ประจำเดือน สิงหาคม 2564 สมุดลงรับ หนังสือเข้า และออก ของหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี


2021-08-03 10:21

จำนวนครั้งที่อ่าน : 119

ลักษณะหนังสือที่ควรทราบ1. หนังสือภายนอก 2. หนังสือภายใน 3. หนังสือประทับตรา 4. หนังสือสั่งการ (ค าสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ) 5. หนังสือประชาสัมพันธ์ (ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว) 6. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ท าขึ้นหรือรับไว้เป็หลักฐานในราชการ (หนังสือรับรอง รายงานการประชุม บันทึก และ หนังสืออื่น)

หนังสื่อที่ลงรับเพื่อเสนอให้พิจารณาสั่งการ

วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564

ไม่มีวาระ

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564

ไม่มีวาระ

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564

 1. เลขลงรับที่ 378/2564 ลงรับวันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 09.58 น. ## เรื่อง ขอเชิญร่วมวิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะผลการดำเนินงานของชุดโครงการวิจัยฯ โครงการการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับการจับคู่อุปสงค์และอุปทานสินค้าเกษตรในจังหวัออุบลราชธานีและจังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานต้นเรื่อง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

การปฏิบัติ วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ระบบออนไลน์ Zoom Meeting

จะได้รับ Meeting ID/Passcode ผ่านทาง E-mail ที่ลงทะเบียน [email protected]

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/15zq2nC6sClQhEkxcekt4_R4nNbYjrmdR/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 379/2564 ลงรับวันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 09.58 น. เรื่อง ขอเชิญประชุม คณะทำงานบริหารจัดการเพื่อนำผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

การปฏิบัติ วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคาร 3 สำนักงานสาธาณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุุณมยุรี ฐานานุศักดิ์ รองประธานหอการค้าฯ เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1DtHIj-rPjtTLMR7gqej9gI2SVQ7EErnH/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 380/2564 ลงรับวันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 09.58 น. เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานอุบลสแควร์

การปฏิบัติ วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564

ประเภทหนังสือ แจ้งเพื่อทราบ

มอบหมายให้...............................เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1NkmSsyBzpTW4mFF9WSKogO15hM2mv5bt/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 381/2564 ลงรับวันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 11.48 น. เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานบังคับคดี

การปฏิบัติ วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.30 ฯ. ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ แจ้งเพื่อทราบ

มอบหมายให้...............................เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1vq_QmeMBbBd7dRw7b80ChmjM_g0kA0zv/view?usp=sharing

5.เลขลงรับที่ 382/2564 ลงรับวันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. #### เรื่อง ขอเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ปัจฉิมนิเทศโครงการ โครงการศึกษาความเหมาะสมเพื่อบรรเทาอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานบริหารโครงการ

การปฏิบัติ -

ประเภทหนังสือ แจ้งเพื่อทราบ

มอบหมายให้...............................เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1LahcZQeIDlpqNJ4Qng5NkFjLchrxFV_J/view?usp=sharing

6.เลขลงรับที่ 383/2564 ลงรับวันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. #### เรื่อง ขอเลื่อนการจัดประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริการทรัพกรน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงหนือ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานบริหารโครงการ

การปฏิบัติ เลื่อนการประชุมอย่างไม่มีกำหนด

ประเภทหนังสือ แจ้งเพื่อทราบ

มอบหมายให้...............................เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1QIydfLgkmMnAiCGXCj0u2xXlFhPUKmdj/view?usp=sharing

7.เลขลงรับที่ 384/2564 ลงรับวันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 16.00 น. #### เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

การปฏิบัติ วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้...............................เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ตอบแบบตอบรับภายในวันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564 ทาง E-Mail :[email protected]

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1_A3Fp6OmtvJsbLzE-lPmoq2gft39Xs4X/view?usp=sharing

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564

 1. เลขลงรับที่ 385/2564 ลงรับวันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 08.44 น. ## เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบธงสีฟ้า และการประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนโครกงการหมู่บ้านสีฟ้า หมู่บ้านนี้ไม่มีโควิด-19

หน่วยงานต้นเรื่อง ปกครองจังหวัด

การปฏิบัติ วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

หมายเหตุ หนังสือด่วน อยู่ระหว่างรอผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลลงนาม

https://drive.google.com/file/d/1c5b_jTFWBHgTzKhdd2-B-MQ7xrf5QEF5/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 386/2564 ลงรับวันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. เรื่อง ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดอุบลราชธานี (ก.ช.ภ.จ.อบ.)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสารธรณภัยจังหวัด

การปฏิบัติ -

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1OgsINHkuLOY_g66dgAEK6H-tjl-307u7/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 387/2564 ลงรับวันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากรและการตัดสินการเข่งขัน

หน่วยงานต้นเรื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

การปฏิบัติ วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้อง 8201 อาคารเรียน 8 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยรัชภัฏอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญเป็นวิทยากร

มอบหมายให้คุณฤทธิพันธุ์ สัณฑมาศจิรวัส รองประธานหอการค้า เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1A5T10FxbcFuLv4IVU8JQvvPZ-VndV3dT/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 388/2564 ลงรับวันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 15.35 น. เรื่อง เชิญร่วมเป็นเกียรติ กิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานฯประจำปี 2534 (จังหวัดอุบลราชธานี)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

การปฏิบัติ วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00-12.30 น. ณ โรงเรียนเขื่องใน (เจริญราษฎร์) อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

การแต่งกาย : เครื่องแบบของหน่วยงาน หรือแต่งกายสุภาพ

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1FhIldjB7iwpqPBOCCFUtVf0ueWUshgkW/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

 1. เลขลงรับที่ 389/2564 ลงรับวันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 11.30 น. เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 6/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักงานขนาส่งจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ 2

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1FGabtyqgD9EasuSoUUyKwoMTqLKcxaOO/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 390/2564 ลงรับวันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 11.30 น. เรื่อง ขอให้มีการทบทวนเขตพื้นที่การขายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

หน่วยงานต้นเรื่อง -

การปฏิบัติ -

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

มอบหมายให้............................. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1z2oI-l1nlnRwiXsze7lwACoUovGv8thA/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564

 1. เลขลงรับที่ 391/2564 ลงรับวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. # เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.อุบลราชธานี)ครั้งที่ 4/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

การปฏิบัติ วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้..........รอมอบหมาย..........เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1jrOgD-wfDOY2JM-K4c7AnzjPIWna4Lxj/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 392/2564 ลงรับวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. # เรื่อง เชิญประชุมและะส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ ยุคดิจิทัล ร่วมประชุม

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้..........รอมอบหมาย..........เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1YNiu7Ggq7QN697Tz8vkwUg90zzYAXagn/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 393/2564 ลงรับวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. # เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัดอุบลราชธนี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

การปฏิบัติ วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้..........รอมอบหมาย..........เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1aNbhUBd6Mp_9_LHhfpmxfHiMpU3Ckka6/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 394/2564 ลงรับวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. # เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี (2566-2570)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

การปฏิบัติ วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้..........รอมอบหมาย..........เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2564 ที่ [email protected]

https://drive.google.com/file/d/1CP4D4VuhCAlHqheLUwyuoNbY3DvWdCN4/view?usp=sharing

5.เลขลงรับที่ 395/2564 ลงรับวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. # เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมประชุมย่อย (Focus group)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

การปฏิบัติ วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ระบบออนไลน์ Zoom

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้..........รอมอบหมาย..........เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ที่ [email protected]

https://drive.google.com/file/d/1jhlTFocifl2i1AbyKASrnWPH4qmsGjRp/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564

ไม่มี

วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564

วันหยุด

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564

 1. เลขลงรับที่ 396/2564 ลงรับวันที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. # เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการด้านก่อสร้าอนุสรณ์สถาน หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 150 ปี ชาตกาล

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานมูลนิธิหลวงปู่มั่น

การปฏิบัติ วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ฟาร์มฮัก ป.อุบล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้..........รอมอบหมาย..........เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1C8pcJK9OvS8lxQXT7w8n29Tq3HC04-3f/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564

 1. เลขลงรับที่ 397/2564 ลงรับวันที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 14.30 น. # เรื่อง ขอเชิญประชุมคคณะทำงานฯ หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

การปฏิบัติ วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้..........รอมอบหมาย..........เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1Q2KmkKWrHrr2VlsqY2gf3zC8nx_9x5cK/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 398/2564 ลงรับวันที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 14.30 น. # เรื่อง ขอเชิญร่วมงานและเป็นวิทยากรโครงการเสวนา เสริมสร้างความรู้การดำเนินธุรกิจและเข้าถึงแหล่เงินทุน SME ปี 2021

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้..........รอมอบหมาย..........เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1XAm0oHCEX8dzl0gBEf-3e_lWUVmcLFWy/view?usp=sharing

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564

 1. เลขลงรับที่ 398/2564 ลงรับวันที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 09.0 น. # เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

การปฏิบัติ วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้..........รอมอบหมาย..........เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1nvmVt9rd39Lwwe3a8kCqR_jMBEWp5MVx/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 400/2564 ลงรับวันที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. เรื่อง มอบหมายภารกิจในการตรวจเยี่ยมเพื่อเตรียมความพร้อมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตามโครงการส่งผู้ป่วยโควิด-19 กลับภูมิลำเนา "คนอุบลไม่ทิ้งกัน"

การปฏิบัติ วันอังคารที่..... สิงหาคม 2564 ณ จุดจอดยานพาหนะ ณ มลฑลทหารบกที่ 22 ตามตารางมอบหมายที่ได้กำหนดไว้

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

มอบหมายให้..........รอมอบหมาย..........เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1jolsoI4Ygct-auLSKg-KNzD_skvDly5I/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2564

วันหยุด วันแม่

วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564

 1. เลขลงรับที่ 401/2564 ลงรับวันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ครั้งที่ 2/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

การปฏิบัติ วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ออนไลน์ ผ่านระบบ Vido Conference ระบบ Google Meet

โดยคลิกลิงก์ meet.google.com/bjs-gaiz-uws

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้..........รอมอบหมาย..........เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1HTXNG6JRHuWA4ADayz32R46dhKZ07OFb/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 402/2564 ลงรับวันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการอุท่ยานวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งที่2/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

การปฏิบัติ วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้..........รอมอบหมาย..........เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1Nrtu_IAxVyh23YFAJI8BK1xfeVCGZdqu/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 403/2564 ลงรับวันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. เรื่อง การมอบหมายภารกิจจัดหาอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

หน่วยงานต้นเรื่อง ปกครองจังหวัด

การปฏิบัติ วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป ณ จุดรับส่ง มทบ.22 จ.อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้..........รอมอบหมาย..........เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1GOkMWc8sVuEGr1cKkaLsZutUTfWhe6-E/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564

 1. เลขลงรับที่ 404/2564 ลงรับวันที่ 14 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30 น. เรื่อง ขอเชิญร่วมสัมนาออนไลน์

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

การปฏิบัติ วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 ณ ผ่านระบบ goodle Hangouts meet

ได้ที่ลิ้ง meet.google.com/vmx-rqiu-pqf

รหัส : vmxrqiupqf

ลงทะเ่บียนภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2564 (จำนวนสิทธิ์ 100 ท่าน)

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้..........รอมอบหมาย..........เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1GOkMWc8sVuEGr1cKkaLsZutUTfWhe6-E/view?usp=sharing

วันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2564

ไม่มีวาระ

วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564

 1. เลขลงรับที่ 405/2564 ลงรับวันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 15.00 น. เรื่อง ขอรับการสนับสนุนวิทยากร

การปฏิบัติ วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00-10.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ สภาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลฯ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้..........รอมอบหมาย..........เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1CiTw40Ot-DwCOhFvczlLTmnVmU12F0lC/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 406/2564 ลงรับวันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 15.00 น. เรื่อง ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2564

การปฏิบัติ -

ประเภทหนังสือ แจ้งเพื่อทราบ

มอบหมายให้..........รอมอบหมาย..........เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1yI07qDpekcb8UWQtBF3kEymTLeP7ONGK/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564

 1. เลขลงรับที่ 407/2564 ลงรับวันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 15.00 น. เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม พระพิรุณ 1 สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้..........รอมอบหมาย..........เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1P_IEUEFHIMtNYFKlKq0ly1kjIlEneyVd/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 408/2564 ลงรับวันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 15.00 น. เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมมอบเตียงสนาม(เตียงกระดาษ) โครงการสนับสนุนสู้ภัย COVID-19 ในจังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ วันพฤหัสดบีที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วิทยาเขตบ้านยางน้อย

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้..........รอมอบหมาย..........เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1WW94peyYU2WEsiZAt5xXwHRBWniCTfhs/view?usp=sharing

วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564

 1. เลขลงรับที่ 409/2564 ลงรับวันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. เรื่อง ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ ระดมความคิดเห็น ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาความเป็นเลิศและแผนการผลิตกำลังคนระดับสูง

การปฏิบัติ วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมวัน ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรน แอนด์ คอนเวนชั่นเซนเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้..........รอมอบหมาย..........เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1ErB4aPeiAezKIPQ2ZlCONJHMLbUrVFZ_/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 410/2564 ลงรับวันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. เรื่อง ขอเชิญประชุมโตรงการเชิงปฏิบัติการบูรณาการขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการสินค้าเกษตร ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting)

การปฏิบัติ วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ออนไลน์

Meeting ID : 997 1860 4180

Passcode : 422823

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้..........รอมอบหมาย..........เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1VgEK_uvmw9tlYVY3_Y5j87HLlZ0H9exY/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 411/2564 ลงรับวันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. เรื่อง ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด (คทช.)จังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ -

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้..........รอมอบหมาย..........เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1ueC4TmhWc451QOFg3MEEEh6u52Blj452/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 412/2564 ลงรับวันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. เรื่อง ระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.) ครั้งที่ 3-2564

การปฏิบัติ -

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้..........รอมอบหมาย..........เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1vVreDBIxQGhPRn21cQA7dgPIURX8ehM5/view?usp=sharing

5.เลขลงรับที่ 413/2564 ลงรับวันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. เรื่อง ส่งหนังสือรายงานประจำปี 2563 สำนักงานวิจัยแห่งชาติ

การปฏิบัติ -

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้..........รอมอบหมาย..........เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1vd7gkIm5Vn5e7ug6hv9emj3IpoTQlZx_/view?usp=sharing

6.เลขลงรับที่ 414/2564 ลงรับวันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. เรื่อง ส่งหนังสือรายงานประจำปี 2564 สำนักงานวิจัยแห่งชาติ

การปฏิบัติ -

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้..........รอมอบหมาย..........เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/161hup07v8Pyd8vU-NYl8Kel3dStuitRp/view?usp=sharing

7.เลขลงรับที่ 415/2564 ลงรับวันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณการออกมาตรการช่วยเหลือเยียวยา บรรเทาความเดือดร้อน สมาชิกสมาคมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดไทย

การปฏิบัติ -

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้..........รอมอบหมาย..........เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1pFAkpOpX3Hs7UZYwpRJKO-PK8Yb-Vn8f/view?usp=sharing

8.เลขลงรับที่ 416/2564 ลงรับวันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. เรื่อง การแจ้งความประสงค์ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผู้ว่าราชการจังหวัด สำเภาทอง ประจำปี 2564

การปฏิบัติ -

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้..........รอมอบหมาย..........เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/14Y4ZstmuZIsSvtpaRApMn3D_8vZ9NTD2/view?usp=sharing

9.เลขลงรับที่ 417/2564 ลงรับวันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. เรื่อง การแจ้งความประสงค์ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดหอการค้ายอดเยี่ยมและผู้ว่าราชการจังหวัด ประจำปี 2564

การปฏิบัติ -

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้..........รอมอบหมาย..........เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1yGFC2583m4gyvpl93EgJRqWjGYKzartI/view?usp=sharing

10.เลขลงรับที่ 418/2564 ลงรับวันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. เรื่อง โครงการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัออุบลราชธานี ฉบับ พ.ศ.2566-2570

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

การปฏิบัติ วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00-16.30 ฯ ณ โรงแรมบ้านวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อ.วารินชำราบ จ.หวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้..........รอมอบหมาย..........เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1KpVLLRRfQzHS7L-kX5uUMzsGFB0EmDRI/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564

 1. เลขลงรับที่ 419/2564 ลงรับวันที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. เรื่อง เชิญประชุมคณะทำงานด้านการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัดยโสธร

การปฏิบัติ วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยโสธร

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้..........รอมอบหมาย..........เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1IbC7N3on1oZTh1mOcmk5xgVMSJjfIkfJ/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 420/2564 ลงรับวันที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. เรื่อง การตรวจประเมินและคัดเลือกจังหวัดที่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาดระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ 2563 กลุ่มภาคตะออกเฉียงเหนือ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

การปฏิบัติ วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 12.45 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้..........รอมอบหมาย..........เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1rkmPvXd_4NEvBtC9tUg5eQUy1wAMs_3d/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564

///ไม่มี///

วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564

///ไม่มี///

วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2564

///ไม่มี///

วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564

///ไม่มี///

วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564

 1. เลขลงรับที่ 421/2564 ลงรับวันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประสานแผ่นพัฒนาท้องถิ่นระดับหวัด (ครั้งที่ 3-2564)

หน่วยงานต้นเรื่อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ขั้น 3

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้..........รอมอบหมาย..........เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1GZYJgLjgcNa4Qi_QLPkuFU2Uwxq0Apnh/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 422/2564 ลงรับวันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด (คทช.)จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2564 โดยผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

การปฏิบัติ วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น. ณ Zoom Cloud Meeting

รหัส Meeting ID : 965 3952 8643

Passcode : 897087

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2564

มอบหมายให้..........รอมอบหมาย..........เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1YOZLVlfXSC57MFTP8_LWG4MfvaTS2hNv/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 423/2564 ลงรับวันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. เรื่อง ขอเชิญสนับสนุนชุดเตียงสนามสำหรับศูนย์ดูแลโควิดชุมชน (ศูนย์พักคอย)

หน่วยงานต้นเรื่อง ปกครองจังหวัด

การปฏิบัติ -

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้..........รอมอบหมาย..........เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1_ueRsGg8_XOMXuJ0_upthk1SvFtWPyPp/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 424/2564 ลงรับวันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. เรื่อง ขรับรองรายงานการประชุม (สนง.ขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ -

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

มอบหมายให้..........รอมอบหมาย..........เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1KhCfD7-SvjydQxzlv9Y2beSl7KSxpbUK/view?usp=sharing

5.เลขลงรับที่ 425/2564 ลงรับวันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 13.55 น. เรื่อง เชิญประชุมเตรียมการเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านปากแซง

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น ณ ระบบออนไลน์ (Video Conference)

Join Zoom Meeting

Meeting ID : 977 3766 1375

Passcode : 094734

Link : https://zoom.us/j/97737661375?pwd=YUs4cUdoWTJVYUkwaUqMktwVExVUT09

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้..........รอมอบหมาย..........เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1QjGMpQyA32XzcUzYw9h2V3jBAzlg5W3N/view?usp=sharing

6.เลขลงรับที่ 426/2564 ลงรับวันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 17.15 น. เรื่องการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 พ.ศ. 2566-2570 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

== การปฏิบัติ วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30-19.00 น ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้..........รอมอบหมาย..........เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1zihXPfBuSy-ZWMbavBS79TdLKoMW2T61/view?usp=sharing

วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564

 1. เลขลงรับที่ 427/2564 ลงรับวันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หอการค้าไทย ครั้งที่ 4/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

== การปฏิบัติ วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 14.00-16.00 น ณ ระบบ Video Conference

ผ่านระบบ Google Hangouts Meet โดยคลิกที่ลิงค์ https://meet.google.com/wvt-ivgs-pqh

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้..........รอมอบหมาย..........เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1axsmie42hIm0RoPILndL0UHAaAxhB5Yj/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 428/2564 ลงรับวันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 10.55 น. เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชัวิตคนพิการประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

== การปฏิบัติ วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมปทุุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้..........รอมอบหมาย..........เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1eMWqN931Fi7XYb44ksDjf5bjw-Sdfk-9/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 429/2564 ลงรับวันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 14.25 น. เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อดีข้อเสีย กรณีการสร้างคลองผันน้ำ จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง มูลนิธิพิทักษ์ธรรมชาติเพื่อชีวิต

== การปฏิบัติ วันอังคารที่ 31 สิงหสาคม 2564 เวลา 12.30-16.30 น. ณ ออนไลน์

Meeting ID : 999 1932 6868

Passcode : 156999

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้..........รอมอบหมาย..........เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1v8QGD1OwP7CTB61Ze7y-_HXqqSpBJQ3l/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564

 1. เลขลงรับที่ 430/2564 ลงรับวันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 16.00 น. เรื่อง ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อผลการศึกษาประเด็นยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. 2564-2570)

หน่วยงานต้นเรื่อง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

== การปฏิบัติ วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ออนไลน์ Application Zoom Meeting

Meeting ID :958 7755 0694

Passcode : 195532

ลิ้งสั้น : https://bit.ly/2WkjQwB

ตอบรับการเข้าร่วมประชุมภายในวันที่ 1 กันยายน 2564 ที่ [email protected]

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้..........รอมอบหมาย..........เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1uyDERVjrmeDCVOuaBCK6IP8VGBbZzSaF/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 431/2564 ลงรับวันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 16.00 น. เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม คู่มือกฎหมายสำหรับผู้ประกอบการ SME ในสาขาธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม

หน่วยงานต้นเรื่อง บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด

== การปฏิบัติ วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 12.30-16.00 น. ณ ออนไลน์ Application Zoom Meeting (รอลิ้ง)

ตอบรับการเข้าร่วมประชุมภายในวันที่ 1 กันยายน 2564 ที่ [email protected]

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้..........รอมอบหมาย..........เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1MKARv9k8hrf9AwSQ5pGwhgMO45DQYFbG/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 432/2564 ลงรับวันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 16.00 น. เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนข้อมูลและประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจสังคมของประชาชนกับทรัพยากรน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือผ่านแบบสอบถามออนไลน์ โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

== การปฏิบัติ วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา ณ ผ่านแบบสอบถามออนไลน์ตาม QR Code (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ตอบรับการเข้าร่วมประชุมภายในวันที่ 15 กันยายน 2564

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้..........รอมอบหมาย..........เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1BEu9y_AFATwxq5t_AYUO-4aWTDVT7kq7/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564

ไม่มี

วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564

ไม่มี

วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564

ไม่มี

วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564

 1. เลขลงรับที่ 433/2564 ลงรับวันที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. เรื่อง ขอเชิญประชุมคระกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี

== การปฏิบัติ วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 14.30 น. ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้..........รอมอบหมาย..........เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1V0rEQCLEBjNqgjN0uhu5H14X3Y59RCUf/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 434/2564 ลงรับวันที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการด้านก่อสร้างอนุสรณ์สถาน หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 150 ปี ชาตกาล

หน่วยงานต้นเรื่อง มูลนิธิหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

== การปฏิบัติ วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ บริษัท ซีซีซี ออโต้ จำกัด (เกรท วอลล์ มอเตอร์อุบลราชธานี)

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้..........รอมอบหมาย..........เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1zQ3XttDa7NheOQTLdSJLyM2JM5LZF39x/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 435/2564 ลงรับวันที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. เรื่อง ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานเชิดชูเกียรติและรำลึกหม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุทยา ประจำปี พ.ศ. 2564(ปีที่14)

หน่วยงานต้นเรื่อง กองทุนหม่อมเจียงคำอนุสรณ์

== การปฏิบัติ วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30-12.00 น. ณ หอประชุมหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ์ฯ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้..........รอมอบหมาย..........เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/11DHTlCFbIMDomkR-HbK53ktU_jKXmB9d/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 436/2564 ลงรับวันที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญโครกงการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาสำหรับคนตาบอดไทย พ.ศ.2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สมาคมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดไทย

== การปฏิบัติ วันอาทติย์ที่ 31 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30-12.00 น. ณ วัดเชิงท่า บางปะอิน

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้..........รอมอบหมาย..........เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1q4WQFLRHN8d_5oQoRiZPam8Wu_SGlnCI/view?usp=sharing

5.เลขลงรับที่ 437/2564 ลงรับวันที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

หน่วยงานต้นเรื่อง มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ

== การปฏิบัติ วันอาทติย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ วัดบวรนิเวศวิหาร

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้..........รอมอบหมาย..........เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1rhGEYQwNGXss-_Xto0lhvEqUGJ9pDVXA/view?usp=sharing

6.เลขลงรับที่ 438/2564 ลงรับวันที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. เรื่อง ตอบขอบคุณ

หน่วยงานต้นเรื่อง โรงพยาบาลตระการพืชผล

== การปฏิบัติ -

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้..........รอมอบหมาย..........เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1JAH-ixhZh9_VDG_QbXWaxYP7c0IW60x6/view?usp=sharing

7.เลขลงรับที่ 439/2564 ลงรับวันที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. เรื่อง รายงานประจำปี 2563

หน่วยงานต้นเรื่อง กรมทรัพย์สินทางปัญญา

== การปฏิบัติ -

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้..........รอมอบหมาย..........เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/102LUCK-yGY0SFtXnlPRNRKVnCMWCOIAr/view?usp=sharing

8.เลขลงรับที่ 440/2564 ลงรับวันที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. เรื่อง ขอส่งจุลสารวิชาการการท่องเที่ยว TAT Rrview ไตรมาสที่ 3/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง กองวิจัยการตลาดการท่องเที่ยว

== การปฏิบัติ -

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้..........รอมอบหมาย..........เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1qq7dzdIPZ6XAj72AwffaS2-UqxYq2OMC/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564

 1. เลขลงรับที่ 441/2564 ลงรับวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 15.00 น. เรื่อง เชิญประชุมขอคำปรึกษาการจัดโครงการของศูนย์ฯพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง

== การปฏิบัติ วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองสถานบันพระปกเกล้า จังหวัดอุบลราชธานี อาคารทานตะวัน ชั้น 1 (ทิศเหนือหอประชุมไพรพะยอม)มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้..........รอมอบหมาย..........เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1wgfkZXkBLUuLiwIQiGV0-zYx_HBhN6Im/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 442/2564 ลงรับวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 15.00 น. เรื่อง ขอเชิญประชุม แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการบริหารจัดการข้าว

หน่วยงานต้นเรื่อง ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 13.30 ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้..........รอมอบหมาย..........เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1r0lq1NkCX2b9E7qrVRjG1HheiMjfytg4/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 443/2564 ลงรับวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 15.00 น. เรื่อง การแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2565-2570

หน่วยงานต้นเรื่อง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

== การปฏิบัติ -

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้..........รอมอบหมาย..........เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/16E97mwUeyZo0iNbP_k7K2hFBSJXbgzvY/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2565

เรื่อง มอบหมายภารกิจการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สนง.จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 1-15 สิงหาคม 2565 เวลา ........น. ณ บริเวณสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ

เลขลงรับที่ 378/2565 ลงรับวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น.

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1j_VNzqtDPoL2nuHDGl5My1jGYn23snrV/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2565

วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2565

วันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2565

วันพุธที่ 6 สิงหาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2565

วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2565

วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม 2565

วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 2565

วันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2565

วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2565

วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2565

เวลา 09.30 น. ณ ..........

เรื่อง ขอเชิญชวนเสนอชื่อและผลงานเข้ารับการพิจารณารางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564 ประเภทสื่อ ประเภทบุุคคลและประเภทชุมชนและองค์กร

หน่วยงานต้นเรื่อง กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 24-25 สิงหาคม 2565

หมายเหตุ เสนอผลงานได้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565

การแต่งกาย :

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 375/2565 ลงรับวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1V7PNra_ubjRhEvF7uLGmDwf_BxN9wB2F/view?usp=sharing