วาระงานหอการค้าประจำเดือน ธันวาคม 2564


2021-11-16 11:40

จำนวนครั้งที่อ่าน : 581

วาระงานหอการค้า

วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564

เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดอุบลราชธานี (ก.ช.ภ.จ.อบ.)

หน่วยงานต้นเรื่องศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม (ลาประชุม)

เลขลงรับที่ 654/2564 ลงรับวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.11 น.

https://drive.google.com/file/d/1VO0RNPLFhipXk8tMFt3LHEP1I-nlUsYx/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564

เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการกีฬา กับคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา

หน่วยงานต้นเรื่องสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณนรพงศ์พันธ์ อาชวานันทกุล รองประธานหอการค้า คุณร่มไทร จันจำปา รองประธานหอการค้า คุณปริวัฒน์ ทองแสง กรรมการ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 652/2564 ลงรับวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.50 น.

https://drive.google.com/file/d/1Xcg0NeiaR1zyixbnF8nKpIukoLyvudlL/view?usp=sharing

เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง เชิญประชุมคณะทำงานแก้ไขผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการแยกดงอู่ผึ้งและแยกวนารมย์ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่3/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้คุณประสงค์ จันจำปา รองประธานอาวุโส คุณชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 648/2564 ลงรับวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.06 น.

https://drive.google.com/file/d/1z0JiKVqArHKXX8_xjdb7O58BVoOHWOTr/view?usp=sharing

รายงานการประชุม

https://drive.google.com/file/d/1eiv2NKJHWCKF9kDtJWZU54cHptwXCYJX/view?usp=sharing

เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานการขอใช้วัสดุที่รื้อถอนจากการก่อสร้างโครงการทางแยกต่างระดับแยกดงอู่ผื้งและแยกวนารมย์ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่2/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้คุณประสงค์ จันจำปา รองประธานอาวุโส คุณชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานหอการค้าเป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 649/2564 ลงรับวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.10 น.

https://drive.google.com/file/d/1-aiVxm7RSLFSLWrjj91D7grGMwtzNVaF/view?usp=sharing

รายงานการประชุม

https://drive.google.com/file/d/1vwgewB_4h6EBew2F2LP3fPrb-_TbNrts/view?usp=sharing

เวลา 17.00 น. ณ สนามศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หลังเก่า) อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ประสานการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า E-San Border Trade Market 2021

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพานิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

มอบหมายให้คุณนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานอาวุโส คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณชูศรี กตัญญุตานันท์ คุณไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอการค้า คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า คุณจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วม

การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย

เลขลงรับที่ 618/2564 ลงรับวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.06 น.

https://drive.google.com/file/d/1Do8CKyhiVC94BAjOXOnf-ZhPakjTMxeZ/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564

เปลี่ยนห้องประชุม เป็นห้อง ปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เวลา 13.00 น. ณ ห้องเจ้าคำผง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง การดำเนินโครงการแต้มสีเติมฝันต่อต้านทุจริต The Arts Landmarks in Thailand พ.ศ.2564

หน่วยงานต้นเรื่อง ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้คุณจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 653/2564 ลงรับวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.01 น.

https://drive.google.com/file/d/1ltunPadcn3gNXWd2uXnDWD-bLlqJKalh/view?usp=sharing

เวลา 13.00 น.

  1. คณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ (POC) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
  2. หัวหน้าส่วนราชการตามบัญชีแจ้งท้าย ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
  3. นายอำเภอทุกอำเภอ เข้าร่วมรับฟังการประชุมผ่านระบบ DOPA Channel ณ ที่ว่าการอำเภอ

เรื่อง กรอบการดำเนินการและคู่มือแนวปฏิบัติการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565

หน่วยงานต้นเรื่อง ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณพองาม ปรีดาสันติ์ รองประธานหอการค้า คุณไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอการค้า คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 659/2564 ลงรับวันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 08.55 น.

https://drive.google.com/file/d/1qYeizTZgfXAwvCUabb54QArDV1hj7LWp/view?usp=sharing

เลื่อนการประชุมจากเดิมเป็นวันที่ 16 ธค. 64 ..หนังสือแจ้งเลื่อนอยู่ระหว่างนำเสนอผวจ.

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด (กรอ.กลุ่มจังหวัด) ครั้งที่ 3/2564

หน่วยงานต้นเรื่องศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/12izm0hCTrngD2w4AKnk2ihtGaNT-HUec/view?usp=sharing

เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการด้านการจัดทำปฏิทินแสงเทียน แสงธรรม

หน่วยงานต้นเรื่องมูลนิธิหลวงปู่มั่น

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้คณะอนุกรรมการมูลนิธิหลวงปู่มั่นฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 657/2564 ลงรับวันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 14.33 น.

https://drive.google.com/file/d/1hwcrTXWsY_wnrs5X-qedfqt7LuWCYYjq/view?usp=sharing

เวลา 15.00-16.00 น. ผ่านรูปแบบ Google meet

https://meet.google.com/jed-xcio-hfb

(รหัสเข้าห้องประชุม : jedxciohfb)

เรื่อง ขอเชิญประชุมเรื่องการกระจายวัคซีนให้กับแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้คุณจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 661/2564 ลงรับวันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 09.52 น.

https://drive.google.com/file/d/1v9FtW0ZiqW-jlCKK7VwK949TDd1dI4fI/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564

หยุด

เวลา 06.00 น. ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณรัตนากร ฑีฆธนานนท์ รองประธานอาวุโส เป็นผู้เข้าร่วมพิธี

เวลา 07.00 น. ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานี (ต่อเนื่องจากพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล) พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม

การแต่งกาย: ชุดเครื่องแบบของหน่วยงาน

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณพิราวรรณ เรียนวิริยกิจ รองประธานอาวุโส คุณสิริกัญญา พิริยะกิจไพบูลย์ รองประธานอาวุโส เป็นผู้เข้าร่วมพิธี

เรื่อง การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญร่วมงาน

เลขลงรับที่ 647/663/2564 ลงรับวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.45 น.

https://drive.google.com/file/d/1n4AuLStje7n6gKVn59ay0SClnEbnKg3l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_mmH1bDXw4lSmFycao35zqv--AHSIHPA/view?usp=sharing

วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม 2564

หยุดชดเชยวันพ่อ

เวลา 07.30 น.ณ ที่ทำการเทศบาลอำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมเดินทางเยี่ยมเยือนหอการค้าจังหวัดอำนาจเจริญ

หน่วยงานต้นเรื่องหอการค้ากลุ่ม จว.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2 03/2564

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 660/2564 ลงรับวันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 09.32 น.

https://drive.google.com/file/d/12IdgNvkLBeFoZq8Wgt4dG0PCigSipZJO/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564

เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องปมุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เชิญประชุมและส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนข่าวให้เป็นทิศทางเดียวกัน

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม (หนังสืออยู่ระหว่างรอลงนาม ผว.จังหวัดอุบลราชธานี)

มอบหมายให้คุณจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการหอการค้า คุณสุเทพ แก้ววรสูตร บรรณาธิการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ ---/2564 ลงรับวันที่ 6 ธันวาคา 2564 เวลา 11.39 น.

https://drive.google.com/file/d/1UkNPS2JddeLrs86fsbDeHlqs88RdUG4v/view?usp=sharing

เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องทับทิมสยาม 2 ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนโฮเทล แอนด์คอนเวนชันเซ็นเตอร์ (ประธานและคณะกรรมการไม่เกิน 4 ท่าน)เรื่องขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม โครงการบรรยายพิเศษ และเสวนา ส่องโอกาสทางธุรกิจ จากขบวนรถไฟ ลาว-จีน

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณฤทธิพันธุ์ สัณฑมาศจิรวัส รองประธานหอการค้า คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า คุณไพศิษฐ์ ชมสมุท กรรมการ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 642/2564 ลงรับวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.33 น.

https://drive.google.com/file/d/1mcCn6mCSCO6THMlZ2ykZt8V53xgrLiU_/view?usp=sharing

เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง การตรวจสอบข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หน่วยงานต้นเรื่อง ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 674/2564 ลงรับวันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 14.01 น.

https://drive.google.com/file/d/1L46f7yxT7bDCm-UZMWlmN_VNOxKVGQV8/view?usp=sharing

เวลา 11.00 น. ณ ตลาดมาระแม (เรืออู่ข้าว-อู่น้ำ) ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีเปิดตัวกิจกรรมการส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญร่วมพิธีเปิด

มอบหมายให้... เป็นผู้เข้าร่วมพิธี

เลขลงรับที่ 672/2564 ลงรับวันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 13.19 น.

https://drive.google.com/file/d/1tU_pho68rJDedLRGTaa9u6F6k0tzFT3w/view?usp=sharing

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ (POC) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง เชิญประชุมเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากปี 2565

หน่วยงานต้นเรื่องสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอการค้า คุณพัช ไชยสงคราม รองประธานหอการค้า คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 675/2564 ลงรับวันที่ 4 ธันวาคม 2564 เวลา 08.46 น.

https://drive.google.com/file/d/1a8RvAyEQNsn_vlxyEw1LEChZU8m0x5-l/view?usp=sharing

วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564

เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ (POC)

เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนประสิทธิภาพการขับเคลื่อนจังหวัดให้มีการทำงานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง ประจำปีงบประมาณ 2565

หน่วยงานต้นเรื่องสำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 685/2564 ลงรับวันที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 17.02 น.

https://drive.google.com/file/d/1D772jDFMK2GlsHmBYwCieo1aQCFSXMlh/view?usp=sharing

เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมบูรณาการการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่องสำนักงานพื้นที่พิเศษ 2

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้คุณนภานรี โตแสง รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 676/2564 ลงรับวันที่ 4 ธันวาคม 2564 เวลา 11.34 น.

https://drive.google.com/file/d/15syu8BADANz4y6oh8bdgIN64Q1Y5hfuG/view?usp=sharing

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง การจัดงานประจำปีจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2565

หน่วยงานต้นเรื่องศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้คุณพริ้งพิศ วังทอง รองประธานกรรมการอาวุโส เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 684/2564 ลงรับวันที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 16.15 น.

https://drive.google.com/file/d/1_w_5KPNOYf2S2t0wI5_H4l4yHJ4Mqmvs/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564

เลื่อนเป็นเวลา 09.00-12.00น.

เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

https://www.facebook.com/NACCThailandOffcialFanpage

เรื่อง การจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดอุบลราชธานี

การแต่งกาย : เสื้อสีขาว

หน่วยงานต้นเรื่องศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้คุณสนั่น สุตัญตั้งใจ รองประธานกรรมการอาวุโส เป็นผู้เข้าประชุมและร่วมกิจกรรม

เลขลงรับที่ 679/2564 ลงรับวันที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 10.52 น.

https://drive.google.com/file/d/1v-TsvzjyLvpNeQJ6c7hJ01p6uaZd_Oxv/view?usp=sharing

รายงานการประชุม

https://drive.google.com/file/d/1loszGKaBRcOErVkBuibbcQnGv1NCJ7vH/view?usp=sharing

เวลา 10.00 น. ณ อาคารประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ประชุมการกำหนดพื้นที่สีม่วงตามกฏกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่ององค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น

เลขลงรับที่ 690/2564 ลงรับวันที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 15.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1UqgBc4uDirs0FKyMmjfISk0c64kmfdNo/view?usp=sharing

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.อุบลราชธานี) ครั้งที่ 7/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 687/2564 ลงรับวันที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 10.44 น.

https://drive.google.com/file/d/1P41H0Jl_dvpeWUvlj9QFy0ggZ3R6MGxa/view?usp=sharing

ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 7/2564

https://drive.google.com/file/d/1zU92DrWg7Yz_-QAkU-rgZpoX5T8Qd6TG/view?usp=sharing

รายงานการประชุม (ก.บ.จ.)ครั้งที่ 6/2564 วันที่ 29 กันยายน 2564

https://drive.google.com/drive/folders/1reTa5m7x8hpLKSDAnMsXkbMMtQFlVBvF?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2564

หยุดวันรัฐธรรมนูญ

วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2564

เวลา 12.00 น. ที่บ้านคุณแม่ปัทมพร ไชยนา

เรื่อง มอบพระหลวงปู่มั่นฯ จำนวน 2 องค์ หมายเลข 6 และหมายเลข 66 ให้กับ ดร.กลวัชร กองเรืองกิจ

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เลขลงรับที่ ---ไม่มี--- ลงรับวันที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 11.00 น.

เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานหอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการด้านการสื่อสารองค์กร

หน่วยงานต้นเรื่องมูลนิธิหลวงปู่มั่น

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เลขลงรับที่ 693/2564 ลงรับวันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 16.35 น.

https://drive.google.com/file/d/1V7wG7vPuNl4i3mwt_t8lfUQNFyQn1saM/view?usp=sharing

วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564

หยุด

เวลา 08.00 น. ณ หน้าสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สถานที่จอดรถการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564

หน่วยงานต้นเรื่องสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

ประเภทหนังสือเพื่อทราบ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เลขลงรับที่ 686/2564 ลงรับวันที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 09.58 น.

https://drive.google.com/file/d/17Ux-SdU4Uk5soYTzi_UfrKWLX10qJYfG/view?usp=sharing

วันจันทร์ ที่ 13 ธันวาคม 2564

เวลา ....น. ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (ระหว่างวันที่ 13-22 ธันวาคม 2564)

เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมออกบูธแสดงผลงานโครงการ ราชภัฏอุบลฯ ก้าวไกล สู่ MICE University

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564

เลขลงรับที่ 645/2564 ลงรับวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1WWcCPDYRbaTX9KtUFkfb0XwPF4b_-BKB/view?usp=sharing

เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์แอปพิเคชัน Zoom หมายเลข 847 383 6685

เรื่อง ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ(ร่าง) ทิศทาง บทบาท การทำงาน และแผนกิจกรรมของเครือข่ายอุทยานธรณีประเทศไทยครั้งที่ 3 (Thailand geoparks Network TGN)

หน่วยงานต้นเรื่อง กองธรณีวิทยา

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น

เลขลงรับที่ 670/2564 ลงรับวันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 11.18 น.

https://drive.google.com/file/d/1P2QaOLgVGvI32Oyar4WCbSVa95Jk2UWd/view?usp=sharing

เลื่อนการประชุมเป็น เวลา 08.30 น.

(เวลาเดิม) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2564

หน่วยงานต้นเรื่องสำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น

เลขลงรับที่ 688/2564 ลงรับวันที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 14.42 น.

https://drive.google.com/file/d/14tHMH9dWFCAnZtnDhjWOtL6ha5RQp7mx/view?usp=sharing

เวลา 13.30 น. ณ เดอะแคร์บริบาล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมเปิดพิธีอบรมหลักสูตร ผู้ดูแลผู้สูงอายุ

หน่วยงานต้นเรื่องสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญร่วมเป็นเกรียติ

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอการค้า คุณพงพันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า คุณอนงค์ภัทร์ ผลประเสริฐ รองเลขาธิการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมกิจกรรม

เลขลงรับที่ ---ไม่มี--- ลงรับวันที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 16.30 น.

วันอังคาร ที่ 14 ธันวาคม 2564

เวลา 08.00-10.00 น. เชิญประชุม และ

10.00-12.00 น. เป็นวิทยากร เรื่อง "ทิศทางเศรษฐกิจและความต้องการจ้างแรงงานในอนาคต"

ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร"ทิศทางเศรษฐกิจและความต้องการจ้างแรงงานในอนาคต"

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญเป็นวิทยากร

มอบหมายให้คุณประสงค์ จันจำปา รองประธานกรรมการอาวุโส เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและเป็นวิทยากร

เลขลงรับที่ 636/2564 ลงรับวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.47 น.

https://drive.google.com/file/d/1Lus1RrcgVI17sPIZ2QfzeQzef1gZv8BQ/view?usp=sharing

เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมสุนีย์แกรนด์ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสรุปผลการคัดเลือกแนวเส้นทางที่เหมาะสมของโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 2) โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางหลวงแนวใหม่ จากทางหลวงหมายเลข 24 บรรจบทางหลวงหมายเลข 217 อ.เดชอุดม-ต.ดอนจิก

หน่วยงานต้นเรื่องสำนักสำรวจและออกแบบ

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้คุณพชร เตชะตานลท์ รองประธานกรรมการอาวุโส เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 650/2564 ลงรับวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.34 น.

https://drive.google.com/file/d/1Cx5O6cVeFE6Ym36SWIGw9m8_YsjbV260/view?usp=sharing

วันพุธ ที่ 15 ธันวาคม 2564

เวลา 08.30-17.15 น.ณ ห้องประชุม 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี (อาคารหลังใหม่)

ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom Meeting

รหัสลงทะเบียน:MA7701001

Password:nha9637

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 14 พ.ศ.2564 แบบประชุมออนไลน์ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่องสมัชชาสุขภาพ อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้เจ้าหน้าที่หอการค้าฯเป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 680/2564 ลงรับวันที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1Wvouo7dWNQos8K8qkqeY5E2u501IjZQ3/view?usp=sharing

เวลา 09.00-12.00 น. ณ ระบบ Zoom Meeting

ที่ลิ้ง

https://us02web.zoom.us/j/87061189722?pwd=cFVOZUlIVG0xZDJldk9xdFlWTno2QT09

Meeting ID: 870 6118 9722

Passcode: 539198

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group)

หน่วยงานต้นเรื่องกรมการท่องเที่ยว

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณนภานรี โตแสง รองประธานหอการค้า คุณวิศาล พิริยะกิจไพบูลย์ รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 666/2564 ลงรับวันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 14.53 น.

https://drive.google.com/file/d/1GyuBnoVtsThR8NkFZ1IAo334WGZy7L4V/view?usp=sharing

เวลา 09.00-12.00 น.ณ ห้องทับทิมสยาม 3 ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ครั้งที่ 2) งานศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและระบบราง (MR-MAP)

หน่วยงานต้นเรื่องกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้คุณประสงค์ จันจำปา รองประธานกรรมการอาวุโส คุณอุฬาร ปัญจะเรือง รองเลขาธิการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 671/2564 ลงรับวันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 11.23 น.

https://drive.google.com/file/d/1YhNoyRdxW07VXbv2yJXZtU5YmpfMGMqE/view?usp=sharing

เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์เทศบาล ตำบลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565

หน่วยงานต้นเรื่องแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม (ลาประชุม)

เลขลงรับที่ 683/2564 ลงรับวันที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1XYH_VV1U11jhzM-HXnY5lnyalJiYnQM5/view?usp=sharing

///เลื่อนการประชุมเป็น เวลา 09.30 น.///

(เดิม) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ 2

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการฯครั้งที่ 10/2564

หน่วยงานต้นเรื่องสำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ 2

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้คุณจักรพันธ์ กวีนัฎธยานนท์ รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 662/2564 ลงรับวันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 10.34 น.

https://drive.google.com/file/d/1rhFbO0t6vEEsSEEZKsuvQW7dPg0bJwLO/view?usp=sharing

รายงานการประชุม

https://drive.google.com/file/d/198fuPewdMk_ofyhY6mggWauqOjiNRBqy/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดี ที่ 16 ธันวาคม 2564

เวลา 08.30-15.30 น.ณ ห้องประชุม 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี (อาคารหลังใหม่)

ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom Meeting

รหัสลงทะเบียน:MA7701001

Password:nha9637

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 14 พ.ศ.2564 แบบประชุมออนไลน์ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่องสมัชชาสุขภาพ อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้เจ้าหน้าหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 680/2564 ลงรับวันที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1Wvouo7dWNQos8K8qkqeY5E2u501IjZQ3/view?usp=sharing

ขอเลื่อนประชุม (กรอ.กลุ่มจังหวัด) ยังไม่มีกำหนด

เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเลื่อนประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด (กรอ.กลุ่มจังหวัด) ครั้งที่ 3/2564

หน่วยงานต้นเรื่องสำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

เลขลงรับที่ 668/2564 ลงรับวันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 09.16 น.

https://drive.google.com/file/d/1Hy8vtcYCjShfytkWH3y2HhJNMMf0oKe-/view?usp=sharing

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด (กรอ.กลุ่มจังหวัด) ครั้งที่ 3/2564

หน่วยงานต้นเรื่องศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/12izm0hCTrngD2w4AKnk2ihtGaNT-HUec/view?usp=sharing

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 9/2564

หน่วยงานต้นเรื่องสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 699/2564 ลงรับวันที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 10.34 น.

https://drive.google.com/file/d/10qZZPNGvIr7KWZ2Jub6J3__PgQCFd5Dx/view?usp=sharing

เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมสัตตบงกช อาคารอำนวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี เรื่อง ขอเชิญประชุมจัดทำหลักสูตรการฝึกอาชีพประจำจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 708/2564 ลงรับวันที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1crdcFPfAdHPieB7tq2OCFx8FzsVzyOcv/view?usp=sharing

////เลื่อนออกไป////

เวลา 16.30 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง เชิญร่วมส่งมอบข้าว ในโครงการหอการค้าช่วยเหลือชาวนาและชาวเกษตรกร

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญร่วมเป็นเกรียติ

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าฯ และคณะกรรมการบริหารหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เลขลงรับที่---ไม่มี--- ลงรับวันที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 16.30 น.

วันศุกร์ ที่ 17 ธันวาคม 2564

เวลา 08.30-10.30 น. ณ โดมอนุสรณ์ 37 ปี ศรีปทุมพิทยาคาร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะผู้ตรวจราชการ

หน่วยงานต้นเรื่องโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือเชิญร่วมงาน

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอการค้า คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 692/2564 ลงรับวันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 13.12 น.

https://drive.google.com/file/d/12-ON2SO3VvQ6VQp_ifVh5GMXbcmOjd13/view?usp=sharing

เวลา 09.30 น- 11.00 น. คณะเดินทางเยี่ยมชมโครงการ Solar floating ที่เขื่อนสิรินธร ณ อำเภอสิรินธร

เวลา 14.00 น. ประชุมเพื่อส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวอำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานี ที่แก่งตะนะ

เรื่อง การเยี่ยมชมโครงการโซล่าโฟลทติ้ง (Floating Solar)

หน่วยงานต้นเรื่อง อำเภอสิรินธร

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้คุณรัฐธนินท์ เตชะไชยสิทธิ์ รองประธานหอการค้า คุณฤทธิพันธุ์ สัณฑมาศจิรวัส รองประธานหอการค้า คุณไพศิษฐ์ ชมสมุท กรรมการฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและเยี่ยมชมโครงการ

เลขลงรับที่ 709/2564 ลงรับวันที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 09.04 น.

https://drive.google.com/file/d/1TNUdVT8p6Z_3uJLp9II2SMNHo1fIkbF0/view?usp=sharing

เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอุ่นรักริมโขง รีสอร์ท เชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

เรื่อง การประชุมคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 1/2565

หน่วยงานต้นเรื่องศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม # (ลาประชุม)

เลขลงรับที่ 681/2564 ลงรับวันที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 13.20 น.

https://drive.google.com/file/d/1OfwlfPyLwL1D-iHA8GyC60KRCV-f9CRf/view?usp=sharing

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดงานรับแสงแรกแห่งสยาม

หน่วยงานต้นเรื่องศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้คุณพริ้งพิศ วังทอง รองประธานกรรมการอาวุโส เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 702/2564 ลงรับวันที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 10.42 น.

https://drive.google.com/file/d/1YHaj-bSmGXDqT3exrXS5z1-k1M82rTVM/view?usp=sharing

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการฝ่ายออกร้านและจัดนิทรรศการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้คุณวิศาล พิริยะกิจไพบูลย รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 703/2564 ลงรับวันที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1yUFGpuHa61IftUmBVGMahSI4wzekKbm1/view?usp=sharing

เวลา 16.00 น. ณ จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมฟุตบอลการกุศล (VIP)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานหอการค้า

ประเภทหนังสือ เชิญร่วมกิจกรรม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอการค้า คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า คุณร่มไทร จันจำปา รองประธานหอการค้า คุณปริวัฒน์ ทองแสง กรรมการ คุณปัณณพัฒน์ เลาหเธียรประธาน กรรมการ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ ---ไม่มี--- ลงรับวันที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น.

วันเสาร์ ที่ 18 ธันวาคม 2564

เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง คณะกรรมการมูลนิธิ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 150 ปี ชาตกาล จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่องมูลนิธิหลวงปู่มั่น

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้คณะกรรมการฯ/คณะอนุกรรมการฯทุกฝ่าย เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 656/2564 ลงรับวันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 14.26 น.

https://drive.google.com/file/d/1kqBi7-zEEl42NQVWR6Y8fpP8Mmle2gy_/view?usp=sharing

เวลา 10.00-11.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมร่วมกับคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว

หน่วยงานต้นเรื่องสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 710/2564 ลงรับวันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 09.11 น.

https://drive.google.com/file/d/1wB1QXjgj_0vN-hrxPGc6_7r53h899sCG/view?usp=sharing

เวลา 15.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง เชิญร่วมส่งมอบข้าว ในโครงการหอการค้าช่วยเหลือชาวนาและชาวเกษตรกร

โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญร่วมเป็นเกรียติ

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าฯ และคณะกรรมการบริหารหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เลขลงรับที่---ไม่มี--- ลงรับวันที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 16.30 น.

วันอาทิตย์ ที่ 19 ธันวาคม 2564

วันจันทร์ ที่ 20 ธันวาคม 2564

เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 5

เรื่อง ขอเชิญประชุมการจัดการข้อมูลและการขอใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

หน่วยงานต้นเรื่อง ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 715/2564 ลงรับวันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 16.13 น.

https://drive.google.com/file/d/1ORI9ezkSVai-SN7UKv6DELXm5CkvMF6D/view?usp=sharing

เวลา 13.30 น. ณ อาคารอำนวยการ ชั้น 2 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดฝึกอบรม

หน่วยงานต้นเรื่อง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญร่วมงาน

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณประสงค์ จันจำปา รองประธานอาวุโส คุณพองาม ปรีดาสันติ์ รองประธานหอการค้า คุณชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานหอการค้า คุณไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอการค้า คุณวิศาล พิริยะกิจไพบูลย์ รองประธานหอการค้า คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า คุณอนงค์ภัทร์ ผลประเสริฐ รองเลขาธิการฯ คุณเมวดี จุลทัศน์ ที่ปรึกษาฯ คุณพัช ไชยสงคราม รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 711/2564 ลงรับวันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 11.02 น.

https://drive.google.com/file/d/10_L0EeH4qgjlZ4eq7NKvOLavjzBXaoE2/view?usp=sharing

เวลา 15.30-16.00 น. ณ สำนักหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่องสายการบินไทยสมายด์ขอเข้าพบเพื่อประชาสัมพันธ์​สายการบินไทยสมายด์

โดยมีคุณ

  1. น.ส.กิติมา​ Director​ Sales​ and distribution
  2. นาย.ธนพัฒน์​ Maneger Sales​Agency
  3. น.ส.ทรรศพรรณ​ Professional Sales
  4. น.ส.กุลธิดา Corporate and Government Sales Executive

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอกาารค้า คุณสิริกัญญา พิริยะกิจไพบูลย์ รองประธานอาวุโส คุณนภานรี โตแสง รองประธานหอการค้า คุณรัฐธนินท์ เตชะไชยสิทธิ์ รองประธานหอการค้า คุณวิศาล พิริยะกิจไพบูลย์ รองประธานหอการค้า คุณพัช ไชยสงคราม รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ ---ไม่มี--- ลงรับวันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น.

วันอังคาร ที่ 21 ธันวาคม 2564

เวลา 08.30-12.00 น. ณ หอประชุมไอยรินทร์พิมาน องค์การบริหารส่วนตำบลพังเคน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี และผ่านระบบ Zoom

Meeting ID : 980 2575 8801

Passcode : 1234

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสรุปผลการศึกษาของโครงการ (ประชุมใหญ่ครั้งที่ 3) โครงการสำรวจและออกแบบและศึกษาความเหมาะสมทางหลวง 4 ช่องจราจรทางหลวงแนวใหม่จากทางหลวงหมายเลข202 บรรจบสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 6 (อุบลราชธานี)

หน่วยงานต้นเรื่องสำนักสำรวจและออกแบบ

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้คุณสันติพงษ์ เจียวิทยนันท์ รองประธานหอการค้า คุณวุฒิไกร อร่ามเรือง กรรมการ และคณะกรรมการที่สนใจเป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 682/2564 ลงรับวันที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 14.23 น.

https://drive.google.com/file/d/14imYa4i16gOSrv2kyAk4Jy1TqnnaUbdk/view?usp=sharing

เวลา 09.30-12.00 น. ผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings โดยใช้

Meetings ID:503 566 3183

Passcode:220949

เรื่อง ประชุมคณะทำงานร่วมภาครัฐและภาคเอกชนเพื่ออำนวยความสะดวกในการนำเข้า-ส่งออก (ครอ.) ครั้งที่ 1/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง ด่านศุลกากรช่องเม็ก

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า คุณฤทธิ์พันธุ์ สัณฑมาศจิรวัส รองประธานหอการค้า คุณไพศิษฐ์ ชมสมุท กรรมการ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 716/2564 ลงรับวันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 16.36 น.

https://drive.google.com/file/d/1fdVfNu5n7P4WiPsCCjWIm5Tex4XO0KNn/view?usp=sharing

เวลา 10.00-12.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting และ เพจ Facebook อสสว.)

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมอาสาสมัครวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (อสสว.)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณนภานรี โตแสง รองประธานหอการค้า คุณพัช ไชยสงคราม รองประธานหอการค้า คุณร่มไทร จันจำปา รองประธาน คุณเมวดี ที่ปรึกษา คุณศิรสิทธิ์ เหลืองรุ่งโรจน์ สมาชิหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 719/2564 ลงรับวันที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 16.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1aLaZTJ7f-V3J3F0MX6V_l0D0jyn7Lkb9/view?usp=sharing

วันพุธ ที่ 22 ธันวาคม 2564

เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย อ.เมือง จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565

หน่วยงานต้นเรื่อง แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณประสงค์ จันจำปา รองประธานกรรมการอาวุโส เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 704/2564 ลงรับวันที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1H_m3cobSEeR2spBh0FBYhGkaoqYSd3jW/view?usp=sharing

เวลา 13.00 น. ณ โรงแรมลายทอง อำเภอเมืองอุบลราชธานี

เรื่อง การเดินทางไปดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือของนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

หน่วยงานต้นเรื่องศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือเพื่อพิจารณา

มอบหมายให้คุณสมชาติ พงคพนาไกร ประธานกิตติมศักดิ์ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 697/2564 ลงรับวันที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 16.38 น.

https://drive.google.com/file/d/1_Va8QfOUZtA2Qa8_50mNXLGXEzjoQyfO/view?usp=sharing

เวลา 13.00-16.00 น. (รอลิ้งค์)

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย "กิจกรรมการพัฒนาระบบบ MSME Scoring ภายใต้งาน Data Exchange/Open Data"

หน่วยงานต้นเรื่อง บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 713/2564 ลงรับวันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 15.43 น.

https://drive.google.com/file/d/1ZgEyOPLxDzfoZhSeAtSFZJfG0uumiuOo/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดี ที่ 23 ธันวาคม 2564

เวลา 09.00 น. ณ ห้องท่านรองผู้ว่าทรงพล ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง จัดตลาดนัดที่ข้างศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า ป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ ---ไม่มี---ลงรับวันที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 11.20 น.

///เลื่อนการประชุม เป็นวันที่ 6 มค. 65///

เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง การประชุม กรอ.กลุ่มจัหวัด ครั้งที่ 3/2564

หน่วยงานต้นเรื่องสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 712/2564 ลงรับวันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 14.21 น.

https://drive.google.com/file/d/1SeFU6rz4R7rIo0xeaBTyP9yvZ8vnKHOY/view?usp=sharing

เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมกลุ่มย่อยชี้แจงการขับเคลื่อนมาตรการความปลอดภัยองค์กร Covid Free Setting จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณนภานรี โตแสง รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 722/2564 ลงรับวันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 10.43 น.

https://drive.google.com/file/d/1O8YK-R1HIqnXOKYT3eddMZbLmiGWz1Zg/view?usp=sharing

เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมพิทยาลงกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด (คทช.) จังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.)

หน่วยงานต้นเรื่องศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 725/2564 ลงรับวันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 14.10 น.

https://drive.google.com/file/d/1p8arxAOaGZTXlmLF2-xzXA_-nOZZOE-N/view?usp=sharing

เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ผู้บริหารธนชาติรับมอบข้าวจากหอการค้าจำนวน 700 กิโลกรัม ส่งมอบโดยประธานหอการค้าฯ

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คณะกรรมการบริหารหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เลขลงรับที่--- ไม่มี--- ลงรับวันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 น.

เวลา 14.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และทางระบบ Google Meet

ที่ลิ้ง : https://meet.google.com/sby-iury-uqg

เรื่อง ประชุมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีปี 2564 ครั้งที่ 5/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่--- ไม่มี--- ลงรับวันที่ 6 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น.

เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทยส่งท้ายปีเก่าวิถีใหม่ พุทธศักราช 2564 และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีอาเซียน ประจำปี พ.ศ.2565 จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่องศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 724/2564 ลงรับวันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 14.07 น.

https://drive.google.com/file/d/1frUKB67yfptpudoYS9vnJvMIiYTwukV8/view?usp=sharing

เวลา 09.00-17.00 น. (รอ)

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ

หน่วยงานต้นเรื่องมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.)

ประเภทหนังสือเพื่อทราบ

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 631/2564 ลงรับวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.59 น.

https://drive.google.com/file/d/1hVTGDhFod13O83UnQhIDTRanqZN3oOxA/view?usp=sharing

วันศุกร์ ที่ 24 ธันวาคม 2564

เวลา 08.00-12.00 น. ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี (ข้างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี)

เรื่อง การจัดงานวัน "รวมน้ำใจให้กาชาดจังหวัดอุบลราชธานี" ประจำปี 2565

หน่วยงานต้นเรื่อง ปกครองจังหวัด กลุ่มงานปกครอง

ประเภทหนังสือ เชิญร่วมงาน

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณพริ้งพิศ วังทอง รองประธานกรรมการอาวุโส คุณไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอการค้า คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมงาน

เลขลงรับที่ 691/2564 ลงรับวันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 09.49 น.

https://drive.google.com/file/d/19EOP4q9T5F08eYjIvtJjP4HniniW5e_M/view?usp=sharing

เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องทับทิมสยาม 4 ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์

และผ่านระบบ Zoom

Meeting ID : 816 732 3885

Passcode : 123456789

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 4 (การประชุมปัจฉิมนิเทศ) โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล

หน่วยงานต้นเรื่องสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้คุณนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานกรรมการอาวุโส เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 696/2564 ลงรับวันที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 13.49 น.

https://drive.google.com/file/d/1kM920YFCmNDOzkdyS9sY__5PvonXMRDy/view?usp=sharing

เวลา10.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าฯ (งานประธานมงคล)

เรื่อง สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมพัฒน์เข้าหารือกับประธานหอการค้า

หน่วยงานต้นเรื่อง โรงเรียนเตรียมพัฒน์

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

มอบหมายให้มงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมงาน

เลขลงรับที่ ---ไม่มี--- ลงรับวันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 11.00 น.

เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง การจัดงานประจำปีจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2565

หน่วยงานต้นเรื่อง ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 727/2564 ลงรับวันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 16.24 น.

https://drive.google.com/file/d/1dFJf4QDzIekwL0BVJm5z2LBML8dve2_K/view?usp=sharing

เวลา 16.30-17.30 น. ณ วัดพระธาตุหนองบัว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

เรื่อง "อุบลเดินหน้าท่องเที่ยวปลอดภัย Ubon Sandbox"

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญร่วมงาน

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 726/2564 ลงรับวันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 14.54 น.

https://drive.google.com/file/d/1JYuH7ib2VkJZpst_ANiW5v9qfNsAyAcj/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1ED9aGiQz88P3vd458hCWFeI5qUd4wm-R/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1_OnyvflNqr_I0YyQhAv1I9PfB2zE33mj/view?usp=sharing

วันเสาร์ ที่ 25 ธันวาคม 2564

วันอาทิตย์ ที่ 26 ธันวาคม 2564

เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 7/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณประสงค์ จันจำปา รองประธานอาวุโส คุณพองาม ปรีดาสันติ์ รองประธานหอการค้า คุณไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอการค้า คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 720/2564 ลงรับวันที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 16.05 น.

https://drive.google.com/file/d/1eI3t4KrhKHiRQL-AHXM_PpkzA_47at5L/view?usp=sharing

วันจันทร์ ที่ 27 ธันวาคม 2564

เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง เชิญประชุม

หน่วยงานต้นเรื่อง ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณสุเทพ แก้ววรสูตร เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 735/2564 ลงรับวันที่ 25 ธันวาคม 2564 เวลา 09.26 น.

https://drive.google.com/file/d/1VXetdrjURlWpxV-wfeij00xCysgFzQMD/view?usp=sharing

เวลา 14.30 น. ณ สำนักงานหอการค้าฯ

เรื่องธนาคารเกียรตินาคิน (kkp) ทีมผู้บริหาร 5 ท่าน เข้ามอบกะเช้าสวัสดีปีใหม่

หน่วยงานต้นเรื่อง ธนาคารเกียรตินาคิน

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

มอบหมายให้มงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมงาน

เลขลงรับที่ ---ไม่มี--- ลงรับวันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 11.00 น.

วันอังคาร ที่ 28 ธันวาคม 2564

เวลา 08.00 น. ณ โรงแรมรีเจ้นท์พาเลซ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ประชุมโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่าย (Knowledge-Based OTOP:KBO) จังหวัดกิจกรรมที่ 1 การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่องศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณเพชรชมภู สุทธิเดช รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 717/2564 ลงรับวันที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 15.50 น.

https://drive.google.com/file/d/1mO76ah9tpR0Io7qbmE5qIg5XtVK0l1Dy/view?usp=sharing

วันพุธ ที่ 29 ธันวาคม 2564

เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ทีมผู้บริหาร ม.อุบลร่วมกับทางผู้บริหารอุทยานวิทย์เข้าสวัสดีปีใหม่และมอบกระเช้าให้ทางประธานหอการค้า

หน่วยงานต้นเรื่อง ม.อุบลร่วมกับทางผู้บริหารอุทยานวิทย์

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า และคณะกรรมการบริหารหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ ---ไม่มี--- ลงรับวันที่ 25 ธันวาคม 2564 เวลา 11.00 น.

เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดอุบลราชธานี ก.ช.ภ.จ.อบ

หน่วยงานต้นเรื่อง ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 737/2564 ลงรับวันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 14.20 น.

https://drive.google.com/file/d/1kVsytuWPdZ2XBmdYaxZuU5swY9yzYE4X/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดี ที่ 30 ธันวาคม 2564

เวลา 00.00 น. ณ บริเวณลานขวัญเมือง (เชิญร่วมงานออกร้านนิทรรศการ ประชาสัมพันธ์ ออกหน่วยบริการ)

เรื่อง การจัดงานประจำปีจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2565 (ไม่ใช่พิธีเปิด)

หน่วยงานต้นเรื่อง ปกครองจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เลขลงรับที่ 694/2564 ลงรับวันที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 10.37 น.

https://drive.google.com/file/d/1-fwaG9cdmIq8-m5kTJCjd35y-_glB2Dx/view?usp=sharing

เวลา 06.30 น. ณ บริเวณลานขวัญเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืออุบลราชธานี และพิธีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5

หน่วยงานต้นเรื่อง ปกครองจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณบัวหลวง อาษาพล รองประธานกรรมการอาวุโส คุณพริ้งพิศ วังทอง รองประธานกรรมการอาวุโส เป็นผู้เข้าร่วมพิธี

เลขลงรับที่ 743/2564 ลงรับวันที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1GfW9UQAsvkQmNp6y6nT7LMRHJ-U9aPBX/view?usp=sharing

เวลา 18.09 น. ณ เวทีกลาง บริเวณลานขวัญเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง การจัดงานประจำปีจัหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2565

หน่วยงานต้นเรื่อง ปกครองจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณบัวหลวง อาษาพล รองประธานกรรมการอาวุโส คุณพริ้งพิศ วังทอง รองประธานกรรมการอาวุโส เป็นผู้เข้าร่วมพิธี

เลขลงรับที่ 744/2564 ลงรับวันที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1V4Okw5oQ9NQt_-VmVugDaAGLufqZa4cq/view?usp=sharing

วันศุกร์ ที่ 31 ธันวาคม 2564


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!