วาระงานหอการค้าประจำเดือน พฤศจิกายน 2564


2021-10-08 17:45

จำนวนครั้งที่อ่าน : 428

วาระงานหอการค้า

Lorem ipsum dolor

วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564

เวลา 09.00 น. ณ ระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom

Meeting ID : 936 3067 5594 Passcode : 284079

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Open Innovation Roadshow ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่1

หน่วยงานต้นเรื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณอนิรุธ สืบสิงห์ รองประธานหอการค้าฯ คุณวิศาล พิริยะกิจไพบูลย์ รองประธานหอการค้าฯ พัช ไชยสงคราม รองประธานหอการค้าฯ คุณศรัณย์ จุรีมาศ รองประธานหอการค้าฯ คุณรมไทร จันจำปา รองประธานหอการค้าฯ คุณไพศิษฐ์ ชมสมุท กรรมการฯ นายปริวัฒน์ ทองแสง กรรมการฯ และคณะกรรมการบริหารหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 564/2564 ลงรับวันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 10.23 น.

https://drive.google.com/file/d/1UN_h-nhzqjylhvKM9SU-A7xD6KQtEUH5/view?usp=sharing

เวลา 14.00-15.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาทักษะแรงงานฝีมือให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ประจำปี พ.ศ. 2564

หน่วยงานต้นเรื่อง หออุบลฯ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้ คณะทำงานโครงการพัฒนาทักษะแรงงานฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ ----ไม่มี--- ลงรับวันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 17.00 น.

วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564

วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564

เวลา 09.30-16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม ZOOM เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การอบรม เรื่อง มารตรฐาน Thai GAP-Biofloc Fish Farming ผ่านโปรแกรม Zoom

ที่ลิ้ง : https://us06web.zoom.us/j/89072935031?pwd=QS9BUzRVNXZWZXcySzZMcVlMeXI1Zz09

Meeting ID: 890 7293 5031

Passcode: 455813

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณประมอน เขียวขำ รองประธานกรรมการอาวุโส คุณกัณตภณ หลาวทอง รองประธานหอการค้าฯ คุณวุฒิไกร อร่ามเรือง กรรมการบริหารฯ และคณะกรรมการบริหารหอการค้าฯเป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 558/2564 ลงรับวันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 14.30 น

https://drive.google.com/file/d/1PKW8f6ZiKt1zE9tPfSFQ7DjU7uuO8crj/view?usp=sharing

เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ผอ.สพร7 พบประธานกรรมการหอการค้าฯเพื่อหารือการอบรมหลักสูตร หอการค้าร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน7และมอบดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสรับตำแหน่งของ ผอ.สพร7

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าจังหวัดอุบล

ประเภทหนังสือ -

มอบหมายให้ท่านคณะกรรมการหอการค้าอุบล เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขที่ลงรับ ---ไม่มี---ลงรับวันที่ 2/11/2564 เวลา 16.35 น.

เวลา 11.00 น.ณ ห้องประชุมชนาธิป โรงแรมกิจตรงวิล จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ประธานและคณะกรรมการบริหารหอการค้าฯเข้าให้กำลังใจและเยี่ยมชมการอบรมหลักสูตรเชฟมือทอง

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าจังหวัดอุบล

ประเภทหนังสือ -

มอบหมายให้ท่านคณะกรรมการหอการค้าอุบล เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขที่ลงรับ ---ไม่มี---ลงรับวันที่ 2/11/2564 เวลา 16.35 น.

เวลา 13.00 น.ณ เกรทวอลมอเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ร่วมถ่ายภาพประกอบการสัมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 39

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าจังหวัดอุบล

ประเภทหนังสือ -

มอบหมายให้ท่านคณะกรรมการหอการค้าอุบล เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขที่ลงรับ ---ไม่มี---ลงรับวันที่ 2/11/2564 เวลา 16.35 น.

เวลา 14.00 น ณ ผ่านระบบ google Meet Google Meet

ที่ลิ้ง https://meet.google.com/acu-wouw-sgo

รหัส : acu-wouw-sgo

เรื่อง การประชุมประจำเดือนกลุ่มจังหวัดฯ ครั้งที่3 /64

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้ากลุ่มจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้ท่านคณะกรรมการหอการค้าอุบล เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขที่ลงรับ ---ไม่มี---ลงรับวันที่ 2/11/2564 เวลา 16.35 น

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564

เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องแม่โขง โรงแรมริเวอร์ ซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมผังน้ำ (ปฐมนิเทศ) ครั้งที่ 1 โครงการจัดทำผังน้ำลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ

Meeting ID : 846 466 4475

Zoom Passcode : 1234567

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์อำนวยการการน้ำแห่งชาติ

ประเภทหนังสือ เพื่อโปรดพิจารณา

มอบหมายให้คุณนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานสภาที่ปรึกษา/ประธานกรรมการ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2564

เลขลงรับที่ 555/2564 ลงรับวันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 14.30 น

https://drive.google.com/file/d/1WX5pV9wo0r7kKp5qSpCooQFv0Lv9L0nw/view?usp=sharing

เวลา 10.00 น.ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ โรงแรมอุบลกอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท

เรื่อง พิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการฝึกทักษะอาชีพหลักสูตรเกษตรกรมืออาชีพ/นักขายมืออาชีพ/เชฟมือทอง

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าจังหวัดอุบล

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้ท่านคณะกรรมการหอการค้าอุบล เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขที่ลงรับ ---ไม่มี---ลงรับวันที่ 28/10/2564 เวลา 09.57 น.

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3

เรื่อง ขอเชิญประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

(ส่งแบบตอบรับ ทางไลน์ 0655102714)

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 568/2564 ลงรับวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.20 น.

https://drive.google.com/file/d/1uubtaCWaJlxaujTxYME8JODlRqmMACyW/view?usp=sharing

เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting และทดสอบระบบในวันดังกล่าว เวลา 14.30 น.

เรื่อง แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นจังหวัดนำร่องด้านการท่องเที่ยว

Zoom Meeting ID : 6622415928

Passcode : 5555

หน่วยงานต้นเรื่อง ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณรัฐธนินท์ เตชะไชยสิทธิ์ รองประธานหอการค้าฯ คุณวิศาล พิริยะกิจไพบูลย์ รองประธานหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 585/2564 ลงรับวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.53 น.

https://drive.google.com/file/d/1eYQwuGwR5uwub8h7CXuCM7orjz7Vf88b/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564

เวลา 08.30-12.00 น. ณ ลานเสาเฉลียง อุบลสแควร์ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง พิธีเปิดกิจกรรมสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2564

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์สุขภาพ 10 จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อโปรดพิจารณา

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 576/2564 ลงรับวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1ovnNXf85sjuXiAcIzl-m_eIkc0DEX3cn/view?usp=sharing

เวลา 09.00-12.30 น. ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อเป็นแนวทางการจัดทำโครงการเสนอรับงบประมาณประจำปี พ.ศ.2566 ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณสุนทร จิรนภาวิบูลย์ กรรมการหอการค้าเป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 578/2564 ลงรับวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.57 น.

https://drive.google.com/file/d/1djXmOKmsItQr0NQRuiEXvcRz6KInc1vt/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564

วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2564

วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564

เวลา 08.30-12.00 น.ณ ห้องประชุมพิมานทิพย์ อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสร้างการรับรู้และรับฟังความคิดเห็นกลุ่มใหญ่ ระดับจังหวัดเมืองอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการ คุณธานิน ภัทรธนเศรษฐ์ รองประธานกรรมการ คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 577/2564 ลงรับวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.40 น.

https://drive.google.com/file/d/1vqz_ArOLFCvHqKYzlXtg7F9AO048Vlrj/view?usp=sharing

เวลา 14.00-16.00 น. ด้วยระบบ Video Conference ผ่าน Google Hangouts Meets เรื่องขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หอการค้าไทย ครั้งที่ 6/2564

โดยคลิกที่ลิงค์ https://meet.google.com/chk-wosq-oyh 

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมที่แนบมาพร้อมนี้ภายในวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการ คุณวิศาล พิริยะกิจไพบูลย์ รองประธานกรรมการ คุณพัช ไชยสงคราม รองประธานกรรมการ คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 575/2564 ลงรับวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1ALAcKVvR6O3pbKHTSTQ1o2Vci0mg2AO7/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564

เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ 2

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางครั้งที่ 9/2564

หน่วยงานต้นเรื่องสำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ 2

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้คุณจักรพันธ์ กวีนัฏธยานนท์ รองประธานกรรมการ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 589/2564 ลงรับวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1zv-rWnC3V_gy2sFjhLbCauRIE6Wt5Rgd/view?usp=sharing

รายงานการประชุม

https://drive.google.com/file/d/16NIKZY4QZmFUVkV34gE3mKdm-0UPPNkQ/view?usp=sharing

เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์พุทธธรรมพรหมวชิรญาณป่าดงใหญ่วังอ้อ ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง เชิญประชุมการขับเคลื่อนงาน BCG Economy Model

หน่วยงานต้นเรื่องศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมาย......รอมอบหมาย.......เป็นผู้เข้าร่วมประชุม # ลาประชุม

เลขลงรับที่ 595/2564 ลงรับวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1tXRGBt38FtkhqQDO3znYejBV60mtgvrM/view?usp=sharing

เวลา 14.00 น. ณ ออนไลน์ระบบ Google Meet เรื่อง ประชุมหารือแผนงาน/โครงการ ขุนโคเนื้อ "นิลอุบล" และสหกรณ์โค แพะ แกะ ร่วมกับประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

ลิ้งเข้าร่วมประชุม https://meet.google.com/gpg-cprx-cca?authuser=1

Passcode: gpg-cprx-cca

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายคุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณประมาอน เขียวขำ รองประธานอาวุโส คุณสนั่น สุตัญตั้งใจ รองประธานอาวุโส คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ ---ไม่มี--- ลงรับวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.00 น.

วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564

เวลา 06.00 น. ณ จากวัดหลวง ถึงอนุสาวรีย์พระประทุมวรราชสุริยวงษ์(เจ้าคำผง) ทุ่งศรีเมืองอำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) ประจำปี 2564 และงานวันรำลึกแห่งความดีชาวอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน ประจำปี 2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด

ประเภทหนังสือ -

เลขลงรับที่ 597/2564 ลงรับวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.44 น.

มอบหมายให้ คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณพริ้งพิศ วังทอง รองประธานอาวุโส คุณประสงค์ จันจำปา รองประธานอาวุโส คุณจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมพิธี

เลขลงรับที่ 597/2564 ลงรับวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.44 น.

https://drive.google.com/file/d/1FTgMDVu2nNxVjdoTKS6XTLYXn2gwLf8t/view?usp=sharing

เวลา 08.30-16.30 น. ผ่านระบบ Zoom

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาท่องเที่ยว และขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว 15 เขต และติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) โดยใช้ระบบ Zoom

Zoom Meeting

Meeting ID : 308 205 1550

Passcode : sdu

https://zoom.us/j/3082051550?pwd=a1hBQUJPRUhMnUvL0gwSlYzVDZiQT09

หน่วยงานต้นเรื่องสำนักงานการท่องเที่ยวและการกีฬา

ประเภทหนังสือเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

มอบหมายให้......รอมอบหมาย.......เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 600/2564 ลงรับวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.13 น.

https://drive.google.com/file/d/1llEPFzbbq29cw9l6C97HQbRcAXEouOAn/view?usp=sharing

เลื่อนการประชุม เป็นวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 (10.00 น.)

เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม POC ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานวิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอของจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเสนอขอรับการพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ครั้งที่1.2564

หน่วยงานต้นเรื่องศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้......รอมอบหมาย.......เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 593/2564 ลงรับวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.58 น.

https://drive.google.com/file/d/1Is2sfELsh7NieprpHOu3z0JyHsAvp_Ek/view?usp=sharing

เวลา 19.00 น. ณ ออนไลน์ ระบบ Zoom

เรื่อง ขอเชิญประชุมหารือและเตรียมการจัดงานวิ่งเปิดฟ้าที่ผาชนะได ซีซั่นที่ 2

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/88439365935?pwd=Tm53S0E1Z0xLNVpQbk1sbnI3M3RJZz09

Meeting ID: 884 3936 5935

Passcode: 001582

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คณะทำงานวิ่งเปิดฟ้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ ---ไม่มี--- ลงรับวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17.00 น.

เวลา วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

เรื่อง การดำเนินโครงการแต้มสีเติมฝันต่อต้านทุจริต The Arts Lamdmarks in Thailand พ.ศ 2564

หน่วยงานต้นเรื่องศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้......รอมอบหมาย.......เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 602/2564 ลงรับวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.43 น.

https://drive.google.com/file/d/1dCTt-gVVtSw5tUmnVqcmGeDhEe8VEacw/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564

เวลา 08.00 น. ณ อนุสาวรีย์พระประทุมวรราชสุริยวงษ์(เจ้าคำผง) ทุ่งศรีเมืองอำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญร่วมงานวันรำลึกแห่งความดีชาวอุบลราชธานี 11 พฤศจิกายน ประจำปี 2564

หน่วยงานต้นเรื่องสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายคุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ คุณพริ้งพิศ วังทอง รองประธานอาวุโส คุณสนั่น สุตัญตั้งใจ รองประธานอาวุโส คุณเมวดี จุลทัศน์ ที่ปรึกษาหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมพิธี

เลขลงรับที่ 597/2564 ลงรับวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.44 น.

https://drive.google.com/file/d/1FTgMDVu2nNxVjdoTKS6XTLYXn2gwLf8t/view?usp=sharing

เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดอุบลราชธานี(ก.ข.ภ.จ.อบ.)

หน่วยงานต้นเรื่องสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายคุณบัณฑิต วิลามาศ กรรมการหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 598/2564 ลงรับวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.28 น.

https://drive.google.com/file/d/1QBUCMADda3fvKc96bOVgfJ6rdzrkmA46/view?usp=sharing

เวลา 16.00-19.00 น. ณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมแถลงข่าวAUG - UBRU 2022 การยืนยันการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สู่ปี 2564และการจัดงาน ราชภัฏอุบลฯ ก้าวไกล สู่ MICE UNIVERSITY

การปฏิบัติ : 1.ลงทะเบียนคัดกรอง ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ชั้น 2 (ที่ห้องฟิตเนส)

2.จอดรถหน้าเสาธง สนามฟุตบอล (สำหรับ VIP)
3. เวลา 17.00 น. ประธานหอการค้าคุณมงคล จุลทัศน์และภาคเอกชนกับการสนับสนุนการแข่งขันร่วมแถลงข่าว

หน่วยงานต้นเรื่องมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือเพื่อพิจารณา

มอบหมายคุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า คุณร่มไทร จันจำปา รองประธานหอการค้าฯ คุณปริวัฒน์ แสงทอง กรรมการหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมงานแถลงข่าว

การแต่งกาย เชิ้ต/สูท (แต่ไม่ผูกไทล์) จนถึง เสื้อยืดคอปก/แจ๊กเก็ต

เลขลงรับที่ 591/2564 ลงรับวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.26 น.

https://drive.google.com/file/d/1TkYvVNR_Ukehn54obC0Gco6NiOBKKs3n/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564

เวลา 08.30-16.30 น. ผ่านระบบ Zoom

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาท่องเที่ยว และขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว 15 เขต และติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) โดยใช้ระบบ Zoom

Zoom Meeting

Meeting ID : 308 205 1550

Passcode : sdu

https://zoom.us/j/3082051550?pwd=a1hBQUJPRUhMnUvL0gwSlYzVDZiQT09

หน่วยงานต้นเรื่องสำนักงานการท่องเที่ยวและการกีฬา

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้คุณวิศาล พิริยะกิจไพบูลย์ รองประธานหอการค้าฯเป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 600/2564 ลงรับวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.13 น.

https://drive.google.com/file/d/1llEPFzbbq29cw9l6C97HQbRcAXEouOAn/view?usp=sharing

เลื่อน

เวลา 11.00 น. ณ ห้องผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลฯ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ประธานหอการค้าและคณะกรรมการจัดงาน เข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและขออนุมัติจัดกิจกรรมงานวิ่งเปิดฟ้าที่ผาชะนะได ซีซั่น2

หน่วยงานต้นเรื่องหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือเพื่อพิจารณา

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่---ไไม่มี--- ลงรับวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.50 น.

วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564

วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564

วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564

เวลา 09.30-12.00 น. ณ หอประชุมประชาวาริน เทศบาลเมืองวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจ ออกแบบรายละเอียด ระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำหลัก เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะที่ 2

หน่วยงานต้นเรื่อง ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณอุฬาร ปัญจะเรือง รองเลขาธิการหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 572/2564 ลงรับวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.39 น.

เลขลงรับที่ 594/2564 ลงรับวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.59 น.

https://drive.google.com/file/d/1wZRjzQrOHSesMu3kUU8ubHjpGQG2Rz2Y/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1kLPgwQpilZ4QwabNqz0b6-XMX_iUzS_G/view?usp=sharing

เวลา 11.00 น. ณ ห้องผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลฯ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ประธานหอการค้าและคณะกรรมการจัดงาน เข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและขออนุมัติจัดกิจกรรมงานวิ่งเปิดฟ้าที่ผาชะนะได ซีซั่น2

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ -

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ คุณไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอการค้าฯ คุณนรพงศ์พันธ์ อาชวานันทกุล รองประธานหอการค้าฯ คุณร่มไทร จันจำปา รองประธานหอการค้า คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าฯ คุณพัช ไชยสงครราม รองประธานหอการค้าฯ คุณเมวดี จุลทัศน์ ที่ปรึกษาฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่---ไม่มี--- ลงรับวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.50 น.

วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564

เวลา 09.30-12.00 น. ณ หอประชุมอาคารท่านผู้หญิงพันธ์ุสวลี กิติยากร เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจ ออกแบบรายละเอียด ระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำหลัก เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะที่ 2

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้คุณฤทธิพันธุ์ สัณฑมาศจิรวัส รองประธานหอการค้า คุณอุฬาร ปัญจะเรือง รองเลขาธิการหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 573/2564 ลงรับวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.45 น.

https://drive.google.com/file/d/1UFBn5X2GAB59U_Gphu8xrstCDpXNA82E/view?usp=sharing

เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกำหนดพื้นที่ที่จะทำการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้คุณเมตตา เมืองเจริญ รองประธานหอการค้า คุณจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 604/640/2564 ลงรับวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.13 น.

https://drive.google.com/file/d/1AKnXd0aBt7u74lCKWgcvufV5GFWrPmvM/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1EYR_cZJfn6pyn6EbY5UaWMUEoU1SqEOa/view?usp=sharing

ระเบียบวาระการประชุม :

https://drive.google.com/file/d/1D-Ad7RSux58oUBL4NeUCAkp6dqlxR_Q-/view

รายงานการประชุม

https://drive.google.com/file/d/1EYR_cZJfn6pyn6EbY5UaWMUEoU1SqEOa/view?usp=sharing

เวลา 14.30 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง กรรมการผู้บริหารสายการบินไทยเวียดเจ็ทแอร์ เข้าพบประธานหอการค้า คณะกรรมการหอฯ และสมาคมผู้ประกอบการโรงแรม การท่องเที่ยว เพื่อหารือและนำเสนอเส้นทางการบิน

ผู้เข้าร่วมทางทีมงานเวียตเจ็ททั้งหมด 4 ท่าน

  1. คุณวรเนติ หล้าพระบาง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  2. น.ส. สญาดา เบญจกุล ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์
  3. น.ส. ภรธิดา วณิชาภัทรกุล หัวหน้าส่วนการขายและจัดจำหน่ายอาวุโส
  4. น.ส. สิริลักษณ์ คงทน ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หน่วยงานต้นเรื่อง สายการบินเวียดเจ็ทแอร์

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ คุณสิริกัญญา พิริยะกิจไพบูลย์ รองประธานอาวโส คุณนรพงศ์พันธ์ อาชวานันทกุล รองประธานหอการค้าฯ คุณนภานรี โตแสง รองประธานหอการค้า คุณวิศาล พิริยะกิจไพบูลย์ รองประธานหอการค้า คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าฯ และคณะกรรมการบริหารหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่---ไม่มี--- ลงรับวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.30 น.

วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564

เวลา 10.00 น. ณ ห้องไกล่เกลี่ย ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ชั้น 1 อาคารด้านหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง คณะทำงานวิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอของจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเสนอขอรับการพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณฤทธิพันธุ์ สัณฑมาศจิรวัส รองประธานหอการค้า คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า คุณไพศิษฐ์ ชมสมุท กรรมการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 596/2564 ลงรับวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.16 น

https://drive.google.com/file/d/1Is2sfELsh7NieprpHOu3z0JyHsAvp_Ek/view?usp=sharing

หนังสือ แจ้งเลื่อนการประชุม

https://drive.google.com/file/d/1m_4JVhlhGwRnQ7y67bB1t4HOzwWipPiZ/view?usp=sharing

รายงานการประชุม

https://drive.google.com/file/d/1LwswlwLPvvRC91AlEKAtF5YfJVDwb_3H/view?usp=sharing

เวลา 13.30-16.00 น. ณ ระบบ ZOOM เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนาหอการค้าภาค 5 ภาค

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/93097891699?pwd=MlZiRjNmdnFtWTZRek9RbEhJWnhkZz09

Meeting ID: 930 9789 1699

Passcode: 17112021

แบบลงทะเบียน https://thaichamber.org/question/243

ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณสนั่น สุตัญตั้งใจ รองประธานอาวุโส คุณประมอน เขียวขำ รองประธานหอการค้า คุณสันติพงษ์ เจียวิทยนันท์ รองประธานหอการค้า คุณจักรพันธ์ กวีนัฏธยานนท์ รองประธานหอการค้า คุณรัฐธนินท์ เตชะไชยสิทธิ์ รองประธานหอการค้า คุณฤทธิพันธุ์ สัณฑมาศจิรวัส รองประธานหอการค้า คุณพัช ไชยสงคราม รองประธานหอการค้า คุณพงพันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 610/2564 ลงรับวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1Ds3aHJIyTYOlZhNxuOHZWFY5uw4IZp38/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564

เวลา 10.00 น. ทอดถวาย ณ พุทธศาสนสถานค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี

หน่วยงานต้นเรื่อง มณฑลทหารบกที่ 22

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 551/2564 ลงรับวันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 08.15 น

https://drive.google.com/file/d/1XjS3BvQxMsGGFaPrZd8q6e3VS-zySth1/view?usp=sharing

เวลา 13.30-18-00 น.ณ โรงแรมเซ็นเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 โคราช อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

เรื่อง ขอเชิญประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดอีสานล่าง 1 และอีสานล่าง 2 โดยคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัด

หน่วยงานต้นเรื่อง กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง1 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าฯ คุณไพศิษฐ์ ชมสมุท กรรมการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 603/605/612/2564 ลงรับวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.33 น.

https://drive.google.com/file/d/11TkdNDMf7NhMu4Qw6EbcedlLSROE59B9/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1yWkzMKr-9ffpFaTEU4cUFJpP5oMkfvgg/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1_5UfASEq9xtK3qlajnIKvcgi_BYlEMyy/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564

เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องทับทิมสยาม 4 ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ครั้งที่ 1) งานศึกษาจัดทำแผนกลยุทธ์การลงทุนพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง โดยใช้เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง

หน่วยงานต้นเรื่องกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณประสงค์ จันจำปา รองประธานกรรมการอาวุโส คุณชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานกรรมการ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 582/2564 ลงรับวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.26 น.

https://drive.google.com/file/d/1SSfLjzr8pcUYEmOrue9XmxilAiStrcMs/view?usp=sharing

เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์แอปพิเคชั่น Zoom หมายเลข 847 383 6685

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ทิศทาง บทบาท การทำงาน และแผนกิจกรรม ของเครือข่ายอุทยานธรณีประเทศไทย (Thailand Geoparks NetworkTGN) ครั้งที่1

หน่วยงานต้นเรื่องกรมทรัพยากรธรณี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณธานิน ภัทรธนเศรษฐ์ รองประธานหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 615/2564 ลงรับวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.42 น.

https://drive.google.com/file/d/18YDIpYT1-xQywX3JKwPrSzonv6RMkHhW/view?usp=sharing

เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2564

หน่วยงานต้นเรื่องศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมยุรี ฐานานุศักดิ์ รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 621/2564 ลงรับวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.20 น.

https://drive.google.com/file/d/1HkeBdpN2cAgR8AXgE8gZry0rPj3OlaIS/view

เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมพรมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี การแต่งกาย:ชุดสูทสากล

เรื่อง การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองคู่มิตรระหว่างอุบลราชธานี กับ จังหวัดเถือ เทียน เว้ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

หน่วยงานต้นเรื่อง ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณสิริกัญญา พิริยะกิจไพบูลย์ รองประธานอาวุโส คุณวิศาล พิริยะกิจไพบูลย์ รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 620/2564 ลงรับวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.30 น

https://drive.google.com/file/d/12ihRBlCFtC10_iQHlEVtg0bBAeNFx-tv/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564

เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2564

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาฯและแจ้งความต้องการใช้โรงแรมที่พักในการเข้าร่วมสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 39 กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

โดยการสัมมนาฯ ในปีนี้ ท่านนายกรัฐมนตรี มีแนวโน้มสูงที่จะมาร่วมงานตามที่หอการค้าไทย ได้เรียนเชิญไว้

ในการนี้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมสัมมนาฯ (ขอความกรุณางดมอบผู้แทน) และขอความกรุณาแจ้งความต้องการใช้ห้องพัก

1) กรอกลิงค์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJKJhZBrTCWyyJFcI4nhrZMPPQyaxdCzqJ5D-aYCLuNPpXBA/viewform หรือ

2) สแกน QR CODE แจ้งความต้องการใช้ห้องพักภายในวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้คุณนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานกรรมการอาวุโส คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการ คุณรัตนากร ฑีฆธนานนท์ รองประธานกรรมการอาวุโส คุณไพบูลย์ คำศรี รองประธานกรรมการ คุณพัช ไชยสงคราม รองประธานกรรมการ คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี กรรมการเลขาธิการ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 559.608/2564 ลงรับวันที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น

https://drive.google.com/file/d/19fi2IPACP7pV-14F19AaPr7jnyJBd5Mc/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1ynQH9Flb3Krk5DJH0up8sU4bfXW5MSRX/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1NMmRgIlEslsuYTTfmCkkbZc3pIq6mnJq/view?usp=sharing

เวลา 16.35-17.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพมหานคร

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้ารับรางวัล หอการค้ายอดเยี่ยม ประจำปี 2564

หน่วยงานต้นเรื่องสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

มอบหมายให้คุณนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานกรรมการอาวุโส คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการ คุณรัตนากร ฑีฆธนานนท์ รองประธานกรรมการอาวุโส คุณไพบูลย์ คำศรี รองประธานกรรมการ คุณพัช ไชยสงคราม รองประธานกรรมการ คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี กรรมการเลขาธิการ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 587/2564 ลงรับวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.01 น.

https://drive.google.com/file/d/1QEzJiVYeyaWoAf4Ct6zL7YVDWnwbtAX3/view?usp=sharing

วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564

เวลา 07.30-13.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพมหานคร

เรื่อง สัมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 39

หน่วยงานต้นเรื่องสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

มอบหมายให้คุณนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานกรรมการอาวุโส คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการ คุณรัตนากร ฑีฆธนานนท์ รองประธานกรรมการอาวุโส คุณไพบูลย์ คำศรี รองประธานกรรมการ คุณพัช ไชยสงคราม รองประธานกรรมการ คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี กรรมการเลขาธิการ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 587/2564 ลงรับวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.01 น.

https://drive.google.com/file/d/1QEzJiVYeyaWoAf4Ct6zL7YVDWnwbtAX3/view?usp=sharing

วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564

เวลา 09.00 น. ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Application Zoom (ID:925 4724 7251 / Password:820618)

เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and lnnovation Center AIC) ครั้งที่7/2564 ผ่านระบบ Application Zoom

หน่วยงานต้นเรื่องสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณพองาม ปรีดาสันติ์ รองประธานหอการค้า คุณประมอน เขียวขำ รองประธานหอการค้า คุณกิตติ สุวรรณกูฏ กรรมการ และคณะกรรมการบริหารหอการค้าเป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 624/2564 ลงรับวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.04 น.

https://drive.google.com/file/d/1AYANjUzZN89Yz9XQ5hP6w0QarYNRg9t-/view?usp=sharing

เวลา 15.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

เรื่อง ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร

ประเภทหนังสือ เชิญเข้าร่วม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 632/2564 ลงรับวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.15 น.

https://drive.google.com/file/d/1McDrOAmNxs4a62uYMT5wCD5VmCUAFEXt/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564

เวลา 09.30 น.ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง เชิญประชุมขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 628/2564 ลงรับวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.24 น.

https://drive.google.com/file/d/1uvjD3l5Ik1N9H6_X9ali3KiaJynFPzWJ/view?usp=sharing

เวลา 10.00-12.00 น.ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3

เรื่อง เชิญประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณวิศาล พิริยะกิจไพบูลย์ รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 625/2564 ลงรับวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.10 น.

https://drive.google.com/file/d/1f8TQxb2xq316DFlurLE6QuP2vtMlWioj/view?usp=sharing

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564

เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมวารินนคร วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาการตลาด

หน่วยงานต้นเรื่อง วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ

ประเภทหนังสือ เชิญร่วมงาน

มอบหมายให้คุณกิตติ สุวรรณกูฏ กรรมการฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 619/2564 ลงรับวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1MHZUuHFO4RLiOBhSFauVOp80CM22NJ7z/view?usp=sharing

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี โดยขอความกรุณาจัดส่งรายชื่อให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี ภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกบุคคลแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญเข้าร่วม

มอบหมายให้คุณประกอบ ไชยสงคราม รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 622/2564 ลงรับวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.22 น.

https://drive.google.com/file/d/1kKZLkYVFI_AlDQ5oxTyzOfndeQuMXnqW/view?usp=sharing

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะกรรมการสรรหาร่วมประชุมเพื่อพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิฯ

เรื่อง ขอเชิญประชุมและเป็นกรรมการสรรหาร่วมประชุมเพื่อพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัดจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณวิศาล พิริยะกิจไพบูลย์ รองประธานหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 623/2564 ลงรับวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.23 น.

https://drive.google.com/file/d/1-obOk5VMZzVP3Qxa4zJGO8zhxtEVHXHL/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564

เวลา 10:00 น. ณ ห้องเจ้าคำผง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี การแต่งกาย:ชุดผ้าไทย

เรื่อง เชิญร่วมต้อนรับและพบปะหารือ H.E. Mrs. Suchitra Durai เอกอัครราชทูตอินเดีย ประจำประเทศไทย และคณะ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญร่วมงาน

มอบหมายให้คุณนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานสภาที่ปรึกษา/ประธานกรรมการอาวุโส คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการ คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี กรรมการเลขาธิการ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 616/2564 ลงรับวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.10 น.

https://drive.google.com/file/d/1iIu84c6S1jL7-OQeAhXsoLpz_Bnyxz9Q/view?usp=sharing

เวลา 10.30-13.00 น. ณ ห้องประทุมชาติ ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์โฮเทล แอนด์คอนเวนชันเซ็นเตอร์

เรื่อง สัมมนาและหารือความร่วมมือโอกาสทางธุรกิจในอินเดียร่วมกับท่านเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย

หน่วยงานต้นเรื่อง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานสภาที่ปรึกษา/ประธานกรรมการอาวุโส คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการ คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี กรรมการเลขาธิการ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เปลี่ยนห้องประชุมเป็นประทุมชาติ ชั้น 5 (จากเดิม ห้องทับทิมสยาม 4 ชั้น 5)

เลขลงรับที่ ---ไม่มี---ลงรับวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.55 น

https://drive.google.com/file/d/1ECOwxpzDWtxWIpCwBCWRppNk7eSbHuMV/view?usp=sharing

เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมหอการค้าฯและผ่านระบบ Video Conference

เรื่อง ประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่4/2564

ที่ลิ้ง: https://meet.google.com/aox-zqvy-nzj

รหัส : aox-zqvy-nzj

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานหอการค้าฯ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ ---ไม่มี---ลงรับวันที่ 16 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564

เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน จังหวัดอุบลราชธานี และนายอำเภอประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 และรายงานการประชุมฯ ประจำเดือนตุลาคม 2564

หน่วยงานต้นเรื่องศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 638/2564 ลงรับวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.49 น.

https://drive.google.com/file/d/1X1ZzsGf6HG6DjLkNGIkq_d73WCxGoXto/view?usp=sharing

เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ อุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมปรึกษาหารือการบริหารจัดการกองทุนฯ ครั้งที่ 4/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง กองทุนเครือข่ายแห่งบุญหม่อมเจียงคำอนุสรณ์ หอจดหมายเหตุแห่งชาติฯ อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณพริ้งพิศ วังทอง รองประธานกรรมการอาวุโส เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 633/2564 ลงรับวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.17 น.

https://drive.google.com/file/d/1vr-MzfUB3r5w7kCQGD2hs3FwmzEoD0Hm/view?usp=sharing

เวลา 15.30 น. ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ประสานการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า E-San Border Trade Market 2021

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 618/2564 ลงรับวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.06 น.

https://drive.google.com/file/d/1Do8CKyhiVC94BAjOXOnf-ZhPakjTMxeZ/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564

เวลา 10.00 น. ณ บ้านเลขที่ 1 บ้านคำบง ตำบลสงยาง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 150 ปี ชาตกาล จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 7/2564

หน่วยงานต้นเรื่องสำนักงานมูลนิธิ

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้คณะกรรมการมูลนิธิหลวงปู่มั่นฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 639/2564 ลงรับวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.59 น.

https://drive.google.com/file/d/1cxtPeGh8ikj6JTUpBr8rFASZVNRfArzj/view?usp=sharing

วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าว ระดับจังหวัดจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่องศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 641/2564 ลงรับวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.33 น.

https://drive.google.com/file/d/16N9SmlWenbV6BDXVgp7NCZrqbusXc0Ii/view?usp=sharing

รายงานการประชุม

https://drive.google.com/file/d/1svhi47_eYnfdH2UzeNRH_mJ2-VxOLOa5/view?usp=sharing

เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลฯ เรื่อง ขอเชิญท่านคณะกรรมการบริหารหอการค้ามอบป้ายของดีจังหวัดอุบลราชธานี

ให้กับทางร้านน้ำฟักข้าว ตรานะรี บริษัท นิชชา เนเชอรัล จำกัด โดยนางสาวนรีภัสร์ ชมมาก

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญร่วมเป็นเกรียติ

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอการค้า คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่---ไม่มี---ลงรับวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 12.10 น.

วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564

เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมแกลเลอรี่ ดีไซน์ จังหวัดศรีสะเกษ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่13 ระดับกลุ่มจังหวัด

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 629/2564 ลงรับวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.37 น.

https://drive.google.com/file/d/1GXCMdy4FAD7KS5h-VfrH840tiQC7A7yH/view?usp=sharing

เวลา 09.00-12.30 น. ณ โปรแกรม Zoom Meeting (ค่าธรรมเนียมท่านละ 4,900 บาท)

เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ

หน่วยงานต้นเรื่อง มูลนิธิสถาบันวิจัยนโบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.)

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 581/2564 ลงรับวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1GR6Jl3H9N8qv8krbf0fWpH_NVRpGwBi0/view?usp=sharing

เวลา 13.00-14.00 น. ผ่านระบบ VDO Conference ZOOM Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/98836982390?pwd=a0o1UWJRbUJSVm8rUzJVaXcwN2o2dz09

Meeting ID: 988 3698 2390

Passcode: 30112021

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์มอบหมายประธานฯ YEC หอการค้าจังหวัด

หน่วยงานต้นเรื่องหอการค้าไทย

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 646/2564 ลงรับวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.21 น.

https://drive.google.com/file/d/1ipdK3DVGKxns4cWykRKHmApvgUOOpEvJ/view?usp=sharing

เวลา​ 14.00น.​ ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้า​ จ.อุบล​ราชธานี​ (ขอใช้สถานที่)

เรื่อง มูลนิธิหลวงปู่มั่นประชุมขอเชิญประชุมหารือคณะอนุกรรมการด้านหนังสือสวดมนต์

หน่วยงานต้นเรื่อง มูลนิธิหลวงปู่มั่นฯ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คณะทำงานมูลนิธิฯเป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ ---ไม่มี--- ลงรับวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น.

เวลา​ 15.00น.​ ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้า​ จ.อุบล​ราชธานี​ และระบบออนไลน์ Google Meet

ที่ลิ้ง : https://meet.google.com/dhu-ursm-jje

รหัส : dhu-ursm-jje

เรื่อง ประชุมคณะทำงานโครงการหอการค้าช่วยเหลือชาวนาและเกษตรกรหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คณะทำงานโครงการหอการค้าช่วยเหลือชาวนาและเกษตรกรฯ

เลขลงรับที่ ---ไม่มี--- ลงรับวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.50 น.

https://drive.google.com/file/d/1JK9_zZFWfFsMPKkxSU653ZE7hrw5uZIx/view?usp=sharing

8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!