ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 สมุดลงรับ หนังสือเข้า และออก ของหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี


2021-10-08 17:46

จำนวนครั้งที่อ่าน : 195

ลักษณะหนังสือที่ควรทราบ1. หนังสือภายนอก 2. หนังสือภายใน 3. หนังสือประทับตรา 4. หนังสือสั่งการ (ค าสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ) 5. หนังสือประชาสัมพันธ์ (ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว) 6. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ท าขึ้นหรือรับไว้เป็หลักฐานในราชการ (หนังสือรับรอง รายงานการประชุม บันทึก และ หนังสืออื่น)

วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564

 1. เลขลงรับที่ 568/2564 ลงรับวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.20 น. เรื่อง ขอเชิญประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

ชั้น 3

ส่งแบบตอบรับ ทางไลน์ 0655102714

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1kSDgS9PLnrL-HADu6QNBvTyuVmskSCzm/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 569/2564 ลงรับวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.40 น. เรื่อง ให้ความอนุเคราะห์บุคลากรเพื่อเป็นวิทยากร

หน่วยงานต้นเรื่อง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

การปฏิบัติ

ประเภทหนังสือเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1ZOiLlR4V4BCTPiOxBqPSttoK4fJZ2BvM/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 570/2564 ลงรับวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.40 น. เรื่อง ขอส่งจดหมายข่าวสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่1 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

การปฏิบัติ

ประเภทหนังสือเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1Gjv8jL46tMPDgWa3M4xBEpQ4nvmy77ew/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564

 1. เลขลงรับที่ 571/2564 ลงรับวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 12.14 น. เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่2/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ

ประเภทหนังสือเรียนมาเพื่อพิจารณา

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1BUpl-sBcGQbIJqrNrmL104wRLXQHYHky/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 572/2564 ลงรับวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.39 น. เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจ ออกแบบรายละเอียด ระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำหลัก เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะที่ 2

หน่วยงานต้นเรื่อง ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติวันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือเรียนมาเพื่อดำเนินการ

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1wZRjzQrOHSesMu3kUU8ubHjpGQG2Rz2Y/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 573/2564 ลงรับวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.45 น. เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจ ออกแบบรายละเอียด ระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำหลัก เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะที่ 2

หน่วยงานต้นเรื่อง ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองพิมูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือเรียนมาเพื่อดำเนินการ

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/drive/folders/11O_-bjCtDQukKy6huMuuRbX9fCgagQIn

4.เลขลงรับที่ 574/2564 ลงรับวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.45 น. เรื่อง การเก็บข้อมูลองค์กรชาวจีนโพ้นทะเลในจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง โรงเรียนฮั่วเฉียวอุบลราชธานี

การปฏิบัติวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ณ จังหวัดขอนแก่น

ประเภทหนังสือ เพื่อโปรดทราบ

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/drive/folders/11O_-bjCtDQukKy6huMuuRbX9fCgagQIn

วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564

 1. เลขลงรับที่ 575/2564 ลงรับวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.30 น. เรื่องขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หอการค้าไทย ครั้งที่ 6/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

การปฏิบัติวันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00-16.00 น. ด้วยระบบ Video Conference ผ่าน Google Hangouts Meets

โดยคลิกที่ลิงค์ https://meet.google.com/chk-wosq-oyh 

ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมที่แนบมาพร้อมนี้ภายในวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1ALAcKVvR6O3pbKHTSTQ1o2Vci0mg2AO7/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 576/2564 ลงรับวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.30 น. พิธีเปิดกิจกรรมสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2564

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์สุขภาพ 10 จังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ลานเสาเฉลียง อุบลสแควร์ จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อโปรดพิจารณา

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1ovnNXf85sjuXiAcIzl-m_eIkc0DEX3cn/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 577/2564 ลงรับวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.40 น. ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสร้างการรับรู้และรับฟังความคิดเห็นกลุ่มใหญ่ ระดับจังหวัดเมืองอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การปฏิบัติวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ลานเสาเฉลียง อุบลสแควร์ จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1vqz_ArOLFCvHqKYzlXtg7F9AO048Vlrj/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 578/2564 ลงรับวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.57 น. ขอเชิญร่วมกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อเป็นแนวทางการจัดทำโครงการเสนอรับงบประมาณประจำปี พ.ศ.2566 ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7

การปฏิบัติวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-12.30 น. ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1djXmOKmsItQr0NQRuiEXvcRz6KInc1vt/view?usp=sharing

5.เลขลงรับที่ 579/2564 ลงรับวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.58 น. การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) ครั้งที่ 6/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ

ประเภทหนังสือ เรียนมาเพื่อโปรดทราบ

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1ewSPvD3dmfeTAYv6LlHrn3ADZLGWY5P0/view?usp=sharing

6.เลขลงรับที่ 580/2564 ลงรับวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.59 น. ขออนุญาตยกเลิกการฝึกงาน

หน่วยงานต้นเรื่อง วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

การปฏิบัติ

ประเภทหนังสือ เรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1NYlk_iKhqrCdCnP7bi_c6KN1DjzXAgsm/view?usp=sharing

7.เลขลงรับที่ 581/2564 ลงรับวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ

หน่วยงานต้นเรื่อง มูลนิธิสถาบันวิจัยนโบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.)

การปฏิบัติวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-12.30 น. และวันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-15.30 น. ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

ประเภทหนังสือ เรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1GR6Jl3H9N8qv8krbf0fWpH_NVRpGwBi0/view?usp=sharing

8.เลขลงรับที่ 582/2564 ลงรับวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.03 น. ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ครั้งที่ 1) งานศึกษาจัดทำแผนกลยุทธ์การลงทุนพัฒนาโครงข่ายหลวงพิเศษระหว่างเมือง โดยใช้เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง

หน่วยงานต้นเรื่อง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

การปฏิบัติวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องทับทิมสยาม 4 ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1SSfLjzr8pcUYEmOrue9XmxilAiStrcMs/view?usp=sharing

9.เลขลงรับที่ 583/2564 ลงรับวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.17 น. ส่งตัวนักศึกษาเข้ารับการฝึกงาน

หน่วยงานต้นเรื่อง วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

การปฏิบัติ

ประเภทหนังสือ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/19j9iI-ud8fwIc5kfCo-mznNZj2OrTY48/view?usp=sharing

10.เลขลงรับที่ 584/2564 ลงรับวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.26 น. ขอความอนุเคราะห์ในการติดประกาศเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ครั้งที่ 1) งานศึกษาจัดทำแผนกลยุทธ์การลงทุนพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง โดยใช้เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง

หน่วยงานต้นเรื่อง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

การปฏิบัติวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องทับทิมสยาม 4 ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1bd78RrXBThRp0jq8UW4oXOiYG7b0nyFR/view?usp=sharing

11.เลขลงรับที่ 585/2564 ลงรับวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.53 น. แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นจังหวัดนำร่องด้านการท่องเที่ยว

หน่วยงานต้นเรื่อง ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting ID : 6622415928 Passcode : 5555 และทดสอบระบบในวันดังกล่าว เวลา 14.30 น.

ประเภทหนังสือ เรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1eYQwuGwR5uwub8h7CXuCM7orjz7Vf88b/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564

 1. เลขลงรับที่ 586/2564 ลงรับวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.41 น. ขอส่งคู่มือกฎหมายที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ หรือการส่งเสริม หรือให้สิทธิประโยชน์แก่ SMEs

หน่วยงานต้นเรื่องบริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

การปฏิบัติ

ประเภทหนังสือเรียนมาเพื่อขอบคุณเป็นอย่างสูง

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1C3jMa6chyXMkq5AFwL7gj_kfJv4s83yz/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 587/2564 ลงรับวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.01 น. ขอเรียนเชิญเข้ารับรางวัล หอการค้ายอดเยี่ยม ประจำปี 2564

หน่วยงานต้นเรื่องสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

การปฏิบัติวันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.35-17.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพมหานคร

ประเภทหนังสือเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1QEzJiVYeyaWoAf4Ct6zL7YVDWnwbtAX3/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564

 1. เลขลงรับที่ 588/2564 ลงรับวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.01 น. เรื่อง การประชุมคณะกรรมการภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่องสำนักงานจังหวัดฯ

การปฏิบัติ-

ประเภทหนังสือเพื่อทราบ

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1BjRG0pw74A9W6sTKc0iUtsrXjqaAlGZr/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 589/2564 ลงรับวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.05 น. เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางครั้งที่ 9/2564

หน่วยงานต้นเรื่องสำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ 2

การปฏิบัติวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ 2

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1zv-rWnC3V_gy2sFjhLbCauRIE6Wt5Rgd/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 590/2564 ลงรับวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.21 น. เรื่อง ขอแก้เอกสารเผยแพร่

หน่วยงานต้นเรื่องบริษัท เพจ เมคเกอร์ จำกัด

การปฏิบัติ

ประเภทหนังสือเรียนมาเพื่อขออภัย

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1HdA__gL6N4iLjQg8xwnT3pYgSsunQwJQ/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 591/2564 ลงรับวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.26 น. เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมแถลงข่าว

หน่วยงานต้นเรื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

การปฏิบัติ วันพฤหัสที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.00-19.00 น. ณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1TkYvVNR_Ukehn54obC0Gco6NiOBKKs3n/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564

 1. เลขลงรับที่ 592/2564 ลงรับวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.57 น. เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนกระจายส้มสีทองจังหวัดน่าน

การปฏิบัติ

ประเภทหนังสือเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1rsaQP45pj6ZHZwz7lKMWWspO1cx7VK1U/view?usp=sharing

วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2564

วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564

 1. เลขลงรับที่ 593/2564 ลงรับวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.58 น. เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานวิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอของจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเสนอขอรับการพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ครั้งที่1/2564

การปฏิบัติ วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม POC ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือเรียนมาเพื่อทราบ และเข้าร่วมประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1Is2sfELsh7NieprpHOu3z0JyHsAvp_Ek/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 594/2564 ลงรับวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.59 น. เรื่อง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงห้องประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์โครงการงานศึกษาความเหมาะสมและสำรวจ ออกแบรายละเอียด ระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำหลัก เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงงเหนือ ระยะที่2

การปฏิบัติ วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30-12.00 น. ณ หอประชุมประชาวาริน เทศบาลเมืองวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1kLPgwQpilZ4QwabNqz0b6-XMX_iUzS_G/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 595/2564 ลงรับวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. เรื่อง เชิญประชุมการขับเคลื่อนงาน BCG Economy Model

การปฏิบัติ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์พุทธธรรมพรหมวชิรญาณป่าดงใหญ่วังอ้อ ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือเรียนมาเพื่อพิจารณา

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1tXRGBt38FtkhqQDO3znYejBV60mtgvrM/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 596/2564 ลงรับวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.16 น. เรื่อง คณะทำงานวิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอของจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเสนอขอรับการพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ

การปฏิบัติ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม POC ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือเรียนมาเพื่อทราบ และเข้าประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1m_4JVhlhGwRnQ7y67bB1t4HOzwWipPiZ/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564

 1. เลขลงรับที่ 597/2564 ลงรับวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.44 น. เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) ประจำปี 2564 และงานวันรำลึกแห่งความดีชาวอุบลราชธานี 11 พฤษจิกายน ประจำปี 2564

การปฏิบัติ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 น. ณ อนุสาวรีย์พระประทุมวรราชสุริยวงษ์(เจ้าคำผง) ทุ่งศรีเมืองอำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1FTgMDVu2nNxVjdoTKS6XTLYXn2gwLf8t/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 598/2564 ลงรับวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.28 น. เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดอุบลราชธานี(ก.ข.ภ.จ.อบ.)

การปฏิบัติ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือเรียนมาเพื่อพิจารณา และเข้าร่วมประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1QBUCMADda3fvKc96bOVgfJ6rdzrkmA46/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 599/2564 ลงรับวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.03 น. เรื่อง ขอขอบคุณ

การปฏิบัติ

ประเภทหนังสือเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1XB_MVq5ACyLcah0r5dyHuZo3xL_Di-et/view?usp=sharing

วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564

 1. เลขลงรับที่ 600/2564 ลงรับวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.13 น. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาท่องเที่ยว และขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว 15 เขต และติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) โดยใช้ระบบ Zoom

การปฏิบัติ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30-16.30 น. และวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30-16.30 น. โดยใช้ระบบ Zoom

ประเภทหนังสือเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1llEPFzbbq29cw9l6C97HQbRcAXEouOAn/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 601/2564 ลงรับวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.19 น. เรื่อง ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 5.2564

การปฏิบัติ

ประเภทหนังสือรับรองรายงานการประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/13jzgIbwg5dqzAecmE8J21UfX1SHT9Iaz/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 602/2564 ลงรับวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.43 น. เรื่อง การดำเนินโครงการแต้มสีเติมฝันต่อต้านทุจริต The Arts Lamdmarks in Thailand พ.ศ 2564

การปฏิบัติ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564-เดือนมีนาคม 2564

ประเภทหนังสือเพื่อพิจารณา

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1dCTt-gVVtSw5tUmnVqcmGeDhEe8VEacw/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 603/605/612/2564 ลงรับวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.33 น. เรื่อง ขอเชิญประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดอีสานล่าง 1 และอีสานล่าง 2 โดยคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัด

การปฏิบัติ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30-18-00 น. ณ โรงแรมเซ็นเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 โคราช อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/11TkdNDMf7NhMu4Qw6EbcedlLSROE59B9/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1yWkzMKr-9ffpFaTEU4cUFJpP5oMkfvgg/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1_5UfASEq9xtK3qlajnIKvcgi_BYlEMyy/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564

 1. เลขลงรับที่ 604/2564 ลงรับวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.13 น. เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการการกำหนดพื้นที่ที่จะทำการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน

การปฏิบัติ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1AKnXd0aBt7u74lCKWgcvufV5GFWrPmvM/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564

 1. เลขลงรับที่ 605/2564 ลงรับวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.39 น. เรื่อง ขอเชิญประชุมสัมมนาเพื่อคลับเคลื่อนเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดอีสานล่าง 1 และอีสานล่าง 2 โดยคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัด

การปฏิบัติ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00-18.00 น. ณ โรงแรมเซ็นเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 โคราช อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1yWkzMKr-9ffpFaTEU4cUFJpP5oMkfvgg/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 606/2564 ลงรับวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.40 น. เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ร่วมเป็นวิทยากรช่วยถ่ายทอดองค์ความรู้ร่วมประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมปลูกงาในนาข้าวช่วงสนับสนุนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งประจำปี พ.ศ 2564/2565

การปฏิบัติ

ประเภทหนังสือประชาสัมพันธ์

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/17_cZZ48u3L2InSUGp9eGbXav2Eamr2Eq/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 607/2564 ลงรับวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.19 น. เรื่อง ขออนุญาตให้นักศึกษาฝึกงานลางาน

การปฏิบัติ

ประเภทหนังสือเพื่อทราบ

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1Fb6mxmmsAZ_SyB0biF1IclsJsXzcEjpO/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 608/2564 ลงรับวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.58 น. เรื่อง แจ้งปรับเปลี่ยนเวลาการปาฐกถาพิเศษของนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)

การปฏิบัติ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประเภทหนังสือเพื่อทราบ

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1ynQH9Flb3Krk5DJH0up8sU4bfXW5MSRX/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 609/2564 ลงรับวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.59 น. เรื่อง ย้ายสำนักงาน บริษัทประชารัฐสามัคคีอุบลราชธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

การปฏิบัติ

ประเภทหนังสือเพื่อทราบ

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1976PZZCfiP0o1fzof45yswYE179MxoQ4/view?usp=sharing

5.เลขลงรับที่ 610/2564 ลงรับวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.30 น. เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนาหอการค้าภาค 5 ภาค

การปฏิบัติ วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ระบบ ZOOM

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/93097891699?pwd=MlZiRjNmdnFtWTZRek9RbEhJWnhkZz09

Meeting ID: 930 9789 1699

Passcode: 17112021

แบบลงทะเบียน https://thaichamber.org/question/243

ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1Ds3aHJIyTYOlZhNxuOHZWFY5uw4IZp38/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564

วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564

วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564

 1. เลขลงรับที่ 611/2564 ลงรับวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.27 น. เรื่อง ประชาสัมพันธ์การกู้ยืมเงินกองทุนความปลอดภัย เพื่อแก้ไขสภาพความไม่ปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ

การปฏิบัติ

ประเภทหนังสือประชาสัมพันธ์

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1hKamQSwOzop1xXeYeVNm0nI1-oMrGx7h/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564

 1. เลขลงรับที่ 613/2564 ลงรับวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.24 น. เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลตำแหน่งงานว่างและข้อมูลสินค้าชุมชนในจังหวัดเพื่อร่วมในงาน เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2564

การปฏิบัติ

ประเภทหนังสือประชาสัมพันธ์

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1JgE__kGmGHFC1tGewWaXgsXOhnTlwtZa/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 614/2564 ลงรับวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.17 น. เรื่อง แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสถานประกอบการเพื่อเข้าสู่มาตรฐาน Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) และ SHA Plus

การปฏิบัติ

ประเภทหนังสือคำสั่ง

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1F9CDKQMbwvOg0JgxnHdwfUeiong3eD0I/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 615/2564 ลงรับวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.42 น. เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ทิศทาง บทบาท การทำงาน และแผนกิจกรรม ของเครือข่ายอุทยานธรณีประเทศไทย (Thailand Geoparks NetworkTGN) ครั้งที่1

การปฏิบัติ วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09:00-12:00 น. ผ่านระบบออนไลน์แอปพิเคชั่น Zoom หมายเลข 847 383 6685

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/18YDIpYT1-xQywX3JKwPrSzonv6RMkHhW/view?usp=sharing

วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564

 1. เลขลงรับที่ 616/2564 ลงรับวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.10 น. เรื่อง เชิญร่วมต้อนรับและพบปะหารือ H.E. Mrs. Suchitra Durai เอกอัครราชทูตอินเดีย ประจำประเทศไทย และคณะ

การปฏิบัติ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10:00 น. ณ ห้องเจ้าคำผง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี การแต่งกาย:ชุดผ้าไทย

ประเภทหนังสือเชิญร่วมงาน

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1iIu84c6S1jL7-OQeAhXsoLpz_Bnyxz9Q/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 617/2564 ลงรับวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.19 น. เรื่อง รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า จังหวัดอุบลราชธานี (คปป.จ.อบบ.) ครั้งที่ 2/2564

การปฏิบัติ

ประเภทหนังสือรับรองรายงานการประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1suWMn1IlrjswOBgLkXtQS5LfpokrOaJc/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 618/2564 ลงรับวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.06 น. เรื่อง ประสานการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า E-San Border Trade Market 2021

การปฏิบัติวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.30 น. ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุบลราชธานี

วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 17.00 น. ณ สนามศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หลังเก่า) อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือเพื่อทราบ

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1Do8CKyhiVC94BAjOXOnf-ZhPakjTMxeZ/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 619/2564 ลงรับวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.25 น. เรื่อง ขอความอนุเคราะห์คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาการตลาด

การปฏิบัติ วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมวารินนคร วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ

ประเภทหนังสือเชิญร่วมงาน

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1MHZUuHFO4RLiOBhSFauVOp80CM22NJ7z/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564

 1. เลขลงรับที่ 620/2564 ลงรับวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.30 น. เรื่อง การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองคู่มิตรระหว่างอุบลราชธานี กับ จังหวัดเถือ เทียน เว้ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

การปฏิบัติ วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมพรมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี การแต่งกาย:ชุดสูทสากล

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/12ihRBlCFtC10_iQHlEVtg0bBAeNFx-tv/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 621/2564 ลงรับวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.20 น. เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2564

การปฏิบัติ วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1HkeBdpN2cAgR8AXgE8gZry0rPj3OlaIS/view

3.เลขลงรับที่ 622/2564 ลงรับวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.22 น. เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกบุคคลแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือคำสั่ง

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1kKZLkYVFI_AlDQ5oxTyzOfndeQuMXnqW/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 623/2564 ลงรับวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.23 น. เรื่อง ขอเชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1-obOk5VMZzVP3Qxa4zJGO8zhxtEVHXHL/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564

 1. เลขลงรับที่ 624/2564 ลงรับวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.04 น. เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and lnnovation Center AIC) ครั้งที่7/2564 ผ่านระบบ Application Zoom

การปฏิบัติ

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1AYANjUzZN89Yz9XQ5hP6w0QarYNRg9t-/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 625/2564 ลงรับวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.10 น. เรื่อง เชิญประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด)

การปฏิบัติ

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1f8TQxb2xq316DFlurLE6QuP2vtMlWioj/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 626/2564 ลงรับวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.13 น. เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่39 ประจำปี 2564 (ระบบ online)

การปฏิบัติ

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1NMmRgIlEslsuYTTfmCkkbZc3pIq6mnJq/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 627/2564 ลงรับวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.16 น. เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

การปฏิบัติ

ประเภทหนังสือรับรองรายงานการประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/16NIKZY4QZmFUVkV34gE3mKdm-0UPPNkQ/view?usp=sharing

5.เลขลงรับที่ 628/2564 ลงรับวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.24 น. เรื่อง เชิญประชุมขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่

การปฏิบัติ

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1uvjD3l5Ik1N9H6_X9ali3KiaJynFPzWJ/view?usp=sharing

6.เลขลงรับที่ 629/2564 ลงรับวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.37 น. เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่13 ระดับกลุ่มจังหวัด

การปฏิบัติ

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1GXCMdy4FAD7KS5h-VfrH840tiQC7A7yH/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564

วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564

วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564

 1. เลขลงรับที่ 630/2564 ลงรับวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.58 น. เรื่อง ระเบียบคณะกรรมการผังเมืองว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียที่จะมีสิทธิยื่นคำร้อง การยื่นคำร้อง และวิธีพิจารณาคำร้อง เกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองรวม พ.ศ.2564

การปฏิบัติ

ประเภทหนังสือเพื่อทราบ

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1KCHBJce-7hMvWaNbXfxaphjjCgPZk8E9/view?usp=sharing

2. เลขลงรับที่ 631/2564 ลงรับวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.59 น. เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ

การปฏิบัติ วันที่ 23-24 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-17.00 น. (รอ)

ประเภทหนังสือเพื่อทราบ

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1hVTGDhFod13O83UnQhIDTRanqZN3oOxA/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 632/2564 ลงรับวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.15 น. เรื่อง ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)

การปฏิบัติ วันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

ประเภทหนังสือเชิญเข้าร่วม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1McDrOAmNxs4a62uYMT5wCD5VmCUAFEXt/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 633/2564 ลงรับวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.17 น. เรื่อง ขอเชิญประชุมปรึกษาหารือการบริหารจัดการกองทุนฯ ครั้งที่ 4/2564

การปฏิบัติ วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1vr-MzfUB3r5w7kCQGD2hs3FwmzEoD0Hm/view?usp=sharing

5.เลขลงรับที่ 634/2564 ลงรับวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.19 น. เรื่อง ขอนำส่งจุลสารวิชาการท่องเที่ยว TAT Review ไตรมาสที่ 4/2564 และขอทราบความประสงค์ในการรับจุลสารฯ ประจำปี 2565

การปฏิบัติ

ประเภทหนังสือเพื่อทราบ

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1f795scCLccskh3ydn0OK7QvUuzM_kWjG/view?usp=sharing

6.เลขลงรับที่ 635/2564 ลงรับวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.20 น. เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี

การปฏิบัติ

ประเภทหนังสือเชิญเข้าร่วม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1QVHRkVjCwENsXGsTMb4UKs0pbMDjm6NQ/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564

 1. เลขลงรับที่ 636/2564 ลงรับวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.47 น. เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร

การปฏิบัติวันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00-10.00 น.เชิญประชุม และ 10.00-12.00 น. เป็นวิทยากร "ทิศทางเศรษฐกิจและความต้องการจ้างแรงงานในอนาคต" ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือเชิญเป็นวิทยากร

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1Lus1RrcgVI17sPIZ2QfzeQzef1gZv8BQ/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 637/2564 ลงรับวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.11 น. เรื่อง ขอเชื่อมโยง Link แบบสำรวจข้อมูลอุปสงค์และอุปทานกำลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย

การปฏิบัติ

ประเภทหนังสือประชาสัมพันธ์

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1F1-X0GYKsnSfs9GRNAschISUUezMbiNz/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 638/2564 ลงรับวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.49 น. เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน จังหวัดอุบลราชธานี และนายอำเภอประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 และรายงานการประชุมฯ ประจำเดือนตุลาคม 2564

การปฏิบัติวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1X1ZzsGf6HG6DjLkNGIkq_d73WCxGoXto/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 639/2564 ลงรับวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.59 น. เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 150 ปี ชาตกาล จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 7/2564

การปฏิบัติวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ บ้านเลขที่ 1 บ้านคำบง ตำบลสงยาง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1cxtPeGh8ikj6JTUpBr8rFASZVNRfArzj/view?usp=sharing

5.เลขลงรับที่ 640/2564 ลงรับวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 12.07 น. เรื่อง ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดพื้นที่ที่จะเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน

การปฏิบัติ

ประเภทหนังสือรับรองรายงานการประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1EYR_cZJfn6pyn6EbY5UaWMUEoU1SqEOa/view?usp=sharing

6.เลขลงรับที่ 641/2564 ลงรับวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.33 น. เรื่อง ขอเชิญประชุม

การปฏิบัติวันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/16N9SmlWenbV6BDXVgp7NCZrqbusXc0Ii/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564

 1. เลขลงรับที่ 642/2564 ลงรับวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 12.00 น. เรื่องขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม โครงการบรรยายพิเศษ และเสวนา ส่องโอกาสทางธุรกิจ จากขบวนรถไฟ ลาว-จีน

การปฏิบัติ วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องทับทิมสยาม 2 ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนโฮเทล แอนด์คอนเวนชันเซ็นเตอร์ (ประธานและคณะกรรมการไม่เกิน 4 ท่าน)

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1mcCn6mCSCO6THMlZ2ykZt8V53xgrLiU_/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 643/2564 ลงรับวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. การขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษบกิจหใหม่

การปฏิบัติ ส่งเอกสารเพิ่มเติมภายในวันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2564

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1qnUGH60rswGJsG7IrDZzUCX9LUDu5a9a/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564

 1. เลขลงรับที่ 644/2564 ลงรับวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17.00 น. เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง

การปฏิบัติ -

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/14bEBelBUqmnu50jGL5vnKsxliRXfmNnp/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564

วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564

 1. เลขลงรับที่ 645/2564 ลงรับวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมออกบูธแสดงผลงานโครงการ ราชภัฏอุบลฯ ก้าวไกล สู่ MICE University

การปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 13-22 ธันวาคม 2564 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1WWcCPDYRbaTX9KtUFkfb0XwPF4b_-BKB/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564

 1. เลขลงรับที่ 646/2564 ลงรับวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.21 น. เรื่อง ขอความอนุเคราะห์มอบหมายประธานฯ YEC หอการค้าจังหวัด

การปฏิบัติ วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00-14.00 น. ผ่านระบบ VDO Conference ZOOM

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/98836982390?pwd=a0o1UWJRbUJSVm8rUzJVaXcwN2o2dz09

Meeting ID: 988 3698 2390

Passcode: 30112021

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1ipdK3DVGKxns4cWykRKHmApvgUOOpEvJ/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 647/2564 ลงรับวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.45 น. เรื่อง การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

การปฏิบัติวันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 06.00 น. ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี การแต่งกาย ชุดเครื่องแบบของหน่วยงาน

ประเภทหนังสือเชิญร่วมงาน

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1n4AuLStje7n6gKVn59ay0SClnEbnKg3l/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 648/2564 ลงรับวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.06 น. เรื่อง เชิญประชุมคณะทำงานแก้ไขผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการแยกดงอู่ผึ้งและแยกวนารมย์ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่3.2564

การปฏิบัติวันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้นที่ 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1z0JiKVqArHKXX8_xjdb7O58BVoOHWOTr/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 649/2564 ลงรับวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.10 น. เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานการขอใช้วัสดุที่รื้อถอนจากการก่อสร้างโครงการทางแยกต่างระดับแยกดงอู่ผื้งและแยกวนารมย์ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่2.2564

การปฏิบัติวันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้นที่ 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1-aiVxm7RSLFSLWrjj91D7grGMwtzNVaF/view?usp=sharing

5.เลขลงรับที่ 650/2564 ลงรับวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.34 น. เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสรุปผลการคัดเลือกแนวเส้นทางที่เหมาะสมของโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 2) โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางหลวงแนวใหม่ จากทางหลวงหมายเลข 24 บรรจบทางหลวงหมายเลข 217 อ.เดชอุดม-ต.ดอนจิก

การปฏิบัติวันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมสุนีย์แกรนด์ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1Cx5O6cVeFE6Ym36SWIGw9m8_YsjbV260/view?usp=sharing

6.เลขลงรับที่ 651/2564 ลงรับวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.39 น. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ

ประเภทหนังสือเพื่อทราบ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1ai7qRvtIQMPh627K1mmqJb5LGyMiPZ5I/view?usp=sharing

7.เลขลงรับที่ 652/2564 ลงรับวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.50 น. เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการกีฬา

การปฏิบัติวันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1Xcg0NeiaR1zyixbnF8nKpIukoLyvudlL/view?usp=sharing

8.เลขลงรับที่ 653/2564 ลงรับวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.01 น. เรื่อง การดำเนินโครงการแต้มสีเติมฝันต่อต้านทุจริต The Arts Landmarks in Thailand พ.ศ.2564

การปฏิบัติวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องเจ้าคำผง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1ltunPadcn3gNXWd2uXnDWD-bLlqJKalh/view?usp=sharing

9.เลขลงรับที่ 654/2564 ลงรับวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.11 น. เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดอุบลราชธานี (ก.ช.ภ.จ.อบ.)

การปฏิบัติวันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1VO0RNPLFhipXk8tMFt3LHEP1I-nlUsYx/view?usp=sharing

10.เลขลงรับที่ 655/2564 ลงรับวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.43 น. เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด (กรอ.กลุ่มจังหวัด) ครั้งที่ 3/2564

การปฏิบัติวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/12izm0hCTrngD2w4AKnk2ihtGaNT-HUec/view?usp=sharing

8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!