ประจำเดือน สิงหาคม 2564 สมุดลงรับ หนังสือเข้า และออก ของหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี


2021-08-03 10:21

จำนวนครั้งที่อ่าน : 175

ลักษณะหนังสือที่ควรทราบ1. หนังสือภายนอก 2. หนังสือภายใน 3. หนังสือประทับตรา 4. หนังสือสั่งการ (ค าสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ) 5. หนังสือประชาสัมพันธ์ (ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว) 6. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ท าขึ้นหรือรับไว้เป็หลักฐานในราชการ (หนังสือรับรอง รายงานการประชุม บันทึก และ หนังสืออื่น)

หนังสื่อที่ลงรับเพื่อเสนอให้พิจารณาสั่งการ

วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564

ไม่มีวาระ

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564

ไม่มีวาระ

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564

 1. เลขลงรับที่ 378/2564 ลงรับวันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 09.58 น. ## เรื่อง ขอเชิญร่วมวิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะผลการดำเนินงานของชุดโครงการวิจัยฯ โครงการการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับการจับคู่อุปสงค์และอุปทานสินค้าเกษตรในจังหวัออุบลราชธานีและจังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานต้นเรื่อง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

การปฏิบัติ วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ระบบออนไลน์ Zoom Meeting

จะได้รับ Meeting ID/Passcode ผ่านทาง E-mail ที่ลงทะเบียน [email protected]

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/15zq2nC6sClQhEkxcekt4_R4nNbYjrmdR/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 379/2564 ลงรับวันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 09.58 น. เรื่อง ขอเชิญประชุม คณะทำงานบริหารจัดการเพื่อนำผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

การปฏิบัติ วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคาร 3 สำนักงานสาธาณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุุณมยุรี ฐานานุศักดิ์ รองประธานหอการค้าฯ เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1DtHIj-rPjtTLMR7gqej9gI2SVQ7EErnH/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 380/2564 ลงรับวันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 09.58 น. เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานอุบลสแควร์

การปฏิบัติ วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564

ประเภทหนังสือ แจ้งเพื่อทราบ

มอบหมายให้...............................เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1NkmSsyBzpTW4mFF9WSKogO15hM2mv5bt/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 381/2564 ลงรับวันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 11.48 น. เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานบังคับคดี

การปฏิบัติ วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.30 ฯ. ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ แจ้งเพื่อทราบ

มอบหมายให้...............................เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1vq_QmeMBbBd7dRw7b80ChmjM_g0kA0zv/view?usp=sharing

5.เลขลงรับที่ 382/2564 ลงรับวันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. #### เรื่อง ขอเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ปัจฉิมนิเทศโครงการ โครงการศึกษาความเหมาะสมเพื่อบรรเทาอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานบริหารโครงการ

การปฏิบัติ -

ประเภทหนังสือ แจ้งเพื่อทราบ

มอบหมายให้...............................เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1LahcZQeIDlpqNJ4Qng5NkFjLchrxFV_J/view?usp=sharing

6.เลขลงรับที่ 383/2564 ลงรับวันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. #### เรื่อง ขอเลื่อนการจัดประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริการทรัพกรน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงหนือ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานบริหารโครงการ

การปฏิบัติ เลื่อนการประชุมอย่างไม่มีกำหนด

ประเภทหนังสือ แจ้งเพื่อทราบ

มอบหมายให้...............................เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1QIydfLgkmMnAiCGXCj0u2xXlFhPUKmdj/view?usp=sharing

7.เลขลงรับที่ 384/2564 ลงรับวันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 16.00 น. #### เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

การปฏิบัติ วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้...............................เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ตอบแบบตอบรับภายในวันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564 ทาง E-Mail :[email protected]

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1_A3Fp6OmtvJsbLzE-lPmoq2gft39Xs4X/view?usp=sharing

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564

 1. เลขลงรับที่ 385/2564 ลงรับวันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 08.44 น. ## เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบธงสีฟ้า และการประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนโครกงการหมู่บ้านสีฟ้า หมู่บ้านนี้ไม่มีโควิด-19

หน่วยงานต้นเรื่อง ปกครองจังหวัด

การปฏิบัติ วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

หมายเหตุ หนังสือด่วน อยู่ระหว่างรอผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลลงนาม

https://drive.google.com/file/d/1c5b_jTFWBHgTzKhdd2-B-MQ7xrf5QEF5/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 386/2564 ลงรับวันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. เรื่อง ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดอุบลราชธานี (ก.ช.ภ.จ.อบ.)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสารธรณภัยจังหวัด

การปฏิบัติ -

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1OgsINHkuLOY_g66dgAEK6H-tjl-307u7/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 387/2564 ลงรับวันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากรและการตัดสินการเข่งขัน

หน่วยงานต้นเรื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

การปฏิบัติ วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้อง 8201 อาคารเรียน 8 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยรัชภัฏอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญเป็นวิทยากร

มอบหมายให้คุณฤทธิพันธุ์ สัณฑมาศจิรวัส รองประธานหอการค้า เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1A5T10FxbcFuLv4IVU8JQvvPZ-VndV3dT/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 388/2564 ลงรับวันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 15.35 น. เรื่อง เชิญร่วมเป็นเกียรติ กิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานฯประจำปี 2534 (จังหวัดอุบลราชธานี)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

การปฏิบัติ วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00-12.30 น. ณ โรงเรียนเขื่องใน (เจริญราษฎร์) อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

การแต่งกาย : เครื่องแบบของหน่วยงาน หรือแต่งกายสุภาพ

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1FhIldjB7iwpqPBOCCFUtVf0ueWUshgkW/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

 1. เลขลงรับที่ 389/2564 ลงรับวันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 11.30 น. เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 6/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักงานขนาส่งจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ 2

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1FGabtyqgD9EasuSoUUyKwoMTqLKcxaOO/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 390/2564 ลงรับวันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 11.30 น. เรื่อง ขอให้มีการทบทวนเขตพื้นที่การขายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

หน่วยงานต้นเรื่อง -

การปฏิบัติ -

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

มอบหมายให้............................. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1z2oI-l1nlnRwiXsze7lwACoUovGv8thA/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564

 1. เลขลงรับที่ 391/2564 ลงรับวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. # เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.อุบลราชธานี)ครั้งที่ 4/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

การปฏิบัติ วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้..........รอมอบหมาย..........เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1jrOgD-wfDOY2JM-K4c7AnzjPIWna4Lxj/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 392/2564 ลงรับวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. # เรื่อง เชิญประชุมและะส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ ยุคดิจิทัล ร่วมประชุม

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้..........รอมอบหมาย..........เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1YNiu7Ggq7QN697Tz8vkwUg90zzYAXagn/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 393/2564 ลงรับวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. # เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัดอุบลราชธนี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

การปฏิบัติ วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้..........รอมอบหมาย..........เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1aNbhUBd6Mp_9_LHhfpmxfHiMpU3Ckka6/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 394/2564 ลงรับวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. # เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี (2566-2570)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

การปฏิบัติ วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้..........รอมอบหมาย..........เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2564 ที่ [email protected]

https://drive.google.com/file/d/1CP4D4VuhCAlHqheLUwyuoNbY3DvWdCN4/view?usp=sharing

5.เลขลงรับที่ 395/2564 ลงรับวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. # เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมประชุมย่อย (Focus group)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

การปฏิบัติ วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ระบบออนไลน์ Zoom

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้..........รอมอบหมาย..........เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ที่ [email protected]

https://drive.google.com/file/d/1jhlTFocifl2i1AbyKASrnWPH4qmsGjRp/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564

ไม่มี

วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564

วันหยุด

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564

 1. เลขลงรับที่ 396/2564 ลงรับวันที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. # เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการด้านก่อสร้าอนุสรณ์สถาน หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 150 ปี ชาตกาล

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานมูลนิธิหลวงปู่มั่น

การปฏิบัติ วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ฟาร์มฮัก ป.อุบล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้..........รอมอบหมาย..........เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1C8pcJK9OvS8lxQXT7w8n29Tq3HC04-3f/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564

 1. เลขลงรับที่ 397/2564 ลงรับวันที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 14.30 น. # เรื่อง ขอเชิญประชุมคคณะทำงานฯ หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

การปฏิบัติ วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้..........รอมอบหมาย..........เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1Q2KmkKWrHrr2VlsqY2gf3zC8nx_9x5cK/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 398/2564 ลงรับวันที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 14.30 น. # เรื่อง ขอเชิญร่วมงานและเป็นวิทยากรโครงการเสวนา เสริมสร้างความรู้การดำเนินธุรกิจและเข้าถึงแหล่เงินทุน SME ปี 2021

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้..........รอมอบหมาย..........เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1XAm0oHCEX8dzl0gBEf-3e_lWUVmcLFWy/view?usp=sharing

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564

 1. เลขลงรับที่ 398/2564 ลงรับวันที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 09.0 น. # เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

การปฏิบัติ วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้..........รอมอบหมาย..........เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1nvmVt9rd39Lwwe3a8kCqR_jMBEWp5MVx/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 400/2564 ลงรับวันที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. เรื่อง มอบหมายภารกิจในการตรวจเยี่ยมเพื่อเตรียมความพร้อมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตามโครงการส่งผู้ป่วยโควิด-19 กลับภูมิลำเนา "คนอุบลไม่ทิ้งกัน"

การปฏิบัติ วันอังคารที่..... สิงหาคม 2564 ณ จุดจอดยานพาหนะ ณ มลฑลทหารบกที่ 22 ตามตารางมอบหมายที่ได้กำหนดไว้

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

มอบหมายให้..........รอมอบหมาย..........เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1jolsoI4Ygct-auLSKg-KNzD_skvDly5I/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2564

วันหยุด วันแม่

วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564

 1. เลขลงรับที่ 401/2564 ลงรับวันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ครั้งที่ 2/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

การปฏิบัติ วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ออนไลน์ ผ่านระบบ Vido Conference ระบบ Google Meet

โดยคลิกลิงก์ meet.google.com/bjs-gaiz-uws

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้..........รอมอบหมาย..........เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1HTXNG6JRHuWA4ADayz32R46dhKZ07OFb/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 402/2564 ลงรับวันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการอุท่ยานวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งที่2/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

การปฏิบัติ วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้..........รอมอบหมาย..........เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1Nrtu_IAxVyh23YFAJI8BK1xfeVCGZdqu/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 403/2564 ลงรับวันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. เรื่อง การมอบหมายภารกิจจัดหาอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

หน่วยงานต้นเรื่อง ปกครองจังหวัด

การปฏิบัติ วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป ณ จุดรับส่ง มทบ.22 จ.อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้..........รอมอบหมาย..........เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1GOkMWc8sVuEGr1cKkaLsZutUTfWhe6-E/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564

 1. เลขลงรับที่ 404/2564 ลงรับวันที่ 14 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30 น. เรื่อง ขอเชิญร่วมสัมนาออนไลน์

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

การปฏิบัติ วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 ณ ผ่านระบบ goodle Hangouts meet

ได้ที่ลิ้ง meet.google.com/vmx-rqiu-pqf

รหัส : vmxrqiupqf

ลงทะเ่บียนภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2564 (จำนวนสิทธิ์ 100 ท่าน)

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้..........รอมอบหมาย..........เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1GOkMWc8sVuEGr1cKkaLsZutUTfWhe6-E/view?usp=sharing

วันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2564

ไม่มีวาระ

วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564

 1. เลขลงรับที่ 405/2564 ลงรับวันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 15.00 น. เรื่อง ขอรับการสนับสนุนวิทยากร

การปฏิบัติ วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00-10.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ สภาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลฯ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้..........รอมอบหมาย..........เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1CiTw40Ot-DwCOhFvczlLTmnVmU12F0lC/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 406/2564 ลงรับวันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 15.00 น. เรื่อง ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2564

การปฏิบัติ -

ประเภทหนังสือ แจ้งเพื่อทราบ

มอบหมายให้..........รอมอบหมาย..........เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1yI07qDpekcb8UWQtBF3kEymTLeP7ONGK/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564

 1. เลขลงรับที่ 407/2564 ลงรับวันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 15.00 น. เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม พระพิรุณ 1 สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้..........รอมอบหมาย..........เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1P_IEUEFHIMtNYFKlKq0ly1kjIlEneyVd/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 408/2564 ลงรับวันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 15.00 น. เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมมอบเตียงสนาม(เตียงกระดาษ) โครงการสนับสนุนสู้ภัย COVID-19 ในจังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ วันพฤหัสดบีที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วิทยาเขตบ้านยางน้อย

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้..........รอมอบหมาย..........เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1WW94peyYU2WEsiZAt5xXwHRBWniCTfhs/view?usp=sharing

วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564

 1. เลขลงรับที่ 409/2564 ลงรับวันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. เรื่อง ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ ระดมความคิดเห็น ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาความเป็นเลิศและแผนการผลิตกำลังคนระดับสูง

การปฏิบัติ วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมวัน ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรน แอนด์ คอนเวนชั่นเซนเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้..........รอมอบหมาย..........เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1ErB4aPeiAezKIPQ2ZlCONJHMLbUrVFZ_/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 410/2564 ลงรับวันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. เรื่อง ขอเชิญประชุมโตรงการเชิงปฏิบัติการบูรณาการขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการสินค้าเกษตร ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting)

การปฏิบัติ วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ออนไลน์

Meeting ID : 997 1860 4180

Passcode : 422823

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้..........รอมอบหมาย..........เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1VgEK_uvmw9tlYVY3_Y5j87HLlZ0H9exY/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 411/2564 ลงรับวันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. เรื่อง ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด (คทช.)จังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ -

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้..........รอมอบหมาย..........เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1ueC4TmhWc451QOFg3MEEEh6u52Blj452/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 412/2564 ลงรับวันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. เรื่อง ระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.) ครั้งที่ 3-2564

การปฏิบัติ -

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้..........รอมอบหมาย..........เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1vVreDBIxQGhPRn21cQA7dgPIURX8ehM5/view?usp=sharing

5.เลขลงรับที่ 413/2564 ลงรับวันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. เรื่อง ส่งหนังสือรายงานประจำปี 2563 สำนักงานวิจัยแห่งชาติ

การปฏิบัติ -

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้..........รอมอบหมาย..........เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1vd7gkIm5Vn5e7ug6hv9emj3IpoTQlZx_/view?usp=sharing

6.เลขลงรับที่ 414/2564 ลงรับวันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. เรื่อง ส่งหนังสือรายงานประจำปี 2564 สำนักงานวิจัยแห่งชาติ

การปฏิบัติ -

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้..........รอมอบหมาย..........เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/161hup07v8Pyd8vU-NYl8Kel3dStuitRp/view?usp=sharing

7.เลขลงรับที่ 415/2564 ลงรับวันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณการออกมาตรการช่วยเหลือเยียวยา บรรเทาความเดือดร้อน สมาชิกสมาคมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดไทย

การปฏิบัติ -

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้..........รอมอบหมาย..........เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1pFAkpOpX3Hs7UZYwpRJKO-PK8Yb-Vn8f/view?usp=sharing

8.เลขลงรับที่ 416/2564 ลงรับวันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. เรื่อง การแจ้งความประสงค์ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผู้ว่าราชการจังหวัด สำเภาทอง ประจำปี 2564

การปฏิบัติ -

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้..........รอมอบหมาย..........เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/14Y4ZstmuZIsSvtpaRApMn3D_8vZ9NTD2/view?usp=sharing

9.เลขลงรับที่ 417/2564 ลงรับวันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. เรื่อง การแจ้งความประสงค์ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดหอการค้ายอดเยี่ยมและผู้ว่าราชการจังหวัด ประจำปี 2564

การปฏิบัติ -

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้..........รอมอบหมาย..........เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1yGFC2583m4gyvpl93EgJRqWjGYKzartI/view?usp=sharing

10.เลขลงรับที่ 418/2564 ลงรับวันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. เรื่อง โครงการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัออุบลราชธานี ฉบับ พ.ศ.2566-2570

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

การปฏิบัติ วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00-16.30 ฯ ณ โรงแรมบ้านวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อ.วารินชำราบ จ.หวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้..........รอมอบหมาย..........เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1KpVLLRRfQzHS7L-kX5uUMzsGFB0EmDRI/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564

 1. เลขลงรับที่ 419/2564 ลงรับวันที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. เรื่อง เชิญประชุมคณะทำงานด้านการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัดยโสธร

การปฏิบัติ วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยโสธร

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้..........รอมอบหมาย..........เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1IbC7N3on1oZTh1mOcmk5xgVMSJjfIkfJ/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 420/2564 ลงรับวันที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. เรื่อง การตรวจประเมินและคัดเลือกจังหวัดที่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาดระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ 2563 กลุ่มภาคตะออกเฉียงเหนือ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

การปฏิบัติ วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 12.45 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้..........รอมอบหมาย..........เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1rkmPvXd_4NEvBtC9tUg5eQUy1wAMs_3d/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564

///ไม่มี///

วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564

///ไม่มี///

วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2564

///ไม่มี///

วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564

///ไม่มี///

วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564

 1. เลขลงรับที่ 421/2564 ลงรับวันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประสานแผ่นพัฒนาท้องถิ่นระดับหวัด (ครั้งที่ 3-2564)

หน่วยงานต้นเรื่อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ขั้น 3

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้..........รอมอบหมาย..........เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1GZYJgLjgcNa4Qi_QLPkuFU2Uwxq0Apnh/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 422/2564 ลงรับวันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด (คทช.)จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2564 โดยผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

การปฏิบัติ วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น. ณ Zoom Cloud Meeting

รหัส Meeting ID : 965 3952 8643

Passcode : 897087

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2564

มอบหมายให้..........รอมอบหมาย..........เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1YOZLVlfXSC57MFTP8_LWG4MfvaTS2hNv/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 423/2564 ลงรับวันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. เรื่อง ขอเชิญสนับสนุนชุดเตียงสนามสำหรับศูนย์ดูแลโควิดชุมชน (ศูนย์พักคอย)

หน่วยงานต้นเรื่อง ปกครองจังหวัด

การปฏิบัติ -

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้..........รอมอบหมาย..........เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1_ueRsGg8_XOMXuJ0_upthk1SvFtWPyPp/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 424/2564 ลงรับวันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. เรื่อง ขรับรองรายงานการประชุม (สนง.ขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ -

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

มอบหมายให้..........รอมอบหมาย..........เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1KhCfD7-SvjydQxzlv9Y2beSl7KSxpbUK/view?usp=sharing

5.เลขลงรับที่ 425/2564 ลงรับวันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 13.55 น. เรื่อง เชิญประชุมเตรียมการเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านปากแซง

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น ณ ระบบออนไลน์ (Video Conference)

Join Zoom Meeting

Meeting ID : 977 3766 1375

Passcode : 094734

Link : https://zoom.us/j/97737661375?pwd=YUs4cUdoWTJVYUkwaUqMktwVExVUT09

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้..........รอมอบหมาย..........เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1QjGMpQyA32XzcUzYw9h2V3jBAzlg5W3N/view?usp=sharing

6.เลขลงรับที่ 426/2564 ลงรับวันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 17.15 น. เรื่องการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 พ.ศ. 2566-2570 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

== การปฏิบัติ วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30-19.00 น ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้..........รอมอบหมาย..........เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1zihXPfBuSy-ZWMbavBS79TdLKoMW2T61/view?usp=sharing

วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564

 1. เลขลงรับที่ 427/2564 ลงรับวันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หอการค้าไทย ครั้งที่ 4/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

== การปฏิบัติ วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 14.00-16.00 น ณ ระบบ Video Conference

ผ่านระบบ Google Hangouts Meet โดยคลิกที่ลิงค์ https://meet.google.com/wvt-ivgs-pqh

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้..........รอมอบหมาย..........เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1axsmie42hIm0RoPILndL0UHAaAxhB5Yj/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 428/2564 ลงรับวันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 10.55 น. เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชัวิตคนพิการประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

== การปฏิบัติ วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมปทุุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้..........รอมอบหมาย..........เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1eMWqN931Fi7XYb44ksDjf5bjw-Sdfk-9/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 429/2564 ลงรับวันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 14.25 น. เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อดีข้อเสีย กรณีการสร้างคลองผันน้ำ จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง มูลนิธิพิทักษ์ธรรมชาติเพื่อชีวิต

== การปฏิบัติ วันอังคารที่ 31 สิงหสาคม 2564 เวลา 12.30-16.30 น. ณ ออนไลน์

Meeting ID : 999 1932 6868

Passcode : 156999

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้..........รอมอบหมาย..........เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1v8QGD1OwP7CTB61Ze7y-_HXqqSpBJQ3l/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564

 1. เลขลงรับที่ 430/2564 ลงรับวันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 16.00 น. เรื่อง ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อผลการศึกษาประเด็นยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. 2564-2570)

หน่วยงานต้นเรื่อง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

== การปฏิบัติ วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ออนไลน์ Application Zoom Meeting

Meeting ID :958 7755 0694

Passcode : 195532

ลิ้งสั้น : https://bit.ly/2WkjQwB

ตอบรับการเข้าร่วมประชุมภายในวันที่ 1 กันยายน 2564 ที่ [email protected]

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้..........รอมอบหมาย..........เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1uyDERVjrmeDCVOuaBCK6IP8VGBbZzSaF/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 431/2564 ลงรับวันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 16.00 น. เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม คู่มือกฎหมายสำหรับผู้ประกอบการ SME ในสาขาธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม

หน่วยงานต้นเรื่อง บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด

== การปฏิบัติ วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 12.30-16.00 น. ณ ออนไลน์ Application Zoom Meeting (รอลิ้ง)

ตอบรับการเข้าร่วมประชุมภายในวันที่ 1 กันยายน 2564 ที่ [email protected]

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้..........รอมอบหมาย..........เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1MKARv9k8hrf9AwSQ5pGwhgMO45DQYFbG/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 432/2564 ลงรับวันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 16.00 น. เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนข้อมูลและประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจสังคมของประชาชนกับทรัพยากรน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือผ่านแบบสอบถามออนไลน์ โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

== การปฏิบัติ วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา ณ ผ่านแบบสอบถามออนไลน์ตาม QR Code (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ตอบรับการเข้าร่วมประชุมภายในวันที่ 15 กันยายน 2564

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้..........รอมอบหมาย..........เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1BEu9y_AFATwxq5t_AYUO-4aWTDVT7kq7/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564

ไม่มี

วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564

ไม่มี

วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564

ไม่มี

วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564

 1. เลขลงรับที่ 433/2564 ลงรับวันที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. เรื่อง ขอเชิญประชุมคระกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี

== การปฏิบัติ วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 14.30 น. ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้..........รอมอบหมาย..........เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1V0rEQCLEBjNqgjN0uhu5H14X3Y59RCUf/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 434/2564 ลงรับวันที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการด้านก่อสร้างอนุสรณ์สถาน หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 150 ปี ชาตกาล

หน่วยงานต้นเรื่อง มูลนิธิหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

== การปฏิบัติ วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ บริษัท ซีซีซี ออโต้ จำกัด (เกรท วอลล์ มอเตอร์อุบลราชธานี)

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้..........รอมอบหมาย..........เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1zQ3XttDa7NheOQTLdSJLyM2JM5LZF39x/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 435/2564 ลงรับวันที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. เรื่อง ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานเชิดชูเกียรติและรำลึกหม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุทยา ประจำปี พ.ศ. 2564(ปีที่14)

หน่วยงานต้นเรื่อง กองทุนหม่อมเจียงคำอนุสรณ์

== การปฏิบัติ วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30-12.00 น. ณ หอประชุมหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ์ฯ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้..........รอมอบหมาย..........เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/11DHTlCFbIMDomkR-HbK53ktU_jKXmB9d/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 436/2564 ลงรับวันที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญโครกงการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาสำหรับคนตาบอดไทย พ.ศ.2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สมาคมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดไทย

== การปฏิบัติ วันอาทติย์ที่ 31 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30-12.00 น. ณ วัดเชิงท่า บางปะอิน

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้..........รอมอบหมาย..........เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1q4WQFLRHN8d_5oQoRiZPam8Wu_SGlnCI/view?usp=sharing

5.เลขลงรับที่ 437/2564 ลงรับวันที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

หน่วยงานต้นเรื่อง มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ

== การปฏิบัติ วันอาทติย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ วัดบวรนิเวศวิหาร

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้..........รอมอบหมาย..........เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1rhGEYQwNGXss-_Xto0lhvEqUGJ9pDVXA/view?usp=sharing

6.เลขลงรับที่ 438/2564 ลงรับวันที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. เรื่อง ตอบขอบคุณ

หน่วยงานต้นเรื่อง โรงพยาบาลตระการพืชผล

== การปฏิบัติ -

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้..........รอมอบหมาย..........เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1JAH-ixhZh9_VDG_QbXWaxYP7c0IW60x6/view?usp=sharing

7.เลขลงรับที่ 439/2564 ลงรับวันที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. เรื่อง รายงานประจำปี 2563

หน่วยงานต้นเรื่อง กรมทรัพย์สินทางปัญญา

== การปฏิบัติ -

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้..........รอมอบหมาย..........เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/102LUCK-yGY0SFtXnlPRNRKVnCMWCOIAr/view?usp=sharing

8.เลขลงรับที่ 440/2564 ลงรับวันที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. เรื่อง ขอส่งจุลสารวิชาการการท่องเที่ยว TAT Rrview ไตรมาสที่ 3/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง กองวิจัยการตลาดการท่องเที่ยว

== การปฏิบัติ -

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้..........รอมอบหมาย..........เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1qq7dzdIPZ6XAj72AwffaS2-UqxYq2OMC/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564

 1. เลขลงรับที่ 441/2564 ลงรับวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 15.00 น. เรื่อง เชิญประชุมขอคำปรึกษาการจัดโครงการของศูนย์ฯพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง

== การปฏิบัติ วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองสถานบันพระปกเกล้า จังหวัดอุบลราชธานี อาคารทานตะวัน ชั้น 1 (ทิศเหนือหอประชุมไพรพะยอม)มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้..........รอมอบหมาย..........เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1wgfkZXkBLUuLiwIQiGV0-zYx_HBhN6Im/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 442/2564 ลงรับวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 15.00 น. เรื่อง ขอเชิญประชุม แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการบริหารจัดการข้าว

หน่วยงานต้นเรื่อง ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 13.30 ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้..........รอมอบหมาย..........เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1r0lq1NkCX2b9E7qrVRjG1HheiMjfytg4/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 443/2564 ลงรับวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 15.00 น. เรื่อง การแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2565-2570

หน่วยงานต้นเรื่อง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

== การปฏิบัติ -

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้..........รอมอบหมาย..........เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/16E97mwUeyZo0iNbP_k7K2hFBSJXbgzvY/view?usp=sharing

8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!