ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 สมุดลงรับ หนังสือเข้า และออก ของหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี


2022-01-22 11:15

จำนวนครั้งที่อ่าน : 87

ลักษณะหนังสือที่ควรทราบ1. หนังสือภายนอก 2. หนังสือภายใน 3. หนังสือประทับตรา 4. หนังสือสั่งการ (ค าสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ) 5. หนังสือประชาสัมพันธ์ (ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว) 6. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ท าขึ้นหรือรับไว้เป็หลักฐานในราชการ (หนังสือรับรอง รายงานการประชุม บันทึก และ หนังสืออื่น)

วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

 1. เลขลงรับที่ 047/2565 ลงรับวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. เรื่อง ขอเชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

การปฏิบัติวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ประทุมวรราช ชั้น 4 อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1BANxBNgxAGgqwXQaZoqjBFr76vfreeRl/view?usp=sharing

วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565

 1. เลขลงรับที่ 048/2565 ลงรับวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านเศรษฐกิจ

หน่วยงานต้นเรื่อง กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

การปฏิบัติวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30-11.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี อ.เมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/13GlkJptdxUY8QCk5TY6DpDc3m-4oAhqF/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 049/2565 ลงรับวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.40 น. เรื่อง ขอแจ้งรายชื่อคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ส่วนภูมิภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

การปฏิบัติ -

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1g7L0FmXQnDYaqvP07_fhTI0fWYRF1xYZ/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565

 1. เลขลงรับที่ 050/2565 ลงรับวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.00 น. เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

การปฏิบัติวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยคลิกที่ลิ้ง

https://us05web.zoom.us/j/5173320927?pwd=bDRybE5lTWxRSlhEeE1aVjdORnVvZz09

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/19U40Ir8r-8WKeV7b-jB22eJe-dlWEfJt/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 051/2565 ลงรับวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.00 น. เรื่อง ขอเชิญประชุมและปรึกษา ตามโครงการเปิดตลาดการค้าชายแดนถาวรช่องแม็ก (ไทย-ลาว)

หน่วยงานต้นเรื่อง ปกครองอำเภอ กลุ่มงานมั่นคง

การปฏิบัติวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมอำเภอสิรินธร

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/16F2-FV9WQ0qpS3nGXPjwsn-fpVd6cL91/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 052/2565 ลงรับวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.00 น. เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการการพัฒนาเกษตรกรรมยังยืนในเมือง ระดับจังหวัด

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ -

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1Zo4oskwkjUbRfFnGWkXlgzctOwrbF9FJ/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 053/2565 ลงรับวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.00 น. เรื่อง ขอขอบคุณการสนับสนุนการเข่งขันกอลืฟหอการค้าจังหวัดอำนาจเจริญ

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าจังหวัดอำนาจเจริญ

การปฏิบัติ -

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1UEh3ZwnXeczwxnX-Vzzj8JrhLYXAHFco/view?usp=sharing

5.เลขลงรับที่ 054/2565 ลงรับวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.00 น. เรื่อง แผนปฏิบัติการโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

หน่วยงานต้นเรื่อง กลุ่มงานวิชการที่ดิน

การปฏิบัติ -

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1qa8P6rS0ujGA2iy5JNHEMF2Wh_-oYSdB/view?usp=sharing

6.เลขลงรับที่ 055/2565 ลงรับวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.00 น. เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นภาคีเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนโครงการวิจัยการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำที่น่าอยู่ (Low Carbon & Livable City) ของจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานอธิการบดี สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ

การปฏิบัติ ส่งแบบตอบภายในวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1gGoXZ28qec7RqG-WB15WqAaEl2-nJ3qn/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565

6.เลขลงรับที่ 056/2565 ลงรับวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.00 น. เรื่อง มอบหมายความรับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือกหรือสรรหาสตรีดีเด่นระดับจังหวัด

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

การปฏิบัติ ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565

ประเภทหนังสือ เพื่อดำเนินการ

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1yZjBq3bTVln9DfLvrXYX_UBwFvIdMHw_/view?usp=sharing

7.เลขลงรับที่ 057/2565 ลงรับวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.00 น. เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

การปฏิบัติ วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ ระบบZoom Meeting

https://us05web.zoom.us/j/5173320927?pwd=bDRybE5lTWxRSlhEeE1aVjdORnVvZz09

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1umnoVCYo4jjaCbw0WIISnRqb6NnLOKor/view?usp=sharing

8.เลขลงรับที่ 058/2565 ลงรับวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.00 น. เรื่อง ขอเชิญประชุมประธานผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC ทั่วประเทศ ผ่านระบบ VDO Conference

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

การปฏิบัติ วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00-16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ ระบบ Google Meeting

(รอลิ้ง)

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1qjZpkD-5GpU5NwXXXTqKOqXCrT2iiGL_/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565

 1. เลขลงรับที่ 059/2565 ลงรับวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.00 น. เรื่อง การขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

การปฏิบัติ วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ ศูนย์พุทธธรรมพรหมวชิรญาน ป่าดงใหญ่วังอ้อ ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1EBxDC8AND43ZcgCfbvYSprb1s13cM0Rx/view?usp=sharing

วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565

วันหยุด

วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565

 1. เลขลงรับที่ 060/2565 ลงรับวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 3) งานบริการด้านวิศวกรรมสำหรับการสำรวจและออกแบบรายละเอียด โครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 231 กับทางหลวงหมายเลข 226 (แยกคำน้ำแซบ)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงสำรวจและออกแบบกรมทางหลวง

การปฏิบัติ วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ห้องทับทิมสยาม 3 ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1uDD9HozXXtpY6BpkoUnW4_WLtWcNxwlu/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 061/2565 ลงรับวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นแนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและระบบรางฯ

หน่วยงานต้นเรื่อง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง

การปฏิบัติ วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ห้องอีเทอร์นิตี้บอลรูม ชั้น 1 ณ โรงแรมพลูแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร (รางน้ำ) ห้องประชุมหลัก

Zoom Meeting

ID : 885 6239 3651

Passcode : 91UzYD

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1e3MxoItiZkmwxhuR-rfMa888yUWsUmzL/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565

 1. เลขลงรับที่ 062/2565 ลงรับวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 07.30 น. เรื่อง กิจกรรมวิ่งเปิดฟ้าที่ผาชะนะได ซีซั่น2

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

การปฏิบัติ วันอังคารที่ 08 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. ห้องประชุมพรมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า คุณไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอการค้า และคณะทำงานวิ่งเปิดฟ้าที่ผาชะนะได ซีซั่น2 เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1-zv0i0EsrDLkBF0A0jelTS4ZsmleV8km/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 063/2565 ลงรับวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในการส่งมอบเครื่องจักรกลการเกษตรให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง บ.คูโบต้าเจริญชัย จำกัด

การปฏิบัติ วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์พุทธธรรมพรหมวชิรญาณ ป่าดงใหญ่วังอ้อ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า คุณไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอการค้า และคณะทำงานวิ่งเปิดฟ้าที่ผาชะนะได ซีซั่น2 เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1YfKPZrOTN2P3Ojc2RkFXhstoc-uIj-NH/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 064/2565 ลงรับวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. เรื่อง เชิญประชุมขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาชุมชน

การปฏิบัติ วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1vjfUskmBUVjxSFjKP9rdq63vKtKlukzu/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 065/2565 ลงรับวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.50 น. เรื่อง ขอเชิญร่วมการสัมนารับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงข่ายรถไฟให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงพื้นที่ทั่วประเทศและรองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบได้อย่างไร้รอยต่อ

หน่วยงานต้นเรื่อง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

การปฏิบัติ วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องฝ้ายขิด (ชั้น1)จังหวัดอำนาจเจริญ หรือ

เข้าร่วมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ https://me-qr.com/9412448

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1tjbl65DZKodzA8lXZ7Jq6xowPIS5RJSp/view?usp=sharing

5.เลขลงรับที่ 066/2565 ลงรับวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.50 น. เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แจกวารสารประชาสัมพันธ์สินทรัพย์รอการขาย

หน่วยงานต้นเรื่อง ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง

การปฏิบัติ-

ประเภทหนังสือเพื่อทราบ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1EdMPX5Aw9jfCugiqfD9uBH5SQ3VXpo-G/view?usp=sharing

6.เลขลงรับที่ 067/2565 ลงรับวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.50 น. เรื่อง คำสั่งคณะทำงานทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี (พ.ศส. 2566-2570)

หน่วยงานต้นเรื่อง กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศส

การปฏิบัติ-

ประเภทหนังสือเพื่อทราบ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1aKOZkfXZ0ygupqj58xwqr0QzffINiDp_/view?usp=sharing

วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565

 1. เลขลงรับที่ 068/2565 ลงรับวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.30 น. เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

การปฏิบัติ -

ประเภทหนังสือเพื่อพิจารณา

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1kzEuEGNiiB7HF5s44SwkzEyC2UpKAovW/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 069/2565 ลงรับวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.30 น. เรื่อง ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำแผนงาน โครงการ ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด

หน่วยงานต้นเรื่อง ปศุสัตว์จังหวัด

การปฏิบัติ วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น2 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1P-4OlsuqsGH9ApKk6LO_9YYX4hc2y1k3/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

 1. เลขลงรับที่ 070/2565 ลงรับวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.30 น. เรื่อง มอบหมายความรับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือกหรือสรรหาสตรีดีเด่นระดับจังหวัด

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

การปฏิบัติ แจ้งผลการคัดเลือกภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1iLK3t9hRrTEQDQyOJZsHQswWMy2IZSsv/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 071/2565 ลงรับวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.30 น. เรื่องขอนำส่งเอกสารสำหรับค่าตอบแทนการประชุม

หน่วยงานต้นเรื่อง ม.ราชภัฏศรีสะเกษ

การปฏิบัติ ส่งสำเนาภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

ประเภทหนังสือเพื่อทราบ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1HN67-70REgr5Fd0m2WYkMH5RK5wIsXef/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 072/2565 ลงรับวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.30 น. เรื่อง ส่งจดหมายข่าว วช.

หน่วยงานต้นเรื่อง กลุ่มสารนิเทศปละประชาสัมพันธ์

ประเภทหนังสือเพื่อทราบ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1wabq2qj7DN-Ggj4-47GNLpleeQB_WkyY/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 073/2565 ลงรับวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.30 น. เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม

หน่วยงานต้นเรื่อง กลุ่มสารนิเทศปละประชาสัมพันธ์

ประเภทหนังสือเพื่อทราบ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1Xd2Qj4DCJUCi_noYxwhTRqmCiTGqQS4y/view?usp=sharing

5.เลขลงรับที่ 074/2565 ลงรับวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.30 น. เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ 2

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ 2

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1lunhNleyaden0lksrQWtmetCPl8Viqmh/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

วันเสาร์ที่12 กุมภาพันธ์ 2565

วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565

วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565

 1. เลขลงรับที่ 075/2565 ลงรับวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงาน ผาชัน สามพันโบก

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1FPWfadtSIrZFdQdCiC5OrJfEglPEV3AA/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 076/2565 ลงรับวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. เรื่อง ขอเชิญร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยงานต้นเรื่อง กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ประเภทหนังสือเพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องทับทิม 4 และ 5 ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อ.เมือง จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1PMlqtFy7MVXduO3DJWAFdO1xnPNJY3sY/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 077/2565 ลงรับวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. เรื่อง ขอเชิญร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยงานต้นเรื่อง กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ประเภทหนังสือเพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องทับทิม 4 และ 5 ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อ.เมือง จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1PMlqtFy7MVXduO3DJWAFdO1xnPNJY3sY/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 078/2565 ลงรับวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 1 2565

หน่วยงานต้นเรื่อง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หรือเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom meeting)

ID : 934 9932 7660

Passcode : 54321

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1GgvpXVMgcdofGZd2sG3sbRmDb3pZkWzc/view?usp=sharing

6.เลขลงรับที่ 079/2565 ลงรับวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. เรื่อง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของคณะผู้ตรวจราชการเขตตรวจราชการที่14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบที่ 1 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom Meeting

หน่วยงานต้นเรื่อง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลาง จังหงัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1ppg4aJc02-t-D5JCvVvSZ1AsdoRRUef_/view?usp=sharing

7.เลขลงรับที่ 080/2565 ลงรับวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. เรื่อง ขอความร่วมมือ ส่งมอบเช็คเจ้าหน้าที่ตำรวจ

หน่วยงานต้นเรื่อง มูลนิธิ พล.ต.อ.เภา สารสิน

ประเภทหนังสือเพื่อทราบ

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1JGPpt5h05GgRlEYoYkqxfeVupvQH16cj/view?usp=sharing

8.เลขลงรับที่ 081/2565 ลงรับวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด กลุ่มงานอำนวยการ

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1q9404J6FRCfXlJtIxdag_o2pnu3a3j_f/view?usp=sharing

9.เลขลงรับที่ 082/2565 ลงรับวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. เรื่อง ส่งรายงานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการสานฝันและยกระดับรายได้เกษตรกร จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1SkqiSu21JdokIancjeM0Gy8E3MtjfiSp/view?usp=sharing

9.เลขลงรับที่ 083/2565 ลงรับวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center) จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง กลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1XhamJKe6fO3BqlhqLFTt6r2HWArRS6S1/view?usp=sharing

10.เลขลงรับที่ 084/2565 ลงรับวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. เรื่อง เชิญประชุมคณะทำงานแก้ไขผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการทางแยกต่างระดับแยกดงอู่ผึ้งและแยกวนารมย์ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่1 2565

หน่วยงานต้นเรื่อง แขวงทางหลวงอุบลราชธานี1

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1Mn7IS6UxgKw2U0uo5N7q-GBhbWHPSTYM/view?usp=sharing

11.เลขลงรับที่ 085/2565 ลงรับวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน NESP INNOVATION FAIR 2022

หน่วยงานต้นเรื่อง โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 16.00-17.00 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1H8CBrQtJDFCSCNKX7efq9ZrBn9AtU2Pi/view?usp=sharing

12.เลขลงรับที่ 086/2565 ลงรับวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. เรื่อง การกำหนดระยะเวลาในการจัดทำรายงานการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมการใช้บังคับผังเมืองรวม

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 16.00-17.00 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1aQI_NYMt1f9bcNo1B4vhP-xU5wrort5I/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

 1. เลขลงรับที่ 086/2565 ลงรับวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.00 น. เรื่อง การจัดงาน แต้มสีศิลป์ ถิ่นอารยะรรม งามล้ำ @ผาแต้ม ภายใต้โครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง ณ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 17.00 น. ณ อุทยานผาแต้ม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าเป็นเกียรติ

https://drive.google.com/file/d/1ml_R_4wmMxtLGCapNMSAFwUaczUYx1yV/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 087/2565 ลงรับวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.00 น. เรื่อง การจัดงาน แต้มสีศิลป์ ถิ่นอารยะรรม งามล้ำ @ผาแต้ม ภายใต้โครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง ณ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 17.00 น. ณ อุทยานผาแต้ม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าเป็นเกียรติ

https://drive.google.com/file/d/1ml_R_4wmMxtLGCapNMSAFwUaczUYx1yV/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 087/2565 ลงรับวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16.00 น. เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30-16.30 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting

ID : 7144146952

Passcode : 134001

เอกสารประกอบการประชุม shorturl.at/dhDO0 หรือ QR Code (ตามเอกสารแนบ)

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

https://drive.google.com/file/d/1UqT1lP5-JouJ-JrFhOzzu20yzawOZF2M/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 088/2565 ลงรับวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16.00 น. เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมออนไลน์ เพื่อระดมความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543

หน่วยงานต้นเรื่อง สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 08.30-12.30 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting

ID : 909 990 4962

Passcode : Tdri2020

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1rd1BPbPvAs-lH-Uk_nhFgkvT7tCwYGFV/view?usp=sharing

วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565

หยุด

วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

 1. เลขลงรับที่ 089/2565 ลงรับวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. เรื่อง เชิญประชุมแจ้งและขอรับคำปรึกษาการจัดโครงการของศูนย์ ประจำปีงบประมาณ 2565

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้า จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสสำนักงานศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้า จังหวัดอุบลราชธานี อาคารทานตะวัน ชั้น 1 (ทิศเหนือหอประชุมไพรพะยอม) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1KfVdI_3vSu-nI4mVp8JJRrvB7MItlpOJ/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 090/2565 ลงรับวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการ สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจสุขและโครงการ ศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน (Welllness Center) ประจำปี 2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ ประชาสัมพันธ์

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1mdgV9o24HozvnCDXOjPtkznDTHUOR3Ap/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 091/2565 ลงรับวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตร MBA ปีการศึกษา 2565

หน่วยงานต้นเรื่อง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประเภทหนังสือ ประชาสัมพันธ์

การปฏิบัติ-

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1tsVdVTCZV-6RKx91Z0Ry80UGKU7IRbJg/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 092/2565 ลงรับวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมทอดผ้าป่า

หน่วยงานต้นเรื่อง มูลนิธิคนตาบอดไทย

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ-

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/19-sVB10b1V6aAIOGHCmE7D5GyW17cY90/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

 1. เลขลงรับที่ 093/2565 ลงรับวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.)จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. ณ สถานที่ตั้งของหน่วยงานโดยประชุมผ่านระบบ Google Meet

ลิงก์วิดีโอคอล:

https://meet.google.com/dvp-bwaj-ofw

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/13as0APTILeCfbTcaZoUfQfxNTeZ4sUIs/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 094/2565 ลงรับวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายสื่อสารมาตรการทางการเงินและและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน

หน่วยงานต้นเรื่อง ธนาคารแห่งประเทศไทย

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1FMbNN6qvyVHZZ7quzQtYlm7JiG_Sy_d-/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 095/2565 ลงรับวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/ 2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานโยธาธิการและผังเมือจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดอุบลราชธานี (POC) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1U7MrWILo5Zl94SkhbJ-4Q91HI3VDIi6O/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565

วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565

วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

 1. เลขลงรับที่ 095/2565 ลงรับวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด (กรอ.กลุ่มจังหวัด)ครั้งที่ 1/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1noEyY3JTmonk84nlXT2w3q9QbM7k0Jub/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 097/2565 ลงรับวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. เรื่อง พิธีพระราชทานเพลิงศสพ พระครูอุบลธรรมวิศิษฐ์ (วิสิษฐศักดิ์ กัลยาโน)

หน่วยงานต้นเรื่อง วัดบูรพา

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. ณ เมรุชั่วคราว วัดบูรพา ตำบลในเมือง อำเภอเมือ จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1H1f7oxqJEHH6mCwmBOuY_iUIMm_3gQN6/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 098/2565 ลงรับวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีเปิดเทศกาล ช้อปของเด่น กินของดีที่มาระแม ครั้งที่ 2

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ อาคารศาลาเรือนไทย ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1p6EhhBxY0OBKlMRrsyf2QV_VanVO068g/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 099/2565 ลงรับวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. เรื่อง ประชุมคณะกรรมการการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศศ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ตำบลแจระแม อ.เมือง จ.อุบลฯ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1UXPIXxucTl6zovzqpE4uLBnYK1A95TyW/view?usp=sharing

5.เลขลงรับที่ 100/2565 ลงรับวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. เรื่อง เชิญลงพื้นที่ตรวจสอบระบายน้ำในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการทางแยกต่างระดับดงอู่ผึ้งและแยกวนารมย์ จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่1

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ณ หน้าสำนักงานแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1hPFv-qyg1yRniJfmklKNvqA1tr7GJXJ1/view?usp=sharing

6.เลขลงรับที่ 101/2565 ลงรับวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมทิศทางการพัฒนาภาคอีสานด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์และร่วมพิธีเปิดงานเทศการอีสานสร้างสรรค์ 2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ณ หน้าสำนักงานแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1orkkI5zd7-zMPazTwnfOqEzm3GAFRaiY/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565

วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

 1. เลขลงรับที่ 102/2565 ลงรับวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรผู้ประกอบการรุ่นใหม่หัวใจพอเพียง รุ่นที่ 6 (SEED6)

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

ประเภทหนังสือ เชิญโปรดพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 21-25 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมริเวอร์ตัน อัมพวา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1MH7DA44_qQLG-aClieK6fOMpJK_hlPk6/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 103/2565 ลงรับวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.30 น. เรื่อง ขอเชิญร่วมงานสัมนาออนไลน์ กลยุทธ์การใช้เทศกาลเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นและการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)

ประเภทหนังสือ เชิญโปรดพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-12.30 น. ณ ผ่านระบบ Zoom

กรอกแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม คณะจำทำการส่ง Zoom Meeting ID และ Passcode ตามแบบตอบรับ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1PnsaweO6Ygg0mHnaGv6j3Tl-e_rDvGmj/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 104/2565 ลงรับวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.30 น. เรื่อง เชิญประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2 2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุนย์

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จ.อุบลฯ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/113ppDVLXYpVq3EBEHJY3mxQjR3zhlh9f/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 105/2565 ลงรับวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.30 น. เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ 2

ประเภทหนังสือ รายงานการประชุม

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1M4r1T2k-q_MDrD35ogHfeVeV2y7lv1sk/view?usp=sharing

5.เลขลงรับที่ 106/2565 ลงรับวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.50 น. เรื่อง ขอเชิญเป็นกรรมการวิพากษ์หลักสูตร เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารเพื่อยืดอายุการเก็บ (Pricessing technology of food shlf life)

หน่วยงานต้นเรื่อง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-14.00 น. ณ ณ ห้องประชุม SEC 202 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1BeOrsJb1Vmd5aMp9baJdLlDKiyNOzJF4/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

 1. เลขลงรับที่ 107/2565 ลงรับวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 07.50 น. เรื่อง เชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานเทศกาลสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรอินทรีย์ อุบลราชธานีแห่งเกษตรอินทรีย์

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานเกษตรจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. ณ สนามศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (เก่า) หรือลานขวัญเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ

การแต่งกาย: ชุดผ้าไทยลายขอพระราชทาน หรือชุดผ้าไทย+ผ้าพื้นเมือง

มอบหมายให้คุณพองาม ปรีดาสันติ์ รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน

https://drive.google.com/file/d/1Dnku0ZEkv7aci2vfFwPKuID25GoR17W8/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 108/2565 ลงรับวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 07.50 น. เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีถวายราชสักการะเด่นพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร บิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย

หน่วยงานต้นเรื่อง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

การแต่งกาย: ชุดสูทติดแม๊กเน็ตหอการค้าฯ ชุดตามต้นสังกัด/ชุดสุภาพ/ชุดสากล

มอบหมายให้....รอมอบหมาย........ เป็นผู้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน

https://drive.google.com/file/d/1dmLpKR27zbNKuuBejXBi5KJv_oEWyWmc/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 109/2565 ลงรับวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 07.50 น. เรื่อง ประกาศสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจฯ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้....รอมอบหมาย........ เป็นผู้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน

https://drive.google.com/file/d/1m0udITGjiMK24vCQGhVCIOrXadsZ956f/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 110/2565 ลงรับวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.20 น. เรื่อง แจ้งกำหนดการเดินทางเยี่ยมเยือนหอการค้าจังหวัด

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ วันที่ 24-26 มีนาคม 2565

มอบหมายให้....รอมอบหมาย........ เป็นผู้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน

https://drive.google.com/file/d/1FJIdpBAHNyo8hCs0wvokR0MvmNexSB6m/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565

 1. เลขลงรับที่ 111/2565 ลงรับวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.20 น. เรื่อง ขอส่งหนังสือรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (Annual report) ประจำปี 2563

หน่วยงานต้นเรื่อง สวนสัตว์อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้....รอมอบหมาย........ เป็นผู้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน

https://drive.google.com/file/d/1EZG5lHWKa-a3Ajq5CaPZD8y_bUsUefry/view?usp=sharing

วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565

วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

 1. เลขลงรับที่ 112/2565 ลงรับวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.20 น. เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี (กรอ.จังหวัด)ครั้งที่1/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ วันพุธที่ 23 มีนาคม เวลา 13.30 น. ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้....รอมอบหมาย........ เป็นผู้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน

https://drive.google.com/file/d/1uyHDUwaIj6jsjD4WB_YiNgIdJXTvobww/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 113/2565 ลงรับวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.20 น. เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หอการค้าไทย ครั้งที่1/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันพุธที่ 23 มีนาคม เวลา 13.30 น. ณ ระบบออนไลน์

มอบหมายให้....รอมอบหมาย........ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1Z5Jnd1j8zLDFiTkgJ6mZEoCc-i4kIXY9/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 115/2565 ลงรับวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.20 น. เรื่อง ขอเชิญประชุมโครงการกำกับติดตามและประเมินผลฯ แผนตำบลมั่งคั่ง ยั่งยืน ประจำปี 2565

หน่วยงานต้นเรื่อง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 1 มีนาคม เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้....รอมอบหมาย........ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1E5ZNLS_glD1yBMjV714AHz2Nj0I57XGi/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 116/2565 ลงรับวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.20 น. เรื่อง ขอเลื่อนกำหนดการฝึกอบรม

หน่วยงานต้นเรื่อง มูลนิธิ สวค.

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 20-22 เมษายน เวลา 10.00 น. ณ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มอบหมายให้....รอมอบหมาย........ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1WybLKx2jX3pQJcF4ANz53eazdGzl2E_1/view?usp=sharing

5.เลขลงรับที่ 117/2565 ลงรับวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.20 น. เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญสมาชิกหอการค้าไทย ครั้งที่ 56 ประจำปี 2564

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 24 มีนาคม เวลา 11.00-13.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ

มอบหมายให้....รอมอบหมาย........ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1nXoMHVRJnKoeMhV_4hWQzCqsZTuNCtlX/view?usp=sharing

6.เลขลงรับที่ 118/2565 ลงรับวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.20 น. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคกหนองนาโมเดล และโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้....รอมอบหมาย........ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1Il7tfYnT7459xH6vhHGxRQbqmiYmdp3_/view?usp=sharing

7.เลขลงรับที่ 119/2565 ลงรับวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.20 น. เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้....รอมอบหมาย........ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/15MR2zyuQ3Sy85IHtlVtE3bdmQnQCg8z8/view?usp=sharing

8.เลขลงรับที่ 120/2565 ลงรับวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.20 น. เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่บทความผลงานวิจัยและนวตกรรมสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้....รอมอบหมาย........ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1fXHHy9bsRKYin12Rp6W4YkXx15K7NwEI/view?usp=sharing

8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!