ประจำเดือน มีนาคม 2565 สมุดลงรับ หนังสือเข้า และออก ของหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี


2022-02-15 16:28

จำนวนครั้งที่อ่าน : 104

ลักษณะหนังสือที่ควรทราบ1. หนังสือภายนอก 2. หนังสือภายใน 3. หนังสือประทับตรา 4. หนังสือสั่งการ (ค าสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ) 5. หนังสือประชาสัมพันธ์ (ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว) 6. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ท าขึ้นหรือรับไว้เป็หลักฐานในราชการ (หนังสือรับรอง รายงานการประชุม บันทึก และ หนังสืออื่น)

วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565

 1. เลขลงรับที่ 121/2565 ลงรับวันที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 10.58 น. เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20

หน่วยงานต้นเรื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องโกมุท ชั้น 4 อาคารเรียนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

มอบหมายให้....รอมอบหมาย........ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1pPCwOp6UEHU5Wzm0SfbKazYZaZJQ_bqh/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 122/2565 ลงรับวันที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุม เพื่อหารือร่วมกันพิจารณาปรับปรุงอัตราค่าจ้างงานผู้ต้องขัง

หน่วยงานต้นเรื่อง เรือนจำกลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเรื่อนจำกลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้....รอมอบหมาย........ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/19_cASQ99ckv3AQCLdhq9TX-QweGdad4s/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 123/2565 ลงรับวันที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. เรื่อง ขอเชิญประชุม คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ 2

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราช

ธานี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้....รอมอบหมาย........ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1tDWjs6mR53mx5TPuwUdtxX7fPZ4ABecR/view?usp=sharing

วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565

 1. เลขลงรับที่ 124/2565 ลงรับวันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 น. เรื่อง การมอบแบบผ้าลายพระราชทาน ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี (ด้านหลังศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี) ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้....รอมอบหมาย........ เป็นผู้เข้าร่วมการมอบแบบผ้าฯ

https://drive.google.com/file/d/1iWm-pYFUiTGeoDNQh8f8ELULcCelZqLY/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 125/2565 ลงรับวันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 น. เรื่อง เชิญร่วมลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

หน่วยงานต้นเรื่อง สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 109 สำนักงานเอทานอล บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำดัด (มหาชน)

มอบหมายให้....รอมอบหมาย........ เป็นผู้เข้าร่วมลงนาม

https://drive.google.com/file/d/1ItnLrrmSnr3LSN_ST5gk2jiyoGMPu2Z-/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 126/2565 ลงรับวันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 11.50.00 น. เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกีรยติในพิธีมอบเงินชดเชยค่าทำลายสุกรที่ป่วยตายผิดปรกติ จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ วันที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมประชาวาริน อำเภอวารินชำราบ จ.อุบลฯ

มอบหมายให้....รอมอบหมาย........ เป็นผู้เข้าร่วมลงนาม

https://drive.google.com/file/d/19JCdIm3BQ8qRJIvaE9XPklC9iQ7iVsp3/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 127/2565 ลงรับวันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 11.50.00 น. เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งบุคคลเป็นคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้....รอมอบหมาย........ เป็นผู้เข้าร่วมลงนาม

https://drive.google.com/file/d/1CYecWwEp8zRzDieTT83Bdcb35I4cdrru/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565

 1. เลขลงรับที่ 128/2565 ลงรับวันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 11.50.00 น.

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมนาออนไลน์ กลยุทธ์การใช้เทศกาลเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นและการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน

หน่วยงานต้นเรื่อง สสปน.

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-12.30 น. ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม ZOOM (รอลิ้ง)

มอบหมายให้....รอมอบหมาย........ เป็นผู้เข้าร่วมลงนาม

https://drive.google.com/file/d/1k_B0iksUwzW0Xzcz6prCHBpiwtXdGXX1/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 129/2565 ลงรับวันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 11.50.00 น.

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า Best Product Connect Expo

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-12.30 น. ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม ZOOM (รอลิ้ง)

มอบหมายให้....รอมอบหมาย........ เป็นผู้เข้าร่วมลงนาม

https://drive.google.com/file/d/1IEvbTunKdLcJQFXNOm1SadQ-o07syigJ/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565

 1. เลขลงรับที่ 130/2565 ลงรับวันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 09.00.00 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการเสวนาในงานมหกรรมบ้านและอสังหาอุบล Ubon Property Event 2022

หน่วยงานต้นเรื่อง บ.อุบลน่าอยู่ จำกัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 15.00-16.00 น. ณ ลานลูกยางลิ่วลมศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี

มอบหมายให้....รอมอบหมาย........ เป็นผู้เข้าร่วมลงนาม

https://drive.google.com/file/d/1Z1v2LMve4B3tcWy2gyTUGLRnoCjCnkxY/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 131/2565 ลงรับวันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 13.40.00 น.

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา สภาผู้แทนราษฎร

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมด่านศุลกากรช่องเม็ก อ.สิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้....รอมอบหมาย........ เป็นผู้เข้าร่วมลงนาม

https://drive.google.com/file/d/1qy6TxVw2b7LZ_XAVNCcl8jS66gRy0WV1/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 132/2565 ลงรับวันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 13.40.00 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการ กรอ.จังหวัดอุบลราชธานี ด้านเศรษฐกิจการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัด (ชั้น 3) อ.เมือง จังหวัดอุบลราชธานี (ระดมความคิดเห็น สรุปประเด็นข้อเสนอเข้าสู่วาระการประชุม กรอ.จังหวัด และ

วันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้....รอมอบหมาย........ เป็นผู้เข้าร่วมลงนาม

https://drive.google.com/file/d/16ypswX3kS9W_BOoCphGA3GKuKWgw-U-4/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 133/2565 ลงรับวันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 13.40.00 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการ กรอ.จังหวัดอุบลราชธานี ด้านเศรษฐกิจการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัด (ชั้น 3) อ.เมือง จังหวัดอุบลราชธานี (ระดมความคิดเห็น สรุปประเด็นข้อเสนอเข้าสู่วาระการประชุม กรอ.จังหวัด และ

วันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้....รอมอบหมาย........ เป็นผู้เข้าร่วมลงนาม

https://drive.google.com/file/d/1LB_U3MrjBB4DQtr1eJaF3oZzmdSBFniy/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 134/2565 ลงรับวันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 14.30.00 น.

เรื่อง เชิญประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจำจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมผาแต้ม ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 อุบลราชธานี

มอบหมายให้....รอมอบหมาย........ เป็นผู้เข้าร่วมลงนาม

https://drive.google.com/file/d/1bCRZS9LTMYgoASZyrilGirSdUzkn_dxS/view?usp=sharing

5.เลขลงรับที่ 135/2565 ลงรับวันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 14.30.00 น.

เรื่อง ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากรร่วมเสวนา กิจกรรมรับฟังความคิดเห็นเชิงสถานการณ์ประเด็นหนุวัฒนธรรมฯ

หน่วยงานต้นเรื่อง สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ส.ส.ท.

ประเภทหนังสือ เชิญเป็นวิทยากร

การปฏิบัติ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมผาแต้ม ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 อุบลราชธานี

มอบหมายให้....รอมอบหมาย........ เป็นวิทยากร

https://drive.google.com/file/d/1bCRZS9LTMYgoASZyrilGirSdUzkn_dxS/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565

 1. เลขลงรับที่ 135/2565 ลงรับวันที่ 5 มีนาคม 2565 เวลา 09.00.00 น.

เรื่อง ขอรับการสนับสนุนการจัดงานวันสตรีสากลจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 น. ณ ห้องชลธี โรงแรมกิจตรงวิลล์ อำเภอเมืองอุบลราชธานี

มอบหมายให้....รอมอบหมาย........ เป็นเข้าร่วมกิจกรรม

https://drive.google.com/file/d/1kpXutgnMNEGPNVuyfBkITjFwzjYHEPcA/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 136/2565 ลงรับวันที่ 5 มีนาคม 2565 เวลา 09.00.00 น.

เรื่อง การประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E๓)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 7 มีนาคม 2565

มอบหมายให้....รอมอบหมาย........ เป็นเข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1cK1UKTqiY1GAkbjCzifya_AFDIBH6RYe/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 136/2565 ลงรับวันที่ 5 มีนาคม 2565 เวลา 09.00.00 น.

เรื่อง การประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E๓)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 7 มีนาคม 2565

มอบหมายให้....รอมอบหมาย........ เป็นเข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1S9O-hlr1wvdenuxTGJIqF9vgdYxg12lL/view?usp=sharing

วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2565

วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565

 1. เลขลงรับที่ 138/2565 ลงรับวันที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 09.00.00 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการ อุบลโมเดลนำร่องในการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานสู่มาตรฐานสากล

หน่วยงานต้นเรื่อง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 09.30-12.00 น. ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 7 มีนาคม 2565

มอบหมายให้....รอมอบหมาย........ เป็นเข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1S9O-hlr1wvdenuxTGJIqF9vgdYxg12lL/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 139/2565 ลงรับวันที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 10.50 น.

เรื่อง การประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัดฯ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meetings

ลิ้ง

https://us05web.zoom.us/j/5173320927?pwd=bDRybE5lTWxRSlhEeE1aVjdORnVvZz09

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ เป็นเข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1kcy4cqSCiwngerQj1ITVaoykaTWrGP83/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 140/2565 ลงรับวันที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 15.00 น.

เรื่องขอคววามอนุเคราะห์ในการให้ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์

หน่วยงานต้นเรื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ ตามที่ประธานหอการค้าสะดวก หรือทางออนไลน์

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ เป็นเข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1Kp_5Z-EdNXnsd-VdPahAHC7_Fi-8pzmT/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 141/2565 ลงรับวันที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 15.00 น.

เรื่องขอคววามอนุเคราะห์ในการให้ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์

หน่วยงานต้นเรื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ ตามที่ประธานหอ YEC สะดวก หรือทางออนไลน์

มอบหมายให้คุณพัช ไชยสงครม ประธาน YEC เป็นเข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1SjTt4uTOjtvevxkfNPVpl2uydrkzOl_x/view?usp=sharing

5.เลขลงรับที่ 142/2565 ลงรับวันที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 15.00 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน โครงการพัฒนาและเสริมร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการรุธกิจขนาดย่อม (Small Enterprise) ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และขอเชิญประชุมผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.)จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุมและเชิญร่วมเป็นเกียรติ

การปฏิบัติ วันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 08.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสิรินธร อ.สิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมาย...รอมอบหมาย... เป็นเข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1UaxPJ5_un44s0Op3DOQdi-zaq6yhyhid/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565

 1. เลขลงรับที่ 143/2565 ลงรับวันที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 12.30 น.

เรื่อง 143 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการค้าชายแดนและค้าข้ามแดน ด้านลาว ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564-2565

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ระบบการประชุมทางไกล (Google Meet)

ที่ลิ้งค์นี

meet.google.com/ayb-cmai-khv

รหัสเข้าร่วมประชุม ayb-cmai-khv

มอบหมาย...รอมอบหมาย... เป็นเข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1UlFPJUF_qJvYgLhS9xjplx_zm4bUu69K/view?usp=sharing

วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565

 1. เลขลงรับที่ 144/2565 ลงรับวันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 14.30 น.

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.อุบลราชธานี)ครั้งที่ 1/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหงัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมาย...รอมอบหมาย... เป็นเข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1dIFOZUebqFQQdEsBxytdWq7VEV-IlY8r/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 145/2565 ลงรับวันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 14.30 น.

เรื่อง เลื่อนกำหนดจัดประชุมคณะอนุกรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ประจำจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ วันที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 อุบลราชธานี

มอบหมาย...รอมอบหมาย... เป็นเข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1fETdvm_vNcsB23BxFDl58rGQq-zbsgDd/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 146/2565 ลงรับวันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 14.30 น.

เรื่อง แจ้งเวียนรายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจลการศึกษาภาคบังคับจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี พ.ส. 2565 ครั้งที่ 1/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ วันที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 อุบลราชธานี

มอบหมาย...รอมอบหมาย... เป็นเข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/11BgbaArxqA-S_qk9F-DZOKf8qq3owPxs/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565

 1. เลขลงรับที่ 147/2565 ลงรับวันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 12.30 น.

เรื่อง เชิญประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมาย...รอมอบหมาย... เป็นเข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1B1wPJ3vOeXjiR4qOfxqhI8ko0reWkbco/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 148/2565 ลงรับวันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 14.31 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม PP1-201 ชั้น 2 อาคารโรงงานต้นแบบด้านการผลิตอาหารประเภทเนื้อสัตว์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มอบหมาย...รอมอบหมาย... เป็นเข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1vQn0hkvhn3uurh_2UN3gHJ5jiXYzMZ1z/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 149/2565 ลงรับวันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 14.32 น.

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง การทบทวนโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการใด ซึ่งต้องจัดทำรายงาน EIA ครั้งที่ 8

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมาย...รอมอบหมาย... เป็นเข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/10IVfoMrFSz3gENrVKIiJwf_qTkMdV4c_/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 150/2565 ลงรับวันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 15.29 น.

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนทุนจัดซื้อรถเข็นจำหน่ายสินค้าของคนพิการ

หน่วยงานต้นเรื่อง ชมรมเสน่ห์คนนพิการจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อโปรดพิจารณา

การปฏิบัติ

มอบหมาย...รอมอบหมาย... เป็นเข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1rDKO7iBkRR05Yput-MHrjKPMZbCzNO37/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565

 1. เลขลงรับที่ 151/2565 ลงรับวันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 11.37 น.

เรื่อง เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และการรู้เท่าทันสื่อในเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมาย...รอมอบหมาย... เป็นเข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1tRyTUMD2DSM8Omuy2MuF2kPgTEdUEZ23/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 152/2565 ลงรับวันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 11.37 น.

เรื่อง ขอส่งบทสรุปผู้บริหาร เรื่อง การประชุมคณะกรรมการบริหาร AIC ครั้งที่ 1/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง กลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ -

มอบหมาย...รอมอบหมาย... เป็นเข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1lHWKdTwGtosV5V7WeAsyOzk2FbxiSZAo/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 153/2565 ลงรับวันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 11.37 น.

เรื่อง การกำหนดระยะเวลาในการจัดทำรายงานการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงงสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมการใช้บังคับผังเมืองรวม

หน่วยงานต้นเรื่อง กลุ่มงานวิชาการผังเมือง

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ -

มอบหมาย...รอมอบหมาย... เป็นเข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1a8Qp2ePufU1Gkxq0daoMVJYcEA4kuaGh/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 154/2565 ลงรับวันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 11.37 น.

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ฯ ครั้งที่ 1/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง กลุ่มงานวิชาการผังเมือง

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ -

มอบหมาย...รอมอบหมาย... เป็นเข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1gI4wAtahl6Ob98XbSo-zVzzogzsJ-ff9/view?usp=sharing

5.เลขลงรับที่ 155/2565 ลงรับวันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 11.37 น.

เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมและขอความอนุเคราะห์เผยแพร่กิจกรรม VIRTUAL RUN FOR THE ZOO วิ่งที่ไหนก็ได้

หน่วยงานต้นเรื่อง ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ สวนสัตว์อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ -

มอบหมาย...รอมอบหมาย... เป็นเข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1_RxEI4K623J4k_iRvc2U2HMfplLcRhIB/view?usp=sharing

5.เลขลงรับที่ 156/2565 ลงรับวันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 11.37 น.

เรื่อง ร่วมทำบุญโครงการทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อการศึกษาสำหรับคนตาบอดไทย พ.ศ.2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สมาคมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดไทย

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ -

มอบหมาย...รอมอบหมาย... เป็นเข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/12CFgGhRJZvATt5SORTSZ7gt7RswfxUt4/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2565

วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565

 1. เลขลงรับที่ 157/2565 ลงรับวันที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 12.45 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี (พ.ศ.2566-2570)

หน่วยงานต้นเรื่อง กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ สนง.แรงงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี และผ่านระบบ Zoom Meeting

มอบหมาย...รอมอบหมาย... เป็นเข้าร่วมประชุม

กำหนดการ

https://drive.google.com/drive/folders/11jM9_k0qryk885K5e471bgKJlBVc30ve

แบบตอบรับ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpBWP7dmCQPLXLXXMN-4FVm2uDwWmizsCUL-PE-gN17ThHWg/viewform

หนังสือเชิญ

https://drive.google.com/file/d/1zEfSpfTnsjkMo_BFyiqjK5EN8_q8rHrD/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 158/2565 ลงรับวันที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 12.45 น.

เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมงานจัดแสดงผลงาน เรื่องเล่าความสำเร็จจากการดำเนินโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง ม.อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ บริเวณพื้นที่ศาลาเรือนไทย ศูนย์ราชการจังหวัดอุบลราชธานี

แบบตอบรับ ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2565

มอบหมาย...รอมอบหมาย... เป็นเข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1RNyT27qlndVck7Bi_vmE9ovf0hBSYd4a/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565

 1. เลขลงรับที่ 159/2565 ลงรับวันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.)ครั้งที่ 1/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

แบบตอบรับ ภายในวันที่ 18 มีนาคม 2565

มอบหมาย...รอมอบหมาย... เป็นเข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1WYoQBSc3ygEWuwXqI-1qhFQ9TKDBL9om/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 160/2565 ลงรับวันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น.

เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.) รุ่นที่ 9

หน่วยงานต้นเรื่อง กองบัญชาการศึกษา วิทยาลัยตำรวจ

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ -

แบบตอบรับ ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2565 เพื่อเสนอพิจารณาคณะกรรมการคัดเลือก

มอบหมาย...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1IB5JUTt3d5U8OMgkEdpJzf3R0jb-6has/view?usp=sharing

เอกสารประกอบภาคเอกชน

https://drive.google.com/drive/folders/1eGfr5CVQ1-Qu5KkLAuVeJCe2sw8XjmZV?usp=sharing

วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565

 1. เลขลงรับที่ 161/2565 ลงรับวันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 15.30 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุม สมาชิกเครื่อข่ายหน่วยงานผู้สนับสนุนการสร้างสุขภาวะในองค์กร ในSME ครั้งที่ 1/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา ............. น. ณ ห้องประชุมผาแต้ม ชั้น 2 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7

มอบหมาย...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1lrC6MDqgo0a-gt9JbdOeIyFqt7QiWDP3/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 162/2565 ลงรับวันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 15.30 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลนยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center AIC) ครั้งที่ 22565 ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ Application Zoom

ID : 983 6065 1821

PASSWORD : 511416

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ Application Zoom

มอบหมาย...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1SldUbZ1JIDsoCU7_CxU6dzP6pskUSCAY/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 163/2565 ลงรับวันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 15.30 น.

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานสถิติจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลาง ชั้น 2 หรือ ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ Application Zoom

ที่ลิ้ง

https://meet.google.com/xky-smnv-uqt

มอบหมาย...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1nJXKJ017cKmbGVKmDlisSHaKAwVXWUfh/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 165/2565 ลงรับวันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 15.30 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

ข้อมูลประชุม

https://drive.google.com/drive/folders/1Sq3t3DfnuSSGBccx_frZwa62kTSf6tFQ?usp=sharing

มอบหมาย...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1Sfo-8YlCbA7aDdY6K8m3Xv0jLKJr3iE6/view?usp=sharing

5.เลขลงรับที่ 166/2565 ลงรับวันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 15.30 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกองทุนเครือข่ายแห่งบุญหม่อมเจียงคำอนุสรณ์

หน่วยงานต้นเรื่อง กองทุนเครือข่ายแห่งบุญหม่อมเจียงคำอนุสรณ์

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ อุบลราชธานี

มอบหมาย...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

หนังสือเชิญประธาน

https://drive.google.com/file/d/1fI8KHgtFBfl0m9owxYOM6SFGCmbpnHkT/view?usp=sharing

หนังสือเชิญรองประธานคุณพริ้งพิศ

https://drive.google.com/file/d/13y5imnww2qYhMGxtCSTiDT6J6J0rEKRO/view?usp=sharing

6.เลขลงรับที่ 167/2565 ลงรับวันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 15.30 น.

เรื่อง ขอเสนอ (ร่าง) รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

ส่งแบบตอบรับ ภายในวันที่ 18 มีนาคม 2565

การปฏิบัติ วันที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ อุบลราชธานี

มอบหมาย...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1HzbFJHgln0_K-7hKqBS9FvtbMoL1p5PR/view?usp=sharing

7.เลขลงรับที่ 168/2565 ลงรับวันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 15.30 น.

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้สมาคมการค้า หอการค้า สมัครขอรับรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (Username $ Password) และวิธีการยื่นงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-filing)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

ส่งแบบตอบรับ -

การปฏิบัติ -

มอบหมาย...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1-vcVzT3LfNJIn_xndJageTz9y1nYRdBl/view?usp=sharing

8.เลขลงรับที่ 169/2565 ลงรับวันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 15.30 น.

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สัมมนาวิชาการ

หน่วยงานต้นเรื่อง มูลนิธิ สวค.

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

ส่งแบบตอบรับ -

การปฏิบัติ -

มอบหมาย...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1A9h9XMAZv5KpmveAIql4SsbT8CycOOAb/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565

 1. เลขลงรับที่ 170/2565 ลงรับวันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 14.30 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุม คณะอนุกรรมการพิจารณามเงื่อนไขใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง

หน่วยงานต้นเรื่อง สนง.ขนส่งจังหวัดแห่งที่ 2

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ 2

มอบหมาย...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1ZypbCVP0UYdOJ_6T7A4Y4wnrt0IEkmbh/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 171/2565 ลงรับวันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 14.30 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพการจัดเทศกาล ช้อปของเด่น กินของดีที่มาระแม ครั้งที่ 3

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา ...... น. ณ ศาลาเรือนไทย ตลาดมาระแม ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมาย...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1xi9QAbwLXnPuk3RXbsv7aQPynM2_2el6/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 172/2565 ลงรับวันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 14.30 น.

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการสัมภาษณ์และขอข้อมูล

หน่วยงานต้นเรื่อง บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลาที่ท่านเห็นสมควร น. ณ ออนไลน์

มอบหมาย...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/11ltxBdg8liDtDEeWEDxWKdb47-e2Q441/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 173/2565 ลงรับวันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 14.30 น.

เรื่อง การมอบนโยบายการประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติครั้งที่ 12565

หน่วยงานต้นเรื่อง เทศบาลนครอุบล

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ -

มอบหมาย...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1HkgbB4d6UHiyNNTKV9QlYGgaQOt0cY3T/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565

 1. เลขลงรับที่ 174/2565 ลงรับวันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจสอบสถานประกอบการเพื่อเข้าสู่มาตรฐาน Amazing Safety & Health Administertion (SHA) และ SHA Plus

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมาย...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1lklbsKoiHBAGa6S3Y7dOydfJbJqN6SEo/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 175/2565 ลงรับวันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 15.00 น.

เรื่อง แผนการดำเนินงานและแนวทางปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ -

มอบหมาย...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1EvrFrLu2L343n5bXPm14x4NujXRGpJtl/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 176/2565 ลงรับวันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 15.00 น.

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุม อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงหอการค้าจังหวัด ประจำปี 2564-2565 และอบรมหลักสูตร YEC President Training

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 20-22 พฤษภาคม 2565 เวลา08.00 น. ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา

มอบหมายให้ประธานหอการค้า เลขาธิการหอการค้า ประธานYEC เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1XgqxCzGZGnyhjcXElyPhO8MtGjfndsTc/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2565

วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565

 1. เลขลงรับที่ 177/2565 ลงรับวันที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 16.50 น.

เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมพิธีเปิดงาน Best Product Connect Expo

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น. ณ สนามศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หลังเก่า) อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1V63uQ19PAJCS2tppF7YbOv1m6kYS4ekv/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 178/2565 ลงรับวันที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 16.50 น.

เรื่อง เชิญประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์การประมง

หน่วยงานต้นเรื่อง กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1H-VYtW8T_2VOBMvfy9eOfW6GQAECOaQP/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 179/2565 ลงรับวันที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 16.50 น.

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจคณะกรรมการร่วมภาคเอภชน 3 สถาบัน จังหวัดอุบลราชธานี และนายอำเภอประจำเดือนมีนาคม 2565

ที่ลิ้ง

https://moivcs.webex.com/moivcs/j.php?MTID=m86e960030d9824919c4d3ea4704f440a

Meeting number: 2510 988 5645

Password: 1234

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ วันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

รายงานการประชุม

https://drive.google.com/file/d/10uEMSM2_3tF8vw0cHU-CAWpAAYQdTVXJ/view?usp=sharing

ส่งข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุม

https://qrco.de/bcqLu2

หนังสือเชิญ

https://drive.google.com/file/d/1-_lwKP2Y5E3ceE0iREHhZ2giNLvlng25/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 180/2565 ลงรับวันที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 16.50 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1l5eq58aJ5rvEOuGuHdahYexdevA1QpLA/view?usp=sharing

5.เลขลงรับที่ 181/2565 ลงรับวันที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 16.50 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงาน Best Product Connect Expo

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น. ณ สนามศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หลังเก่า)

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1dN-v4QHLveMrG_M2pIv1WpNVsW9gNY1R/view?usp=sharing

6.เลขลงรับที่ 182/2565 ลงรับวันที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 16.50 น.

เรื่อง การพิจาณาคัดเลือกผู้ที่เห็นควรได้รับยกย่องเป็นสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ ส่งภายในวันที่ 5 เมษายน 2565

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1CADJdy_WtLY46ZRjUOrQTRCXo6PfiE4X/view?usp=sharing

6.เลขลงรับที่ 183/2565 ลงรับวันที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 16.50 น.

เรื่อง การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น. ณ วันบ้านท่าบอ ต.แจระแม อ.เมือง

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/117v0WpilWQlmY0xt9IjTBWmA2CVEKUqO/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565

วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565

 1. เลขลงรับที่ 184/2565 ลงรับวันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 16.50 น.

เรื่อง เชิญประชุมขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 24 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1H0sTTzMAhNElJBh6sTxNxV7hbipYm6pV/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 185/2565 ลงรับวันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 16.50 น.

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1AWp8k9I8bFO6EpqVtI4XLDXflQp0xicA/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 186/2565 ลงรับวันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 16.50 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคระอนุกรรมการด้านการตลาดสินค้าสัตว์น้ำ

หน่วยงานต้นเรื่อง กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1pWDPosO2RsYNxO5b9zBQcBvyJ7zIWcCr/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 187/2565 ลงรับวันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 16.50 น.

เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมงาน Summer City Pop -อีสานมักม่วน เดินชมสวนดอกไม้

หน่วยงานต้นเรื่อง เซ็นทรับอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญร่วมงาน

การปฏิบัติ วันที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 16.00 น. ณ ลานอะควาเรียม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1mGc02DAClCl3KiZmYjyLBsQL7akNfRuE/view?usp=sharing

5.เลขลงรับที่ 188/2565 ลงรับวันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 16.50 น.

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุม และร่วมเสนอความคิดเห็นต่อร่างแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)เชิงพื้นที่ระดับภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ม.นเรศวร

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมชาติ ชั้น 5 โรงแรม สุนีย์แกรนด์ แอน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1KXWMqwgNU96uRVxiGxeVVCz-dg_jOeoP/view?usp=sharing

6.เลขลงรับที่ 189/2565 ลงรับวันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 16.50 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมตามโครงการคืนความสุขให้คนอุบล กำจัดขยะอันตรายชุมชนอย่างปลอดภัยจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ส. 2565

หน่วยงานต้นเรื่อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญทราบ

การปฏิบัติ วันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 08.30-12.00 น. ณ บริเวณฝั่งทศตะวันตกข้างอาคารโดมกีฬา สนามกีฬากลางจังหวัดอุบลราชธานี (ทุ่งบูรพา) ตำบลหนองขอน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1DYy8rwN7nyjt8IcFvWV6Gf2NKYO97iaC/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565

วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565

วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2565

วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565

 1. เลขลงรับที่ 190/2565 ลงรับวันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 16.30 น.

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์โดยการให้ข้อมูลสัมภาษณ์

หน่วยงานต้นเรื่อง สถาบันนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ ตามเวลาที่ท่านสะดวก ทางออนไลน์

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม===

https://drive.google.com/file/d/1g7fj-tkBlF5zmIbxXFdypSX84M7Rxor_/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 191/2565 ลงรับวันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 16.30 น.

เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมพิธีเปิดงาน ตลาดนัดเกษตรอินทร์ย โขง ชี มูล

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 31 เมษายน 2565 เวลา 14.30 น. ณ บริเวณลานอควาเรียม และลานน้ำตกแสงจันทร์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม===

https://drive.google.com/file/d/1QjfNPpf8O82UR21-5dR0XAyW8SzNDt-B/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 192/2565 ลงรับวันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 16.30 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า จังหวัดอุบลราชธานี (คปป.จ.อบ.) ครั้งที่ 1/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สนง.ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม===

https://drive.google.com/file/d/1xRbStCWs1UqqCJYFnaTAwhOf4wazwImj/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 193/2565 ลงรับวันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 16.30 น.

เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

หน่วยงานต้นเรื่อง สนง.ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม===

https://drive.google.com/file/d/14Xu4hwV5qS8fcZhmDMt0RtNx_fajPuaO/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 194/2565 ลงรับวันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 16.30 น.

เรื่อง รายงานการประชุมอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้ง 1 2565

หน่วยงานต้นเรื่อง กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม===

https://drive.google.com/file/d/1ufCmzDXpemJ0YprYB87GeKEgG4zCbqE_/view?usp=sharing

5.เลขลงรับที่ 195/2565 ลงรับวันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 16.30 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมปรึกษาหารือจัดระเบียบหาเร่ แผงลอย บนพื้นที่ทางเท้าเพื่อคืนทางเท้าให้แก่ประชาชน

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 29 มีนคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม===

https://drive.google.com/file/d/1S_4hXACHJaYyTylsl-6OLPUxIr1Ynu1U/view?usp=sharing

6.เลขลงรับที่ 196/2565 ลงรับวันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 16.30 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เท่าทันสื่อในเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี และประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือฯ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัมนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจาณา

การปฏิบัติ วันที่ 29 มีนคม 2565 เวลา 08.00-11.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม===

https://drive.google.com/file/d/1Ok4Hnqq0GTSqREL8oy0sRfS7UQN4ARbA/view?usp=sharing

7.เลขลงรับที่ 197/2565 ลงรับวันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 16.30 น.

เรื่อง การจัดพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนี่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรื่อน ประจำปี พ.ศ. 2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจาณา และเข้าร่วมพิธีฯ

การปฏิบัติ วันที่ 31 มีนคม 2565 เวลา 08.30 ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี (ด้านหลังศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี)

ส่งแบบตอบรับ : ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2565

การแต่งกาย : ชุดสูท ติดแม๊กเน็ตหอการค้าฯ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม===

https://drive.google.com/file/d/17qbRig6BJhzxHX_zT3Wd0CiY6oTyUpod/view?usp=sharing

8.เลขลงรับที่ 198/2565 ลงรับวันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 16.30 น.

เรื่อง ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การรับขยะอันตรายชุมชนฯ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจาณา และเข้าร่วมพิธีฯ

การปฏิบัติ วันที่ 31 มีนคม 2565 เวลา 08.30 ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี (ด้านหลังศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี)

ส่งแบบตอบรับ : ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2565

การแต่งกาย : ชุดสูท ติดแม๊กเน็ตหอการค้าฯ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม===

https://drive.google.com/file/d/1sxuaOe1NBmKIz0Gz2d__A3KpWt0F2UCa/view?usp=sharin

8.เลขลงรับที่ 199/2565 ลงรับวันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 16.30 น.

เรื่อง สื่อสารแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม===

https://drive.google.com/file/d/1D_w5rZuIewYmnuZqvT_qvF9U60owL-NA/view?usp=sharing

แผนงานฯ

https://drive.google.com/file/d/1MV_goMdZPNmxEfFBarngNpVcjD3gsMt6/view?usp=sharing

9.เลขลงรับที่ 200/2565 ลงรับวันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 16.30 น.

เรื่อง การเตรียมการประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย-ลาว ระหว่างจังหวัดอุบลราชธานี กับ แขวงจำปาสัก ครั้งที่ 14

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ -

ส่งแบบตอบรับ ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2565

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1Xq4qA3HX7M8Bwjm6BJqv9myvNK1qCIy-/view?usp=sharing

10.เลขลงรับที่ 201/2565 ลงรับวันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 15.00 น.

เรื่อง ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการพัมนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิวเศ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ -

ส่งแบบตอบรับ ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2565

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1YD2wvWO9nhMGoW9WoNJFux4QQYzvHJzi/view?usp=sharing

รายงานการประชุม

https://drive.google.com/drive/folders/1qWE9NLuoq4lJP1udYlmrDAn9UZBuvRtu

11.เลขลงรับที่ 202/2565 ลงรับวันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 16.00 น.

เรื่อง เชิญประชุมคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูล การขอใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)ระดับจังหวัด

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมววราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1pTIFqsI_6AjVCOdYfKaWoq6i3X5nh61_/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565

 1. เลขลงรับที่ 203/2565 ลงรับวันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 16.00 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์เขตสุขภาพที่ 10

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานสาธารณสสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 8-10 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ อาคารสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศรีสะเกษ อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษ

หมายเหตุ : นำผลตรวจ ATK ภายใน 72 ชม. และเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนมาแสดงก่อนเข้างาน

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1L12fQnGFO5YEpOcP4VRbl6HQ-z6NVXcZ/view?usp=sharing

กำหนดการ

https://me-qr.com/xX0ww

แบบตอบ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvCSlq_MSVHV4jNL9PJcqf7_hpt7dRVdgqcapLb0m8NmqEtw/viewform?usp=sf_link

หนังสือลงรับ

https://drive.google.com/file/d/1L12fQnGFO5YEpOcP4VRbl6HQ-z6NVXcZ/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 204/2565 ลงรับวันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 16.00 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมประธานผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC ผ่านระบบ VDO Conference

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ผ่านระบบ VDO Conference

หมายเหตุ : ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 1 เมษายน 2565

ตอบแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมฯ ตามลิงค์ https://forms.gle/cFhPBDtAd9HpFaHf9

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1-U64R4VvhwaFmiLf4xsO6rVwUqNL8r2d/view?usp=sharing

วันพุธที่ 30 มีนาคม 2565

 1. เลขลงรับที่ 205/2565 ลงรับวันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น.

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการของสถาบันบันพระปกเกล้า

หน่วยงานต้นเรื่อง ศุนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญร่วมพิธีเปิดโครงการฯ

การปฏิบัติ วันที่ 2 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (ติดห้องประชุมไพรพะยอมด้านทิศเหนือ)

หมายเหตุ : -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1zeIfxfTEHT0BXlOkC5bE5uU9TsjY0_Vn/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 206/2565 ลงรับวันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 11.00 น.

เรื่อง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพสมาชิกหอการค้าจังหวัดระหว่างหออุบลฯกับธนาคารออมสิน

หน่วยงานต้นเรื่อง ธนาคารออมสินเขตอุบลราชธานี 1

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ วันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ : -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1hgiNorK-xL0w7bIHcE5Y9kWTBPnh8CnO/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 207/2565 ลงรับวันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 11.00 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมปรึกษาหารือการจัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลฯ

หมายเหตุ : -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/19SBjkv4dUa_vNrq9lDP7t4WT-fXMxBUM/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 208/2565 ลงรับวันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 17.30 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) สืบสานอนุรักษืศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ : -

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมพิธีลงนาม

https://drive.google.com/file/d/1fkbsjKqSJJGL_yMIv2h6ApV-8kr0Xxqk/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565

 1. เลขลงรับที่ 209/2565 ลงรับวันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น.

เรื่อง คณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ วันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมววราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ : -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1xxMej2SJMDiJ_6xGrwtM6lox71_1nHoT/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 210/2565 ลงรับวันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 15.30 น.

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ -

หมายเหตุ : -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1s_-nle-M7Dyu0YYSehNxr4sFrCTtyYry/view?usp=sharing

8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!