ประจำเดือน มกราคม 2566 สมุดลงรับ หนังสือเข้า และออก ของหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี


2023-01-03 14:34

จำนวนครั้งที่อ่าน : 76

ลักษณะหนังสือที่ควรทราบ1. หนังสือภายนอก 2. หนังสือภายใน 3. หนังสือประทับตรา 4. หนังสือสั่งการ (ค าสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ) 5. หนังสือประชาสัมพันธ์ (ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว) 6. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ท าขึ้นหรือรับไว้เป็หลักฐานในราชการ (หนังสือรับรอง รายงานการประชุม บันทึก และ หนังสืออื่น)

วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2566

 1. เลขลงรับที่ 01/2566 ลงรับวันที่ 3 ธันวาคม 2566 เวลา 14.30 น.

เรื่อง ขอขอบคุณ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ -

หมายเหตุ -

มอบหมายให้คุณ...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1mhqvhOj64t5UPgjs595UgWf35uT2ebIL/view?usp=share_link

วันจันทร์ที่ 2 มกราคม 2566

วันอังคารที่ 3 มกราคม 2566

วันพุธที่ 4 มกราคม 2566

 1. เลขลงรับที่ 02/2566 ลงรับวันที่ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 10.30 น.

เรื่อง การเตรียมการประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย-ลาวระหว่างจังหวัดอุบลราชธานี กับแขวงสาละวัน ครั้งที่ 13 (ครั้งที่ 2)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ วันที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ -

มอบหมายให้คุณ...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1zk9GrPmgFGUOu2ZmMLozys15UIvYAb1O/view?usp=share_link

2. เลขลงรับที่ 03/2566 ลงรับวันที่ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 10.30 น.

เรื่อง การดำเนินโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภ นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัช มหาวัชรราชธิดา กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานปกครองจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบและเพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 6-23 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ วัดมณีวนาราม

หมายเหตุ แจ้งความประสงค์ (ตามรายละเอียดแนบมา) ภายในวันที่ 6 มกราคา 2566 ณ ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้คุณ...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/195SRnmtuIKVO8f3zAfc37_CoG4jHIWr1/view?usp=share_link

วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2566

 1. เลขลงรับที่ 04/2566 ลงรับวันที่ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 10.30 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงาน ช้อปของเด่น กินของดี ที่มาระแม ครั้งที่ 12

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบและเพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณตลาดมาระแม ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ -

มอบหมายให้คุณ...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1r7FJdslKIL9g3R0mPTHpME8e2bZXWXT7/view?usp=share_link

2. เลขลงรับที่ 05/2566 ลงรับวันที่ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดอุบลราชธานี (คบจ.) ครั้งที่ 1/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญเข้าร่วมประชุใ

การปฏิบัติ วันที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ สำนักงานคลังจังหวัด ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ ตอบรับภายในวันที่ 9 มกราคม 2566

แบบตอบรับ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXe5HCzEKi5Sjs76r_fxB0gStTRM0K_Zh1HVVDU127bjdjwA/viewform

มอบหมายให้คุณ...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1tCGeZZc8bg2O4hkU_P-VzaAmAPdjguoM/view?usp=share_link

วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566

 1. เลขลงรับที่ 06/2566 ลงรับวันที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 11.30 น.

เรื่อง ประกาศคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการสนันสนุนกิจกรรม โครงการ UBON SOLAR NIGHT RUN โขง ชี มูล วิ่งเมืองเรืองแสง

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น. ณ บริเวณเขื่อนสิรินธร อ.สิรินธร จังวหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ -

มอบหมายให้คุณ...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1ahALWI5oeFFSfkqMRUvU2CQ-u-fuiVT8/view?usp=share_link

2. เลขลงรับที่ 07/2566 ลงรับวันที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 16.20 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าว มิสแกรนด์อุบลราชธานี 2023

หน่วยงานต้นเรื่อง กองประกวดมิสแกรนด์อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 8 มกราคม 2566 เวลา 17.00-20 น. ณ ลานอะควาเรียม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรับอุบลราชธานี

หมายเหตุ การแต่งกาย: ธีมชุดสีขาว-สีส้ม

มอบหมายให้คุณ...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1dH7hxqSr9Laowz8XObDQLcgjl6YoxfH5/view?usp=share_link

3. เลขลงรับที่ 08/2566 ลงรับวันที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 16.20 น.

เรื่องรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ -

หมายเหตุ

รายงานการประชุม

https://drive.google.com/file/d/1QiBU0idx162PF9C9k_Xjy49RzpltF423/view?usp=share_link

มอบหมายให้คุณ...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1c-pM55-zWtALmoFK9WeV-QEsYqXDnwSo/view?usp=share_link

4. เลขลงรับที่ 09/2566 ลงรับวันที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 16.20 น.

เรื่อง การเตรียมการประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย-ลาวระหว่างจังหวัดอุบลราชธานี กับ แขวงสาละวัน ครั้งที่ 13 (ครั้งที่ 2)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ -

มอบหมายให้คุณ...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1mmNTUZGMfZ_r_Z7OWyi3OPV2FvuhgtzR/view?usp=share_link

วันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2566

วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2566

วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2566

 1. เลขลงรับที่ 12/2566 ลงรับวันที่ 9 ธันวาคม 2566 เวลา 10.30 น.

เรื่อง ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการ่วมภาครัฐและเอกชนฯครั้งที่ 2-2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ -

หมายเหตุ -

มอบหมายให้คุณ...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1eCw0oZ9LaJJdXE579B1qGI0Gz5RY1HrR/view?usp=share_link

2. เลขลงรับที่ 13/2566 ลงรับวันที่ 9 ธันวาคม 2566 เวลา 10.30 น.

เรื่อง ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการ่วมภาครัฐและเอกชนฯครั้งที่ 2-2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ วันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 08.30-12.30 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพ 1 อาคารสำนักงานเทศบาลวารินชำราบ อ.วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ เวลา 09.15-10.15 น. เสวนา หัวข้อ สานพลังคนอุบล ฟื้นฟูชุมชนหลังน้ำท่วม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1du2z4b4mvYXSoEVFTe50Rinus0ssozZw/view?usp=share_link

3. เลขลงรับที่ 14/2566 ลงรับวันที่ 9 ธันวาคม 2566 เวลา 11.30 น.

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาโครงการพัฒนาและส่งเสริมบรรษัทภอบาลคู่สัญญาหน่วยงานรัฐ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาล

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องทับทิมสยาม 5 ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ เวลา 10.00 น. นัดสัมภาษประธานหอการค้าหรือผู้แทน (ประเด็นคำถาม เอกสารแนบ6)

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1HyyAgwUw9eh_u-fLBirzCSb32VekLog3/view?usp=share_link

วันอังคารที่ 10 มกราคม 2566

 1. เลขลงรับที่ 15/2566 ลงรับวันที่ 10 ธันวาคม 2566 เวลา 10.30 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีมอบเวชภัณฑ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเจ้าคำผง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ การแต่งกาย :ชุดผ้าไทย

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1IaRjAnzXa7TZj9_S8_8ipbd_CHkKf7k4/view?usp=share_link

2. เลขลงรับที่ 16/2566 ลงรับวันที่ 10 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการ กรอ.จังหวัดอุบลราชธานี ด้านเศรษฐกิจ กาาค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม POC (ชั้น 4) ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1IWz5RXY6R7vK04Bv4CuwzlpZz0AgND3G/view?usp=share_link

3. เลขลงรับที่ 17/2566 ลงรับวันที่ 10 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น.

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ -

หมายเหตุ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1uIXZuD9J1Ob60NUEgxU1DF2UiYnA3ric/view?usp=share_link

4. เลขลงรับที่ 18/2566 ลงรับวันที่ 10 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น.

เรื่อง ขอสำรวจปริมาณขยะอันตรายชุมชน และแจ้งแผนดำเนินงานการกำหนดวันำส่งกำจัดขยะอันตรายฯ

หน่วยงานต้นเรื่อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ -

หมายเหตุ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1KINxN02RSB1mk_ScTFcM8jOsnHs1EJwS/view?usp=share_link

วันพุธที่ 11 มกราคม 2566

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566

 1. เลขลงรับที่ 19/2566 ลงรับวันที่ 12 ธันวาคม 2566 เวลา 11.30 น.

เรื่อง ขอสนับสนุนเงินรางวัลในกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพในการตรวจหาเชื้อเอชไอวีฯ

หน่วยงานต้นเรื่อง สมาคมฟ้ามีรุ้งแห่งประเทศไทย

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ -

หมายเหตุ ตอบกลับการสนับสนุนภายในวันที่ 17 มกราคม 2566

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1LsIC9dJfB_ny-0H70yADOwDceXdjCQqP/view?usp=share_link

2. เลขลงรับที่ 20/2566 ลงรับวันที่ 12 ธันวาคม 2566 เวลา 11.30 น.

เรื่อง ขอสนับสนุนกระเป๋าผ้า จำนวน 100 ใบ เพื่อใช้ในกิจกรรมโครงการฯ

หน่วยงานต้นเรื่อง สมาคมฟ้ามีรุ้งแห่งประเทศไทย

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ -

หมายเหตุ ตอบกลับการสนับสนุนภายในวันที่ 19 มกราคม 2566

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1K1-fB63IHFeuI2S93Jfj3cUxBJ_wwbiZ/view?usp=share_link

3. เลขลงรับที่ 21/2566 ลงรับวันที่ 12 ธันวาคม 2566 เวลา 11.30 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางฯ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ 2

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ 2

หมายเหตุ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1J8dHVT2Yc500fp81vIIrQtUbGA8TBLON/view?usp=share_link

4. เลขลงรับที่ 22/2566 ลงรับวันที่ 12 ธันวาคม 2566 เวลา 11.30 น.

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมเสวนา และประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมพัฒนาทักษะอาชีพ

หน่วยงานต้นเรื่อง มูลนิธิปัญญากัลป์

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมชาติ ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์

หมายเหตุ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1EHMmju1tiMvmXvy3hmrOtZNI5A30nvNe/view?usp=share_link

5. เลขลงรับที่ 23/2566 ลงรับวันที่ 12 ธันวาคม 2566 เวลา 11.30 น.

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมเสวนา และประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมพัฒนาทักษะอาชีพ

หน่วยงานต้นเรื่อง มูลนิธิปัญญากัลป์

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมชาติ ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์

หมายเหตุ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/14C8S0xd7mLU5AHUtvp6ZQNwtYYmwZ70M/view?usp=share_link

5. เลขลงรับที่ 24/2566 ลงรับวันที่ 12 ธันวาคม 2566 เวลา 11.30 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามความก้าวหน้า

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมวัฒนธรรมจังหวัด

หมายเหตุ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1A-Owqd0I1LgMgs0py3GkqsYjjGDle5-L/view?usp=share_link

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566

 1. เลขลงรับที่ 25/2566 ลงรับวันที่ 13 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานเทศบาลตำบลสำโรง

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 18.00 น. ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลสว่าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี

หมายเหตุ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1MrPqLkVrZCFRHq1UaMbHNFpLyNkWwIO3/view?usp=share_link

2. เลขลงรับที่ 26/2566 ลงรับวันที่ 13 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น.

เรื่อง โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP KOB )

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 18-19 มกราคม 2566 เวลา 8.00-20.00 น. ณ โรงแรมรีเจ้นท์ อ.เมือง จ.อุบลฯ

หมายเหตุ ตอบรับภายในวันที่ 16 มกราคม 2566

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1k3UoCKH0SbE0hiH7auKMiJZa2gPgOgvL/view?usp=share_link

3. เลขลงรับที่ 27/2566 ลงรับวันที่ 13 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น.

เรื่อง การจัดประชุมสภากาแฟ ประจำปี พ.ส. 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ -

หมายเหตุ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1TZ0281jSs3krLSH8KHq3sHwsjoKNtgMv/view?usp=share_link

4. เลขลงรับที่ 28/2566 ลงรับวันที่ 13 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น.

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์จักรยาน สำหรับกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

หน่วยงานต้นเรื่อง มณฑลทหารบกที่ 22

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ วันที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 18.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี (ภายในค่ายสรรพสิทธิประสงค์)

หมายเหตุ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1SokWDrNQKNcVICFaOOFBt0yg_kApuuhE/view?usp=share_link

วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566

วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2566

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566

 1. เลขลงรับที่ 29/2566 ลงรับวันที่ 16 ธันวาคม 2566 เวลา 11.00 น.

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด ครั้งที่2/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/199IH0NF-vPdCqh7K22U_VfTvCqLVwZyc/view?usp=share_link

เอกสารรายละเอียด

https://drive.google.com/file/d/1W2nBWMkrcNd9IsOt-9ZF15o4cpCDj3jC/view?usp=sharing

2. เลขลงรับที่ 30/2566 ลงรับวันที่ 16 ธันวาคม 2566 เวลา 11.00 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนมกราคม 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1tdu0xRx2ZJnQl2_Qz3ttd4xFwutO8Rdz/view?usp=share_link

3. เลขลงรับที่ 31/2566 ลงรับวันที่ 16 ธันวาคม 2566 เวลา 17.00 น.

เรื่อง การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (คจพ.จฉ) ครั้งที่ 1/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี และทางระบบ Zoom

Meeting ID 789 239 1454

Passcode 1234

หมายเหตุ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1wPebDavaflwKaFnlJSdLGg9Ru5VU4ogX/view?usp=share_link

4. เลขลงรับที่ 32/2566 ลงรับวันที่ 16 ธันวาคม 2566 เวลา 17.00 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมแข่งขันกีฬากอล์ฟ และสนับสนุนกิจกรรม

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าจังหวัดอำนาจเจริญ

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 10.00-17.00 น. ณ คลับเฮา์ สนามกอล์ฟมิ่งเมือง นพค.51

หมายเหตุ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1gA5PoQ-7RtJnT8poMU6YT14nEIAAJLVS/view?usp=share_link

5. เลขลงรับที่ 33/2566 ลงรับวันที่ 16 ธันวาคม 2566 เวลา 17.00 น.

เรื่อง ขอเรียนเชิญเป็นเกียรติในพิธีงานตรุษจีนเชิดสิงโต

หน่วยงานต้นเรื่อง บิ๊กซี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 22 มกราคม 2566 เวลา 14.30-16.30 น. ณ ห้างบิ๊กซีสาขาอุบลราชธานี

หมายเหตุ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/17trn-LrJinUB8S2KNSXamSwS8mJVxCYa/view?usp=share_link

วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566

 1. เลขลงรับที่ 34/2566 ลงรับวันที่ 17 ธันวาคม 2566 เวลา 11.00 น.

เรื่อง ขอเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเจ้าคำผง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1fa5A69A6CGG6vLRYZZRRTZETKkLvYB6D/view?usp=share_link

2. เลขลงรับที่ 35/2566 ลงรับวันที่ 17 ธันวาคม 2566 เวลา 15.00 น.

เรื่อง การจัดงานสัมมนา Esan Organic Business Forum

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 08.45-09.00 น. ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อ.เมือง จ.อุบลฯ

วันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณ Lobby โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อ.เมือง อุบลราชธานี

หมายเหตุ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1fHr_YG_CVdV2nStps1SPy1sFN5Ko3L5m/view?usp=share_link

3. เลขลงรับที่ 36/2566 ลงรับวันที่ 17 ธันวาคม 2566 เวลา 15.00 น.

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 4 โครงการจัดทำผังน้ำลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องมรกต ชั้น 2 โรงแรมพลอย พาเลซ อ.เมือง จังหวัดมุกดาหาร และทาง Zoom Meeting

Meeting ID : 655 427 1399

Passcode : 654321

หมายเหตุ เบอร์ประสานนางสาวพัชรี ลิ้มโป 084-415 8922

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1QK0dsN8OxmEYBCkXrBNsKqxjyLjtgVrz/view?usp=share_link

วันพุธที่ 18 มกราคม 2566

 1. เลขลงรับที่ 37/2566 ลงรับวันที่ 18 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น.

เรื่อง เรียนเชิญให้เกียรติร่วมในพิธีเปิดงาน Thailand Smart Money อุบลราชธานี ครั้งที่ 8

หน่วยงานต้นเรื่อง บ.พี.เอ.พริ้นท์ติ้ง เฮ้าส์ จำกัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. ณ ชั้น1 เซ็นทรัลอุบลราชธานี

หมายเหตุ เบอร์ประสานพี่หน่อย 089-6948796

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1_YZWYQ3oMVwAL-1KMllWVYi4YbacSBcv/view?usp=share_link

2. เลขลงรับที่ 38/2566 ลงรับวันที่ 18 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น.

เรื่อง การรับสมัครบุุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนประจำปี 2565 (เพิ่มเติม)

หน่วยงานต้นเรื่อง สนง.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

หมายเหตุ QR CODE ใบสมัคร

http://docs.nhrc.or.th/uploads/79408-applicationv2.pdf

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1-tOCokM2zBYrusVQkRProAUgKtW8W96_/view?usp=share_link

3. เลขลงรับที่ 39/2566 ลงรับวันที่ 18 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น.

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์มอบทุนการศึกษาทายาท (น.ส.ณัฐริกา พูลเพิ่ม)

หน่วยงานต้นเรื่อง มูลนิธิ พล.ต.อ.เภา สารสิน

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ -

หมายเหตุ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1xZHgtTsOMZkH8cjoNr7eP-sHPyWqEo_6/view?usp=share_link

4. เลขลงรับที่ 40/2566 ลงรับวันที่ 18 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น.

เรื่อง ขอความร่วมมือ ส่งมอบเช็คเจ้าหน้าที่ตำรวจ(ด.ต.แหลมทอง ไชยสิงห์)

หน่วยงานต้นเรื่อง มูลนิธิ พล.ต.อ.เภา สารสิน

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ -

หมายเหตุ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1JLsLruk4qnyyZN1kaGh6e5i3qrkM7kAV/view?usp=share_link

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566

 1. เลขลงรับที่ 41/2566 ลงรับวันที่ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หมายเหตุ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1KV1ZfVg1zfYfk9ACdcFnxt3QJQM52x3p/view?usp=share_link

2. เลขลงรับที่ 42/2566 ลงรับวันที่ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ครั้งที่ 1/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง กกร.กลุ่มจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1Lhk-qkNCEZMxKKfPPxKuQ-zkGHjpHhTV/view?usp=share_link

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566

 1. เลขลงรับที่ 43/2566 ลงรับวันที่ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 11.00 น.

เรื่อง ขอนัดหมายเข้าพบประธานหอการค้า และความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ธุรกิจ

หน่วยงานต้นเรื่อง วอลล์สตรีท อิงลิช

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 9 กุมภาพัน์ 2566 เวลา 10.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ

ขอความอนุเคราะห์ใช้สถนที่ของหอการค้าฯ เพื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจและแนวทางการลงทุน

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1gYgoJiQa3oFhM1sso0T8m8BYMasBoy6J/view?usp=share_link

2. เลขลงรับที่ 44/2566 ลงรับวันที่ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 11.00 น.

เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมสัมมนาในหัวข้อ การเติบโตอย่างยั่งยืนของร้านโชห่วยในสไล์ โดนใจ

หน่วยงานต้นเรื่อง บ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องทับทิมสยาม 4-5 โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.อุบลฯ

หมายเหตุ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1CXm_hwuzDEsiIFyLoHb1XuVR3jMNlxlc/view?usp=share_link

3. เลขลงรับที่ 45/2566 ลงรับวันที่ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 11.00 น.

เรื่อง โครงการพัมนากลไกการพัฒนาเศรษฐกิจรากระดับจังหวัด

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ ห้องสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1sZzPl4txUj90DInHjRwVFHvmQvg05vBq/view?usp=share_link

4. เลขลงรับที่ 45/2566 ลงรับวันที่ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 11.00 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรม Ubon Solar Night Run_organized

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 2

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสินเจิมสิริ สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 2

หมายเหตุ ผู้ประสานงาน นางสาวธวัลรัตน์ ศรีจันทร์กาศ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ เบอร์ 086-9797144

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1SqeFHcYI-5HqMZqeO2LNgeWcLkkpiSXs/view?usp=share_link

วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566

วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2566

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566

วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566

 1. เลขลงรับที่ 47/2566 ลงรับวันที่ 24 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น.

เรื่อง เชิญประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่1/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/19boixaNiD89IXoRzZSWYUcGI20QT975c/view?usp=share_link

2. เลขลงรับที่ 48/2566 ลงรับวันที่ 24 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมติดตามความคืบหน้าและรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการสำคัญของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานทางหลวงที่ 9 กรมทางหลวง

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมท่าอากาศยานอุบลราชธานี

หมายเหตุ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1-vikZkuN5j7S4NClwLcNvnMtk5nCPTUI/view?usp=share_link

3. เลขลงรับที่ 49/2566 ลงรับวันที่ 24 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น.

เรื่อง โครงการพัมนากลไกการพัฒนาเศรษฐกิจรากระดับจังหวัด

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ ห้องสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/10aK6BJpMFHPg6bMTXG5QXGA7QJq8nR9x/view?usp=share_link

4. เลขลงรับที่ 50/2566 ลงรับวันที่ 24 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น.

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผุ้ประสบภัยพิบัติจังหวัดอุบลราชธานี (ก.ช.ภ.จ.อบ.)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1tQy3rGCMsomz3ANYZNw29M59qs9wijxz/view?usp=share_link

5. เลขลงรับที่ 51/2566 ลงรับวันที่ 24 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น.

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานขนส่งจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ -

หมายเหตุ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/14hDf89lFuOYr1ZCtzJVFF2oSKuj_n9Dm/view?usp=share_link

6. เลขลงรับที่ 52/2566 ลงรับวันที่ 24 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น.

เรื่อง ประชุมคณะกรรมการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ครั้งที่ 1/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 09.30น-12.30 น. ณ ร้านนั่งเล่น โรงแรมเจพี.เอ็มเมอร์ จ.ยโสธร

หมายเหตุ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1yc7Yn_g-y8RK5rmbTYs1Zrb70U3PAm0y/view?usp=share_link

วันพุธที่ 25 มกราคม 2566

 1. เลขลงรับที่ 53/2566 ลงรับวันที่ 25 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุม

หน่วยงานต้นเรื่อง กองทุนเครือข่ายแห่งบุญหม่อมเจียงคำอนุสรณ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุมห้องประชุมหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ

หมายเหตุ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/11NuVDYG9JMlmqdHWUTsMjqdF9l5EHvf1/view?usp=share_link

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566

 1. เลขลงรับที่ 54/2566 ลงรับวันที่ 26 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น.

เรื่อง การอบรมเจ้าหน้าที่หอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ ประจำปี 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 24-26 กุมภาพัน์ 2566 เวลา 08.00-20.30 น. ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

หมายเหตุ ลิ้งลงทะเบียน ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566

https://forms.gle/3eNMHH98hdn1kXGe7

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/16p_V46-fGIHMLCTvfzpX-E5Hg4-P7J7S/view?usp=share_link

2. เลขลงรับที่ 55/2566 ลงรับวันที่ 26 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัมนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สนง.พัมนสังคมและความมั่นคงของมนุย์จังหวัดอุบลฯ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1YJeY4znx-MnaJ24J1FZ-yRE87N8ogIr0/view?usp=share_link

3. เลขลงรับที่ 56/2566 ลงรับวันที่ 26 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศล กองบิน 21 ประจำปี 2566 ชิงถ้วยเกียรติยศ ผู้บังตับการกองบิน 21

หน่วยงานต้นเรื่อง กองบัคับการ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 11 กุมภาพัน์ 2566 รอบ เวลา 06.30 น. 9 หลุม และ 11.30 น. 18 หลุม ณ สนามกอล์ฟ กองบิน 21

หมายเหตุ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1n5Isb5O4z9amitlTToh-gSmToS18xf59/view?usp=share_link

4. เลขลงรับที่ 57/2566 ลงรับวันที่ 26 ธันวาคม 2566 เวลา 14.25 น.

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืนฯ

หน่วยงานต้นเรื่อง ปกครองจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ

หมายเหตุ สิ่งที่ส่งมาด้วย

http://bit.ly/3j2TvyS

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/17cQx_0bQpiljjD-KWDUifuIMsPMUE669/view?usp=share_link

5. เลขลงรับที่ 58/2566 ลงรับวันที่ 26 ธันวาคม 2566 เวลา 14.47 น.

เรื่อง การจัดงานแสดงและจำหน่ายเสินค้าในงาน Amazing ISAN Woven Fabric มนเสน่ห์แห่งผ้าไทย ใส่ยังไงก็สนุก

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.00 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซาอุบลราชธานี

หมายเหตุ การแต่งกาย ชุดผ้าไทย

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1RqlEVGXQZbNXRMlK_1A-HS_ouL6c9Hut/view?usp=share_link

6. เลขลงรับที่ 59/2566 ลงรับวันที่ 26 ธันวาคม 2566 เวลา 15.29 น.

เรื่อง เชิญประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบติบัการด้านการพัฒนาอุตอุตสาหกรรมระดับจังหวัดอุบลราชธานีและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

หน่วยงานต้นเรื่อง กลุ่มนโยบายและแผนงาน

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.20-14.30 น. ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท

หมายเหตุ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1_MTdYPLfpdOMVeWOjvrrey-prelNluZw/view?usp=share_link

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566

 1. เลขลงรับที่ 60/2566 ลงรับวันที่ 26 ธันวาคม 2566 เวลา 17.25 น.

เรื่อง การจัดกิจกรรม Ubon Solar Night Run โขง ชี มูล วิ่งเมืองเรืองแสง

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/12mFfZePZmXtIXBmdjotRvcBXxXUPM6WL/view?usp=share_link

2. เลขลงรับที่ 61/2566 ลงรับวันที่ 26 ธันวาคม 2566 เวลา 17.25 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติงานส่งเสริมการท่องเที่ยวสวนไม้ดอกไม้ประดับตำบลโนนผึ้ง ประจำปี 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณศาลากลางบ้านตาติด หมู่ 3 ตำบลโนนผึ้ง

หมายเหตุ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1IG5bOB20p3xNuPlTRvA69zR8G2PIy7Tx/view?usp=share_link

3. เลขลงรับที่ 62/2566 ลงรับวันที่ 26 ธันวาคม 2566 เวลา 17.25 น.

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการและขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราช

หมายเหตุ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/15rV2-jNM7XbZTiwkrQGY9yUP3dJf0xu2/view?usp=share_link

4. เลขลงรับที่ 63/2566 ลงรับวันที่ 26 ธันวาคม 2566 เวลา 17.25 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี (กรอ.จังหวัด) ครั้ง 3/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราช

หมายเหตุ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1gzNCe6-mIJzTSJXmXYKKgB2fM0QYaJmG/view?usp=share_link

5. เลขลงรับที่ 64/2566 ลงรับวันที่ 26 ธันวาคม 2566 เวลา 17.25 น.

เรื่อง การสรรหาและคัดเลือกสตรีที่มีผลงานดีเด่นเพื่อเป็นสตรีดีเด่นระกับจังหวัด เนื่องในการจัดงานวันสตรีสากลจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

หมายเหตุภายในวันที่ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1i_zyfHKx8S1DxLVQlhMx7cSbEZBiT3Mt/view?usp=share_link

วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566

วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566

 1. เลขลงรับที่ 65/2566 ลงรับวันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมสภากาแฟ ประจำปี 2566 ประจำเดือนมกราคม 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ วันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 07.00-09.00 น. ณ ศูนย์พัฒนากีฬา ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ (คลับเฮ้าส์ สนามกอล์ฟ)

หมายเหตุ-

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1tjFZjyvkOyQbktqSSSgAStCWUXuyLYbR/view?usp=share_link

2. เลขลงรับที่ 66/2566 ลงรับวันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนการพัฒนากำลังคนจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2566-2570 กลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ครั้งที่ 1/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สถาบันพัฒนาฝีมืองแรงงาน 7 อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07.00-09.00 น. ณ ห้องประชุมรสสุคนธ์ โรงแรมทอแสงเฮอริเทจ อ.เมือง จ. อุบลราชธานี

หมายเหตุ-

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1IDoduE-bNPLzLmlIZ_ViUA721FiQ7XED/view?usp=share_link

3. เลขลงรับที่ 67/2566 ลงรับวันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าว

หน่วยงานต้นเรื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.00 น. ณ สนามฟุตบอล UBRU Happiness Stadium มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

หมายเหตุ การแต่งกาย เสื้อม่อฮ่อม UBRU หรือผ้ากาบบัว หรือผ้าพื้นเมือง

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1w-ZCgtrQ1H_G7V-qFS3GeD3jUE8mCphI/view?usp=share_link

4. เลขลงรับที่ 68/2566 ลงรับวันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 13.48 น.

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุม นอน นั่ง กิน สุขใจ ในเมืองท่องเที่ยว เขตสุขภาพที่ 10

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.00 น. ณ ห้องอมราวดี 1 โรงแรมเดอะกรีนปาร์ค แกรนด์ อ.เมือง จ.ยโสธร

หมายเหตุ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆจากต้นสังกัด

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1NQhqwMn6CJM5uCal3iq73yXmQRvBT01p/view?usp=share_link

5. เลขลงรับที่ 69/2566 ลงรับวันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 13.48 น.

เรื่อง ขอความร่วมมือส่งแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ -

หมายเหตุภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1jneppTWq69g2AuGGtHGhDbyMvZRI-sgb/view?usp=share_link

6. เลขลงรับที่ 70/2566 ลงรับวันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 15.00 น.

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดถนนโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณถนนตามผังเมืองสาย ข7 อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลฯ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07.30 น. ณ ถนนโครงการจัดรูปที่ดินฯ สาย ข7 อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลฯ

หมายเหตุตอบรับภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ประสาน น.ส.เพ็ญศิริ กองแก้ว 061-6258547

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1A0NGCHM-N4qJgBNcJIfDNGdZ9ibW_Iel/view?usp=share_link

7. เลขลงรับที่ 71/2566 ลงรับวันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 15.00 น.

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าพบเพื่อสัมภาษณ์

หน่วยงานต้นเรื่อง มูลนิธิ สวค.

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07.30 น. (ตามวันและเวลาสถานที่ ที่ท่านสะดวก)

หมายเหตุประสานนางสาวชิรนันท์ นาคประกอบ โทร 088-2950150

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1SIdVI4IhF5sRheCwtapw2yNdgF5rc0ws/view?usp=share_link

8. เลขลงรับที่ 72/2566 ลงรับวันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 17.00 น.

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแห่งน้ำในพื้นที่จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ-

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1C8L4oZJ8BgIY0HsNFOEV-T62xrP6OrPL/view?usp=share_link

วันอังคารที่ 31 มกราคม 2566

 1. เลขลงรับที่ 73/2566 ลงรับวันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 10.10 น.

เรื่อง พิธีเปิดงานเทศกาลกาแฟ-ชา ที่ราบสูงโบลาเวน การประชุมเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนการค้าการลงทุนและงานเทศการปราสาทหินวัดพูจำปาสัก

หน่วยงานต้นเรื่อง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สันติภาพ เอกราช ประชาธิปไตย เอกภาพ วัฒนถาวร

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา ตามกำหนดการ ณ แขวงจำปาสัก

หมายเหตุ-

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1LYiNz2GHTJjheEZEtBRw2-mdIi6F54UH/view?usp=share_link

2. เลขลงรับที่ 73/2566 ลงรับวันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 15.47 น.

เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดเทศกาลศิลปะและวัฒนธรรมอินเดีย

หน่วยงานต้นเรื่อง คณะรัฐศาสตร์

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.00 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อุบล

หมายเหตุมอบหมายให้ ผช.ศาตราจารย์ปิยณัฐ สร้อยคำ หมายเลข 092-4974547

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/13q_Rjk-tG-R7lYjixGm4wN4y9FpBnuMO/view?usp=share_link

8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!