ประจำเดือน ตุลาคม 2564 สมุดลงรับ หนังสือเข้า และออก ของหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี


2021-09-28 19:23

จำนวนครั้งที่อ่าน : 115

ลักษณะหนังสือที่ควรทราบ1. หนังสือภายนอก 2. หนังสือภายใน 3. หนังสือประทับตรา 4. หนังสือสั่งการ (ค าสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ) 5. หนังสือประชาสัมพันธ์ (ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว) 6. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ท าขึ้นหรือรับไว้เป็หลักฐานในราชการ (หนังสือรับรอง รายงานการประชุม บันทึก และ หนังสืออื่น)

วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564

 1. เลขลงรับที่ 510/2564 ลงรับวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมปฐมนิเทศโครงการ โครงการศึกษาความเหมาะสมการบรรเทาอุทกภัยลำน้ำยังและน้ำชีตอนล่าง จังหวัดยโสธร จังหวัดร้อยเอ็ด

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักบริหารโครงการกรมชลประทาน

การปฏิบัติวันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30-12.00.00 น. ณ ห้องอมราวดี 2 โรงแรมเดอะกรีนปาร์คแกรนด์ อำเภอยโสธร จังหวัดยโสธร

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1Lj-IqPbOJ1KN7Sw0Uzw7qFZatPo2E2EW/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 511/2564 ลงรับวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. เรื่อง ขอเชิญส่งบุุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม

หน่วยงานต้นเรื่อง มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

การปฏิบัติวันที่ 7-16 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น.

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1IwVgyo1-EPLKkaYvX7qQSw3gvq_8usjx/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 512/2564 ลงรับวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบตรวจสอบผังการใช้ประโยชน์ที่ดินและ LINE Application

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

การปฏิบัติ -

ประเภทหนังสือเพื่อทราบ

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1afSzulC596FRsQqp02Awy6K2GD8OdXp9/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 513/2564 ลงรับวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. เรื่อง ขอส่งหนังสือรายงานประจำปี 2563

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

การปฏิบัติ-

ประเภทหนังสือเพื่อโปรดทราบ

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1yXpLB3nGDGrExwBM-RDm2IhRmz0bX-F0/view?usp=sharing

5.เลขลงรับที่ 514/2564 ลงรับวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. เรื่อง การลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ-

ประเภทหนังสือเพื่อโปรดทราบ

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1zBUI-NhiHCviKhScX76oMUCqsYlwJLKx/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2564

 1. เลขลงรับที่ 515/2564 ลงรับวันที่ 2 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี พ.ส. 2566-2570

หน่วยงานต้นเรื่อง กลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร

การปฏิบัติ-

ประเภทหนังสือเพื่อโปรดทราบ

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1O8KoBZ8iKGs9qkFknO4niGn_Mr61nXmK/view?usp=sharing

วันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม 2564

วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564

 1. เลขลงรับที่ 516/2564 ลงรับวันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรม

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือเพื่อโปรดทราบ

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1FgIzbT0K-7fe5QJKbdM4JcEnp65AbV1E/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 517/2564 ลงรับวันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หอการค้าไทย ครั้งที่ 5/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

การปฏิบัติ วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 14.30-16.00 น. ณ ด้วยระบบ Google Hangouts Meet

โดยคลิกที่ลิงค์ https://meet.google.com/bwo-jmmi-ccg

ประเภทหนังสือเพื่อโปรดทราบ

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1DGroJ8kSZmobzLr_uCSTvn7H9eL9K6AS/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 518/2564 ลงรับวันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. เรื่อง ขอเชิญประชุม

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ 2

การปฏิบัติ วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ 2

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1WCmYQp-J0NeLzbceXbDXiM_kBzmzehqK/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 519/2564 ลงรับวันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. เรื่อง ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุรจิต จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

การปฏิบัติ -

ประเภทหนังสือเพื่อทราบ

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1vcvfmns_18KVYPd4NLzOPtaclF-Nns3V/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564

 1. เลขลงรับที่ 520/2564 ลงรับวันที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. เรื่อง ขอเชิญร่วมการมอบนโยบายและเปิดตัวแผนปฏิบัติการเกษตรอัจฉริยะปี 2565-2566 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 10.30 น. ผ่านระบบ Application ZOOM

Meeting ID : 955 6973 2596

Passcode: 219636

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1k8QFNV-92CgvR4ZEg75x6A-0fMYiIQZs/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 521/2564 ลงรับวันที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2) โครงการสำรวจและออกแบบและศึกษาความเหมาะสม ทางหลวง 4 ช่องจราจรทางหลวงแนวใหม่ จากทางหลวงหมายเลข 202 บรรจบสะพานข้าแม่น้ำโขงแห่งที่ 6 (อุบลราชธานี)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักสำรวจและออกแบบกรมทางหลวง ถนนพระราม 6

การปฏิบัติ วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมไอยรินทร์พิมาน องค์การบริหารส่วนตำบลพังเคน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/105R-yg5q5hWos1bbVvgq8jmm3RRRYo1p/view?usp=sharing

วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564

 1. เลขลงรับที่ 521/2564 ลงรับวันที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 นเรื่อง ขออนุญาตเข้าประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีแรงงาน

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

.การปฏิบัติ วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

https://drive.google.com/file/d/1nO-nOPiYPvK3bP2MMqryFjmMzLCB2m7K/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 523/2564 ลงรับวันที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 นเรื่อง ขอเชิญประชุมชี้แจงผุ้ว่าราชการจังหวัดและคณะกรรมการขับเคลื่่อนโครงการเพิ่มักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษภาคบังคับในระดับหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม POC ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 4

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/11tVkUYujNk4ET6mfofpCyEcj4Bc0rnPb/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 524/2564 ลงรับวันที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 นเรื่อง ขอแจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00-16.00 น. ณ Video Conference ผ่านระบบ Google Meet

ลิ้ง https://meet.google.com/acu-wouw-sgo

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1f6bQdAFozXUCadYKAWtNF05aHHKKg92k/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 525/2564 ลงรับวันที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 นเรื่อง เฝ้าระวังน้ำเอ่อล้นตลิ่งบริเวณพื้นที่แม่น้ำมูล

หน่วยงานต้นเรื่อง อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผู้อำนวยการกลาง

ประเภทหนังสือ แจ้งเพื่อทราบ

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1pOzFdwNdDwRE_2DKMyT2TUG1XagR4hNH/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564

วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564

 1. เลขลงรับที่ 526/2564 ลงรับวันที่ 9 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 นเรื่อง ขอความอนุเคราะห์การค้าจังหวัดคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญผู้ทางคุณวุฒิ จิดอาสาด้าน SMEs

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

ประเภทหนังสือ เพื่อโปรดทราบ

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1KLTkl-HgKsJK3DaDs4439J_cF66pfeXj/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 527/2564 ลงรับวันที่ 9 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00 น เรื่อง การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

การปฏิบัติ-

ประเภทหนังสือเพื่อโปรดทราบ

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1jdnDKo6Q2pt1CMdpqDeqlu1FBjycDu5T/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 528/2564 ลงรับวันที่ 9 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานสาธารณสุขสังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30-16.30 น ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานสารธานสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1aJptyKc6uhNdWm5AtnrV07KAKuBdoXcD/view?usp=sharing

วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2564

วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564

 1. เลขลงรับที่ 530/2564 ลงรับวันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 น เรื่อง ขอเชิญร่วมงานสัมนาออนไลน์

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

การปฏิบัติ วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00-15.30 น. ณ ผ่านระบบ Google Hangouts Meet

ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนได้ที่ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2HvEmBpOnqyWczh5HcSyNn3k_UP0R3-HJQ-QhKSdS_pauiQ/viewform?usp=pp_url หรือ แจ้งยืนยันการเข้าร่วมได้ทาง [email protected] หรือ [email protected] และสามารถเข้าร่วมการบรรยายพิเศษได้ที่ : https://meet.google.com/xys-utxc-xvs

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1H6J-aV-OxrTWZ2Xf1U1NHGeP1aU8srz5/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 531/2564 ลงรับวันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 น เรื่อง การเป็นสมาชิกหอการค้าไทย

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

การปฏิบัติ ต่ออายุการเป็นสมาชิกของหอการค้าฯจะหมดลงในเดือนธันวาคม 2564

ประเภทหนังสือเพื่อทราบ

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1f3aEfwqUkyErVhg4tnbG2xPyP-lpDk3P/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 532/2564 ลงรับวันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 น เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและร่วมอนุโมทนาถวายผ้ากระฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2564

หน่วยงานต้นเรื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

การปฏิบัติ -

ประเภทหนังสือเพื่อพิจารณา

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1YFlTgS7bktnHpDzf8x5aJNGGDFMLO47q/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 533/2564 ลงรับวันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 น เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบทางแยกที่เหมาะสมของโครงการ (สัมนาครั้งที่ 2) ของโครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 321 กับทางหลวงหมายเข 226 (แยกคำน้ำแซบ)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักสำรวจออกแบบกรมทางหลวง

การปฏิบัติ วันพุธที่ 27 ตุลาคม เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องทับทิมสยาม 4 ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1dRsiVjwX3NWTMYGD9U7nwlCgPhTSyJxc/view?usp=sharing

5.เลขลงรับที่ 534/2564 ลงรับวันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 น เรื่อง รายงานการประชุมคณะทำงานการขอใช้วัสดุที่รื้อถอนจากากรก่อสร้างโครงการทางแยกต่างระดับอู่ผึ้งและแยกวนารมย์ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ -

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1HOD_atTYNPenn_QEVvzQFhoq5xYjWCko/view?usp=sharing

6.เลขลงรับที่ 535/2564 ลงรับวันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 น เรื่อง รายงานการประชุมคณะทำงานแก้ไขผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการทางแยกต่างระดับแยกดงอู่ผึ้งและแยกวนารมย์ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ -

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/18znixJI-_cTEI6lVrIf4WRssdFL73qls/view?usp=sharing

7.เลขลงรับที่ 536/2564 ลงรับวันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 น เรื่อง ขออนุญาตปรับเปลี่ยนกำหนดการส่งตัวนักเรียนนักศึกษาเข้าฝึกงาน

หน่วยงานต้นเรื่อง วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

การปฏิบัติ เลื่อนเป็นวันที่ 26 ตุลาคม 2564-25 กุมภาพันธ์ 2564

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1TBlz5f9xhPBHD47t40o7x7XohZnSftgK/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564

 1. เลขลงรับที่ 537/2564 ลงรับวันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 น เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดอุบลราชธานี (ก.ข.ภ.จ.อบ.)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

การปฏิบัติ วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1Lgfqcx_2qTJJldWwWcnHeqTogx2TCips/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 538/2564 ลงรับวันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 น เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ -

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1YrVfbXNPHD5pYtJgakU-8QdGMHMtLp-P/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 539/2564 ลงรับวันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 น เรื่อง แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นจังหวัดนำร่องด้านการท่องเที่ยว

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมที่ทำงการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี หรือ

Zoom Meeting ID :6622415928 Passcode :55555

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/19VpQ05RS7UU0r2t3MSPsuhQ-OOUNRu00/view?usp=sharing

วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564

 1. เลขลงรับที่ 540/2564 ลงรับวันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 น เรื่อง ขอเชิญร่วมงาน Smart Economy Showcase จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

การปฏิบัติ ในวันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30-17.00 น. ณ ห้องทับทิม 2 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1kTdGGxMoGusNB_gHCiMk-z-iezX5GLF3/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 541/2564 ลงรับวันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 13.50 น เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ปรึกษาหารือแนวทางความร่วมมือในการขับเคลื่อนเสรษฐกิจการค้าจังหวัด

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ ในวันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1_XIcq4Y52E4k71Q08xU_6uk-HWLl74YF/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 542/2564 ลงรับวันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 13.50 น เรื่อง ขอเลื่อนการประชุมการดำเนินงานพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นจังหวัดนำร่องด้านการท่องเที่ยว

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ เลื่อนไปอย่างไม่มีกำหนด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/14SjN7K-tCCVWPIgTMmqz5bhvexceoF2L/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 543/2564 ลงรับวันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 น เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์พัฒนาการเมืองฯ จ.อุบลราชธานี

การปฏิบัติ วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกกล้า จังหวัดอุบลราชธานี อาคารทานตะวัน ชั้น 1 (ทิศเหนือหอประชุมไพรพะยอม) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1GFIsvv_BvsZLQxVEHcWp5P_wZDD7thcS/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564

 1. เลขลงรับที่ 544/2564 ลงรับวันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น เรื่อง การจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าในงาน OTOP อุบลราชธานี เสน่ห์ของดีแห่งอีสานใต้กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2 โครงการเสริมสร้างศักยภาพทางการค้า การลงทุนกลุ่มจังหวัดเชื่อมโยงอาเซียน

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

การปฏิบัติ วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1LbY9xAvDygz8nxWDBuhXkpMvMD-zjsOr/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 545/2564 ลงรับวันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 12.00 น เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ -

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1DnafW6PayMWaYfHSEtUtnZOulbFlUCYE/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 546/2564 ลงรับวันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 17.00 น เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

การปฏิบัติ เสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 เวลา 07.00 น. ณ อาคารอำนวยการ สถาบันพัฒนฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1J_BLRK-cHVGEyTD4aLFCQIsh4LxErDQx/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2564

วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564

 1. เลขลงรับที่ 547/2564 ลงรับวันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 08.15 น เรื่อง ขอเชิญประชุมการเตรียมความพร้อมเปิดเมือง

สามารถเข้าร่วมประชุมได้ที่

1) ลิงค์หลัก meet.google.com/wjq-xpjs-hcm

(กรณีเข้าร่วมผ่าน Smartphone กรุณาเลือก Join a meeting และกรอกรหัส wjq-xpjs-hcm)

2) กรณีลิงค์หลักเต็ม สามารถเข้าร่วมประชุมได้ที่ลิงค์สำรอง meet.google.com/knp-trce-qcn

(กรณีเข้าร่วมผ่าน Smartphone กรุณาเลือก Join a meeting และกรอกรหัส knp-trce-qcn)

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

การปฏิบัติ วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น. ณ Google Meet

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1V0D0mNx29_TTtWqZb4jAGwrF0LQkPDjW/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 548/2564 ลงรับวันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 08.15 น เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี (กรอ.จังหวัด) ครั้งที่ 5/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

การปฏิบัติ วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1nnOAMnVESUg2jq9eITLsNlWdEG7Af_Ug/view?usp=sharing
 1. เลขลงรับที่ 549/2564 ลงรับวันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 08.15 น เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง1และคณะกรรมการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง1

การปฏิบัติ วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอินทนากรวิวัฒน์ ชั้น 4 หอการค้าจัหงัดนครราชสีมา

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/188_r2I476XlqoeuLWF6N0IqXJLcnG_rs/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564

 1. เลขลงรับที่ 550/2564 ลงรับวันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 08.15 น เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การดำเนินการเร่งรัดการจัดสรรวัคซีนป้องกันโควิด-19ให้กับกลุ่มแรงงาน

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

การปฏิบัติ ประชาสัมพันธื

ประเภทหนังสือ เพื่อโปรดทราบ

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1gl3x4Ax9tLmNIihsw6RXyh1DGD8HpG3l/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 551/2564 ลงรับวันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 08.15 น

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี

หน่วยงานต้นเรื่อง มณฑลทหารบกที่ 22

การปฏิบัติทอดถวาย ณ พุทธศาสนสถานค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น.

ประเภทหนังสือ เพื่อโปรดพิจารณา

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1XjS3BvQxMsGGFaPrZd8q6e3VS-zySth1/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 552/2564 ลงรับวันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 น

เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2564 จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

การปฏิบัติวันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 07.30 น. ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชการที่ 5 ลานขวัญเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1RY43dFLWIBLjcELm2VNpfBlNIdDode_U/view?usp=sharing

ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2564

4.เลขลงรับที่ 553/2564 ลงรับวันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 น

เรื่อง ค่าส่วนแบ่งจากยอดค่าใช้จ่าย โครงการบัตรสมาชิกเครดิต เดบิต ร่วมหอการค้าไทย

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

การปฏิบัติ-

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1LSneqIpgqupQQ9OiwsIItEHsYjADU5we/view?usp=sharing

วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564

 1. เลขลงรับที่ 554/2564 ลงรับวันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 14.30 น

เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากรโครงการประชุมสัมนาทางวิชาการของสาขาวิชาภาษาจีน

หน่วยงานต้นเรื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

การปฏิบัติ วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00-12.30 น.

ประเภทหนังสือ เพื่อโปรดพิจารณา

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1d3vupE2ybaopmwBi0ksjxe6LsulUxv-b/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 555/2564 ลงรับวันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 14.30 น

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมผังน้ำ (ปฐมนิเทศ) ครั้งที่ 1 โครงการจัดทำผังน้ำลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์อำนวยการการน้ำแห่งชาติ

การปฏิบัติ วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30-12.00 น.

ประเภทหนังสือ เพื่อโปรดพิจารณา

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1WX5pV9wo0r7kKp5qSpCooQFv0Lv9L0nw/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 558/2564 ลงรับวันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 14.30 น

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การอบรม เรื่อง มารตรฐาน Thai GAP-Biofloc Fish Farming

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

การปฏิบัติ วันพุธที่่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30-16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม ZOOM (รอลิ้ง)

ประเภทหนังสือ เพื่อโปรดพิจารณา

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1PKW8f6ZiKt1zE9tPfSFQ7DjU7uuO8crj/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564

ไม่มีหนังสือลงรับ

วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564

วันหยุด

วันอาทิย์ที่ 24 ตุลาคม 2564

วันหยุด

วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564

 1. เลขลงรับที่ 559/2564 ลงรับวันที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาฯและแจ้งความต้องการใช้โรงแรมที่พักในการเข้าร่วมสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 39 กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

การปฏิบัติ วันที่่ 20-21 พฤศจิกายน 2564 ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพฯ

ประเภทหนังสือ เพื่อโปรดพิจารณา

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/19fi2IPACP7pV-14F19AaPr7jnyJBd5Mc/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 560/2564 ลงรับวันที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงาน กกท.อุบลราชธานี

การปฏิบัติ วันพุธที่่ 27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1cecaoCS8Ay_gOfpo0Dk0y3n-O2WIs__b/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 561/2564 ลงรับวันที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น

เรื่อง เชิญประชุมคณะทำงานสมัชชาจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ วันพฤหัสบดีที่่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 ชั้น 3 สำนักงานสารธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1VWaxVQTPZJk3Sp6beTUbrZJeOBUcfaoT/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564

 1. เลขลงรับที่ 562/2564 ลงรับวันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 09.40 น

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ครั้งที่ 1/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

การปฏิบัติ วันอังคารที่่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมโสตทัศนูปกรณ์ อาคารอำนวยการ ชั้น 2 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1sBadu8AWpYVq48BEEXzv0S0rvqNCBJln/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 563/2564 ลงรับวันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น

เรื่อง 563 รายงานการประชุมคณะกรรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและนายอำเภอ ประจำเดือนกันยายน 2564 และเชิญประชุม ประจำเดือนตุลาคม 2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

การปฏิบัติ วันพฤหัสบดีที่่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1gt9nRiMu3dSsRXXvGjWMeOtBrFpxGLjm/view?usp=sharing

วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564

วันพฤหสัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564

 1. เลขลงรับที่ 564/2564 ลงรับวันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 10.23 น

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Open Innovation Roadshow ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่1

หน่วยงานต้นเรื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

การปฏิบัติ วันจัทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom

Meeting ID : 936 3067 5594 Passcode : 284079

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบ.......เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1UN_h-nhzqjylhvKM9SU-A7xD6KQtEUH5/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564

 1. เลขลงรับที่ 565/2564 ลงรับวันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 9.30 น

เรื่อง ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

การปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - วันที่ 30 กันยายน 2566

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

มอบหมายให้.....รอมอบ.......เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/drive/folders/1-rx8NizVDXK6t6nCkvKbpPueL3Ch6MPz

2.เลขลงรับที่ 566/2564 ลงรับวันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 น

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศประชาสัมพันธ์จดหมาย ฉบับที่ 1 โครงการศึกษาวความเหมาะสมการบรรเทาอุทกภัยน้ำยังและน้ำชีตอนล่าง จังหวัดยโสธร จังหวัดร้อยเอ็ด

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักบริหารโครงการกรมชลประธาน

การปฏิบัติ -

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้.....รอมอบ.......เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1l5NhlNFP_J1cSUI8CfRmbiG0b7VSRgua/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2564


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!