ประจำเดือน ธันวาคม 2564 สมุดลงรับ หนังสือเข้า และออก ของหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี


2021-11-16 11:47

จำนวนครั้งที่อ่าน : 259

ลักษณะหนังสือที่ควรทราบ1. หนังสือภายนอก 2. หนังสือภายใน 3. หนังสือประทับตรา 4. หนังสือสั่งการ (ค าสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ) 5. หนังสือประชาสัมพันธ์ (ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว) 6. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ท าขึ้นหรือรับไว้เป็หลักฐานในราชการ (หนังสือรับรอง รายงานการประชุม บันทึก และ หนังสืออื่น)

วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564

 1. เลขลงรับที่ 656/2564 ลงรับวันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 14.26 น. เรื่อง คณะกรรมการมูลนิธิ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 150 ปี ชาตกาล จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่องมูลนิธิหลวงปู่มั่น

การปฏิบัติวันที่ 18 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1kqBi7-zEEl42NQVWR6Y8fpP8Mmle2gy_/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 657/2564 ลงรับวันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 14.33 น. เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการด้านการจัดทำปฏิทินแสงเทียน แสงธรรม

หน่วยงานต้นเรื่องมูลนิธิหลวงปู่มั่น

การปฏิบัติวันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1hwcrTXWsY_wnrs5X-qedfqt7LuWCYYjq/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 658/2564 ลงรับวันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 15.47 น. เรื่อง ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานทบทวนสิทธิโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs ระดับพื้นที่

หน่วยงานต้นเรื่องศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ

ประเภทหนังสือเพื่อทราบ

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1EzpapgUcWz4bijjbV7AbEQqKR9hLBTE1/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564

 1. เลขลงรับที่ 659/2564 ลงรับวันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 08.55 น. เรื่อง กรอบการดำเนินการและคู่มือแนวปฏิบัติการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565

หน่วยงานต้นเรื่องศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น.

 1. คณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ (POC) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
 2. หัวหน้าส่วนราชการตามบัญชีแจ้งท้าย ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
 3. นายอำเภอทุกอำเภอ เข้าร่วมรับฟังการประชุมผ่านระบบ DOPA Channel ณ ที่ว่าการอำเภอ

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1qYeizTZgfXAwvCUabb54QArDV1hj7LWp/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 660/2564 ลงรับวันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 09.32 น. เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมเดินทางเยี่ยมเยือนหอการค้าจังหวัดอำนาจเจริญ

หน่วยงานต้นเรื่องหอการค้ากลุ่ม จว.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2 03/2564

การปฏิบัติวันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม 2564 เวลา 07.30 น. ณ ที่ทำการเทศบาลอำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ

ประเภทหนังสือเชิญร่วมเดินทาง

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/12IdgNvkLBeFoZq8Wgt4dG0PCigSipZJO/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 661/2564 ลงรับวันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 09.52 น. เรื่อง ขอเชิญประชุมเรื่องการกระจายวัคซีนให้กับแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย

หน่วยงานต้นเรื่องหอการค้าไทย

การปฏิบัติวันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 15.00-16.00 น. ผ่านรูปแบบ Google meet

https://meet.google.com/jed-xcio-hfb

(รหัสเข้าห้องประชุม : jedxciohfb)

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1v9FtW0ZiqW-jlCKK7VwK949TDd1dI4fI/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 662/2564 ลงรับวันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 10.34 น. เรื่อง ขอเชิญประชุม

หน่วยงานต้นเรื่องสำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ 2

การปฏิบัติวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ 2

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1rhFbO0t6vEEsSEEZKsuvQW7dPg0bJwLO/view?usp=sharing

5.เลขลงรับที่ 663/2564 ลงรับวันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 10.40 น. เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

หน่วยงานต้นเรื่องศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติวันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 06.00 ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง ตำบทในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือเชิญร่วมพิธี

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1_mmH1bDXw4lSmFycao35zqv--AHSIHPA/view?usp=sharing

6.เลขลงรับที่ 664/2564 ลงรับวันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 11.38 น. เรื่อง ส่งรายงานการประชุมคณะทำงานวิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอของจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเสนอขอรับการพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ครั้งที่ 1/2564

หน่วยงานต้นเรื่องศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ

ประเภทหนังสือรับรองรายงานการประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1LwswlwLPvvRC91AlEKAtF5YfJVDwb_3H/view?usp=sharing

7.เลขลงรับที่ 665/2564 ลงรับวันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 14.21 น. เรื่อง การจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่องศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติวันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือเชิญร่วมงาน

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1SZBmWv-y3wt7TkLc4YsYVnbjhl6v7kQc/view?usp=sharing

8.เลขลงรับที่ 666/2564 ลงรับวันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 14.53 น. เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group)

หน่วยงานต้นเรื่องกรมการท่องเที่ยว

การปฏิบัติวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/87061189722?pwd=cFVOZUlIVG0xZDJldk9xdFlWTno2QT09

Meeting ID: 870 6118 9722 Passcode: 539198

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1GyuBnoVtsThR8NkFZ1IAo334WGZy7L4V/view?usp=sharing

9.เลขลงรับที่ 667/673/2564 ลงรับวันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 16.04 น. เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการบริหารราชการในจังหวัดให้มีการทำงานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance Provinces.HPP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

หน่วยงานต้นเรื่องศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ

ประเภทหนังสือเพื่อทราบ

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1wj3L007svCdXKiECl3xZ8RlG1TiwAN1Z/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1RdxEftRGSBtLs5elW6W0lgvj_KQr7m9K/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564

 1. เลขลงรับที่ 668/2564 ลงรับวันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 09.16 น. เรื่อง ขอเลื่อนการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน

หน่วยงานต้นเรื่องสำนักงานจังหวัด

การปฏิบัติวันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือเพื่อทราบ

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1Hy8vtcYCjShfytkWH3y2HhJNMMf0oKe-/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 669/2564 ลงรับวันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 09.35 น. เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การเข้ารับคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2565

หน่วยงานต้นเรื่องสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

การปฏิบัติ

ประเภทหนังสือเพื่อทราบ

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1hTMN-aPceGFA6pRd-m4TALbF8K2rSg31/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 670/2564 ลงรับวันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 11.18 น. เรื่อง ขอเชิญประชุม

หน่วยงานต้นเรื่องกองธรณีวิทยา

การปฏิบัติวันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์แอปพิเคชัน Zoom หมายเลข 847 383 6685

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1P2QaOLgVGvI32Oyar4WCbSVa95Jk2UWd/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 671/2564 ลงรับวันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 11.23 น. เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ครั้งที่ 2) งานศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและระบบราง (MR-MAP)

หน่วยงานต้นเรื่องกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

การปฏิบัติวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องทับทิมสยาม 3 ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1YhNoyRdxW07VXbv2yJXZtU5YmpfMGMqE/view?usp=sharing

5.เลขลงรับที่ 672/2564 ลงรับวันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 13.19 น. เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีเปิดตัวกิจกรรมการส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่องศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติวันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 11.00 น. ณ ตลาดมาระแม (เรืออู่ข้าว-อู่น้ำ) ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือเชิญร่วมพิธีเปิด

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1tU_pho68rJDedLRGTaa9u6F6k0tzFT3w/view?usp=sharing

6.เลขลงรับที่ 674/2564 ลงรับวันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 14.01 น. เรื่อง การตรวจสอบข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หน่วยงานต้นเรื่องศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติวันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1L46f7yxT7bDCm-UZMWlmN_VNOxKVGQV8/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564

 1. เลขลงรับที่ 675/2564 ลงรับวันที่ 4 ธันวาคม 2564 เวลา 08.46 น. เรื่อง เชิญประชุมเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากปี 2565

หน่วยงานต้นเรื่องสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติวันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ (POC)

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1a8RvAyEQNsn_vlxyEw1LEChZU8m0x5-l/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 676/2564 ลงรับวันที่ 4 ธันวาคม 2564 เวลา 11.34 น. เรื่อง ขอเชิญประชุมบูรณาการการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่องสำนักงานพื้นที่พิเศษ 2

การปฏิบัติวันที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/15syu8BADANz4y6oh8bdgIN64Q1Y5hfuG/view?usp=sharing

วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564

หยุด

วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม 2564

หยุดชดเชยวันพ่อ

วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564

 1. เลขลงรับที่ 677/2564 ลงรับวันที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 09.40 น. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกสถานประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

หน่วยงานต้นเรื่องสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

การปฏิบัติ

ประเภทหนังสือประชาสัมพันธ์

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1JVnX8bIQV3BYTrC1wr4TuIonXeOnVnB6/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 678/2564 ลงรับวันที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 10.27 น. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานการดำเนินงานพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นจังหวัดนำร่องด้านการท่องเที่ยว ระยะที่ 3 จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่องศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ

ประเภทหนังสือเพื่อทราบ

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/18DuTn55ILUDgMrUwwadTU1dBiVtNaj07/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 679/2564 ลงรับวันที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 10.52 น. เรื่อง การจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่องศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติวันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

https://www.facebook.com/NACCThailandOffcialFanpage

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1v-TsvzjyLvpNeQJ6c7hJ01p6uaZd_Oxv/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 680/2564 ลงรับวันที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 14 พ.ศ.2564 แบบประชุมออนไลน์ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่องสมัชชาสุขภาพ อุบลราชธานี

การปฏิบัติวันที่ 15-16 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี (อาคารหลังใหม่)

รหัสลงทะเบียน:MA7701001

Password:nha9637

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1Wvouo7dWNQos8K8qkqeY5E2u501IjZQ3/view?usp=sharing

5.เลขลงรับที่ 681/2564 ลงรับวันที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 13.20 น. เรื่อง การประชุมคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 1/2565

หน่วยงานต้นเรื่องศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติวันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอุ่นรักริมโขง รีสอร์ท เชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1OfwlfPyLwL1D-iHA8GyC60KRCV-f9CRf/view?usp=sharing

6.เลขลงรับที่ 682/2564 ลงรับวันที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 14.23 น. เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสรุปผลการศึกษาของโครงการ (ประชุมใหญ่ครั้งที่ 3) โครงการสำรวจและออกแบบและศึกษาความเหมาะสมทางหลวง 4 ช่องจราจรทางหลวงแนวใหม่จากทางหลวงหมายเลข202 บรรจบสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 6 (อุบลราชธานี)

หน่วยงานต้นเรื่องสำนักสำรวจและออกแบบ

การปฏิบัติวันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30-12.00 น. ณ หอประชุมไอยรินทร์พิมาน องค์การบริหารส่วนตำบลพังเคน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/14imYa4i16gOSrv2kyAk4Jy1TqnnaUbdk/view?usp=sharing

7.เลขลงรับที่ 683/2564 ลงรับวันที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 14.25 น. เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565

หน่วยงานต้นเรื่องแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1

การปฏิบัติวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์เทศบาล ตำบลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1XYH_VV1U11jhzM-HXnY5lnyalJiYnQM5/view?usp=sharing

8.เลขลงรับที่ 684/2564 ลงรับวันที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 16.15 น. เรื่อง การจัดงานประจำปีจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2565

หน่วยงานต้นเรื่องศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติวันที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1_w_5KPNOYf2S2t0wI5_H4l4yHJ4Mqmvs/view?usp=sharing

9.เลขลงรับที่ 685/2564 ลงรับวันที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 17.02 น. เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนประสิทธิภาพการขับเคลื่อนจังหวัดให้มีการทำงานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง ประจำปีงบประมาณ 2565

หน่วยงานต้นเรื่องสำนักงานจังหวัด

การปฏิบัติวันที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ (POC)

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1D772jDFMK2GlsHmBYwCieo1aQCFSXMlh/view?usp=sharing

วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564

 1. เลขลงรับที่ 686/2564 ลงรับวันที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 09.58 น. เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สถานที่จอดรถการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564

หน่วยงานต้นเรื่องสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

การปฏิบัติวันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564

ประเภทหนังสือเพื่อทราบ

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/17Ux-SdU4Uk5soYTzi_UfrKWLX10qJYfG/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 687/2564 ลงรับวันที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 10.44 น. เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.อุบลราชธานี) ครั้งที่ 7/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

การปฏิบัติ วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1P41H0Jl_dvpeWUvlj9QFy0ggZ3R6MGxa/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 688/2564 ลงรับวันที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 14.42 น. เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

การปฏิบัติ วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/14tHMH9dWFCAnZtnDhjWOtL6ha5RQp7mx/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 689/2564 ลงรับวันที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 15.00 น. เรื่อง การส่งเงินดำเนินการโครงการป้ายของดีจังหวัดร่วมกับธนาคารกสิกรไทย (มกราคม-ธันวาคม) ปี 2564

หน่วยงานต้นเรื่องหอการค้าไทย

การปฏิบัติ

ประเภทหนังสือเพื่อทราบ

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1VrzMaFYJBmD7IgrIfQCkxa00bMHNHupc/view?usp=sharing

5.เลขลงรับที่ 690/2564 ลงรับวันที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 15.30 น. เรื่อง ประชุมการกำหนดพื้นที่สีม่วงตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่ององค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง

การปฏิบัติ วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ อาคารประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1UqgBc4uDirs0FKyMmjfISk0c64kmfdNo/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564

 1. เลขลงรับที่ 691/2564 ลงรับวันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 09.49 น. เรื่อง การจัดงานวัน "รวมน้ำใจให้กาชาดจังหวัดอุบลราชธานี" ประจำปี 2565

หน่วยงานต้นเรื่องศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00-12.00 น. ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี (ข้างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี)

ประเภทหนังสือเชิญร่วมงาน

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/19EOP4q9T5F08eYjIvtJjP4HniniW5e_M/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 692/2564 ลงรับวันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 13.12 น. เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะผู้ตรวจราชการ

หน่วยงานต้นเรื่องโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี

การปฏิบัติวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30-10.30 น. ณ โดมอนุสรณ์ 37 ปี ศรีปทุมพิทยาคาร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือเชิญร่วมงาน

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/12-ON2SO3VvQ6VQp_ifVh5GMXbcmOjd13/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 693/2564 ลงรับวันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 16.35 น. เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการด้านการสื่อสารองค์กร

หน่วยงานต้นเรื่องมูลนิธิหลวงปู่มั่น

การปฏิบัติวันที่ 11 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานหอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1V7wG7vPuNl4i3mwt_t8lfUQNFyQn1saM/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2564

หยุดวันรัฐธรรมนูญ

วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564

หยุด

วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564

 1. เลขลงรับที่ 694/2564 ลงรับวันที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 10.37 น. เรื่อง การจัดงานประจำปีจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2565

หน่วยงานต้นเรื่องศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติวันพฤหัสบ่ดีที่ 30 ธันวาคม 2564-วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 ณ บริเวณลานขวัญเมือง

ประเภทหนังสือเพื่อทราบ

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1-fwaG9cdmIq8-m5kTJCjd35y-_glB2Dx/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 695/2564 ลงรับวันที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 11.19 น. เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร "เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารเพื่อยืดอายุการเก็บ (Processing technology of food shelf life)"

หน่วยงานต้นเรื่องมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

การปฏิบัติ

ประเภทหนังสือประชาสัมพันธ์

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1RYDNuwqYkdIxbAzQlPhWPCm_FKvbY505/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 696/2564 ลงรับวันที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 13.49 น. เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 4 (การประชุมปัจฉิมนิเทศ) โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล

หน่วยงานต้นเรื่องสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

การปฏิบัติวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องทับทิมสยาม 4 ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1kM920YFCmNDOzkdyS9sY__5PvonXMRDy/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 697/2564 ลงรับวันที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 16.38 น. เรื่อง การเดินทางไปดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือของนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

หน่วยงานต้นเรื่องศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติวันที่ 22-23 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรมลายทอง อำเภอเมืองอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือเพื่อพิจารณา

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1_Va8QfOUZtA2Qa8_50mNXLGXEzjoQyfO/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564

 1. เลขลงรับที่ 698/2564 ลงรับวันที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 10.02 น. เรื่อง การเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565

หน่วยงานต้นเรื่องศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ

ประเภทหนังสือเพื่อทราบ

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1jXnWlYU0YX-VaAiECKdlm1szKpOP4DDZ/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 699/2564 ลงรับวันที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 10.34 น. เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 9/2564

หน่วยงานต้นเรื่องสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติวันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/10qZZPNGvIr7KWZ2Jub6J3__PgQCFd5Dx/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 700/2564 ลงรับวันที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 10.54 น. เรื่อง โครงการขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่

หน่วยงานต้นเรื่องหอการค้าไทย

การปฏิบัติ

ประเภทหนังสือเพื่อทราบ

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1yInKcsiFPziDBAvY82-Sv1wpCjMrMo4S/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 701/2564 ลงรับวันที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 13.42 น. เรื่อง ขอความร่วมมือแจ้งความประสงค์ฉีดวัคซีนโควิด-19

หน่วยงานต้นเรื่องสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

การปฏิบัติ

ประเภทหนังสือเพื่อทราบ

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1Hy4sYqN45XK_ZvCxVnJIllacqn0-VbGf/view?usp=sharing

วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564

 1. เลขลงรับที่ 702/2564 ลงรับวันที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 10.42 น. เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดงานรับแสงแรกแห่งสยาม

หน่วยงานต้นเรื่องศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติวันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1YHaj-bSmGXDqT3exrXS5z1-k1M82rTVM/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 703/2564 ลงรับวันที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการฝ่ายออกร้านและจัดนิทรรศการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติวันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1yUFGpuHa61IftUmBVGMahSI4wzekKbm1/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 704/2564 ลงรับวันที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565

หน่วยงานต้นเรื่อง แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1

การปฏิบัติวันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย อ.เมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1H_m3cobSEeR2spBh0FBYhGkaoqYSd3jW/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 705/2564 ลงรับวันที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. เรื่อง ขอนำส่งดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทย

หน่วยงานต้นเรื่อง สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

การปฏิบัติ-

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1CJ6LS0uH_-zFz-3vNJAIo-wjnaD7FDVn/view?usp=sharing

5.เลขลงรับที่ 706/2564 ลงรับวันที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. เรื่อง การเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ-

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/18gL9eh2j3fcHqHqHvq10upLoqX6xOotZ/view?usp=sharing

6.เลขลงรับที่ 706/2564 ลงรับวันที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. เรื่อง ขอส่งสรุปการมอบนโยบายและเปิดตัวแผนปฏิบัติการเกษตรอัจฉริยะ ปี พ.ศ. 2565-2566 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ-

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1-mLayjMskiA4li3JcOsOyBUAup_wQWaN/view?usp=sharing

7.เลขลงรับที่ 708/2564 ลงรับวันที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. เรื่อง ขอเชิญประชุมจัดทำหลักสูตรการฝึกอาชีพประจำจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 จังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ วันที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมสัตตบงกช อาคารอำนวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1crdcFPfAdHPieB7tq2OCFx8FzsVzyOcv/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564

 1. เลขลงรับที่ 709/2564 ลงรับวันที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 09.04 น. เรื่อง การเยี่ยมชมโครงการโซล่าโฟลทติ้ง (Floating Solar)

หน่วยงานต้นเรื่อง ที่ว่าการอำเภอสิรินธร

การปฏิบัติ วันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น.

ประเภทหนังสือ เชิญร่วมงาน

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1TNUdVT8p6Z_3uJLp9II2SMNHo1fIkbF0/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564

 1. เลขลงรับที่ 710/2564 ลงรับวันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 09.11 น. เรื่อง ขอเชิญประชุมร่วมกับคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564 ระหว่างเวลา 10.00-11.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1wB1QXjgj_0vN-hrxPGc6_7r53h899sCG/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 711/2564 ลงรับวันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 11.02 น. เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดฝึกอบรม

หน่วยงานต้นเรื่อง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

การปฏิบัติ วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ อาคารอำนวยการ ชั้น 2 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญร่วมงาน

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/10_L0EeH4qgjlZ4eq7NKvOLavjzBXaoE2/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 712/2564 ลงรับวันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 14.21 น. เรื่อง ขอเลื่อนการประชุม

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ วันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เลื่อนประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1SeFU6rz4R7rIo0xeaBTyP9yvZ8vnKHOY/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 713/2564 ลงรับวันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 15.43 น. เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย "กิจกรรมการพัฒนาระบบบ MSME Scoring ภายใต้งาน Data Exchange/Open Data"

หน่วยงานต้นเรื่อง บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

การปฏิบัติ วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น. (รอลิ้งค์)

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1ZgEyOPLxDzfoZhSeAtSFZJfG0uumiuOo/view?usp=sharing

5.เลขลงรับที่ 714/2564 ลงรับวันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 15.50 น. เรื่อง ยุทธศาสตร์ หนึ่งแถบ-หนึ่งเส้นทาง (BRI) ของจีน กับ การเตรียมความพร้อมของคนไทย

หน่วยงานต้นเรื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

การปฏิบัติ วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 12.30 น. ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญร่วมงาน

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/11CpOC3Ob0zSyR3zU3ZPqWsdgrIcRBgN_/view?usp=sharing

6.เลขลงรับที่ 715/2564 ลงรับวันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 16.13 น. เรื่อง ขอเชิญประชุมการจัดการข้อมูลและการขอใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

หน่วยงานต้นเรื่อง ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 5

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1ORI9ezkSVai-SN7UKv6DELXm5CkvMF6D/view?usp=sharing

6.เลขลงรับที่ 716/2564 ลงรับวันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 16.36 น. เรื่อง ประชุมคณะทำงานร่วมภาครัฐและภาคเอกชนเพื่ออำนวยความสะดวกในการนำเข้า-ส่งออก (ครอ.) ครั้งที่ 1/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง ด่านศุลกากรช่องเม็ก

การปฏิบัติ วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30-12.00 น.

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1fdVfNu5n7P4WiPsCCjWIm5Tex4XO0KNn/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564

วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564

 1. เลขลงรับที่ 717/2564 ลงรับวันที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 15.50 น. เรื่อง ประชุมโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่าย (Knowledge-Based OTOP:KBO) จังหวัดกิจกรรมที่ 1 การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ วันที่ 28-29 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 น. ณ โรงแรมรีเจ้นท์พาเลซ อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1mO76ah9tpR0Io7qbmE5qIg5XtVK0l1Dy/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 718/2564 ลงรับวันที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 15.40 น. เรื่อง สำรวจปริมาณน้ำหนักขยะอันตรายชุมชน ก่อนนำกำจัดตามหลักวิชาการ

หน่วยงานต้นเรื่อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1Fwjk8xgdpRvGtqMgmwD9XNz4oic-YYtx/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 719/2564 ลงรับวันที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 16.00 น. เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมอาสาสมัครวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (อสสว.)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

การปฏิบัติ วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting และ เพจ Facebook อสสว.)

link : https://zoom.us/j/99324442686?pwd=amJGRVd1UkFMS3pIV2lrUVpSelBRdz09

หรือกรอก

Meeting ID: 993 2444 2686

Passcode: 384520

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1aLaZTJ7f-V3J3F0MX6V_l0D0jyn7Lkb9/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 720/2564 ลงรับวันที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 16.05 น. เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 7/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ วันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1eI3t4KrhKHiRQL-AHXM_PpkzA_47at5L/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564

 1. เลขลงรับที่ 721/2564 ลงรับวันที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 13.42 น. เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ 2

การปฏิบัติ

ประเภทหนังสือ รับรองรายงานการประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/198fuPewdMk_ofyhY6mggWauqOjiNRBqy/view?usp=sharing

วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564

 1. เลขลงรับที่ 722/2564 ลงรับวันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 10.43 น. เรื่อง ขอเชิญประชุม

หน่วยงานต้นเรื่อง ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม1 ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1O8YK-R1HIqnXOKYT3eddMZbLmiGWz1Zg/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 723/2564 ลงรับวันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 11.21 น. เรื่อง ขออนุญาตเข้าพบเพื่อสำรวจความต้องการจ้างแรงงานบังกลาเทศ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 10.30 น.

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1gdAGKRZnMC7yvC35N5HFEjHreazEjJlZ/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 724/2564 ลงรับวันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 14.07 น. เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทยส่งท้ายปีเก่าวิถีใหม่ พุทธศักราช 2564 และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีอาเซียน ประจำปี พ.ศ.2565 จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ วันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1frUKB67yfptpudoYS9vnJvMIiYTwukV8/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 725/2564 ลงรับวันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 14.10 น. เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด (คทช.) จังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.)

หน่วยงานต้นเรื่อง ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมพิทยาลงกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1p8arxAOaGZTXlmLF2-xzXA_-nOZZOE-N/view?usp=sharing

5.เลขลงรับที่ 726/2564 ลงรับวันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 14.54 น. เรื่อง "อุบลเดินหน้าท่องเที่ยวปลอดภัย Ubon Sandbox"

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด

การปฏิบัติ วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 16.30-17.30 น. ณ วัดพระธาตุหนองบัว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญร่วมงาน

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1JYuH7ib2VkJZpst_ANiW5v9qfNsAyAcj/view?usp=sharing

6.เลขลงรับที่ 727/2564 ลงรับวันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 16.24 น. เรื่อง การจัดงานประจำปีจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2565

หน่วยงานต้นเรื่อง ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1dFJf4QDzIekwL0BVJm5z2LBML8dve2_K/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564

 1. เลขลงรับที่ 728/2564 ลงรับวันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 14.13 น. เรื่อง คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด

หน่วยงานต้นเรื่อง ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ วันที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เลื่อนประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/11BwX44Xa7fFVJLWej8omD_43yUUXjGcL/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 729/2564 ลงรับวันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 14.17 น. เรื่อง ขอส่งจดหมายข่าวสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

การปฏิบัติ

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1BDJUtij11m8LxmjZniEHlv4MnsS36r58/view?usp=sharing

วันศุกร์ ที่ 24 ธันวาคม 2564

 1. เลขลงรับที่ 730/2564 ลงรับวันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 14.14 น. เรื่อง ขอความร่วมมือส่งแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ปี 2565 ที่สอดคล้องกับนโยบายแผนประชาสัมพันธ์ 4 แนวทางของการปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

หน่วยงานต้นเรื่อง ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1waTYvwQQxITPv_lyS1ItaiRPsMGYIkCg/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 731/2564 ลงรับวันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 14.15 น. เรื่อง ตอบขอบคุณ

หน่วยงานต้นเรื่อง เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1OWQAezBvBHKcuXyxOseRrvK1f8tQPJFD/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 732/2564 ลงรับวันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 14.16 น. เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย ประจำปีงบประมาณ 2565 จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1QMVkKjD2Wf_DV0aKUiBHgUywoRBfvl3n/view?usp=sharing

วันเสาร์ ที่ 25 ธันวาคม 2564

 1. เลขลงรับที่ 733/2564 ลงรับวันที่ 25 ธันวาคม 2564 เวลา 09.05 น. เรื่อง เชิญร่วมเสวนา "อุบลฯ เดินหน้าท่องเที่ยวปลอดภัย Ubon Sandbox"

หน่วยงานต้นเรื่อง ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ

ประเภทหนังสือ เชิญร่วมงาน

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1ED9aGiQz88P3vd458hCWFeI5qUd4wm-R/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 734/2564 ลงรับวันที่ 25 ธันวาคม 2564 เวลา 09.06 น. เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เป็นเจ้าภาพจัดเวทีเสวนา "อุบลฯ เดินหน้าท่องเที่ยวปลอดดภัย Ubon Sanbox"

หน่วยงานต้นเรื่อง ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1_OnyvflNqr_I0YyQhAv1I9PfB2zE33mj/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 735/2564 ลงรับวันที่ 25 ธันวาคม 2564 เวลา 09.26 น. เรื่อง เชิญประชุม

หน่วยงานต้นเรื่อง ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1VXetdrjURlWpxV-wfeij00xCysgFzQMD/view?usp=sharing

วันอาทิตย์ ที่ 26 ธันวาคม 2564

วันจันทร์ ที่ 27 ธันวาคม 2564

 1. เลขลงรับที่ 736/2564 ลงรับวันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 11.03 น. เรื่อง ขอขอบคุณ

หน่วยงานต้นเรื่อง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี

การปฏิบัติ

ประเภทหนังสือ ขอขอบคุณ

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1xavCtiCfICVlEUg7q7fskDQ5eCEzFPQz/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 737/2564 ลงรับวันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 14.20 น. เรื่อง เชิญประชุมคณะ

หน่วยงานต้นเรื่อง ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ วันที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1kVsytuWPdZ2XBmdYaxZuU5swY9yzYE4X/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 738/2564 ลงรับวันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 14.38 น. เรื่อง เชิญประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

การปฏิบัติ วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1IQsKDZjv1sI0IGLmoPrpWs3zsyav_ad-/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 739/2564 ลงรับวันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 16.37 น. เรื่อง ขอความอนุเคราะห์มอบหมายประธานฯ YEC หอการค้าจังหวัด ประชุมเตรียมการในการเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

การปฏิบัติ วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น. ผ่านระบบ VDO Conference ZOOM รอลิ้งค์

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1OLHvmzGS5vnBhZmqpo6xU6O2-nBf-Nsh/view?usp=sharing

วันอังคาร ที่ 28 ธันวาคม 2564

 1. เลขลงรับที่ 740/2564 ลงรับวันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 09.13 น. เรื่อง การจัดงานเดินแบบผ้าไทย ในงาน "ประจำปีจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2565"

หน่วยงานต้นเรื่อง ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564 ถึงวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 ณ บริเวณลานขวัญเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญร่วมงาน

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1sNAB49MKf_2q-ioVy77Cg5AYh9wuRyt4/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 741/2564 ลงรับวันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. เรื่อง ขอส่งบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการจัดที่ดิน

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1jeMlJEQkLxT_SgBtXxC7ayDEaQ9nkZ3l/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 742/2564 ลงรับวันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 15.59 น. เรื่อง แจ้งปรับเปลี่ยนสถานที่ ดำเนินงานโครงการผู้ว่าฯ พาเข้าวัด ทุกวันธรรมสวนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

หน่วยงานต้นเรื่อง ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1k2bVfudc6q4bwym7quOHAOE0wzMvQ68f/view?usp=sharing

วันพุธ ที่ 29 ธันวาคม 2564

 1. เลขลงรับที่ 743/2564 ลงรับวันที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืออุบลราชธานี และพิธีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5

หน่วยงานต้นเรื่อง ปกครองจังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 06.30 น. ณ บริเวณลานขวัญเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1GfW9UQAsvkQmNp6y6nT7LMRHJ-U9aPBX/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 744/2564 ลงรับวันที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. เรื่อง การจัดงานประจำปีจัหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2565

หน่วยงานต้นเรื่อง ปกครองจังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 18.09 น. ณ เวทีกลาง บริเวณลานขวัญเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1V4Okw5oQ9NQt_-VmVugDaAGLufqZa4cq/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 745/2564 ลงรับวันที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมออกบูธนิทรรศการแสดงและจำหน่ายสินค้าการเกษตรในงาน MICE UNIVERSITY

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การปฏิบัติ วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564 ณ บริเวณหอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1PMiLgWGAGW0nrs3OH4JEfwk1xUDJBSRA/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 746/2564 ลงรับวันที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. เรื่อง ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากร

หน่วยงานต้นเรื่อง คณะมนุษยศาสคร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน

การปฏิบัติ วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 13.00-15.30 น. ณ บริเวณหอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1H769gfeKQiWcobNFWs-VV5jXhoMepGSv/view?usp=sharing

5.เลขลงรับที่ 747/2564 ลงรับวันที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ

หน่วยงานต้นเรื่อง มูลนิธิ สวค.

การปฏิบัติ -

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1vXV_Q5F_0ioUd84YXNGxUTm9sJvjfVDN/view?usp=sharing

6.เลขลงรับที่ 748/2564 ลงรับวันที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรางแรงงาน

หน่วยงานต้นเรื่อง กลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

การปฏิบัติ ประชาสัมพันธ์

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1wwQkWWA8ab17G84BCj8wgR54t6rjcor1/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดี ที่ 30 ธันวาคม 2564

 1. เลขลงรับที่ 749/2564 ลงรับวันที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 15.00 น. เรื่อง การจัดกิจกรรม "วิ่งเปิดฟ้า ที่ผาชะนะได ซีซั่น 2"

หน่วยงานต้นเรื่อง ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1dfqDbX0KzApX_0wAcD8Ywdm6zzz8eqbc/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 750/2564 ลงรับวันที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 15.02 น. เรื่อง ผลการพิจารณาข้อเสนอขอรับการสนับสนุนเพื่อฟื้นฟูผู้ประกอบการเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

หน่วยงานต้นเรื่อง ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1QZT-S_SYvIQHQalZPpUGeQ9zuN_JKR25/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 751/2564 ลงรับวันที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 15.05 น. เรื่อง ผลการพิจารณาข้อเสนอขอรับการสนับสนุนเพื่อฟื้นฟูผู้ประกอบการเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดสงขลา

หน่วยงานต้นเรื่อง ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1zUxH4BlQ2K5n8XnHs6sw9KbFHzKFJJ8c/view?usp=sharing

วันศุกร์ ที่ 31 ธันวาคม 2564


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!