วาระงานหอการค้าประจำเดือน กรกฏาคม 2564


2021-06-13 06:22

จำนวนครั้งที่อ่าน : 329

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฏาคม 2564

เลื่อนไม่มีกำหนด

เวลา 10.00 น ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง การจัดทำข้อมูลและเชิญประชุมเพื่อเตรียมการเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านปากแซง ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ คุณพงษ์พัน จันทศรี เลขาธิการหอการค้า คุณฤทธิพันธ์ สัณฑมาศจิรวัส รองประธานหอการค้า คุณรัฐธนินท์ เตชะไชยสิทธิ์ รองประธานหอการค้า คุณจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการหอ คุณไพศิษฐ์ ชมสมุทร กรรมการฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 303/2564 == ลงรับวันที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 17.21 น.

https://drive.google.com/file/d/1aMevcy7FVKG5xdXmZ7tk1aspf_xwxxRM/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 2 กรกฏาคม 2564

เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานนี

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานนี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณเมตตา เมืองเจริญ รองประธานหอการค้า เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 305/2564 ลงรับวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 11.02.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1kIPyq_ULgUNCTp5wc86NGyYEYb8EOy3T/view?usp=sharing

เวลา 10.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานนี

เรื่อง เข้าพบแสดงความยินดีกับท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าอุบลฯ

ประเภทหนังสือ เพื่อโปรดทราบ

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบล และคณะกรรมการ เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ ---ไม่มี--- ลงรับวันที่ 1 กรกฏาคม 2564 เวลา 11.38 น.

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานนี

เรื่อง การจัดงานเทศกาลเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2564

หน่วยงานต้นเรื่อง ปกครองจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ คุณนภานรี โตแสง รองประธานหอการค้าฯ เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 308/2564 ลงรับวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.29 น.

https://drive.google.com/file/d/1AjMxcMllyIOXHcnJc2QHp49TpZobvvIc/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 3 กรกฏาคม 2564

เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ออนไลน์ เรื่อง การวางแผนงบประมาณค่าใช้จ่ายการจัดทำกิจกรรม "เตรียมการจัดงานตลาดย้อยยุค"ภายใต้งานเทียนจังหวัดอุบลราชธานี

ผ่าน Google hangouts Meet โดยคลิกที่ลิงค์ https://meet.google.com/cwv-vhzz-jtc

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าอุบล

ประเภทหนังสือ เชิญประชุมออนไลน์

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ และคณะกรรมการหอฯ เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่.----- ไม่มี---- ลงรับวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 17.04 น.

วันอาทิตย์ที่ 4 กรกฏาคม 2564

ไม่มีวาระ

วันจันทร์ที่ 5 กรกฏาคม 2564

เวลา 14.00 น. ณ ห้องปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง การจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2564

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ คุณนภานรี โตแสง รองประธานหอการค้าฯ คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าฯ คุณอนงภัทร ผลประเสริฐ รองเลขาธิการหอฯ เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

หน่วยงานต้นเรื่อง ปกครองจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

เลขลงรับที่ 310/2564 ลงรับวันที่ 3 กรกฏาคม 2564 เวลา 12.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1M7msAcPhiwweR1fsHaxhbesBfmCn4Sb2/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 6 กรกฏาคม 2564

เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชน์จังหวัดอุบลราชธนี ชั้น 3 อาคารสำนักงานพาณิชน์จังหวัดอุบลราชธานี ถ.อุปราช ต.ในเมือ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงกการรถ Mobile พานิชย์ลดราคา ช่วยประชาชนกระตุ้ยเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชน์จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้คุณจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการหอการค้าฯ เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 315/2564 ลงรับวันที่ 5 กรกฏาคม 2564 เวลา 13.21 น.

https://drive.google.com/file/d/1cetPjsawZKZE6ZotX1Q_JTyJ960MBi6y/view?usp=sharing

วันพุธที่ 7 กรกฏาคม 2564

เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ 2

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขใบอณุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง ครั้งที่5/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานขนส่งจังหวัด

มอบหมายให้คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 309/2564 == ลงรับวันที่ 2 กรกฏาคม 2564 เวลา 12.15 น.

https://drive.google.com/file/d/109UC8G66Vtq_aGW-YkXo98d0Emm7SwhH/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฏาคม 2564

ไม่มีวาระ

วันศุกร์ที่ 9 กรกฏาคม 2564

เวลา 08.30-12.00 น. ณ ผ่านระบบ Zoom(ยังไม่มี link) เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการศึกษาวิเคราะห์เชิงลึกแนวทางกำกับดูแลในยุคเทคโนโลยีใหม่

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงาน กสทช.

มอบหมายให้คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าฯ คุณอุฬาร ปัญจะเรือง รองเลขาธิการหอการค้าฯ เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 313/2564 ลงรับวันที่ 5 กรกฏาคม 2564 เวลา 13.21 น

https://drive.google.com/file/d/1c5X2rs-uFU-83urT0w1WUzWrJpDmpyoj/view?usp=sharing

เวลา 09.00-12.30 น. ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อ.เมือง จ.อุบลฯ เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรม พิธีปล่อยขบวนรถโมบาย พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน และจับคู่กู้เงินสถาบันการเงินกับ SME ส่งออก ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์(ประธาน)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

มอบหมายให้ คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณชลวิท อภิรัตน์มนตรี รองประธานหอฯ ฯ คุณชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานหอฯ คุณจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการหอฯ คุณอุฬาร ปัญจะเรือง รองเลขาธิการหอฯ เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 318/2564 ลงรับวันที่ 6 กรกฏาคม 2564 เวลา 15.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1WeV3UIyMtsfnaL0OYX0v0Vf7TZpXEuGi/view?usp=sharing

เวลา 09.00-12.30 น. ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อ.เมือง จ.อุบลฯ เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรม พิธีปล่อยขบวนรถโมบาย พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน และจับคู่กู้เงินสถาบันการเงินกับ SME ส่งออก ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์(YEC)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

มอบหมายให้ ประธานYEC เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 319/2564 ลงรับวันที่ 6 กรกฏาคม 2564 เวลา 15.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1-_zfO9R0WAwz6pWllxOCZmlBsUhMQB92/view?usp=sharing

09.00-12.30 น. ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อ.เมือง จ.อุบลฯ เรื่อง ขอเชิญร่วมงานติดตามและประชาสัมพันธ์โครงการประกันรายได้สินค้าเกษตรและมาตรการคู่ขนานปีการผลิต 2563/64

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

มอบหมายให้ คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณชลวิท อภิรัตน์มนตรี รองประธานหอฯ คุณชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานหอฯ คุณจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการหอฯ คุณอุฬาร ปัญจะเรือง รองเลขาธิการหอฯ เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 320/2564 ลงรับวันที่ 6 กรกฏาคม 2564 เวลา 15.00 น.

https://drive.google.com/file/d/111VjQgnWHa8erBI1RckCOsJTdcTBpb_d/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 10 กรกฏาคม 2564

เวลา 16.30 น. ณ วัดพลแพน อำเภอเมือ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ขอเชิญร่วมฟังการแถลงข่าว กำหนดจัดงานเทศกาลเทียนพรรษา

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 325/2564 ลงรับวันที่ 8 กรกฏาคม 2564 เวลา 13.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1Tex2onAG83PMdeqPz4zkZvyW9meo1Fnz/view?usp=sharing

เวลา 16.00 - 18.30 น. ณ วัดพลแพน อำเภอเมือ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ร่วมจัดอาหารย้อนยุคและเทศกาลอาหารงานเทียน ในการแถลงข่าว

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 326/2564 ลงรับวันที่ 8 กรกฏาคม 2564 เวลา 13.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1Izhfpi72GuEqSo8t1EQQfFb8TcPv2oFn/view?usp=sharing

เวลา 20:00 น. ณ ออนไลน์ เรื่อง ประชุมทาง conference ผ่าน google meet กับทีม YEC

(กำหนดการของประธานหอฯ ให้ลงในวาระ ยังไม่ได้รับลิ้งค์)

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯเป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขที่ลงรับ---ไม่มี--- วันที่ลงรับ 8/7/2564 เวลา 08.22 น.

วันอาทิตย์ที่ 11กรกฏาคม 2564

เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมจังหวัดอุบลราชธานี (ด้านหลังศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี)

เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายร์มหาราช

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณาและเข้าร่วมพิธี

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ คุณชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานหอการค้าฯ คุณอุฬาร ปัญจะเรือง รองเลขาธิการหอการค้าฯ เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

หมายเหตุ บุคลากร 3 คน งดพวงมาลา งดช่างภาพ

เลขลงรับที่ 307/2564 ลงรับวันที่ 1 กรกฏาคม 2564 เวลา 13.15.00 น.

https://drive.google.com/file/d/189I0nCo919zrBNKMLE6Hq_E12XyJW7j3/view?usp=sharing

วันจันทร์ที่ 12 กรกฏาคม 2564

เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ขอเชิญประชุมสมัชชาสวัสดิการสังคมจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณประสงค์ จันจำปา รองประธานอาวุโสหอการค้าฯ เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

ส่งแบบตอบรับภายในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 045-344641

เลขลงรับที่ 316/2564 ลงรับวันที่ 6 กรกฏาคม 2564 เวลา 15.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1zIra9xspZYuVUDfW2yzROK84o3bUbxo-/view?usp=sharing

เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประธาน YEC ขอเชิญประชุมนอกรอบร่วมกับประธานหอการค้าฯ

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าฯ เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขที่ลงรับ---ไม่มี--- วันที่ 12/7/2564 เวลา 08.15 น.

เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง การจัดงานเทศกาลเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานปกครองจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้ คุณมงคล จุลทัศน์ ประ เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 334/2564 == ลงรับวันที่ 12 กรกฏาคม 2564 เวลา 12.08 น.

https://drive.google.com/file/d/1THDa9XfBNt29uM56rNg0uOgNCCKDYDl2/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 13 กรกฏาคม 2564

เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง เชิญประชุมเพื่อเตรียมการเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านปากแซง ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณฤทธิพันธุ์ สัณฑมาศจิรวัส รองประธานหอการค้าฯ เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 337/2564 ลงรับวันที่ 12 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.23 น.

https://drive.google.com/file/d/1J6aB2bknKbR8NmfN4b3ze2x1bO23MMX0/view?usp=sharing

///เลื่อน/////

เวลา......น. ณ อำเภอพิบูลมังสาหาร เรื่อง เข้าพบ ดร.ศิริมาเมธ์วดี ศิรธนิตรา นายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหารและนางทัศนีย์ บุญประสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร และบริจาคโลหิต

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขที่ลงรับ---ไม่มี--- วันที่ลงรับ 8/7/2564 เวลา 08.21 น.

วันพุธที่ 14 กรกฏาคม 2564

เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท ต.คำน้ำแซบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลฯ

เรื่อง ขอเชิญประชุมเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานท่องเที่ยวกีฬาจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณนภานรี โตแสง รองประธานหอการค้าฯ เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ส่งแบบตอบรับภายในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2564 045-252715 หรือ [email protected]

เลขลงรับที่ 317/2564 ลงรับวันที่ 6 กรกฏาคม 2564 เวลา 15.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1PEyDFRn10PKO4I7kUh2_N8g95FrGtUYf/view?usp=sharing

เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ผู้จัดการเซ็นทรัลอุบลฯ (คนใหม่) เข้าพบท่านประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง -

ประเภทหนังสือ -

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ คุณไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอการค้าฯ คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขที่ลงรับ---ไม่มี--- วันที่ 13/7/2564 เวลา 08.15 น.

เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หัวหน้าฝ่ายจิตแพทย์ เข้าพบประธานหอฯหารือเรื่องผลกระทบทางจิตใจกับผู้ประกอบการณ์ธุรกิจ

หน่วยงานต้นเรื่อง หัวหน้าฝ่ายจิตแพทย์ (หัวหน้าหญิง 080-254-1954) https://www.mhc10.go.th/

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ คุณไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอการค้าฯ คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าฯ เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขที่ลงรับ---ไม่มี--- วันที่ 12/7/2564 เวลา 08.15 น.

วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฏาคม 2564

เวลา 09.00 น. ณ พาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี (ขึ้นรถออกไปพร้อมคณะทำงานตามคำสั่งที่ 30550/2564 ลว 1 กรกฎาคม 2564) เรื่อง โครงการรถ Mobile พานิชย์ ลดราคา ช่วยประชาชน จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพานณิชย์จังหวัด

การปฏิบัติ วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2564

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้ .....รอมอบหมาย......... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 343/2564 ลงรับวันที่ 14 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.14 น.

https://drive.google.com/file/d/18cE7SNpuRY8nkApy0A66TQux6mb8QU4D/view?usp=sharing

เวลา 09.00-16.00 น. ณ ออนไลน์ Zoom Meeting

เรื่อง ขอเชิญประชุมประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ

Zoom Meeting link:http://bit.ly/3qVNT9h

Meeting ID :948 7776 7407

Passcode: 724853

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณเมตตา เมืองเจริญ รองประธานหอการค้า คุณจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการหอฯเป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 329/2564 ลงรับวันที่ 9 กรกฏาคม 2564 เวลา 13.30 น.

ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ทาง [email protected] หรือ 0918754295 คุณอรรถบูรณ์

https://drive.google.com/file/d/10yxVAK30Xh-tSxIHp9-tAQg9bVnDd88T/view?usp=sharing

เลื่อนไม่มีกำหนด

เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมพิทยาลงกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการสินค้าเกษตร

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............................. เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 340/2564 ลงรับวันที่ 13 กรกฏาคม 2564 เวลา 10.30 น.

https://drive.google.com/file/d/17zDi7lIOmS_n4SWalBcn9uw-teW0FTjr/view?usp=sharing

เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (แต่งกายชุดสูทสากล)

เรื่อง เชิญประชุมเพื่อเตรียมการเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านปากแซง ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ คุณฤทธิพันธุ์ สัณฑมาศจิรวัส รองประธานหอการค้าฯ เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 323/2564 ลงรับวันที่ 8 กรกฏาคม 2564 เวลา 15.37 น.

https://drive.google.com/file/d/1e5GrSWU6NNoPAfj8RYRpbS86DhU8M7fc/view?usp=sharing

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีเรื่อง การขับเคลื่อนโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้ คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 342/2564 ลงรับวันที่ 14 กรกฏาคม 2564 เวลา 13.49 น.

https://drive.google.com/file/d/1KL7oVhQD74-rp-B5L0jVCc-lSVzsdiqv/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 16 กรกฏาคม 2564

เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องอเนกประสงค์โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร กิจกรรมการอบรมสัมมนาการยกระดับงานแห่เทียนพรรษาสู่ระดับชาติ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญเป็นวิทยากร

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ คุณนภานรี โตแสง รองประธานหอการค้าฯ คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าฯ คุณอนงค์ภัทร ผลประเสริฐ รองเลขาธิการหอฯ คุณอุฬาร ปัญจะเรือง รองเลขาธิการหอฯ เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 335/2564 ลงรับวันที่ 12 กรกฏาคม 2564 เวลา 13.38 น.

https://drive.google.com/file/d/11nUWyRldFTMBh48gCwVJfrw0XVfxsWPS/view?usp=sharing

เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องอเนกประสงค์โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม สัมนาการยกระดับงานแห่เทียนพรรษาสู่ระดับนานาชาติตามโครงการส่งเสริมการับรู้ให้จังหวัดอุบลราชธานีเป็นเป้าหมายด้านการท่องเที่ยว ประจำปีงบ 2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ คุณนภานรี โตแสง รองประธานหอการค้าฯ คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าฯ คุณอนงค์ภัทร ผลประเสริฐ รองเลขาธิการหอฯ คุณอุฬาร ปัญจะเรือง รองเลขาธิการหอฯ เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 (5 ท่าน) ทางไลน์ ID:gnr0773 หรือโทรสาร 045-344606

เลขลงรับที่ 340/2564 ลงรับวันที่ 13 กรกฏาคม 2564 เวลา 10.30 น.

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1VH3loC2JxJ4d9zzgfsEgSfe9LzGfkhvh/view?usp=sharing

เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องอมราวดี 1 โรงแรมเดอะกรีนปาร์คแกรนด์ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมปฐมนิเทศโครงการ โครงการศึกษาความเหมาะสมการบรรเทาอุทกภัยลำน้ำยังและน้ำชีตอนล่าง จังหวัดยโสธร จังหวัดร้อยเอ็ด

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานบริหารโครงการ

ประเภทหนังสือ แจ้งเพื่อทราบ

มอบหมายให้ ............รอมอบหมาย.......... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1boaybq_Pj3gB62D1xzUniU9czGsQeah6/view?usp=sharing

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เชิญประชุมคระกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด (กรอ.กลุ่มจังหวัด) ครั้งที่2/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าฯ เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 336/2564 ลงรับวันที่ 12 กรกฏาคม 2564 เวลา 13.38 น.

https://drive.google.com/file/d/1ggSjHyL2LiTAqeRp6fyyYS8_BC61urcK/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 17 กรกฏาคม 2564

///ไม่มีวาระ///

วันอาทิตที่ 18 กรกฏาคม 2564

///ไม่มีวาระ///

วันจันทร์ที่ 19 กรกฏาคม 2564

เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ผู้การฯ อุบลราชธานี (นางนวรัตน์ ผิวเรืองนนท์) ผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรจังหวัดอำนาจเจริญ ขอเข้าพบประธานเสนอให้หอการค้าเข้าร่วม โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการขนาดย่อย (ระหว่างวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2564 ณโรงแรมสุนีย์ แกรนด์ จังหวัดอุบลฯ)

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าฯ เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขที่ลงรับ---ไม่มี--- วันที่ 13/7/2564 เวลา 17.43 น.

https://drive.google.com/file/d/14IxOM8Joku6GE8oxwrDDAXqCvGDuFqrh/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 20 กรกฏาคม 2564

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง แจ้งคำสั่งและเชิญประชุมคณะกรรมการทบทวนค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดินเกี่ยวกับโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานที่ดินจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการหอฯเป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 321/2564 ลงรับวันที่ 6 กรกฏาคม 2564 เวลา 17.39 น.

https://drive.google.com/file/d/1PlYWa2yUWntqjiZvZq0UZZ6Zci-jVgyl/view?usp=sharing

วันพุธที่ 21 กรกฏาคม 2564

เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร (การวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่และแก้ปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ) ภายใต้หัวข้อ "ถักสานพลังอุบลราชธานีขับเคลื่อนการแก้จนไปด้วยกัน"

หน่วยงานต้นเรื่อง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มอบหมายให้ คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอหารค้าฯ เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 331/2564 ลงรับวันที่ 12 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.20 น.

https://drive.google.com/file/d/1dgC1GAWUj0alR0wrIGKPFdQfMfLx5jJH/view?usp=sharing

เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมลายทอง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการยุติปัญหาเอดส์จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2564

มอบหมายให้...................รอมอบหมาย................. เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 328/2564 ลงรับวันที่ 8 กรกฏาคม 2564 เวลา 13.30 น.

https://drive.google.com/file/d/12HSowHfnZzzJw7_DrSluoQvuRVe0WgsB/view?usp=sharing

////เลื่อนออกไปไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์โควิด-19จะคลี่คลาย////

เวลา 15.00-16.00 น ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศุนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน NESP Innovation Fair 2021

มอบหมายให้....รอมอบหมาย.................. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 298/2564 == ลงรับวันที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1RWXXwHxBu8jw1BnPcQNso8HBnH7b1kHh/view?usp=sharing

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการร่วมภาครับและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี (กรอ.จังหวัด) ครั้งที่4/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า คุณอุฬาร ปัญจะเรือง รองเลขาธิการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เสนอหัวข้อประเด็น รายละเอียดประกอบการประชุมภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2564

เลขลงรับที่ 322/2564 ลงรับวันที่ 7 กรกฏาคม 2564 เวลา 15.37 น.

https://drive.google.com/file/d/1bPXWKsDxWRMosSJtGQreqtYAg26V15Wo/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฏาคม 2564

เวลา 06.45 น. ณ ศาลหลักเมืองอุบลราชธานี

เวลา 07.30 น. ณ ลานขวัญเมือง

เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองอุบลราชธานี และพิธีถวายเครื่องสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5

หน่วยงานต้นเรื่อง ปกครองจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

มอบหมายให้ นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณพริ้งพิศ วังทอง รองประธานหอาวุโสหอการค้า เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 355/2564 ลงรับวันที่ 20 กรกฏาคม 2564 เวลา 12.00 น.

https://drive.google.com/file/d/10B5KA26P-tdfXsbB_0Bcg1dprVAzAHo7/view?usp=sharing

เวลา 14.00-16.00 น. ณ ระบบGoogle Hangouts Meet โดยคลิกที่ลิงค์ https://meet.google.com/poo-eepr-znn

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หอการค้าไทยครั้งที่3/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า นายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า นายพัช ไชยสงครม (ประธาน YEC) นายวิศาล พิริยะกิจไพบูลย์ (เลขาธิการ YEC) เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/130ppv-hQ127DEA-VCjlG77hDBUvf3Sy_/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 23 กรกฏาคม 2564

เวลา 08.30-16.30 น. ณ ออนไลน์ Zoom Wibinar เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 และการประชุมกลุ่มย่อยระดับกลุ่มจังหวัดการวางผังนโยบายระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2 จังหวัดยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี)

กลุ่มที่ 5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

Zoom : https://us02web.zoom.us/j/83688413201?pwd=VTd5dFpuWUM1ckVMQmpNNFlvelArdz09

Meeting ID : 83688413201

password : ไม่มี

หน่วยงานต้นเรื่อง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการ คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า คุณจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการหอการค้า คุณอุฬาร ปัญจะเรือง รองเลขาธิการหอการค้า เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

*ส่งแบบตอบรับแล้ว รอรับ link ที่ E-mail [email protected] Password:ubcc01112528

เลขลงรับที่ 339/2564 ลงรับวันที่ 13 กรกฏาคม 2564 เวลา 10.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1XO1THmwC-eRNhcWSNsZ8iSgMJkCWwWqi/view?usp=sharing

เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ร่วมกับเหล่ากาชาดอุบลราชธานี

เรื่่อง จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2524

หน่วยงานต้นเรื่อง เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

มอบหมายให้คุณพริ้งพิศ วังทอง รองประธานอาวุโส เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับ-----ไม่มี------ลงรับวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.50 น.

เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เชิญประชุมเพื่อหารือแนวทางปฏิบัติในการรับประชาชนกลับเข้าพื้นที่

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้...............รอมอบหมาย................. เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 361/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1vjVlj_8KLUeKwWl75eSeGMeMLhGcKlZO/view?usp=sharing

เวลา 10.30 น. (ควรไปถึงก่อนเวลานัด) ณ สถานีโทรทัศน์ NBT

เรื่อง บันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564 (5ท่าน รวมประธานหอ)

การแต่งกาย : สูทหอการค้า ไทด์โทนฟ้า คัชชู รองเท้าดำ สุภาพ

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับ-----ไม่มี------ลงรับวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.00 น.

เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 5/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณรัตนากร ฑีฆธนานนท์ รองประธานอาวุโส เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 358/2564 ลงรับวันที่ 20 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1yQxtRTwvoAdWoLUhuVHuchh_uu5X4Pn-/view?usp=sharing

เวลา14.00 น. ณ ผ่านระบบ google meet เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 150 ปี ชาตกาล จังหวัดอุบลราชธานี

ลิ้ง: meet.google.com/ohz-xnys-svp

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานมูลนิธิ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 359/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1z3PS94AlEJVGRbxJDSrLjdj01gKnZdtA/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 24 กรกฏาคม 2564

เวลา 17.30 น. ณ วัดมหาวนาราม พระอารามหลวง ต.ในเมือง จ.อุบลราชธานี เรื่อง เชิญร่วมพิธีงานส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพุทธศาสนาจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ รองประธานอาวุโสฯ เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 364/2564 ลงรับวันที่ 23 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.30 น.

https://drive.google.com/file/d/13G6lxVByPB0lIcdu6RSXuP6AoQdLvUZL/view?usp=sharing

วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฏาคม 2564

ไม่มีวาระ

วันจันทร์ที่ 26 กรกฏาคม 2564

ไม่มีวาระ

วันอังคารที่ 27 กรกฏาคม 2564

ไม่มีวาระ

วันพุธที่ 28 กรกฏาคม 2564

เวลา 09.00 น. ณ ป่าสงวนแห่งชาติป่าสีสุก บ้านอีต้อม ตำบลศรีสุข อ.เขื่องใน จ.อุบลฯ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาจิและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

ประเภทหนังสือ

มอบหมายให้นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า คุณรัตนากร ฑีฆธนานนท์ รองประธานกรรมการอาวุโส เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 362/2564 ลงรับวันที่ 23 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1JYnDjqwDbNEz2P9o5jwSiWupc7Jlksc0/view?usp=sharing

เลื่อนเป็นวันที่ 22-26 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ MCC HALL ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลบ์นครราชสีมา

เวลา 09.00 น ณ ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์นคราชสีมา

เรื่อง ขอเชิญร่วมออกบูธในงาน Korat FooDEx 2021

มอบหมายให้....รอมอบหมาย.................. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 286/2564 == ลงรับวันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 17.39 น.

https://drive.google.com/file/d/1l6YlynGhyjg_HR22g_3Mk89esggk1Suz/view?usp=sharing

หนังสือเลื่อน

https://drive.google.com/file/d/1cQzxuV9So13A0oJqeSrozThZNi9Gm_tR/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฏาคม 2564

เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกีรยติฯ อุบลราชธานี หมู่ที่ 10 ถ.เลี่ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมืองฯ จ.อุบลฯ

เรื่อง ขอเชิญประชุม หารือการบริหารจัดการกองทุนเครือข่ายแห่งบุญหม่อมเจียงคำอนุสรณ์ฯ ครั้งที่ 1/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานกองทุนเครือข่ายแห่งบุญหม่อมเจียงคำอนุสรณ์

มอบหมายให้นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานกรรมการอาวุโส เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 348/2564 ลงรับวันที่ 15 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1nUWfjXmbTvBBF0gA_VWMJA9-JD6wsqI6/view?usp=sharing

เลื่อน เนื่องจากธนาคารไทยพาณิชย์ขอหนังสือรับรองจากสรรพกรจังหวัดก่อน

เวลา 13.00 น. ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ จังหวัดอุบลราชธานี สาขากิโลศูนย์

เรื่อง เปิดบัญชีมูลนิธิหลวงปู่มั่นฯ

มอบหมายให้นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานอาวุโสหอการค้าฯ เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เอกสารที่ต้องเตรียม : สำเนาบัตรประชาชน

เลขลงรับที่ ---ไม่มี------ ลงรับวันที่ 23 กรกฏาคม 2564 เวลา 15.49 น.

เวลา13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธรณภัยจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดอุบลราชธานี (ก.ช.ภ.จ.อบ.)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสารธารณภัยจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณประมอน เขียวขำ รองประธานกรรมการอาวุโส เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 370/2564 ลงรับวันที่ 29 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1kQvJFPVi5g_dm7QqolrikSxuND8WPQ3h/view?usp=sharing

เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัด ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3

เรื่อง เชิญประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดอุบลราชธานีครั้งที่2/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ คุณจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการหอการค้าฯ เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 364/2564 ลงรับวันที่ 23 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1K0pNy7eaNXSN1JzTpY44EE71pQSu2gXv/view?usp=sharing

เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมโสตทัศนูปกรณ์ชั้น 2 อาคารอำนวยการ สถานบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.)ครั้งที่1/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง กลุ่มแผนงานและประเมินผล สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลฯ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้นายไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอการค้าฯ เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 357/2564 ลงรับวันที่ 20 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1Ez3D6KEqeWvyDsSjVuJ75uMKbO7InfzQ/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 30 กรกฏาคม 2564

เวลา 08.30-15.00 น. ณ ห้องประชุมอิ่มบุญ 1 โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อ.วารินชำราบ จ.อุบลฯเรื่อง เชิญเข้าร่วม เวทีรับฟังความคิดเห็นต่อเอกสารร่างระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่ชาติ

หน่วยงานต้นเรื่อง สมัชชาสุขภาพอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้......รอมอบหมาย.........เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม ///ลาประชุม///

เลขลงรับที่ 363/2564 ลงรับวันที่ 23 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.30 น.

https://drive.google.com/file/d/15hDr6XHnUMQAJ6BQb_t91KsjmCXUD6R5/view?usp=sharing

เวลา 09.30-10.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมส่งมอบมังคุดจากชาวสวนจังหวัดพังงาโดยหอการค้าฯและประชารัฐรักสามัคคี

โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านสฤษดิ์ วิฑูรย์ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านศุภศิษย์ กอเจริญยศ ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านเพ็ญพักตร์ ศรีทอง เข้าร่วมงานในวันดังกล่าว

เลขลงรับที่ ---ไม่มี------ ลงรับวันที่ 29 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.00 น.

เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมรีเจ้นท์พาเลช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง การดำเนินงานโครงการพัฒนาผลิตภัฒฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณอนงค์ภัทร์ ผลประเสริฐ รองเลขาธิการหอการค้า เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 371/2564 ลงรับวันที่ 29 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1SFvQ4MZqsqGxNbErI5hCkof-Yrf9jLPv/view?usp=sharing

เวลา 10.00 น. ณ ออนไลน์ Zoom Meeting เรื่อง เชิญประชุมเตรียมความพร้อมเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านปากแซง

หน่วยงานต้นเรื่อง กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

https://zoom.us/j/99475224105?pwd=cG0xY2MxbElkWG56a21udDdERmxDUT09

Meeting ID : 994 7522 4105

Passcode ID :407013

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้ คุณฤทธิพันธ์ สัณฑมาศจิรวัส รองประธานหอการค้า รองประธานหอการค้า คุณไพศิษฐ์ ชมสมุทร กรรมการ คุณวิฒิไกร อร่ามเรือง กรรมการ เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 369/2564 ลงรับวันที่ 27 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.39 น.

https://drive.google.com/file/d/1ozfYLtjWrpZ3HfjE74UpZR8NOJnkd39Y/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 31 กรกฏาคม 2564


วาระงานหอการค้าอุบล

วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564

เวลา 10.00-16.30 น. ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ขอความร่วมมือสั่งซื้อผลผลิตมังคุดของเกษตรกรจังหวัดพังงา

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 375/2564 ลงรับวันที่ 30 กรกฏาคม 2564 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1cY09JR5pwpSZvj4TbYWqFcMZD_aCLHyb/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564

เวลา 09.00 - 12.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom Conference (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอควมอนุเคราะห์ร่วมเป็นวิทยากรการเสวนา

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ ขอความอนุเคราะห์

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณจักรพันธ์ กวีนัฎธยานนท์ รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 373/2564 ลงรับวันที่ 29 กรกฏาคม 2564 เวลา 11.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1-A1EwVphNBD4aCpyCDSf12zkX3AMXVQ8/view?usp=sharing

เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคาร 3 สำนักงานสาธาณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุม คณะทำงานบริหารจัดการเพื่อนำผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุุณมยุรี ฐานานุศักดิ์ รองประธานหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 379/2564 ลงรับวันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 09.58 น.

https://drive.google.com/file/d/1DtHIj-rPjtTLMR7gqej9gI2SVQ7EErnH/view?usp=sharing

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-12.00 น. ณ ออนไลน์ เรื่อง ขอเชิญประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 3 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

การประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 3 : โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ ZOOM)

Meeting ID : 816 732 3885

Passcode : 9876543210

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนน์อำนวยการน้ำแห่งชาติ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้ มงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ คุณนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานกรรมการอาวุโส คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 368/2564 ลงรับวันที่ 27 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.26 น.

https://drive.google.com/file/d/19AAL2GZlUqMDqVFsYjNxY9WCUTvSPfGI/view?usp=sharing

เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบธงสีฟ้า และการประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนโครกงการหมู่บ้านสีฟ้า "หมู่บ้านนี้ไม่มีโควิด-19"

หน่วยงานต้นเรื่อง ปกครองจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 385/2564 ลงรับวันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 08.44 น.

หมายเหตุ หนังสือด่วน อยู่ระหว่างรอผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลลงนาม

https://drive.google.com/file/d/1c5b_jTFWBHgTzKhdd2-B-MQ7xrf5QEF5/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักงานขนาส่งจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ 2

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 6/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 389/2564 ลงรับวันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 11.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1FGabtyqgD9EasuSoUUyKwoMTqLKcxaOO/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564

เวลา 08.00-12.30 น. ณ โรงเรียนเขื่องใน (เจริญราษฎร์) อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง เชิญร่วมเป็นเกียรติ กิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานฯประจำปี 2534 (จังหวัดอุบลราชธานี)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ คุณไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอการค้า คุณมยุรี ฐานานุศักดิ์ รองประธานหอการค้าฯ คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

การแต่งกาย : เครื่องแบบของหน่วยงาน หรือแต่งกายสุภาพ

เลขลงรับที่ 388/2564 ลงรับวันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 15.35 น.

https://drive.google.com/file/d/1FhIldjB7iwpqPBOCCFUtVf0ueWUshgkW/view?usp=sharing

เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณพัช ไชยสงคราม รองประธานกรรมการหอการค้าฯ คุณวิศาล พิริยะกิจไพบูลย์ รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ตอบแบบตอบรับภายในวันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564 ทาง E-Mail :[email protected]

เลขลงรับที่ 384/2564 ลงรับวันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 16.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1_A3Fp6OmtvJsbLzE-lPmoq2gft39Xs4X/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564

///ไม่มีวาระ///

วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564

///ไม่มีวาระ///

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง เชิญประชุมและส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ ยุคดิจิทัล ร่วมประชุม

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้..........รอมอบหมาย..........เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 392/2564 ลงรับวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1YNiu7Ggq7QN697Tz8vkwUg90zzYAXagn/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564

เวลา 09.00-12.00 น. ณ ระบบออนไลน์ Zoom Meeting

เรื่อง ขอเชิญร่วมวิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะผลการดำเนินงานของชุดโครงการวิจัยฯ โครงการการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับการจับคู่อุปสงค์และอุปทานสินค้าเกษตรในจังหวัออุบลราชธานีและจังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานต้นเรื่อง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จะได้รับ Meeting ID/Passcode ผ่านทาง E-mail ที่ลงทะเบียน [email protected]

ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2564

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณพองาม ปรีดาสันติ์ รองประธานหอการค้า คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า คุณอุฬาร ปัญจะเรือง รองเลขาธิการหอการค้า คุณจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการหอการค้า คุณอนิรุจ สืบสิงห์ รองประธานหอการค้า คุณวิศาล พิริยะกิจไพบูลย์ รองประธานหอการค้า คุณศรัณย์ จุรีมาศ รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 378/2564 ลงรับวันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 09.58 น.

https://drive.google.com/file/d/15zq2nC6sClQhEkxcekt4_R4nNbYjrmdR/view?usp=sharing

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมคคณะทำงานฯ หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง การยกร่างแม่บทพัฒนาพื้นที่อุทยาธรณีผาชันสามพันโบก

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณอรรถสิทธิ์ สุตัญตั้งใจ รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 397/2564 ลงรับวันที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 14.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1Q2KmkKWrHrr2VlsqY2gf3zC8nx_9x5cK/view?usp=sharing

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่องเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.อุบลราชธานี)ครั้งที่ 4/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 391/2564 ลงรับวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1jrOgD-wfDOY2JM-K4c7AnzjPIWna4Lxj/view?usp=sharing

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธา

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัดอุบลราชธนี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมลิวัลย์ ไชยสงคราม รองประธานกรรมการอาวุโส เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 393/2564 ลงรับวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1aNbhUBd6Mp_9_LHhfpmxfHiMpU3Ckka6/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2564

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่

เวลา 14.00 น. ผ่านระบบ Google Meet (รอลิ้ง) เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ

เริ่มทดสอบระบบตั้งแต่เวลา 13.40 น.

ลิ้งประชุม : meet.google.com/wos-ykqp-kpm

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานมูลนิธิหลวงปู่มั่น

ประเภทหนังสือ เชิญประชุมทางออนไลน์

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานกรรการอาวุโส คุณรัตนากร ฑีฆธนานนท์ รองประธานกรรมการอาวุโส คุณมยุรี ฐานานุศักดิ์ รองประธานหอการค้า คุณมลิวัลย์ ไชยสงครม ประธานกรรมการอาวุโส เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่--ไม่มี--ลงรับวันที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 08.16 น.

วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564

ไม่มีวาระประชุม

วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564

เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประชุมคณะกรรมการหอการค้า ระบบออนไลน์

มอบหมายให้คณะกรรมการบริการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่--ไม่มี--ลงรับวันที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น.

วันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2564

///ไม่มีวาระ///

วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564

รอท่านเลขาฯยืนยัน (น้ำสมุนไพรเพื่อผู้ป่วยโคววิด-19)

เวลา.......(ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป) ณ จุดรับส่ง มทบ.22 จ.อุบลราชธานี เรื่อง การมอบหมายภารกิจจัดหาอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

หน่วยงานต้นเรื่อง ปกครองจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อโปรดพิจารณา

มอบหมายให้คณะกรรมการหอการค้าฯเป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 403/2564 ลงรับวันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1GOkMWc8sVuEGr1cKkaLsZutUTfWhe6-E/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564

เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้อง 8201 อาคารเรียน 8 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยรัชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากรและการตัดสินการเข่งขัน

หน่วยงานต้นเรื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญเป็นวิทยากร

มอบหมายให้คุณฤทธิพันธุ์ สัณฑมาศจิรวัส รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

หมายเหตุ เปลี่ยนเป็น ณ ออนไลน์

เลขลงรับที่ 387/2564 ลงรับวันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1A5T10FxbcFuLv4IVU8JQvvPZ-VndV3dT/view?usp=sharing

เวลา 09.00-12.00 น. ณ ระบบออนไลน์ Zoom

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมประชุมย่อย (Focus group)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้..........รอมอบหมาย..........เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 395/2564 ลงรับวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น.

ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ที่ [email protected]

https://drive.google.com/file/d/1jhlTFocifl2i1AbyKASrnWPH4qmsGjRp/view?usp=sharing

เวลา 09.00-10.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ สภาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลฯ เรื่อง ขอรับการสนับสนุนวิทยากร

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 405/2564 ลงรับวันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 15.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1CiTw40Ot-DwCOhFvczlLTmnVmU12F0lC/view?usp=sharing

วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564

เวลา 14.00 น. ณ ฟาร์มฮัก ป.อุบล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการด้านก่อสร้าอนุสรณ์สถาน หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 150 ปี ชาตกาล

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานมูลนิธิหลวงปู่มั่น

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณมลิวัลย์ ไชยสงครม ประธานกรรมการอาวุโส คุณรัตนากร ฑีฆธนานนท์ รองประธานกรรมการอาวุโส คุณมยุรี ฐานานุศักดิ์ รองประธานหอการค้าเป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 396/2564 ลงรับวันที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1C8pcJK9OvS8lxQXT7w8n29Tq3HC04-3f/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี (2566-2570)

Zoom Meeting ID : 874 2611 1415

Passcode : 155382

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ คุณนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานกรรมการอาวุโส คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า คุณพองาม ปรีดาสันติ์ รองประธานหอการค้า คุณนภานรี โตแสง รองประธานหอการค้า คุณฤทธิพันธุ์ สัณฑมาศจิรวัส รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 394/2564 ลงรับวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น.

ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2564 ที่ [email protected]

https://drive.google.com/file/d/1CP4D4VuhCAlHqheLUwyuoNbY3DvWdCN4/view?usp=sharing

เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 398/2564 ลงรับวันที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1nvmVt9rd39Lwwe3a8kCqR_jMBEWp5MVx/view?usp=sharing

เวลา 10.00 น. ณ โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วิทยาเขตบ้านยางน้อย เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมมอบเตียงสนาม(เตียงกระดาษ) โครงการสนับสนุนสู้ภัย COVID-19 ในจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง บริษัท คูโบต้าเจริญชัย จำกัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณชลวิท อภิรัตน์มนตรี รองประธานหอการค้า คุณวิภาดา วจนวิชากร รองเลขาธิการหอการค้า คุณจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการหอการค้า คุณอุฬาร ปัญจะเรือง รองเลขาธิการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 408/2564 ลงรับวันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 15.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1WW94peyYU2WEsiZAt5xXwHRBWniCTfhs/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564

เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม พระพิรุณ 1 สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานเกษตรจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณพองาม ปรีดาสันติ์ รองประธานหอการค้าฯ คุณอนงค์ภัทร ผลประเสริฐ รองเลขาธิการหอการค้าฯเป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 407/2564 ลงรับวันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 15.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1P_IEUEFHIMtNYFKlKq0ly1kjIlEneyVd/view?usp=sharing

เวลา 14.00-16.00 น. ณ ออนไลน์ ผ่านระบบ Vido Conference ระบบ Google Meet เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ครั้งที่ 2/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

โดยคลิกลิงก์ meet.google.com/bjs-gaiz-uws

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 401/2564 ลงรับวันที่ 13 สิงหาคม 2564

https://drive.google.com/file/d/1HTXNG6JRHuWA4ADayz32R46dhKZ07OFb/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564

เวลา 10.00 - 12.00 น ณ สถานที่ Clubhouse เกียรติสุรนนท์ เรื่อง ขอเรียนเชิญท่านประธานหอการค้าเข้าร่วมพิธีส่งมอบส่งมอบรถ Mobile Swab พร้อมทำข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวน 10 โรงพยาบาล ดังนี้

 1. โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่
 2. โรงพยาบาลตาลสุม
 3. โรงพยาบาลเขื่องใน
 4. โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์
 5. โรงพยาบาลโพธิ์ไทร
 6. โรงพยาบาลบุณฑริก
 7. โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม
 8. โรงพยาบาลเหล่าเสือโก๊ก
 9. โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
 10. โรงพยาบาลสำโรง

หน่วยงานต้นเรื่อง -

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ ---ไม่มี--- ลงรับวันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 13.54 น.

วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2564

///ไม่มีวาระ///

วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-12.00 น. ณ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting เรื่อง ขอเชิญร่วมงานและเป็นวิทยากรโครงการเสวนา เสริมสร้างความรู้การดำเนินธุรกิจและเข้าถึงแหล่งเงินทุน SME ปี 2021

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณกัณตพณ หลาวทอง รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 398/2564 ลงรับวันที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 14.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1XAm0oHCEX8dzl0gBEf-3e_lWUVmcLFWy/view?usp=sharing

เวลา 08.00-16.30 น. ณ โรงแรมบ้านวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อ.วารินชำราบ จ.หวัดอุบลราชธานี เรื่อง โครงการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัออุบลราชธานี ฉบับ พ.ศ.2566-2570

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณเมตตา เมืองเจริญ รองประธานหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 418/2564 ลงรับวันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1KpVLLRRfQzHS7L-kX5uUMzsGFB0EmDRI/view?usp=sharing

เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม1 ชั้น 2 โรงแรมรีเจ้น จังหวัดอุบลราชธานี(เปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุม)

เรื่อง ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ ระดมความคิดเห็น ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาความเป็นเลิศและแผนการผลิตกำลังคนระดับสูง

หน่วยงานต้นเรื่อง มหาวิทลาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณเขมชาติ เรียนวิริกิจ รองประธานหอการค้า คุณอุฬาร ปัญจเรือง รองเลขาธิการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 409/2564 ลงรับวันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1ErB4aPeiAezKIPQ2ZlCONJHMLbUrVFZ_/view?usp=sharing

เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยโสธรเรื่อง เชิญประชุมคณะทำงานด้านการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัดยโสธร

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้........... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม (ติดภาระกิจ/ลาประชุม)

เลขลงรับที่ 419/2564 ลงรับวันที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1IbC7N3on1oZTh1mOcmk5xgVMSJjfIkfJ/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564

เวลา 08.00-16.30 น. ณ โรงแรมบ้านวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อ.วารินชำราบ จ.หวัดอุบลราชธานี เรื่อง โครงการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัออุบลราชธานี ฉบับ พ.ศ.2566-2570

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าฯ คุณนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานกรรมการอาวุโส คุณพัช ไชยสงคราม รองประธานหอการค้า คุณวิศาล พิริยะกิจไพบูลย์ รองประธานหอการค้า คุณร่มไทร จันจำปา รองประธานหอการค้า คุณศรัณย์ จุรีมาศ รองประธานหอการค้า คุณฤทธิพันธุ์ สัณฑมาศจิรวัส รองประธานหอการค้า คุณจักรพันธ์ กวีนัฎธยานนท์ รองประธานหอการค้า คุณอุฬาร ปัญจเรือง รองเลขาธิการหอการค้า คุณไพศิษฐ์ ชมสมุทร กรรมการกลาง เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 418/2564 ลงรับวันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1KpVLLRRfQzHS7L-kX5uUMzsGFB0EmDRI/view?usp=sharing

เวลา 12.45 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีเรื่อง การตรวจประเมินและคัดเลือกจังหวัดที่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาดระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ 2563 กลุ่มภาคตะออกเฉียงเหนือ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณสนั่น สุตัญตั้งใจ รองประธานหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 419/2564 ลงรับวันที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1rkmPvXd_4NEvBtC9tUg5eQUy1wAMs_3d/view?usp=sharing

เวลา 13.30-15.30 น ณ ผ่านระบบ Google Hangouts Meet เรื่อง ขอเชิญร่วมสัมนาออนไลน์

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

ที่ลิ้ง meet.google.com/vmx-rqiu-pqf

รหัส : vmxrqiupqf

ลงทะเ่บียนภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2564 (จำนวนสิทธิ์ 100 ท่าน)

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้ คณะกรรมการบริหารหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 404/2564 ลงรับวันที่ 14 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1H6P9FSVqMvzVxama2zfAESwkmcWDVXHj/view?usp=sharing

วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-19.00 น. ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี เรื่องการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 พ.ศ. 2566-2570 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหกอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 426/2564 ลงรับวันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 17.15 น.

https://drive.google.com/file/d/1zihXPfBuSy-ZWMbavBS79TdLKoMW2T61/view?usp=sharing

เวลา 09.00-12.00 น. ณ ออนไลน์ เรื่อง ขอเชิญประชุมโครงการเชิงปฏิบัติการบูรณาการขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการสินค้าเกษตร ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting)

Meeting ID : 997 1860 4180

Passcode : 422823

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณประมอน เขียวขำ รองประธานกรรมการอาวุโส คุณพองาม ปรีดาสันติ์ รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 410/2564 ลงรับวันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1VgEK_uvmw9tlYVY3_Y5j87HLlZ0H9exY/view?usp=sharing

เวลา 14.00 น ณ ระบบออนไลน์ (Video Conference) เรื่อง เชิญประชุมเตรียมการเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านปากแซง

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

Join Zoom Meeting

Meeting ID : 977 3766 1375

Passcode : 094734

Link : https://zoom.us/j/97737661375?pwd=YUs4cUdoWTJVYUkwalJqMktwVExVUT09

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าฯ คุณฤทธิพันธ์ุ สัณฑมาศจิรวัส รองประธานกรรมการหอการค้าฯ คุณวุฒิไกร อร่ามเรือง กรรมการกลาง คุณไพศิษฐ์ ชมสมุทร กรรมการกลาง เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 425/2564 ลงรับวันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 13.55 น.

https://drive.google.com/file/d/1QjGMpQyA32XzcUzYw9h2V3jBAzlg5W3N/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564

เวลา 08.00-16.30 น. ณ โรงแรมบ้านวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อ.วารินชำราบ จ.หวัดอุบลราชธานี เรื่อง โครงการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัออุบลราชธานี ฉบับ พ.ศ.2566-2570

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณนภานรี โตแสง รองประธานหอการค้า คุณสิริกัญญา พิริยะกิจไพบูลย์ รองประธานกรรมการอาวุโส คุณนรพงศ์พันธ์ อาชวานันทกุล รองประธานหอการค้า คุณจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการหอการค้า คุณสมศักดิ์ ทองบ่อ กรรมการกลาง เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 418/2564 ลงรับวันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1KpVLLRRfQzHS7L-kX5uUMzsGFB0EmDRI/view?usp=sharing

เวลา 10.00-12.00 น. ณ ระบบ Google Meet

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการธุรกิจปศุสัตว์และแปรรูป ครั้งที่ 2/2564

ผ่าน VDO Conference (Google Hangout Meet)

รหัสผ่าน: mvb-hbws-zho

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

การปฏิบัติ วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณประมอน เขียนขำ รองประธานกรรมการอาวุโส เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 377/2564 ลงรับวันที่ 30 กรกฏาคม 2564 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1GVfZoawh8naBg0ssSbHFX5obAzOmYMeu/view?usp=sharing

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารศูนย์เครื่องมือเรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งที่2/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณอนิรุจ สืบสิงห์ รองประธานหอการค้าฯ คุณอุฬาร ปัญจเรือง รองเลขาธิการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 402/2564 ลงรับวันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1Nrtu_IAxVyh23YFAJI8BK1xfeVCGZdqu/view?usp=sharing

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ขั้น 3 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประสานแผ่นพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด (ครั้งที่ 3/2564)

หน่วยงานต้นเรื่อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณบัวหลวง อาษาพล รองประธานกรรมการอาวุโส เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 421/2564 ลงรับวันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1GZYJgLjgcNa4Qi_QLPkuFU2Uwxq0Apnh/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564

เวลา 08.00-16.30 น. ณ โรงแรมบ้านวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อ.วารินชำราบ จ.หวัดอุบลราชธานี เรื่อง โครงการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัออุบลราชธานี ฉบับ พ.ศ.2566-2570

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณพองาม ปรีดาสันติ์ รองประธานหอการค้า คุณประมอน เขียวขำ รองประธานกรรมการอาวุโส คุณรัตนากร ฑีฆธนานนท์ รองประธานกรรมการอาวุโส คุณสนั่น สุตัญตั้งใจ รองประธานกรรมการอาวุโส คุณกิตติ สุวรรณกูฏ กรรมการกลาง เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 418/2564 ลงรับวันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1KpVLLRRfQzHS7L-kX5uUMzsGFB0EmDRI/view?usp=sharing

เวลา 14.00 น.เรื่องขอเรียนเชิญเปิดบัญชีมูลนิธิหลวงปู่มั่นณธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนสรรพสิทธิ์

เอกสารที่ต้องเตรียม

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้า คุณนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานกรรมการอาวุโส เป็นผู้เข้าร่วม

เลขลงรับที่ ---ไม่มี---ลงรับวันที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น.

วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564

///ไม่มีวาระ///

วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564

เวลา 08.00-16.30 น. ณ โรงแรมบ้านวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อ.วารินชำราบ จ.หวัดอุบลราชธานี เรื่อง โครงการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัออุบลราชธานี ฉบับ พ.ศ.2566-2570

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานหอการค้า คุณประสงค์ จันจำปา รองประธานกรรมการอาวุโส คุณพิราวรรณ เรียนวิริยกิจ รองประธานกรรมการอาวุโส เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 418/2564 ลงรับวันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1KpVLLRRfQzHS7L-kX5uUMzsGFB0EmDRI/view?usp=sharing

เวลา 10.00-12.00 น. ณ Zoom Cloud Meeting เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด (คทช.)จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2564 โดยผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

รหัส Meeting ID : 965 3952 8643

Passcode : 897087

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2564

มอบหมายให้คุณศิริอร วรวิบูลย์สวัสดิ์ รองประธานกรรมการ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 422/2564 ลงรับวันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1YOZLVlfXSC57MFTP8_LWG4MfvaTS2hNv/view?usp=sharing

เวลา 11.30 น. ณ โรงพยาบาลอำเภอนาตาลเรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกรียติส่งมอบตู้คอนเทนเนอร์อ๊อฟฟิต

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าจังหวัดอุบลราชธนี

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการ คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี กรรมการเลขาธิการ คุณประมอน เขียวขำ รองประธานกรรมการอาวุโส คุณสนั่น สุตัญตั้งใจ รองประธานกรรมการอาวุโส คุณไพบูลย์ คำศรี รองประธานกรรมการ คุณพัช ไชยสงครม รองประธานกรรมการ คุณวุฒิไกร อร่ามเรือง กรรมการกลาง คุณไพศิษฐ์ ชมสมุทร กรรมการกลาง คุณฤทธิพันธุ์ สัณฑมาศจิรวัส รองประธานกรรมการ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ ---ไม่มี--- ลงรับวันที่ 28 สิงหาคม 2564 เวลา 16.00 น.

วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564

เวลา 12.30-16.30 น. ณ ออนไลน์(ZOOM) เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อดีข้อเสีย กรณีการสร้างคลองผันน้ำ จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง มูลนิธิพิทักษ์ธรรมชาติเพื่อชีวิต

Meeting ID : 999 1932 6868

Passcode : 156999

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณบัวหลวง อาษาพล รองประธานกรรมการอาวุโส คุณคุณพิราวรรณ เรียนวิริยกิจ รองประธานกรรมการอาวุโส เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 429/2564 ลงรับวันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1v8QGD1OwP7CTB61Ze7y-_HXqqSpBJQ3l/view?usp=sharing

เวลา 12.30-16.00 น. ณ ออนไลน์ Application Zoom Meeting (รอลิ้ง) เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม คู่มือกฎหมายสำหรับผู้ประกอบการ SME ในสาขาธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม

หน่วยงานต้นเรื่อง บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/88318831362?pwd=Q3E1eHl5TFBWd0tVcU5HR2IvbVEwQT09

Meeting ID: 883 1883 1362

Passcode: 423514

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานหอการค้า คุณรัฐธนินท์ เตชะไชยสิทธิ์ รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 431/2564 ลงรับวันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 16.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1MKARv9k8hrf9AwSQ5pGwhgMO45DQYFbG/view?usp=sharing

เวลา 14.30 น. ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ขอเชิญประชุมคระกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 433/2564 ลงรับวันที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1V0rEQCLEBjNqgjN0uhu5H14X3Y59RCUf/view?usp=sharing