วาระงานหอการค้าประจำเดือน กรกฏาคม 2564


2021-06-13 06:22

จำนวนครั้งที่อ่าน : 374

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฏาคม 2564

เลื่อนไม่มีกำหนด

เวลา 10.00 น ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง การจัดทำข้อมูลและเชิญประชุมเพื่อเตรียมการเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านปากแซง ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ คุณพงษ์พัน จันทศรี เลขาธิการหอการค้า คุณฤทธิพันธ์ สัณฑมาศจิรวัส รองประธานหอการค้า คุณรัฐธนินท์ เตชะไชยสิทธิ์ รองประธานหอการค้า คุณจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการหอ คุณไพศิษฐ์ ชมสมุทร กรรมการฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 303/2564 == ลงรับวันที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 17.21 น.

https://drive.google.com/file/d/1aMevcy7FVKG5xdXmZ7tk1aspf_xwxxRM/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 2 กรกฏาคม 2564

เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานนี

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานนี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณเมตตา เมืองเจริญ รองประธานหอการค้า เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 305/2564 ลงรับวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 11.02.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1kIPyq_ULgUNCTp5wc86NGyYEYb8EOy3T/view?usp=sharing

เวลา 10.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานนี

เรื่อง เข้าพบแสดงความยินดีกับท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าอุบลฯ

ประเภทหนังสือ เพื่อโปรดทราบ

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบล และคณะกรรมการ เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ ---ไม่มี--- ลงรับวันที่ 1 กรกฏาคม 2564 เวลา 11.38 น.

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานนี

เรื่อง การจัดงานเทศกาลเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2564

หน่วยงานต้นเรื่อง ปกครองจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ คุณนภานรี โตแสง รองประธานหอการค้าฯ เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 308/2564 ลงรับวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.29 น.

https://drive.google.com/file/d/1AjMxcMllyIOXHcnJc2QHp49TpZobvvIc/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 3 กรกฏาคม 2564

เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ออนไลน์ เรื่อง การวางแผนงบประมาณค่าใช้จ่ายการจัดทำกิจกรรม "เตรียมการจัดงานตลาดย้อยยุค"ภายใต้งานเทียนจังหวัดอุบลราชธานี

ผ่าน Google hangouts Meet โดยคลิกที่ลิงค์ https://meet.google.com/cwv-vhzz-jtc

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าอุบล

ประเภทหนังสือ เชิญประชุมออนไลน์

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ และคณะกรรมการหอฯ เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่.----- ไม่มี---- ลงรับวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 17.04 น.

วันอาทิตย์ที่ 4 กรกฏาคม 2564

ไม่มีวาระ

วันจันทร์ที่ 5 กรกฏาคม 2564

เวลา 14.00 น. ณ ห้องปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง การจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2564

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ คุณนภานรี โตแสง รองประธานหอการค้าฯ คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าฯ คุณอนงภัทร ผลประเสริฐ รองเลขาธิการหอฯ เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

หน่วยงานต้นเรื่อง ปกครองจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

เลขลงรับที่ 310/2564 ลงรับวันที่ 3 กรกฏาคม 2564 เวลา 12.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1M7msAcPhiwweR1fsHaxhbesBfmCn4Sb2/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 6 กรกฏาคม 2564

เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชน์จังหวัดอุบลราชธนี ชั้น 3 อาคารสำนักงานพาณิชน์จังหวัดอุบลราชธานี ถ.อุปราช ต.ในเมือ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงกการรถ Mobile พานิชย์ลดราคา ช่วยประชาชนกระตุ้ยเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชน์จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้คุณจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการหอการค้าฯ เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 315/2564 ลงรับวันที่ 5 กรกฏาคม 2564 เวลา 13.21 น.

https://drive.google.com/file/d/1cetPjsawZKZE6ZotX1Q_JTyJ960MBi6y/view?usp=sharing

วันพุธที่ 7 กรกฏาคม 2564

เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ 2

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขใบอณุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง ครั้งที่5/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานขนส่งจังหวัด

มอบหมายให้คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 309/2564 == ลงรับวันที่ 2 กรกฏาคม 2564 เวลา 12.15 น.

https://drive.google.com/file/d/109UC8G66Vtq_aGW-YkXo98d0Emm7SwhH/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฏาคม 2564

ไม่มีวาระ

วันศุกร์ที่ 9 กรกฏาคม 2564

เวลา 08.30-12.00 น. ณ ผ่านระบบ Zoom(ยังไม่มี link) เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการศึกษาวิเคราะห์เชิงลึกแนวทางกำกับดูแลในยุคเทคโนโลยีใหม่

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงาน กสทช.

มอบหมายให้คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าฯ คุณอุฬาร ปัญจะเรือง รองเลขาธิการหอการค้าฯ เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 313/2564 ลงรับวันที่ 5 กรกฏาคม 2564 เวลา 13.21 น

https://drive.google.com/file/d/1c5X2rs-uFU-83urT0w1WUzWrJpDmpyoj/view?usp=sharing

เวลา 09.00-12.30 น. ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อ.เมือง จ.อุบลฯ เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรม พิธีปล่อยขบวนรถโมบาย พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน และจับคู่กู้เงินสถาบันการเงินกับ SME ส่งออก ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์(ประธาน)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

มอบหมายให้ คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณชลวิท อภิรัตน์มนตรี รองประธานหอฯ ฯ คุณชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานหอฯ คุณจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการหอฯ คุณอุฬาร ปัญจะเรือง รองเลขาธิการหอฯ เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 318/2564 ลงรับวันที่ 6 กรกฏาคม 2564 เวลา 15.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1WeV3UIyMtsfnaL0OYX0v0Vf7TZpXEuGi/view?usp=sharing

เวลา 09.00-12.30 น. ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อ.เมือง จ.อุบลฯ เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรม พิธีปล่อยขบวนรถโมบาย พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน และจับคู่กู้เงินสถาบันการเงินกับ SME ส่งออก ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์(YEC)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

มอบหมายให้ ประธานYEC เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 319/2564 ลงรับวันที่ 6 กรกฏาคม 2564 เวลา 15.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1-_zfO9R0WAwz6pWllxOCZmlBsUhMQB92/view?usp=sharing

09.00-12.30 น. ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อ.เมือง จ.อุบลฯ เรื่อง ขอเชิญร่วมงานติดตามและประชาสัมพันธ์โครงการประกันรายได้สินค้าเกษตรและมาตรการคู่ขนานปีการผลิต 2563/64

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

มอบหมายให้ คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณชลวิท อภิรัตน์มนตรี รองประธานหอฯ คุณชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานหอฯ คุณจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการหอฯ คุณอุฬาร ปัญจะเรือง รองเลขาธิการหอฯ เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 320/2564 ลงรับวันที่ 6 กรกฏาคม 2564 เวลา 15.00 น.

https://drive.google.com/file/d/111VjQgnWHa8erBI1RckCOsJTdcTBpb_d/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 10 กรกฏาคม 2564

เวลา 16.30 น. ณ วัดพลแพน อำเภอเมือ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ขอเชิญร่วมฟังการแถลงข่าว กำหนดจัดงานเทศกาลเทียนพรรษา

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 325/2564 ลงรับวันที่ 8 กรกฏาคม 2564 เวลา 13.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1Tex2onAG83PMdeqPz4zkZvyW9meo1Fnz/view?usp=sharing

เวลา 16.00 - 18.30 น. ณ วัดพลแพน อำเภอเมือ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ร่วมจัดอาหารย้อนยุคและเทศกาลอาหารงานเทียน ในการแถลงข่าว

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 326/2564 ลงรับวันที่ 8 กรกฏาคม 2564 เวลา 13.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1Izhfpi72GuEqSo8t1EQQfFb8TcPv2oFn/view?usp=sharing

เวลา 20:00 น. ณ ออนไลน์ เรื่อง ประชุมทาง conference ผ่าน google meet กับทีม YEC

(กำหนดการของประธานหอฯ ให้ลงในวาระ ยังไม่ได้รับลิ้งค์)

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯเป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขที่ลงรับ---ไม่มี--- วันที่ลงรับ 8/7/2564 เวลา 08.22 น.

วันอาทิตย์ที่ 11กรกฏาคม 2564

เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมจังหวัดอุบลราชธานี (ด้านหลังศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี)

เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายร์มหาราช

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณาและเข้าร่วมพิธี

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ คุณชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานหอการค้าฯ คุณอุฬาร ปัญจะเรือง รองเลขาธิการหอการค้าฯ เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

หมายเหตุ บุคลากร 3 คน งดพวงมาลา งดช่างภาพ

เลขลงรับที่ 307/2564 ลงรับวันที่ 1 กรกฏาคม 2564 เวลา 13.15.00 น.

https://drive.google.com/file/d/189I0nCo919zrBNKMLE6Hq_E12XyJW7j3/view?usp=sharing

วันจันทร์ที่ 12 กรกฏาคม 2564

เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ขอเชิญประชุมสมัชชาสวัสดิการสังคมจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณประสงค์ จันจำปา รองประธานอาวุโสหอการค้าฯ เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

ส่งแบบตอบรับภายในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 045-344641

เลขลงรับที่ 316/2564 ลงรับวันที่ 6 กรกฏาคม 2564 เวลา 15.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1zIra9xspZYuVUDfW2yzROK84o3bUbxo-/view?usp=sharing

เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประธาน YEC ขอเชิญประชุมนอกรอบร่วมกับประธานหอการค้าฯ

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าฯ เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขที่ลงรับ---ไม่มี--- วันที่ 12/7/2564 เวลา 08.15 น.

เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง การจัดงานเทศกาลเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานปกครองจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้ คุณมงคล จุลทัศน์ ประ เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 334/2564 == ลงรับวันที่ 12 กรกฏาคม 2564 เวลา 12.08 น.

https://drive.google.com/file/d/1THDa9XfBNt29uM56rNg0uOgNCCKDYDl2/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 13 กรกฏาคม 2564

เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง เชิญประชุมเพื่อเตรียมการเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านปากแซง ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณฤทธิพันธุ์ สัณฑมาศจิรวัส รองประธานหอการค้าฯ เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 337/2564 ลงรับวันที่ 12 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.23 น.

https://drive.google.com/file/d/1J6aB2bknKbR8NmfN4b3ze2x1bO23MMX0/view?usp=sharing

///เลื่อน/////

เวลา......น. ณ อำเภอพิบูลมังสาหาร เรื่อง เข้าพบ ดร.ศิริมาเมธ์วดี ศิรธนิตรา นายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหารและนางทัศนีย์ บุญประสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร และบริจาคโลหิต

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขที่ลงรับ---ไม่มี--- วันที่ลงรับ 8/7/2564 เวลา 08.21 น.

วันพุธที่ 14 กรกฏาคม 2564

เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท ต.คำน้ำแซบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลฯ

เรื่อง ขอเชิญประชุมเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานท่องเที่ยวกีฬาจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณนภานรี โตแสง รองประธานหอการค้าฯ เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ส่งแบบตอบรับภายในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2564 045-252715 หรือ [email protected]

เลขลงรับที่ 317/2564 ลงรับวันที่ 6 กรกฏาคม 2564 เวลา 15.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1PEyDFRn10PKO4I7kUh2_N8g95FrGtUYf/view?usp=sharing

เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ผู้จัดการเซ็นทรัลอุบลฯ (คนใหม่) เข้าพบท่านประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง -

ประเภทหนังสือ -

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ คุณไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอการค้าฯ คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขที่ลงรับ---ไม่มี--- วันที่ 13/7/2564 เวลา 08.15 น.

เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หัวหน้าฝ่ายจิตแพทย์ เข้าพบประธานหอฯหารือเรื่องผลกระทบทางจิตใจกับผู้ประกอบการณ์ธุรกิจ

หน่วยงานต้นเรื่อง หัวหน้าฝ่ายจิตแพทย์ (หัวหน้าหญิง 080-254-1954) https://www.mhc10.go.th/

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ คุณไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอการค้าฯ คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าฯ เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขที่ลงรับ---ไม่มี--- วันที่ 12/7/2564 เวลา 08.15 น.

วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฏาคม 2564

เวลา 09.00 น. ณ พาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี (ขึ้นรถออกไปพร้อมคณะทำงานตามคำสั่งที่ 30550/2564 ลว 1 กรกฎาคม 2564) เรื่อง โครงการรถ Mobile พานิชย์ ลดราคา ช่วยประชาชน จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพานณิชย์จังหวัด

การปฏิบัติ วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2564

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้ .....รอมอบหมาย......... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 343/2564 ลงรับวันที่ 14 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.14 น.

https://drive.google.com/file/d/18cE7SNpuRY8nkApy0A66TQux6mb8QU4D/view?usp=sharing

เวลา 09.00-16.00 น. ณ ออนไลน์ Zoom Meeting

เรื่อง ขอเชิญประชุมประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ

Zoom Meeting link:http://bit.ly/3qVNT9h

Meeting ID :948 7776 7407

Passcode: 724853

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณเมตตา เมืองเจริญ รองประธานหอการค้า คุณจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการหอฯเป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 329/2564 ลงรับวันที่ 9 กรกฏาคม 2564 เวลา 13.30 น.

ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ทาง [email protected] หรือ 0918754295 คุณอรรถบูรณ์

https://drive.google.com/file/d/10yxVAK30Xh-tSxIHp9-tAQg9bVnDd88T/view?usp=sharing

เลื่อนไม่มีกำหนด

เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมพิทยาลงกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการสินค้าเกษตร

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............................. เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 340/2564 ลงรับวันที่ 13 กรกฏาคม 2564 เวลา 10.30 น.

https://drive.google.com/file/d/17zDi7lIOmS_n4SWalBcn9uw-teW0FTjr/view?usp=sharing

เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (แต่งกายชุดสูทสากล)

เรื่อง เชิญประชุมเพื่อเตรียมการเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านปากแซง ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ คุณฤทธิพันธุ์ สัณฑมาศจิรวัส รองประธานหอการค้าฯ เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 323/2564 ลงรับวันที่ 8 กรกฏาคม 2564 เวลา 15.37 น.

https://drive.google.com/file/d/1e5GrSWU6NNoPAfj8RYRpbS86DhU8M7fc/view?usp=sharing

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีเรื่อง การขับเคลื่อนโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้ คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 342/2564 ลงรับวันที่ 14 กรกฏาคม 2564 เวลา 13.49 น.

https://drive.google.com/file/d/1KL7oVhQD74-rp-B5L0jVCc-lSVzsdiqv/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 16 กรกฏาคม 2564

เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องอเนกประสงค์โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร กิจกรรมการอบรมสัมมนาการยกระดับงานแห่เทียนพรรษาสู่ระดับชาติ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญเป็นวิทยากร

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ คุณนภานรี โตแสง รองประธานหอการค้าฯ คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าฯ คุณอนงค์ภัทร ผลประเสริฐ รองเลขาธิการหอฯ คุณอุฬาร ปัญจะเรือง รองเลขาธิการหอฯ เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 335/2564 ลงรับวันที่ 12 กรกฏาคม 2564 เวลา 13.38 น.

https://drive.google.com/file/d/11nUWyRldFTMBh48gCwVJfrw0XVfxsWPS/view?usp=sharing

เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องอเนกประสงค์โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม สัมนาการยกระดับงานแห่เทียนพรรษาสู่ระดับนานาชาติตามโครงการส่งเสริมการับรู้ให้จังหวัดอุบลราชธานีเป็นเป้าหมายด้านการท่องเที่ยว ประจำปีงบ 2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ คุณนภานรี โตแสง รองประธานหอการค้าฯ คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าฯ คุณอนงค์ภัทร ผลประเสริฐ รองเลขาธิการหอฯ คุณอุฬาร ปัญจะเรือง รองเลขาธิการหอฯ เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 (5 ท่าน) ทางไลน์ ID:gnr0773 หรือโทรสาร 045-344606

เลขลงรับที่ 340/2564 ลงรับวันที่ 13 กรกฏาคม 2564 เวลา 10.30 น.

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1VH3loC2JxJ4d9zzgfsEgSfe9LzGfkhvh/view?usp=sharing

เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องอมราวดี 1 โรงแรมเดอะกรีนปาร์คแกรนด์ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมปฐมนิเทศโครงการ โครงการศึกษาความเหมาะสมการบรรเทาอุทกภัยลำน้ำยังและน้ำชีตอนล่าง จังหวัดยโสธร จังหวัดร้อยเอ็ด

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานบริหารโครงการ

ประเภทหนังสือ แจ้งเพื่อทราบ

มอบหมายให้ ............รอมอบหมาย.......... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1boaybq_Pj3gB62D1xzUniU9czGsQeah6/view?usp=sharing

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เชิญประชุมคระกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด (กรอ.กลุ่มจังหวัด) ครั้งที่2/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าฯ เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 336/2564 ลงรับวันที่ 12 กรกฏาคม 2564 เวลา 13.38 น.

https://drive.google.com/file/d/1ggSjHyL2LiTAqeRp6fyyYS8_BC61urcK/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 17 กรกฏาคม 2564

///ไม่มีวาระ///

วันอาทิตที่ 18 กรกฏาคม 2564

///ไม่มีวาระ///

วันจันทร์ที่ 19 กรกฏาคม 2564

เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ผู้การฯ อุบลราชธานี (นางนวรัตน์ ผิวเรืองนนท์) ผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรจังหวัดอำนาจเจริญ ขอเข้าพบประธานเสนอให้หอการค้าเข้าร่วม โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการขนาดย่อย (ระหว่างวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2564 ณโรงแรมสุนีย์ แกรนด์ จังหวัดอุบลฯ)

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าฯ เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขที่ลงรับ---ไม่มี--- วันที่ 13/7/2564 เวลา 17.43 น.

https://drive.google.com/file/d/14IxOM8Joku6GE8oxwrDDAXqCvGDuFqrh/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 20 กรกฏาคม 2564

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง แจ้งคำสั่งและเชิญประชุมคณะกรรมการทบทวนค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดินเกี่ยวกับโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานที่ดินจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการหอฯเป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 321/2564 ลงรับวันที่ 6 กรกฏาคม 2564 เวลา 17.39 น.

https://drive.google.com/file/d/1PlYWa2yUWntqjiZvZq0UZZ6Zci-jVgyl/view?usp=sharing

วันพุธที่ 21 กรกฏาคม 2564

เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร (การวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่และแก้ปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ) ภายใต้หัวข้อ "ถักสานพลังอุบลราชธานีขับเคลื่อนการแก้จนไปด้วยกัน"

หน่วยงานต้นเรื่อง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มอบหมายให้ คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอหารค้าฯ เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 331/2564 ลงรับวันที่ 12 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.20 น.

https://drive.google.com/file/d/1dgC1GAWUj0alR0wrIGKPFdQfMfLx5jJH/view?usp=sharing

เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมลายทอง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการยุติปัญหาเอดส์จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2564

มอบหมายให้...................รอมอบหมาย................. เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 328/2564 ลงรับวันที่ 8 กรกฏาคม 2564 เวลา 13.30 น.

https://drive.google.com/file/d/12HSowHfnZzzJw7_DrSluoQvuRVe0WgsB/view?usp=sharing

////เลื่อนออกไปไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์โควิด-19จะคลี่คลาย////

เวลา 15.00-16.00 น ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศุนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน NESP Innovation Fair 2021

มอบหมายให้....รอมอบหมาย.................. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 298/2564 == ลงรับวันที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1RWXXwHxBu8jw1BnPcQNso8HBnH7b1kHh/view?usp=sharing

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการร่วมภาครับและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี (กรอ.จังหวัด) ครั้งที่4/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า คุณอุฬาร ปัญจะเรือง รองเลขาธิการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เสนอหัวข้อประเด็น รายละเอียดประกอบการประชุมภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2564

เลขลงรับที่ 322/2564 ลงรับวันที่ 7 กรกฏาคม 2564 เวลา 15.37 น.

https://drive.google.com/file/d/1bPXWKsDxWRMosSJtGQreqtYAg26V15Wo/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฏาคม 2564

เวลา 06.45 น. ณ ศาลหลักเมืองอุบลราชธานี

เวลา 07.30 น. ณ ลานขวัญเมือง

เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองอุบลราชธานี และพิธีถวายเครื่องสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5

หน่วยงานต้นเรื่อง ปกครองจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

มอบหมายให้ นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณพริ้งพิศ วังทอง รองประธานหอาวุโสหอการค้า เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 355/2564 ลงรับวันที่ 20 กรกฏาคม 2564 เวลา 12.00 น.

https://drive.google.com/file/d/10B5KA26P-tdfXsbB_0Bcg1dprVAzAHo7/view?usp=sharing

เวลา 14.00-16.00 น. ณ ระบบGoogle Hangouts Meet โดยคลิกที่ลิงค์ https://meet.google.com/poo-eepr-znn

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หอการค้าไทยครั้งที่3/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า นายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า นายพัช ไชยสงครม (ประธาน YEC) นายวิศาล พิริยะกิจไพบูลย์ (เลขาธิการ YEC) เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/130ppv-hQ127DEA-VCjlG77hDBUvf3Sy_/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 23 กรกฏาคม 2564

เวลา 08.30-16.30 น. ณ ออนไลน์ Zoom Wibinar เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 และการประชุมกลุ่มย่อยระดับกลุ่มจังหวัดการวางผังนโยบายระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2 จังหวัดยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี)

กลุ่มที่ 5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

Zoom : https://us02web.zoom.us/j/83688413201?pwd=VTd5dFpuWUM1ckVMQmpNNFlvelArdz09

Meeting ID : 83688413201

password : ไม่มี

หน่วยงานต้นเรื่อง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการ คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า คุณจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการหอการค้า คุณอุฬาร ปัญจะเรือง รองเลขาธิการหอการค้า เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

*ส่งแบบตอบรับแล้ว รอรับ link ที่ E-mail Ubonchamber@yahoocom Password:ubcc01112528

เลขลงรับที่ 339/2564 ลงรับวันที่ 13 กรกฏาคม 2564 เวลา 10.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1XO1THmwC-eRNhcWSNsZ8iSgMJkCWwWqi/view?usp=sharing

เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ร่วมกับเหล่ากาชาดอุบลราชธานี

เรื่่อง จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2524

หน่วยงานต้นเรื่อง เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

มอบหมายให้คุณพริ้งพิศ วังทอง รองประธานอาวุโส เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับ-----ไม่มี------ลงรับวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.50 น.

เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เชิญประชุมเพื่อหารือแนวทางปฏิบัติในการรับประชาชนกลับเข้าพื้นที่

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้...............รอมอบหมาย................. เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 361/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1vjVlj_8KLUeKwWl75eSeGMeMLhGcKlZO/view?usp=sharing

เวลา 10.30 น. (ควรไปถึงก่อนเวลานัด) ณ สถานีโทรทัศน์ NBT

เรื่อง บันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564 (5ท่าน รวมประธานหอ)

การแต่งกาย : สูทหอการค้า ไทด์โทนฟ้า คัชชู รองเท้าดำ สุภาพ

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับ-----ไม่มี------ลงรับวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.00 น.

เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 5/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณรัตนากร ฑีฆธนานนท์ รองประธานอาวุโส เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 358/2564 ลงรับวันที่ 20 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1yQxtRTwvoAdWoLUhuVHuchh_uu5X4Pn-/view?usp=sharing

เวลา14.00 น. ณ ผ่านระบบ google meet เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 150 ปี ชาตกาล จังหวัดอุบลราชธานี

ลิ้ง: meet.google.com/ohz-xnys-svp

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานมูลนิธิ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 359/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1z3PS94AlEJVGRbxJDSrLjdj01gKnZdtA/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 24 กรกฏาคม 2564

เวลา 17.30 น. ณ วัดมหาวนาราม พระอารามหลวง ต.ในเมือง จ.อุบลราชธานี เรื่อง เชิญร่วมพิธีงานส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพุทธศาสนาจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ รองประธานอาวุโสฯ เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 364/2564 ลงรับวันที่ 23 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.30 น.

https://drive.google.com/file/d/13G6lxVByPB0lIcdu6RSXuP6AoQdLvUZL/view?usp=sharing

วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฏาคม 2564

ไม่มีวาระ

วันจันทร์ที่ 26 กรกฏาคม 2564

ไม่มีวาระ

วันอังคารที่ 27 กรกฏาคม 2564

ไม่มีวาระ

วันพุธที่ 28 กรกฏาคม 2564

เวลา 09.00 น. ณ ป่าสงวนแห่งชาติป่าสีสุก บ้านอีต้อม ตำบลศรีสุข อ.เขื่องใน จ.อุบลฯ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาจิและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

ประเภทหนังสือ

มอบหมายให้นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า คุณรัตนากร ฑีฆธนานนท์ รองประธานกรรมการอาวุโส เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 362/2564 ลงรับวันที่ 23 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1JYnDjqwDbNEz2P9o5jwSiWupc7Jlksc0/view?usp=sharing

เลื่อนเป็นวันที่ 22-26 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ MCC HALL ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลบ์นครราชสีมา

เวลา 09.00 น ณ ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์นคราชสีมา

เรื่อง ขอเชิญร่วมออกบูธในงาน Korat FooDEx 2021

มอบหมายให้....รอมอบหมาย.................. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 286/2564 == ลงรับวันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 17.39 น.

https://drive.google.com/file/d/1l6YlynGhyjg_HR22g_3Mk89esggk1Suz/view?usp=sharing

หนังสือเลื่อน

https://drive.google.com/file/d/1cQzxuV9So13A0oJqeSrozThZNi9Gm_tR/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฏาคม 2564

เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกีรยติฯ อุบลราชธานี หมู่ที่ 10 ถ.เลี่ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมืองฯ จ.อุบลฯ

เรื่อง ขอเชิญประชุม หารือการบริหารจัดการกองทุนเครือข่ายแห่งบุญหม่อมเจียงคำอนุสรณ์ฯ ครั้งที่ 1/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานกองทุนเครือข่ายแห่งบุญหม่อมเจียงคำอนุสรณ์

มอบหมายให้นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานกรรมการอาวุโส เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 348/2564 ลงรับวันที่ 15 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1nUWfjXmbTvBBF0gA_VWMJA9-JD6wsqI6/view?usp=sharing

เลื่อน เนื่องจากธนาคารไทยพาณิชย์ขอหนังสือรับรองจากสรรพกรจังหวัดก่อน

เวลา 13.00 น. ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ จังหวัดอุบลราชธานี สาขากิโลศูนย์

เรื่อง เปิดบัญชีมูลนิธิหลวงปู่มั่นฯ

มอบหมายให้นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานอาวุโสหอการค้าฯ เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เอกสารที่ต้องเตรียม : สำเนาบัตรประชาชน

เลขลงรับที่ ---ไม่มี------ ลงรับวันที่ 23 กรกฏาคม 2564 เวลา 15.49 น.

เวลา13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธรณภัยจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดอุบลราชธานี (ก.ช.ภ.จ.อบ.)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสารธารณภัยจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณประมอน เขียวขำ รองประธานกรรมการอาวุโส เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 370/2564 ลงรับวันที่ 29 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1kQvJFPVi5g_dm7QqolrikSxuND8WPQ3h/view?usp=sharing

เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัด ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3

เรื่อง เชิญประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดอุบลราชธานีครั้งที่2/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ คุณจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการหอการค้าฯ เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 364/2564 ลงรับวันที่ 23 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1K0pNy7eaNXSN1JzTpY44EE71pQSu2gXv/view?usp=sharing

เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมโสตทัศนูปกรณ์ชั้น 2 อาคารอำนวยการ สถานบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.)ครั้งที่1/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง กลุ่มแผนงานและประเมินผล สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลฯ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้นายไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอการค้าฯ เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 357/2564 ลงรับวันที่ 20 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1Ez3D6KEqeWvyDsSjVuJ75uMKbO7InfzQ/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 30 กรกฏาคม 2564

เวลา 08.30-15.00 น. ณ ห้องประชุมอิ่มบุญ 1 โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อ.วารินชำราบ จ.อุบลฯเรื่อง เชิญเข้าร่วม เวทีรับฟังความคิดเห็นต่อเอกสารร่างระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่ชาติ

หน่วยงานต้นเรื่อง สมัชชาสุขภาพอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้......รอมอบหมาย.........เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม ///ลาประชุม///

เลขลงรับที่ 363/2564 ลงรับวันที่ 23 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.30 น.

https://drive.google.com/file/d/15hDr6XHnUMQAJ6BQb_t91KsjmCXUD6R5/view?usp=sharing

เวลา 09.30-10.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมส่งมอบมังคุดจากชาวสวนจังหวัดพังงาโดยหอการค้าฯและประชารัฐรักสามัคคี

โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านสฤษดิ์ วิฑูรย์ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านศุภศิษย์ กอเจริญยศ ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านเพ็ญพักตร์ ศรีทอง เข้าร่วมงานในวันดังกล่าว

เลขลงรับที่ ---ไม่มี------ ลงรับวันที่ 29 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.00 น.

เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมรีเจ้นท์พาเลช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง การดำเนินงานโครงการพัฒนาผลิตภัฒฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณอนงค์ภัทร์ ผลประเสริฐ รองเลขาธิการหอการค้า เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 371/2564 ลงรับวันที่ 29 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1SFvQ4MZqsqGxNbErI5hCkof-Yrf9jLPv/view?usp=sharing

เวลา 10.00 น. ณ ออนไลน์ Zoom Meeting เรื่อง เชิญประชุมเตรียมความพร้อมเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านปากแซง

หน่วยงานต้นเรื่อง กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

https://zoom.us/j/99475224105?pwd=cG0xY2MxbElkWG56a21udDdERmxDUT09

Meeting ID : 994 7522 4105

Passcode ID :407013

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้ คุณฤทธิพันธ์ สัณฑมาศจิรวัส รองประธานหอการค้า รองประธานหอการค้า คุณไพศิษฐ์ ชมสมุทร กรรมการ คุณวิฒิไกร อร่ามเรือง กรรมการ เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 369/2564 ลงรับวันที่ 27 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.39 น.

https://drive.google.com/file/d/1ozfYLtjWrpZ3HfjE74UpZR8NOJnkd39Y/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 31 กรกฏาคม 2564


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!