ประกาศจังหวัดอุบล เพื่อควบคุมเป็นรายพื้นที่ และ การห้ามออกจากบ้าน 23.00-04.00 น.


2021-04-30 11:35

จำนวนครั้งที่อ่าน : 277

จังหวัดอุบลราชธานี ได้ ประกาศมาตรการในการกำกับควบคุม แก้ไขปัญหาโควิด-19 เพื่อขอความร่วมมือปฎิบัติอย่างเคร่งครัด และสามารถควบคุมการระบาด ของโรคให้อยุู่ในพื้นที่วงจำกัด

ประกาศจังหวัดอุบล เพื่อควบคุมเป็นรายพื้นที่ และ การห้ามออกจากบ้าน 23.00-04.00 น.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603