วาระงานหอการค้าประจำเดือนมีนาคม 2566


2023-02-06 15:42

จำนวนครั้งที่อ่าน : 398

วันพุธที่ 1 มีนาคม 2566

เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัมนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้คุณรัตนากร ฑีฆธนานนท์ รองประธานอาวุโส เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 142/2566 ลงรับวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1AVkLzrSMjlr26o2DxOVC9iVwtRiCp-FI/view?usp=share_link

เวลา 09.00 น. ณ ระบบออนไลน์ Google Meeting

รหัสผ่าน bpn-ukeu-hch

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้ทิศทางการพัฒนาการศึกษาระดับภาค และทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาฯ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนังกานศึกษาธิการภาค 14

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้เจ้าหน้าที่หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 137/2566 ลงรับวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1wS3dK9nKcVHiJQLawBrORms5dVLxnjbO/view?usp=share_link

เวลา 13.30.00 น. ณ ห้องประชุม SEC202 ชั้น 2 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ ฯ ครั้งที่ 2/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ ฯ ม.อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้คุณอนิรุจ สืบสิงห์ รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 143/2566 ลงรับวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น.

https://drive.google.com/file/d/186zvVgsQ7cGrRybo7xIYW_AgKvKxwuI4/view?usp=share_link

วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566

เวลา 07.45 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ การแต่งกาย ชุดสูทหอการค้าฯ

พานพุ่มดอกไม้สด โทนสีเหลืองหรือสีขาว / สวมหน้ากากอนามัยสีขาว / เข้าร่วม ไม่เกิน 5 ท่าน

มอบหมายให้คุณไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอการค้า คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วม

เลขลงรับที่ 139/2566 ลงรับวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1fbE0b_NNJtlcKulnXwo-Lk8be87aUSz8/view?usp=share_link

เวลา 13.30 - 14.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอนัดหมายเพื่อเข้าพบ หัวข้อหารือแลกเปลี่ยความคิดเห็น ด้านเศรษฐกิจ แนวโน้ม ภาวะการค้าของจังหวัดอุบลราชธานี และรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะต่าง

หน่วยงานต้นเรื่อง ธนาคารแห่งประเทศไทย จ.ขอนแก่น

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ

  1. ธนาคารแห่งประเทศไทย และทีมงาน รวม 4 ท่าน นำโดยท่าน ผอ.อาวุโส ประจำจ.ขอนแก่น
  2. หากท่านประธานจะเรียนเชิญท่านอื่นเข้าร่วมด้วยก็ได้ แต่ด้วยเวลาที่จำกัด ทางธนาคารจึงขอเจาะจงสัมภาษส์ประธานก่อน

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วม

เลขลงรับที่ --ไม่มี-- ลงรับวันที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น.

เวลา 14.00-15.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านเศรษฐกิจ

หน่วยงานต้นเรื่อง กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้คุณวิศาล พิริยะกิจไพบูลย์ รองประธานหอการค้า คุณกิตติ สุวรรณกูฏ กรรมการกลาง เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 135/2566 ลงรับวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1dAwYnFX1jf_1kqLacNHBKeFcvFVLOc1l/view?usp=share_link

เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ 2

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงือนไขใบอนุญาตประการขนส่งไม่ประจำทางฯ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ 2

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณจักรพันธ์ กวีนัฏธยานนท์ รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 147/2566 ลงรับวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1FwXjSmLIsQeMpPt9QTsQadad4f3BjLR0/view?usp=share_link

วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566

เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

เรื่อง ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ) ครั้งที่ 1/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณสนั่น สุตัญตั้งใจ รองประธานอาวุโส เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 152/2566 ลงรับวันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 17.00 น.

https://drive.google.com/file/d/16Hjqz_LToai295MivPK7Ay1X9zbojJKk/view?usp=share_link

วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2566

เวลา 14.00 น. ณ ลานโปรโมชั่น Grand Hall ชั้น 1 โรบินสัน เซ็นทรัล

เรื่อง เชิญร่วมงาน Robinson International Women's Day 2023

หน่วยงานต้นเรื่อง Robinson จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้คุณกรุณา คณานิจกิจไพบูลย์ กรรมการ เป็นผู้เข้าร่วม

เลขลงรับที่ 155/2566 ลงรับวันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 15.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1j026PacmO22wu7MuzLzRL_XvXJATWWIN/view?usp=share_link

เวลา 17.00 น. ณ สนามกีฬาทุ่งบูรพา (สนามA)

เรื่อง เรียนเชิญท่านเป็นประธานมอบถ้วยรางวัล

หน่วยงานต้นเรื่อง ทีมฟุตบอลอาวุโส 50 ปี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้คุณประสงค์ จันจำปา รองประธานอาวุโส เป็นผู้เข้าร่วม

เลขลงรับที่ 150/2566 ลงรับวันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 17.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1j-oXPcg_3SejaJsW8fz_8YSZKx1fzLD7/view?usp=share_link

วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2566

เวลา 09.00 น. ณ วัดท่านกกแห่ อ.เมือง จ.อุบลฯ

เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญและร่วมกิจกรรมเนื่องในวัน นักข่าว

หน่วยงานต้นเรื่อง สมาคมสื่อมวลชนอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้คุณสุเทพ แก้ววรสูตร บรรณาธิการหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 156/2566 ลงรับวันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 15.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1EuAHMOlnmMoUyct5cxJIjh4rmcpFQKPW/view?usp=share_link

วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2566

วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566

เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพหรมเทวา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง เชิญประชุมคณะทำงานย่อย ศึกษาแนวทาง รวบรวมข้อมูล เพื่อพิจารณาแนวทางบริหารจัดการน้ำเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแก่งสะพือ จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง ปกครองจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้คุณฤทธิพันธุ์ สัณฑมาศจิรวัส รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 161/2566 ลงรับวันที่ 4 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.

https://drive.google.com/file/d/16Tl5pa0xP0HgGf5emtcUxCBSrIq9KL8l/view?usp=share_link

วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566

เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเนวาดาคอนเวนชั่นเซนเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิด เนื่องในงานวันสตรีสากลจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงเวลานัดหมายทุกท่านพร้อมกัน 8.30 น. ณ โรงแรมเนวาด้าท่านประธานฯ มีเวลาจำกัด พิธีการงานจะเริ่มมอบใบประกาศเกียรติบัตรให้แก่สตรีผู้ได้รับรางวัล 17 ท่าน (ประธานฯเริ่มมอบใบประกาศให้กับสตรีเวลา 9:00 น.)

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณประสงค์ จันจำปา รองประธานอาวุโส คุณพองาม ปรีดาสันติ์ รองประธานหอการค้า คุณชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานหอการค้า คุณไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอการค้า คุณอนงค์ภัทร์ ผลประเสริฐ รองเลขาธิการฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 162/2566 ลงรับวันที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1Mna5Vk8lDFduOFsiTpS61jtrJUAWhht2/view?usp=share_link

เวลา 15.00-16.30 น. ผ่านการประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM Conference

https://zoom.us/j/92628388573?pwd=QWhyVVFBbCszTXUxdmN1YmNwbE0xUT09

Meeting ID : 926 2838 8573

Passcode : 491299

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมพบปะหารือประธานหอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ และนายกสมาคมการค้า เพื่อร่วมรับฟังแผนงานการดำเนินกิจกรรมของหอการค้าฯ ในโอกาสครบรอบปีที่ 90 เพื่อร่วมผนึกกำลังการดำเนินงานร่วมกัน

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า คุณพิมพ์ชนก พิริยะกิจไพบูลย์ ประธาน YEC เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 130/2566 ลงรับวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1WxVF07ce0ApAeJr3VaC9Anz7C_o5Gxn4/view?usp=share_link

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566

เวลา 09.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการ POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง การประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2566 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้คุณเขมชาติ เรียนวิริยกิจ รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 170/2566 ลงรับวันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 14.50 น

https://drive.google.com/file/d/1No8ezR3da57Jo1Kd1jfbuX6L2TMC1HNz/view?usp=share_link

เวลา 11.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเข้าพบเพื่อนำเสนอและประชาสัมพันธ์สินทรัพย์รอการขาย (NPA)

หน่วยงานต้นเรื่อง บ.บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าเป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 148/2566 ลงรับวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1VUTfttaCW9G9MHO-HtqFoRWE2-iEPIzH/view?usp=share_link

เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานสถิติจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้คุณประสงค์ จันจำปา รองประธานอาวุโส เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 166/2566 ลงรับวันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 14.50 น.

https://drive.google.com/file/d/12gm1e-WTEI5w8bnjDxiWGyJ848cNGHDP/view?usp=share_link

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566

วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566

เวลา 08.30 น. ณ โรงยิมส์เนเซี่ยมโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อ.เมือง จ.อุบลฯ

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล 3x3 TOA ALL THAILAND 2023 รอบชิงชนะเลิศภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ณ จังหวัดอุบลราชธานี

เวลา 09.20 น. ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลฯ

เรื่อง ขอเชิญเป็นเกียรติในพิธีส่งมอบการทาสีสนามบาสเกตบอล

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงาน กกท.จ.จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

หมายเหตุ การแต่งกาย ชุดสุภาพ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 175/2566 ลงรับวันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 15.30 น.

https://drive.google.com/file/d/14bYSy7JGm5tutZ3FvgNorpq0v1-wVwUf/view?usp=share_link

เวลา 09.00-16.00 น. ณ Anna Coffee Roasters บ้านหัวเรือ

เรื่อง ชง ดม ชิม ม่วนกับกาแฟสายเลือดอีสานเข้มข้น

หน่วยงานต้นเรื่อง แอนนา ค๊อฟฟี่

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 173/2566 ลงรับวันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 10.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1MXzmok96lJ19M7YygNU3oPkesIxZ-_6k/view?usp=share_link

เวลา 09.30-19.30 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมกิจตรงวิลล์

เรื่อง “1st Meeting & YEC DNA ยิ่งรู้จัก แล้วจะรักมากขึ้น”

วัตถุประสงค์กิจกรรม :

  • ได้ทำความรู้จักกับเพื่อนๆสมาชิก YEC อุบลฯ กันมากขึ้น
  • ได้รู้จัก เข้าใจถึงความเป็นมาของ YEC บริบทของ YEC
  • เข้าใจสิทธิประโยชน์ของการมีส่วนร่วมใน YEC

หมายเหตุ การแต่งกายใส่เสื้อ YEC

มอบหมายให้คณะกรรมการหอการค้าฯ และ YEC หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วม

เลขลงรับที่ --ไม่มี-- ลงรับวันที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 16.00 น.

เวลา 12.30 น. ณ ห้องประชุมจงกลณี โรงแรมทอแสง จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ประชุมใหญ่สามัญสมาชิก ประจำปี 2565 และเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารหอการค้าวาระปี 2566-2567

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าอุบลฯ

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้คณะกรรมการหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ --ไม่มี-- ลงรับวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น.

เวลา 17.00 น. ณ สนามกอล์ฟกองบิน 21 จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศลดำรงราช ครั้งที่ 1

หน่วยงานต้นเรื่อง ชมรมกอล์ฟการกุศลดำรงราช กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้ (บริจาคเพื่อช่วยสาธารณกุศล) เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 92/2566 ลงรับวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1xaYUCbuh8c5LwCw5btW2zZ1Einw8abOK/view?usp=share_link

วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2566

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566

เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องทุ่งศรีเมือง 1 ชั้น 3 โรงแรมเซ็นทารา คอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี

เรื่อง ขอเรียนเชิญคณะกรรมการ กกร. ทุกท่าน ทั้ง 3 สถาบัน ได้แก่ หอการค้าฯ, สภาอุตสาหกรรมฯ และ สมาคมธนาคารไทย เข้าร่วมประชุมวิเคราะห์ “แผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชนระดับภูมิภาค พ.ศ. 2566-2570” ระยะที่ 1 (ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ระดับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 และระดับจังหวัดอุดรธานี) เพื่อทบทวนแผนฯ รวมถึงให้คำแนะนำถึงขั้นตอนในการนำแผนไปใช้จริง ผ่านกลไก กรอ.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoph3MTiN97YVOR8CGqLt6rO_sDyr97TtxiiJ0EUvRJfwFUg/viewform

หน่วยงานต้นเรื่อง คณะกรรมการ กกร.

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้ (ลาประชุม)เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1i6gErIP4zzo_LImVXL-u8x3x5jj9lIuH/view?usp=share_link

เลขลงรับที่ --ไม่มี-- ลงรับวันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 11.30 น.

เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม 2 โรงแรม สุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมโครงการการรักษาความมั่นคงของชาติและความปลอดภัยของประชาชนกิจกรรม การป้องกันและแก้ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 163/2566 ลงรับวันที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1-o8WcYSqd7QfVK4oZ95vLT9VJBhaL4oO/view?usp=share_link

เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี (ห้องประชุม1)

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 171/2566 ลงรับวันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 14.50 น.

https://drive.google.com/file/d/1OEiAD-_mWBDdZ8bycZTozuBs1uQHkx8t/view?usp=share_link

เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดอุบลราชธานี (คบจ.) ครั้งที่3/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงาน คลังจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ลิ้งส่งแบบตอบรับ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXe5HCzEKi5Sjs76r_fxB0gStTRM0K_Zh1HVVDU127bjdjwA/viewform

ลิ้งเข้าร่วมประชุม

https://mof-th.webex.com/mof-th/j.php?MTID=md71c7e6ca3f4475f40a50de46f8f08a8http://bit.ly/3YAgS1N

Meeting number:

2517 179 4748

เลขลงรับที่ 175/2566 ลงรับวันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 15.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1Ii5VLVbkolWc2-q4-8C0EO0yHzV42wIV/view?usp=share_link

วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566

เวลา 08.30-12.00 น. ณ โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช จังหวัดนครราชสีมา

เรื่อง ขอเชิญร่วมการสัมนาเชิงปฏิบัติการ(Wrokshop) ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้...(ลาประชุม)... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 158/2566 ลงรับวันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 15.30 น.

เรียน ประธานหอฯ

https://drive.google.com/file/d/1qvYPjiEq24p67u3f6yaJxPyNQpWJHfKI/view?usp=share_link

เวลา 08.30-12.00 น. ณ โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช จังหวัดนครราชสีมา

เรื่อง ขอเชิญร่วมการสัมนาเชิงปฏิบัติการ(Wrokshop) ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้...(ลาประชุม)... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 159/2566 ลงรับวันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 15.30 น.

เรียน ประธาน YEC

https://drive.google.com/file/d/1rM1_fr3OONsh2nZ2mR5hmTc93rx8nKT0/view?usp=share_link

เวลา 13.30-19.00 น. ณ ห้องประชุมโกมุท ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการ และสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เรื่อง เชิญร่วมกิจกรรมสโมสรคนสื่อ ผู้ว่าฯพบสื่อมวลชนอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณร่มไทร จันจำปา รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 167/2566 ลงรับวันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 14.50 น.

https://drive.google.com/file/d/1hhEm_asXzRDEJDbQJTq41xa7rcRu3r6e/view?usp=share_link

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566

เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ชั้น 3

เรื่อง ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานประเพณีสงกรานต์ วันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันครอบครัว ประจำปี 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้คุณชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 183/2566 ลงรับวันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 17.10 น.

https://drive.google.com/file/d/1eEZwS7Gr57wwgnCKoVqb-CXGU45KKCtF/view?usp=share_link

เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม Pan Tara โรงแรมเซ็นทารา อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง เชิญประชุมหารือและถอดบทเรียนการบริหารจัดการในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในระดับพื้นที่

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้คุณพริ้งพิศ วังทอง รองประธานอาวุโส เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 157/2566 ลงรับวันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 15.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1d6EF_k-59LKRxiYnG44ORw3yZyscYrkD/view?usp=share_link

เวลา 14.00 น. ณ ทางระบบออนไลน์ Zoom Meeting

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/98726453689?pwd=a2JlbXppU0lUZmh4T1FoWkpGVEtWdz09

Meeting ID: 987 2645 3689

Passcode: 373645

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้สัมภาษณ์ โครงการวิจัยแนวโน้มธุรกิจและอุตสาหกรรมในภาพรวมภูมิภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง บ. บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 119/2566 ลงรับวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.20 น.

https://drive.google.com/file/d/10j_XOXifXBGVXW4R_tlNny8KtTLgy3jo/view?usp=share_link

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566

เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง การประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อจัดงานการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี สีแสงเกมส์

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

หมายเหตุ

https://drive.google.com/drive/folders/1PiB4-65zXKBTkMjHvN7IWbFcxlnlsU17?usp=sharing

มอบหมายให้คุณพิมพ์ชนก พิริยะกิจไพบูลย์ ประธานYEC คุณนาถนภา รุ่งแสนทวี รองประธาน YEC เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 194/2566 ลงรับวันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 15.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1CLRzNfzLrbQZuUi9ZdXbP5Xiq_QGucUu/view?usp=share_link

เวลา 09.30-12.00 น. ณ โรงละครศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมและรับมอบเกียรติบัตร

หน่วยงานต้นเรื่อง มูลนิธิปัญญากัลป์

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 160/2566 ลงรับวันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 15.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1Ja9PPT47aCHTa6mQuKwwD83_vLIhk-UT/view?usp=share_link

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566

เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด (การประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ E3)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัมนาชุมชนจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้คุณพองาม ปรีดาสันติ์ รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 190/2566 ลงรับวันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 13.44 น.

https://drive.google.com/file/d/1IOh6a_cXDHcCdEWSunpM7wLRPD7hzjng/view?usp=share_link

เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อพิจารณาบัญชีโครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ

หน่วยงานต้นเรื่อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 178/2566 ลงรับวันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1ewQfVvfzwKhbwUMnlhnIiWwIpR3Pc1s4/view?usp=share_link

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพิทยาลงกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด (คทช.) จังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 1/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 13 มีนาคม 2566 ที่ 084-6613467 คุณพิกุลวัลย์

มอบหมายให้คุณเพชรชมภู สุทธิเดช รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 182/2566 ลงรับวันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 14.10 น.

https://drive.google.com/file/d/1OyiqBsHtlPS_nYtbxHvE0xkEJQ__sh4-/view?usp=share_link

เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมสามพันโบก แกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นทารา อุบล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมมหกรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 193/2566 ลงรับวันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 13.44 น.

https://drive.google.com/file/d/1zEdd6XdXQTr9Vid0_gPbx7FE9PFs8kGF/view?usp=share_link

เวลา 18.00-21.30 น. ณ สนามกีฬาทุ่งคำน้ำแซบ อ.วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง เรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติ พร้อมรับชมการแสดงดนตรีของกองทัพบกและขอรับความอนุเคราะห์

หน่วยงานต้นเรื่อง มณฑลทหารบกที่ 22

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้คุณจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 189/2566 ลงรับวันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 13.44 น.

https://drive.google.com/file/d/1OPSiToXBq74oIDPMTXDg03PFdO02KlfU/view?usp=share_link

วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566

วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566

เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง การจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง ปกครองจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้ คุณพิมพ์ชนก พิริยะกิจไพบูลย์ รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าประชุม

เลขลงรับที่ 197/2566 ลงรับวันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 09.57 น.

https://drive.google.com/file/d/1ZHy_9fUH66qwiHGyMtG39NiTWQrMOmze/view?usp=share_link

เวลา 10.00 น. คุณแม่เพ็ญพักตร์และคณะสมาคมแม่ ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเข้าพบแสดงความยินดีกับประธานหอการค้า ที่ได้รับตำแหน่งประธานหอในปีบริหาร 2566-267

หน่วยงาน สมาคมแม่ดีเด่น

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วม

เลขลงรับที่ --ไม่มี-- ลงรับวันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น.

เวลา 11.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอแสดงคงามยินดีกับประธาน โดย มี นายรุจจิเรศ อนัญพงศ์ ผู้จัดการโรงแรม และผู้ติดตาม 2-3 ท่าน

หน่วยงาน โรงแรม centara ubon

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วม

เลขลงรับที่ --ไม่มี-- ลงรับวันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น.

วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566

เวลา 10.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต.ศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลฯ

เรื่อง ขอเชิญร่วมเวทีเสียงประชาชนเลือกอนาคตประเทศไทย (Post-Election) พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้คุณกิตติพงษ์ เทียมสุวรรณ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 202/2566 ลงรับวันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1UX4ZASgXO-3jPRypTdy2qvrCq0efdDdA/view?usp=share_link

เวลา 13.30 น. ณ Google meet ที่ลิ้ง

https://meet.google.com/dws-jczd-tpy

เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดอัตราค่าจ้างแรงงานผู้ต้องขัง และทบทวนอัตราค่าจ้างแรงงานผู้ต้องขัง ครั้งที่1/2566 (รอบ 6 เดือน)

หน่วยงานต้นเรื่อง เรือนจำกลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 199/2566 ลงรับวันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 16.03 น.

https://drive.google.com/file/d/1wSQhhIcKqkF-OOBik2A8FRjccXVKtz-w/view?usp=share_link

วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566

เวลา 08.30-16.00 น. ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

เรื่อง การจัดกิจกรรม 1212 ETDA สร้างภูมิคนไทยรู้ทันปัญหาออนไลน์ โครงการพัฒนาความร่วมมือเครื่อข่ายด้านการป้องกันและจัดการปัญหาธุรกรรมทางออนไลน์

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 22-23 มีนาคม 2566

มอบหมายให้นางสาวจารุณี พิมพ์หล่อ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 185/2566 ลงรับวันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 17.01 น.

https://drive.google.com/file/d/1kyrVNrupbeVd7fGik69Qa9anc7u3-4qT/view?usp=share_link

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมทิพย์ 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากรการนำเสนอบทเรียนและข้อเสนอแนะในการป้องกันและแก้ไขน้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง มูลนิธิเพื่อเมืองและชุมชนยั่งยืน

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้คุณประสงค์ จันจำปา รองประธานอาวุโส เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 179/2566 ลงรับวันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1qE9aytSGGlp3CV9sDByWrZynzsPOyM3d/view?usp=share_link

เวลา 13.00-14.30 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญสมาชิกหอการค้าไทย ครั้งที่ 57 ประจำปี 2565

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 148/2566 ลงรับวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1poDRjskmpgmpWUFmWnPNMKvx44dbFzNq/view?usp=share_link

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566

เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม 3 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อ.เมือง จ.อุบลฯ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมโครงการ สร้างการรับรู้ด้านกฎหมายสู่การอำนวยความยุุติธรรมในชุมชนอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานยุติธรรมจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 209/2566 ลงรับวันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 16.20 น.

https://drive.google.com/file/d/1j6LU96bOoKhjwI-R8Pa2Xc3ozkGjSi2f/view?usp=share_link

เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.อุบลราชธานี) ครั้งที่ 2/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้คุณชลวิท อภิรัตน์มนตรี รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

แบบตอบรับ

https://drive.google.com/drive/folders/1asU2xHyqklp2Tb6vzsbkT-9vPEAHjN-A?usp=share_link

เลขลงรับที่ 203/2566 ลงรับวันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1eLGRZYhaseQobRLaYVzqASGjEhj5te2P/view?usp=share_link

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566

เวลา 7.00-09.00 น. ณ โครงการชลประทานอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลฯ

เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมสภากาแฟ ประจำปี 2566 ประจำเดือนมีนาคม 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การแต่งกาย ชุดสุภาพ/ผ้าไทย

หมายเหตุ: คณะกรรมการหอฯเข้าร่วม 5 ท่าน

มอบหมายให้คุณสริตา ปรีดาสันติ์ รองประธานอาวุโส คุณรัตนากร ฑีฆธนานนท์ รองประธานอาวุโส คุณพริ้งพิศ วังทองรองประธานอาวุโส คุณพองาม ปรีดาสันติ์ รองประธานหอการค้า และคุณชลวิท อภิรัตน์มนตรี รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 204/2566 ลงรับวันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1urEVvzfgss7NTz5tmCYGKlH8M41bdyIW/view?usp=share_link

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมตักสิลาคอนเวนชั่นฮอลล์ 1 โรงแรมตักสิลา อ.เมือง จ.มหาสารคราม

เรื่อง ขอเชิญประชุมสมัชชาสภาการศึกษาระดับภูมิภาค ครั้งที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้ ..ลาประชุม..

เลขลงรับที่ 180/2566 ลงรับวันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1s5LhUCZtCrFZt7O8WsiIKpEZ5q-xRN5v/view?usp=share_link

เวลา 09.30-12.00 น. ณ หอประชุมหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ อุบลราชธานี หมู่ที่ 10 ถ.เลี่ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลฯ

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกองทุนเครือข่ายแห่งบุญหม่อมเจียงคำอนุสรณ์

หน่วยงานต้นเรื่อง กองทุนเครือข่ายแห่งบุญหม่อมเจียงคำอนุสรณ์

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้คุณพริ้งพิศ วังทอง รองประธานอาวุโส เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 201/2566 ลงรับวันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 09.20 น.

https://drive.google.com/file/d/1roZu2jpT_8gV5jd4HwT8eIDR3aFosdlm/view?usp=share_link

เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์การประมง

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้...นายร่มไทร จันจำปา รองประธานกรรมการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม...

เลขลงรับที่ 212/2566 ลงรับวันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 11.44 น.

https://drive.google.com/file/d/1Gckg_b3lRzGEvxCBtekGEuNBt7mFm6Wc/view?usp=share_link

เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ หน่วยงานละ 1 ท่าน

มอบหมายให้คุณชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 219/2566 ลงรับวันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1EFFd5t6QpPWM0A1kN9wkeit-XKk8xH_4/view?usp=share_link

วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566

วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2566

วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566

เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมหทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้นางกรุณา คณานิจกิจไพบูลย์ กรรมการกลางหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 213/2566 ลงรับวันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 11.44 น.

https://drive.google.com/file/d/1oYQlsCPsNVJE1SfkPjQ42grHmVcdJJvq/view?usp=share_link

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี และโปรดแกรม Cisco webex Meeting

เรื่อง ขอเชิญประชุมร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด (กรอ.กลุ่มจังหวัด) ครั้งที่ 3/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

หน่วยงานต้นเรื่อง กลุ่มจังหวัดฯ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า และนายชลวิท อภิรัตน์มนตรี รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

รายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย

https://drive.google.com/file/d/1G2gUPsdQDXeZqA1n5LC7APvkdnkKvYsR/view?usp=sharing

เลขลงรับที่ 210/2566 ลงรับวันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 16.20 น.

https://drive.google.com/file/d/1EawL8-Lr5ABRmmCyCc17H-5c9dDS4uVo/view?usp=share_link

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

หมายเหตุ เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

https://drive.google.com/drive/folders/17tnILtMR_e8RxIURVMgYCWM26HEJVkP0?usp=share_link

มอบหมายให้นายฃลวิท อภิรัตน์มนตรี รองประธานกรรมการหอการค้าฯ. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 224/2566 ลงรับวันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 10.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1Bi5XqJ9mxYm_L2PLwyZi0FIcuRc_67lx/view?usp=share_link

เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง การประชุมหารือเพื่อเตรียมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี สี่แสงเกมส์ (ทีมสี่แสง)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้นายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 226/2566 ลงรับวันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 16.16 น.

https://drive.google.com/file/d/1sp6tH_9on9YzvzuT7Wnpgc8tWFwJYGGF/view?usp=share_link

วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566

เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี (ก.ช.ภ.จ.อบ.)

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดอุบลราชธานี (ก.ช.ภ.จ.อบ.)

หน่วยงานต้นเรื่องสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้นายชลวิท อภิรัตน์มนตรี รองประธานกรรมการหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 230/2566 ลงรับวันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 14.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1aNc98pUy-OiehzUmJJqxUejathW8sItR/view?usp=share_link

เวลา 9.00-13.00 น. ณ โรงแรมเดอะรีเจนท์ ห้องประชุมชลลดา จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา MSME ให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างฯ

หน่วยงานต้นเรื่อง ม.ราชภัฏสวนสุนันทา

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การแต่งกาย ชุดสุภาพ

มอบหมายให้นายสุนทร จิรนภาวิบูลย์ กรรมการกลางหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 205/2566 ลงรับวันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1vBWiU4VOL6Q_NEN2SoI7DHdl9a5d9azy/view?usp=share_link

เวลา 10.00-11.30 น. ณ ผ่านระบบ Zoom ที่ลิ้ง

Join Zoom Meeting

https://us06web.zoom.us/j/89665387331?pwd=TTQwQWZtZ3ZKNzdOVmJaSUxoa1Uydz09

Meeting ID: 896 6538 7331

Passcode: 465616

เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมงานกิจกรรมประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน ขับเคลื่อน BCG พลิกอนาคตอุตสาหกรรมไทยฯ

หน่วยงานต้นเรื่อง สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

ลงทะเบียนเข้าร่วม

https://docs.google.com/forms/d/1kXr1CyJJlnHwRKQW4mDnG_nV2v5DDcaR-xnjDkTjt4c/edit

มอบหมายให้นายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าฯ และนายชลวิท อภิรัตน์มนตรี รองประธานกรรมการหอการค้า , กรรมการหอการค้า, เจ้าหน้าที่หอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 168/2566 ลงรับวันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 14.50 น.

https://drive.google.com/file/d/1CkARWp6OWa8TSrijMYD5tARexp_52oNv/view?usp=share_link

วันพุธที่ 29 มีนาคม 2566

เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง Mayfair C โรงแรม เบอร์เคลียร์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ และทางออนไลน์

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/82630076137?pwd=bjYxeFFoaE5TWVRFa3lhU2Q2OFhpdz09

Passcode: ITD2023

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย ITD Research Forum 2023

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัย

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

หมายเหตุ

ลงทะเบียน

http://miq2u.com/itd/online/

เอกสารประกอบ

https://drive.google.com/drive/folders/1XFu65F-DrCuar70l46pwG83yW3cER13Z?usp=share_link

เลขลงรับที่ 186/2566 ลงรับวันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1W2lFu1HOGSZSuNjMlMWUb7Udzp_ghUXH/view?usp=share_link

วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566

เวลา 08.30-18.00 น. ณ ห้องประชุมพันล้านคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมพันล้าน บูติค รีสอร์ท จังหวัดหนองคาย

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางด้านการลงทุนของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกับประเทศเพื่อนบ้าน

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 30-31 มีนาคม 2566

หมายเหตุ ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 17 มีนาคม 2566 ที่ [email protected]

มอบหมายให้นายฤทธิพันธ์ สัณฑมาศจิรวัส รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 181/2566 ลงรับวันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 13.45 น.

https://drive.google.com/file/d/1aVThK9bk368ajOcq41JWiTdQ5KiC80Fr/view?usp=share_link

เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หรือ Facebook Live ที่เพจ Thai Chamber

เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมเวทีตอบข้อซักถาม มุมมองของภาคธุรกิจต่อนโยบายขับเคลื่อนประเทศ

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้นายชลวิท อภิรัตน์มนตรี รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัด, นายประชา กิจตรงศิริ รอง.ปธ.อาวุโสหอการค้าฯ ,คณะกรรมการหอการค้าจังหวัด ประธาน YEC และคณะกรรมการ YEC หอการค้าจังหวัด ผู้สนใจเป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ส่งแบบตอบรับที่

https://thaichamber.org/question/413

เลขลงรับที่ 200/2566 ลงรับวันที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 09.50 น.

https://drive.google.com/file/d/1mUe61D8xkXVNiNdMu-8aMI4V4sAic4SA/view?usp=share_link

เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และนายอำเภอ ประจำเดือนมีนาคม 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ การแต่งกาย ชุดตามต้นสังกัด

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

วาระการประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1LcbIM2b6u7JpM6w9W9UqTL-dOl0hx1w9/view?usp=share_link

หนังสือแจ้งเลื่อน

เลขลงรับที่ 196/2566 ลงรับวันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 14.20 น.

https://drive.google.com/file/d/1rOBjkL9yNhp438i-TQOzPQmyBS7ZAbn8/view?usp=share_link

เลขลงรับที่ 165/2566 ลงรับวันที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1-sW-QXTgTULbw1aJvruSShZYfdBXDJo-/view?usp=share_link

เวลา 13.30-16.30 น. ณ หอประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่องสำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

หมายเหตุ ส่งแบบรับรองรายงานภายในวันที่ 28 มีนาคม 2566 ที่ลิ้ง

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQdBMoiEAl-xEFS_XVLpUEnf12jPHahD1VlFv9kVVX14r4lw/viewform

การปฏิบัติ วันที่ 30 มีนาคม 2566

มอบหมายให้นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 233/2566 ลงรับวันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 14.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1UZwGOSM6vrtkS86QgXzWh7P3NBi95P-L/view?usp=share_link

เวลา 15.30 น. ณ UBRU STADIUM (โรงยิมเนเซียมวอล์เวลย์บอล) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เรื่อง การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี สีแสงเกมส์ ประจำปี 2566

หน่วยงานต้นเรื่องสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้ ประธานหอการค้าฯและคณะกรรมการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 235/2566 ลงรับวันที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 17.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1pOG533XYjG0hAj24agzwlBp0unnPbkxM/view?usp=share_link

เวลา 17.00-18.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง คณะอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าพบประธานหอการค้าเพื่อแสดงความยินดีในการเข้ารับตำแหน่ง ประธานกรรมการหอการค้า

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

แจ้งเลื่อนเป็นวันที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 16.00 - 17.00 น.มอบหมายให้นายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้า,นายชลวิท อภิรัตน์มนตรี รองประธานกรรมการหอการค้าฯ,นางสาววิภาดา วจนะวิชากร รองเลขาธิการฯ,นางสางจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการฯ,นางอัญมณี นิลรัตน์ศิริกุล เป็นกรรมการกลาง ผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ ---ไม่มี--- ลงรับวันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 12.00 น.

วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566

เวลา 07.30 น. ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี ด้านหลังศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้าและวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ เข้าร่วม 3 ท่าน/การแต่งกาย ชุดสูทหอการค้าติดแม็กเน็ต/ชุดผ้าไทย

มอบหมายให้นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ รองประธานกรรมการอาวุโส,นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานกรรมการอาวุโส,นางกรุณา คณานิจกิจไพบูลย์ กรรมการกลางหอการค้าจังหวัดอุบลฯ เป็นผู้เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

เลขลงรับที่ 227/2566 ลงรับวันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 14.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1NfflhkkCwBYCvEvnw7ntGVo-P4p1ay23/view?usp=share_link

เวลา 08.30-14.30 น. ณ โรงแรม เซ็นทารา อ.เมือง จ.อุบล

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการเชื่อมโยงความเชี่วชาญจาก GURU ผู้เชี่ยวชาญ ปราชญ์ ภายใต้งานศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร ปี 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

หมายเหตุ ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 24 มีนาคม 2566

มอบหมายให้นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ ,นายชลวิท อภิรัตน์มนตรี รองประธานกรรมการหอการค้าฯ,นางกรุณา คณานิจกิจไพบูลย์ กรรมการกลางหอการค้าจังหวัดอุบล เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 221/2566 ลงรับวันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 15.30 น.

https://drive.google.com/file/d/18g9ZIMVPoF9hzcIKuHuw0HGbE9x8FSW6/view?usp=share_link

เวลา 09.30-14.00 น. ณ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำเขต 5

อ.เมือง จ.อุบล

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต 5 ครั้งที่ 1/2566 (ครั้งที่1)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขต 5

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 220/2566 ลงรับวันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 15.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1ux6EL67YxFHRbPg1hI57VWC4zF9sLLHJ/view?usp=share_link

เวลา 13.00 - 14.30 น. ผ่านทาง google meet Link ประชุม

meet.google.com/ipu-fnbm-xgz

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการความร่วมมือระหว่างหอการค้าจังหวัด/หอการค้าไทย และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

หัวข้อ

  • โครงการบาส 3x3
  • โครงการติว

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้นายชลวิท อภิรัตน์มนตรี รองประธานกรรมการ,นายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า,นางสาวพิมพ์ชนก พิริยะกิจไพบูลย์ ประธาน YEC นางสาวนาถนภา รุ่งแสนทวี รองประธาน YEC นายพัช ไชยสงคราม รองประธานหอฯ ,นายประชา กิจตรงศิริ รอง.ปธ.อาวุโสหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ --ไม่มี-- ลงรับวันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 12.30 น.

เวลา 14.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารอำนวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจ.อุบลฯ

หน่วยงานต้นเรื่อง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้นายไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 214/2566 ลงรับวันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 11.44 น.

https://drive.google.com/file/d/1ruY0-l2N1k8Rv6dnVgR7L5zLHnk1DKtG/view?usp=share_link

เวลา 18.30 น. ณ อาคาร WS (ใกล้กัลสนามกอล์ฟมูลน้อย เส้นเซ็นทรัล อุบลราชธานี)

เรื่อง ขอเชิญร่วมงาน SOFT OPENING JOIN WITH US WINE TASTING FOOD AND DRINKS

หน่วยงานต้นเรื่อง บ.ดับบลิว เอส ศิริ จำกัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 239/2566 ลงรับวันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1tm4bhMlcJspivkcXlCogFhD--AZ6oxiG/view?usp=share_link

8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!