วาระงานหอการค้าประจำเดือน กันยายน 2564


2021-08-25 08:33

จำนวนครั้งที่อ่าน : 307

วาระงานหอการค้าอุบล

วาระงานหอการค้าอุบล

วาระงานหอการค้าประจำเดือน กันยายน 2564

วันพุธที่ 1 กันยายน 2564

เวลา 14.00 น. ณ บริษัท ซีซีซี ออโต้ จำกัด (เกรท วอลล์ มอเตอร์อุบลราชธานี)เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการด้านก่อสร้างอนุสรณ์สถาน หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 150 ปี ชาตกาล

หน่วยงานต้นเรื่อง มูลนิธิหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 434/2564 ลงรับวันที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1zQ3XttDa7NheOQTLdSJLyM2JM5LZF39x/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564

เวลา 09.00-15.00 น. ณ ออนไลน์ Application Zoom Meeting

เรื่อง ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อผลการศึกษาประเด็นยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. 2564-2570)

Meeting ID :958 7755 0694

Passcode : 195532

ลิ้งสั้น : https://bit.ly/2WkjQwB

หน่วยงานต้นเรื่อง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ตอบรับการเข้าร่วมประชุมภายในวันที่ 1 กันยายน 2564 ที่ [email protected]

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณสนั่น สุตัญตั้งใจ รองประธานกรรมการอาวุโส คุณพชร เตชะตานนท์ รองประธานกรรมการอาวุโสเป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 430/2564 ลงรับวันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 16.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1uyDERVjrmeDCVOuaBCK6IP8VGBbZzSaF/view?usp=sharing

เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมปทุุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ รองประธานกรรมการอาวุโส เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 428/2564 ลงรับวันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 10.55 น.

https://drive.google.com/file/d/1eMWqN931Fi7XYb44ksDjf5bjw-Sdfk-9/view?usp=sharing

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองสถานบันพระปกเกล้า จังหวัดอุบลราชธานี อาคารทานตะวัน ชั้น 1 (ทิศเหนือหอประชุมไพรพะยอม)มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เรื่อง เชิญประชุมขอคำปรึกษาการจัดโครงการของศูนย์ฯพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณประสงค์ จันจำปา รองประธานกรรมการอาวุโส เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 441/2564 ลงรับวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 15.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1wgfkZXkBLUuLiwIQiGV0-zYx_HBhN6Im/view?usp=sharing

เวลา 14.00-16.00 น. ณ ระบบ Video Conference เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หอการค้าไทย ครั้งที่ 4/2564

ผ่านระบบ Google Hangouts Meet

โดยคลิกที่ลิงค์ https://meet.google.com/wvt-ivgs-pqh

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า คุณวิศาล พิริยะกิจไพบูลย์ รองประธานหอการค้าฯ คุณพัช ไชยสงคราม รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 427/2564 ลงรับวันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 17.15 น.

https://drive.google.com/file/d/1axsmie42hIm0RoPILndL0UHAaAxhB5Yj/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564

เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง กำหนดจัดประชุมและรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 447/2564 ลงรับวันที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 16.50 น.

https://drive.google.com/file/d/1aLjJVgfUyv7AMOa7FV0auH5R3pyTKkCw/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2564

วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน 2564

วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564

วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564

เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ระบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom เรื่อง ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นภายใต้โครงการจัดทำแนวทางถ่ายทอดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในรูปแบบออนไลน์(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

สามารถเข้าผ่าน Link

Join Zoom Meeting

https://chula.zoom.us/j/93051956908?pwd=Sit3VC83WUdLQU8rNURIYXdJZGF3QT09

Meeting ID: 930 5195 6908

Password: 833074

ช่องทางเอกสารประกอบการประชุม : https://drive.google.com/drive/folders/1kEEk8LgNE30t7svUfUSNegWdU3zo75vP?usp=sharing

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานนโยบายและแผน

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณอรรถสิทธิ์ สุตัญตั้งใจ รองประธานกรรมการ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 446/2564 ลงรับวันที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 09.20 น.

https://drive.google.com/file/d/1Rm56iyHp1CIqVtxwWhHdYjCNP05aWvUb/view?usp=sharing

วันพุธที่ 8 กันยายน 2564

เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานการใช้วัสดุที่รื้อถอนจาการก่อสร้างโครงการทางแยกต่างระดับแยกดงอู่ผึ้งและแยกวนารมย์ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 452/2564 ลงรับวันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1DEEWRJ5jviXTQ2KfoyhcJrZaAzLiKy13/view?usp=sharing

รายงานการประชุม

https://drive.google.com/file/d/1HOD_atTYNPenn_QEVvzQFhoq5xYjWCko/view?usp=sharing

เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เชิญประชุมคณะทำงานแก้ไขผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการต่างระดับแยกดงอู่ผึ้งและแยกวนารมย์ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 453/2564 ลงรับวันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1vST5u2wgmhuUmZi-ymYZrJUUWTQXnjtl/view?usp=sharing

รายงานการประชุม

https://drive.google.com/file/d/18znixJI-_cTEI6lVrIf4WRssdFL73qls/view?usp=sharing

เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีเรื่องประชุมสรุปผลการดำเนินการจากการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการหอการค้า คุณอุฬาร ปัญจเรือง รองเลขาธิการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 458/2564 ลงรับวันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1GrxKX-UEuVJYf6J1Q7Qmo10syme61ID6/view?usp=sharing

เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีเรื่อง ขอเชิญประชุม มูลนิธิหลวงปู่มั่น ภุริทัตโต

หน่วยงานต้นเรื่อง มูลนิธิหลวงปู่มั่น ภุริทัตโต

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้ คุณนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานกรรมการอาวุโส คณะอนุกรรมการด้านการสนับสนุนกองทุนส่งฆ์อาพาธ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 451/2564 ลงรับวันที่ 4 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1o1G1oGalOZaOjbEKRaT_hkirF1HgWv4n/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564

เวลา 08.30 - 14.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราชชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีเรื่อง ขอเชิญประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่จังหวัด

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณสนั่น สุตัญตั้งใจ รองประธานกรรมการอาวุโส เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 445/2564 ลงรับวันที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 09.20 น.

https://drive.google.com/file/d/1V-4yjwRltfTCHa83NTJeii0z0pRgzbMs/view?usp=sharing

เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานีแห่งที่ 2 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการฯ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ 2

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 449/2564 ลงรับวันที่ 4 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1znQA0K8pkTE8Bz5wUg23EJzqJwJUiFyf/view?usp=sharing

รายงานการประชุม

https://drive.google.com/file/d/1Gt2LV2hMvTvy0GlqT91dsIaqt3rYjIZy/view?usp=sharing

เวลา 10.00 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีบุญเรือง บ้านคำบง ตำบลสงยาง อำเภอศรีเมือใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ขอเชิญประชุม ประชาคมราษฎรตามโครงการก่อสร้างอนุสรณ์สถาน 150 ปี ชาตกาล

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานมูลนิธิ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณชลวิท อภิรัตน์มนตรี รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 454/2564 ลงรับวันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1R08tsnE7cp09WwO8jUj8z-BoFCkHhoT3/view?usp=sharing

เวลา 14.30 น. ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานบัคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 462/2564 ลงรับวันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1_FIDQGGuT6trJMj-Hbz0c2DuPzfhvwmv/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564

เวลา 08.00-16.30 น. ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ

เรื่อง อบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการคณะอุนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี ฉนับปี พ.ศ.2566-2570

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าฯ คุณนิมิต สิทธิไตร ประธานกรรมการอาวุโส คุณประสงค์ จันจำปา รองประธานกรรมการอาวุโส คุณเมตตา เมืองเจริญ รองประธานหอการค้า คุณพองาม ปรีดาสันติ์ รองประธานหอการค้า คุณประมอน เขียวขำ รองประธานกรรมการอาวุโส คุณนภานรี โตแสง รองประธานหอการค้า คุณชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานหอการค้า คุณไพศิษฐ์ ชมสมุทร กรรมการกลาง เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 455/2564 ลงรับวันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1splvDacjdm6nqqHFP_4B7koXGw934TaV/view?usp=sharing

เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมรีเจ้นท์ พาเลช อำเภอเมืองอุบลราชธานี เรื่อง ขอเชิญร่วมอบรมโครงการจัดระเบียบการค้า เพื่อส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน ตามวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)

หน่วยงานต้นเรื่อง ปกครองอำเภอสิรินธร

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้นายฤทธิพันธุ์ สัณฑมาศจิรวัส รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 461/2564 ลงรับวันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1NLh3dexLW0nZWWVe7hfsN1iu2cEhZ56f/view?usp=sharing

เวลา 10.00-12.00 น. ณ ผ่านระบบ VDO Conference

เรื่อง การประชุมประธานกรรมการหอการค้าไทย พบประธานผู้ประกอบการรุ่นไหม่ YEC หอการค้าจังหวัด

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณพัช ไชยสงคราม ประธานหอการค้า และ YEC เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 450/2564 ลงรับวันที่ 4 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1p-9Iao97WfypdDjv947fq5hPsFOd5Lwf/view?usp=sharing

เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมรีเจ้นท์ พาเลช อำเภอเมืองอุบลราชธานี เรื่อง การดำเนินงานโครงการอาหารปลอดภัย 4 ร (โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาชุมชน

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 460/2564 ลงรับวันที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1omSAyUNJeOebhXBFAd_h2SwGD2HyFEgb/view?usp=sharing

เวลา 13.00-14.00 น. ณ ระบบ VDO Conference (Google Meet)ขอเชิญประชุมร่วมระหว่างกรรมการเลขาธิการหอการค้าไทย พบเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค 5 ภาค มเลขาธิการหอการค้าและผู้จัดการ เจ้าหน้าที่หอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

ลิ้ง https:// meet.google.com/dqr-kbkh-jyc

รหัส : dqr-kbkh-jyc

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า เจ้าเหน้าที่หอการค้า เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 459/2564 ลงรับวันที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1zKAoYK_AGRpBZqZQ_cwbTpk1eT-fqcLR/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564

เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม โชว์รูมเกรทวอลล์มอเตอร์อุบลราชธานธานี เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 150 ปี ชาตกาล จังหวัดอุบลราชธานี

หรือเข้าร่วมได้ที่ลิ้ง meet.google.com/jri-bvjd-tuv

หน่วยงานต้นเรื่อง มูลนิธิหลวงปู่มันฯ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานกรรมการอาวุโส คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณชลวิท อภิรัตน์มนตรี รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 463/2564 ลงรับวันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1Xof85aT1AYs1F-9p146uqiPl_s50kqgt/view?usp=sharing

วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2564

วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564

วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564

เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยต้นเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เรื่อง เรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์พัฒนาการเมืองฯ จ.อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้คุณประสงค์ จันจำปา รองประธานกรรมการอาวุโสเป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 471/2564 ลงรับวันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 12.30 น.

https://drive.google.com/file/d/13megsniUxep0AJJ-YqLfXu89zIdZ3e-0/view?usp=sharing

เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ขอความอนุเคะห์ การให้สัมภาษณ์ ในหัวข้อสิทธิในที่ดินของนักลงทุนต่างประเทศในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย และคนต่างชาตในแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาะิปไตยประชาชนลาว

หัวหน้าโครงการวิจัยโดยนายขรรค์เพชร ชายทวีป

หน่วยงานต้นเรื่อง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ นายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า เป็นผ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 456/2564 ลงรับวันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1_fzuKRteAnIq_Vz71dU7KPHpV_SyNNle/view?usp=sharing

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธนี เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมจัดสร้างเหรียญหลางปู่มั่น ภูริทัตโต 150 ปี ชาตกาล จังหวัดอุบลราชธานี พุทธศักราช 2563 ครั้งที่ 1/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ เป็นผ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 456/2564 ลงรับวันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1mxdTHasIq3-5P3ZkD8OyVwuBxUfNLDKQ/view?usp=sharing

เวลา 13.30 น ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด อุบลราชธาเรื่อง ขอเชิญประชุม แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการบริหารจัดการข้าว

หน่วยงานต้นเรื่อง ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณกัณตภณ หลาวทอง รองประธานกรรมการ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 442/2564 ลงรับวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 15.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1r0lq1NkCX2b9E7qrVRjG1HheiMjfytg4/view?usp=sharing

วันพุธที่ 15 กันยายน 2564

เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง จัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 พ.ศ.2566-2570

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 473/2564 ลงรับวันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 17.20 น.

https://drive.google.com/file/d/1RGGwytjRCZIl9cjhAPm4udWQXXwIHczb/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564

เวลา 09.30-12.00 น. ณ ระบบ ZOOM เรื่อง การจัดการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ กกร.จังหวัด และกกร.กลุ่มจังหวัด ครั้งที่ 3 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/87691525431?pwd=MktneUVJb2pEcEJOd2VVL1hCVUJXUT09

Meeting ID: 876 9152 5431

Passcode: 897062

หมายเหตุ : ขอความกรุณาเปลี่ยนชื่อผู้ใช้งาน (User name) เป็นชื่อจริงนามสกุลจริง ตามด้วย กลุ่มจังหวัด หรือ จังหวัด เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบในการอนุญาตเข้าห้องประชุม

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้ประธานหอฯคุณมงคล จุลทัศน์ เลขาธิการหอฯคุณพงษ์พันธ์ จันทศรี รองเลขาธิการหอฯ คุณฤทธิ์พันธุ์ สัณฑมาศจิรวัส รองประธานหอฯคุณชลวิท อภิรัตน์มนตรี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 467/2564 ลงรับวันที่ 11 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1kuAw3aVMPmvZtmp236wthm_qf5qKoAG_/view?usp=sharing

เลื่อนไม่มีกำหนด

เวลา 14.00-15.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง ขอเชิญหารือการประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมาชิกหอการค้าจังหวัดเข้าร่วมโครงการ การขับเคลื่อนสุขภาวะคนทำงาน

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

ออนไลน์ google Meet

meet.google.com/aev-uwuz-jau

Password : aevuwuzjau

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้....รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 477/2564 ลงรับวันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1Qvzku_rQj2zC5hDI6Cbd2g6ORfHWuSqX/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564

เวลา 08.00 - 09.30 น. ณ บริเวณพื้นที่ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หลังใหม่)

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานเปิดป้ายอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคอีสานตอนล่างและศูนย์ ASEAN Smart Cities Network Center

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคอีสานตอนล่าง

ประเภทหนังสือ เพื่อโปรดพิจารณา

มอบหมายให้คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าฯ คุณ ร่มไทร จันจำปา รองประธานหอการค้าฯ คุณ จารุณี พิมพ์ หล่อ รองเลขาธิการหอการค้า คุณอุฬาร ปัญจเรือง รองเลขาธิการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 474/2564 ลงรับวันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1R9V_ZzQvLFU30VrIihtqpc_JSv5Kxf0N/view?usp=sharing

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า จังหวัดอุบลราชธานี (คปป.จ.อบ.) ครั้งที่ 2/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้คุณอรรถสิทธิ์ สุตัญตั้งใจ รองประธานหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 482/2564 ลงรับวันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1hCoIp94AaZ0ExZ5mICS2um1cqc2V2LZx/view?usp=sharing

รายงานการประชุม

https://drive.google.com/file/d/1suWMn1IlrjswOBgLkXtQS5LfpokrOaJc/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564

ไม่มีวาระ

วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564

ไม่มีวาระ

วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564

เวลา 08-18.00 น. ณ ห้องทับทิมสยาม 1 ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง เชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานส่งเสริมการขายการตลาดท่องเที่ยว

หน่วยงานต้นเรื่อง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้คุณนภานรี โตแสง รองประธานหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 478/2564 ลงรับวันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1PJXXDLoz63D8rgQ0Il8Uwhg9PLI1WIdU/view?usp=sharing

เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมผาแต้ม ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 อุบลราชธานี เรื่อง เชิญประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจำจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานอุสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธนี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ รองประธานกรรมการอาวุโส เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 463/2564 ลงรับวันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1kWI2p-xWvX45j9tsBk3pkfAxEN9yfMCb/view?usp=sharing

เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศรีพรหมราชวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการอาหารจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้คุณพองาม ปรีดาสันติ์ รองประธานหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 486/2564 ลงรับวันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1JSRBkoPwilwB1S1LcebTzmbqrjCVu5M1/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564

ไม่มีวาระงาน

วันพุธที่ 22 กันยายน 2564

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง การประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้คุณนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานกรรมการอาวุโส เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 494/2564 ลงรับวันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1-wqaqnQJ8rqc7M7Ba47zoFV_BWoCAoSn/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564

เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมบุณฑริก ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หรือผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ที่ https://meet.google.com/fof-tuda-uge

เรื่อง ขอเชิญประชุมหารือการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2566-2570 ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชีวภาพ

หน่วยงานต้นเรื่อง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 495/2564 ลงรับวันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1dEG6QLW_1DMysS3I56oGd2JgcOftf8-D/view?usp=sharing

เวลา 13.30-17.30 น ณ ห้องประชุมหอการค้าฯและผ่านระบบ Video Conference

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2564

ลิงก์วิดีโอคอล: https://meet.google.com/nbq-tnce-nrq

รหัส: nbq-tnce-nrq

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ ---ไม่มี--- ลงรับวันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น.

วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564

วันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564

วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564

เวลา 08.30-12.30 น. ณ ห้องเธียร์เตอร์ โรงแรมบ้านสวนคุณตากอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เชิญร่วมกิจกรรมสร้าง พัฒนา และรักษาเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 496/2564 ลงรับวันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 10.50.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1H8E1fITGlgMDGze-jCy_OErxaRoHr7Bb/view?usp=sharing

วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564

เวลา 09-12.00 น. ณ ห้องประชุมพระศรีสุระอนุสรณ์ ที่ว่าการอำเภอเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมหฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 1)โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางหลวงแนวใหม่ จากทางหลวงหมายเลย 24-บรรจบทางหลวงหมายเลข 217 อ.เดชอุดม-ต.ดอนจิก

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานสำรวจและออกแบบกรมทางหลวง

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้คุณพชร เตชะตานนท์ รองประธานกรรมการอาวุโสฯและประธานคณะทำงานหอการค้าประจำอำเภอเดชอุบลเป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 479/2564 ลงรับวันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น.

https://drive.google.com/file/d/14WmiMOBMiX1AGiP26JqeY2PRS3TOouuQ/view?usp=sharing

เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมโสตทัศนูปกรณ์ชั้น 2 อาคารอำนวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน7อุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.)ครั้งที่2/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด กลุ่มงานแผนงานและประเมินผล

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้คุณไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอการฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 487/2564 ลงรับวันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1DJrfnpbLLezveAvloceIMqwIzpXtAsr4/view?usp=sharing

รายงานการประชุม

https://drive.google.com/file/d/1BUpl-sBcGQbIJqrNrmL104wRLXQHYHky/view?usp=sharing

เวลา14.00-16.00 น. ณ ณ ห้องประชุมCruze ชั้น 2 โชว์รูมเกรทวอลล์

มอเตอร์จังหวัดอุบลราชธานีและ ผ่านระบบ Video Conference Google Meet

รหัสผ่าน (meet.google.com/oyr-mnaq-sqb)

เรื่อง ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบัน(กกร.)กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

ครั้งที่ 3/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง กกร.กลุ่มจังหวัด

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า คณะกรรมการบริหารหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1zY_0iRYhsDwz58S-NUny0tWWHcJLr4VU/view?usp=sharing

เวลา 17.00 น. ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ประชุมคณะทำงานอบรมหลักสูตรพัฒนาอาชีพโครงการเศรษฐกิจฐานราก

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ ---ไม่มี--- ลงรับวันที่ 25 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น.

วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564

เวลา 10.00-12.00 น. ณ ผ่าน VDO Conference โปรแกรม Cisco WebEx เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมระดมความเห็นความร่วมมือระหว่างหอการค้าไทย (กลุ่มหอการค้าจังหวัด) และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

✅Meeting link :

https://utcc.webex.com/utcc/j.php?MTID=m3a1f24d1a9d5d22b82683e864e0ebca3

➡️Meeting number: 2515 598 7693

➡️Password: 963852

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้นายมงคง จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ นายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าฯเป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 498/2564 ลงรับวันที่ 25 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1YvEHqstN2QW2tcEao2QX19cDJg6qV3zO/view?usp=sharing

เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3 ขอเชิญประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้นายวิศาล พิริยะกิจไพบูลย์ รองประธานหอการค้าฯเป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 501/2564 ลงรับวันที่ 25 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1lUhz5RqQ0M02PxV52yRnN2hcX5jT9oJa/view?usp=sharing

เวลา 14.30 น. ผ่านระบบ ZOOM

เรื่อง สายการบินไทยสมายด์ ขออนุญาตนัดประชุม online ร่วมกับหอการค้าอุบลฯ

ZOOM : https://us04web.zoom.us/j/71189920205?pwd=NXk0c0VUckVVcXJOQTNzNkcwbWo0dz09

Meeting ID: 711 8992 0205

Passcode: A0FmKG

หัวข้อการประชุม

  1. อัพเดทข้อมูลสายการบิน
  2. อัพเดทสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกหอการค้า
  3. Q&A ถาม/ตอบ

ผู้เข้าร่วมประชุมฝั่งสายการบินไทยสมายล์ : ผู้จัดการฝ่ายขายฯ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายฯ

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ นายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ ---ไม่มี--- ลงรับวันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 16.30 น.

วันพุธที่ 29 กันยายน 2564

เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและนายอำเภอประจำเดือนกันยายน 2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯเป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 488/2564 ลงรับวันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1vEqC66v5qheBmI7N-aUBul37NHOJd7Wh/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1MqVDPqgOfuLErlAg6VmgPcck_3KwlwdU/view?usp=sharing

รายงานการประชุม

https://drive.google.com/file/d/1gt9nRiMu3dSsRXXvGjWMeOtBrFpxGLjm/view?usp=sharing

เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมประเกียรติฯอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลฯ เรื่องขอเชิญประชุม

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานกองทุนเครือข่ายแห่งบุญหม่อมเจียงคำอนุสรณ์

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานกรรมการอาวุโส เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 489/2564 ลงรับวันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1q97HuYYvvPqPkKJr5fXBBazyFEYW28un/view?usp=sharing

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีเรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.อุบลราชธานี) ครั้งที่ 6/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 508/2564 ลงรับวันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 13.29 น. รับแจ้งทางไลน์

https://drive.google.com/file/d/1KikUyLZJQME98Y6Mk_YICPP-tgGjyUQU/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!