรับวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น.

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าว สำนักข่าวิวจัยแห่งชาติ (วช.)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักข่าวิวจัยแห่งชาติ (วช.)

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติประชาสัมพันธ์

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1Dy7Dc3WHxaVAojynAQUSK-x5UTWrGMRE/view?usp=share_link

6.เลขลงรับที่ 328/2566 ลงรับวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.30 น.

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดกิจกรรม โครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1JJNkRpFRPFQHGje0PqrTxN539KJ2-D_K/view?usp=share_link

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566

 1. เลขลงรับที่ 329/2566 ลงรับวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.30 น.

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานจัดกิจกรรมเนื่องในวโรกาสวันมหามงคลแห่งการสถาปนาเมืองอุบลราชธานี ครบ 231 ปี 16 กรกฎาคม 2566 231 ปี อุบลราชธานี ฮุงเฮือง เมืองธรรม

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1FOhfkWhm0ufmpOf6rYd7dnO6BJkBSHHL/view?usp=share_link

2.เลขลงรับที่ 330/2566 ลงรับวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.30 น.

เรื่องขอเชิญร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีบวงสวรงศาลหลักเมืองอุบลราชธานี ประจำปี 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง เทศบาลนครอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 เวลา 06.30 น. ณ ศาลหลักเมืองอุบลราชธานี

==มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม=

https://drive.google.com/file/d/1ry5_l4u843UlNywEhOqOMKQoUHNCOI60/view?usp=share_link

3.เลขลงรับที่ 331/2566 ลงรับวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.00 น.

เรื่อง ขอใช้ห้องประชุมสำนักงาน

หน่วยงานต้นเรื่อง มูลนิธิสื่อสร้างสุข

ประเภทหนังสือ เพื่อขอความอนุเคราะห์

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

==มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม=

https://drive.google.com/file/d/1bHFYwOuYCxRPMNGZ2ieinsHSxWnBxpe8/view?usp=share_link

4.เลขลงรับที่ 332/2566 ลงรับวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.30 น.

เรื่อง การจัดทำวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1-SOo0Z8jFeH5HkzVn3pVQ3Re8A4Qyqwp/view?usp=share_link

5.เลขลงรับที่ 333/2566 ลงรับวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.30 น.

เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนายจ้างและลูกจ้างตอบแบบสอบถามออนไลน์

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1t3d96cNQ-kc70Pt3LSW8u3pKbaVSZf23/view?usp=share_link

วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566

 1. เลขลงรับที่ 334/2566 ลงรับวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.30 น.

เรื่อง เชิญประชุมเตรียมความพร้อม โครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 จังหวัดอุบราชธานี ครั้งที่ 2/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1bNEwrmX7j859PZvpbgiZZfH7h6HIktX7/view?usp=share_link

วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2566

วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566

วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566

 1. เลขลงรับที่ 320/2566 ลงรับวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.30 น.

เรื่อง ขออนุมัติจัดประชุม คพข.เขต 5 ครั้งที่2-2566 (ครั้งที่2)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงาน กกพ. ประจำเขต 5 (อุบลราชธานี)

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30-14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมกำกับกิจการพลังงาน ประจำเขต (อุบลราชธานี) อ.เมือง จ.อุบลฯ

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1KTi5EC8QVn056AksobvVlf6-Lfm76Nm5/view?usp=share_link

2.เลขลงรับที่ 335/2566 ลงรับวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.30 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการหอการค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หอการค้าไทย ครั้ง1/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 3-4 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ โรงแรมอัศวรรณ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1CFQwAb0R1BaWZAdquQd-2XZ76hxUxbjI/view?usp=share_link

3.เลขลงรับที่ 336/2566 ลงรับวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 17.30 น.

เรื่อง เรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง 3 ประเทศ

หน่วยงานต้นเรื่อง กองกำลังสุรนารี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566

การปฏิบัติ วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1q_0mUR65CgxoNiOp-wQ-9fWqMNkBAwNZ/view?usp=share_link

4.เลขลงรับที่ 337/2566 ลงรับวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 17.30 น.

เรื่อง ประชาสัมพันธ์สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ

การปฏิบัติ

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1CZiHUB32X-isrpDUaHIzaS2RudREyEXs/view?usp=share_link

5.เลขลงรับที่ 338/2566 ลงรับวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 17.30 น.

เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1Yl6AzZ3L495I41NCe0F0rzreulhKld1Z/view?usp=share_link

6.เลขลงรับที่ 339/2566 ลงรับวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 17.30 น.

เรื่อง การสรรหาผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน ในการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันกับบุคคล เกีวยวกับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยี่สิบปีฯ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1pdXG01YQ7KpGAzNxWC6TyuJHUaGBDOHf/view?usp=share_link

7.เลขลงรับที่ 340/2566 ลงรับวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 17.30 น.

เรื่อง ขอความร่วมมือคัดเลือกแม่ดีเด่นระดับจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1pvL6bCCFzLN8ZC-_zbWo-hCjABPkB9tE/view?usp=share_link

วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566

 1. เลขลงรับที่ 341/2566 ลงรับวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น.

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พื้นที่ ต.ทุ่งเทิง และ ต.นากระแซง อ.เดชอุดม จ.อุบลฯครั้งที่ 1/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1DJSplYyhvJo8wyZlP0PfHI6PzVFDJIpd/view?usp=share_link

2.เลขลงรับที่ 342/2566 ลงรับวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 17.00 น.

เรื่อง การจัดทำวัตถุประสงค์และทิศทางการพัมนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ระยะเวลา 5 ปี(พศ.ศ2566-2570)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวบลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมจิตตสปา 1 โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟแอนด์รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1-as4vISFotgsgMecD3hceyszf2H7peJ2/view?usp=share_link

3.เลขลงรับที่ 343/2566 ลงรับวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 17.00 น.

เรื่อง เรียนเชิญเป็นเกียรติร่วมในพิธีเปิดงาน Chilling Festival เดิน ชิล ช็อป ม่วงสามสิบ @ อุบลราชธานี (ประธานหอการค้าจ.อุบลราชธานี)

หน่วยงานต้นเรื่อง บ. จัดสนุก คอนซัลแตนท์ จำกัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวบลา 19.00-20.00 น. ณ Walking Street เทศบาลม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/18955IWCPkOYzOhYgirWhZmy28rElJIbS/view?usp=share_link

4.เลขลงรับที่ 344/2566 ลงรับวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 17.00 น.

เรื่อง เรียนเชิญเป็นเกียรติร่วมในพิธีเปิดงาน Chilling Festival เดิน ชิล ช็อป ม่วงสามสิบ @ อุบลราชธานี (ประธาน YEC จ.อุบลราชธานี)

หน่วยงานต้นเรื่อง บ. จัดสนุก คอนซัลแตนท์ จำกัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวบลา 19.00-20.00 น. ณ Walking Street เทศบาลม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1BwXidbedB6ZFgaW4tGXyKWG7hTp4Cwm0/view?usp=share_link

5.เลขลงรับที่ 345/2566 ลงรับวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 17.00 น.

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ 2

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ-

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/19Hk2box_EfJDUNazjVPQ5t5gO8iakwe_/view?usp=share_link

วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2566

 1. เลขลงรับที่ 346/2566 ลงรับวันที่ 17 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.40 น.

เรื่อง ขอเรียนเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตและประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

หน่วยงานต้นเรื่อง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2566 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมทอแสงเฮอรอเทจโขงเจียม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

มอบหมายให้นางนภานรี โตแสง รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1QmeXa-2caPr3sdr9PUfMBoDMrnCGDNig/view?usp=share_link

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566

 1. เลขลงรับที่ 347/2566 ลงรับวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.00 น.

เรื่อง การประชุมปรึกษหารือร่วมกันกับบุุคคล เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยี่สิบปี ตามาตรา 24 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

หมายเหตุ -

การปฏิบัติวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท อ.เมือง จ.อุบลฯ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1KZhhc_BcpBOn43FAhdlNR3nbA_I_mnZ0/view?usp=share_link

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566

 1. เลขลงรับที่ 348/2566 ลงรับวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.00 น.

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมถอดบทเรียนและให้ความเห็นต่อการพัมนาเศรษฐกิจฐานราก กรณี วิสาหกิจชุมชนตลาดน้ำริมโขงเขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง ม.เชียงใหม่

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

หมายเหตุ -

การปฏิบัติวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30-14.30 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ในการทำผ้ามัดหมี่ย้อมคราม อ.เขมราฐ จ.อุบล

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1oxKUD2yqejOOIykKLecWkJ79f_ACFtAp/view?usp=share_link

2.เลขลงรับที่ 349/2566 ลงรับวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.00 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดกิจกรรม โครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานปกครองท้องถิ่นจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

หมายเหตุ -

การปฏิบัติวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประทุมมาศ ชั้น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1hjg81iAYlUAvIKCnexOKu5j71X_QtNFj/view?usp=share_link

วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2566

 1. เลขลงรับที่ 350/2566 ลงรับวันที่ 20 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.00 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 5/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

หมายเหตุ -

การปฏิบัติวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1mr3WUOYem8FhlFaWU-KhrKo-R_Sc8I0x/view?usp=share_link

2.เลขลงรับที่ 351/2566 ลงรับวันที่ 20 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.00 น.

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์วิทยากร

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1_1Bxu1z2U9qLwFMgxv-BoXxV4oBDYY7u/view?usp=share_link

3.เลขลงรับที่ 352/2566 ลงรับวันที่ 20 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.00 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมกรมการจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1ltypj-mYIbnp4Y9NK6ujCUl7H4tUEb7a/view?usp=share_link

3.เลขลงรับที่ 353/2566 ลงรับวันที่ 20 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.00 น.

เรื่อง ขออนุญาตเข้ารับฟังความคิดเห็นแลเะข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการของบริษัทไปรษณีไทย

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานไปรษณีย์เขต 10 ต. ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบล

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติตามวัน เวลา ที่ท่านสะดวก ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1wR8Oaxad8oAVQFc8Mi3VRzixZlwxHVC8/view?usp=share_link

4.เลขลงรับที่ 354/2566 ลงรับวันที่ 20 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.00 น.

เรื่อง โครงการส่งเสริมพื้นที่ปลอดการบังคับคดี (Execution-free area Project) ภายใต้ปฏิบัติการขับเคลื่อนผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัลฯ UNPSA

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

สิ่งที่ส่งมาด้วย

 1. https://me-qr.com/pxDCLfGs
 2. https://me-qr.com/7ffeTZL9
 3. https://me-qr.com/uYoGbUXX

การปฏิบัติตามวัน เวลา ที่ท่านสะดวก ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1kqxRoahA4_ix7ktZyJ0YXZDY5elRz7Th/view?usp=share_link

5.เลขลงรับที่ 355/2566 ลงรับวันที่ 20 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.00 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลัษณ พระบรมราชชินี

หน่วยงานต้นเรื่อง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

หมายเหตุ ไม่เกิน 11 คน (รวมคนกล่าวถวายพระพร)

การปฏิบัติวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.45 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/18CSKN1FB5_hIHnVfsf5rtx76C457TY4G/view?usp=share_link

วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2566

วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566

 1. เลขลงรับที่ 356/2566 ลงรับวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดทำป้ายหมายการพัฒนาจังหวัด ระยะ 20 ปี พ.ศ.2566-2585 จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 4

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1leRRUm_kCr03xf9t_UQLpPGMYV-e8eaV/view?usp=share_link

2.เลขลงรับที่ 357/2566 ลงรับวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น.

เรื่อง ค่าส่วนแบ่งจากยอดการใช้จ่ายผ่าน โครงการบัตรสมาชิกเครดิต เดบิต ร่วมหอการค้าไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย-กสิกรไทย

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ-

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1jXXEPs1W18QmTKemR4y1Q0DF4c7J49h1/view?usp=share_link

3.เลขลงรับที่ 358/2566 ลงรับวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น.

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ โรงแรมเซนทารา อุบลราชธานี และลงพื้นที่เยี่ยมชม บริษัท อุบลไบโอ เอทานอล จำจัด (มหาชน)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพันโบก ชั้น G โรงแรมเซ้นทารา อุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1vFBx4VFilqfbc9DxobBkVQ3yjrAADHzS/view?usp=share_link

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566

 1. เลขลงรับที่ 359/2566 ลงรับวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงามมหกรรมไกล่เกลี่ยแก้หนี้หลังศาลพิพากษา

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องทับทิมสยาม 4-5 ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์คอนเวนชั่น เซนเตอร์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1LsABkAs5PylhjjJYqY_VTMfYCViLEl53/view?usp=share_link

2.เลขลงรับที่ 360/2566 ลงรับวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกีรยติในพิธีเปิด-ปิด และร่วมงานเลี้ยงต้อนรับ การแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 (The Happiness Games)

หน่วยงานต้นเรื่อง ม.ราชภัฏอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2566

การปฏิบัติ

พิธีเปิด

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.30 น. ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ศูนย์การเรียนรู้บ้านยางน้อย อ.เขืองใน จ.อุบลราชธานี

งานเลี้ยงรับรอง

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 18.00 น. ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ศูนย์การเรียนรู้บ้านยางน้อย อ.เขืองใน จ.อุบลราชธานี

พิธีปิด

วันที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (UBU Happiness Stadium) อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1slxkxbR_am2RYP-oRMXetgu7beQxH6T4/view?usp=share_link

3.เลขลงรับที่ 361/2566 ลงรับวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกองทุนเครือข่ายแห่งบุญหม่อมเจียงคำอนุสรณ์

หน่วยงานต้นเรื่อง กองทุนเครือข่ายแห่งบุญหม่อมเจียงคำอนุสรณ์

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ อุบลราชธานี หมู่ที่ 10 ถ.เลี่ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลฯ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/11J8xMa-J0gcQ3LTHCsXLjrT4IHToUfxl/view?usp=share_link

4.เลขลงรับที่ 362/2566 ลงรับวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 3/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 โรงแรมเซ็นทราราจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1AVSFeT3zKbcb8oojFehW46z0Wy-UpHuD/view?usp=share_link

5.เลขลงรับที่ 363/2566 ลงรับวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น.

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย จากล้านนาสู่ล้านช้าง

หน่วยงานต้นเรื่อง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ ตอบรับภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2566

การปฏิบัติ วันที่ 19 มิถุนายน 2566 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/11CHGKFsITf92H3d7_6zEfHRcEZPzdMGr/view?usp=share_link

6.เลขลงรับที่ 364/2566 ลงรับวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น.

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์บันทึกระบบฐานข้อมูลการพัฒนากำลังคนระกับจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ ลงระบบภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2566

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1o0lJ-OAdiJh3FYWq5K6LZi5TJkgu4-oG/view?usp=share_link

7.เลขลงรับที่ 365/2566 ลงรับวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น.

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อย (Focus Group) กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร และกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป

หน่วยงานต้นเรื่อง ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00-13.00 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ 3 ชั้น 1 โรงแรม อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.ขอนก่อน

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1kMEDEHAOto_R6ZQUdbMMwu2047v5MAQv/view?usp=share_link

8.เลขลงรับที่ 366/2566 ลงรับวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น.

เรื่อง การจัดทำวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1PYV0mypM8zkKZ4lTrNcKxpr2Mh894fTw/view?usp=share_link

9.เลขลงรับที่ 367/2566 ลงรับวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น.

เรื่อง ขอเรียนเชิญตรวจสอบการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์

หน่วยงานต้นเรื่อง กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30-13.00 น.

ขึ้นรถตู้ หมายเลขทะเบียน นข 7231 อบ. ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1io2QYUrLZgR5APFVaxc5j9EJ7R0RMtpq/view?usp=share_link

10.เลขลงรับที่ 368/2566 ลงรับวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น.

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมด้านภาวะผู้นำและการบริหารองค์กร YEC President Training

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 8-10 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30-13.00 น.

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1WWFZoyq39xZE-lcKAWHJ9VAZWDz7cBqk/view?usp=share_link

11.เลขลงรับที่ 369/2566 ลงรับวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น.

เรื่อง เสนอสิทธิประโยชน์ในการเข้าใช้บริการ True Space สาขาอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง บ.ทรูสเปช จำกัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ สิทธิประโยชน์ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2566-31 กรกฎาคม 2567

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1ORllFqS6jG8Gd81ZA5egkZHxD3OaAJlk/view?usp=share_link

12.เลขลงรับที่ 370/2566 ลงรับวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น.

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมวารินชำราบ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และระบบออนไลน์ Zoom Meeting

ID: 949 6790 7893

Password : 300566

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1b97XbUDQtD8bAqy8YnU7qVaCAbpWGXyH/view?usp=share_link

13.เลขลงรับที่ 371/2566 ลงรับวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น.

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่1/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานอุตสากรรมอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30-16.330 น. ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลฯ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1saJ5oDhoYbmcXIk1sJLaUir0M-BJUqLq/view?usp=share_link

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566

 1. เลขลงรับที่ 372/2566 ลงรับวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น.

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ ประจำปี 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ ประชาสัมพันธ์

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1CYYY7-IpdyXTg11KgOwMd3-mOsHVjzy6/view?usp=share_link

2.เลขลงรับที่ 373/2566 ลงรับวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น.

เรื่อง ขอสำรวจปริมาณขยะอันตรายชุมชน ก่อนนำส่งกำจัดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

หน่วยงานต้นเรื่อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ รายงานข้อมูล

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1-usoPUgdKDoH_BySbkb9dGfiryH6vsBY/view?usp=share_link

3.เลขลงรับที่ 374/2566 ลงรับวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น.

เรื่อง แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนระดับจังหวัด ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ส.2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1KPspdCX5j5mloBd5o-hZ9ZAPfA1zq73e/view?usp=share_link

แผนปฏิบัติการจังหวัด 5 ปี 2566-2570

https://drive.google.com/file/d/1Oyeo3xn4tvJFrRcyNlF3drglpeKRNa7E/view?usp=share_linkhttps://drive.google.com/file/d/1Oyeo3xn4tvJFrRcyNlF3drglpeKRNa7E/view?usp=share_link

แผนพัฒนาจังหวัดอุบล 2566

https://drive.google.com/file/d/1dpEFpP49rZVNLpjMj2Qe2GaGFClKboN4/view?usp=share_linkusp=share_linkhttps://drive.google.com/file/d/1Oyeo3xn4tvJFrRcyNlF3drglpeKRNa7E/view?usp=share_link

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566

 1. เลขลงรับที่ 375/2566 ลงรับวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.30 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมแถลงข่าวจัดกิจกรรมรณรงค์สาธารณะเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศในเดือนแห่งความภาคภูมิใจ

หน่วยงานต้นเรื่อง สมาคมฟ้าสีรุ้ง

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 16.00-19.00 น. ณ ลานอะควาเรียม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อุบล

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1CoB9HVV9YXfsXpwms7EcVVXJeYFfrLrk/view?usp=share_link

2.เลขลงรับที่ 376/2566 ลงรับวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.30 น.

เรื่อง เรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติต้อนรับคณะกรรมการการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2565

หน่วยงานต้นเรื่อง วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30-10.00 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล 5 (อาคารอุตสาหกรรม)

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1_bJqaSSyKn9r72k1aL-LuHYVFu0FQfTk/view?usp=share_link

3.เลขลงรับที่ 377/2566 ลงรับวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.30 น.

เรื่อง เข็มที่ระลึกงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศ์ศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1NogMiWA9UAiPGZy6V7uytQc6sGZEjxgs/view?usp=share_link

4.เลขลงรับที่ 378/2566 ลงรับวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.30 น.

เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติแสดงความยินดีใน งาน Dohome ฉลองครบรอบ 40 ปี Better Togetther ครบ ถูก ดี ตลอดไป ณ ดูโฮม สาขาอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง บ. ดูโฮม จำกัด (มหาชน)

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติฯ ช่วงเวลา 10.00-11.00 น.

การปฏิบัติ วันที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30-11.00 น. ณ ดูโฮม สาขาอุบลราชธานี เลขที่ 37-47 ถ.ศรีมงคล ต.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1g5Pv8NMrgC07bpczo8u8J8T17Z_694xo/view?usp=share_link

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566

 1. เลขลงรับที่ 379/2566 ลงรับวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.30 น.

เรื่อง มอบหมายภารกิจในการจัดกจิกรรมเนื่องในวันมหามงคลแห่งการสถาปนาเมืองอุบลราชธานีครบ 231 ปี 16 กรกฎาคม 2566 231ปี อุบลราชธานี ฮุ่งเฮือง เมืองธรรม

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1eF9BHyantn0foOuHJjHIlgMlZcNMuCKW/view?usp=share_link

2.เลขลงรับที่ 380/2566 ลงรับวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.30 น.

เรื่อง การจัดทำวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1CIiTKnkrW1yBKCpv2uvuE1ilI1oLNI_E/view?usp=share_link

3.เลขลงรับที่ 381/2566 ลงรับวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.30 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด (คทช) จังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 2/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพิทยาลงกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1uRtgEv01RclrDZne4pBO_UMxUv7GzzMo/view?usp=share_link

วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2566

วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566

 1. เลขลงรับที่ 382/2566 ลงรับวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.30 น.

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.อุบลราชธานี) ครั้งที่ 3-2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1e6qnQ3GWqPS5q7SrLXs9BackeBHfIvMe/view?usp=share_link

2.เลขลงรับที่ 383/2566 ลงรับวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.30 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของประจำจังหวัดุบลราชธานี ครั้งที่ 5/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานขส่งจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ 2

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักงานขส่งจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ 2

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/16z_zlLGZcj1k8xR9MwD7zyH40PVd9lD1/view?usp=share_link

3.เลขลงรับที่ 384/2566 ลงรับวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.30 น.

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แบบสอบถามโครงการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบผ่านไทยรัฐทีวีช่อง 32

หน่วยงานต้นเรื่อง บ.ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จำกัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ แบบสำรวจ

https://www.surveymonkey.com/r/qr_code/tcc1

การปฏิบัติ วันที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักงานขส่งจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ 2

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1JzyLY7UMT0YD6_Xt7DM8KdI20GeNE_id/view?usp=share_link

4.เลขลงรับที่ 385/2566 ลงรับวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.30 น.

เรื่อง ขอเรียนเชิญเสนอชื่อหน่วยงานภาครัฐเพื่อคัดเลือกเข้ารับ รางวัล สำเภา-นาวาทอง ประจำปี 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ แบบฟอร์มเสนอรายชื่อ

https://thaichamber.org/question/424

การปฏิบัติ ส่งภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2566

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1vPYXYukBBnrNDP-o_fm91jLkdHmS77y-/view?usp=share_link

วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566

 1. เลขลงรับที่ 386/2566 ลงรับวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.00 น. ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1bqBQWKMOafLfAIBKwwEzTlkpzWgqgf_q/view?usp=share_link

2.เลขลงรับที่ 387/2566 ลงรับวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น.

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งผลงานรางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2565 (Moral Awards 2022)

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์คุณธรรม

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ -ประชาสัมพันธ์

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1G_B7ufXBVeYkWnfoLZC50IG66cNm8isU/view?usp=share_link

3.เลขลงรับที่ 388/2566 ลงรับวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ เข้าร่วมกิจกรรม 3 คน การแต่งกาย ชุดเครื่องแบบของหน่วยงาน หรือชุดไทยอัมรินทร์โทนสีม่วง

การปฏิบัติ วันที่ 3 มิถุนายน 2566

เวลา 07.00 น. ณ หอประชุมโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ(ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล)

เวลา 07.50 น. ณ หอประชุมโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ (ลงนามถวายพระพรชัยมงคล)

เวลา 17.30 น. ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี บริเวณด้านหลังศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1zEiWT9nroxtDoIsUh7ebOzMsi2ohrvaM/view?usp=share_link

4.เลขลงรับที่ 389/2566 ลงรับวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น.

เรื่อง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อดำเนินการ

หมายเหตุ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

การปฏิบัติ วันที่ 3 มิถุนายน 2566

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1MA_F0OY_scdPnOm1w7-YYbjEQdKgwhGz/view?usp=share_link

วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566

 1. เลขลงรับที่ 380/2566 ลงรับวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น.

เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมงาสัมมนา

หน่วยงานต้นเรื่อง บ.ยูเวลเนส

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารยู เวลเนส เซ็นเตอร์

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1eRp1AC3fD3XRVg7zbIG7fh3UhQFxvVaG/view?usp=share_link

2.เลขลงรับที่ 380/2566 ลงรับวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมโครงการคืนร่มป่า ปฏิบัติบูชาธรรม

หน่วยงานต้นเรื่อง มูลนิธิหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ วัดภูหล่น ต.สงยาง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลฯ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1TVSpVfLRGJylm3xpSA3r6Aj-UaReDitQ/view?usp=share_link

8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!