วาระงานหอการค้า ประจำเดือนพฤษภาคม 2566


2023-03-22 15:33

จำนวนครั้งที่อ่าน : 231

วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566

🎁# วันแรงงานแห่งชาติ

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง เชิญประชุมเตรียมความพร้อม โครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานปกครองท้องถิ่นจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้นายบร่มไทร จันจำปา รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีเป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 299/2566 ลงรับวันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1GOE7AoF9-8njEzA7Fke4igwsFSCXdGA_/view?usp=share_link

วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2566

วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566

เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัยจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดอุบลราชธานี (ก.ช.ภ.จ.อบ.)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัยจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้นายอรรถสิทธิฺ สุตตัญตั้งใจ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 305/2566 ลงรับวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1uhDYEWcKMf2KBLfVhRSNTKl-cAmV_R-j/view?usp=share_link

เวลา 13.30-15.00 น. ณ ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เรื่อง ประชุมส่งมอบผลผลิตและสร้างเครื่อขายความร่วมมือจากงานวิจัย แหล่งทุนวิจัย บพท. เรื่องการยกระดับทุนทางวัฒนธรรมด้านภูมิปัญญาการทำเทียนจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างมูลค่าใหม่บนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในพื้นที่ย่านเมืองเก่า

หน่วยงานต้นเรื่อง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ ผู้ประสานงาน ผศดร.สุวภัุทร ศรีจองแสง 086-6665904

มอบหมายให้นายกิตติพงษ์ เทียมสุวรรณ รองประธานกรรมการอาวุโสฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 287/2566 ลงรับวันที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1m3coWiGy0-jU2an57yJEL0Ab31aFAbEc/view?usp=share_link

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2566

🎁# วันฉัตรมงคล

เวลา 17.00-21.00 น. ณ เซ็นทรัลพลาซ่า อุบล

เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรม “โสเหล่…อนาคตอุบลราชธานีและอีสานหลังการเลือกตั้ง 2566” ร่วมรับฟังร่วมตั้งคำถาม แนวทางในการพัฒนาอุบลราชธานีและอีสานจากตัวแทนพรรคการเมือง ทั้ง 9 พรรค

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้ คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วม

เลขลงรับที่ --ไม่มี-- ลงรับวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น.

วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2566

วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2566

เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตร ณ ด้านหน้าศาลากลางจังหวัด ศาลาเรือนไทย /พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ณ หอประชุมด้านหลังศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีเฉลิมฉลองวาระครบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ การแต่งกายชุดผ้าไทย โทนสีฟ้า / พานพุ่มดอกไม้สด หรือดอกไม้ประดิษฐ์ โทนสีฟ้า

มอบหมายให้นายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีฯ,นางสาวจารุณี พิมพ์หล่อ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายอนิรุจ สืบสิงห์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีเป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 307/2566 ลงรับวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น.

https://drive.google.com/file/d/15LXS5yqYRqMUUmZHbXj3y0ks2BWgTdjx/view?usp=share_link

วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566

วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566

เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรมแรมเซ็นทาราอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ (ประธาน YEC)

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 5

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้ ตัวแทนกรรมการYEC เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 310/2566 ลงรับวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1LnroAiyBQKpw2vaZH5yFAsnm43IB2K--/view?usp=share_link

เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรมแรมเซ็นทาราอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ (ประธานหอการค้าฯ)

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 5

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้นางสสาวจารุณี พิมพ์หล่อ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 311/2566 ลงรับวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1RvS47YSVjbuVwkTFyXT5uGlA9Stwijax/view?usp=share_link

เวลา 09.30-10.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีเปิดอบรมโครงการเพื่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ การแต่งกายชุดสูทหรือชุดสุภาพ

มอบหมายให้นายสนั่น สุตัญตั้งใจ รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 306/2566 ลงรับวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1c0J_nunJ6ULLT5W8cu4g4l6FbIqaZJL3/view?usp=share_link

เวลา 12.50 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอนัดหมายเพื่อนำเสนอ N Health lab center ubon Ratchani

หน่วยงานต้นเรื่อง N Health

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ

มอบหมายให้นายมงคล จุลทัศน์ ประธานการกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 295/2566 ลงรับวันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 14.11 น.

https://drive.google.com/file/d/1hLsN-CjndbZlla7gnNsa7v1WQ5rqkNRq/view?usp=share_link

เวลา 13.00-17.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ประชุมโครงสร้างและการขับเคลื่อนพัฒนาฯ ของหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ

มอบหมายให้ คณะการกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ --ไม่มี-- ลงรับวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น.

วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566

เวลา 08.00 น. ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์และเชิญชวนไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร Big Day จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 08 พฤษภาคม 2566 (เข้าร่วมหน่วยงานละ 5 ท่าน)

มอบหมายให้นายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายชลวิท อภิรัตน์มนตรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานกรรมการอาวุโส นางสาวจารุณี พมพิ์หล่อ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 315/2566 ลงรับวันที่ 5 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1HFx02nKCpp5RbzVVklROG0UZTJSgcvTg/view?usp=share_link

เวลา 08.30-12.00 น. ณ SEC 201 ชั้น 2 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Open Innovation Roadshow ภาคตะวันออกเฉียงเหนือปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 6

หน่วยงานต้นเรื่อง อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้นายไพบูลย์ คำศรี ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายพงษ์พันธ์ จันทศรี รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 291/2566 ลงรับวันที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1_m8u0RmchMZWJA2_19UW_iO8dh8DtvXK/view?usp=share_link

เวลา 09.00-15.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรม โครงการ บริจาคโลหิต 9 แสน ซีซี 90 ปี หอการค้าไทย

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้ คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วม

เลขลงรับที่ --ไม่มี-- ลงรับวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น.

เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ 2

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางฯ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ 2

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้นายจักรพันธ์ กวีนัฎธยานนท์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 313/2566 ลงรับวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น.

https://drive.google.com/file/d/19HjUDb9BRkvMqXqWjM8dEkjIqcLpYAWJ/view?usp=share_link

วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566

เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการยุติปัญหาเอดส์จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ ส่งแบบตอบรับ ที่

https://forms.gle/WFX5Pn6WrLnf4Fm88

มอบหมายให้นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 302/2566 ลงรับวันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 15.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1c3Enf93P-19wJo5Wy0_tNxbhRTiKQ_kp/view?usp=share_link

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี (กรอ.จังหวัด) ครั้งที่ 4/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

หมายเหตุ ส่งวาระประชุมให้ฝ่ายเลขา ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2566

มอบหมายให้นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลฯ และนายชลวิท อภิรัตน์มนตรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 215/2566 ลงรับวันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 11.44 น.

https://drive.google.com/file/d/1yXXNmg-vilF_w-uZxnfZpm1eY5jOlZ1i/view?usp=share_link

หนังสือแจ้งเลื่อนการประชุม

https://drive.google.com/file/d/1Upbv1G-bJ6thqzXC2WtqEOZ2Ck4t8LOi/view?usp=share_link

เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมเพื่อหารือการดำเนินงานในการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับคนพิการ

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนยืบริการคนพิการจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้นางกรุณา คณานิจกิจไพบูลย์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 308/2566 ลงรับวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น.

https://drive.google.com/file/d/13yb-mB6n7cBRmIOMHo1IvgVwefxBjjAo/view?usp=share_link

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566

วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566

เวลา 08.30-16.30 น. ผ่านระบบ Zoom Conference Meeting

ลิ้งประชุม

https://zoom.us/j/98544672680?pwd=RXYwdURqMUhhZXlyM3l4cU1BdDR5dz09

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (พ.ศ. 2566-2570) และแนวทางการพัฒนาตามเกณฑ์ข้อกำหนดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2565

หน่วยงานต้นเรื่อง กองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้นางพชร เตชะตานลท์ รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

หมายเหตุ ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ที่ลิ้ง

https://docs.google.com/forms/d/1g2xWres15pv7ej8pS3YhgtCyDyx9GWrr_w8aFYXBk0c/edit

เลขลงรับที่ 304/2566 ลงรับวันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 16.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1t16a5pg_7MXIPEFriVi5Do5XDAtIXDZ8/view?usp=share_link

เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดอุบลราชธานี (คบจ.) ครั้งที่ 5/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้นายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 312/2566 ลงรับวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1caXSpzRvDWLHtf1RnWV4G_sD0z_yATnA/view?usp=share_link

เวลา 11.30-17.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง จองห้องประชุม โดยรองประธานกรรมการอาวุโสคุณชูศรี กตัญญุตานันท์

หน่วยงานต้นเรื่อง คุณชูศรี กตัญญุตานันท์

ประเภทหนังสือ ไม่มี

มอบหมายให้คุณชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ --ไม่มี-- ลงรับวันที่ 5 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น.

เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง การจัดทำวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้นายพงษ์พันธ์ จันทศรี รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 331/2566 ลงรับวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1-SOo0Z8jFeH5HkzVn3pVQ3Re8A4Qyqwp/view?usp=share_link

วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2566

วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566

วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระพิรุณ 1 สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลและอนุญาตใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ข้าวหอมมะลิอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566

มอบหมายให้นายกิตติ สุวรรณกูฎ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 314/2566 ลงรับวันที่ 5 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1KbWJpMVmZ8gGhjfgMQoNAVtyx3Mtbl8a/view?usp=share_link

วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566

เวลา 09.30-14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมกำกับกิจการพลังงาน ประจำเขต (อุบลราชธานี) อ.เมือง จ.อุบลฯ

เรื่อง ขอเชิญประชุม คพข.เขต 5 ครั้งที่ 2/2566 (ครั้งที่2)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงาน กกพ. ประจำเขต 5 (อุบลราชธานี)

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

มอบหมายให้นายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีเป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 320/2566 ลงรับวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1KTi5EC8QVn056AksobvVlf6-Lfm76Nm5/view?usp=share_link

เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอใช้ห้องประชุมสำนักงาน

หน่วยงานต้นเรื่อง มูลนิธิสื่อสร้างสุข

ประเภทหนังสือ เพื่อขอความอนุเคราะห์

มอบหมายให้ อนุญาตให้ใช้ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เลขลงรับที่ 331/2566 ลงรับวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1bHFYwOuYCxRPMNGZ2ieinsHSxWnBxpe8/view?usp=share_link

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง เชิญประชุมเตรียมความพร้อม โครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 จังหวัดอุบราชธานี ครั้งที่ 2/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้นายร่มไทร จันจำปา รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 334/2566 ลงรับวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1bNEwrmX7j859PZvpbgiZZfH7h6HIktX7/view?usp=share_link

วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2566

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566

เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมจิตตสปา 1 โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟแอนด์รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง การจัดทำวัตถุประสงค์และทิศทางการพัมนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ระยะเวลา 5 ปี(พ.ศ.2566-2570)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้นายประสงค์ จันจำปา รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 342/2566 ลงรับวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 17.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1-as4vISFotgsgMecD3hceyszf2H7peJ2/view?usp=share_link

เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมทอแสงเฮอรอเทจโขงเจียม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

เรื่อง ขอเรียนเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตและประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

หน่วยงานต้นเรื่อง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2566

มอบหมายให้นางนภานรี โตแสง รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 346/2566 ลงรับวันที่ 17 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.40 น.

https://drive.google.com/file/d/1QmeXa-2caPr3sdr9PUfMBoDMrnCGDNig/view?usp=share_link

เวลา 09.00-12.00 น. ณ สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว (U-Place)

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมเสวนาเพื่อรับฟังความต้องการรับริการวิชาการจากคณะบริหารศาสตร์

หน่วยงานต้นเรื่อง ม.อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ ส่งให้จังหวัดภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 324/2566 ลงรับวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1nPCoLl7b94eVV27jHSoeT3Kee--sLFl-/view?usp=share_link

เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง การประชุมการจัดกิจกรรม UBON PRIDE 2023

หน่วยงานต้นเรื่อง สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

หมายเหตุ -

มอบหมายให้นายฤทธิพันธุ์ สัณฑมาสจิรวัส รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ --ไม่มี-- ลงรับวันที่ 17 พฤษภาคม 2566 เวลา 12.00 น.

https://drive.google.com/file/d/19YFZTw-YazzlcDc9D2qmwuHcaCaFlOQ5/view?usp=share_link

เวลา 13.00 น. ณ ผ่านระบบออนไลน์

เรื่อง เชิญประชุม กกร.จังหวัดอุบล การระดมความคิดเห็น (ครั้งที่ 2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคภาคเอกชน พ.ศ. 2566-2570 ระยะที่ 2 จังหวัดอุบลราชธานี

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/3879608260?pwd=c01Jd3lWQ0VRTXFzRVFkSDF4U2VsQT09

Meeting ID: 387 960 8260

Passcode: 160765

มอบหมายให้นายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายชลวิท อภิรัตน์มนตรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ --ไม่มี-- ลงรับวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.30 น.

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566

เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานจัดกิจกรรมเนื่องในวโรกาสวันมหามงคลแห่งการสถาปนาเมืองอุบลราชธานี ครบ 231 ปี 16 กรกฎาคม 2566 231 ปี อุบลราชธานี ฮุงเฮือง เมืองธรรม

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 329/2566 ลงรับวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1FOhfkWhm0ufmpOf6rYd7dnO6BJkBSHHL/view?usp=share_link

เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมโคราชบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเซ็นทารา โคราช จ.นครราชสีมา

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น

หน่วยงานต้นเรื่อง TDRI

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ ลงทะเบียนออนไลน์ภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566

มอบหมายให้ลาประชุม เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 318/2566 ลงรับวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1DHGwHOYWxIRxGA4pus1h79wE4Mt1TOWZ/view?usp=share_link

เวลา 14.30 น. ณ ห้องประทุมมาศ ชั้น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดกิจกรรม โครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานปกครองท้องถิ่นจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 349/2566 ลงรับวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1hjg81iAYlUAvIKCnexOKu5j71X_QtNFj/view?usp=share_link

เวลา 19.00-20.00 น. ณ Walking Street เทศบาลม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง เรียนเชิญเป็นเกียรติร่วมในพิธีเปิดงาน Chilling Festival เดิน ชิล ช็อป ม่วงสามสิบ @ อุบลราชธานี (ประธานหอการค้าจ.อุบลราชธานี)

หน่วยงานต้นเรื่อง บ. จัดสนุก คอนซัลแตนท์ จำกัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้นายไพบูลย์ คำศรี รองประธานกรรมการ ,นายพงษ์พันธ์ จันทศรี รองประธานกรรมการ นายฤทธิพันธุ์ สัณฑมาสจิรวัส รองประธานหอการค้า และนางสาวอนงค์ภัทร ผลประเสริฐ กรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 343/2566 ลงรับวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 17.00 น.

https://drive.google.com/file/d/18955IWCPkOYzOhYgirWhZmy28rElJIbS/view?usp=share_link

เวลา 19.00-20.00 น. ณ Walking Street เทศบาลม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง เรียนเชิญเป็นเกียรติร่วมในพิธีเปิดงาน Chilling Festival เดิน ชิล ช็อป ม่วงสามสิบ @ อุบลราชธานี (ประธาน YEC จ.อุบลราชธานี)

หน่วยงานต้นเรื่อง บ. จัดสนุก คอนซัลแตนท์ จำกัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้นายศิวาวุฒิ ว่องไว รองประธานกรรมการYEC เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 344/2566 ลงรับวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 17.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1BwXidbedB6ZFgaW4tGXyKWG7hTp4Cwm0/view?usp=share_link

วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2566

เวลา 06.30 น. ณ ศาลหลักเมืองอุบลราชธานี

เรื่องขอเชิญร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีบวงสวรงศาลหลักเมืองอุบลราชธานี ประจำปี 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง เทศบาลนครอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ การแต่งกายชุดผ้าไทย โทนสีชมพู

มอบหมายให้นางพริ้งพิศ วังทอง รอประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 330/2566 ลงรับวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1ry5_l4u843UlNywEhOqOMKQoUHNCOI60/view?usp=share_link

วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2566

เวลา 09.30 น. ณ ศาลาจือเค็งตึ้ง มูลนิธิการกุศลอุบลราชธานี ส่วนสังคมสงเคราะห์จีตัมเกาะ ถ.ราชวงศ์ เ.เมือง จ.อุบล

เรื่อง ประกอบพิธีเคารพศพตามประเพณี คุณเม่เพ็กหงษ์ แซ่ลิ้ม

มอบหมายให้คุณมะลิวัลย์ ไชยสงคราม รองประธานอาวุโสหอการค้า คุณชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานอาวุโสหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมพิธี

เลขลงรับที่ --ไม่มี-- ลงรับวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1TqatikY8g4XzAKTw_mo7XPRMSsmNug9D/view?usp=share_link

วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566

เวลา 09.30-14.30 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ในการทำผ้ามัดหมี่ย้อมคราม อ.เขมราฐ จ.อุบล

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมถอดบทเรียนและให้ความเห็นต่อการพัมนาเศรษฐกิจฐานราก กรณี วิสาหกิจชุมชนตลาดน้ำริมโขงเขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง ม.เชียงใหม่

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณสันติพงษ์ เจียวิทยานันท์ รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 347/2566 ลงรับวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1oxKUD2yqejOOIykKLecWkJ79f_ACFtAp/view?usp=share_link

เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 4

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดทำป้ายหมายการพัฒนาจังหวัด ระยะ 20 ปี พ.ศ.2566-2585 จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้นายไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอการค้า นายรัฐธนินท์ เตชะไชยสิทธิ์ รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 356/2566 ลงรับวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1leRRUm_kCr03xf9t_UQLpPGMYV-e8eaV/view?usp=share_link

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566

เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการเชิญประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมการพัมนา MSME ให้มีความพร้อมในการเข้าสูระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับส่วนแบ่งทางการตลาด กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ

หน่วยงานต้นเรื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

มอบหมายให้ สมาชิกหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 332/2566 ลงรับวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น.

https://drive.google.com/file/d/11yDKo81xFSxckkDGR5W1g_88ai1DFOcO/view?usp=share_link

เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 5/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้นางกรุณา คณานิจกิจไพบูลย์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 350/2566 ลงรับวันที่ 20 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1mr3WUOYem8FhlFaWU-KhrKo-R_Sc8I0x/view?usp=share_link

เวลา 09.30 น. ณ ห้องทับทิมสยาม 4-5 ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์คอนเวนชั่น เซนเตอร์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงามมหกรรมไกล่เกลี่ยแก้หนี้หลังศาลพิพากษา

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้นางชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานอาวุโส เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 359/2566 ลงรับวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1LsABkAs5PylhjjJYqY_VTMfYCViLEl53/view?usp=share_link

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการเชิญประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรม การพัฒนา MSME ให้มีความพร้อมในการ่เข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพื่อเพิ่มโอกาสในการรับส่วนแบ่งทางการตลาด กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ

หน่วยงานต้นเรื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ 29-30 พฤษภาคม 2566

การปฏิบัติ วันที่ 23 พฤษภาคม 2566

ลิ้งสมัครในนาม หน่วยงาน

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHtfW9G8gSkxJ8dD_N1TfP38_XhOosMneMnCQpTW1Yi-_CrQ/viewform

กรณีที่ผู้ประอบการสามารถสมัครด้วยตนเอง สามารถกด Link :

https://forms.gle/TVf2SzoUHGjouhWs6

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 289/2566 ลงรับวันที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1UKq8GLVZDljhaOqA_QD0Vxa4SdfBMrT9/view?usp=share_link

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566

เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท อ.เมือง จ.อุบลฯ

เรื่อง การประชุมปรึกษหารือร่วมกันกับบุุคคล เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยี่สิบปี ตามมาตรา 24 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 347/2566 ลงรับวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1KZhhc_BcpBOn43FAhdlNR3nbA_I_mnZ0/view?usp=share_link

เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์วิทยากร

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้นายประสงค์ จันจำปา รองประธานกรรมการอาวุโส เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 351/2566 ลงรับวันที่ 20 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1_1Bxu1z2U9qLwFMgxv-BoXxV4oBDYY7u/view?usp=share_link

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคาร 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้นางสาวจารุณี พิมพ์หล่อ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 317/2566 ลงรับวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1KfJx56MlhHybG7IAhA1gcavgNCn1deod/view?usp=share_link

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566

เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง การจัดทำวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้นายรัฐธนินทร์ เตชะไชยสิทธิ์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 366/2566 ลงรับวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1PYV0mypM8zkKZ4lTrNcKxpr2Mh894fTw/view?usp=share_link

เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพันโบก ชั้น G โรงแรมเซนทารา อุบลราชธานี

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ โรงแรมเซนทารา อุบลราชธานี และลงพื้นที่เยี่ยมชม บริษัท อุบลไบโอ เอทานอล จำจัด (มหาชน)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ มอบผู้แทนจำนวน 5 ท่าน

มอบหมายให้กลุ่มประธานYEC และคณะกรรมการYEC หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 358/2566 ลงรับวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1vFBx4VFilqfbc9DxobBkVQ3yjrAADHzS/view?usp=share_link

เวลา 14.45 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลัษณ พระบรมราชชินี

หน่วยงานต้นเรื่อง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

หมายเหตุ ไม่เกิน 11 คน (รวมคนกล่าวถวายพระพร)

มอบหมายให้ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 355/2566 ลงรับวันที่ 20 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/18CSKN1FB5_hIHnVfsf5rtx76C457TY4G/view?usp=share_link

พิธีเปิด

เวลา 15.30 น. ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ศูนย์การเรียนรู้บ้านยางน้อย อ.เขืองใน จ.อุบลราชธานี

งานเลี้ยงรับรอง

เวลา 18.00 น. ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ศูนย์การเรียนรู้บ้านยางน้อย อ.เขืองใน จ.อุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกีรยติในพิธีเปิด-ปิด และร่วมงานเลี้ยงต้อนรับ การแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 (The Happiness Games)

หน่วยงานต้นเรื่อง ม.ราชภัฏอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2566

การปฏิบัติ

พิธีปิด

วันที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (UBU Happiness Stadium) อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

มอบหมายให้นางสาวจารุณี พิมพ์หล่อ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2566 ลงรับวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1slxkxbR_am2RYP-oRMXetgu7beQxH6T4/view?usp=share_link

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566

เวลา 10.00-12.00 น. ณ ผ่านระบบ Google Meet

เรื่อง ขอเชิญประชุม เพื่อร่วมหารือ แนวทางและวิธีการ เพื่อเพิ่มสมาชิกหอการค้า

Google Meet link:

https://meet.google.com/rvq-bqim-ctq

รหัส : rvq-bqim-ctq

มอบหมายให้ ประธานหอการค้าจังหวัด /เลขาธิการหอการค้าจังหวัด เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ --ไม่มี-- ลงรับวันที่ 17 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.30 น.

วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566

เวลา 15.00 น. ณ จุดปล่อยตัวบริเวณลานขวัญเมือง (ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีหลังเก่า ไปถนนเลียบริมแม่น้ำมูล กลับตัวเข้าจุด Finish ณ จุดปล่อยตัวในระยะทาง 5กิโลเมตร

เรื่อง โครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 08 พฤษภาคม 2566

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 316/2566 ลงรับวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1ueMcq81_diyz4w2ONET5M0bCSl-5Lcie/view?usp=share_link

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2566

วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566

เวลา 08.30-10.00 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล 5 (อาคารอุตสาหกรรม)

เรื่อง เรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติต้อนรับคณะกรรมการการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2565

หน่วยงานต้นเรื่อง วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้นายไพบูลย์ คำศรี รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 376/2566 ลงรับวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1_bJqaSSyKn9r72k1aL-LuHYVFu0FQfTk/view?usp=share_link

เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ อุบลราชธานี หมู่ที่ 10 ถ.เลี่ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลฯ

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกองทุนเครือข่ายแห่งบุญหม่อมเจียงคำอนุสรณ์

หน่วยงานต้นเรื่อง กองทุนเครือข่ายแห่งบุญหม่อมเจียงคำอนุสรณ์

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 361/2566 ลงรับวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น.

https://drive.google.com/file/d/11J8xMa-J0gcQ3LTHCsXLjrT4IHToUfxl/view?usp=share_link

เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง การจัดทำวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้นายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และ นายชลวิท อภิรัตน์มนตรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 380/2566 ลงรับวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1CIiTKnkrW1yBKCpv2uvuE1ilI1oLNI_E/view?usp=share_link

ตามวัน เวลา ที่ท่านสะดวก ณ จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง โครงการส่งเสริมพื้นที่ปลอดการบังคับคดี (Execution-free area Project) ภายใต้ปฏิบัติการขับเคลื่อนผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัลฯ UNPSA

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

สิ่งที่ส่งมาด้วย

  1. https://me-qr.com/pxDCLfGs
  2. https://me-qr.com/7ffeTZL9
  3. https://me-qr.com/uYoGbUXX

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 354/2566 ลงรับวันที่ 20 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1kqxRoahA4_ix7ktZyJ0YXZDY5elRz7Th/view?usp=share_link

วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566

เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.อุบลราชธานี) ครั้งที่ 3-2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้นายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 382/2566 ลงรับวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1e6qnQ3GWqPS5q7SrLXs9BackeBHfIvMe/view?usp=share_link

เวลา 10.00 น. ณ คณะกรรมส่งเสริมฯ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย เพื่อขอติดตามการดำเนินการ ที่ได้รับคำแนะนำจากท่านคณะกรรม

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมวารินชำราบ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และระบบออนไลน์ Zoom

Meeting

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/94967907893?pwd=R3QxZGp0bGs1UUcwWU5oV2kzU3V6dz09

ID: 949 6790 7893

Password : 300566

เรื่อง ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้นายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ระเบียบวาระการประชุม

https://drive.google.com/file/d/1hnhule4NLxLBh8_0xh_s3Wb4IQjEWGW9/view?usp=share_link

ประเด็นปัญหา

https://drive.google.com/file/d/10iAUnI048D7aJoOt2VLd4Xf59AVAI9Bl/view?usp=share_link

มอบหมายให้นายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 370/2566 ลงรับวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1b97XbUDQtD8bAqy8YnU7qVaCAbpWGXyH/view?usp=share_link

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง เสนอสิทธิประโยชน์ในการเข้าใช้บริการ True Space สาขาอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง บ.ทรูสเปช จำกัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ

การปฏิบัติ สิทธิประโยชน์ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2566-31 กรกฎาคม 2567

มอบหมายให้คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 369/2566 ลงรับวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1ORllFqS6jG8Gd81ZA5egkZHxD3OaAJlk/view?usp=share_link

เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และผ่านระบบ True Vroom

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่--ไม่มี--ลงรับวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.30 น.

วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566

เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมกรมการจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้นายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 352/2566 ลงรับวันที่ 20 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1ltypj-mYIbnp4Y9NK6ujCUl7H4tUEb7a/view?usp=share_link

เวลา 13.30 น. ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 3/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้นายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 362/2566 ลงรับวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1AVSFeT3zKbcb8oojFehW46z0Wy-UpHuD/view?usp=share_link

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพิทยาลงกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด (คทช) จังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 2/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 381/2566 ลงรับวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1uRtgEv01RclrDZne4pBO_UMxUv7GzzMo/view?usp=share_link

เวลา 15.00 น. ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้นางชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานอาวุโส เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 386/2566 ลงรับวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1bqBQWKMOafLfAIBKwwEzTlkpzWgqgf_q/view?usp=share_link

8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!