วาระงานหอการค้าประจำเดือน มิถุนายน 2564


2021-05-25 13:50

จำนวนครั้งที่อ่าน : 361

วาระงานหอการค้าอุบล

วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564

วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 5/2564

มอบหมายให้ :(รองประธานหอฯคุณพองาม ปรีดาสันติ์/กรรมการหอฯคุณไพบูลย์ คำศรี /กรรมการหอฯคุณพงษ์พันธ์ จันทศรี) เลขลงรับที่ 253/2564 ลงรับวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.01 น.

https://drive.google.com/file/d/1zCnci-cLDJfFI18YZtrelx0rD1_5UJ42/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2564

วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564

เวลา 08.00-15.30 น. ณ ออนไลน์

เรื่อง เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล พ.ศ. ..... พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มอบหมายให้ :(.......................) เลขลงรับที่ 254/2564 ลงรับวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.07 น.

https://drive.google.com/file/d/1UT68bd0DKHRMM26Q83044-6IVVDUdDfl/view?usp=sharing

10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพานิชย์จังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด)

มอบหมายให้ :(นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ รองประธานหอการค้าคนที่ 1และเลขาธิการฯ)เลขลงรับที่ 260/2564 ลงรับวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 12.36 น.

https://drive.google.com/file/d/1RQudvTeh0r6usFPv-ODSmseh4HRWkLJ-/view?usp=sharing

เวลา ........สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ หรือวิธีการอื่นๆตามที่ท่านเห็นสมควร

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์

มอบหมายให้ :(.....รอมอบหมาย.....)เลขลงรับที่ 261/2564 ลงรับวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.27 น.

https://drive.google.com/file/d/1f4x2iL3IvqNPosZWSOQs1SX37vZWPJhT/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564

ไม่มีวาระ

วันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2564

ไม่มีวาระ

วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564

วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564

เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองศาสตราจารย์ และ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ และคณะ เพื่อเข้าพบแสดงความยินดีกับท่านประธานมงคล จุลทัศน์ ในการเข้าดำรงตำแหน่งประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีคนปัจจุบัน

มอบหมายให้ :(นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ) เลขลงรับที่---ไม่มี----- ลงรับวันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น.

วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564

เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบรูณาการ (ก.บ.จ.อุบลราชธานี) ครั้งที่ 3/2564

มอบหมายให้ :(คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ) เลขลงรับที่ 267 ลงรับวันที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 18.18 น.

https://drive.google.com/file/d/1CCdf99iFwTfeQs2kj69yYN2-VO_eTxCb/view?usp=sharing

เวลา............

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะถึงความเหมาะสมรูปแบบและแนวทางการประเมินตัวชี้วัดระดับความสามารถในการแข่งขันในกิจการกระจายแสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรครมนาคมที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย

หน่วยงานต้นเรื่อง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การปฏิบัติ แสดงความคิดเห็น

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย..............เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ ............ เวลา.............

https://drive.google.com/file/d/11jH-2XH1_Dm1vvx-iHWFh68ashhGb5X5/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564

เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง บ.คอเอเชีย (บ้านอรุณโฮม) ขอเข้าพบร่วมแสดงความยินดีในวาระท่านเข้ารับตำแหน่งประธานหอการค้าจ.อุบล และเรียนปรึกษาหารือเรื่องการค้าและเศรษฐกิจเบื้องต้น

หน่วยงานต้นเรื่อง ไม่มี

การปฏิบัติ ประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลบ คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี กรรมการ เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ -ไมีมี- ลงรับวันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 17.08 น.

วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564

เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2564

หน่วยงานต้นเรื่องสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

การปฏิบัติ ประชุม

มอบหมายให้คุณรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการฯ เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 269 ลงรับวันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1poG79hV4zbdHwWcVHroPoWPyPAM-R0je/view?usp=sharing

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง การจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2564

หน่วยงานต้นเรื่องสำนักงานจังหวัด

การปฏิบัติ ประชุม

==มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี กรรมการ คุณอนงค์ภัทร ผลประเสริฐ

กรรมการ เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม==

เลขลงรับที่ 270 ลงรับวันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1bLAE8C_i7ZkhHet2vME0MINzeCH0dvh3/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2564

เวลา 09.00 น. ณ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ศูนย์เบ็นคุณเต้ยขอเข้าพบ ร่วมแสดงความยินดีในวาระท่านเข้ารับตำแหน่งประธานหอการค้า จ.อุบล

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ

เลขลงรับที่ -ไมีมี- ลงรับวันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 14.15 น.

เวลา 09.00-09.30 น. ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ชมรมอดีตครูศรีปทุม-เตรียมพัฒน์ ขอเข้าพบแสดงความยินดีในการรับตำแหน่งประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ

เลขลงรับที่ -ไมีมี- ลงรับวันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 14.15 น.

วันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2564

ไม่มีวาระ

วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564

เวลา 08.30-16.00 น กิจกรรม "ให้โลหิตช่วยโลกพ้นวิกฤต วันผู้บริจาคโลหิตโลก 2564"

ณ ห้องประชุม1 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิรลงกรณ์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ

เลขลงรับที่ -ไมีมี- ลงรับวันที่ 12 มิถุนายน 2564 เวลา 16.28 น.

วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564

เวลา 09.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ อำเภอวาริน จ.อุบล ณ ห้องประทุมเทพภักดี 1

ร่วมงานเสวนา และ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีในการเข้ารับตำแหน่งกับท่านนายกเทศมนตรี วาริน

สำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ อำเภอวาริน จ.อุบล

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี กรรมการ

เลขลงรับที่ -ไมีมี- ลงรับวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น.

เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประทุมเทพภักดี 1 สำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ อำเภอวาริน จ.อุบล

เรื่อง เรื่อง ขอเชิญร่วมเสวนา เรื่องย่านชุมชนเก่า

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ คุณอนงค์ภัทร ผลประเสริฐ กรรมการ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

หมายเหตุทางชมรมจะมอบดอกไม้ให้กับประธานคุณมงคล เพื่อแสดงความยินดีในการเข้ารับตำแหน่งฯ ในที่ประชุม`

เลขลงรับที่ 278/2564 == ลงรับวันที่ 12 มิถุนายน 2564 เวลา 14.29 น.

https://drive.google.com/file/d/15YF6ZyE0UGordl0uOzioS1XMzmDZdoyK/view?usp=sharing

เวลา 16.00-17.30 น. ณ ออนไลน์ VDO Conference (Google Hangout Meet)

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัด ผ่านระบบ VDO Conference

มอบหมายให้ ประธาน YEC

เลขลงรับที่ 275/2564 == ลงรับวันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 12.43 น

https://drive.google.com/file/d/1vFCknniAORuuB0-nGiPzgnVJQ9hTklSf/view?usp=sharing

เวลา 13.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ประชุมคณะกรรมการหอการค้า

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ และ คณะกรรมการ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ -ไมีมี- ลงรับวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น.

วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564

เวลา 11.00 น. ณ ลานอะควาเรียม ชั้น 1 เซ็นทรัลพลาซ่า จ.อุบลราชธานี

เรื่อง เชิญร่วมงานเทศกาลผลไม้สดจากสวนครั้งที่ 5

หน่วยงานต้นเรื่อง Centralpattana

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ คุณชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานฯ คุณพองาม ปรีดาสันติ์ รองประธานหอฯ คุณพงษ์พัน จันทศรี เลขาธิการหอฯ คุณอนงค์ภัทร ผลประเสริฐ รองเลขาธิการฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 285/2564 == ลงรับวันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 17.03 น.

https://drive.google.com/file/d/11ITPrcbHH28S83wJ-aLKVWEuWjnOd5Rz/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564

ไม่มีวาระ

วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564

เวลา 09.30-12.30 น. ณ ห้อง VIP 4 ชั้น 1 โรงแรมสุนีย์แกรน แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมคณะทำงานด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2564

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอฯ คุณไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอฯ คุณฤทธิพันธ์ สัณฑมาศจิรวัส รองประธานหอฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 280/2564 == ลงรับวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1BOO3oks-4I3_6U7KA_52OJa_CYVGk789/view?usp=sharing

/////เลื่อน///// ขอแจ้งปรับเลื่อนเวลาการประชุม จาก 09.30 น. เป็น 10.00 น. เนื่องจากท่านผู้ว่าติดประชุมในช่วงเช้าคะ

เวลา 13.30 น. ณ โรงฝึกงานช่างสีรถยนต์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดฝึกอบรมและรับมอบวัสดุ

หน่วยงานต้นเรื่อง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี

มอบหมายให้ คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าอุบลฯ คุณไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอฯ คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 283/2564 == ลงรับวันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 11.40 น.

https://drive.google.com/file/d/1Y_VfQn3erqsQu55WugU1eozAyY3-wzRj/view?usp=sharing

เวลา 14.00-16.00 น. ด้วยระบบ Video Csonference ผ่านGoogle Hangouts Meets ที่ https://meet.google.com/sjw-voix-agk

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หอการค้าไทย ครั้งที่2/2564

มอบหมายให้คุณ มงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอฯ คุณอุฬาร ปัญจะเรือง รองเลขาธิการหอฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 277/2564 ลงรับวันที่ 12 มิถุนายน 2564 เวลา 14.29 น.

https://drive.google.com/file/d/1YkSk-RC4nqKBhcFNiV6dSCzy7KP_yKKn/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564

ไม่มีวาระ

วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2564

เวลา 09.00 น ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีเปิดการจัดงาน เทศกาลผลไม้และของดีอำเภอน้ำยืน ประจำปี 2564

มอบหมายให้คุณฤทธิพันธุ์ สัณฑมาศจิรวัส รองประธานหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 279/2564 == ลงรับวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1hN_ilal6XBnIODE8Da4ceyOtQbpAS8QP/view?usp=sharing

วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564

เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพานิชย์จังหวัดอุบลฯ ชั้น 3 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด)

มอบหมายให้คุณวิศาล วิริยะกิจไพบูลย์ รองประธานหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2564 (คุณสุภาพร เบอร์ 081-999-3942)

เลขลงรับที่ 292/2564 ลงรับวันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 15.46 น.

https://drive.google.com/file/d/1CPfSxJeL8FcoZyxmFZMH8nviHEJ7_NcZ/view?usp=sharing

เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ธนาคารกสิกรไทย เข้าพบแสดงความยินดีในการเข้าดำรงตำแหน่งประธานหอการค้าฯ

มอบหมายให้ คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วม

เลขที่ลงรับ ----ไม่มี---- วันที่ 19/6/2564 เวลา 10.30 น.

วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564

เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ปศุสัตว์โค กะ บือ

มอบหมายให้ คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ คุณประมอน เขียวขำ รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขที่ลงรับ ----ไม่มี---- วันที่ 17/6/2564 เวลา 15.07 น.

เวลา 10.30-12.00 น. ณ ออนไลน์ ผ่าน Google Meet ที่ mee.google.com/fca-csoi-rkt หรือ meet.google.com/rmp-pmuq-jmp

เรื่อง ขอเชิญประชุมรับฟังความคืบหน้านโยบาย และแถลงความสำเร็จ

จจากการขับเคลื่่อนภารกิจ 99 วัน และ Connect the Dots

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าอุบลฯ คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 284/2564 == ลงรับวันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 11.40 น.

https://drive.google.com/file/d/1id6MDgHAi3omMnZTD6jQ-JGw7y66JIRa/view?usp=sharing

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี (กรอ.จังหวัด) ครั้งที่ 3/2564

หมายเหตุส่งหัวข้อเสนอภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

มอบหมายให้ คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าอุบลฯ คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอฯ คุณไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอฯ คุณนภานรี โตแสง รองประธานหอฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 288/2564 == ลงรับวันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 11.20 น.

https://drive.google.com/file/d/1zIlupWXTiwREwt-IlayraHJZnGNAs1Al/view?usp=sharing

วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564

เวลา 08.30-12.00 น. ณ สื่ออิเล็กทรอนิกส์

เรื่องขอเชิญเข้าร่วมประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 2 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มแม่น้ำมุล (ผ่านสื่ออิเล็กทรกนิกส์)

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลฯ==

== เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 281/2564 == ลงรับวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 13.55 น

https://drive.google.com/file/d/1iNDiOoJtfTRxsZK0hTVXVA8WE6g3jgYF/view?usp=sharing

เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมวัน และห้องปทุมมาศ ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล แอน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 1) งานบริการด้านวิศวกรรมการสำรวจและออกแบบรายละเอียด โครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 231 กับทางหลวงหมายเลข 226 (แยกคำน้ำแซบ)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานสำรวจและออกแบบกรมทางหลวง

การปฏิบัติ ประชุม

มอบหมายให้คุณเมตตา เมืองเจริญ รองประธานหอการค้าฯ คุณจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการหอฯเป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 272/2564 == ลงรับวันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 11.38 น.

https://drive.google.com/file/d/16tpT7jMDoAReK7ByKX3CLvxmIMBPKlct/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564

เวลา 14.00-16.00 น. ณ โชวร์รูมเซฟโลเลตอุบลราชธานี และ Video Conference ผ่านระบบ Google Meet

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2 ครั้งที่ 1/2564

สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Google Meet

โดยคลิกลิงก์ meet.google.com/ugu-xqyx-vxx

มอบหมายให้ คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ คุณชลวิท อภิรัตน์มนตรี รองประธานหอการค้าฯ คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วม

เลขลงรับที่ 295/2564 ลงรับวันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 15.11 น.

https://drive.google.com/file/d/1z2EuUDbqe2LZkKWp1zAItgTWf6s2BdbZ/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564

เวลา 10:30 น. ณ อำเภอสว่างวีระวงศ์ มอบจักรยาน จำนวน 10 คัน

มอบหมายให้ คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ เป็นผุ้เข้าร่วมงาน

เลขที่ลงรับ ----ไม่มี---- วันที่ 22/6/2564 เวลา 09.51 น.

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อุบลราชธานี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง เชิญประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดอุบลราชธาธี ครั้งที่ 2/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ คุณประสงค์ จันจำปา รองประธานกรรมการอาวุโสฯ คุณมยุรี ฐานานุศักดิ์ รองประธานหอการค้า เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 294/2564 ลงรับวันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 15.46 น.

https://drive.google.com/file/d/1Jb-7GznDXhS0zfDno71TlOTmMWkwvMtM/view?usp=sharing

เวลา 18:30 น. ณ ร้านพันวา อ.วารินชำราบ อุบลราชธานี

เรื่อง ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี พบประธานหอการค้าอุบลราชธานี หารือการทำงานพร้อมรับทานอาหารเย็น

มอบหมายให้ คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ เป็นผุ้เข้าร่วมงาน

เลขที่ลงรับ ----ไม่มี---- วันที่ 22/6/2564 เวลา 15.30 น.

วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564

เวลา 09:00 น. ณ...................เรื่อง ร่วมงานทุเรียน แม่น้ำมูล

มอบหมายให้ คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าฯ คุณจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการหอการค้าฯ เป็นผุ้เข้าร่วมงาน

เลขที่ลงรับ ----ไม่มี---- วันที่ 22/6/2564 เวลา 09.51 น.

เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี

เรื่อง การประชุมวิสามัญสหกรณ์โค กระบือ แพะแกะและปศุสัตว์อุบลราชธานีจำกัด ครั้งที่ 1/2564

มอบหมายให้ คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าฯ คุณจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการหอการค้าฯ เป็นผุ้เข้าร่วมงาน

เลขที่ลงรับ ----ไม่มี---- วันที่ 25/6/2564 เวลา 14.45 น.

เวลา 11:00 น. งานมอบจักรยาน ร.ร.ทุ่งเพียง อ.สว่างวีรวงศ์

เวลา 13.30 น.ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง บริษัท BMW มิลเลนเนียม เข้าพบประธานหอฯ เพื่อแสดงความยินดีในการเข้ารับตำแหน่งฯ

โดยคณะคุณ

  1. นายอนุสรณ์ วานิชสำราญ Gennaral Manager
  2. นายภัคณัฏฐ์ จินามณี Sale Manager
  3. นางสาวอนุสรณ์ กัณหารินทร์ Sale Manager
  4. นางสาววิภาวดี เรือสุวรรณ [พอลลี่] Personal Assistant and Marketing Coordinator

เลขที่ลงรับ ----ไม่มี---- วันที่ 22/6/2564 เวลา 09.51 น.

เวลา 14.00 น. ณ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง โรงเรียนเตรียมพัฒน์ ขอเข้าแสดงความยินดี กับท่านประธานหอการค้า

มอบหมายให้ คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าฯ เป็นผุ้เข้าร่วมงาน

เลขที่ลงรับ ----ไม่มี---- วันที่ 22/6/2564 เวลา 09.51 น.

วันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน 2564

ไม่มีวาระ

วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564

เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญด้านพัฒนาศักยภาพของจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดอุบลราชธานีที่สนับสนุนการจัดตั้งเขตพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

หน่วยงานต้นเรื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

การปฏิบัติ ประชุม

มอบหมายให้ คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าอุบลฯ คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า คุณอุฬาร ปัญจเรือง รองเลขาธิการหอฯ เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 273/2564 ลงรับวันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 11.38 น.

https://drive.google.com/file/d/1CDXpoj_RO0a1bZm0x5D8kz-2kXamrVIE/view?usp=sharing

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานนี

เรื่อง เชิญประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดอุบลราชธา

หน่วยงานต้นเรื่อง ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานนี

การปฏิบัติ ประชุม

มอบหมายให้ คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1d2VgFjTNX1buMLCpjQ23ic1Cl3VVM7Fe/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564

เวลา 08.30-16.00 น ณ ออนไลน์ Mivcrosoft teams เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล ครั้งที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หน่วยงานต้นเรื่อง กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

มอบหมายให้ คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ คุณพองาม ปรีดาสันติ์ รองประธานหอการค้า คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าฯ เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 296/2564 ลงรับวันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 15.11 น.

https://drive.google.com/file/d/12Zvi9wFGXsZda46i-lgYdGx_qe2McdDr/view?usp=sharing

เวลา 10.00-12.00 น ณ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วม โครงการจับคู่กู้เงิน

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าจ.อุบล

มอบหมายให้ คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ คุณ คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าฯ คุณจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการหอการค้าฯ เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ ไม่มี ลงรับวันที่ 26 มิถุนายน 2564 เวลา 10.40 น.

เวลา 13.00-14.00 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมหารือการเตรียมความพร้อมการจัดงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 39

กรรมการเลขาธิการหอการค้าไทย (ดร.กฤษณะ วจีไกรลาศ) ด้วยระบบ Video Conference ผ่านทาง Google Hangouts Meets

ประชุมได้ที่ลิงค์ https://meet.google.com/cni-mvib-xco

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

มอบหมายให้ คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าฯ เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่---- ไม่มี----- ลงรับวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 14.46 น.

เวลา15.30-17.30 น. ณ ผ่านระบบ Google Meet เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบ Google Meet โดยคลิกลิงก์ meet.google.com/awf-bgoz-pey เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อน เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2

เลขลงรับที่---- ไม่มี----- ลงรับวันที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 12.30 น.

วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564

เวลา 13.30 น ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ทีมงานกองถ่ายเข้า นำเสนอภาพยนตร์เรื่อง ศรีเมืองใหม่ เพื่อของบสนับสนุนในการดำเนินงานในส่วนของการ close production (เติ๊ก ผู้สร้างหนัง ศรีเมืองใหม่)

มอบหมายให้ คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ คุณนภานรี โตแสง รองประธานหอการค้าฯ คุณฤทธิพันธ์ สัณฑมาศจิรวัส รองประธานหอการค้า คุณพงษ์พัน จันทรศรี เลขาธิการหอการค้า เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่---- ไม่มี----- ลงรับวันที่ 26 มิถุนายน 2564 เวลา 14.42 น.

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานนี ชั้น 3

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 2564

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ คุณนภานรี โตแสง รองประธานหอการค้าฯ คุณพงษ์พัน จันทรศรี เลขาธิการหอการค้า คุณอนงค์ภัทร ผลประเสริฐ รองเลขาธิการหอการค้า คุณอุฬาร ปัญจเรือง รองเลขาธิการหอการค้า เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม==

เลขลงรับที่ 304/2564 ลงรับวันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 17.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1MyKAOFp3PnHpea_Ly1ri0OgcqHIMyLGY/view?usp=sharing

เวลา 15.30 น ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง การจัดทำข้อมูลและเชิญประชุมเพื่อเตรียมการเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านปากแซง ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ คุณพงษ์พัน จันทศรี เลขาธิการหอการค้า คุณฤทธิพันธ์ สัณฑมาศจิรวัส รองประธานหอการค้า คุณรัฐธนินท์ เตชะไชยสิทธิ์ รองประธานหอการค้า คุณจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการหอ คุณไพศิษฐ์ ชมสมุทร กรรมการฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 303/2564 == ลงรับวันที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 17.21 น.

https://drive.google.com/file/d/1aMevcy7FVKG5xdXmZ7tk1aspf_xwxxRM/view?usp=sharing

8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!