วาระงานหอการค้าประจำเดือน มิถุนายน 2564


2021-05-25 13:50

จำนวนครั้งที่อ่าน : 299

วาระงานหอการค้าอุบล

วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564

วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 5/2564

มอบหมายให้ :(รองประธานหอฯคุณพองาม ปรีดาสันติ์/กรรมการหอฯคุณไพบูลย์ คำศรี /กรรมการหอฯคุณพงษ์พันธ์ จันทศรี) เลขลงรับที่ 253/2564 ลงรับวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.01 น.

https://drive.google.com/file/d/1zCnci-cLDJfFI18YZtrelx0rD1_5UJ42/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2564

วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564

เวลา 08.00-15.30 น. ณ ออนไลน์

เรื่อง เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล พ.ศ. ..... พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มอบหมายให้ :(.......................) เลขลงรับที่ 254/2564 ลงรับวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.07 น.

https://drive.google.com/file/d/1UT68bd0DKHRMM26Q83044-6IVVDUdDfl/view?usp=sharing

10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพานิชย์จังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด)

มอบหมายให้ :(นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ รองประธานหอการค้าคนที่ 1และเลขาธิการฯ)เลขลงรับที่ 260/2564 ลงรับวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 12.36 น.

https://drive.google.com/file/d/1RQudvTeh0r6usFPv-ODSmseh4HRWkLJ-/view?usp=sharing

เวลา ........สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ หรือวิธีการอื่นๆตามที่ท่านเห็นสมควร

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์

มอบหมายให้ :(.....รอมอบหมาย.....)เลขลงรับที่ 261/2564 ลงรับวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.27 น.

https://drive.google.com/file/d/1f4x2iL3IvqNPosZWSOQs1SX37vZWPJhT/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564

ไม่มีวาระ

วันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2564

ไม่มีวาระ

วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564

วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564

เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองศาสตราจารย์ และ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ และคณะ เพื่อเข้าพบแสดงความยินดีกับท่านประธานมงคล จุลทัศน์ ในการเข้าดำรงตำแหน่งประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีคนปัจจุบัน

มอบหมายให้ :(นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ) เลขลงรับที่---ไม่มี----- ลงรับวันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น.

วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564

เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบรูณาการ (ก.บ.จ.อุบลราชธานี) ครั้งที่ 3/2564

มอบหมายให้ :(คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ) เลขลงรับที่ 267 ลงรับวันที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 18.18 น.

https://drive.google.com/file/d/1CCdf99iFwTfeQs2kj69yYN2-VO_eTxCb/view?usp=sharing

เวลา............

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะถึงความเหมาะสมรูปแบบและแนวทางการประเมินตัวชี้วัดระดับความสามารถในการแข่งขันในกิจการกระจายแสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรครมนาคมที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย

หน่วยงานต้นเรื่อง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การปฏิบัติ แสดงความคิดเห็น

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย..............เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ ............ เวลา.............

https://drive.google.com/file/d/11jH-2XH1_Dm1vvx-iHWFh68ashhGb5X5/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564

เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง บ.คอเอเชีย (บ้านอรุณโฮม) ขอเข้าพบร่วมแสดงความยินดีในวาระท่านเข้ารับตำแหน่งประธานหอการค้าจ.อุบล และเรียนปรึกษาหารือเรื่องการค้าและเศรษฐกิจเบื้องต้น

หน่วยงานต้นเรื่อง ไม่มี

การปฏิบัติ ประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลบ คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี กรรมการ เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ -ไมีมี- ลงรับวันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 17.08 น.

วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564

เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2564

หน่วยงานต้นเรื่องสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

การปฏิบัติ ประชุม

มอบหมายให้คุณรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการฯ เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 269 ลงรับวันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1poG79hV4zbdHwWcVHroPoWPyPAM-R0je/view?usp=sharing

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง การจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2564

หน่วยงานต้นเรื่องสำนักงานจังหวัด

การปฏิบัติ ประชุม

==มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี กรรมการ คุณอนงค์ภัทร ผลประเสริฐ

กรรมการ เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม==

เลขลงรับที่ 270 ลงรับวันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1bLAE8C_i7ZkhHet2vME0MINzeCH0dvh3/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2564

เวลา 09.00 น. ณ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ศูนย์เบ็นคุณเต้ยขอเข้าพบ ร่วมแสดงความยินดีในวาระท่านเข้ารับตำแหน่งประธานหอการค้า จ.อุบล

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ

เลขลงรับที่ -ไมีมี- ลงรับวันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 14.15 น.

เวลา 09.00-09.30 น. ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ชมรมอดีตครูศรีปทุม-เตรียมพัฒน์ ขอเข้าพบแสดงความยินดีในการรับตำแหน่งประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ

เลขลงรับที่ -ไมีมี- ลงรับวันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 14.15 น.

วันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2564

ไม่มีวาระ

วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564

เวลา 08.30-16.00 น กิจกรรม "ให้โลหิตช่วยโลกพ้นวิกฤต วันผู้บริจาคโลหิตโลก 2564"

ณ ห้องประชุม1 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิรลงกรณ์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ

เลขลงรับที่ -ไมีมี- ลงรับวันที่ 12 มิถุนายน 2564 เวลา 16.28 น.

วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564

เวลา 09.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ อำเภอวาริน จ.อุบล ณ ห้องประทุมเทพภักดี 1

ร่วมงานเสวนา และ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีในการเข้ารับตำแหน่งกับท่านนายกเทศมนตรี วาริน

สำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ อำเภอวาริน จ.อุบล

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี กรรมการ

เลขลงรับที่ -ไมีมี- ลงรับวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น.

เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประทุมเทพภักดี 1 สำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ อำเภอวาริน จ.อุบล

เรื่อง เรื่อง ขอเชิญร่วมเสวนา เรื่องย่านชุมชนเก่า

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ คุณอนงค์ภัทร ผลประเสริฐ กรรมการ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

หมายเหตุทางชมรมจะมอบดอกไม้ให้กับประธานคุณมงคล เพื่อแสดงความยินดีในการเข้ารับตำแหน่งฯ ในที่ประชุม`

เลขลงรับที่ 278/2564 == ลงรับวันที่ 12 มิถุนายน 2564 เวลา 14.29 น.

https://drive.google.com/file/d/15YF6ZyE0UGordl0uOzioS1XMzmDZdoyK/view?usp=sharing

เวลา 16.00-17.30 น. ณ ออนไลน์ VDO Conference (Google Hangout Meet)

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัด ผ่านระบบ VDO Conference

มอบหมายให้ ประธาน YEC

เลขลงรับที่ 275/2564 == ลงรับวันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 12.43 น

https://drive.google.com/file/d/1vFCknniAORuuB0-nGiPzgnVJQ9hTklSf/view?usp=sharing

เวลา 13.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ประชุมคณะกรรมการหอการค้า

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ และ คณะกรรมการ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ -ไมีมี- ลงรับวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น.

วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564

เวลา 11.00 น. ณ ลานอะควาเรียม ชั้น 1 เซ็นทรัลพลาซ่า จ.อุบลราชธานี

เรื่อง เชิญร่วมงานเทศกาลผลไม้สดจากสวนครั้งที่ 5

หน่วยงานต้นเรื่อง Centralpattana

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ คุณชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานฯ คุณพองาม ปรีดาสันติ์ รองประธานหอฯ คุณพงษ์พัน จันทศรี เลขาธิการหอฯ คุณอนงค์ภัทร ผลประเสริฐ รองเลขาธิการฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 285/2564 == ลงรับวันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 17.03 น.

https://drive.google.com/file/d/11ITPrcbHH28S83wJ-aLKVWEuWjnOd5Rz/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564

ไม่มีวาระ

วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564

เวลา 09.30-12.30 น. ณ ห้อง VIP 4 ชั้น 1 โรงแรมสุนีย์แกรน แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมคณะทำงานด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2564

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอฯ คุณไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอฯ คุณฤทธิพันธ์ สัณฑมาศจิรวัส รองประธานหอฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 280/2564 == ลงรับวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1BOO3oks-4I3_6U7KA_52OJa_CYVGk789/view?usp=sharing

/////เลื่อน///// ขอแจ้งปรับเลื่อนเวลาการประชุม จาก 09.30 น. เป็น 10.00 น. เนื่องจากท่านผู้ว่าติดประชุมในช่วงเช้าคะ

เวลา 13.30 น. ณ โรงฝึกงานช่างสีรถยนต์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดฝึกอบรมและรับมอบวัสดุ

หน่วยงานต้นเรื่อง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี

มอบหมายให้ คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าอุบลฯ คุณไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอฯ คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 283/2564 == ลงรับวันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 11.40 น.

https://drive.google.com/file/d/1Y_VfQn3erqsQu55WugU1eozAyY3-wzRj/view?usp=sharing

เวลา 14.00-16.00 น. ด้วยระบบ Video Csonference ผ่านGoogle Hangouts Meets ที่ https://meet.google.com/sjw-voix-agk

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หอการค้าไทย ครั้งที่2/2564

มอบหมายให้คุณ มงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอฯ คุณอุฬาร ปัญจะเรือง รองเลขาธิการหอฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 277/2564 ลงรับวันที่ 12 มิถุนายน 2564 เวลา 14.29 น.

https://drive.google.com/file/d/1YkSk-RC4nqKBhcFNiV6dSCzy7KP_yKKn/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564

ไม่มีวาระ

วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2564

เวลา 09.00 น ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีเปิดการจัดงาน เทศกาลผลไม้และของดีอำเภอน้ำยืน ประจำปี 2564

มอบหมายให้คุณฤทธิพันธุ์ สัณฑมาศจิรวัส รองประธานหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 279/2564 == ลงรับวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1hN_ilal6XBnIODE8Da4ceyOtQbpAS8QP/view?usp=sharing

วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564

เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพานิชย์จังหวัดอุบลฯ ชั้น 3 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด)

มอบหมายให้คุณวิศาล วิริยะกิจไพบูลย์ รองประธานหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2564 (คุณสุภาพร เบอร์ 081-999-3942)

เลขลงรับที่ 292/2564 ลงรับวันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 15.46 น.

https://drive.google.com/file/d/1CPfSxJeL8FcoZyxmFZMH8nviHEJ7_NcZ/view?usp=sharing

เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ธนาคารกสิกรไทย เข้าพบแสดงความยินดีในการเข้าดำรงตำแหน่งประธานหอการค้าฯ

มอบหมายให้ คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วม

เลขที่ลงรับ ----ไม่มี---- วันที่ 19/6/2564 เวลา 10.30 น.

วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564

เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ปศุสัตว์โค กะ บือ

มอบหมายให้ คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ คุณประมอน เขียวขำ รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขที่ลงรับ ----ไม่มี---- วันที่ 17/6/2564 เวลา 15.07 น.

เวลา 10.30-12.00 น. ณ ออนไลน์ ผ่าน Google Meet ที่ mee.google.com/fca-csoi-rkt หรือ meet.google.com/rmp-pmuq-jmp

เรื่อง ขอเชิญประชุมรับฟังความคืบหน้านโยบาย และแถลงความสำเร็จ

จจากการขับเคลื่่อนภารกิจ 99 วัน และ Connect the Dots

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าอุบลฯ คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 284/2564 == ลงรับวันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 11.40 น.

https://drive.google.com/file/d/1id6MDgHAi3omMnZTD6jQ-JGw7y66JIRa/view?usp=sharing

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี (กรอ.จังหวัด) ครั้งที่ 3/2564

หมายเหตุส่งหัวข้อเสนอภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

มอบหมายให้ คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าอุบลฯ คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอฯ คุณไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอฯ คุณนภานรี โตแสง รองประธานหอฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 288/2564 == ลงรับวันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 11.20 น.

https://drive.google.com/file/d/1zIlupWXTiwREwt-IlayraHJZnGNAs1Al/view?usp=sharing

วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564

เวลา 08.30-12.00 น. ณ สื่ออิเล็กทรอนิกส์

เรื่องขอเชิญเข้าร่วมประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 2 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มแม่น้ำมุล (ผ่านสื่ออิเล็กทรกนิกส์)

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลฯ==

== เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 281/2564 == ลงรับวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 13.55 น

https://drive.google.com/file/d/1iNDiOoJtfTRxsZK0hTVXVA8WE6g3jgYF/view?usp=sharing

เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมวัน และห้องปทุมมาศ ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล แอน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 1) งานบริการด้านวิศวกรรมการสำรวจและออกแบบรายละเอียด โครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 231 กับทางหลวงหมายเลข 226 (แยกคำน้ำแซบ)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานสำรวจและออกแบบกรมทางหลวง

การปฏิบัติ ประชุม

มอบหมายให้คุณเมตตา เมืองเจริญ รองประธานหอการค้าฯ คุณจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการหอฯเป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 272/2564 == ลงรับวันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 11.38 น.

https://drive.google.com/file/d/16tpT7jMDoAReK7ByKX3CLvxmIMBPKlct/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564

เวลา 14.00-16.00 น. ณ โชวร์รูมเซฟโลเลตอุบลราชธานี และ Video Conference ผ่านระบบ Google Meet

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2 ครั้งที่ 1/2564

สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Google Meet

โดยคลิกลิงก์ meet.google.com/ugu-xqyx-vxx

มอบหมายให้ คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ คุณชลวิท อภิรัตน์มนตรี รองประธานหอการค้าฯ คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วม

เลขลงรับที่ 295/2564 ลงรับวันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 15.11 น.

https://drive.google.com/file/d/1z2EuUDbqe2LZkKWp1zAItgTWf6s2BdbZ/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564

เวลา 10:30 น. ณ อำเภอสว่างวีระวงศ์ มอบจักรยาน จำนวน 10 คัน

มอบหมายให้ คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ เป็นผุ้เข้าร่วมงาน

เลขที่ลงรับ ----ไม่มี---- วันที่ 22/6/2564 เวลา 09.51 น.

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อุบลราชธานี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง เชิญประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดอุบลราชธาธี ครั้งที่ 2/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ คุณประสงค์ จันจำปา รองประธานกรรมการอาวุโสฯ คุณมยุรี ฐานานุศักดิ์ รองประธานหอการค้า เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 294/2564 ลงรับวันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 15.46 น.

https://drive.google.com/file/d/1Jb-7GznDXhS0zfDno71TlOTmMWkwvMtM/view?usp=sharing

เวลา 18:30 น. ณ ร้านพันวา อ.วารินชำราบ อุบลราชธานี

เรื่อง ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี พบประธานหอการค้าอุบลราชธานี หารือการทำงานพร้อมรับทานอาหารเย็น

มอบหมายให้ คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ เป็นผุ้เข้าร่วมงาน

เลขที่ลงรับ ----ไม่มี---- วันที่ 22/6/2564 เวลา 15.30 น.

วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564

เวลา 09:00 น. ณ...................เรื่อง ร่วมงานทุเรียน แม่น้ำมูล

มอบหมายให้ คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าฯ คุณจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการหอการค้าฯ เป็นผุ้เข้าร่วมงาน

เลขที่ลงรับ ----ไม่มี---- วันที่ 22/6/2564 เวลา 09.51 น.

เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี

เรื่อง การประชุมวิสามัญสหกรณ์โค กระบือ แพะแกะและปศุสัตว์อุบลราชธานีจำกัด ครั้งที่ 1/2564

มอบหมายให้ คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าฯ คุณจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการหอการค้าฯ เป็นผุ้เข้าร่วมงาน

เลขที่ลงรับ ----ไม่มี---- วันที่ 25/6/2564 เวลา 14.45 น.

เวลา 11:00 น. งานมอบจักรยาน ร.ร.ทุ่งเพียง อ.สว่างวีรวงศ์

เวลา 13.30 น.ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง บริษัท BMW มิลเลนเนียม เข้าพบประธานหอฯ เพื่อแสดงความยินดีในการเข้ารับตำแหน่งฯ

โดยคณะคุณ

 1. นายอนุสรณ์ วานิชสำราญ Gennaral Manager
 2. นายภัคณัฏฐ์ จินามณี Sale Manager
 3. นางสาวอนุสรณ์ กัณหารินทร์ Sale Manager
 4. นางสาววิภาวดี เรือสุวรรณ [พอลลี่] Personal Assistant and Marketing Coordinator

เลขที่ลงรับ ----ไม่มี---- วันที่ 22/6/2564 เวลา 09.51 น.

เวลา 14.00 น. ณ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง โรงเรียนเตรียมพัฒน์ ขอเข้าแสดงความยินดี กับท่านประธานหอการค้า

มอบหมายให้ คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าฯ เป็นผุ้เข้าร่วมงาน

เลขที่ลงรับ ----ไม่มี---- วันที่ 22/6/2564 เวลา 09.51 น.

วันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน 2564

ไม่มีวาระ

วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564

เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญด้านพัฒนาศักยภาพของจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดอุบลราชธานีที่สนับสนุนการจัดตั้งเขตพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

หน่วยงานต้นเรื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

การปฏิบัติ ประชุม

มอบหมายให้ คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าอุบลฯ คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า คุณอุฬาร ปัญจเรือง รองเลขาธิการหอฯ เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 273/2564 ลงรับวันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 11.38 น.

https://drive.google.com/file/d/1CDXpoj_RO0a1bZm0x5D8kz-2kXamrVIE/view?usp=sharing

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานนี

เรื่อง เชิญประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดอุบลราชธา

หน่วยงานต้นเรื่อง ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานนี

การปฏิบัติ ประชุม

มอบหมายให้ คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1d2VgFjTNX1buMLCpjQ23ic1Cl3VVM7Fe/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564

เวลา 08.30-16.00 น ณ ออนไลน์ Mivcrosoft teams เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล ครั้งที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หน่วยงานต้นเรื่อง กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

มอบหมายให้ คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ คุณพองาม ปรีดาสันติ์ รองประธานหอการค้า คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าฯ เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 296/2564 ลงรับวันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 15.11 น.

https://drive.google.com/file/d/12Zvi9wFGXsZda46i-lgYdGx_qe2McdDr/view?usp=sharing

เวลา 10.00-12.00 น ณ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วม โครงการจับคู่กู้เงิน

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าจ.อุบล

มอบหมายให้ คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ คุณ คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าฯ คุณจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการหอการค้าฯ เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ ไม่มี ลงรับวันที่ 26 มิถุนายน 2564 เวลา 10.40 น.

เวลา 13.00-14.00 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมหารือการเตรียมความพร้อมการจัดงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 39

กรรมการเลขาธิการหอการค้าไทย (ดร.กฤษณะ วจีไกรลาศ) ด้วยระบบ Video Conference ผ่านทาง Google Hangouts Meets

ประชุมได้ที่ลิงค์ https://meet.google.com/cni-mvib-xco

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

มอบหมายให้ คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าฯ เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่---- ไม่มี----- ลงรับวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 14.46 น.

เวลา15.30-17.30 น. ณ ผ่านระบบ Google Meet เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบ Google Meet โดยคลิกลิงก์ meet.google.com/awf-bgoz-pey เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อน เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2

เลขลงรับที่---- ไม่มี----- ลงรับวันที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 12.30 น.

วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564

เวลา 13.30 น ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ทีมงานกองถ่ายเข้า นำเสนอภาพยนตร์เรื่อง ศรีเมืองใหม่ เพื่อของบสนับสนุนในการดำเนินงานในส่วนของการ close production (เติ๊ก ผู้สร้างหนัง ศรีเมืองใหม่)

มอบหมายให้ คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ คุณนภานรี โตแสง รองประธานหอการค้าฯ คุณฤทธิพันธ์ สัณฑมาศจิรวัส รองประธานหอการค้า คุณพงษ์พัน จันทรศรี เลขาธิการหอการค้า เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่---- ไม่มี----- ลงรับวันที่ 26 มิถุนายน 2564 เวลา 14.42 น.

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานนี ชั้น 3

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 2564

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ คุณนภานรี โตแสง รองประธานหอการค้าฯ คุณพงษ์พัน จันทรศรี เลขาธิการหอการค้า คุณอนงค์ภัทร ผลประเสริฐ รองเลขาธิการหอการค้า คุณอุฬาร ปัญจเรือง รองเลขาธิการหอการค้า เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม==

เลขลงรับที่ 304/2564 ลงรับวันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 17.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1MyKAOFp3PnHpea_Ly1ri0OgcqHIMyLGY/view?usp=sharing

เวลา 15.30 น ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง การจัดทำข้อมูลและเชิญประชุมเพื่อเตรียมการเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านปากแซง ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ คุณพงษ์พัน จันทศรี เลขาธิการหอการค้า คุณฤทธิพันธ์ สัณฑมาศจิรวัส รองประธานหอการค้า คุณรัฐธนินท์ เตชะไชยสิทธิ์ รองประธานหอการค้า คุณจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการหอ คุณไพศิษฐ์ ชมสมุทร กรรมการฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 303/2564 == ลงรับวันที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 17.21 น.

https://drive.google.com/file/d/1aMevcy7FVKG5xdXmZ7tk1aspf_xwxxRM/view?usp=sharing

วาระงานหอการค้าอุบล

วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564

เวลา 10.00-16.30 น. ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ขอความร่วมมือสั่งซื้อผลผลิตมังคุดของเกษตรกรจังหวัดพังงา

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 375/2564 ลงรับวันที่ 30 กรกฏาคม 2564 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1cY09JR5pwpSZvj4TbYWqFcMZD_aCLHyb/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564

เวลา 09.00 - 12.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom Conference (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอควมอนุเคราะห์ร่วมเป็นวิทยากรการเสวนา

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ ขอความอนุเคราะห์

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณจักรพันธ์ กวีนัฎธยานนท์ รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 373/2564 ลงรับวันที่ 29 กรกฏาคม 2564 เวลา 11.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1-A1EwVphNBD4aCpyCDSf12zkX3AMXVQ8/view?usp=sharing

เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคาร 3 สำนักงานสาธาณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุม คณะทำงานบริหารจัดการเพื่อนำผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุุณมยุรี ฐานานุศักดิ์ รองประธานหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 379/2564 ลงรับวันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 09.58 น.

https://drive.google.com/file/d/1DtHIj-rPjtTLMR7gqej9gI2SVQ7EErnH/view?usp=sharing

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-12.00 น. ณ ออนไลน์ เรื่อง ขอเชิญประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 3 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

การประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 3 : โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ ZOOM)

Meeting ID : 816 732 3885

Passcode : 9876543210

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนน์อำนวยการน้ำแห่งชาติ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้ มงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ คุณนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานกรรมการอาวุโส คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 368/2564 ลงรับวันที่ 27 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.26 น.

https://drive.google.com/file/d/19AAL2GZlUqMDqVFsYjNxY9WCUTvSPfGI/view?usp=sharing

เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบธงสีฟ้า และการประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนโครกงการหมู่บ้านสีฟ้า "หมู่บ้านนี้ไม่มีโควิด-19"

หน่วยงานต้นเรื่อง ปกครองจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 385/2564 ลงรับวันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 08.44 น.

หมายเหตุ หนังสือด่วน อยู่ระหว่างรอผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลลงนาม

https://drive.google.com/file/d/1c5b_jTFWBHgTzKhdd2-B-MQ7xrf5QEF5/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักงานขนาส่งจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ 2

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 6/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 389/2564 ลงรับวันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 11.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1FGabtyqgD9EasuSoUUyKwoMTqLKcxaOO/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564

เวลา 08.00-12.30 น. ณ โรงเรียนเขื่องใน (เจริญราษฎร์) อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง เชิญร่วมเป็นเกียรติ กิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานฯประจำปี 2534 (จังหวัดอุบลราชธานี)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ คุณไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอการค้า คุณมยุรี ฐานานุศักดิ์ รองประธานหอการค้าฯ คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

การแต่งกาย : เครื่องแบบของหน่วยงาน หรือแต่งกายสุภาพ

เลขลงรับที่ 388/2564 ลงรับวันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 15.35 น.

https://drive.google.com/file/d/1FhIldjB7iwpqPBOCCFUtVf0ueWUshgkW/view?usp=sharing

เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณพัช ไชยสงคราม รองประธานกรรมการหอการค้าฯ คุณวิศาล พิริยะกิจไพบูลย์ รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ตอบแบบตอบรับภายในวันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564 ทาง E-Mail :[email protected]

เลขลงรับที่ 384/2564 ลงรับวันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 16.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1_A3Fp6OmtvJsbLzE-lPmoq2gft39Xs4X/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564

///ไม่มีวาระ///

วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564

///ไม่มีวาระ///

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง เชิญประชุมและส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ ยุคดิจิทัล ร่วมประชุม

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้..........รอมอบหมาย..........เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 392/2564 ลงรับวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1YNiu7Ggq7QN697Tz8vkwUg90zzYAXagn/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564

เวลา 09.00-12.00 น. ณ ระบบออนไลน์ Zoom Meeting

เรื่อง ขอเชิญร่วมวิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะผลการดำเนินงานของชุดโครงการวิจัยฯ โครงการการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับการจับคู่อุปสงค์และอุปทานสินค้าเกษตรในจังหวัออุบลราชธานีและจังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานต้นเรื่อง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จะได้รับ Meeting ID/Passcode ผ่านทาง E-mail ที่ลงทะเบียน [email protected]

ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2564

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณพองาม ปรีดาสันติ์ รองประธานหอการค้า คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า คุณอุฬาร ปัญจะเรือง รองเลขาธิการหอการค้า คุณจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการหอการค้า คุณอนิรุจ สืบสิงห์ รองประธานหอการค้า คุณวิศาล พิริยะกิจไพบูลย์ รองประธานหอการค้า คุณศรัณย์ จุรีมาศ รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 378/2564 ลงรับวันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 09.58 น.

https://drive.google.com/file/d/15zq2nC6sClQhEkxcekt4_R4nNbYjrmdR/view?usp=sharing

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมคคณะทำงานฯ หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง การยกร่างแม่บทพัฒนาพื้นที่อุทยาธรณีผาชันสามพันโบก

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณอรรถสิทธิ์ สุตัญตั้งใจ รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 397/2564 ลงรับวันที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 14.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1Q2KmkKWrHrr2VlsqY2gf3zC8nx_9x5cK/view?usp=sharing

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่องเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.อุบลราชธานี)ครั้งที่ 4/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 391/2564 ลงรับวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1jrOgD-wfDOY2JM-K4c7AnzjPIWna4Lxj/view?usp=sharing

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธา

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัดอุบลราชธนี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมลิวัลย์ ไชยสงคราม รองประธานกรรมการอาวุโส เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 393/2564 ลงรับวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1aNbhUBd6Mp_9_LHhfpmxfHiMpU3Ckka6/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2564

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่

เวลา 14.00 น. ผ่านระบบ Google Meet (รอลิ้ง) เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ

เริ่มทดสอบระบบตั้งแต่เวลา 13.40 น.

ลิ้งประชุม : meet.google.com/wos-ykqp-kpm

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานมูลนิธิหลวงปู่มั่น

ประเภทหนังสือ เชิญประชุมทางออนไลน์

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานกรรการอาวุโส คุณรัตนากร ฑีฆธนานนท์ รองประธานกรรมการอาวุโส คุณมยุรี ฐานานุศักดิ์ รองประธานหอการค้า คุณมลิวัลย์ ไชยสงครม ประธานกรรมการอาวุโส เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่--ไม่มี--ลงรับวันที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 08.16 น.

วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564

ไม่มีวาระประชุม

วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564

เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประชุมคณะกรรมการหอการค้า ระบบออนไลน์

มอบหมายให้คณะกรรมการบริการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่--ไม่มี--ลงรับวันที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น.

วันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2564

///ไม่มีวาระ///

วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564

รอท่านเลขาฯยืนยัน (น้ำสมุนไพรเพื่อผู้ป่วยโคววิด-19)

เวลา.......(ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป) ณ จุดรับส่ง มทบ.22 จ.อุบลราชธานี เรื่อง การมอบหมายภารกิจจัดหาอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

หน่วยงานต้นเรื่อง ปกครองจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อโปรดพิจารณา

มอบหมายให้คณะกรรมการหอการค้าฯเป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 403/2564 ลงรับวันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1GOkMWc8sVuEGr1cKkaLsZutUTfWhe6-E/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564

เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้อง 8201 อาคารเรียน 8 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยรัชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากรและการตัดสินการเข่งขัน

หน่วยงานต้นเรื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญเป็นวิทยากร

มอบหมายให้คุณฤทธิพันธุ์ สัณฑมาศจิรวัส รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

หมายเหตุ เปลี่ยนเป็น ณ ออนไลน์

เลขลงรับที่ 387/2564 ลงรับวันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1A5T10FxbcFuLv4IVU8JQvvPZ-VndV3dT/view?usp=sharing

เวลา 09.00-12.00 น. ณ ระบบออนไลน์ Zoom

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมประชุมย่อย (Focus group)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้..........รอมอบหมาย..........เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 395/2564 ลงรับวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น.

ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ที่ [email protected]

https://drive.google.com/file/d/1jhlTFocifl2i1AbyKASrnWPH4qmsGjRp/view?usp=sharing

เวลา 09.00-10.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ สภาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลฯ เรื่อง ขอรับการสนับสนุนวิทยากร

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 405/2564 ลงรับวันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 15.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1CiTw40Ot-DwCOhFvczlLTmnVmU12F0lC/view?usp=sharing

วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564

เวลา 14.00 น. ณ ฟาร์มฮัก ป.อุบล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการด้านก่อสร้าอนุสรณ์สถาน หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 150 ปี ชาตกาล

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานมูลนิธิหลวงปู่มั่น

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณมลิวัลย์ ไชยสงครม ประธานกรรมการอาวุโส คุณรัตนากร ฑีฆธนานนท์ รองประธานกรรมการอาวุโส คุณมยุรี ฐานานุศักดิ์ รองประธานหอการค้าเป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 396/2564 ลงรับวันที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1C8pcJK9OvS8lxQXT7w8n29Tq3HC04-3f/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี (2566-2570)

Zoom Meeting ID : 874 2611 1415

Passcode : 155382

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ คุณนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานกรรมการอาวุโส คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า คุณพองาม ปรีดาสันติ์ รองประธานหอการค้า คุณนภานรี โตแสง รองประธานหอการค้า คุณฤทธิพันธุ์ สัณฑมาศจิรวัส รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 394/2564 ลงรับวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น.

ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2564 ที่ [email protected]

https://drive.google.com/file/d/1CP4D4VuhCAlHqheLUwyuoNbY3DvWdCN4/view?usp=sharing

เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 398/2564 ลงรับวันที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1nvmVt9rd39Lwwe3a8kCqR_jMBEWp5MVx/view?usp=sharing

เวลา 10.00 น. ณ โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วิทยาเขตบ้านยางน้อย เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมมอบเตียงสนาม(เตียงกระดาษ) โครงการสนับสนุนสู้ภัย COVID-19 ในจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง บริษัท คูโบต้าเจริญชัย จำกัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณชลวิท อภิรัตน์มนตรี รองประธานหอการค้า คุณวิภาดา วจนวิชากร รองเลขาธิการหอการค้า คุณจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการหอการค้า คุณอุฬาร ปัญจะเรือง รองเลขาธิการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 408/2564 ลงรับวันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 15.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1WW94peyYU2WEsiZAt5xXwHRBWniCTfhs/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564

เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม พระพิรุณ 1 สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานเกษตรจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณพองาม ปรีดาสันติ์ รองประธานหอการค้าฯ คุณอนงค์ภัทร ผลประเสริฐ รองเลขาธิการหอการค้าฯเป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 407/2564 ลงรับวันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 15.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1P_IEUEFHIMtNYFKlKq0ly1kjIlEneyVd/view?usp=sharing

เวลา 14.00-16.00 น. ณ ออนไลน์ ผ่านระบบ Vido Conference ระบบ Google Meet เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ครั้งที่ 2/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

โดยคลิกลิงก์ meet.google.com/bjs-gaiz-uws

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 401/2564 ลงรับวันที่ 13 สิงหาคม 2564

https://drive.google.com/file/d/1HTXNG6JRHuWA4ADayz32R46dhKZ07OFb/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564

เวลา 10.00 - 12.00 น ณ สถานที่ Clubhouse เกียรติสุรนนท์ เรื่อง ขอเรียนเชิญท่านประธานหอการค้าเข้าร่วมพิธีส่งมอบส่งมอบรถ Mobile Swab พร้อมทำข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวน 10 โรงพยาบาล ดังนี้

 1. โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่
 2. โรงพยาบาลตาลสุม
 3. โรงพยาบาลเขื่องใน
 4. โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์
 5. โรงพยาบาลโพธิ์ไทร
 6. โรงพยาบาลบุณฑริก
 7. โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม
 8. โรงพยาบาลเหล่าเสือโก๊ก
 9. โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
 10. โรงพยาบาลสำโรง

หน่วยงานต้นเรื่อง -

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ ---ไม่มี--- ลงรับวันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 13.54 น.

วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2564

///ไม่มีวาระ///

วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-12.00 น. ณ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting เรื่อง ขอเชิญร่วมงานและเป็นวิทยากรโครงการเสวนา เสริมสร้างความรู้การดำเนินธุรกิจและเข้าถึงแหล่งเงินทุน SME ปี 2021

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณกัณตพณ หลาวทอง รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 398/2564 ลงรับวันที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 14.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1XAm0oHCEX8dzl0gBEf-3e_lWUVmcLFWy/view?usp=sharing

เวลา 08.00-16.30 น. ณ โรงแรมบ้านวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อ.วารินชำราบ จ.หวัดอุบลราชธานี เรื่อง โครงการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัออุบลราชธานี ฉบับ พ.ศ.2566-2570

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณเมตตา เมืองเจริญ รองประธานหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 418/2564 ลงรับวันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1KpVLLRRfQzHS7L-kX5uUMzsGFB0EmDRI/view?usp=sharing

เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม1 ชั้น 2 โรงแรมรีเจ้น จังหวัดอุบลราชธานี(เปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุม)

เรื่อง ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ ระดมความคิดเห็น ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาความเป็นเลิศและแผนการผลิตกำลังคนระดับสูง

หน่วยงานต้นเรื่อง มหาวิทลาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณเขมชาติ เรียนวิริกิจ รองประธานหอการค้า คุณอุฬาร ปัญจเรือง รองเลขาธิการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 409/2564 ลงรับวันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1ErB4aPeiAezKIPQ2ZlCONJHMLbUrVFZ_/view?usp=sharing

เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยโสธรเรื่อง เชิญประชุมคณะทำงานด้านการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัดยโสธร

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้........... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม (ติดภาระกิจ/ลาประชุม)

เลขลงรับที่ 419/2564 ลงรับวันที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1IbC7N3on1oZTh1mOcmk5xgVMSJjfIkfJ/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564

เวลา 08.00-16.30 น. ณ โรงแรมบ้านวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อ.วารินชำราบ จ.หวัดอุบลราชธานี เรื่อง โครงการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัออุบลราชธานี ฉบับ พ.ศ.2566-2570

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าฯ คุณนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานกรรมการอาวุโส คุณพัช ไชยสงคราม รองประธานหอการค้า คุณวิศาล พิริยะกิจไพบูลย์ รองประธานหอการค้า คุณร่มไทร จันจำปา รองประธานหอการค้า คุณศรัณย์ จุรีมาศ รองประธานหอการค้า คุณฤทธิพันธุ์ สัณฑมาศจิรวัส รองประธานหอการค้า คุณจักรพันธ์ กวีนัฎธยานนท์ รองประธานหอการค้า คุณอุฬาร ปัญจเรือง รองเลขาธิการหอการค้า คุณไพศิษฐ์ ชมสมุทร กรรมการกลาง เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 418/2564 ลงรับวันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1KpVLLRRfQzHS7L-kX5uUMzsGFB0EmDRI/view?usp=sharing

เวลา 12.45 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีเรื่อง การตรวจประเมินและคัดเลือกจังหวัดที่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาดระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ 2563 กลุ่มภาคตะออกเฉียงเหนือ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณสนั่น สุตัญตั้งใจ รองประธานหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 419/2564 ลงรับวันที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1rkmPvXd_4NEvBtC9tUg5eQUy1wAMs_3d/view?usp=sharing

เวลา 13.30-15.30 น ณ ผ่านระบบ Google Hangouts Meet เรื่อง ขอเชิญร่วมสัมนาออนไลน์

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

ที่ลิ้ง meet.google.com/vmx-rqiu-pqf

รหัส : vmxrqiupqf

ลงทะเ่บียนภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2564 (จำนวนสิทธิ์ 100 ท่าน)

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้ คณะกรรมการบริหารหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 404/2564 ลงรับวันที่ 14 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1H6P9FSVqMvzVxama2zfAESwkmcWDVXHj/view?usp=sharing

วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-19.00 น. ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี เรื่องการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 พ.ศ. 2566-2570 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหกอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 426/2564 ลงรับวันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 17.15 น.

https://drive.google.com/file/d/1zihXPfBuSy-ZWMbavBS79TdLKoMW2T61/view?usp=sharing

เวลา 09.00-12.00 น. ณ ออนไลน์ เรื่อง ขอเชิญประชุมโครงการเชิงปฏิบัติการบูรณาการขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการสินค้าเกษตร ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting)

Meeting ID : 997 1860 4180

Passcode : 422823

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณประมอน เขียวขำ รองประธานกรรมการอาวุโส คุณพองาม ปรีดาสันติ์ รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 410/2564 ลงรับวันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1VgEK_uvmw9tlYVY3_Y5j87HLlZ0H9exY/view?usp=sharing

เวลา 14.00 น ณ ระบบออนไลน์ (Video Conference) เรื่อง เชิญประชุมเตรียมการเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านปากแซง

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

Join Zoom Meeting

Meeting ID : 977 3766 1375

Passcode : 094734

Link : https://zoom.us/j/97737661375?pwd=YUs4cUdoWTJVYUkwalJqMktwVExVUT09

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าฯ คุณฤทธิพันธ์ุ สัณฑมาศจิรวัส รองประธานกรรมการหอการค้าฯ คุณวุฒิไกร อร่ามเรือง กรรมการกลาง คุณไพศิษฐ์ ชมสมุทร กรรมการกลาง เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 425/2564 ลงรับวันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 13.55 น.

https://drive.google.com/file/d/1QjGMpQyA32XzcUzYw9h2V3jBAzlg5W3N/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564

เวลา 08.00-16.30 น. ณ โรงแรมบ้านวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อ.วารินชำราบ จ.หวัดอุบลราชธานี เรื่อง โครงการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัออุบลราชธานี ฉบับ พ.ศ.2566-2570

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณนภานรี โตแสง รองประธานหอการค้า คุณสิริกัญญา พิริยะกิจไพบูลย์ รองประธานกรรมการอาวุโส คุณนรพงศ์พันธ์ อาชวานันทกุล รองประธานหอการค้า คุณจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการหอการค้า คุณสมศักดิ์ ทองบ่อ กรรมการกลาง เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 418/2564 ลงรับวันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1KpVLLRRfQzHS7L-kX5uUMzsGFB0EmDRI/view?usp=sharing

เวลา 10.00-12.00 น. ณ ระบบ Google Meet

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการธุรกิจปศุสัตว์และแปรรูป ครั้งที่ 2/2564

ผ่าน VDO Conference (Google Hangout Meet)

รหัสผ่าน: mvb-hbws-zho

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

การปฏิบัติ วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณประมอน เขียนขำ รองประธานกรรมการอาวุโส เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 377/2564 ลงรับวันที่ 30 กรกฏาคม 2564 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1GVfZoawh8naBg0ssSbHFX5obAzOmYMeu/view?usp=sharing

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารศูนย์เครื่องมือเรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งที่2/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณอนิรุจ สืบสิงห์ รองประธานหอการค้าฯ คุณอุฬาร ปัญจเรือง รองเลขาธิการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 402/2564 ลงรับวันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1Nrtu_IAxVyh23YFAJI8BK1xfeVCGZdqu/view?usp=sharing

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ขั้น 3 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประสานแผ่นพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด (ครั้งที่ 3/2564)

หน่วยงานต้นเรื่อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณบัวหลวง อาษาพล รองประธานกรรมการอาวุโส เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 421/2564 ลงรับวันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1GZYJgLjgcNa4Qi_QLPkuFU2Uwxq0Apnh/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564

เวลา 08.00-16.30 น. ณ โรงแรมบ้านวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อ.วารินชำราบ จ.หวัดอุบลราชธานี เรื่อง โครงการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัออุบลราชธานี ฉบับ พ.ศ.2566-2570

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณพองาม ปรีดาสันติ์ รองประธานหอการค้า คุณประมอน เขียวขำ รองประธานกรรมการอาวุโส คุณรัตนากร ฑีฆธนานนท์ รองประธานกรรมการอาวุโส คุณสนั่น สุตัญตั้งใจ รองประธานกรรมการอาวุโส คุณกิตติ สุวรรณกูฏ กรรมการกลาง เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 418/2564 ลงรับวันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1KpVLLRRfQzHS7L-kX5uUMzsGFB0EmDRI/view?usp=sharing

เวลา 14.00 น.เรื่องขอเรียนเชิญเปิดบัญชีมูลนิธิหลวงปู่มั่นณธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนสรรพสิทธิ์

เอกสารที่ต้องเตรียม

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้า คุณนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานกรรมการอาวุโส เป็นผู้เข้าร่วม

เลขลงรับที่ ---ไม่มี---ลงรับวันที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น.

วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564

///ไม่มีวาระ///

วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564

เวลา 08.00-16.30 น. ณ โรงแรมบ้านวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อ.วารินชำราบ จ.หวัดอุบลราชธานี เรื่อง โครงการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัออุบลราชธานี ฉบับ พ.ศ.2566-2570

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานหอการค้า คุณประสงค์ จันจำปา รองประธานกรรมการอาวุโส คุณพิราวรรณ เรียนวิริยกิจ รองประธานกรรมการอาวุโส เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 418/2564 ลงรับวันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1KpVLLRRfQzHS7L-kX5uUMzsGFB0EmDRI/view?usp=sharing

เวลา 10.00-12.00 น. ณ Zoom Cloud Meeting เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด (คทช.)จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2564 โดยผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

รหัส Meeting ID : 965 3952 8643

Passcode : 897087

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2564

มอบหมายให้คุณศิริอร วรวิบูลย์สวัสดิ์ รองประธานกรรมการ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 422/2564 ลงรับวันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1YOZLVlfXSC57MFTP8_LWG4MfvaTS2hNv/view?usp=sharing

เวลา 11.30 น. ณ โรงพยาบาลอำเภอนาตาลเรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกรียติส่งมอบตู้คอนเทนเนอร์อ๊อฟฟิต

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าจังหวัดอุบลราชธนี

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการ คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี กรรมการเลขาธิการ คุณประมอน เขียวขำ รองประธานกรรมการอาวุโส คุณสนั่น สุตัญตั้งใจ รองประธานกรรมการอาวุโส คุณไพบูลย์ คำศรี รองประธานกรรมการ คุณพัช ไชยสงครม รองประธานกรรมการ คุณวุฒิไกร อร่ามเรือง กรรมการกลาง คุณไพศิษฐ์ ชมสมุทร กรรมการกลาง คุณฤทธิพันธุ์ สัณฑมาศจิรวัส รองประธานกรรมการ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ ---ไม่มี--- ลงรับวันที่ 28 สิงหาคม 2564 เวลา 16.00 น.

วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564

เวลา 12.30-16.30 น. ณ ออนไลน์(ZOOM) เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อดีข้อเสีย กรณีการสร้างคลองผันน้ำ จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง มูลนิธิพิทักษ์ธรรมชาติเพื่อชีวิต

Meeting ID : 999 1932 6868

Passcode : 156999

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณบัวหลวง อาษาพล รองประธานกรรมการอาวุโส คุณคุณพิราวรรณ เรียนวิริยกิจ รองประธานกรรมการอาวุโส เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 429/2564 ลงรับวันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1v8QGD1OwP7CTB61Ze7y-_HXqqSpBJQ3l/view?usp=sharing

เวลา 12.30-16.00 น. ณ ออนไลน์ Application Zoom Meeting (รอลิ้ง) เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม คู่มือกฎหมายสำหรับผู้ประกอบการ SME ในสาขาธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม

หน่วยงานต้นเรื่อง บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/88318831362?pwd=Q3E1eHl5TFBWd0tVcU5HR2IvbVEwQT09

Meeting ID: 883 1883 1362

Passcode: 423514

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานหอการค้า คุณรัฐธนินท์ เตชะไชยสิทธิ์ รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 431/2564 ลงรับวันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 16.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1MKARv9k8hrf9AwSQ5pGwhgMO45DQYFbG/view?usp=sharing

เวลา 14.30 น. ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ขอเชิญประชุมคระกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 433/2564 ลงรับวันที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1V0rEQCLEBjNqgjN0uhu5H14X3Y59RCUf/view?usp=sharing