ประจำเดือน มกราคม 2565 สมุดลงรับ หนังสือเข้า และออก ของหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี


2021-11-16 13:50

จำนวนครั้งที่อ่าน : 204

ลักษณะหนังสือที่ควรทราบ1. หนังสือภายนอก 2. หนังสือภายใน 3. หนังสือประทับตรา 4. หนังสือสั่งการ (ค าสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ) 5. หนังสือประชาสัมพันธ์ (ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว) 6. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ท าขึ้นหรือรับไว้เป็หลักฐานในราชการ (หนังสือรับรอง รายงานการประชุม บันทึก และ หนังสืออื่น)

วันเสาร์ที่ 1 มกราคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 2 มกราคม 2565

วันจันทร์ที่ 3 มกราคม 2565

วันอังคารที่ 4 มกราคม 2565

วันพุธที่ 5 มกราคม 2565

 1. เลขลงรับที่ 001/2565 ลงรับวันที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 14.45 น. เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมบรรยายในงานเสวนา เรื่อง "พลิกวิกฤติ นวัตกรรมไทยสู้โควิด"

หน่วยงานต้นเรื่องบริษัท เอส.เอ็ม.ซี (ประเทศไทย) จำกัด

การปฏิบัติวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือเพื่อโปรดพิจารณา

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1WBzmG4vTfZD6icsYSounsom0ZoFFVwMK/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565

 1. เลขลงรับที่ 002/2565 ลงรับวันที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 13.23 น. เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่ององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ

ประเภทหนังสือเพื่อทราบ

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1HD5b4ueNW5-jhfnmkm0_m2v2XIrKuHK4/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565

 1. เลขลงรับที่ 003/2565 ลงรับวันที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 14.05 น. เรื่อง ปัญหาคนไทยถูกหลอกไปทำงานในราชอาณาจักรกัมพูชาโดยผิดกฎหมาย

หน่วยงานต้นเรื่อง ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ

ประเภทหนังสือเพื่อดำเนินการ

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1PYtHLTnJF2qIHYtaN2CgiV1T6bIoAkuX/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2565

วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565

 1. เลขลงรับที่ 004/2565 ลงรับวันที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 09.43 น. เรื่อง แจ้งปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย

หน่วยงานต้นเรื่อง บริษัทเจริญพัฒนา อาเขต จำกัด

การปฏิบัติ

ประเภทหนังสือเพื่อทราบ

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1lRguTHLnDJkap0zju2DBGBwCAv7mUSol/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 005/2565 ลงรับวันที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 14.10 น. เรื่อง ขอรับการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาการกุศล กอล์ฟหอการค้าจังหวัดอำนาจเจริญ

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าจังหวัดอำนาจเจริญ

การปฏิบัติ วันอาทิตย์ทที่ 23 มกราคม 2565 ณ สนามกอล์ฟมิ่งเมือง นพค.51 จังหวัดอำนาจเจริญ

ประเภทหนังสือเพื่อสนับสนุน

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1yQEldaZT9MKUx7TKyDWDOfZDqz-PLzKh/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 006/2565 ลงรับวันที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 14.37 น. เรื่อง รายงานการประชุมคณะทำงานการขอใช้วัสดุที่รื้อถอนจากการก่อสร้างโครงการทางแยกต่างระดับอู่ผึ้งและแยกวนารมย์ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ

ประเภทหนังสือรับรองรายงานการประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1vwgewB_4h6EBew2F2LP3fPrb-_TbNrts/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 007/2565 ลงรับวันที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 14.40 น. เรื่อง รายงานการประชุมคณะทำงานแก้ไขผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการทางแยกต่างระดับแยกดงอู่ผึ้งและแยกวนารมย์ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ

ประเภทหนังสือรับรองรายงานการประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1eiv2NKJHWCKF9kDtJWZU54cHptwXCYJX/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565

 1. เลขลงรับที่ 008/2565 ลงรับวันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 13.56 น. เรื่อง รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ

ประเภทหนังสือรับรองรายงานการประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1loszGKaBRcOErVkBuibbcQnGv1NCJ7vH/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 009/2565 ลงรับวันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องใน "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช" และพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องใน "วันยุทธหัตถี" ประจำปีพุทธศักราช 2565

หน่วยงานต้นเรื่อง ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 และ วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี (ด้านหลังศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี) ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือเชิญร่วมงาน

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1x4P_S2svTLbEw5idhsIuHJWpvXiwyso2/view?usp=sharing

วันพุธที่ 12 มกราคม 2565

 1. เลขลงรับที่ 010/2565 ลงรับวันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 11.03 น. เรื่อง ขอเชิญร่วมนิทรรศการ 16 ธันวาคม วันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2564 และกิจกรรมมอบรางวัลให้กับนักกีฬาดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564

หน่วยงานต้นเรื่อง ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ชั้น 1 สำนักวิทยบริการ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือเชิญร่วมงาน

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1_n5QhYpSGe0beQmdFP1Nvt8yCM9n4lzI/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 011/2565 ลงรับวันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 11.54 น. เรื่อง ส่งสำเนารายงานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพานิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ

ประเภทหนังสือรับรองรายงานการประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1svhi47_eYnfdH2UzeNRH_mJ2-VxOLOa5/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 012/2565 ลงรับวันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 12.11 น. เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ สถานที่ตั้งของหน่วยงานโดยประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet

ลิงก์วิดีโอคอล:

https://meet.google.com/ptp-obpd-dju

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/14Mbfgyy_ER1YrNpa1Z2taehp3psKfIEX/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565

 1. เลขลงรับที่ 013/2565 ลงรับวันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 16.34 น. เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดอุบลราชธานี (ก.ช.ภ.จ.อบ.)

หน่วยงานต้นเรื่อง ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ วันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1IQPgN1SuHr4sbt8ZIEQSRXaXB321pTQ-/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565

 1. เลขลงรับที่ 014/2565 ลงรับวันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 10.44 น. เรื่อง ขอเชิญประชุม

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ 2

การปฏิบัติ วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ 2

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1TEjHJXn6YZ_So1f_vGyBghy5lNTiBRXd/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 015/2565 ลงรับวันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 11.26 น. เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 150 ปี ชาตกาล จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง มูลนิธิหลวงปู่มั่น

การปฏิบัติ วันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 18.00 น. ผ่านระบบ Google Meet

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/13rYg_QU_G8YZJllHoP1bJCGxE5ySOqJq/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 016/2565 ลงรับวันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 15.17 น. เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการธุรกิจปศุสัตว์และแปรรูป ครั้งที่ 3-1/2565 (วาระพิเศษ:เพื่อแก้ไขปัญหาราคาสินค้ากลุ่มปศุสัตว์และการสร้างความยั่งยืนแก่เกษครกร)

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

การปฏิบัติ วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 10.30–12.00 น. ผ่านระบบ VDO Conference (Google Hangout Meet)

รหัสผ่าน: aax-qvmv-pje

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1FS1xrSNCj5X0sneQDcj3r0hC4ihztXHz/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565

วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565

 1. เลขลงรับที่ 017/2565 ลงรับวันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 11.19 น. เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

การปฏิบัติ วันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 3 อาคาร 3 ชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/12se30c58DKSvB7JOCL7zOXt4Uj7IpuKY/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 018/2565 ลงรับวันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 15.33 น. เรื่อง ขอเชิญประชุม

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1VJjbaID6nCU0d3hFK3FQXcb4tU4NmTrs/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 019/2565 ลงรับวันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 15.40 น. เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำร่างแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) ในรูปแบบออนไลน์ (พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

หน่วยงานต้นเรื่อง กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

การปฏิบัติ วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 12.30-15.00 น. ผ่านทางระบบออนไลน์ Application Cisco Webex Meeting

Meeting number: 2512 409 1963

Password: NAP12345

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1TrylZGZfbuHYH-BHvHJ37Y_0zlYZjpWC/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565

 1. เลขลงรับที่ 020/2565 ลงรับวันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 11.30 น. เรื่อง ประชาสัมพันธ์กลุ่มไลน์ โอเพนแชท "ตลาด U-Green ตลาดเกษตรอินทรีย์อุบลราชธานี"

หน่วยงานต้นเรื่อง ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ

ประเภทหนังสือ ประชาสัมพันธ์

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1k59O-YeJld9bKxFEXoCi-PGYhxNPbjtI/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 021/2565 ลงรับวันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 14.52 น. เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุม

หน่วยงานต้นเรื่อง สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

การปฏิบัติ วันที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 08.30-16.00 น. ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท หรือ ทางออนไลน์ Zoom

รหัส Meeting ID: 944 8236 0268

Passcode: 766581

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1BuRXe6ETFqNy0upJEovzQvug5IVIGHC3/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 022/2565 ลงรับวันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 15.00 น. เรื่อง ขอขอบคุณที่ให้การสนับสนุนงบประมาณ และขอรางวัลในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 2

การปฏิบัติ

ประเภทหนังสือ ขอขอบคุณ

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1zfooAety0UBowdFQ8qFdi9QtrNDjoAct/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 023/2565 ลงรับวันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 15.05 น. เรื่อง ขอส่งหนังสือสรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนาหัตถอุตสาหกรรมฝ้ายจังหวัดเลย (Cotton Valley Creation)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย

การปฏิบัติ

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/12rcSgXcIyfWeNqB4_BKpu9Z2LLLNzNr3/view?usp=sharing

5.เลขลงรับที่ 024/2565 ลงรับวันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 16.38 น. เรื่อง การขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมค้ำคูณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1wZXMX_PsQmZIPCya9Qbkl6NK7uP5npXc/view?usp=sharing

วันพุธที่ 19 มกราคม 2565

 1. เลขลงรับที่ 025/2565 ลงรับวันที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 09.14 น. เรื่อง ขอเชิญประชุมการดำเนินการแก้ไขปัญหา และบรรเทาปัญหาค่าครองชีพ

หน่วยงานต้นเรื่อง ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ วันพฤหัสบ่ดีที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1Fqpj6sxMbD4NtPS2c_2PTXahUgM-vNYO/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 026/2565 ลงรับวันที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. เรื่อง ขอเชิญประชุม

หน่วยงานต้นเรื่อง ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ วันที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1ra9ziv5xVCdAiRcMvBtwtUqx7P-f9Efi/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565

 1. เลขลงรับที่ 027/2565 ลงรับวันที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 09.12 น. เรื่อง ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

การปฏิบัติ

ประเภทหนังสือ เชิญตอบแบบสอบถาม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1ZO1tcS5e81izRbC5cfMU5GO4FzBZ9Z21/view?usp=sharing

ลิ้งค์ตอบแบบสอบถาม

https://forms.gle/6SsfvmjV9MLHg4Gy6

2.เลขลงรับที่ 028/2565 ลงรับวันที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 13.59 น. เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ

ประเภทหนังสือ รับรองรายงานการประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1EQ5Afk-M7hJhVbGTfoWbf5iWP7B-QJIr/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565

 1. เลขลงรับที่ 029/2565 ลงรับวันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 11.25 น. เรื่อง ขอแจ้งเลื่อนการจัดงานเสวนา พิลกวิกฤติ นวัตกรรมไทยสู้โควิด

หน่วยงานต้นเรื่อง บ.เอส เอ็ม ซี (ประเทศไทย)จำกัด

การปฏิบัติ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องปประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1n5UeLpx2BHozBPkcl4aoERzE4R9I90UF/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 030/2565 ลงรับวันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 11.25 น. เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการสานฝันและยกระดับรายได้เกษตร จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ วันจันทร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท เอี่ยมอุบล จำกัด ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1KMldCmGbUowCQHo0D7R9PQsXi3c6YdDI/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 031/2565 ลงรับวันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 16.15 น. เรื่อง ขอแจ้งรายชื่อคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันอองเฉียงเหนือตอนล่าง 2

หน่วยงานต้นเรื่อง คณะกรรมการร่วม 3 สถาบัน

การปฏิบัติ

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1tPkqJ2p-tN4nuJmvjiJUJH4H0yerYhbp/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565

 1. เลขลงรับที่ 032/2565 ลงรับวันที่ 22 มกราคม 2565 เวลา 16.30 น. เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา "เส้นทางสู่องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 ประเภทรัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจ วิสาหกิจเพื่อสังคม และภาคประชาสังคม"

หน่วยงานต้นเรื่อง กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

การปฏิบัติ วันพุธที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 08.30-12.00 น. ทางออนไลน์ผ่าน Application Cisco Webex Meeting

Meeting number:2514 196 4729

Password:123456

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1GGbt8HfKyS1Wesx2o4EDvMqzDxnY84K9/view?usp=sharing

วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565

วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565

 1. เลขลงรับที่ 033/2565 ลงรับวันที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 09.06 น. เรื่อง ขอแจ้งรายชื่อคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)

การปฏิบัติ

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/11lc6cpovq7APIYIsgUocjjtfwp-w7HGu/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 034/2565 ลงรับวันที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 09.10 น. เรื่อง เชิญประชุม

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด

การปฏิบัติ วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1FrI11Q5Jnlwfxk3yMMVZRZltwrKsav7E/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 035/2565 ลงรับวันที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 14.33 น. เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3 สถาบัน (กกร.) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ครั้งที่ 1/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)

การปฏิบัติ วันที่ 29 มกราคม 2565 เวลา 14.00-16.00 น. โดยการประชุมผ่านระบบ Google Meet

รหัสเข้าร่วมประชุม meet.google.com/wkp-qrzy-ach

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1zZp9kGrtOch0bpCESRh2F03y66V7qYNr/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 036/2565 ลงรับวันที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 14.36 น. เรื่อง ขอแจ้งมติเวียนการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center AIC) จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1BkjQMwvAMU_zbiokct7MERqDz97KEbB0/view?usp=sharing

เอกสารประกอบการประชุม

https://bit.ly/3CXtSVa

วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565

 1. เลขลงรับที่ 037/2565 ลงรับวันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 10.49 น. เรื่อง เปิดรับคำขอสินเชื่อโครงการสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ

ประเภทหนังสือ เพื่อดำเนินการ

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1PslXkLVmyDsRAUSomAZCLdbnvZSQlYjp/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 038/2565 ลงรับวันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 13.55 น. เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) ครั้งที่ 1/2565 ผ่าระบบ Application Zoom

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Application Zoom

ID:925 7485 8499 / Password: 000720

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/17Dj0H-uJ1DHBEt6NLiwjXOl9VnvhOUg4/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 039/2565 ลงรับวันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. เรื่อง รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.) ครั้งที่ 4/2565

หน่วยงานต้นเรื่องสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ

ประเภทหนังสือ รับรองรายงานการประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1GbLEqwa6tX41zUA3BHMHCLs1eOfOUlPB/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 040/2565 ลงรับวันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 14.05 น. เรื่อง ขอส่งข้อมูลรางงานประจำปี 2563

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2

การปฏิบัติ

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1k0lQ_sqWIiaGMVEOLNeCVXyyhNHhO9Du/view?usp=sharing

วันพุธที่ 26 มกราคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565

 1. เลขลงรับที่ 041/2565 ลงรับวันที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 09.18 น. เรื่อง เชิญประชุมคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน จังหวัดอุบลราชธานี และนายอำเภอประจำเดือนมกราคม 2565 และรายงานการประชุม ประจำเดือนธันวาคม 2564

หน่วยงานต้นเรื่อง ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ Meeting (รอลิ้งค์)

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1TDfu6-Z74VKEbBuRcOwEK5N_Q11iQMP4/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 042/2565 ลงรับวันที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 16.29 น. เรื่อง การประชุมเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริ ของกระทรวงมหาดไทย

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

การปฏิบัติ วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ (POC) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1HPO1nUdLA3OMlYxQF0vioG5AW_-VqPo5/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565

 1. เลขลงรับที่ 043/2565 ลงรับวันที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 11.48 น. เรื่อง การขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

การปฏิบัติ วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ศูนย์พุทธธรรมพรหมวชิรญาณ ป่าดงใหญ่วังอ้อ ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1D6pMtyXc4g5k-avIUe_7zVnac1cG39_j/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 044/2565 ลงรับวันที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 15.29 น. เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีเปิดเทศกาล "ช้อปของเด่น กินของดีที่มาระแม ครั้งที่ 1" Kick off กินสบายใจสู่การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพานิชย์จังหวัด

การปฏิบัติ วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00-15.00 น. ณ อาคารศาลาเรือนไทย ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญร่วมพิธีเปิด

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1QozgdDN6ukVF6vYSWNKhRb0lHg9kpBe4/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 045/2565 ลงรับวันที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 15.35 น. เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

การปฏิบัติ วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. โดยออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM Meetings

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1Br329hLH_e65fGBThHa2IS6p38MM1UKo/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565

วันอาทิตย์ดีที่ 30 มกราคม 2565

วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565

 1. เลขลงรับที่ 046/2565 ลงรับวันที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 13.42 น. เรื่อง ขอเชิญเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานกิจกรรม Field Day มะเขือเทศเชอรี-ผลไม้เพื่อเศรษฐกิจใหม่จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

การปฏิบัติ วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ฟาร์มมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญร่วมพิธีเปิด

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1-2ihuLw8UCl6XoKA7Xkl9asgAzIGdaAO/view?usp=sharing

8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!