วาระงานหอการค้า ประจำเดือนเมษายน 2566


2023-03-14 13:31

จำนวนครั้งที่อ่าน : 258

วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566

เวลา 09.39-12.00 น. ณ บริเวณชั้น 3 อาคาร ยู เวลเนส เซ็นเตอร์

เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงาน ศูนย์ตรงจสุขภาพ ยู เวลเนส เซ็นเตอร์

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์ตรงจสุขภาพ ยู เวลเนส เซ็นเตอร์

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้ประธานและคณะกรรมการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมแสดงความยินดี

เลขลงรับที่ --ไม่มี-- ลงรับวันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 15.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1bUH8escdwO6SZ9qRF_KRJHLC-FPsjvoj/view?usp=share_link

เวลา 13.00 น. ณ พระวิหารพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง วัดมหาวนาราม พระอารามหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญ ในพิธีสมโภชพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง รุ่น ใต้ร่มฉัตร

หน่วยงานต้นเรื่องวัดมหาวนาราม พระอารามหลวง

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ การแต่งกาย : ชุดผ้าไทยขาว-ครีม

มอบหมายให้นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 237/2566 ลงรับวันที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 17.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1LW9YGhub13cS9q18iYKfvL2beVhMECPB/view?usp=share_link

เวลา 17.30-20.00 น. ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบขอนแก่น จ.ขอนแก่น

เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมงานพิธีเปิดเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2566 (Isan Creative Festival)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ขอนแก่น

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ ส่งแบบตอบรับภายในวันศุกร์ ที่ 24 มีนาคม 2566

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 223/2566 ลงรับวันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1emaHijqds3hL6Po7T_4J0kHPIGTePLz0/view?usp=share_link

วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2566

เวลา 09.00 น. ณ วัดสิรนธรวรารามภูพร้าว อ.สิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีถวายปริญกิตติมศักดิ์ การแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

หน่วยงานต้นเรื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องเม็ก

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

มอบหมายให้นายฤทธิพันธ์ สสัณฑมาศจิรวัส รองประธานกรรมการหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 242/2566 ลงรับวันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1LfkTXtmZIHawdlb4jHPj3iA3OpGiJqVT/view?usp=share_link

เวลา 09.00-17.00 น. ณ อาคารวิทยบริการ ชั้น 1 ห้องประชุมอินทนิล 4 วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญให้ข้อมูลสนับสนุนในการประเมินนักศึกษาวิชาชีพ เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หน่วยงานต้นเรื่อง วิทยาลัยเทคนินครอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

มอบหมายให้นายไพบูลย์ คำศรี รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 228/2566 ลงรับวันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 14.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1SflxBbZecvgQrrqGMnLyhkMf7SYVzqHt/view?usp=share_link

วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566

เวลา 08.00-15.00 น. ณ ตลาดมาระแม ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงาน ช้อปของเด่น กินของดี ที่มาระเม ครั้งที่ 14

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566 ที่ลิ้ง

https://docs.google.com/forms/d/1yVS_nHIn23KaSoS7VN48AROr3sqOEx58S1N2pOesP3E/prefill

มอบหมายให้นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้า,นางพองาม ปรีดาสันติ์ รองประธานกรรมการหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 218/2566 ลงรับวันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 15.30 น.

https://drive.google.com/file/d/14WYoA1B31fNu0SoqJPh_VUw9d1M0E2sS/view?usp=share_link

เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมพันโบก บอลรูม โรงแรมเซ็นทารา อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัมนาผู้มีส่วนได้เสียเพือสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของสำนักงาน กกพ. ในพื้นที่ (นำร่อง) ครั้งที่ 3 จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานคณะกรรมกำกับกิจการพลังงานประจำเขต 5 (อุบลราชธานี)

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 216/2566 ลงรับวันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 15.30 น.

https://drive.google.com/file/d/10_o83EHOftKpETba5jJgI6GlDoaN2kew/view?usp=share_link

เวลา 10.00 น. วัดบ้านท่าบ่อ ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลฯ

เรื่อง การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็กจพระเทพรัตนราชสุดาฯ สมยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัย

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 188/2566 ลงรับวันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น.

https://drive.google.com/file/d/14Iq1P5_lmBK59cGJDpWka_i3S07fozBH/view?usp=share_link

เวลา 10.30 น. ณ หอประชุมไพรพยัคฆ์ ที่ว่าการอำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมจัดงาน ครบรอบ 29 ปี อำเภอเหล่าเสือโก้ก ดินแดนพยัคฆ์คำราม

หน่วยงานต้นเรื่อง ที่ว่าการอำเภอเหล่าเสือโก้ก

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้นายสนั่น สุตัญตั้งใจ รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 240/2566 ลงรับวันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1z5seDxhrB36e-Lhp0hjvXg5HFxDKiXa6/view?usp=share_link

เวลา 14.00 น. ณ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ประชุมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

หมายเหตุ -

มอบหมายให้ คณะกรรมการหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่---ไม่มี--- ลงรับวันที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 17.30 น.

วันอังคารที่ 4 เมษายน 2566

เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศพื้นที่ ตำบลทุ่งเทิง และตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่1/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

หมายเหตุ ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566 (ส่งแบบตอบรับเรียบ้อย)

มอบหมายให้นางพชร เตชะตานลท์ รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 236/2566 ลงรับวันที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 17.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1eHpeL6mgCRlitu-_3DVD1oRKGVnnZS3O/view?usp=share_link

เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ 2

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง ครั้งที่ 3/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ 2

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

หมายเหตุ -

มอบหมายให้นายจักรพันธ์ กวีนัฏธยานนท์ รองประธานกรรมการหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 222/2566 ลงรับวันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1rmv9mp6_LGIG0qcZQx_HkVyAJOIS0vTd/view?usp=share_link

วันพุธที่ 5 เมษายน 2566

เวลา 13.30 น. (รอบแรก) วันที่ 5 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

เวลา 13.30 น. (รอบที่ 2) วันที่ 19 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

(ลงพื้นที่) 10-12 เมษายน 2566 (กำหนดลงพื้นที่จะแจ้งภายหลัง)

เรื่อง การดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2566 ภายใต้ มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

มอบหมายให้คุณชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 248/2566 ลงรับวันที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 14.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1HQ4m7TXEFcnlXy9GHu8KuCiBPkcJJ1SM/view?usp=share_link

เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมมาศ (บัวทอง) ชั้น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการอุทยานธรณีผาชัน สามพันโบก

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

หมายเหตุ สิ่งที่แนบมาด้วย

https://drive.google.com/drive/folders/1mhHyCU7obp6MEZW-Py2UzBNQZRTMSDN1?usp=share_link

มอบหมายให้นายวิศาล พิริยะกิจไพบูลย์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 243/2566 ลงรับวันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 16.00 น.

https://drive.google.com/file/d/18RfPo8SP7XZPWDFZWsoelm7HqehiGH_K/view?usp=share_link

หนังสือลงนาม

https://drive.google.com/file/d/1iaB6T1tLgvXxRwQL4Q0ThdvINIgOe0_l/view?usp=share_link

วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2566

⚡️ วันหยุด เนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

เวลา 07.30 น. ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี (ด้านหลังศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี)

เรื่อง เชิญร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ เข้าร่วม 3 ท่าน /สวมหน้ากากอนามัยสีขาว

การแต่งกาย : ชุดสูทหอการค้า/ติดแม็กเน็ต

มอบหมายให้นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี,นายฤทธิพันธุ์ สัณฑมาศจิรวัส รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี,นางธัญวรัตน์ ศิริพานทอง กรรมการกลางหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมพิธี

เลขลงรับที่ 245/2566 ลงรับวันที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 17.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1fykMGqL5X0h6TJQIrfu6Q_33vXnr_LV_/view?usp=share_link

วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566

เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมจังอุบลราชธานี (ด้านหลังศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี)

เรื่อง การจัดพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน ผ้าลายดอกรักราชกัญญา

หน่วยงานต้นเรื่องสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ ส่งแบบรับรองรายงานภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566 ที่ ID LINE 0877068115

มอบหมายให้นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมพิธี

เลขลงรับที่ 232/2566 ลงรับวันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 14.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1mdOn1nfLzNg4_jmL2R52BpqvPaLsxx4E/view?usp=share_link

เวลา 13.30-16.00 น. ณ ร้านมิสอารีย์ เดอะการ์เด้น จ.ยโสธร

เวลา 12.00 น. ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

เรื่อง ขอแจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2 ครั้งที่1/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้นายไพบูลย์ คำศรี รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี,นายรัฐธนินทร์ เตชะไชยสิทธ์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี,นายพงษ์พันธ์ จันทศรี รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

พิกัด

https://www.google.com/maps/place/15%C2%B048'46.5%22N+104%C2%B009'24.6%22E/@15.81292,104.1546403,17z/data=!3m1!4b1!4m4!3m3!8m2!3d15.81292!4d104.156829

เลขลงรับที่ 211/2566 ลงรับวันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 16.20 น.

https://drive.google.com/file/d/17egxVW6yyuGuBBGrLfJqAZje7w_-GsBt/view?usp=share_link

วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2566

วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2566

เวลา 10.30 น. ณ โรงแรมจำปาสักแกรนด์ เมืองปากเซ แขวงจำปาสัก สปป.ลาว

เรื่อง ขอเชิญร่วมเวทีส่งเสริมการร่วมลงทุน การค้า และการท่องเที่ยว 3 ประเทศ เวียดนาม ลาว ไทย

หน่วยงานต้นเรื่อง แขวงจำปาสัก

การปฏิบัติ วันที่ 9-10 เมษายน 2566

มอบหมายให้นายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี,นายฤทธิพันธุ์ สัณฑมาศจิรวัส รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

หนังสือ

https://drive.google.com/file/d/1g9JaULuGpPLqO9WnRKNF14tLuIfYfhfO/view?usp=share_link

เลขลงรับที่ 241/2566 ลงรับวันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1M--m3umohFOEiS8Fcz6kYOZk1X-CCu6Z/view?usp=share_link

วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566

เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์อุบล อ.เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง จัดกิจกรรมทดสอบตลาด และจัดเวทีประชุมพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ รองประธานกรรมการอาวุโสฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 250/2566 ลงรับวันที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 11.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1tn8qfYAGBHMqHQUPVWty63TxaOkTaL94/view?usp=share_link

วันอังคารที่ 11 เมษายน 2566

เลื่อนออกไปยังไม่มีกำหนด

เวลา 17.00-17.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง คณะอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าพบประธานหอการค้าเพื่อแสดงความยินดีในการเข้ารับตำแหน่ง ประธานกรรมการหอการค้า

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

มอบหมายให้นายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้า,นายชลวิท อภิรัตน์มนตรี รองประธานกรรมการหอการค้าฯ,นางสาววิภาดา วจนะวิชากร รองเลขาธิการฯ,นางสางจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการฯ,นางอัญมณี นิลรัตน์ศิริกุล เป็นกรรมการกลาง ผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ ---ไม่มี--- ลงรับวันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 12.00 น. เปลี่ยนนัดจากวันที่30 มีนาคม 2566

วันพุธที่ 12 เมษายน 2566

เวลา 10.30 น. ณ ศาลาเรือนไทย ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง เชิญร่วมงานรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี สืบสานประเพณีสงกรานต์จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ การแต่งกาย ผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง โทนสีสันสดใส สวยงาม หรือเสื้อลายดอกสงกรานต์

มอบหมายให้ประธานและคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

เลขลงรับที่ 258/2566 ลงรับวันที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1hOJisMhyMo5gWTrSbMCdlm5k9XuQeL68/view?usp=share_link

เวลา 16.00 น. ณ ลานบึงบัว ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อุบล

เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมงาน สงกรานต์ลานธรรม ฮางฮดรดน้ำพระแก้ว

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้นายรัฐธนินทร์ เตชะไชยสิทธิ์ รองงประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้

เลขลงรับที่ 251/2566 ลงรับวันที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 16.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1k4uNj-QEB7L0vdkVMIBGxN8T_sudr2kb/view?usp=share_link

วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2566

เวลา 06.30 น. ณ บริเวณด้านหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม ถนนอุปราช

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและร่วมกิจกรรมในงานประเพณีสงกรานต์ วันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันครอบครัว ประจำปี 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักเทศบาลนครอุบลฯ

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 13 เมษายน 2566 เวลา 06.30 น. ณ บริเวณด้านหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม ถนนอุปราช

วันที่ 14 เมษายน 2566 เวลา 18.00 น. ณ บริเวณถนนเลียบแม่น้ำมูล (ถนนคนเดินริมมูล)

มอบหมายให้นายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เลขลงรับที่ 261/2566 ลงรับวันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น.

https://drive.google.com/file/d/11XZTCxwSzqYTLQ3R7Sm3WeXPYslZe0Q2/view?usp=share_link

วันศุกร์ที่ 14 เมษายน 2566

วันเสาร์ที่ 15 เมษายน 2566

เวลา 07.00 น. ณ บริเวณวัดศรีบุญเรือง บ้านคำบง หมู่ที่ 8 ต.สงยาง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลฯ

เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรถนนสายวัฒนธรรม เพื่อน้อมถวายเป็นอาจริยาบูชาหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

หน่วยงานต้นเรื่อง อำเภอศรีเมืองใหม่

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

หมายเหตุ การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย

มอบหมายให้นายมงคล จุลทัศน์ ประธานกกรรมการหอการค้า และนายชลวิท อภิรัตน์มนตรี เลขาธิการหอการค้าฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลฯ เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เลขลงรับที่ 249/2566 ลงรับวันที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1WiKW-H-XC0_hKn0iOeM2KprJzJTqJNgF/view?usp=share_link

วันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2566

วันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2566

วันอังคารที่ 18 เมษายน 2566

เวลา 13.30-14.30 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฉแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญสมาชิกหอการค้าแห่งประเทศไทยประจำปี ครั้งที่ 56

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

หมายเหตุ ตอบรับภายในวันที่ 7 เมษายน 2566 ที่ E-mail: [email protected]

เอกสารประกอบการประชุม dowlaod วันที่ 11 เมษายน 66 เป็นต้นไป

https://drive.google.com/drive/folders/1Hjf2tjf8MzCfrd4e8aUpt3PA5WhjJUsm?usp=sharing

มอบหมายให้ ลาประชุม เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 244/2566 ลงรับวันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 16.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1g881G0z0Pg55x4KcqAYL9N15W49wS50t/view?usp=share_link

เวลา 13.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

เรื่อง เรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง 3 ประเทศ

หน่วยงานต้นเรื่อง กองกำลังสุรนารี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566

การปฏิบัติ วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2566

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 336/2566 ลงรับวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 17.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1q_0mUR65CgxoNiOp-wQ-9fWqMNkBAwNZ/view?usp=share_link

วันพุธที่ 19 เมษายน 2566

เวลา 09.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเนวาด้า อ.เมือง จ.หวัดอุบลราชธานี

เรื่อง โครงการสัมมนาสร้างการรับรู้แนวทางและวิธีการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี และการระดมความคิดเห็นจากภาคีการพัฒนาประกอบการจัดทำร่างเป้าหมายการพัฒนาครั้งละ 20 ปี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565 จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้นายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 261/2566 ลงรับวันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1eBUK71ZSqrd2G8AUolVqz5w8M_WlpyN-/view?usp=share_link

สิ่งที่ส่งมาด้วย

https://drive.google.com/drive/folders/125txW9k1iwKV-WjrJhD3HI1hj0jNO_2e?usp=share_link

เวลา 13.30 น. (รอบที่ 2) ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง การดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2566 ภายใต้ มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

มอบหมายให้นางสาวจารุณี พิมพ์หล่อ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 248/2566 ลงรับวันที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 14.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1HQ4m7TXEFcnlXy9GHu8KuCiBPkcJJ1SM/view?usp=share_link

วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566

เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมเรือนอาหารสุนีย์ โรงแรมสุนีย์แกรน โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น อ.เมือง จ.อุบลฯ

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง กกร.จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้นายรัฐธนินทร์ เตชะไชยสิทธ์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี,นายชลวิท อภิรัตน์มนตรี เลขาธิการหอการค้าฯ,นายฤทธิพันธุ์ สัณฑมาศจริรวัส รองประธานฯ, และนายพงษ์พันธ์ จันทศรี รองประธานกรรมการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 253/2566 ลงรับวันที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 11.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1icY2Qlx_0Gy4v2Paw_kQt8LZyv-qWjAz/view?usp=share_link

เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมเรือนอาหารสุนีย์ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น อ.เมือง จ.อุบลฯ

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

หน่วยงานต้นเรื่อง กกร.กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

หมายเหตุ

มอบหมายให้นายรัฐธนินทร์ เตชะไชยสิทธ์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 271/2566 ลงรับวันที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 11.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1DaNikYN2G34izUSYpGMp7JLFxytKQXG7/view?usp=share_link

เวลา 15.30 น. ณ โรงแรมเซ็นทารา จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการวิพากษ์แผนโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมืออุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคเพื่อส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรม BCG ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้นางสาวจารุณี พิมพ์หล่อ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 264/2566 ลงรับวันที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 15.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1gv2bNcAhbhXOKcBRWisXoa6AmoffEVHm/view?usp=share_link

เวลา08.00 น. ณ แขวงสาละวัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

เรื่อง การประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย-ลาว ระหว่างจังหวัดอุบลราชธานี กับ แขวงสาละวัน ครั้งที่ 13

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ

วันที่ 20 เมษายน 2566 ร่วมงานเลี้ยงรับรอง ณ แขวงสาละวัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

วันที่ 21 เมษายน 2566 ร่วมประชุมคณะกรรมการฯ ณ แขวงสาละวัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

การปฏิบัติ วันที่ 20-21 เมษายน 2566 ณ แขวงสาละวัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

มอบหมายให้นายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 274/2566 ลงรับวันที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 15.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1HKCLAOZhD9gS5tRaGOAjJRPB90lzz_YB/view?usp=share_link

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566

เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ สำนักงานคลังจังหวัด ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดอุบลราชธานี (คบจ.) ครั้งที่ 4/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานคลังจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้นายกิตติ สุวรรณกูฏ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 278/2566 ลงรับวันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 12.20 น.

https://drive.google.com/file/d/1IoksZqcfxCD399qdqS1CYTS5aHI2JzE1/view?usp=share_link

เวลา 13.00-15.00 น. ผ่านระบบ VDO Conference (Google Hangout Meet)

เรื่อง ขอเชิญประชุมประธานผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2566 ผ่านระบบ VDO Conference

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ ตอบแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมฯ ตามลิงค์

https://forms.gle/hj3dNnJKbPT8CEdx6

มอบหมายให้นางสาวพิมพ์ชนก พิริยะกิจไพบูลย์ ประธานYEC เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 270/2566 ลงรับวันที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1bgagu7V5ovZMVPnIoC2SAJe69gL4n4ca/view?usp=share_link

วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2566

วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2566

วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566

เลื่อนออก ไปยังไม่มีกำหนด

เวลา 07.00 น. ณ สถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

เรื่อง การประชุมสภากาแฟ ประจำปี 2566 ประจำเดือนเมษายน 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

หมายเหตุ เลื่อนการประชุมสภากาแฟเป็นวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 สถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

มอบหมายให้ประธานและคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้

เลขลงรับที่ 260/2566 ลงรับวันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1yIBhSOkzVZkbzsecXsuO3LoJ0ifDgJLv/view?usp=share_link

หนังสือแจ้งเลื่อน

https://drive.google.com/file/d/1OJVnncKajdqgXEGikCapAyqr_FdfeTH5/view?usp=share_link

วันอังคารที่ 25 เมษายน 2566

เวลา 07.30 น. ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปีพุทธศักราช 2566 จังหวัดอุบลรารชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ การแต่งกาย ชุดสุภาพ หรือชุดตามต้นสังกัด (เข้าร่วม 3 คน / จัดพวงมาลาดอกไม้สดมาด้วยตนเอง / สวมหน้ากากอนามัย)

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 277/2566 ลงรับวันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 12.20 น.

https://drive.google.com/file/d/19t36XRb5ajS56cQcA_HNdPdI-umpVN0F/view?usp=share_link

เวลา 10.00-12.00 น. ณ ร้านพาพลิโอ เฮาส์ (Papilio House)

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินมูลค่ากิจกรรมเศรษฐกิจกิจิทัลเชิงพื้นที่

หน่วยงานต้นเรื่อง บ.เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ ผู้ประสานงาน นายเสกสรร หงษ์ทอง 094-3652461

ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 24 เมษายน 2566

มอบหมายให้นายอุฬาร ปัญจะเรือง รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 288/2566 ลงรับวันที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1Nt0-a0-zUp_d08hvBAEDIeOq-AH-oZXI/view?usp=share_link

วันพุธที่ 26 เมษายน 2566

เวลา 09.00-16.30 น. ณ ร้านออฟฟิศเมท พลัส สาขาเดชอุดม เลขที่ 643 หมู่ 19 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลฯ

เรื่อง ขอเรียนเชิญเป็นประธานในพิธีเปิด งานวัน GRAND OPENING OFFICEMATE PLUS สาขาเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง ร้านออฟฟิศเมท พลัส สาขาเดชอุดม

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้นายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 280/2566 ลงรับวันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 12.20 น.

https://drive.google.com/file/d/1iDKmJvcvqE2GUrkVfQ2OlinLuCGkppaT/view?usp=share_link

เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่องขอเชิญประชุมกรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน จังหวัดอุบลราชธานี และนายอำเภอประจำเดือนเมษายน 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

หมายเหตุ การแต่งกาย: สูทหอการาค้า หรือชุดผ้าไทย/ติดแม็กเน็ตหอการค้าฯ

มอบหมายให้นายชลวิท อภิรัตน์มนตรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 293/2566 ลงรับวันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 10.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1j1_O6t-gVy5B5VTvm-2jZwbGl5pQC1ls/view?usp=share_link

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566

เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์ งานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง ปกครองจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้นายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางรัตนากร ฑีฆธนานท์ รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 281/2566 ลงรับวันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 14.20 น.

https://drive.google.com/file/d/1RqvjWxFkXT_A0jHZ-gJEdwVxYSAfB0Gx/view?usp=share_link

วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566

เวลา 09.00-16.00 น. ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าสุนีย์ทาวเวอร์ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติงาน วันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลฯ

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ ผ้าไทยสวยงาม/ชุดสุภาพ

มอบหมายให้นายประสงค์ จันจำปา รองประธานอาวุโส เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 296/2566 ลงรับวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 10.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1gJjEzhjJMv1GtUjQZmYS_UmVNyxjUU1G/view?usp=share_link

เวลา 14.00 น. ณ วัดหนองแฝก ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

เรื่อง พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าป้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ประจำปีพุทธศักราช 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 298/2566 ลงรับวันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1djmxcLKASuoyxUUskvj1rRzg3Y4iwGmJ/view?usp=share_link

เวลา 17.30 น. ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานหอการค้าจังหวัดสกลนครแห่งใหม่ (ใกล้พิพิธภัณฑ์ภูพานและท้องฟ้าจำลอง) ถ. ใสสว่าง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร

เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดอาคารสำนักงานหอการค้าจังหวัดสกลนครแห่งใหม่

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าจังหวัดสกลนคร

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ การแต่งกาย: สูทหอการาค้า หรือชุดผ้าไทย/ติดแม็กเน็ตหอการค้าฯ

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 294/2566 ลงรับวันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1PV4BRJzPeLSeCP7akNwkxKfSXUeEhAml/view?usp=share_link

วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2566

วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2566


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!