ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 สมุดลงรับ หนังสือเข้า และออก ของหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

https://www.dataubcc.com


2023-01-03 14:34

จำนวนครั้งที่อ่าน : 109

ลักษณะหนังสือที่ควรทราบ

 1. หนังสือภายนอก
 2. หนังสือภายใน
 3. หนังสือประทับตรา
 4. หนังสือสั่งการ (คำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ)
 5. หนังสือประชาสัมพันธ์ (ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว)
 6. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็หลักฐานในราชการ (หนังสือรับรอง รายงานการประชุม บันทึก และหนังสืออื่นๆ)

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

 1. เลขลงรับที่ 75/2566 ลงรับวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11.50 น.

เรื่อง ขอขอบคุณ

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าจังหวัดอำนาจเจริญ

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ -

หมายเหตุ-

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1fQpbVnVcUw0cRuIuQZVLjVwr6czivnBd/view?usp=share_link

2. เลขลงรับที่ 76/2566 ลงรับวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11.50 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนการพัฒนากำลังคนจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2566-2570 กลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ครั้งที่ 1/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 -15.00 น. ณ ห้องประชุมรสสุคนธ์ โรงแรมทอแสงเฮอริเทจ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

หมายเหตุ ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

ID : 087-706 8115

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1nNzQJir-eIOfBK822N4qRnuodVpYccwP/view?usp=share_link

วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565

 1. เลขลงรับที่ 77/2566 ลงรับวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11.50 น.

เรื่องขอเชิญประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนการพัฒนากำลังคนจังหวัดอุบลราชธานี พ.ส. 2566-2570 ครั้งที่ 1/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ห้องประชั้น 2 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

หมายเหตุ ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566

สิ่งที่ส่งมาด้วย

http://shorturl.at/aiRY4

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1XRR1LzKUMM-bPHdN4g43C2E9UFHu5WT6/view?usp=share_link

2. เลขลงรับที่ 78/2566 ลงรับวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.50 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกีรยติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเปตอง เทิดพระเกียรติ16 ธันวาคม วันกีฬาแห่งชาติ79

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงาน กกท.อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ณ สนามกีฬาเปตองมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (สวนนก)

หมายเหตุ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1V2LPGZ3LZDqLo52Gi5IA9MgfYMrZi1Ig/view?usp=share_link

3. เลขลงรับที่ 79/2566 ลงรับวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.50 น.

เรื่อง หนังสือใต้ร่มพระบารมี 60 ปี ในหลวงเสด็จฯ อุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ ขอความอนุเคราะห์หนังสือ 15 เล่ม

หมายเหตุ ติดต่อคุณนพวรรณ จัมปะโสม

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1aBi0ViiYljL5wMZ4qEZ5XJ-Z9N2tDozP/view?usp=share_link

4. เลขลงรับที่ 80/2566 ลงรับวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.50 น.

เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดแข่งขันบาสเกตบอล 3 คน รายการ 3x3 UTCC Chammpionship 2023

หน่วยงานต้นเรื่อง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 -22 กรกฎาคม 2566

หมายเหตุ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1Zw4LE067U-6R6a-B30uXUFKQWaZPxYju/view?usp=share_link

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565

 1. เลขลงรับที่ 81/2566 ลงรับวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น.

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่1/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1A_aNGUDDzs6hGN1Kbxod5xgxE26YexP9/view?usp=share_link

2. เลขลงรับที่ 82/2566 ลงรับวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น.

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1Qr-8zc5edFUdKQSnkfb_wE4D8wKN7iga/view?usp=share_link

3. เลขลงรับที่ 83/2566 ลงรับวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น.

เรื่อง แนวทางการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง เนื่องในโอกาสจังหวัดอุบลราชธานี ครบ 231 ปี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/18U_5JDG0qqP5eBx1L9bHB5WQaRhNVq9L/view?usp=share_link

3. เลขลงรับที่ 83/2566 ลงรับวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น.

เรื่อง การขับเคลื่อนบทบาทการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชน ให้มีความสุขอย่างยืนจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ -

หมายเหตุ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1J4HNCecSLgXZRa2kYt6JFq10WhBvQ0M7/view?usp=share_link

วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565

วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565

วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565

 1. เลขลงรับที่ 85/2566 ลงรับวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11.32 น.

เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมงานมหกรรมบ้านและอสังหาอุบล 2023

หน่วยงานต้นเรื่อง อุบลน่าอยู่

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 8 กถมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00-14.00 น. ณ ชั้น 1 ลานกิจกรรมอะควาเรียม ศูนย์การค้าเซ็นทรับพลาซา อุบลราชธานี

หมายเหตุ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1XCmy0G91FzYJQNP6ijHbdp9lGvQukg7U/view?usp=share_link

2. เลขลงรับที่ 86/2566 ลงรับวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11.32 น.

เรื่อง รายงาน MSME Outlook ไตรมาสที่ 4-2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ -

หมายเหตุ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1_voNrMAMke5rBQDz-kZVoBskralFdyhh/view?usp=share_link

3. เลขลงรับที่ 87/2566 ลงรับวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11.32 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและนายอำเภอ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/114jBu5iw7Ok9ybbaJBgHtBh32mAcLO6h/view?usp=share_link

4. เลขลงรับที่ 88/2566 ลงรับวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11.32 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมหารือเตรียมการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดุบลราชธานี ประจำปี 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1I9iPXYTmPb7ouXh9UlP3-SV-a-VfdugY/view?usp=share_link

วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565

 1. เลขลงรับที่ 89/2566 ลงรับวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.07 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุม

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานศึกษธิการจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1g4QZfNG_5ooB_HgU9heAr2fq5t_HAyWS/view?usp=share_link

2. เลขลงรับที่ 90/2566 ลงรับวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.07 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะผุ้บริหารการคลังประจำจังหวัดอุบลราชธานี (คบจ.) ครั้งที่ 2-2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานคลังการจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXe5HCzEKi5Sjs76r_fxB0gStTRM0K_Zh1HVVDU127bjdjwA/viewform

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1Yl9L-SqPoF64-Cma5L0gOrgO0nN-gQTj/view?usp=share_link

3. เลขลงรับที่ 91/2566 ลงรับวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 ยลแสง-ศิลป์ ดินแดนแห่งความสุข

หน่วยงานต้นเรื่อง มหวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17.00 น. ณ สนามฟุตบอล UBRU Happiness Stadium มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

หมายเหตุ ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

https://forms.gle/rdEevyHYkzWqFCHa7

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/12wiMG-i0i_yWFt_KvpCPNE9G2QOpl2N6/view?usp=share_link

4. เลขลงรับที่ 92/2566 ลงรับวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศลดำรงราช ครั้งที่ 1

หน่วยงานต้นเรื่อง ชมรมกอล์ฟการกุศลดำรงราช กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 11 มีนาคม 2566 เวลา 17.00 น. ณ สนามกอล์ฟองบิน 21 จังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1xaYUCbuh8c5LwCw5btW2zZ1Einw8abOK/view?usp=share_link

5. เลขลงรับที่ 93/2566 ลงรับวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง ม.อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. ณ ลานหน้าเวทีกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หมายเหตุ การแต่งกาย ชุดสุภาพ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1-_QII7mrl50MHv1VouMmgwIR6mwJRFCc/view?usp=share_link

6. เลขลงรับที่ 94/2566 ลงรับวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น.

เรื่อง แนวทางการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง เนื่องในโอกาสจังหวัดอุบลราชธานี ครบ 231 ปี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1IcblzK3q0ymEfbAPV222x8MN6q-m_Zqk/view?usp=share_link

7. เลขลงรับที่ 95/2566 ลงรับวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น.

เรื่อง การประชุมขับเคลื่อนบทบาทการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชน ให้มีความสุขอย่างยั่งยืนในระดับจังหวัด ตามภารกิจ MOU ของปลัดกระทรวงมหาดไทย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและคณะสงฆ์

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1RtmxyRQUFRQc-xl0NMSrWPm2AJsfF7AN/view?usp=share_link

8. เลขลงรับที่ 96/2566 ลงรับวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น.

เรื่อง ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมืองฯ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ -

หมายเหตุ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1mtOtpAtlKwsBr06XZiqocGS7rlOlroLe/view?usp=share_link

9. เลขลงรับที่ 97/2566 ลงรับวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น.

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประธยชน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ -

หมายเหตุ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1Hg2uOjauXztyMoB20Mun0XHCVueHIgCu/view?usp=share_link

10. เลขลงรับที่ 98/2566 ลงรับวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น.

เรื่อง ขอส่งสรุปผู้บริหาร เรื่อง การประชุมคณะกรรมการบริหาร AIC ครั้งที่ 1-2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ -

หมายเหตุ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1xVFrIyNMCKPB86OpYV6u4bGvophwJvzj/view?usp=share_link

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565

วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565

 1. เลขลงรับที่ 99/2566 ลงรับวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.38 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมพิจารณาร่าง บันทึกข้อตกลงบทบาทการเกื้อหนุ่นระหว่างวัดและชุมชน ให้มีความสุขอย่างยั่งยืน จังหวัดุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1DwP0yHiDXVn5QPmkbkcMIcj1kHgS7IOg/view?usp=share_link

2. เลขลงรับที่ 100/2566 ลงรับวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.38 น.

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์มอบหมายประธานฯ YEC ร่วมคณะเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00-15.30 น. ณ ทำเนียบรัฐบาล

หมายเหตุ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1W6a5TVDORwYkMU7dXJgp38Fdz1nlmDv8/view?usp=share_link

3. เลขลงรับที่ 101/2566 ลงรับวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.40 น.

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ราบชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะทำงานกำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2 พ.ศ.2566-2570 (ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานศึกษาธิการภาค 14

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ -

หมายเหตุ แจ้งรายชือภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ทาง E-mail: [email protected]

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1AVeq_XOfezJs4ol09twEz3cFiXh2WYoC/view?usp=share_link

4. เลขลงรับที่ 102/2566 ลงรับวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.40 น.

เรื่อง การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง 7 ภาคีเครือข่าย ในการขับเคลื่อนบทบาทการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชน ให้มีความสุขอย่างยั่งยืน จ.อุบลฯ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ การแต่งกาย ชุดผ้าไทย

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1gAPg9vrd7I5hMa0IiIjyuEBArzV8AzC1/view?usp=share_link

5. เลขลงรับที่ 103/2566 ลงรับวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.40 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมการสัมมนา แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน

หน่วยงานต้นเรื่อง กองยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00-15.30 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น 1-3 ชั้น 2 โรงแรม อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น

หมายเหตุ ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

ลงทะเบียนสัมมนา

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBt4W8bdGATlbmPMndn8Lp_dVi_2B5ePh4kO5HfqbCa2CJ6w/viewform

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1SLVwUBgHTvW1sMLfX-x0cg3yaK2HU_VC/view?usp=share_link

6. เลขลงรับที่ 104/2566 ลงรับวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.40 น.

เรื่อง ขอเลื่อนการประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดอุบลราชธานี (คบจ.) ครั้งที่ 2/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมวายุภักร์ สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/14Csd9hm6et9IqbMdqeRqh2y1Ugm2UfzW/view?usp=share_link

วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

 1. เลขลงรับที่ 106/2566 ลงรับวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17.40 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุม คณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง อาชีวะศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมบัวแดง ชั้น 3 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

หมายเหตุ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1zFmWMkNkwW2gH2YqkVUdc6aNAvps0MKZ/view?usp=share_link

2.เลขลงรับที่ 107/2566 ลงรับวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17.40 น.

เรื่อง การตรวจราชการปรกติ และติดตามผลการดำเนินงานหย่วยงานสังกัด อก.

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี ถ.สุรศักดิ์ จ.อุบลฯ

หมายเหตุ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1ZvuJV3IKVYCcN7tVozyEar3n42rgYHzm/view?usp=share_link

วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

 1. เลขลงรับที่ 108/2566 ลงรับวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.20 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1two0nNxw1h9D2F81McFs9fM-KDLKQ_FV/view?usp=share_link

วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565

วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565

 1. เลขลงรับที่ 111/2566 ลงรับวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.20 น.

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน จังหวัดุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1BpTATQYZDjtWQPbRtWe56IkGsyCB14d1/view?usp=share_link

2.เลขลงรับที่ 112/2566 ลงรับวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.20 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนตอหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารอำนวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

หมายเหตุ ตอบรับภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566

ทาง [email protected]

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/15pjHicY01Fh5SQUiUN1IscExbFJYfy1t/view?usp=share_link

3.เลขลงรับที่ 113/2566 ลงรับวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.20 น.

เรื่อง ขอเเชิญเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า (EV)

หน่วยงานต้นเรื่อง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.30 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

หมายเหตุ ตอบรับภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

https://forms.gle/WYYDdzcEhVx4tAbG9

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1vUPU8G_6XGMskVZSojDVl-YMB5kfm7SH/view?usp=share_link

4.เลขลงรับที่ 114/2566 ลงรับวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.20 น.

เรื่อง สภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแขวงจำปาสัก นำพาคณะเข้าพบ

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าและอุตสากกรรมจังหวัดจำปาสัก

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-11.00 น. ณ สำนักงานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ กำหนดการตามเอกสารแนบ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1a12nr4GJU2ajnaFd52U8aqgmAkWkN7hw/view?usp=share_link

5.เลขลงรับที่ 115/2566 ลงรับวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.20 น.

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สิงค์อินเทอร์เน็ตในการถ่ายทอดสดการจัดการประกวด มิสแกรนด์อุบลราชธานี 2023

หน่วยงานต้นเรื่อง กองประกวดมิสแกรนด์อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/150RDL796ikN424FiFPUzP0qKwd9kztft/view?usp=share_link

6.เลขลงรับที่ 116/2566 ลงรับวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.20 น.

เรื่อง ขอขอบคุณ

หน่วยงานต้นเรื่อง กองประกวดมิสแกรนด์อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1ksl-vIq1Jrzpy72xfiuwitibsbyJh9bM/view?usp=share_link

7.เลขลงรับที่ 117/2566 ลงรับวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.20 น.

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลฯ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1xJ3NexiRAFYzgFwSc-TPqiUaHUBjDyHZ/view?usp=share_link

8.เลขลงรับที่ 118/2566 ลงรับวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.20 น.

เรื่อง ขอเชิญสมัครร่วมกิจกรรม วิ่งตามฮอยเมืองฟ้าแดดสงยาง ทวารวดี ศรีกาฬสินธุ์ ถิ่นกำเนิดทะเลธุงมินิมาราธอน

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1jdX1EFJ5CyKva2DrSUCdA8ycJlPJLOA4/view?usp=share_link

9.เลขลงรับที่ 119/2566 ลงรับวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.20 น.

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้สัมภาษณ์ โครงการวิจัยแนวโน้มธุรกิจและอุตสาหกรรมในภาพรวมภูมิภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง บ. บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ ตามที่ท่านประธานสะดวกตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2566

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/10j_XOXifXBGVXW4R_tlNny8KtTLgy3jo/view?usp=share_link

10.เลขลงรับที่ 120/2566 ลงรับวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.00 น.

เรื่อง ขอเชิญให้ข้อมูลสนับสนุนในการประเมินนักศึกษาวิชาชีพ เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2565

หน่วยงานต้นเรื่อง วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-16.00 น. ณ อาคารอำนวยการ ชั้น 3 ห้องประชุมบัวแดง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1GDb9lFvcH1GCbv8FsG9co-tRnjzoz_ii/view?usp=share_link

11.เลขลงรับที่ 121/2566 ลงรับวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.00 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด ด้านการฟื้นฟู ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ และสงเคราะห์ผู้กระทำผิดในชุมชน

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1nQELBOahSNNLHOEPVJt_63nxWMeT7dIl/view?usp=share_link

12.เลขลงรับที่ 122/2566 ลงรับวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.00 น.

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์บันทึกแผนและผลการดำเนินงานในปี 2565-2570 ลงในระบบฐานข้อมูลการพัฒนากำลังคนระดับจังหวัด

หน่วยงานต้นเรื่อง สถาบันพัมนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ -

หมายเหตุ ส่งภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1a5YUXdPJnO9LnsT_HgT0e01lnnnmuuFr/view?usp=share_link

13.เลขลงรับที่ 123/2566 ลงรับวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.00 น.

เรื่อง ขอเรียนเชิญมอบเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษา

หน่วยงานต้นเรื่อง มูลนิธิเพื่อการศึกษาลูกหลานเมืองอุบล

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงแรมเนวาด้า จังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1gIUsndFJOHwEKY1YLq_Zt_JZBdc0Poy6/view?usp=share_link

14.เลขลงรับที่ 124/2566 ลงรับวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.00 น.

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ฯ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานปกครองขอนแก่น

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 - 7 มีนาคม 2566

หมายเหตุ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1yk_-F4pKdyH0wVGnh6ZWEJozIBkJMe7b/view?usp=share_link

วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565

 1. เลขลงรับที่ 125/2566 ลงรับวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.00 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมกลุ่มย่อย (Focus group)

หน่วยงานต้นเรื่อง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ผ่านช่องทางออนไลน์

หมายเหตุ http://shorturl.at/bcCEY

ลิ้งประชุม Zoom

https://us06web.zoom.us/j/83691435065

Meeting ID: 836 9143 5065

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/19mf5PdiFV-jxG98a-XsbgskS_TB4frOz/view?usp=share_link

2.เลขลงรับที่ 126/2566 ลงรับวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.00 น.

เรื่อง การประชุมคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูล และการขอใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระดับจังหวัด

หน่วยงานต้นเรื่อง ฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 5

หมายเหตุ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1B9z7lRNt2-PW6LqF8dJQDzoh9_0rjVco/view?usp=share_link

3.เลขลงรับที่ 127/2566 ลงรับวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.00 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง ฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพระพิรุณ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 E-Mail : [email protected]

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1XnnP7jqQnbvQvB01RxqlU3aj3Z_1Y2n-/view?usp=share_link

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

 1. เลขลงรับที่ 128/2566 ลงรับวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.00 น.

เรื่อง การจัดกิจกรรม 231 ปี อุบลราชธานี ฮุ่งเฮือง เมืองธรรม

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1HwzH9h7uXyBC5b8gvuNVnqEstEUh5iH4/view?usp=share_link

2.เลขลงรับที่ 129/2566 ลงรับวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.00 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการคืนความสุขให้คนอุบล กำจัดขยะอันตรายชุมชนอย่างปลอดจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30-12.00 น. ณ บริเวณฝั่งทิศตะวันตก ข้างอาคารโดมกีฬา สนามกีฬากลางจังหวัดุบลราชธานี (ทุ่งบูรพา) ต.หนองขอน อ.เมือง จ.อุบลฯ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1rVt4PpgEl9RhMLvRFaP_oYZAKQABOutN/view?usp=share_link

วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565

วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

 1. เลขลงรับที่ 130/2566 ลงรับวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมพบปะหารือ

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 15.00-16.30 น. ผ่านการประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM Conference

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1WxVF07ce0ApAeJr3VaC9Anz7C_o5Gxn4/view?usp=share_link

2.เลขลงรับที่ 131/2566 ลงรับวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น.

เรื่อง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของคณะผู้ตรวจราชการ เขตตรวจราชการ ที่ 14 ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 1

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1rNkwvJ3xg4EG6-TAAzijsq-pUksLQHaS/view?usp=share_link

3.เลขลงรับที่ 132/2566 ลงรับวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงาน ช้อปของเด่น กินของดี ที่มาระแม ครั้งที่ 13

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12.00 น. ณ บริเวณตลาดมาระแม ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

หนังสือเชิญประธานหอการค้าอุบลฯ

https://drive.google.com/file/d/1018zY89eE94lzgHsJcsRn_1yA8UsAlCv/view?usp=share_link

3.เลขลงรับที่ 133/2566 ลงรับวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงาน ช้อปของเด่น กินของดี ที่มาระแม ครั้งที่ 13

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12.00 น. ณ บริเวณตลาดมาระแม ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

หนังสือเชิญประธาน YEC อุบลฯ

https://drive.google.com/file/d/1-S5aGtUAS996AhB7zaSEJcusuIhYSjVY/view?usp=share_link

4.เลขลงรับที่ 134/2566 ลงรับวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมสภากาแฟ ประจำปี 2566 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07.00-09.00 น. ณ ห้องประชุมเกียรติสุรนนท์ กองกำกับการตำวรจตระเวนชายแดนที่ 22 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1XUWEdOdT-QErx88hyT5F9EZV2u-p3gGI/view?usp=share_link

4.เลขลงรับที่ 135/2566 ลงรับวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านเศรษฐกิจ

หน่วยงานต้นเรื่อง กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 14.00-15.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1dAwYnFX1jf_1kqLacNHBKeFcvFVLOc1l/view?usp=share_link

5.เลขลงรับที่ 136/2566 ลงรับวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น.

เรื่อง การเตรียมความพร้อมกรเสนอขอรับงบประมาณจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ ส่งภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1KCYbvvOyTmyKRNVf4FvTeOM0fub6ll9j/view?usp=share_link

6.เลขลงรับที่ 137/2566 ลงรับวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.30 น.

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้ทิศทางการพัฒนาการศึกษาระดับภาค และทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาฯ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนังกานศึกษาธิการภาค 14

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ระบบออนไลน์ Google Meeting

รหัสผ่าน bpn-ukeu-hch

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1wS3dK9nKcVHiJQLawBrORms5dVLxnjbO/view?usp=share_link

6.เลขลงรับที่ 138/2566 ลงรับวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.30 น.

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลับอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง ม.อุบลฯ

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 28 กุมภาพัน์ 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หรือทางออนไลน์ Zoom Meeting

ID : 965 7425 5589

Passcode : 280266

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1wOVxprk-KzYv9mOJu7jGP-jeR-0hFj_g/view?usp=share_link

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565

 1. เลขลงรับที่ 139/2566 ลงรับวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น.

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลับอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 07.45 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1fbE0b_NNJtlcKulnXwo-Lk8be87aUSz8/view?usp=share_link

2.เลขลงรับที่ 140/2566 ลงรับวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น.

เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงยกเลิกกฎกระทรวงซึ่งออกตามกฏหมายว่าด้วยหอการค้าบางฉบับที่ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน พ.ศ......

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักกฏหมาย

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ แบบรับฟังความคิดเห็น

https://docs.google.com/forms/d/1GwRrE2nMqTGM8u1Z215quZMpAegKG3TIGPcma8oCLEQ/edit

การปฏิบัติ วันที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 07.45 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1yV0SjqTGEEwes5qB8IfCd0152_3CrXnW/view?usp=share_link

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565

วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565

 1. เลขลงรับที่ 141/2566 ลงรับวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวน(ร่าง) แผน)ฏิบัติการการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศพื้นที่ตำบลทุ่งเทิง และตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท ต.คำน้ำแซบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลฯ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1dv3cK3dw07N7ZPiUClWlSrTyU2tdfrfH/view?usp=share_link

2.เลขลงรับที่ 142/2566 ลงรับวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัมนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1AVkLzrSMjlr26o2DxOVC9iVwtRiCp-FI/view?usp=share_link

3.เลขลงรับที่ 143/2566 ลงรับวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ ฯ ครั้งที่ 2/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ ฯ ม.อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 13.30.00 น. ณ ห้องประชุม SEC202 ชั้น 2 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/186zvVgsQ7cGrRybo7xIYW_AgKvKxwuI4/view?usp=share_link

4.เลขลงรับที่ 144/2566 ลงรับวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น.

เรื่อง คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/12iLWZfg3ueZKt_kxpbBF3mZgSKkBdu-8/view?usp=share_link

3.เลขลงรับที่ 145/2566 ลงรับวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น.

เรื่อง การจัดกิจกรรม 231 ปี อุบลราชธานี ฮุ่งเฮือง เมืองธรรม

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1gJ_kcoa3g5mI1QQbtMOCk6EOC1aqCwxm/view?usp=share_link

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

 1. เลขลงรับที่ 146/2566 ลงรับวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11.00 น.

เรื่อง รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี (ด้านโครงสร้างพื้นฐาน) ครั้งที่ 2/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1-JiQs4bDjKnSQ9eDajnC85cD_OesLr0S/view?usp=share_link

2.เลขลงรับที่ 147/2566 ลงรับวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11.00 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงือนไขใบอนุญาตประการขนส่งไม่ประจำทางฯ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ 2

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วั้นที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ 2

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1FwXjSmLIsQeMpPt9QTsQadad4f3BjLR0/view?usp=share_link

3.เลขลงรับที่ 148/2566 ลงรับวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.00 น.

เรื่อง ขอเข้าพบเพื่อนำเสนอและประชาสัมพันธ์สินทรัพย์รอการขาย (NPA)

หน่วยงานต้นเรื่อง บ.บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วั้นที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 11.00-12.00 น. ณ (ยังไม่ได้ระบุ)

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1VUTfttaCW9G9MHO-HtqFoRWE2-iEPIzH/view?usp=share_link

4.เลขลงรับที่ 148/2566 ลงรับวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.00 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญสมาชิกหอการค้าไทย ครั้งที่ 57 ประจำปี 2565

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 13.00-14.30 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1poDRjskmpgmpWUFmWnPNMKvx44dbFzNq/view?usp=share_link

8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!