วาระงานหอการค้าประจำเดือน ตุลาคม 2564


2021-09-17 08:43

จำนวนครั้งที่อ่าน : 215

วาระงานหอการค้า

วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564

เวลา 13.30-15.00 น. ณ ผ่านระบบ Google Meet เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการทางการเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย

ผ่านระบบ Google Meet ที่ลิงค์ https://meet.google.com/ihp-dzzu-osz

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 504/2564 ลงรับวันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 12.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1-w0xtSPxBOwk5B-cF-chJCrilgkp1To0/view?usp=sharing

เวลา 18.00 น. ณ เวเนเซีย เรื่อง ประธานหอการค้าฯนัดหารือกับ นายไกรรวี ศิริกุล กรรมการบริษัท/คณะกรรมการบริษัท PTG Energy (PTG)

หน่วยงานต้นเรื่อง -

ประเภทหนังสือ-

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ คุณไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอการค้าฯ คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าฯ คุณอุฬาร ปัญจะเรือง รองเลขาธิการหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ ---ไม่มี--- ลงรับวันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 18.00 น.

วันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม 2564

วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564

วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564

เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีที่เข้าร่วม คารวะและต้อนรับ ผู้ว่าราชการเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าอุบลฯ

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอกา ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2

คุณนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานกรรมการอาวุดโส คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้า คุูณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า คุณวิศาล พิริยะกิจไพบูลย์ รองประธานกรรมการหอการค้า คุณพัช ไชยสงคราม รองประธานกรรมการหอการค้า คุณไพบูลย์ คำศรี รองประธานกรรมการหอการค้า คุณเมตตา เมืองเจริญ รองประธานกรรมการหอการค้า คุณมยุรี ฐานานุศักดิ์ รองประธานกรรมการหอการค้า คุณชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานกรรมการหอการค้า คุณชลวิท อภิรัตน์มนตรี

รองประธานกรรมการหอการค้า คุณรัฐธนินท์ เตชะไชยสิทธิ์ รองประธานกรรมการหอการค้า คุณภัทรนิษฐ เตชะไชยสิทธิ์ กรรมการ คุณเมวดี จุลทัศน์ ที่ปรึกษาฯ คุณเมวดี ที่ปรึกษา เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขที่ลงรับ---ไม่มี---ลงรับวันที่ 3 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น

เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศรีบูรพาโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลนครอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานเทสบาลนครอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้คุณเขมชาติ เรียนวิริยกิจ รองประธานหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 509/2564 ลงรับวันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 13.29 น.

https://drive.google.com/file/d/1CDDZihAP1uxFCyxY6hxJOA2uRhKfiXVF/view?usp=sharing

เวลา 14.00 - 16.00 น. ด้วยระบบ Video Conference ผ่านทาง Google Hangouts Meets

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หอการค้าไทย ครั้งที่ 5/2564

เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Google Hangouts Meet โดยคลิกที่ลิงค์ https://meet.google.com/bwo-jmmi-ccg 

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า คุณพัช ไชยสงครม รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 517/2564 ลงรับวันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1DGroJ8kSZmobzLr_uCSTvn7H9eL9K6AS/view?usp=sharing

วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564

เวลา 09.00-18.00 น. ณ โรงแรมเดอะรีเจนท์ จังวหวัดอุบลราชธานี ขอความร่วมมือประสานงานผู้แทนภาคธุรกิจในกลุ่มหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมการเจรจาธุรกิจ (Business Matching)

หน่วยงานต้นเรื่อง บริษัท พี.เค.บี.อินเทลลิเจนท์ จำกัด

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้คุณนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานกรรมการอาวุโส คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าฯ คุณรัตนากร ฑีฆธนานนท์ รองประธานกรรมการอาวุโส คุณชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานกรรมการหอการค้า คุณชลวิท อภิรัตน์มนตรี รองประธานกรรมการหอการค้า คุณนรพงศ์พันธ์ อาชวานันทกุล รองประธานกรรมการหอการค้า คุณจักรพันธ์ กวีนัฏธยานนท์ รองประธานกรรมการหอการค้า คุณวิศาล พิริยะกิจไพบูลย์ รองประธานกรรมการหอการค้า คุณฤทธิ์พันธุ์ สัณฑมาศจิรวัส รองประธานกรรมการหอการค้า คุณร่มไทร จันจำปา รองประธานกรรมการหอการค้า คุณพัช ไชยสงคราม รองประธานกรรมการหอการค้า คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี กรรมการเลขาธิการหอการค้า คุณจารุณี พิมพ์หล่อ กรรมการรองเลขาธิการหอฯ คุณอุฬาร ปัญจะเรือง กรรมการรองเลขาธิการหอฯ คุณวุฒิไกร อร่ามเรือง กรรมการหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/11gIGVOqPPLFCRZZGmHUaQj8y63WePLy3/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564

เวลา 08.30-12.00.00 น. ณ ห้องอมราวดี 2 โรงแรมเดอะกรีนปาร์คแกรนด์ อำเภอยโสธร จังหวัดยโสธร

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมปฐมนิเทศโครงการ โครงการศึกษาความเหมาะสมการบรรเทาอุทกภัยลำน้ำยังและน้ำชีตอนล่าง จังหวัดยโสธร จังหวัดร้อยเอ็ด

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักบริหารโครงการกรมชลประทาน

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 510/2564 ลงรับวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1Lj-IqPbOJ1KN7Sw0Uzw7qFZatPo2E2EW/view?usp=sharing

เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ 2

เรื่อง ขอเชิญประชุม

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ 2

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 518/2564 ลงรับวันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1WCmYQp-J0NeLzbceXbDXiM_kBzmzehqK/view?usp=sharing

เวลา 10.30 น. ผ่านระบบ Application ZOOM เรื่อง ขอเชิญร่วมการมอบนโยบายและเปิดตัวแผนปฏิบัติการเกษตรอัจฉริยะปี 2565-2566 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

ผ่านระบบ Application ZOOM

Meeting ID : 955 6973 2596

Passcode: 219636

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณพองาม ปรีดาสันติ์ รองประธานหอการค้า คุณกิตติ สุวรรณกูฏ รองประธานหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 520/2564 ลงรับวันที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1k8QFNV-92CgvR4ZEg75x6A-0fMYiIQZs/view?usp=sharing

เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมเตรียมการความพร้อมเพื่อวางแผนงานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าฯ คุณนภานรี โตแสง รองประธานหอการค้าฯ คุณสิริกัญญา พิริยะกิจไพบูลย์ รองประธานกรรมการอาวุโส คุณวิศาล พิริยะกิจไพบูลย์ รองประธานหอการค้าฯ คุณไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอการค้าฯ คุณรัฐธนินท์ เตชะไชยสิทธิ์ รองประธานหอการค้าฯ คุณธานิน ภัทรธนเศรษฐ์ รองประธานหอการค้าฯ คุณร่มไทร จันจำปา รองประธานหอการค้าฯ คุณปริวัฒน์ ทองแสง กรรมการหอการค้าฯ คุณภัทรนิษฐ เตชะไชยสิทธิ์ กรรมการฯเป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่----ไม่มี---- ลงรับวันที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1NxW8iMEJrXuq0PY-7eX7eDGmLRAgUXdX/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศโรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 โครงการศึกษาประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

การปฏิบัติ

ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศโรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศโรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานอาวุโส คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 485/2564 ลงรับวันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1rfzhSh-J71IATEBl3s0VzuykeZMevfPO/view?usp=sharing

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ขออนุญาตเข้าประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีแรงงาน

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 521/2564 ลงรับวันที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1nO-nOPiYPvK3bP2MMqryFjmMzLCB2m7K/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564

เวลา 09.00 น. ณ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประชุมโครงการ 1 ไร่ 1 ล้าน สหกรณ์โคกระบือ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

หน่วยงานต้นเรื่อง สหกรณ์โคกระบือ (ท่านรองประมอน เขียวขำ)

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้า คุณประมอน เขียวขำ รองประธานกรรมการหอการค้า คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า ฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ ---ไม่มี--- ลงรับวันที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 13.12 น.

วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2564

เวลา 10.0 น. ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการด้านการสนับสนุนกองทุนสงฆ์อาพาธ

หน่วยงานต้นเรื่อง มูลนิธิหลวงปู่มั่นฯ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานกรรมการอาวุโส คุณรัตนากร ฑีฆธนานนท์ รองประธานกรรมการอาวุโส เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1tVrIFjSvGtsGnIWx29VU8kUz3s4v-ozz/view?usp=sharing

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์การค้าจังหวัดคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญผู้ทางคุณวุฒิ จิดอาสาด้าน SMEs

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

ประเภทหนังสือ เพื่อโปรดทราบ

การปฏิบัติ ส่งรายชื่อภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564

ลงทะเบียนได้ที่ลิ้ง https://forms.gle/5fD67wb8MtAiXk2g7

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 526/2564 ลงรับวันที่ 9 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น

https://drive.google.com/file/d/1KLTkl-HgKsJK3DaDs4439J_cF66pfeXj/view?usp=sharing

วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564

เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม POC ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 4 เรื่อง ขอเชิญประชุมชี้แจงผุ้ว่าราชการจังหวัดและคณะกรรมการขับเคลื่่อนโครงการเพิ่มักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษภาคบังคับในระดับหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564

มอบหมายให้คุณไพบูลย์ คำศรี รองประธานกรรมการหอการค้าฯ คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 523/2564 ลงรับวันที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 น

https://drive.google.com/file/d/11tVkUYujNk4ET6mfofpCyEcj4Bc0rnPb/view?usp=sharing

เวลา 10:45 น. ณ โตโยต้าดีเยี่ยม เรื่องเข้าร่วมอวยพรวันเกิดท่านประธาน สมชาย เหล่าสายเชื้อ เวลา 11:00 น.

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าอุบลฯ

ประเภทหนังสือ -

เลขลงรับที่ ---ไม่มี--- ลงรับวันที่ 10 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00 น

เวลา 11.30 น ณ.มูลนิธิสว่างบูชาธรรมสถาน เรื่อง เรียนเชิญคณะกรรมการหอการค้าทุกท่าน ร่วมกิจกรรมถือศีลกินเจปี 2564 มูลนิธิสว่างบูชาธรรมสถาน ที่จัดกิจกรรมเพียงแห่งเดียว จึงใครเชิญชวนท่านคณะกรรมร่วมกิจกรรม สักการะบูชาเทพเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ เพื่อความเป็นศิริมงคล

มอบหมายให้ประธานหอการค้าคุณมงคล จุลทัศน์ คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า รองประธานกรรมการอาวุโส คุณมลิวัลย์ ไชยสงคราม รองประธานกรรมการอาวุโส คุณพริ้งพิศ วังทอง รองประธานกรรมการหอการค้าคุณชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานกรรมการคุณพองาม ปรีดาสันติ์ รองประธานกรรมการคุณมยุรี ฐานานุศักดิ์ รองประธานกรรมการอาวุโสคุณสิริกัญญา พิริยะกิจไพบูลย์ รองประานกรรมการคุณชลวิท อภิรัตน์มนตรี กรรมการคุณกรุณา คณานิจกิจไพบูลย์ รองเลขาธิการกคุณจารุณี พิมพ์หล่อ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าอุบลฯ

ประเภทหนังสือ-

เลขลงรับที่ ---ไม่มี--- ลงรับวันที่ 10 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00 น

วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564

เวลา 09:00 น. ณ ห้องประชุมคลังจังหวัด ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง คลังจังหวัดเชิญประชุมแต่งตั้งประธานหอการค้าเป็นที่ปรึกษาของคลังจังหวัด

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานคลังจังหวัดอุบลฯ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 529 ลงรับวันที่ 9 ตุลาคม 2564 เวลา 14.30 น

https://drive.google.com/file/d/17u2eZpiRGvI07_-jUEMEextV0UAdtwXm/view?usp=sharing

เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดอุบลราชธานี (ก.ข.ภ.จ.อบ.)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 537/2564 ลงรับวันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1Lgfqcx_2qTJJldWwWcnHeqTogx2TCips/view?usp=sharing

เวลา 13.30-14.30 น.ณ ออนไลน์ ผ่านระบบ Google Meet เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายเรื่อง การจัดการฐานข้อมูล SME Big Data

ที่ Link https://meet.google.com/myj-xzcrrfa?authuser=1

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า คุณพัช ไชยสงคราม รองประธานกรรมการหอการค้าฯ คุณวิศาล พิริยะกิจไพบูลย์ รองประธานกรรมการหอการค้าฯ คุณศรัณย์ จุรีมาศ รองประธานกรรมการหอการค้าฯ คุณร่มไทร จันจำปา รองประธานกรรมการหอการค้าฯ คุณเพชรชมภู สุทธิเดช รองประธานกรรมการหอการค้าฯ คุณอรรถสิทธิ์ สุตัญตั้งใจ รองประธานกรรมการหอการค้าฯ และคณะกรรมการบริหารหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่256 ลงรับวันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 12.30 น

https://drive.google.com/file/d/1KLTkl-HgKsJK3DaDs4439J_cF66pfeXj/view?usp=sharing

เวลา 13.30-16.30 น ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานสารธานสุขจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานสาธารณสุขสังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 528/2564 ลงรับวันที่ 9 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น

https://drive.google.com/file/d/1aJptyKc6uhNdWm5AtnrV07KAKuBdoXcD/view?usp=sharing

วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564

เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุมหอการค้าฯ เรื่อง ประชุมหารือการจัดกิจกรรมงานวิ่งเปิดฟ้าผาชะนะได ครั้งที่2

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าอุบลฯ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการบริหารหอการค้าฯ คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอฯ คุณคุณนรพงศ์พันธิ์ อาชวานันทกุล รองประธานกรรมการ คุณไพบูลย์ คำศรี รองประธานกรรมการ คุณร่มไทร จันจำปา รองประธานกรรมการ คุณพัช ไชยสงคราม รองประธานกรรมการ คุณวิศาล พิริยะกิจไพบูลย์ รองประธานกรรมการ คุณ คุณปริวัฒน์ ทองแสง กรรมการกลาง และคณะกรรมการบริหารหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ ---ไม่มี--- ลงรับวันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 น.

วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564

เลื่อนไปอย่างไม่มีกำหนด

เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมที่ทำงการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หรือ Zoom Meeting ID :6622415928

Passcode :5555

เรื่อง แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นจังหวัดนำร่องด้านการท่องเที่ยว

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณนภานรี โตแสง รองประธานกรรมการหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 539/2564 ลงรับวันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 น.

https://drive.google.com/file/d/19VpQ05RS7UU0r2t3MSPsuhQ-OOUNRu00/view?usp=sharing

หนังสือแจ้งเลื่อนการประชุม

https://drive.google.com/file/d/14SjN7K-tCCVWPIgTMmqz5bhvexceoF2L/view?usp=sharing

เวลา 15.30-16.30 น. ผ่านระบบ Google Meet ลิงค์ meet.google.com/yew-crjy-tpz

เรื่อง ประชุมเร่งด่วน การตรียมความพร้อมการเปิดจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียง เหนือตอนล่าง2 เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าอุบลฯ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉรยงเหนือตอนล่าง2/เลขาธิการกลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2/ ประธานหอการค้า/เลขาธิการหอการค้า/ ประธานYEC หอการจังหวัด เลขาธิการYEC หอการค้าจังหวัด (อุบลราชธานี,ศรีสะเกษ,อำนาจเจริญ และ ยโสธร)เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ ---ไม่มี--- ลงรับวันที่ 10 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00 น

วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564

เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในกลุ่มเป้าหมายที่เข้าถึงยากและกลุ่มประชาชนทั่วไป

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้คุณพริ้งพิศ วังทอง รองประธานอาวุโสฯเป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 516/2564 ลงรับวันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1FgIzbT0K-7fe5QJKbdM4JcEnp65AbV1E/view?usp=sharing

เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และทางระบบออนไลน์ Google Meet

ที่ลิ้ง https://meet.google.com/whd-iyub-bpp

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ปรึกษาหารือแนวทางความร่วมมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าจังหวัด

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการบริหารหอการค้าฯ คุณนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานกรรมการอาวุโส คุณสนั่น สุตัญตั้งใจ รองประธานกรรมการอาวุโส คุณชลวิท อภิรัตน์มนตรี รองประธานกรรมการหอการค้า คุณจักรพันธ์ กวีนัฏธยานนท์ รองประธานกรรมการหอการค้าฯ คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอกาค้า คุณวิศาล พิริยะกิจไพบูลย์ รองประธานกรรมการหอกาค้า คุณชิตพล จึงสุวดี กรรมการหอกาค้า คุณร่มไทร จันจำปา รองประธานกรรมการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 541/2564 ลงรับวันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1_XIcq4Y52E4k71Q08xU_6uk-HWLl74YF/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564

เวลา 07.00 น. ณ อาคารอำนวยการ สถาบันพัฒนฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าฯ คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า คุณไพบูลย์ คำศรี รองประธานกรรมการหอการค้าฯ และคณะกรรมการหอกาค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 546/2564 ลงรับวันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 17.00 น

https://drive.google.com/file/d/1J_BLRK-cHVGEyTD4aLFCQIsh4LxErDQx/view?usp=sharing

วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2564

วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกกล้า จังหวัดอุบลราชธานี อาคารทานตะวัน ชั้น 1 (ทิศเหนือหอประชุมไพรพะยอม) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์พัฒนาการเมืองฯ จ.อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณประสงค์ จันจำปา ประธานกรรมการอาวุโส เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 543/2564 ลงรับวันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 น

https://drive.google.com/file/d/1GFIsvv_BvsZLQxVEHcWp5P_wZDD7thcS/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564

เวลา 09.30-17.00 น. ณ ห้องทับทิม 2 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญร่วมงาน Smart Economy Showcase จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานหอการค้า คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าฯ คุณวิศาล พิริยะกิจไพบูลย์ รองประธานหอการค้าฯ คุณร่มไทร จันจำปา รองประธานหอการค้าฯ คุณศรัณย์ จุรีมาศ รองประธานหอการค้าฯ คุณจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการหอการค้าฯ คุณอุฬาร ปัญจะเรือง รองเลขาธิการหอการค้าฯ คุณวุฒิไกร อร่ามเรืองกรรมการหอการค้าฯ และคณะกรรมการบริหารหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 540/2564 ลงรับวันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 น

https://drive.google.com/file/d/1kTdGGxMoGusNB_gHCiMk-z-iezX5GLF3/view?usp=sharing

เวลา 13.00-15.30 น. ณ ผ่านระบบ Google Hangouts Meet เรื่อง ขอเชิญร่วมงานสัมนาออนไลน์ สิทธิประโยชน์ BOI และเสียงสะท้อนของภาคธุรกิจ

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนได้ที่ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2HvEmBpOnqyWczh5HcSyNn3k_UP0R3-HJQ-QhKSdS_pauiQ/viewform?usp=pp_url

หรือ แจ้งยืนยันการเข้าร่วมได้ทาง [email protected] หรือ [email protected]

และสามารถเข้าร่วมการบรรยายพิเศษได้ที่ : https://meet.google.com/xys-utxc-xvs

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 530/2564 ลงรับวันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1H6J-aV-OxrTWZ2Xf1U1NHGeP1aU8srz5/view?usp=sharing

วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564

เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมไอยรินทร์พิมาน องค์การบริหารส่วนตำบลพังเคน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2) โครงการสำรวจและออกแบบและศึกษาความเหมาะสม ทางหลวง 4 ช่องจราจรทางหลวงแนวใหม่ จากทางหลวงหมายเลข 202 บรรจบสะพานข้าแม่น้ำโขงแห่งที่ 6 (อุบลราชธานี)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักสำรวจและออกแบบกรมทางหลวง ถนนพระราม 6

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม (ประธานคณะทำงานหอฯอ.เขมราฐ/อ.นาตาล)

มอบหมายให้คุณสันติพงษ์ เจียวิทยนันท์ รองประธานกรรมการบริหารหอการค้า คุณวุฒิไกร อร่ามเรือง กรรมการบริหารหอการค้าฯ คุณไพศิษฐ์ ชมสมุท กรรมการบริหารหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 521/2564 ลงรับวันที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น.

https://drive.google.com/file/d/105R-yg5q5hWos1bbVvgq8jmm3RRRYo1p/view?usp=sharing

ขอแจ้งเลื่อนประชุมการเตรียมพร้อมเปิดเมือง

เนื่องด้วย ประธานกรรมการหอการค้าไทย ติดภารกิจด่วน จึงขอเลื่อนการประชุม เป็นวันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น.

เวลา 10.00-12.00 น. ณ Google Meet เรื่อง ขอเชิญประชุมการเตรียมความพร้อมเปิดเมือง

สามารถเข้าร่วมประชุมได้ที่

1) ลิงค์หลัก meet.google.com/wjq-xpjs-hcm

(กรณีเข้าร่วมผ่าน Smartphone กรุณาเลือก Join a meeting และกรอกรหัส wjq-xpjs-hcm)

2) กรณีลิงค์หลักเต็ม สามารถเข้าร่วมประชุมได้ที่ลิงค์สำรอง meet.google.com/knp-trce-qcn

(กรณีเข้าร่วมผ่าน Smartphone กรุณาเลือก Join a meeting และกรอกรหัส knp-trce-qcn)

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 547/2564 ลงรับวันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 08.15 น.

https://drive.google.com/file/d/10YXe3fM5DDdJlFIqMrGGdytBvU3BEPMM/view?usp=sharing

เวลา 14.00-16.00 น. ณ Video Conference ผ่านระบบ Google Meet

ลิ้ง https://meet.google.com/acu-wouw-sgo

เรื่อง ขอแจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 524/2564 ลงรับวันที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 น

https://drive.google.com/file/d/1QsgRqNV2Euc9rFeFSMoonGqNRW7cpBwS/view?usp=sharing

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี(กรอ.จังหวัด) ครั้งที่ 5/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณรัตนากร ฑีฆธนานนท์ รองประธานกรรมการอาวุโส คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า ฯเป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 548/2564 ลงรับวันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 08.15 น.

https://drive.google.com/file/d/1nnOAMnVESUg2jq9eITLsNlWdEG7Af_Ug/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564

//เลื่อน//

เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่3/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานหอการค้าฯ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ ---ไม่มี---ลงรับวันที่ 16 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น

วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564

เวลา 11.00-12.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากรโครงการประชุมสัมนาทางวิชาการของสาขาวิชาภาษาจีน

หน่วยงานต้นเรื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อโปรดพิจารณา

มอบหมายให้คุณฤทธิพันธุ์ สัณฑมาศจิรวัส รองประธานหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 554/2564 ลงรับวันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 14.30 น

https://drive.google.com/file/d/1d3vupE2ybaopmwBi0ksjxe6LsulUxv-b/view?usp=sharing

เวลา 16.00 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง การจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าในงาน OTOP อุบลราชธานี เสน่ห์ของดีแห่งอีสานใต้กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2 โครงการเสริมสร้างศักยภาพทางการค้า การลงทุนกลุ่มจังหวัดเชื่อมโยงอาเซียน

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้คุณรัตนากร ฑีฆธนานนท์ รองประธานกรรมการอาวุโส คุณพองาม ปรีดาสันติ์ รองประธานกรรมการหอการค้าฯ คุณชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานกรรมการหอการค้าฯ คุณอนงค์ภัทร์ ผลประเสริฐ รองเลขาธิการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เลขลงรับที่ 544/2564 ลงรับวันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 น

https://drive.google.com/file/d/1LbY9xAvDygz8nxWDBuhXkpMvMD-zjsOr/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564

///วันหยุด///

เวลา 07.30 น. ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชการที่ 5 ลานขวัญเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2564 จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้คุณพริ้งพิศ วังทอง รองประธานกรรมการอาวุโส คุณสิริกัญญา พิริยะกิจไพบูลย์ รองประธานกรรมการอาวุโส คุณปัทมพร ไชยนา กรรมการกลาง เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

3.เลขลงรับที่ 552/2564 ลงรับวันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 น

https://drive.google.com/file/d/1RY43dFLWIBLjcELm2VNpfBlNIdDode_U/view?usp=sharing

ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2564

วันอาทิย์ที่ 24 ตุลาคม 2564

///วันหยุด///

วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564

เวลา 09.30 น. ณ โรงพยาบาลพริ้นจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ร่วมกิจกรรมสมาชิกเข้ารับวัคซีนที่โรงพยาบาลพริ้น

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าจังหวัดอุบราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

มอบหมายให้.......รอมอบหมาย............เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ ---ไม่มี---ลงรับวันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 17.00 น

วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564

เวลา 14.00 น. ณ Google Meet เรื่อง ขอเชิญประชุมการเตรียมความพร้อมเปิดเมือง

สามารถเข้าร่วมประชุมได้ที่

1) ลิงค์หลัก meet.google.com/wjq-xpjs-hcm

(กรณีเข้าร่วมผ่าน Smartphone กรุณาเลือก Join a meeting และกรอกรหัส wjq-xpjs-hcm)

2) กรณีลิงค์หลักเต็ม สามารถเข้าร่วมประชุมได้ที่ลิงค์สำรอง meet.google.com/knp-trce-qcn

(กรณีเข้าร่วมผ่าน Smartphone กรุณาเลือก Join a meeting และกรอกรหัส knp-trce-qcn)

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 547/2564 ลงรับวันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 08.15 น.

https://drive.google.com/file/d/10YXe3fM5DDdJlFIqMrGGdytBvU3BEPMM/view?usp=sharing

วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564

เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องทับทิมสยาม 4 ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบทางแยกที่เหมาะสมของโครงการ (สัมนาครั้งที่ 2) ของโครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 321 กับทางหลวงหมายเข 226 (แยกคำน้ำแซบ)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักสำรวจออกแบบกรมทางหลวง

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 533/2564 ลงรับวันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1dRsiVjwX3NWTMYGD9U7nwlCgPhTSyJxc/view?usp=sharing

วันพฤหสัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564

เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่3/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานหอการค้าฯ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ ---ไม่มี---ลงรับวันที่ 16 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น

วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564

เวลา 10:00 น. ณ ที่โรงแรมวีวัน จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประธานชัชวาล ขอเชิญประชุมและเข้าพบผู้ว่าโคราช เพื่อหารือเรื่องท่าเรือบกและเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจอิสานล่าง

เวลา 14:00 น. ศาลาจังหวัดนครราชสีมา เรื่องการเชื่องโยง ระเบียบเศรษฐกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง1 และ 2

 • เรื่องท่าเรือบก

หมายเหตุ :

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าฯ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ ---ไม่มี--- ลงรับวันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 12.00 น.

เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอินทนากรวิวัฒน์ ชั้น 4 หอการค้าจัหงัดนครราชสีมา

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง1และคณะกรรมการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง1

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 549/2564 ลงรับวันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 08.15 น.

https://drive.google.com/file/d/1iQsJIan9Sg6AYAG08HkGhSf7oeR_X9Pv/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2564


วาระงานหอการค้าอุบล

วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564

เวลา 10.00-16.30 น. ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ขอความร่วมมือสั่งซื้อผลผลิตมังคุดของเกษตรกรจังหวัดพังงา

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 375/2564 ลงรับวันที่ 30 กรกฏาคม 2564 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1cY09JR5pwpSZvj4TbYWqFcMZD_aCLHyb/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564

เวลา 09.00 - 12.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom Conference (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอควมอนุเคราะห์ร่วมเป็นวิทยากรการเสวนา

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ ขอความอนุเคราะห์

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณจักรพันธ์ กวีนัฎธยานนท์ รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 373/2564 ลงรับวันที่ 29 กรกฏาคม 2564 เวลา 11.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1-A1EwVphNBD4aCpyCDSf12zkX3AMXVQ8/view?usp=sharing

เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคาร 3 สำนักงานสาธาณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุม คณะทำงานบริหารจัดการเพื่อนำผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุุณมยุรี ฐานานุศักดิ์ รองประธานหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 379/2564 ลงรับวันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 09.58 น.

https://drive.google.com/file/d/1DtHIj-rPjtTLMR7gqej9gI2SVQ7EErnH/view?usp=sharing

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-12.00 น. ณ ออนไลน์ เรื่อง ขอเชิญประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 3 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

การประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 3 : โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ ZOOM)

Meeting ID : 816 732 3885

Passcode : 9876543210

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนน์อำนวยการน้ำแห่งชาติ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้ มงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ คุณนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานกรรมการอาวุโส คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 368/2564 ลงรับวันที่ 27 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.26 น.

https://drive.google.com/file/d/19AAL2GZlUqMDqVFsYjNxY9WCUTvSPfGI/view?usp=sharing

เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบธงสีฟ้า และการประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนโครกงการหมู่บ้านสีฟ้า "หมู่บ้านนี้ไม่มีโควิด-19"

หน่วยงานต้นเรื่อง ปกครองจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 385/2564 ลงรับวันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 08.44 น.

หมายเหตุ หนังสือด่วน อยู่ระหว่างรอผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลลงนาม

https://drive.google.com/file/d/1c5b_jTFWBHgTzKhdd2-B-MQ7xrf5QEF5/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักงานขนาส่งจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ 2

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 6/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 389/2564 ลงรับวันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 11.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1FGabtyqgD9EasuSoUUyKwoMTqLKcxaOO/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564

เวลา 08.00-12.30 น. ณ โรงเรียนเขื่องใน (เจริญราษฎร์) อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง เชิญร่วมเป็นเกียรติ กิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานฯประจำปี 2534 (จังหวัดอุบลราชธานี)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ คุณไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอการค้า คุณมยุรี ฐานานุศักดิ์ รองประธานหอการค้าฯ คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

การแต่งกาย : เครื่องแบบของหน่วยงาน หรือแต่งกายสุภาพ

เลขลงรับที่ 388/2564 ลงรับวันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 15.35 น.

https://drive.google.com/file/d/1FhIldjB7iwpqPBOCCFUtVf0ueWUshgkW/view?usp=sharing

เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณพัช ไชยสงคราม รองประธานกรรมการหอการค้าฯ คุณวิศาล พิริยะกิจไพบูลย์ รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ตอบแบบตอบรับภายในวันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564 ทาง E-Mail :[email protected]

เลขลงรับที่ 384/2564 ลงรับวันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 16.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1_A3Fp6OmtvJsbLzE-lPmoq2gft39Xs4X/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564

///ไม่มีวาระ///

วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564

///ไม่มีวาระ///

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง เชิญประชุมและส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ ยุคดิจิทัล ร่วมประชุม

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้..........รอมอบหมาย..........เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 392/2564 ลงรับวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1YNiu7Ggq7QN697Tz8vkwUg90zzYAXagn/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564

เวลา 09.00-12.00 น. ณ ระบบออนไลน์ Zoom Meeting

เรื่อง ขอเชิญร่วมวิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะผลการดำเนินงานของชุดโครงการวิจัยฯ โครงการการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับการจับคู่อุปสงค์และอุปทานสินค้าเกษตรในจังหวัออุบลราชธานีและจังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานต้นเรื่อง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จะได้รับ Meeting ID/Passcode ผ่านทาง E-mail ที่ลงทะเบียน [email protected]

ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2564

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณพองาม ปรีดาสันติ์ รองประธานหอการค้า คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า คุณอุฬาร ปัญจะเรือง รองเลขาธิการหอการค้า คุณจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการหอการค้า คุณอนิรุจ สืบสิงห์ รองประธานหอการค้า คุณวิศาล พิริยะกิจไพบูลย์ รองประธานหอการค้า คุณศรัณย์ จุรีมาศ รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 378/2564 ลงรับวันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 09.58 น.

https://drive.google.com/file/d/15zq2nC6sClQhEkxcekt4_R4nNbYjrmdR/view?usp=sharing

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมคคณะทำงานฯ หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง การยกร่างแม่บทพัฒนาพื้นที่อุทยาธรณีผาชันสามพันโบก

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณอรรถสิทธิ์ สุตัญตั้งใจ รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 397/2564 ลงรับวันที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 14.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1Q2KmkKWrHrr2VlsqY2gf3zC8nx_9x5cK/view?usp=sharing

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่องเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.อุบลราชธานี)ครั้งที่ 4/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 391/2564 ลงรับวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1jrOgD-wfDOY2JM-K4c7AnzjPIWna4Lxj/view?usp=sharing

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธา

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัดอุบลราชธนี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมลิวัลย์ ไชยสงคราม รองประธานกรรมการอาวุโส เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 393/2564 ลงรับวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1aNbhUBd6Mp_9_LHhfpmxfHiMpU3Ckka6/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2564

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่

เวลา 14.00 น. ผ่านระบบ Google Meet (รอลิ้ง) เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ

เริ่มทดสอบระบบตั้งแต่เวลา 13.40 น.

ลิ้งประชุม : meet.google.com/wos-ykqp-kpm

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานมูลนิธิหลวงปู่มั่น

ประเภทหนังสือ เชิญประชุมทางออนไลน์

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานกรรการอาวุโส คุณรัตนากร ฑีฆธนานนท์ รองประธานกรรมการอาวุโส คุณมยุรี ฐานานุศักดิ์ รองประธานหอการค้า คุณมลิวัลย์ ไชยสงครม ประธานกรรมการอาวุโส เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่--ไม่มี--ลงรับวันที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 08.16 น.

วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564

ไม่มีวาระประชุม

วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564

เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประชุมคณะกรรมการหอการค้า ระบบออนไลน์

มอบหมายให้คณะกรรมการบริการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่--ไม่มี--ลงรับวันที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น.

วันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2564

///ไม่มีวาระ///

วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564

รอท่านเลขาฯยืนยัน (น้ำสมุนไพรเพื่อผู้ป่วยโคววิด-19)

เวลา.......(ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป) ณ จุดรับส่ง มทบ.22 จ.อุบลราชธานี เรื่อง การมอบหมายภารกิจจัดหาอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

หน่วยงานต้นเรื่อง ปกครองจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อโปรดพิจารณา

มอบหมายให้คณะกรรมการหอการค้าฯเป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 403/2564 ลงรับวันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1GOkMWc8sVuEGr1cKkaLsZutUTfWhe6-E/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564

เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้อง 8201 อาคารเรียน 8 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยรัชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากรและการตัดสินการเข่งขัน

หน่วยงานต้นเรื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญเป็นวิทยากร

มอบหมายให้คุณฤทธิพันธุ์ สัณฑมาศจิรวัส รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

หมายเหตุ เปลี่ยนเป็น ณ ออนไลน์

เลขลงรับที่ 387/2564 ลงรับวันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1A5T10FxbcFuLv4IVU8JQvvPZ-VndV3dT/view?usp=sharing

เวลา 09.00-12.00 น. ณ ระบบออนไลน์ Zoom

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมประชุมย่อย (Focus group)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้..........รอมอบหมาย..........เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 395/2564 ลงรับวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น.

ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ที่ [email protected]

https://drive.google.com/file/d/1jhlTFocifl2i1AbyKASrnWPH4qmsGjRp/view?usp=sharing

เวลา 09.00-10.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ สภาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลฯ เรื่อง ขอรับการสนับสนุนวิทยากร

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 405/2564 ลงรับวันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 15.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1CiTw40Ot-DwCOhFvczlLTmnVmU12F0lC/view?usp=sharing

วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564

เวลา 14.00 น. ณ ฟาร์มฮัก ป.อุบล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการด้านก่อสร้าอนุสรณ์สถาน หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 150 ปี ชาตกาล

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานมูลนิธิหลวงปู่มั่น

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณมลิวัลย์ ไชยสงครม ประธานกรรมการอาวุโส คุณรัตนากร ฑีฆธนานนท์ รองประธานกรรมการอาวุโส คุณมยุรี ฐานานุศักดิ์ รองประธานหอการค้าเป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 396/2564 ลงรับวันที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1C8pcJK9OvS8lxQXT7w8n29Tq3HC04-3f/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี (2566-2570)

Zoom Meeting ID : 874 2611 1415

Passcode : 155382

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ คุณนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานกรรมการอาวุโส คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า คุณพองาม ปรีดาสันติ์ รองประธานหอการค้า คุณนภานรี โตแสง รองประธานหอการค้า คุณฤทธิพันธุ์ สัณฑมาศจิรวัส รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 394/2564 ลงรับวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น.

ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2564 ที่ [email protected]

https://drive.google.com/file/d/1CP4D4VuhCAlHqheLUwyuoNbY3DvWdCN4/view?usp=sharing

เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 398/2564 ลงรับวันที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1nvmVt9rd39Lwwe3a8kCqR_jMBEWp5MVx/view?usp=sharing

เวลา 10.00 น. ณ โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วิทยาเขตบ้านยางน้อย เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมมอบเตียงสนาม(เตียงกระดาษ) โครงการสนับสนุนสู้ภัย COVID-19 ในจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง บริษัท คูโบต้าเจริญชัย จำกัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณชลวิท อภิรัตน์มนตรี รองประธานหอการค้า คุณวิภาดา วจนวิชากร รองเลขาธิการหอการค้า คุณจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการหอการค้า คุณอุฬาร ปัญจะเรือง รองเลขาธิการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 408/2564 ลงรับวันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 15.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1WW94peyYU2WEsiZAt5xXwHRBWniCTfhs/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564

เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม พระพิรุณ 1 สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานเกษตรจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณพองาม ปรีดาสันติ์ รองประธานหอการค้าฯ คุณอนงค์ภัทร ผลประเสริฐ รองเลขาธิการหอการค้าฯเป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 407/2564 ลงรับวันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 15.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1P_IEUEFHIMtNYFKlKq0ly1kjIlEneyVd/view?usp=sharing

เวลา 14.00-16.00 น. ณ ออนไลน์ ผ่านระบบ Vido Conference ระบบ Google Meet เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ครั้งที่ 2/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

โดยคลิกลิงก์ meet.google.com/bjs-gaiz-uws

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 401/2564 ลงรับวันที่ 13 สิงหาคม 2564

https://drive.google.com/file/d/1HTXNG6JRHuWA4ADayz32R46dhKZ07OFb/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564

เวลา 10.00 - 12.00 น ณ สถานที่ Clubhouse เกียรติสุรนนท์ เรื่อง ขอเรียนเชิญท่านประธานหอการค้าเข้าร่วมพิธีส่งมอบส่งมอบรถ Mobile Swab พร้อมทำข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวน 10 โรงพยาบาล ดังนี้

 1. โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่
 2. โรงพยาบาลตาลสุม
 3. โรงพยาบาลเขื่องใน
 4. โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์
 5. โรงพยาบาลโพธิ์ไทร
 6. โรงพยาบาลบุณฑริก
 7. โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม
 8. โรงพยาบาลเหล่าเสือโก๊ก
 9. โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
 10. โรงพยาบาลสำโรง

หน่วยงานต้นเรื่อง -

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ ---ไม่มี--- ลงรับวันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 13.54 น.

วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2564

///ไม่มีวาระ///

วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-12.00 น. ณ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting เรื่อง ขอเชิญร่วมงานและเป็นวิทยากรโครงการเสวนา เสริมสร้างความรู้การดำเนินธุรกิจและเข้าถึงแหล่งเงินทุน SME ปี 2021

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณกัณตพณ หลาวทอง รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 398/2564 ลงรับวันที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 14.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1XAm0oHCEX8dzl0gBEf-3e_lWUVmcLFWy/view?usp=sharing

เวลา 08.00-16.30 น. ณ โรงแรมบ้านวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อ.วารินชำราบ จ.หวัดอุบลราชธานี เรื่อง โครงการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัออุบลราชธานี ฉบับ พ.ศ.2566-2570

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณเมตตา เมืองเจริญ รองประธานหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 418/2564 ลงรับวันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1KpVLLRRfQzHS7L-kX5uUMzsGFB0EmDRI/view?usp=sharing

เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม1 ชั้น 2 โรงแรมรีเจ้น จังหวัดอุบลราชธานี(เปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุม)

เรื่อง ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ ระดมความคิดเห็น ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาความเป็นเลิศและแผนการผลิตกำลังคนระดับสูง

หน่วยงานต้นเรื่อง มหาวิทลาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณเขมชาติ เรียนวิริกิจ รองประธานหอการค้า คุณอุฬาร ปัญจเรือง รองเลขาธิการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 409/2564 ลงรับวันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1ErB4aPeiAezKIPQ2ZlCONJHMLbUrVFZ_/view?usp=sharing

เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยโสธรเรื่อง เชิญประชุมคณะทำงานด้านการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัดยโสธร

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้........... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม (ติดภาระกิจ/ลาประชุม)

เลขลงรับที่ 419/2564 ลงรับวันที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1IbC7N3on1oZTh1mOcmk5xgVMSJjfIkfJ/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564

เวลา 08.00-16.30 น. ณ โรงแรมบ้านวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อ.วารินชำราบ จ.หวัดอุบลราชธานี เรื่อง โครงการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัออุบลราชธานี ฉบับ พ.ศ.2566-2570

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าฯ คุณนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานกรรมการอาวุโส คุณพัช ไชยสงคราม รองประธานหอการค้า คุณวิศาล พิริยะกิจไพบูลย์ รองประธานหอการค้า คุณร่มไทร จันจำปา รองประธานหอการค้า คุณศรัณย์ จุรีมาศ รองประธานหอการค้า คุณฤทธิพันธุ์ สัณฑมาศจิรวัส รองประธานหอการค้า คุณจักรพันธ์ กวีนัฎธยานนท์ รองประธานหอการค้า คุณอุฬาร ปัญจเรือง รองเลขาธิการหอการค้า คุณไพศิษฐ์ ชมสมุทร กรรมการกลาง เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 418/2564 ลงรับวันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1KpVLLRRfQzHS7L-kX5uUMzsGFB0EmDRI/view?usp=sharing

เวลา 12.45 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีเรื่อง การตรวจประเมินและคัดเลือกจังหวัดที่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาดระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ 2563 กลุ่มภาคตะออกเฉียงเหนือ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณสนั่น สุตัญตั้งใจ รองประธานหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 419/2564 ลงรับวันที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1rkmPvXd_4NEvBtC9tUg5eQUy1wAMs_3d/view?usp=sharing

เวลา 13.30-15.30 น ณ ผ่านระบบ Google Hangouts Meet เรื่อง ขอเชิญร่วมสัมนาออนไลน์

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

ที่ลิ้ง meet.google.com/vmx-rqiu-pqf

รหัส : vmxrqiupqf

ลงทะเ่บียนภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2564 (จำนวนสิทธิ์ 100 ท่าน)

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้ คณะกรรมการบริหารหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 404/2564 ลงรับวันที่ 14 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1H6P9FSVqMvzVxama2zfAESwkmcWDVXHj/view?usp=sharing

วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-19.00 น. ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี เรื่องการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 พ.ศ. 2566-2570 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหกอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 426/2564 ลงรับวันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 17.15 น.

https://drive.google.com/file/d/1zihXPfBuSy-ZWMbavBS79TdLKoMW2T61/view?usp=sharing

เวลา 09.00-12.00 น. ณ ออนไลน์ เรื่อง ขอเชิญประชุมโครงการเชิงปฏิบัติการบูรณาการขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการสินค้าเกษตร ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting)

Meeting ID : 997 1860 4180

Passcode : 422823

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณประมอน เขียวขำ รองประธานกรรมการอาวุโส คุณพองาม ปรีดาสันติ์ รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 410/2564 ลงรับวันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1VgEK_uvmw9tlYVY3_Y5j87HLlZ0H9exY/view?usp=sharing

เวลา 14.00 น ณ ระบบออนไลน์ (Video Conference) เรื่อง เชิญประชุมเตรียมการเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านปากแซง

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

Join Zoom Meeting

Meeting ID : 977 3766 1375

Passcode : 094734

Link : https://zoom.us/j/97737661375?pwd=YUs4cUdoWTJVYUkwalJqMktwVExVUT09

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าฯ คุณฤทธิพันธ์ุ สัณฑมาศจิรวัส รองประธานกรรมการหอการค้าฯ คุณวุฒิไกร อร่ามเรือง กรรมการกลาง คุณไพศิษฐ์ ชมสมุทร กรรมการกลาง เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 425/2564 ลงรับวันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 13.55 น.

https://drive.google.com/file/d/1QjGMpQyA32XzcUzYw9h2V3jBAzlg5W3N/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564

เวลา 08.00-16.30 น. ณ โรงแรมบ้านวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อ.วารินชำราบ จ.หวัดอุบลราชธานี เรื่อง โครงการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัออุบลราชธานี ฉบับ พ.ศ.2566-2570

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณนภานรี โตแสง รองประธานหอการค้า คุณสิริกัญญา พิริยะกิจไพบูลย์ รองประธานกรรมการอาวุโส คุณนรพงศ์พันธ์ อาชวานันทกุล รองประธานหอการค้า คุณจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการหอการค้า คุณสมศักดิ์ ทองบ่อ กรรมการกลาง เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 418/2564 ลงรับวันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1KpVLLRRfQzHS7L-kX5uUMzsGFB0EmDRI/view?usp=sharing

เวลา 10.00-12.00 น. ณ ระบบ Google Meet

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการธุรกิจปศุสัตว์และแปรรูป ครั้งที่ 2/2564

ผ่าน VDO Conference (Google Hangout Meet)

รหัสผ่าน: mvb-hbws-zho

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

การปฏิบัติ วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณประมอน เขียนขำ รองประธานกรรมการอาวุโส เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 377/2564 ลงรับวันที่ 30 กรกฏาคม 2564 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1GVfZoawh8naBg0ssSbHFX5obAzOmYMeu/view?usp=sharing

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารศูนย์เครื่องมือเรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งที่2/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณอนิรุจ สืบสิงห์ รองประธานหอการค้าฯ คุณอุฬาร ปัญจเรือง รองเลขาธิการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 402/2564 ลงรับวันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1Nrtu_IAxVyh23YFAJI8BK1xfeVCGZdqu/view?usp=sharing

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ขั้น 3 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประสานแผ่นพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด (ครั้งที่ 3/2564)

หน่วยงานต้นเรื่อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณบัวหลวง อาษาพล รองประธานกรรมการอาวุโส เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 421/2564 ลงรับวันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1GZYJgLjgcNa4Qi_QLPkuFU2Uwxq0Apnh/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564

เวลา 08.00-16.30 น. ณ โรงแรมบ้านวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อ.วารินชำราบ จ.หวัดอุบลราชธานี เรื่อง โครงการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัออุบลราชธานี ฉบับ พ.ศ.2566-2570

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณพองาม ปรีดาสันติ์ รองประธานหอการค้า คุณประมอน เขียวขำ รองประธานกรรมการอาวุโส คุณรัตนากร ฑีฆธนานนท์ รองประธานกรรมการอาวุโส คุณสนั่น สุตัญตั้งใจ รองประธานกรรมการอาวุโส คุณกิตติ สุวรรณกูฏ กรรมการกลาง เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 418/2564 ลงรับวันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1KpVLLRRfQzHS7L-kX5uUMzsGFB0EmDRI/view?usp=sharing

เวลา 14.00 น.เรื่องขอเรียนเชิญเปิดบัญชีมูลนิธิหลวงปู่มั่นณธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนสรรพสิทธิ์

เอกสารที่ต้องเตรียม

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้า คุณนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานกรรมการอาวุโส เป็นผู้เข้าร่วม

เลขลงรับที่ ---ไม่มี---ลงรับวันที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น.

วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564

///ไม่มีวาระ///

วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564

เวลา 08.00-16.30 น. ณ โรงแรมบ้านวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อ.วารินชำราบ จ.หวัดอุบลราชธานี เรื่อง โครงการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัออุบลราชธานี ฉบับ พ.ศ.2566-2570

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานหอการค้า คุณประสงค์ จันจำปา รองประธานกรรมการอาวุโส คุณพิราวรรณ เรียนวิริยกิจ รองประธานกรรมการอาวุโส เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 418/2564 ลงรับวันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1KpVLLRRfQzHS7L-kX5uUMzsGFB0EmDRI/view?usp=sharing

เวลา 10.00-12.00 น. ณ Zoom Cloud Meeting เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด (คทช.)จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2564 โดยผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

รหัส Meeting ID : 965 3952 8643

Passcode : 897087

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2564

มอบหมายให้คุณศิริอร วรวิบูลย์สวัสดิ์ รองประธานกรรมการ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 422/2564 ลงรับวันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1YOZLVlfXSC57MFTP8_LWG4MfvaTS2hNv/view?usp=sharing

เวลา 11.30 น. ณ โรงพยาบาลอำเภอนาตาลเรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกรียติส่งมอบตู้คอนเทนเนอร์อ๊อฟฟิต

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าจังหวัดอุบลราชธนี

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการ คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี กรรมการเลขาธิการ คุณประมอน เขียวขำ รองประธานกรรมการอาวุโส คุณสนั่น สุตัญตั้งใจ รองประธานกรรมการอาวุโส คุณไพบูลย์ คำศรี รองประธานกรรมการ คุณพัช ไชยสงครม รองประธานกรรมการ คุณวุฒิไกร อร่ามเรือง กรรมการกลาง คุณไพศิษฐ์ ชมสมุทร กรรมการกลาง คุณฤทธิพันธุ์ สัณฑมาศจิรวัส รองประธานกรรมการ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ ---ไม่มี--- ลงรับวันที่ 28 สิงหาคม 2564 เวลา 16.00 น.

วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564

เวลา 12.30-16.30 น. ณ ออนไลน์(ZOOM) เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อดีข้อเสีย กรณีการสร้างคลองผันน้ำ จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง มูลนิธิพิทักษ์ธรรมชาติเพื่อชีวิต

Meeting ID : 999 1932 6868

Passcode : 156999

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณบัวหลวง อาษาพล รองประธานกรรมการอาวุโส คุณคุณพิราวรรณ เรียนวิริยกิจ รองประธานกรรมการอาวุโส เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 429/2564 ลงรับวันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1v8QGD1OwP7CTB61Ze7y-_HXqqSpBJQ3l/view?usp=sharing

เวลา 12.30-16.00 น. ณ ออนไลน์ Application Zoom Meeting (รอลิ้ง) เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม คู่มือกฎหมายสำหรับผู้ประกอบการ SME ในสาขาธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม

หน่วยงานต้นเรื่อง บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/88318831362?pwd=Q3E1eHl5TFBWd0tVcU5HR2IvbVEwQT09

Meeting ID: 883 1883 1362

Passcode: 423514

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานหอการค้า คุณรัฐธนินท์ เตชะไชยสิทธิ์ รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 431/2564 ลงรับวันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 16.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1MKARv9k8hrf9AwSQ5pGwhgMO45DQYFbG/view?usp=sharing

เวลา 14.30 น. ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ขอเชิญประชุมคระกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 433/2564 ลงรับวันที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1V0rEQCLEBjNqgjN0uhu5H14X3Y59RCUf/view?usp=sharing