วาระงานหอการค้าประจำเดือน มีนาคม 2565


2022-02-14 14:14

จำนวนครั้งที่อ่าน : 571

วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565

เวลา 08.30-12.30 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting

ID : 909 990 4962

Passcode : Tdri2020

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมออนไลน์ เพื่อระดมความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543

หน่วยงานต้นเรื่อง สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้คุณชลวิท อภิรัตน์มนตรี องประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 088/2565 ลงรับวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1rd1BPbPvAs-lH-Uk_nhFgkvT7tCwYGFV/view?usp=sharing

เวลา 09.00 น. ณ อาคารศาลาเรือนไทย ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีเปิดเทศกาล ช้อปของเด่น กินของดีที่มาระแม ครั้งที่ 2

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า คุณอนงค์ภัทร์ ผลประเสริฐ รองเลขาธิการหอการค้า คุณจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการหอการค้า คุณเมวดี จุลทัศน์ ที่ปรึกษาฯ และกรรมการท่านที่สนใจเข้าร่วมพิธี เป็นผู้เข้าร่วมพิธี

✔️การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย/ชุดสุภาพ

หอการค้ารับมอบธงเจ้าภาพการจัดงานครั้งต่อไป รับมอบโดยประธานหอการค้าจังหวัดอุบลฯ

เลขลงรับที่ 098/2565 ลงรับวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1p6EhhBxY0OBKlMRrsyf2QV_VanVO068g/view?usp=sharing

กำหนดการ

https://drive.google.com/file/d/1769Alnisb9NZHwaeyipZ8z2QRP21RW10/view?usp=sharing

เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จ.อุบลฯ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เชิญประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/ 2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุนย์

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คูณอัญมณี นิลรัตน์ศิริกุล กรรมการฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 104/2565 ลงรับวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.30 น.

https://drive.google.com/file/d/113ppDVLXYpVq3EBEHJY3mxQjR3zhlh9f/view?usp=sharing

เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมโครงการกำกับติดตามและประเมินผลฯ แผนตำบลมั่งคั่ง ยั่งยืน ประจำปี 2565

หน่วยงานต้นเรื่อง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้คุณธีระพงษ์ พิมพาวัตร กรรมการฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 115/2565 ลงรับวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.20 น.

https://drive.google.com/file/d/1E5ZNLS_glD1yBMjV714AHz2Nj0I57XGi/view?usp=sharing

เวลา 13.00 น. ณ ห้องพยาบาล สวนสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญท่านที่ปรึกษาและคณะกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมมอบผ้าบังสุกุลให้แก่โรงพยาบาลในจังหวัดอุบลราชธานีทุกแห่ง

หน่วยงานต้นเรื่อง การมูลนิธิหลวงปู่มั่นฯ

ประเภทหนังสือ เพื่อโปรดพิจารณา

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าฯ และคณะกรรมการมูลนิธิหลวงปู่มั่นฯ เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ

เลขลงรับที่ ---ไม่มี--- ลงรับวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 12.30 น.

การแต่งกาย : ชายและหญิง ชุดสุภาพ (เสื้อโทนสีขาว) / กางเกงดำ

วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565

เวลา 09.00 น ณ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง มูลนิธิหลวงปู่มั่นฯ ประชุมหารือฯ (ขอใช้ห้องประชุมหอการค้าฯ)

หน่วยงานต้นเรื่อง มูลนิธิหลวงปู่มั่นฯ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คณะกรรมการกองทุนฯ เป็นผู้เข้าร่วมเป็นกรรมการฯ

เลขลงรับที่ ---ไม่มี---ลงรับวันที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 10.13 น.

เวลา 09.00-14.00 น. ณ ห้องประชุม SEC 202 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญเป็นกรรมการวิพากษ์หลักสูตร เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารเพื่อยืดอายุการเก็บ (Processing technology of food shelf life)

หน่วยงานต้นเรื่อง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้คุณพองาม ปรีดาสันติ์ รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมเป็นกรรมการฯ

เลขลงรับที่ 106/2565 ลงรับวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.50 น.

https://drive.google.com/file/d/1BeOrsJb1Vmd5aMp9baJdLlDKiyNOzJF4/view?usp=sharing

เวลา 10.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีถวายราชสักการะเด่นพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร บิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย

หน่วยงานต้นเรื่อง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การแต่งกาย: ชุดสูทติดแม๊กเน็ตหอการค้าฯ ชุดตามต้นสังกัด/ชุดสุภาพ/ชุดสากล

มอบหมายให้คุณไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมเป็นพิธี

เลขลงรับที่ 108/2565 ลงรับวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 07.50 น.

https://drive.google.com/file/d/1dmLpKR27zbNKuuBejXBi5KJv_oEWyWmc/view?usp=sharing

เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุม คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ 2

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

(พร้อมส่งแบบเจ้งการมอบหมายเข้าร่วมประชุม)

เลขลงรับที่ 122/2565 ลงรับวันที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1tDWjs6mR53mx5TPuwUdtxX7fPZ4ABecR/view?usp=sharing

รับรองรายงานการประชุม

https://drive.google.com/file/d/1NL4IMe7J4brfGddA1n5KH1DvjRjkBbEQ/view?usp=sharing

เวลา 14.00 น. ณ ด่านช่องเม็ก

เรื่องประชุมหารือ การค้าชายแดนที่ด่านช่องเม็ก (นัดนายด่านศุกรกากรและคณะกรรมการหอทีขับเคลื่อนการค้าชายแดน)

หน่วยงานต้นเรื่อง หอกลุ่มฯ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณสมชาติ พงคพนาไกร ประธานกรรมการหอการค้ากลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2 คุณนิมิต สิทธิไตร ประธานกรรมการอาวุโส คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าฯ คุณไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอการค้า คุณฤทธิ์พันธุ์ สัณฑมาศจิรวัส รองประธานหอการค้าฯ คุณพัช ไชยสงคราม รองประธานหอการค้า คุณวิศาล พิริยะกิจไพบูลย์ รองประธานหอการค้า คุณไพศิษฐ์ ชมสมุท กรรมการฯ คุณวุฒิไกร อร่ามเรือง กรรมการฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ ---ไม่มี--- ลงรับวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.00 น.

เวลา 17.30 น. ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ประชุมหารือ อาหารเลี้ยงต้อนรับคณะหอการค้าไทย

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าอุบลฯ

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้คุณรัตนากร ฑีฆธนานนท์ รองประธานอาวุโส คุณเมตตา เมืองเจริญ รองประธานหอการค้า คุณมยุรี ฐานานุศักดิ์ รองประธานหอการค้า คุณเมวดี จุลทัศน์ ที่ปรึกษาฯ คุณอนงคภัทร์ ผลประเสริฐ รองเลขาธิการ คุณจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ ---ไม่มี--- ลงรับวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 17.00 น.

วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565

09.30-12.00 น.ณ ระบบออนไลน์ (รอลิ้ง) เรื่อง เตรียมพรีเซ้นต์ ของหอการค้า อุบล อำนาจ ยโยธร เพื่อนำเสนอหอการค้าไทย

หน่วยงานต้นเรื่อง หอกลุ่มฯ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณสมชาติ พงคพนาไกร ประธานกรรมการหอการค้ากลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2 คุณนิมิต สิทธิไตร ประธานกรรมการอาวุโส คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าฯ คุณไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอการค้า คุณฤทธิ์พันธุ์ สัณฑมาศจิรวัส รองประธานหอการค้าฯ คุณพัช ไชยสงคราม รองประธานหอการค้า คุณวิศาล พิริยะกิจไพบูลย์ รองประธานหอการค้า คุณไพศิษฐ์ ชมสมุท กรรมการฯ คุณวุฒิไกร อร่ามเรือง กรรมการฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ ---ไม่มี--- ลงรับวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.00 น.

เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี (ด้านหลังศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี) ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานีเรื่อง การมอบแบบผ้าลายพระราชทาน ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมงานการมอบแบบผ้าฯ

การแต่งกาย: ชุดจิตรดา/ชุดผ้าไทย/ชุดลายพระราชทาน 'ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี'

เลขลงรับที่ 124/2565 ลงรับวันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1iWm-pYFUiTGeoDNQh8f8ELULcCelZqLY/view?usp=sharing

เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมประชาวาริน อำเภอวารินชำราบ จ.อุบลฯ

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกีรยติในพิธีมอบเงินชดเชยค่าทำลายสุกรที่ป่วยตายผิดปรกติ จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมเป็นเกีรยติในพิธี

เลขลงรับที่ 126/2565 ลงรับวันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 11.50.00 น.

https://drive.google.com/file/d/19JCdIm3BQ8qRJIvaE9XPklC9iQ7iVsp3/view?usp=sharing

เวลา 13.00-16.00 น. ณ ผ่านระบบ Google Hangouts Meet

สามารถเข้าร่วมประชุมได้ โดยคลิกที่ลิงค์

https://meet.google.com/oho-udbq-fpt

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หอการค้าไทย ครั้งที่1/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประ่ธานหอการค้า คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า คุณพัช ไชยสงคราม ประธาน YEC คุณร่มไทร จันจำปา เลขาYEC เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 113/2565 ลงรับวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.20 น.

https://drive.google.com/file/d/1Z5Jnd1j8zLDFiTkgJ6mZEoCc-i4kIXY9/view?usp=sharing

เอกสารประกอบการประชุม Downland

https://drive.google.com/drive/folders/1brZWprqlxXOfmSvJUo40PvTpk6XXjVBF?usp=sharing

เอกสารประกอบ 2

https://drive.google.com/drive/u/0/mobile/folders/1brZWprqlxXOfmSvJUo40PvTpk6XXjVBF/1csJkl0xZgo_us6djJEViEgNlG36EEV8C/19gIffcek0tmT6Zr0t_2C-6EJo1jDE-s6?usp=sharing&sort=13&direction=a

เวลา 13.30 น. ณ ห้องโกมุท ชั้น 4 อาคารเรียนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20

หน่วยงานต้นเรื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจาณา

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมการแถลงข่าว

เลขลงรับที่ 121/2565 ลงรับวันที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 10.58 น.

https://drive.google.com/file/d/1pPCwOp6UEHU5Wzm0SfbKazYZaZJQ_bqh/view?usp=sharing

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเรื่อนจำกลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุม เพื่อหารือร่วมกันพิจารณาปรับปรุงอัตราค่าจ้างงานผู้ต้องขัง

หน่วยงานต้นเรื่อง เรือนจำกลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 2 มีนาคา 2565

เลขลงรับที่ 121/2565 ลงรับวันที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น.

https://drive.google.com/file/d/19_cASQ99ckv3AQCLdhq9TX-QweGdad4s/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565

เวลา 17.00 น. ณ อุทยานผาแต้ม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง การจัดงาน แต้มสีศิลป์ ถิ่นอารยะธรรม งามล้ำ @ผาแต้ม ภายใต้โครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง ณ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้คุณไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอการค้า คุณฤทธิ์พันธุ์ สัณฑมาศจิรวัส รองประธานหอการค้า คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า คุณอนงค์ภัทร์ ผลประเสริฐ รองเลขาธิการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมเป็นเกียรติ

เลขลงรับที่ 086/2565 ลงรับวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1ml_R_4wmMxtLGCapNMSAFwUaczUYx1yV/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565

เวลา 17.00-19.00 น. ณ บ้านขุนภูรีประศาสน์ (ถนนคนเดิน) อ.เขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากรร่วมเสวนา กิจกรรมรับฟังความคิดเห็นเชิงสถานการณ์ประเด็นหนุวัฒนธรรมฯ

หน่วยงานต้นเรื่อง สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ส.ส.ท.

ประเภทหนังสือ เชิญเป็นวิทยากร

มอบหมายให้คุณสันติพงษ์ เจียวิทยนันท์ รองประธานหอการค้า เป็นวิทยากร

เลขลงรับที่ 135/2565 ลงรับวันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 14.30.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1bCRZS9LTMYgoASZyrilGirSdUzkn_dxS/view?usp=sharing

วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2565

วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565

✔️ขอเลื่อนการประชุมจาก 13.30 น. เป็น 15.00 น. เนื่องจากท่านรอง ผวจ.ติดภารกิจ

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัด (ชั้น 3) อ.เมือง จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการ กรอ.จังหวัดอุบลราชธานี ด้านเศรษฐกิจการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว ระดมความคิดเห็น สรุปประเด็นข้อเสนอเข้าสู่วาระการประชุม กรอ.จังหวัด

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 132/2565 ลงรับวันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 13.40.00 น.

https://drive.google.com/file/d/16ypswX3kS9W_BOoCphGA3GKuKWgw-U-4/view?usp=sharing

เวลา 13.30 น. ณ ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meetings

เรื่อง การประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัดฯ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

ลิ้งประชุม

https://us05web.zoom.us/j/5173320927?pwd=bDRybE5lTWxRSlhEeE1aVjdORnVvZz09

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ เป็นเข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 139/2565 ลงรับวันที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 10.50 น.

https://drive.google.com/file/d/1kcy4cqSCiwngerQj1ITVaoykaTWrGP83/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565

เวลา 08.00 น. ณ ห้องชลธี โรงแรมกิจตรงวิลล์ อำเภอเมืองอุบลราชธานี

เรื่อง เรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการจัดงานวันสตรีสากลจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2565

ขอรับการสนับสนุนการจัดงานวันสตรีสากลจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า และท่านคณะกรรมการผู้สนใจเข้าร่วมพิธีฯ เป็นเข้าร่วมพิธี

เลขลงรับที่ 135/2565 ลงรับวันที่ 5 มีนาคม 2565 เวลา 09.00.00 น.

หนังสือขอเชิญร่วมเป็นเกียรติ

https://drive.google.com/file/d/1GkV-PNI4dh0TdF_lKEBVPqxF0A2nupOY/view?usp=sharing

หนังสือขอรับการสนับสนุน

https://drive.google.com/file/d/1kpXutgnMNEGPNVuyfBkITjFwzjYHEPcA/view?usp=sharing

คำสั่ง

https://drive.google.com/file/d/1hkjyL79tLx_-zEJkDFQmLdJbeDIrjPuR/view?usp=sharing

เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมด่านศุลกากรช่องเม็ก อ.สิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา สภาผู้แทนราษฎร

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณฤทธิ์พันธุ์ สัณฑมาศจิรวัส รองประธานหอการค้า คุณไพศิษฐ์ ชมสมุท กรรมการ เป็นผู้เข้าประชุม

เลขลงรับที่ 131/2565 ลงรับวันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 13.40.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1qy6TxVw2b7LZ_XAVNCcl8jS66gRy0WV1/view?usp=sharing

วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565

เวลา 09.00-12.30 น. ณ ผ่านระบบ Zoom

โดยท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ ผ่าน Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/85642686235?pwd=K0Zka1JEMTBraTN5QVZZc1JwV1RNUT09

Meeting ID: 856 4268 6235

Passcode: 889705

เรื่อง ขอเชิญร่วมงานสัมนาออนไลน์ กลยุทธ์การใช้เทศกาลเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นและการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณร่มไทร จันจำปา รองประธานหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 103/2565 ลงรับวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1PnsaweO6Ygg0mHnaGv6j3Tl-e_rDvGmj/view?usp=sharing

เวลา 09.30-12.00 น. ณ ระบบการประชุมทางไกล (Google Meet)

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการค้าชายแดนและค้าข้ามแดน ด้านลาว ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564-2565

ที่ลิ้งค์นี้ : meet.google.com/ayb-cmai-khv

รหัสเข้าร่วมประชุม: ayb-cmai-khv

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายคุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า คุณฤทธิ์พันธุ์ สัณฑมาศจิรวัส รองประธานหอการค้า คุณพัช ไชยสงคราม ประธาน YEC คุณวิศาล พิริยะกิจไพบูลย์ รองประธานหอการค้า คุณอนงค์ภัทร ผลประเสริฐ รองเลขาธิการฯ คุณไพศิษฐ์ ชมสมุท กรรมการ คุณวุฒิไกร อร่ามเรือง กรรมการ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 143/2565 ลงรับวันที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 12.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1UlFPJUF_qJvYgLhS9xjplx_zm4bUu69K/view?usp=sharing

เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 109 สำนักงานเอทานอล บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำดัด (มหาชน)

เรื่อง เชิญร่วมลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

หน่วยงานต้นเรื่อง สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้คุณประมอน เขียวขำ รองประธานกรรมการอาวุโส เป็นผู้เข้าร่วมลงนาม

เลขลงรับที่ 125/2565 ลงรับวันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1ItnLrrmSnr3LSN_ST5gk2jiyoGMPu2Z-/view?usp=sharing

เลื่อนการประชุมออกไปเป็นวันที่ 16 มีนาคม 2565

เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมผาแต้ม ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 อุบลราชธานี

เรื่อง เชิญประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจำจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้....รอมอบหมาย........ เป็นผู้เข้าร่วมลงนาม

เลขลงรับที่ 133/2565 ลงรับวันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 14.30.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1bCRZS9LTMYgoASZyrilGirSdUzkn_dxS/view?usp=sharing

หนังสือขอเลื่อน

https://drive.google.com/file/d/1fETdvm_vNcsB23BxFDl58rGQq-zbsgDd/view?usp=sharing

เวลา 09.30 น. ณ สำนักงานกรมธนารักษ์จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง หารือแนวทางการปรับปรุ่ง อาคารเบ็ญจะมะ (หอประวัติศาสตร์) พร้อมให้การสนับสนุนของกรมธนารักษ์เพื่อให้สอดคล้องกับประวัติศาสตร์ของเมืองอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง คุณสุรพล (อดีตผู้ว่าจังหวัดอุบลราชธานี) โทร 0813216512

ประเภทหนังสือ ไม่มี

มอบหมายให้คุณประสงค์ จันจำปา รองประธานหอการค้าฯ เป็นเข้าร่วมประชุมหารือ

เลขลงรับที่ ---ไม่มี--- ลงรับวันที่ 5 มีนาคม 2565 เวลา 16.00.00 น.

วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565

เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง การประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E๓)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้คุณพองาม ปรีดาสันติ์ รองประธานหอการค้า เป็นเข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 136/2565 ลงรับวันที่ 5 มีนาคม 2565 เวลา 09.00.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1cK1UKTqiY1GAkbjCzifya_AFDIBH6RYe/view?usp=sharing

เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีเรื่อง การประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E๓)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา (เลขาธิการหอการค้าฯ)

ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 7 มีนาคม 2565

มอบหมายให้....รอมอบหมาย........ เป็นเข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 136/2565 ลงรับวันที่ 5 มีนาคม 2565 เวลา 09.00.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1S9O-hlr1wvdenuxTGJIqF9vgdYxg12lL/view?usp=sharing

ย้ายห้องประชุม เป็นห้องปทุมวรราช ขั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.อุบลราชธานี)ครั้งที่ 1/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหงัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้ คุณประสงค์ จันจำปา รองประธานอาวุโส เป็นเข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 144/2565 ลงรับวันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 14.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1dIFOZUebqFQQdEsBxytdWq7VEV-IlY8r/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565

เวลา 09.30-12.00 น. ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการ อุบลโมเดลนำร่องในการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานสู่มาตรฐานสากล

หน่วยงานต้นเรื่อง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ เป็นเข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 138/2565 ลงรับวันที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 09.00.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1m9myMRJoQn4KjV_X6K7opjd4k5CdNTyi/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2565

เวลา 15.00-16.00 น. ณ ลานลูกยางลิ่วลมศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการเสวนาในงานมหกรรมบ้านและอสังหาอุบล Ubon Property Event 2022

หน่วยงานต้นเรื่อง บ.อุบลน่าอยู่ จำกัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า คุณสนั่น สุตัญตั้งใจ รองประธานอาวุโส คุณจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เลขลงรับที่ 130/2565 ลงรับวันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 09.00.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1Z1v2LMve4B3tcWy2gyTUGLRnoCjCnkxY/view?usp=sharing

วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2565

เวลา 09.30 น. ณ สุสานสว่างบูชาธรรมสถาน อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

เรื่อง การบำเพ็ญกุศลและบรรจุศพ คุณพ่อพล พิพัฒน์โรจนกมล

หน่วยงานต้นเรื่อง เจ้าภาพฯ

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ คุณสิริกัญญา พิริยะกิจไพบูลย์ รองประธานกรรมการอาวุโส คุณไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอการค้า คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมเคารพศพ

เลขลงรับที่ ---ไม่มี--- ลงรับวันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 14.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1vgW9xssbWQa2xYvvVGnDuwXMBSBZk1Al/view?usp=sharing

วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565

วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565

เวลา 08.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสิรินธร เขื่อนสิรินธร อ.สิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน โครงการพัฒนาและเสริมร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการรุธกิจขนาดย่อม (Small Enterprise) ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และขอเชิญประชุมผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.)จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุมและเชิญร่วมเป็นเกียรติ

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า เป็นเข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 142/2565 ลงรับวันที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 15.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1UaxPJ5_un44s0Op3DOQdi-zaq6yhyhid/view?usp=sharing

เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และการรู้เท่าทันสื่อในเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมาย...รอมอบหมาย... เป็นเข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 151/2565 ลงรับวันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 11.37 น.

https://drive.google.com/file/d/1tRyTUMD2DSM8Omuy2MuF2kPgTEdUEZ23/view?usp=sharing

เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และระบบออนไลน์

ผ่าน Google Meet ที่ลิ้ง

https://meet.google.com/spb-qouu-tay

เรื่อง เชิญประชุมเตรียมความพร้อม และแบ่งหน้าที่งานเตรียมต้อนรับคณะหอการค้าไทย

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานหอการค้า

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้ คณะทำงานเตรียมงานต้อนรับคณะหอไทยฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ ---ไม่มี--- ลงรับวันที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 16.00 น.

เวลา 12.00 น. ณ ร้านอารยา ร่วมรับประทานอาหารเที่ยง กับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด (ท่านสมเพชร สร้อยสระคู)

เปลี่ยนสถานที่ประชุมเป็น ห้องประชุมด่านศุลกากรช่องเม็ก

เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมแพมีทรัพย์ (ยกเลิกห้องประชุม) เขื่อนสิรินธร อ.สิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.)จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุมและเชิญร่วมเป็นเกียรติ

มอบหมายให้นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าฯ เป็นเข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 142/2565 ลงรับวันที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 15.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1UaxPJ5_un44s0Op3DOQdi-zaq6yhyhid/view?usp=sharing

เอกสารประกอบการประชุม

https://drive.google.com/drive/folders/1V0nrpFXkXDSWkKMsw0jE1a-3XX2aUw0t?usp=sharing

วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565

เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมผาแต้ม ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 อุบลราชธานี

เรื่อง เชิญประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจำจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณรัตนากร ฑีฆธนานนท์ รองประธานกรรมการอาวุโส เป็นผู้เข้าร่วมลงนาม

เลขลงรับที่ 133/2565 ลงรับวันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 14.30.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1bCRZS9LTMYgoASZyrilGirSdUzkn_dxS/view?usp=sharing

เวลา 16.00-17.00 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน NESP INNOVATION FAIR 2022

หน่วยงานต้นเรื่อง โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณพัช ไชยสงคราม รองประธานหอการค้า คุณร่มไทร จันจำปา รองประธานหอการค้า คุณอนิรุจ สืบสิงห์ รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมพิธี

เลขลงรับที่ 084/2565 ลงรับวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1H8CBrQtJDFCSCNKX7efq9ZrBn9AtU2Pi/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565

เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

และผ่านระบบ Zoom Meeting ที่ลิ้ง

https://zoom.us/j/7822285131?pwd=aTMwZUZCNFlYZHNXaEhJMTBQbFo3Zz09

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี (พ.ศ.2566-2570)

หน่วยงานต้นเรื่อง กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ สนง.แรงงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้คุณ มยุรี ฐานานุศักดิ์ รองประธานหอการค้า เป็นเข้าร่วมประชุม

กำหนดการ

https://drive.google.com/drive/folders/11jM9_k0qryk885K5e471bgKJlBVc30ve

แบบตอบรับ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpBWP7dmCQPLXLXXMN-4FVm2uDwWmizsCUL-PE-gN17ThHWg/viewform

เลขลงรับที่ 157/2565 ลงรับวันที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 12.45 น.

หนังสือเชิญ

https://drive.google.com/file/d/1zEfSpfTnsjkMo_BFyiqjK5EN8_q8rHrD/view?usp=sharing

เวลา 10.00 - 12.00 น.ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง เชิญประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 147/2565 ลงรับวันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 12.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1B1wPJ3vOeXjiR4qOfxqhI8ko0reWkbco/view?usp=sharing

เอกสารแทนการจัดประชุมรูปแบบปกติ

https://drive.google.com/drive/folders/1CD_sl3nCyGagbdWfUFQ82AJ6fjpVSgF4?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565

เวลา 09.00-12.00 น. ณ บริเวณพื้นที่ศาลาเรือนไทย ศูนย์ราชการจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมงานจัดแสดงผลงาน เรื่องเล่าความสำเร็จจากการดำเนินโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง ม.อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้คุณกิตติ สุวรรณกูฏ กรรมการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 158/2565 ลงรับวันที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 12.45 น.

https://drive.google.com/file/d/1RNyT27qlndVck7Bi_vmE9ovf0hBSYd4a/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2565

วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565

เวลา 09.00 น. ณ ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ Application Zoom

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลนยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center AIC) ครั้งที่ 22565 ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ Application Zoom

ID : 983 6065 1821

PASSWORD : 511416

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณพองาม ปรีดาสันติ์ รองประธานหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 162/2565 ลงรับวันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 15.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1SldUbZ1JIDsoCU7_CxU6dzP6pskUSCAY/view?usp=sharing

ส่งบทสรุปผู้บริหาร

https://drive.google.com/file/d/1w7Imou4vi6ziCKYh0eMGXP6I0k5zBPzc/view?usp=sharing

เลื่อนไปเป็น วันที่ 23-27 มีนาคม 2565

เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมริเวอร์ตัน อัมพวา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรผู้ประกอบการรุ่นใหม่หัวใจพอเพียง รุ่นที่ 6 (SEED6)

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

ประเภทหนังสือ เชิญโปรดพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 21-25 มีนาคม 2565

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 102/2565 ลงรับวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1MH7DA44_qQLG-aClieK6fOMpJK_hlPk6/view?usp=sharing

เลื่อนไปเป็น วันที่ 24 มีนาคม 2565

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจสอบสถานประกอบการเพื่อเข้าสู่มาตรฐาน Amazing Safety & Health Administertion (SHA) และ SHA Plus

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้คุณนภานรี โตแสง รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 174/2565 ลงรับวันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1lklbsKoiHBAGa6S3Y7dOydfJbJqN6SEo/view?usp=sharing

เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมผาแต้ม ชั้น 2 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7

เรื่อง ขอเชิญประชุม สมาชิกเครื่อข่ายหน่วยงานผู้สนับสนุนการสร้างสุขภาวะในองค์กร ในSME ครั้งที่ 1/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณสนั่น สุตัญตั้งใจ รองประธานอาวุโส เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 161/2565 ลงรับวันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 15.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1lrC6MDqgo0a-gt9JbdOeIyFqt7QiWDP3/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565

เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลาง ชั้น 2 หรือ ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ Application Zoom ที่ลิ้ง

https://meet.google.com/xky-smnv-uqt

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานสถิติจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

ส่งแบบตอบรับ ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2565

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 163/2565 ลงรับวันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 15.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1nJXKJ017cKmbGVKmDlisSHaKAwVXWUfh/view?usp=sharing

วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565

เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

ส่งแบบตอบรับ ภายในวันที่ 18 มีนาคม 2565 ผ่าน id line :0877068115

ข้อมูลประชุม

https://drive.google.com/drive/folders/1Sq3t3DfnuSSGBccx_frZwa62kTSf6tFQ?usp=sharing

มอบหมายให้คุณไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 165/2565 ลงรับวันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 15.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1Sfo-8YlCbA7aDdY6K8m3Xv0jLKJr3iE6/view?usp=sharing

ข้อมูลประกอบการประชุม

https://drive.google.com/drive/folders/1Sq3t3DfnuSSGBccx_frZwa62kTSf6tFQ?usp=sharing

รายงานการประชุม

https://drive.google.com/file/d/1Xw6kJJm1WOnSlhWzVrDF8y9KB9bX25nq/view?usp=sharing

เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี

เรื่อง เชิญประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์การประมง

หน่วยงานต้นเรื่อง กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 178/2565 ลงรับวันที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 16.50 น.

https://drive.google.com/file/d/1H-VYtW8T_2VOBMvfy9eOfW6GQAECOaQP/view?usp=sharing

หนังสือส่งรายงานการประชุม

https://drive.google.com/file/d/1WIScsC3F6hw8SimGem8fiZG3VI9vjTp3/view?usp=sharing

รายงานการประชุม:

https://drive.google.com/file/d/1uebKSerOgquAfhctbO8ueTFsMhU1jlKf/view?usp=sharing

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการ กรอ.จังหวัดอุบลราชธานี ด้านเศรษฐกิจการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมลงนาม

เลขลงรับที่ 132/2565 ลงรับวันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 13.40.00 น.

https://drive.google.com/file/d/16ypswX3kS9W_BOoCphGA3GKuKWgw-U-4/view?usp=sharing

รายงานการประชุม

https://drive.google.com/file/d/1eW20sk0sIYMKxifnFc1cOqPE2Duyss9O/view?usp=sharing

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี (กรอ.จังหวัด)ครั้งที่1/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธาหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 112/2565 ลงรับวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.20 น.

https://drive.google.com/file/d/1uyHDUwaIj6jsjD4WB_YiNgIdJXTvobww/view?usp=sharing

รายงานการประชุม

https://drive.google.com/file/d/1eW20sk0sIYMKxifnFc1cOqPE2Duyss9O/view?usp=sharing

เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมริเวอร์ตัน อัมพวา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรผู้ประกอบการรุ่นใหม่หัวใจพอเพียง รุ่นที่ 6 (SEED6)

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

ประเภทหนังสือ เชิญโปรดพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 23-27 มีนาคม 2565

มอบหมายให้คุณพัช ไชยสงคราม รองประธานหอการค้า/ประธาน YEC เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 102/2565 ลงรับวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1lklbsKoiHBAGa6S3Y7dOydfJbJqN6SEo/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565

เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ 2

เรื่อง ขอเชิญประชุม คณะอนุกรรมการพิจารณามเงื่อนไขใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง

หน่วยงานต้นเรื่อง สนง.ขนส่งจังหวัดแห่งที่ 2

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 170/2565 ลงรับวันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 14.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1ZypbCVP0UYdOJ_6T7A4Y4wnrt0IEkmbh/view?usp=sharing

รับรองรายงานการประชุม

https://drive.google.com/file/d/1s_-nle-M7Dyu0YYSehNxr4sFrCTtyYry/view?usp=sharing

เวลา 11.00-13.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญสมาชิกหอการค้าไทย ครั้งที่ 56 ประจำปี 2564

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้....รอมอบหมาย........ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 117/2565 ลงรับวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.20 น.

https://drive.google.com/file/d/1nXoMHVRJnKoeMhV_4hWQzCqsZTuNCtlX/view?usp=sharing

✔️ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 15 มีนาคม 2565

เลื่อนไปเป็น วันที่ 24 มีนาคม 2565

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจสอบสถานประกอบการเพื่อเข้าสู่มาตรฐาน Amazing Safety & Health Administertion (SHA) และ SHA Plus

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้คุณนภานรี โตแสง รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 174/2565 ลงรับวันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1lklbsKoiHBAGa6S3Y7dOydfJbJqN6SEo/view?usp=sharing

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง เชิญประชุมขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณพองาม ปรีดาสันติ์ รองประธานหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 184/2565 ลงรับวันที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 16.50 น.

https://drive.google.com/file/d/1H0sTTzMAhNElJBh6sTxNxV7hbipYm6pV/view?usp=sharing

เวลา 18.55 น. ณ สนามบินอุบลราชธานี (เตรียมการต้อนรับ)

เรื่อง แจ้งกำหนดการเดินทางเยี่ยมเยือนหอการค้าจังหวัด

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมต้อนรับ

เลขลงรับที่ 110/2565 ลงรับวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.20 น.

https://drive.google.com/file/d/1FJIdpBAHNyo8hCs0wvokR0MvmNexSB6m/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565

เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม พรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง เข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและประชุมเยี่ยมเยือนฯ

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมต้อนรับ

เลขลงรับที่ 110/2565 ลงรับวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.20 น.

https://drive.google.com/file/d/1FJIdpBAHNyo8hCs0wvokR0MvmNexSB6m/view?usp=sharing

เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ อุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกองทุนเครือข่ายแห่งบุญหม่อมเจียงคำอนุสรณ์

หน่วยงานต้นเรื่อง กองทุนเครือข่ายแห่งบุญหม่อมเจียงคำอนุสรณ์

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุรพริ้งพิศ วังทอง รองประธานอาวุโส เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 166/2565 ลงรับวันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 15.30 น.

หนังสือเชิญประธาน

https://drive.google.com/file/d/1fI8KHgtFBfl0m9owxYOM6SFGCmbpnHkT/view?usp=sharing

หนังสือเชิญรองประธานคุณพริ้งพิศ

https://drive.google.com/file/d/13y5imnww2qYhMGxtCSTiDT6J6J0rEKRO/view?usp=sharing

เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้คุณพองาม ปรีดาสันติ์ รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 185/2565 ลงรับวันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 16.50 น.

https://drive.google.com/file/d/1AWp8k9I8bFO6EpqVtI4XLDXflQp0xicA/view?usp=sharing

เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้ (ลาประชุม) เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 180/2565 ลงรับวันที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 16.50 น.

https://drive.google.com/file/d/1l5eq58aJ5rvEOuGuHdahYexdevA1QpLA/view?usp=sharing

เวลา 16.00 น. ณ ลานอะควาเรียม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมงาน Summer City Pop - อีสานมักม่วน เดินชมสวนดอกไม้

หน่วยงานต้นเรื่อง เซ็นทรับอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญร่วมงาน

มอบหมายให้ (ลาประชุม) เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 187/2565 ลงรับวันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 16.50 น.

https://drive.google.com/file/d/1mGc02DAClCl3KiZmYjyLBsQL7akNfRuE/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565

เวลา 09.00 น. ณ ด่านศุลกากรช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ศึกษาดูงานด่านศุลกากรช่องเม็ก

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมต้อนรับ

เลขลงรับที่ 110/2565 ลงรับวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.20 น.

วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2565

เวลา 11.00 น. ณ วัดมะนาว จังหวัดตราด เรื่อง ร่วมทำบุญโครงการทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อการศึกษาสำหรับคนตาบอดไทย พ.ศ.2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สมาคมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดไทย

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมาย...รอมอบหมาย... เป็นเข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 156/2565 ลงรับวันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 11.37 น.

https://drive.google.com/file/d/12CFgGhRJZvATt5SORTSZ7gt7RswfxUt4/view?usp=sharing

วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565

เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมคระอนุกรรมการด้านการตลาดสินค้าสัตว์น้ำ

หน่วยงานต้นเรื่อง กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้ (ลาประชุม) เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 186/2565 ลงรับวันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 16.50 น.

https://drive.google.com/file/d/1pWDPosO2RsYNxO5b9zBQcBvyJ7zIWcCr/view?usp=sharing

เลื่อนไปเป็น วันที่ 28 มีนาคม 2565

เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจสอบสถานประกอบการเพื่อเข้าสู่มาตรฐาน Amazing Safety & Health Administertion (SHA) และ SHA Plus

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้คุณนภานรี โตแสง รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 174/2565 ลงรับวันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1lklbsKoiHBAGa6S3Y7dOydfJbJqN6SEo/view?usp=sharing

เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า จังหวัดอุบลราชธานี (คปป.จ.อบ.) ครั้งที่ 1/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สนง.ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 192/2565 ลงรับวันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 16.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1xRbStCWs1UqqCJYFnaTAwhOf4wazwImj/view?usp=sharing

รายงานการประชุม

https://drive.google.com/file/d/11DGlxEqGbN83AMn82CpUSOqzVQW5oN8d/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565

เวลา 08.00-11.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เท่าทันสื่อในเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี และประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือฯ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัมนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจาณา

มอบหมายให้คุณประสงค์ จันจำปา รองประธานอาวุโส เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 196/2565 ลงรับวันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 16.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1Ok4Hnqq0GTSqREL8oy0sRfS7UQN4ARbA/view?usp=sharing

เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมปรึกษาหารือจัดระเบียบหาเร่ แผงลอย บนพื้นที่ทางเท้าเพื่อคืนทางเท้าให้แก่ประชาชน

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณบัวหลวง อาษาพล รองประธานอาวุโส เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 195/2565 ลงรับวันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 16.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1S_4hXACHJaYyTylsl-6OLPUxIr1Ynu1U/view?usp=sharing

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม PP1-201 ชั้น 2 อาคารโรงงานต้นแบบด้านการผลิตอาหารประเภทเนื้อสัตว์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 148/2565 ลงรับวันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 14.31 น.

https://drive.google.com/file/d/1vQn0hkvhn3uurh_2UN3gHJ5jiXYzMZ1z/view?usp=sharing

รายงานประจำปี 2564

https://drive.google.com/file/d/1rCDNwXQtjcV7JB9MHNxzjNaM9tjGmLnM/view?usp=sharing

เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมววราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง เชิญประชุมคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูล การขอใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)ระดับจังหวัด

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 202/2565 ลงรับวันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 16.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1pTIFqsI_6AjVCOdYfKaWoq6i3X5nh61_/view?usp=sharing

รายงานการประชุม :

https://drive.google.com/file/d/1Kcw9QhBQ11xpKNduGulXTJcBwiHIv-Wo/view?usp=sharing

วันพุธที่ 30 มีนาคม 2565

เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง การทบทวนโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการใด ซึ่งต้องจัดทำรายงาน EIA ครั้งที่ 8

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณอรรถสิทธิ์ สุตัญตั้งใจ รองประธานหอการค้า เป็นเข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 149/2565 ลงรับวันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 14.32 น.

https://drive.google.com/file/d/10IVfoMrFSz3gENrVKIiJwf_qTkMdV4c_/view?usp=sharing

เวลา 09.00 น. ณ ระบบอนนไลน์ โปรแกรม Webex Meeting

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจคณะกรรมการร่วมภาคเอภชน 3 สถาบัน จังหวัดอุบลราชธานี และนายอำเภอประจำเดือนมีนาคม 2565

ที่ลิ้ง

https://moivcs.webex.com/moivcs/j.php?MTID=m86e960030d9824919c4d3ea4704f440a

Meeting number: 2510 988 5645

Password: 1234

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

รายงานการประชุม

https://drive.google.com/file/d/1QMU6w1epnP7OZ14HPy11vMdMMwcuU_g3/view?usp=sharing

ระเบียบวาระการประชุม

https://drive.google.com/file/d/1u_lKgGUjSIz0IA56MeOrxdJCuufBNgBV/view?usp=sharing

เลขลงรับที่ 179/2565 ลงรับวันที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 16.50 น.

https://drive.google.com/file/d/1-_lwKP2Y5E3ceE0iREHhZ2giNLvlng25/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565

เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี (ด้านหลังศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี)

เรื่อง การจัดพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2565

จำกัดผู้เข้าร่วมหน่วยงานละ 1 ท่าน งดช่างภาพ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจาณา และเข้าร่วมพิธีฯ

ส่งแบบตอบรับ : ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2565

การแต่งกาย : ชุดสูท ติดแม๊กเน็ตหอการค้าฯ

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมพิธี

เลขลงรับที่ 197/2565 ลงรับวันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 16.30 น.

https://drive.google.com/file/d/17qbRig6BJhzxHX_zT3Wd0CiY6oTyUpod/view?usp=sharing

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) สืบสานอนุรักษืศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ : -

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมพิธีลงนาม

เลขลงรับที่ 208/2565 ลงรับวันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 17.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1fkbsjKqSJJGL_yMIv2h6ApV-8kr0Xxqk/view?usp=sharing

เลื่อนไปเป็นวันที่ 7 เมษายน 2565

เวลา ... น. ณ ศาลาเรือนไทย ตลาดมาระแม ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพการจัดเทศกาล ช้อปของเด่น กินของดีที่มาระแม ครั้งที่ 3

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมาย...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 171/2565 ลงรับวันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 14.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1xi9QAbwLXnPuk3RXbsv7aQPynM2_2el6/view?usp=sharing

เลื่อนเวลา เป็น 16.00 น.

เวลา 16.30 น. ณ บริเวณลานอควาเรียม และลานน้ำตกแสงจันทร์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมพิธีเปิดงาน ตลาดนัดเกษตรอินทร์ย โขง ชี มูล

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้คุณสนั่น สุตัญตั้งใจ รองประธานอาวุโสหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมพิธี

เลขลงรับที่ 191/2565 ลงรับวันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 16.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1QjfNPpf8O82UR21-5dR0XAyW8SzNDt-B/view?usp=sharing

เวลา (ที่ท่านเห็นสมควร) น. ณ ออนไลน์

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการสัมภาษณ์และขอข้อมูล

หน่วยงานต้นเรื่อง บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมาย...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 172/2565 ลงรับวันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 14.30 น.

https://drive.google.com/file/d/11ltxBdg8liDtDEeWEDxWKdb47-e2Q441/view?usp=sharing

เวลา (ที่ท่านเห็นสมควร) น. ณ ออนไลน์

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์โดยการให้ข้อมูลสัมภาษณ์

หน่วยงานต้นเรื่อง สถาบันนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ ตามเวลาที่ท่านสะดวก ทางออนไลน์

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 190/2565 ลงรับวันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 16.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1g7fj-tkBlF5zmIbxXFdypSX84M7Rxor_/view?usp=sharing

8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!